Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007

2 Indholdsfortegnelse Regnskab side Indledning Borgmesterens forord Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger... 8 Hoved- og nøgletal Regnskabstal Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Finansieringsoversigt Balance pr. 31. december Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Pengestrømsopgørelse Noter til regnskabstal 1-2 Skatter og generelle tilskud Udvalgsspecifikationer Renter og afdrag Ændring af kortfristet tilgodeh. og gæld Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Tilgodehavender Egenkapital Langfristet gæld Garantiforpligtelser Omregningstabel fra udgiftsregnskab til omkostningsregnskab Sektorbeskrivelser Arbejdsmarked Børn og familie Erhverv og fritid Social og sundhed Teknik og miljø Økonomi

3 Borgmesterens forord En ny organisation ser dagens lys 1. januar 2007 startede den nye Nordfyns Kommune og mange administrative medarbejdere var på arbejde den dag for at lave et check på om alle data var flyttet over fra de gamle kommuner til den nye Nordfyns Kommune. En ny organisation startede og kulturerne for de 3 gamle kommuner samt fra amtet skulle sammensmeltes. Ved årets start blev den nye MED-organisation vedtaget og der blev afholdt valg hertil i 1. halvdel af Personalepolitikken for den værdibaserede organisation Nordfyns Kommune er ligeledes blevet vedtaget. Året er gået med at få styr på logistikken med de nye lokaler, nyt it, nyt telefonsystem samt at få etableret nye rutiner i særdeleshed på de nyetablerede rådhuse. Et nyt tiltag er borgerservice på alle 3 rådhuse og det har været dejligt at konstatere, at borgerne har taget godt imod initiativet samt er tilfredse med den service der ydes. Nordfyns Kommune er borgernes nye fællesskab, og det er vigtigt, at borgerne har medindflydelse og føler medansvar for kommunens udvikling, herunder hvilke opgaver kommunen skal tage sig af, hvilke opgaver kommunen og borgerne skal løse i fællesskab, og hvilke opgaver borgerne selv kan føre ud i livet. I den nye sektor Erhverv og Fritid har der været arbejdet med at få skabt en identitet for den nye kommune, dels i form af nyt Logo suppleret med en designmanual, dels med hjemmeside og intranet dels en plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme Nyt økonomisystem, nye resursetildelinger, nye opgaver fra det nedlagte Fyns Amt, manglende mellemkommunale regninger, betaling for borgernes sundhedsydelser har gjort 2007 til et år, hvor det har været svært at få styr på økonomien. Fra alle sider har der været ydet et enormt stykke arbejde for at etablere Nordfyns Kommune, og jeg ser frem til, at vi i fællesskab kan forfølge den overordnede målsætning for kommunen, nemlig at udviklingen af erhverv, oplevelsesøkonomi og turisme foregår på en bæredygtig måde. Bent Dyssemark borgmester 2

4 Kommuneoplysninger Kommune Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Telefax Hjemmeside Hjemsted Regnskabsår Bogense 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Bent Dyssemark, Borgmester Benno Frandsen Mogens Christensen Jørgen Simonsen Tessa Gjødesen Arne Kruse Morten Andersen Torben Skovhus Steen Brydegaard Dorte Schmidt Brown Carl Martin Christensen Christian Sommerlund Gert Rasmussen Kurt Christensen Pia Elisa Longet Jørgen Meier Sørensen Ingmar Madsen Bent Erik Hansen Børge Nielsen Bo Jakobsen Arne Erlund Ole Taustrup Hansen Kim Johansen Eva Laut Andersen Anders Fog-Petersen John Therkelsen, kommunaldirektør Jes K. Hansen, vicekommunaldirektør Erik Larsen, direktør Hans-Gustav Behringer, direktør BDO Kommunernes Revision Østre Stationsvej Odense 3

5 Påtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 19. juni 2008 aflagt årsregnskab for 2007 for Nordfyns Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 19. juni 2008 Bent Dyssemark / John Therkelsen Borgmester Kommunaldirektør 4

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystemet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Årsberetningen suppleres af et mere detaljeret regnskab indeholdende en række obligatoriske oversigter til årsregnskabet. Regnskabet kan rekvireres i Økonomi på Bogense Rådhus, men er desuden tilgængeligt i de 3 borgerservice samt på bibliotekerne og i bogbilen. Regnskabspraksisen er detaljeret beskrevet i opgørelsen til kommunens åbningsbalance for Kommunens regnskab består såvel af et finansieringsregnskab hvor resultatet fremgår af regnskabsopgørelsen og et omkostningsregnskab hvor resultatet fremgår af resultatopgørelsen. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter og driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Indtægterne er medtaget i det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Driftsudgifterne og omkostningerne indregnes i det år, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden sidste posteringsdato. Lønudgifter indregnes i den periode hvor lønnen udbetales. Der gælder dog særlige regler for skatternes vedkommende. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i året, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endeligt færdigopført og klar til anvendelse. Materielle anlægsaktiver Aktiver på over kr indregnes i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Enkelte aktiver under kr kan indregnes. Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider Bygninger år Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar, IT-udstyr mv år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på grunde ligesom der ikke afskrives på materielle anlæg under udførelse, men først når anlægsprojektet er færdigt. 5

7 Anvendt regnskabspraksis Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelsesformål) indregnes ikke i balancen. Grunde og bygninger Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Aktivet er fratrukket afskrivninger fra anskaffelsestidspunktet. Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr , der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, hvis der er tale om en nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for anlægsaktiver, hvor kommunen overtager ejendomsretten ved kontraktens ophør, registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen og afskrives over den forventede levetid. Immaterielle anlægsaktiver Med virkning fra regnskab 2005 indregnes immaterielle anlægsaktiver og de måles til kostprisen. Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider Software, edb-programmer og lign år Finansielle anlægsaktiver Andele i interessentskaber, som kommunen har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. Omsætningsaktiver Der optages ikke varebeholdninger i balancen, hvorfor udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Grunde og bygninger til salg er i åbningsbalancen pr. 1. januar opskrevet til salgspris. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Værdipapirer er optaget til ultimokurs. Hensatte forpligtelser Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Regulering af hensættelsen foretages via balancen. Gæld Restleasingforpligtelsen vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Tilgodehavender Tilgodehavender afskrives som hovedregel ved forældelse eller ved konstaterbare uerholdelige beløb. Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. 7

9 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Væsentlige begivenheder i årets løb Budgettet for 2007 blev lagt med udgangspunkt i de 3 gamle kommuners oprindelige budgetter for 2006 tillagt skønnede udgifter for de opgaver, som kommunen overtog fra amtet. Da regnskaberne for 2006 forelå for de 3 gamle kommuner, fremgik det klart, at grundlaget med de oprindelige budgetter ikke var holdbart. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2007 blev der givet en tillægsbevilling til driften på 38,3 mio. kr., hvoraf 11,7 mio. kr. svarede til de 3 gamle kommuners overskridelse af de oprindelige budgetter. Harmonisering af resursetildelinger indenfor daginstitutionsområdet, skolerne, skolefritidsordninger, klubber samt ældreområdet har været et væsentligt element i forhold til lønbudgetterne og hvor mange resurser der i Nordfyns Kommune var til rådighed på de respektive områder. Samtidig er der udarbejdet ensartede økonomiske rammer for alle decentrale institutioner. Kommunesammenlægningen har taget meget tid i kommuner og regionerne og det har givet sig udslag i, at der i første halvdel af året ikke blev fremsendt mellemkommunale regninger. Derfor har det været svært at få et overblik over om der var beregnet rigtigt i forhold til betalinger for botilbud, betaling for hjemmehjælp, betaling for ophold på plejehjem mm. Samtidig med kommunesammenlægningen blev der indført et nyt økonomisystem. Systemet havde nogle børnesygdomme i starten men ellers har det været en stor udfordring for alle brugere at skulle vænne sig til en ny kontoplan og nye måder at gøre tingene på. Samtidig med at al undervisning skete ved brug af interne resurser. Først ved årets slutning var der rimelig styr på rapporter samt alle bevillingerne. Regnskabsresultatet - regnskabsopgørelsen Nordfyns Kommunes regnskab udviser et samlet underskud på 7,0 mio. kr. Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på 4,7 mio. kr. I det korrigerede budget var underskuddet forventet til 60,5 mio. kr. incl. budgetoverførsler fra 2006 til Der er store afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget: resultat af skattefinansieret drift er 28,2 mio. kr. bedre end budgettet de skattefinansierede anlægsudgifter er 22,4 mio. kr. mindre end budgettet resultat af jordforsyning er 15,8 mio. kr. dårligere end budgetteret resultat af forsyningsområdet er 18,7 mio. kr. bedre end budgettet På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne. Indtægter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2007 ca. 1,2 mio. kr. højere end budgetteret, da kommunen har modtaget mere i særlige tilskud end forventet. 8

10 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Driftsudgifter Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud: Udvalg (mio. kr.) Oprind. budget Korr. budget Regnskab Arbejdsmarkedsudvalget -86,2-91,8-92,6 Erhvervs- og fritidsudvalget -28,2-30,7-29,3 Familieudvalget -460,3-483,9-473,9 Social- og sundhedsudvalget -425,8-444,2-426,1 Teknik- og miljøudvalget -54,8-57,0-51,6 Økonomiudvalget -136,4-133,6-138,7 I alt , , ,2 Nyt økonomisystem, nye resursetildelinger, nye opgaver fra det nedlagte Fyns Amt, manglende mellemkommunale regninger, betaling for borgernes sundhedsydelser har gjort 2007 til et år, hvor det har været vanskeligt at styre økonomien. Disse mange udfordringer har resulteret i fejlbudgettering og fejlregistreringer i 2007, men for god ordens skyld gøres opmærksom på, at de fleste fejl er rettet i budget De efterfølgende afsnit indeholder udvalgsopdelte redegørelser for væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Jobcenter -26,2-26,5-25,3 Ydelseskontor -42,4-50,3-53,8 Aktivering -17,6-14,9-13,5 1,4 I alt -86,2-91,8-92,6 1,4 Regnskab 2007 udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 1,4 mio. kr. i mindreforbrug til budget Budgetoverførslen er på aktiveringscentret og Otterupgården, som begge har haft et mindreforbrug. Der er ikke budgetoverførsel på jobcenter og ydelseskontor, da udgifterne her primært er sociale overførselsudgifter. Jobcenter Et mindreforbrug til beskæftigelsesrådet på 0,5 mio. kr., da rådets udgifter har været mindre end det modtagne statstilskud Et merforbrug til beskæftigelsesordninger på 1,7 mio. kr. Der er bl.a. merudgifter til elever på produktionsskoler, danskundervisning og arbejdsskadeforsikring til personer i aktivering og jobtræning Et mindreforbrug til aktivering af kontanthjælpsmodtagere på 1,9 mio. kr., som modsvares af merforbrug under ydelseskontoret 9

11 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Ydelseskontor Et merforbrug til sygedagpenge på 1,0 mio. kr. som følge af en stor stigning i udgiften til dagpenge efter 52 uger, hvor staten ikke yder refusion af kommunens udgifter Et merforbrug til aktivering af kontanthjælpsmodtagere på 1,8 mio. kr., der modsvares af mindreforbrug under jobcentret Aktivering Et mindreforbrug på aktiveringscentret på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at hele aktiveringsområdet er ændret i løbet af 2007 og at der har været en del usikkerhed med hensyn til økonomien på området. Dette har resulteret i en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner. Erhvervs- og fritidsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Fritid -11,6-13,1-13,4 Bibliotek -12,0-12,6-11,8 0,8 Kulturelle -1,3-1,7-1,5 opgaver Erhverv -2,3-2,4-2,5 Havn og marina 0,8 1,0 1,1 0,1 Markedsføring -1,8-1,8-1,2 og info. I alt -28,2-30,7-29,3 0,9 Regnskab 2007 udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 0,9 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførsel fra 2006 til budget 2007 på 0,7 mio. kr. På Biblioteksområdet har der været væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget. Afvigelsen kan henføres til en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner, hvilket har medført en øget overførsel til 2008 i forhold til tidligere år. Familieudvalget Familieudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Sundhed -15,1-14,4-14,7-0,2 Dagtilbud -92,1-94,8-94,8 2,5 Undervisning -247,4-262,4-250,3 4,6 Børn og unge -61,7-61,1-61,5 0,6 PPR -44,0-51,2-52,5 0,5 I alt -460,3-483,9-473,9 8,1 10

12 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Regnskab 2007 udviser et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 8,1 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførsel fra 2006 til budget 2007 på 5,3 mio. kr. På området for dagtilbud har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Dagplejen udviser et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes øget anvendelse af gæstedagplejere som følge af mere sygdom end forventet. På Undervisningsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Fællesudgifter Skoler udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med merforbruget på 2,3 mio. kr. til specialundervisning, idet der har været forskellig registreringspraksis. Befordring af elever udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket kan henføres til ændring i takstberegningen af specialundervisning ( 20, stk. 2), hvor taksten tidligere omfattede både undervisning og kørsel. Taksterne er nu opdelt i undervisning og kørsel. Derudover skyldes merforbruget også, at flere børn skoleplaceres uden for egne skoledistrikter i eksempelvis specialklasser og læseklasser. Heldagsskolen udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket kan henføres til tidspunktet for åbningen af Heldagsskolen. Forældrebetaling SFO og klubber udviser en merindtægt på 3,2 mio. kr., hvilket skyldes fejlregistrering mellem daginstitutionssystem og økonomisystem. På Børn og ungeområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Udgifter til plejefamilier udviser et merforbrug på 5,3 mio. kr. mens udgifter til døgninstitutioner udviser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Disse afvigelser kan i overvejende grad henføres til fejlregistreringer. Forebyggende foranstaltninger udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket kan henføres til processen med harmonisering af serviceniveauet. Sikrede døgninstitutioner udviser et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes én anbringelse, der ikke var budgetteret. Kontante ydelser udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket kan henføres til manglende statsrefusion på 2,5 mio. kr., som fejlagtig er registreret under Myndighedsafdelingen. 11

13 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Handicapområdet -89,6-92,3-83,9 Myndighedsområdet -116,0-119,9-120,8 0,5 Sundhedsområdet -74,4-72,4-66,9 1,4 Ældreområdet -145,6-159,5-154,4 0,4 I alt -425,7-444,2-426,0 2,3 Regnskab 2007 udviser et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 2,3 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførsel fra 2006 til budget ,2 mio. kr. Handicapområdet Et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. vedr. længerevarende botilbud til handicappede og sindslidende, hvilket begrundes i et fejlskøn af udgiftsniveauet til de opgaver, kommunen har overtaget fra amtet. Et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. midlertidige botilbud til handicappede og sindslidende, hvilket skyldes et større behov for denne boform frem for et længerevarende døgntilbud. Et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. handicapbiler, hvilket skyldes færre bevillinger end forventet. I 2007 forventede man bevilling af lån og tilskud i 42 bilsager. Der blev fra handicapafdelingens side kun bevilliget lån og tilskud i 18 sager. Årsagen hertil er primært længere sagsbehandlingstid end forventet (bl.a. lange leveringsfrister fra autoforhandlerne & ventetider på vejledende køreprøver) samt flere afslag/ankesager og fraflytninger under sagsbehandlingen end forudset. Myndighedsområdet Et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedr. hjælpemidler dækker over forskellige forhold. Tidligere ejede kommunen ca. halvdelen af genbrugshjælpemidler og den anden halvdel var leaset, hvilket blev ændret fra 1. juni 2007, således at kommunen fremover ejer 100 %. Denne ændring i ejerforholdet har resulteret i øget indkøb af genbrugshjælpemidler. Desuden har der været en mærkbar stigning i udgifterne til arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler i både private hjem samt Solgården og SØBO. Endelig har antallet af ansøgninger og bevillinger af høreapparater været højere end forventet. Et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. førtidspensioner dækker over en række udsving. Mindreforbrug på varmetillæg og reduktion af medicinbevillinger, samt merindtægter vedr. tilflyttede førtidspensionister, idet andre kommuner betaler de første 6 år efter tilkendelsen. Endelig er der også et merforbrug på nye førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003, idet antallet af sager er højere end forventet. Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. pleje og omsorg af ældre, hvilket er sammensat af lønudgifter vedr. daghjem og træningscenter, som fejlagtig er 12

14 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune registreret her, samt at betaling fra andre kommuner er væsentligt højere end forventet. Et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. rådgivning og rådgivningsinstitutioner, hvilket kan henføres til højere udgifter til Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) end forventet. Et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. sociale formål, hvilket primært kan henføres til statsrefusion på 2,5 mio. kr., som fejlagtig er indtægtsført under sociale formål. (tilhører Børn og Ungeområdet) Sundhedsområdet Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt sundhedsvæsen, som hovedsageligt kan henføres til højere udgifter vedr. genoptræning under indlæggelse end forventet. Mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. træningscenter, hvilket skyldes at lønudgifterne på området fejlagtig er registreret under pleje og omsorg af ældre. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. sundhedsfremme og forebyggelse, som kan henføres til færre tiltag på området end forventet. Ældreområdet Ældreområdet udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsagligt skyldes fejlbudgettering på vikarområdet, idet der er kompenseret for længerevarende sygdom via fælles pulje, samt fejlbudgettering af udgifterne til elever. Forholdene er rettet i budget Teknik- og miljøudvalget Teknik og Miljøudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.), opdelt i skattefinansieret og brugerfinansieret område: Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Driftsafdeling -36,0-39,0-35,3 3,3 Kollektiv Trafik -4,8-5,3-4,9 Bygning, plan og -7,5-6,1-5,4 miljø Redningsberedskab -6,4-6,4-6,5 Grundvandsgebyr 0 0 0,7 Skattefinansieret område i alt -54,8-57,0-51,5 3,3 Afdeling Driftsresultat spildevand Driftsresultat renovation Brugerfinansieret område i alt Oprindeligt Korrigeret Regnskab budget budget ,9 12,7 13,6-0,1 3,6 Overførsel til ,9 12,6 17,2 0 13

15 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune På det skattefinansierede område udviser regnskab 2007 et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 3,3 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførsel fra 2006 til budget 2007 på 2,2 mio. kr. På Driftsafdelingens område udviser regnskabet et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan henføres til en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner, hvilket har medført en øget overførsel til 2008 i forhold til tidligere år. På området Bygning, plan og miljø udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsageligt kan henføres til udvendig vedligeholdelse, hvor der ligeledes har været en tilbageholdende adfærd i forhold til igangsætning af vedligeholdelsesarbejder. På det brugerfinansierede område udviser regnskab 2007 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket i overvejende grad kan henføres til Genbrugspladserne, hvor der har været en tilbageholdende og forsigtig adfærd med hensyn til økonomiske dispositioner, samtidig med at budget 2007 ikke har været tilstrækkelig præcist. Økonomiudvalget Økonomiudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Politisk admin. -6,7-6,9-6,9 Valg 0-0,2-0,4 Administration -115,1-125,4-126,2-1,9 Tjen.mandspens. -2,9-2,9-5,3 Lønpuljer -11,6 1,9 0 I alt -136,4-133,6-138,7-1,9 Regnskab 2007 udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er -1,9 mio. kr. overført til budget På området Administration udviser regnskabet et merforbrug på 0,8 mio. kr., og på dette område er -1,9 mio. kr. overført til budget Den negative budgetoverførsel på -1,9 kan henføres til øgede udgifter til feriepenge pga. ekstraordinære mange fratrædelser i 2007, samt at udgifter til IT og telefoni ikke er udkonteret til decentrale enheder. På området Tjenestemandspensioner udviser regnskabet et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes, at udgifterne til tjenestemandspensioner er registreret ét sted, men at budgettet ikke har været samlet. 14

16 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune På området Lønpuljer udviser det korrigerede budget en indtægt på 1,9 mio. kr. hvilket illustrerer et højere niveau af længerevarende sygdom end forventet. Decentrale enheder bliver kompenseret for sygdom i mere end 14 dage. Renter Der har i 2007 været renteudgifter på netto 4,3 mio. kr. Det korrigerede budget udviste 2,1 mio. kr. Forskellen på 2,2 mio. kr. skyldes dels øgede renteudgifter af mellemværende vedrørende forsyningsområdet, dels ændret fordeling mellem renter og afdrag af nye ældreboliglån. Anlægsudgifter På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 24,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 47,1 mio. kr. Det oprindelige budget udgjorde 26,1 mio. kr. I 2007 er der givet tillægsbevillinger på ca. 21 mio. kr., primært til budgetoverførsler fra Den største anlægspost er til IT i forbindelse med sammenlægningen. Hertil er der afholdt ca. 10 mio. kr. i I note 9 er der et sammendrag af anlægsudgifterne. Oversigter over anlægsprojekterne findes i bilaget til årsregnskabet. Jordforsyning Kommunen har i 2007 afholdt byggemodningsudgifter for 24,8 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 19,5 mio. kr. Budgettet omfatter de udgifter og indtægter, der er bevilget i 2007, dvs. de nye udstykninger på Stenløkkevej og i Tromsøparken. Afvigelserne mellem budget og regnskab skyldes Budgettet indeholder alle salgsindtægter i de nye udstykninger. Regnskabet indeholder kun de solgte grunde Der er afholdt byggemodningsudgifter på gamle udstykninger, som blev bevilget i De ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. disse udstykninger er ikke blevet overført til budget Fra 2008 forventes budgetteringen på jordforsyningen ændret, så den svarer bedre overens med forbruget. Forsyningsvirksomheder De brugerfinansierede forsyningsområder omfatter spildevand og renovation. Der var ifølge det korrigerede budget forventet et samlet underskud på ca. 9,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på ca. 9,6 mio. kr. Den store afvigelse skyldes dels flere indtægter i form at tilslutningsbidrag fra nye boliger, dels færre anlægsudgifter end forventet. En lang række kloakeringsprojekter er ikke afsluttet i 2007, så midlerne overføres til

17 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Budgetoverførsler Kommunalbestyrelsen har i april 2008 godkendt, at der fra 2007 til 2008 overføres der følgende budgetbeløb på driften: Beløb i kr. Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalget 864 Familieudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Det er endnu ikke besluttet, hvor store beløb, der overføres på anlægsbudgetterne. Kommunen afventer bestemmelserne for regeringens sanktioner ved en eventuel overskridelse af anlægsbudgetterne i Serviceudgifter Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifter til forsyningsområdet (brugerfinansieret) nettodriftsudgifter til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte mv.) Kommunerne skal som udgangspunkt overholde de budgetterede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Nordfyns Kommunes samlede serviceudgifter er i regnskabet for 2007 beregnet til 1.019,4 mio. kr. Serviceudgifterne var i det oprindelige budget opgjort til 1.005,4 mio. kr. Serviceudgifterne er således overskredet med 14 mio. kr. i Der forventes ingen sanktioner fra regeringens side for de kommuner, der i 2007 har overskredet serviceudgifterne, da 2007 på mange måder har været et atypisk år. Der forventes sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder serviceudgifterne i Låneoptagelse Der var oprindeligt budgetteret med en låneoptagelse på 10 mio. kr. i I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008 blev det besluttet, at der ikke skulle optages lån i

18 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2007 Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift 13,4 Resultat af skattefinansieret område -16,7 Resultat af forsyningsområdet 9,6 Resultatopgørelsen Resultat af ordinær drift -48,8 Resultat af skattefinansieret område -48,8 Resultat af forsyningsområdet 14,0 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.216,0 Omsætningsaktiver i alt 14,8 Likvide aktiver incl. obligationer 78,0 Mellemværende med forsyningsområdet -24,3 (gæld) Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger 263,2 132,2 Egenkapital i alt 789,2 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen 106,5 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,51 Grundskyldspromille 24,18 Antal indbyggere (ult., folkeregister) Negative beløb er underskud 17

19 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG 2007 (fuldtidsstillinger) Arbejdsmarkedsudvalget 47,76 Erhvervs- og fritidsudvalget 29,67 Familieudvalget 995,38 Social- og sundhedsudvalget 650,48 Teknik- og miljøudvalget 88,46 Økonomiudvalget 218,09 I alt 2.029,84 Samlede lønudgifter 688,9 mio. Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Forbruget er incl. sygdom, barsel mv. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der udbetalt ca. 4,9 mio. kr. i honorar, vederlag og efterindtægt til politikere. 18

20 Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Nordfyns Kommune (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Budget Budget Regnskab Indtægter 1 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. spildevand og renovation) 3 Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalget Familieudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renteindtægter Renteudgifter Renter i alt Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter (excl. spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalget Familieudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Grundsalgsindtægter Byggemodning Jordforsyning i alt Resultat af skattefinansieret område, underskud (-) Forsyningsvirksomheder (spildevand og renovation) 7 Driftsindtægter Driftsudgifter Anlægsudgifter Anlægsindtægter Forsyningsvirksomheder i alt Resultat i alt, underskud (-)

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune

Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Væsentlige begivenheder i årets løb Budgettet for blev lagt med udgangspunkt i de 3 gamle kommuners oprindelige ter for 2006 tillagt skønnede udgifter for de opgaver, som kommunen overtog fra amtet. Da

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Læsevejledning. Årsregnskab 2010

Læsevejledning. Årsregnskab 2010 ÅRSREGNSKAB 2010 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011 ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskab for 2011 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

På kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk er de fem afdelingers arbejdsopgaver beskrevet.

På kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk er de fem afdelingers arbejdsopgaver beskrevet. Medlemmer af Familieudvalget Steen Brydegaard, formand Benno Frandsen Tessa Gjødesen Torben Skovhus Dorte Schmidt Brown Eva Laut Andersen Anders Fog-Petersen Børn og Familie Sektoren servicerer børneområdet,

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2013

ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2013 ÅRSBERETNING 2013 Årsregnskab for 2013 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere