Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007

2 Indholdsfortegnelse Regnskab side Indledning Borgmesterens forord Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger... 8 Hoved- og nøgletal Regnskabstal Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Finansieringsoversigt Balance pr. 31. december Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Pengestrømsopgørelse Noter til regnskabstal 1-2 Skatter og generelle tilskud Udvalgsspecifikationer Renter og afdrag Ændring af kortfristet tilgodeh. og gæld Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Tilgodehavender Egenkapital Langfristet gæld Garantiforpligtelser Omregningstabel fra udgiftsregnskab til omkostningsregnskab Sektorbeskrivelser Arbejdsmarked Børn og familie Erhverv og fritid Social og sundhed Teknik og miljø Økonomi

3 Borgmesterens forord En ny organisation ser dagens lys 1. januar 2007 startede den nye Nordfyns Kommune og mange administrative medarbejdere var på arbejde den dag for at lave et check på om alle data var flyttet over fra de gamle kommuner til den nye Nordfyns Kommune. En ny organisation startede og kulturerne for de 3 gamle kommuner samt fra amtet skulle sammensmeltes. Ved årets start blev den nye MED-organisation vedtaget og der blev afholdt valg hertil i 1. halvdel af Personalepolitikken for den værdibaserede organisation Nordfyns Kommune er ligeledes blevet vedtaget. Året er gået med at få styr på logistikken med de nye lokaler, nyt it, nyt telefonsystem samt at få etableret nye rutiner i særdeleshed på de nyetablerede rådhuse. Et nyt tiltag er borgerservice på alle 3 rådhuse og det har været dejligt at konstatere, at borgerne har taget godt imod initiativet samt er tilfredse med den service der ydes. Nordfyns Kommune er borgernes nye fællesskab, og det er vigtigt, at borgerne har medindflydelse og føler medansvar for kommunens udvikling, herunder hvilke opgaver kommunen skal tage sig af, hvilke opgaver kommunen og borgerne skal løse i fællesskab, og hvilke opgaver borgerne selv kan føre ud i livet. I den nye sektor Erhverv og Fritid har der været arbejdet med at få skabt en identitet for den nye kommune, dels i form af nyt Logo suppleret med en designmanual, dels med hjemmeside og intranet dels en plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme Nyt økonomisystem, nye resursetildelinger, nye opgaver fra det nedlagte Fyns Amt, manglende mellemkommunale regninger, betaling for borgernes sundhedsydelser har gjort 2007 til et år, hvor det har været svært at få styr på økonomien. Fra alle sider har der været ydet et enormt stykke arbejde for at etablere Nordfyns Kommune, og jeg ser frem til, at vi i fællesskab kan forfølge den overordnede målsætning for kommunen, nemlig at udviklingen af erhverv, oplevelsesøkonomi og turisme foregår på en bæredygtig måde. Bent Dyssemark borgmester 2

4 Kommuneoplysninger Kommune Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Telefax Hjemmeside Hjemsted Regnskabsår Bogense 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Bent Dyssemark, Borgmester Benno Frandsen Mogens Christensen Jørgen Simonsen Tessa Gjødesen Arne Kruse Morten Andersen Torben Skovhus Steen Brydegaard Dorte Schmidt Brown Carl Martin Christensen Christian Sommerlund Gert Rasmussen Kurt Christensen Pia Elisa Longet Jørgen Meier Sørensen Ingmar Madsen Bent Erik Hansen Børge Nielsen Bo Jakobsen Arne Erlund Ole Taustrup Hansen Kim Johansen Eva Laut Andersen Anders Fog-Petersen John Therkelsen, kommunaldirektør Jes K. Hansen, vicekommunaldirektør Erik Larsen, direktør Hans-Gustav Behringer, direktør BDO Kommunernes Revision Østre Stationsvej Odense 3

5 Påtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 19. juni 2008 aflagt årsregnskab for 2007 for Nordfyns Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 19. juni 2008 Bent Dyssemark / John Therkelsen Borgmester Kommunaldirektør 4

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystemet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Årsberetningen suppleres af et mere detaljeret regnskab indeholdende en række obligatoriske oversigter til årsregnskabet. Regnskabet kan rekvireres i Økonomi på Bogense Rådhus, men er desuden tilgængeligt i de 3 borgerservice samt på bibliotekerne og i bogbilen. Regnskabspraksisen er detaljeret beskrevet i opgørelsen til kommunens åbningsbalance for Kommunens regnskab består såvel af et finansieringsregnskab hvor resultatet fremgår af regnskabsopgørelsen og et omkostningsregnskab hvor resultatet fremgår af resultatopgørelsen. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter og driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Indtægterne er medtaget i det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Driftsudgifterne og omkostningerne indregnes i det år, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden sidste posteringsdato. Lønudgifter indregnes i den periode hvor lønnen udbetales. Der gælder dog særlige regler for skatternes vedkommende. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i året, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endeligt færdigopført og klar til anvendelse. Materielle anlægsaktiver Aktiver på over kr indregnes i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Enkelte aktiver under kr kan indregnes. Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider Bygninger år Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar, IT-udstyr mv år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på grunde ligesom der ikke afskrives på materielle anlæg under udførelse, men først når anlægsprojektet er færdigt. 5

7 Anvendt regnskabspraksis Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelsesformål) indregnes ikke i balancen. Grunde og bygninger Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Aktivet er fratrukket afskrivninger fra anskaffelsestidspunktet. Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr , der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, hvis der er tale om en nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for anlægsaktiver, hvor kommunen overtager ejendomsretten ved kontraktens ophør, registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen og afskrives over den forventede levetid. Immaterielle anlægsaktiver Med virkning fra regnskab 2005 indregnes immaterielle anlægsaktiver og de måles til kostprisen. Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider Software, edb-programmer og lign år Finansielle anlægsaktiver Andele i interessentskaber, som kommunen har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. Omsætningsaktiver Der optages ikke varebeholdninger i balancen, hvorfor udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Grunde og bygninger til salg er i åbningsbalancen pr. 1. januar opskrevet til salgspris. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Værdipapirer er optaget til ultimokurs. Hensatte forpligtelser Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Regulering af hensættelsen foretages via balancen. Gæld Restleasingforpligtelsen vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Tilgodehavender Tilgodehavender afskrives som hovedregel ved forældelse eller ved konstaterbare uerholdelige beløb. Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. 7

9 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Væsentlige begivenheder i årets løb Budgettet for 2007 blev lagt med udgangspunkt i de 3 gamle kommuners oprindelige budgetter for 2006 tillagt skønnede udgifter for de opgaver, som kommunen overtog fra amtet. Da regnskaberne for 2006 forelå for de 3 gamle kommuner, fremgik det klart, at grundlaget med de oprindelige budgetter ikke var holdbart. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2007 blev der givet en tillægsbevilling til driften på 38,3 mio. kr., hvoraf 11,7 mio. kr. svarede til de 3 gamle kommuners overskridelse af de oprindelige budgetter. Harmonisering af resursetildelinger indenfor daginstitutionsområdet, skolerne, skolefritidsordninger, klubber samt ældreområdet har været et væsentligt element i forhold til lønbudgetterne og hvor mange resurser der i Nordfyns Kommune var til rådighed på de respektive områder. Samtidig er der udarbejdet ensartede økonomiske rammer for alle decentrale institutioner. Kommunesammenlægningen har taget meget tid i kommuner og regionerne og det har givet sig udslag i, at der i første halvdel af året ikke blev fremsendt mellemkommunale regninger. Derfor har det været svært at få et overblik over om der var beregnet rigtigt i forhold til betalinger for botilbud, betaling for hjemmehjælp, betaling for ophold på plejehjem mm. Samtidig med kommunesammenlægningen blev der indført et nyt økonomisystem. Systemet havde nogle børnesygdomme i starten men ellers har det været en stor udfordring for alle brugere at skulle vænne sig til en ny kontoplan og nye måder at gøre tingene på. Samtidig med at al undervisning skete ved brug af interne resurser. Først ved årets slutning var der rimelig styr på rapporter samt alle bevillingerne. Regnskabsresultatet - regnskabsopgørelsen Nordfyns Kommunes regnskab udviser et samlet underskud på 7,0 mio. kr. Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på 4,7 mio. kr. I det korrigerede budget var underskuddet forventet til 60,5 mio. kr. incl. budgetoverførsler fra 2006 til Der er store afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget: resultat af skattefinansieret drift er 28,2 mio. kr. bedre end budgettet de skattefinansierede anlægsudgifter er 22,4 mio. kr. mindre end budgettet resultat af jordforsyning er 15,8 mio. kr. dårligere end budgetteret resultat af forsyningsområdet er 18,7 mio. kr. bedre end budgettet På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne. Indtægter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2007 ca. 1,2 mio. kr. højere end budgetteret, da kommunen har modtaget mere i særlige tilskud end forventet. 8

10 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Driftsudgifter Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud: Udvalg (mio. kr.) Oprind. budget Korr. budget Regnskab Arbejdsmarkedsudvalget -86,2-91,8-92,6 Erhvervs- og fritidsudvalget -28,2-30,7-29,3 Familieudvalget -460,3-483,9-473,9 Social- og sundhedsudvalget -425,8-444,2-426,1 Teknik- og miljøudvalget -54,8-57,0-51,6 Økonomiudvalget -136,4-133,6-138,7 I alt , , ,2 Nyt økonomisystem, nye resursetildelinger, nye opgaver fra det nedlagte Fyns Amt, manglende mellemkommunale regninger, betaling for borgernes sundhedsydelser har gjort 2007 til et år, hvor det har været vanskeligt at styre økonomien. Disse mange udfordringer har resulteret i fejlbudgettering og fejlregistreringer i 2007, men for god ordens skyld gøres opmærksom på, at de fleste fejl er rettet i budget De efterfølgende afsnit indeholder udvalgsopdelte redegørelser for væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Jobcenter -26,2-26,5-25,3 Ydelseskontor -42,4-50,3-53,8 Aktivering -17,6-14,9-13,5 1,4 I alt -86,2-91,8-92,6 1,4 Regnskab 2007 udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 1,4 mio. kr. i mindreforbrug til budget Budgetoverførslen er på aktiveringscentret og Otterupgården, som begge har haft et mindreforbrug. Der er ikke budgetoverførsel på jobcenter og ydelseskontor, da udgifterne her primært er sociale overførselsudgifter. Jobcenter Et mindreforbrug til beskæftigelsesrådet på 0,5 mio. kr., da rådets udgifter har været mindre end det modtagne statstilskud Et merforbrug til beskæftigelsesordninger på 1,7 mio. kr. Der er bl.a. merudgifter til elever på produktionsskoler, danskundervisning og arbejdsskadeforsikring til personer i aktivering og jobtræning Et mindreforbrug til aktivering af kontanthjælpsmodtagere på 1,9 mio. kr., som modsvares af merforbrug under ydelseskontoret 9

11 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Ydelseskontor Et merforbrug til sygedagpenge på 1,0 mio. kr. som følge af en stor stigning i udgiften til dagpenge efter 52 uger, hvor staten ikke yder refusion af kommunens udgifter Et merforbrug til aktivering af kontanthjælpsmodtagere på 1,8 mio. kr., der modsvares af mindreforbrug under jobcentret Aktivering Et mindreforbrug på aktiveringscentret på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at hele aktiveringsområdet er ændret i løbet af 2007 og at der har været en del usikkerhed med hensyn til økonomien på området. Dette har resulteret i en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner. Erhvervs- og fritidsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Fritid -11,6-13,1-13,4 Bibliotek -12,0-12,6-11,8 0,8 Kulturelle -1,3-1,7-1,5 opgaver Erhverv -2,3-2,4-2,5 Havn og marina 0,8 1,0 1,1 0,1 Markedsføring -1,8-1,8-1,2 og info. I alt -28,2-30,7-29,3 0,9 Regnskab 2007 udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 0,9 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførsel fra 2006 til budget 2007 på 0,7 mio. kr. På Biblioteksområdet har der været væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget. Afvigelsen kan henføres til en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner, hvilket har medført en øget overførsel til 2008 i forhold til tidligere år. Familieudvalget Familieudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Sundhed -15,1-14,4-14,7-0,2 Dagtilbud -92,1-94,8-94,8 2,5 Undervisning -247,4-262,4-250,3 4,6 Børn og unge -61,7-61,1-61,5 0,6 PPR -44,0-51,2-52,5 0,5 I alt -460,3-483,9-473,9 8,1 10

12 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Regnskab 2007 udviser et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 8,1 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførsel fra 2006 til budget 2007 på 5,3 mio. kr. På området for dagtilbud har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Dagplejen udviser et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes øget anvendelse af gæstedagplejere som følge af mere sygdom end forventet. På Undervisningsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Fællesudgifter Skoler udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med merforbruget på 2,3 mio. kr. til specialundervisning, idet der har været forskellig registreringspraksis. Befordring af elever udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket kan henføres til ændring i takstberegningen af specialundervisning ( 20, stk. 2), hvor taksten tidligere omfattede både undervisning og kørsel. Taksterne er nu opdelt i undervisning og kørsel. Derudover skyldes merforbruget også, at flere børn skoleplaceres uden for egne skoledistrikter i eksempelvis specialklasser og læseklasser. Heldagsskolen udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket kan henføres til tidspunktet for åbningen af Heldagsskolen. Forældrebetaling SFO og klubber udviser en merindtægt på 3,2 mio. kr., hvilket skyldes fejlregistrering mellem daginstitutionssystem og økonomisystem. På Børn og ungeområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Udgifter til plejefamilier udviser et merforbrug på 5,3 mio. kr. mens udgifter til døgninstitutioner udviser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Disse afvigelser kan i overvejende grad henføres til fejlregistreringer. Forebyggende foranstaltninger udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket kan henføres til processen med harmonisering af serviceniveauet. Sikrede døgninstitutioner udviser et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes én anbringelse, der ikke var budgetteret. Kontante ydelser udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket kan henføres til manglende statsrefusion på 2,5 mio. kr., som fejlagtig er registreret under Myndighedsafdelingen. 11

13 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Handicapområdet -89,6-92,3-83,9 Myndighedsområdet -116,0-119,9-120,8 0,5 Sundhedsområdet -74,4-72,4-66,9 1,4 Ældreområdet -145,6-159,5-154,4 0,4 I alt -425,7-444,2-426,0 2,3 Regnskab 2007 udviser et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 2,3 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførsel fra 2006 til budget ,2 mio. kr. Handicapområdet Et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. vedr. længerevarende botilbud til handicappede og sindslidende, hvilket begrundes i et fejlskøn af udgiftsniveauet til de opgaver, kommunen har overtaget fra amtet. Et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. midlertidige botilbud til handicappede og sindslidende, hvilket skyldes et større behov for denne boform frem for et længerevarende døgntilbud. Et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. handicapbiler, hvilket skyldes færre bevillinger end forventet. I 2007 forventede man bevilling af lån og tilskud i 42 bilsager. Der blev fra handicapafdelingens side kun bevilliget lån og tilskud i 18 sager. Årsagen hertil er primært længere sagsbehandlingstid end forventet (bl.a. lange leveringsfrister fra autoforhandlerne & ventetider på vejledende køreprøver) samt flere afslag/ankesager og fraflytninger under sagsbehandlingen end forudset. Myndighedsområdet Et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedr. hjælpemidler dækker over forskellige forhold. Tidligere ejede kommunen ca. halvdelen af genbrugshjælpemidler og den anden halvdel var leaset, hvilket blev ændret fra 1. juni 2007, således at kommunen fremover ejer 100 %. Denne ændring i ejerforholdet har resulteret i øget indkøb af genbrugshjælpemidler. Desuden har der været en mærkbar stigning i udgifterne til arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler i både private hjem samt Solgården og SØBO. Endelig har antallet af ansøgninger og bevillinger af høreapparater været højere end forventet. Et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. førtidspensioner dækker over en række udsving. Mindreforbrug på varmetillæg og reduktion af medicinbevillinger, samt merindtægter vedr. tilflyttede førtidspensionister, idet andre kommuner betaler de første 6 år efter tilkendelsen. Endelig er der også et merforbrug på nye førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003, idet antallet af sager er højere end forventet. Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. pleje og omsorg af ældre, hvilket er sammensat af lønudgifter vedr. daghjem og træningscenter, som fejlagtig er 12

14 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune registreret her, samt at betaling fra andre kommuner er væsentligt højere end forventet. Et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. rådgivning og rådgivningsinstitutioner, hvilket kan henføres til højere udgifter til Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) end forventet. Et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. sociale formål, hvilket primært kan henføres til statsrefusion på 2,5 mio. kr., som fejlagtig er indtægtsført under sociale formål. (tilhører Børn og Ungeområdet) Sundhedsområdet Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt sundhedsvæsen, som hovedsageligt kan henføres til højere udgifter vedr. genoptræning under indlæggelse end forventet. Mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. træningscenter, hvilket skyldes at lønudgifterne på området fejlagtig er registreret under pleje og omsorg af ældre. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. sundhedsfremme og forebyggelse, som kan henføres til færre tiltag på området end forventet. Ældreområdet Ældreområdet udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsagligt skyldes fejlbudgettering på vikarområdet, idet der er kompenseret for længerevarende sygdom via fælles pulje, samt fejlbudgettering af udgifterne til elever. Forholdene er rettet i budget Teknik- og miljøudvalget Teknik og Miljøudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.), opdelt i skattefinansieret og brugerfinansieret område: Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Driftsafdeling -36,0-39,0-35,3 3,3 Kollektiv Trafik -4,8-5,3-4,9 Bygning, plan og -7,5-6,1-5,4 miljø Redningsberedskab -6,4-6,4-6,5 Grundvandsgebyr 0 0 0,7 Skattefinansieret område i alt -54,8-57,0-51,5 3,3 Afdeling Driftsresultat spildevand Driftsresultat renovation Brugerfinansieret område i alt Oprindeligt Korrigeret Regnskab budget budget ,9 12,7 13,6-0,1 3,6 Overførsel til ,9 12,6 17,2 0 13

15 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune På det skattefinansierede område udviser regnskab 2007 et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 3,3 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførsel fra 2006 til budget 2007 på 2,2 mio. kr. På Driftsafdelingens område udviser regnskabet et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan henføres til en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner, hvilket har medført en øget overførsel til 2008 i forhold til tidligere år. På området Bygning, plan og miljø udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsageligt kan henføres til udvendig vedligeholdelse, hvor der ligeledes har været en tilbageholdende adfærd i forhold til igangsætning af vedligeholdelsesarbejder. På det brugerfinansierede område udviser regnskab 2007 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket i overvejende grad kan henføres til Genbrugspladserne, hvor der har været en tilbageholdende og forsigtig adfærd med hensyn til økonomiske dispositioner, samtidig med at budget 2007 ikke har været tilstrækkelig præcist. Økonomiudvalget Økonomiudvalgets samlede økonomi for 2007 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2007 Overførsel til 2008 Politisk admin. -6,7-6,9-6,9 Valg 0-0,2-0,4 Administration -115,1-125,4-126,2-1,9 Tjen.mandspens. -2,9-2,9-5,3 Lønpuljer -11,6 1,9 0 I alt -136,4-133,6-138,7-1,9 Regnskab 2007 udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er -1,9 mio. kr. overført til budget På området Administration udviser regnskabet et merforbrug på 0,8 mio. kr., og på dette område er -1,9 mio. kr. overført til budget Den negative budgetoverførsel på -1,9 kan henføres til øgede udgifter til feriepenge pga. ekstraordinære mange fratrædelser i 2007, samt at udgifter til IT og telefoni ikke er udkonteret til decentrale enheder. På området Tjenestemandspensioner udviser regnskabet et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes, at udgifterne til tjenestemandspensioner er registreret ét sted, men at budgettet ikke har været samlet. 14

16 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune På området Lønpuljer udviser det korrigerede budget en indtægt på 1,9 mio. kr. hvilket illustrerer et højere niveau af længerevarende sygdom end forventet. Decentrale enheder bliver kompenseret for sygdom i mere end 14 dage. Renter Der har i 2007 været renteudgifter på netto 4,3 mio. kr. Det korrigerede budget udviste 2,1 mio. kr. Forskellen på 2,2 mio. kr. skyldes dels øgede renteudgifter af mellemværende vedrørende forsyningsområdet, dels ændret fordeling mellem renter og afdrag af nye ældreboliglån. Anlægsudgifter På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 24,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 47,1 mio. kr. Det oprindelige budget udgjorde 26,1 mio. kr. I 2007 er der givet tillægsbevillinger på ca. 21 mio. kr., primært til budgetoverførsler fra Den største anlægspost er til IT i forbindelse med sammenlægningen. Hertil er der afholdt ca. 10 mio. kr. i I note 9 er der et sammendrag af anlægsudgifterne. Oversigter over anlægsprojekterne findes i bilaget til årsregnskabet. Jordforsyning Kommunen har i 2007 afholdt byggemodningsudgifter for 24,8 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 19,5 mio. kr. Budgettet omfatter de udgifter og indtægter, der er bevilget i 2007, dvs. de nye udstykninger på Stenløkkevej og i Tromsøparken. Afvigelserne mellem budget og regnskab skyldes Budgettet indeholder alle salgsindtægter i de nye udstykninger. Regnskabet indeholder kun de solgte grunde Der er afholdt byggemodningsudgifter på gamle udstykninger, som blev bevilget i De ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. disse udstykninger er ikke blevet overført til budget Fra 2008 forventes budgetteringen på jordforsyningen ændret, så den svarer bedre overens med forbruget. Forsyningsvirksomheder De brugerfinansierede forsyningsområder omfatter spildevand og renovation. Der var ifølge det korrigerede budget forventet et samlet underskud på ca. 9,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på ca. 9,6 mio. kr. Den store afvigelse skyldes dels flere indtægter i form at tilslutningsbidrag fra nye boliger, dels færre anlægsudgifter end forventet. En lang række kloakeringsprojekter er ikke afsluttet i 2007, så midlerne overføres til

17 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Budgetoverførsler Kommunalbestyrelsen har i april 2008 godkendt, at der fra 2007 til 2008 overføres der følgende budgetbeløb på driften: Beløb i kr. Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalget 864 Familieudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Det er endnu ikke besluttet, hvor store beløb, der overføres på anlægsbudgetterne. Kommunen afventer bestemmelserne for regeringens sanktioner ved en eventuel overskridelse af anlægsbudgetterne i Serviceudgifter Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifter til forsyningsområdet (brugerfinansieret) nettodriftsudgifter til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte mv.) Kommunerne skal som udgangspunkt overholde de budgetterede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Nordfyns Kommunes samlede serviceudgifter er i regnskabet for 2007 beregnet til 1.019,4 mio. kr. Serviceudgifterne var i det oprindelige budget opgjort til 1.005,4 mio. kr. Serviceudgifterne er således overskredet med 14 mio. kr. i Der forventes ingen sanktioner fra regeringens side for de kommuner, der i 2007 har overskredet serviceudgifterne, da 2007 på mange måder har været et atypisk år. Der forventes sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder serviceudgifterne i Låneoptagelse Der var oprindeligt budgetteret med en låneoptagelse på 10 mio. kr. i I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008 blev det besluttet, at der ikke skulle optages lån i

18 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2007 Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift 13,4 Resultat af skattefinansieret område -16,7 Resultat af forsyningsområdet 9,6 Resultatopgørelsen Resultat af ordinær drift -48,8 Resultat af skattefinansieret område -48,8 Resultat af forsyningsområdet 14,0 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.216,0 Omsætningsaktiver i alt 14,8 Likvide aktiver incl. obligationer 78,0 Mellemværende med forsyningsområdet -24,3 (gæld) Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger 263,2 132,2 Egenkapital i alt 789,2 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen 106,5 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,51 Grundskyldspromille 24,18 Antal indbyggere (ult., folkeregister) Negative beløb er underskud 17

19 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG 2007 (fuldtidsstillinger) Arbejdsmarkedsudvalget 47,76 Erhvervs- og fritidsudvalget 29,67 Familieudvalget 995,38 Social- og sundhedsudvalget 650,48 Teknik- og miljøudvalget 88,46 Økonomiudvalget 218,09 I alt 2.029,84 Samlede lønudgifter 688,9 mio. Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Forbruget er incl. sygdom, barsel mv. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der udbetalt ca. 4,9 mio. kr. i honorar, vederlag og efterindtægt til politikere. 18

20 Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Nordfyns Kommune (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Budget Budget Regnskab Indtægter 1 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. spildevand og renovation) 3 Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalget Familieudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renteindtægter Renteudgifter Renter i alt Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter (excl. spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalget Familieudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Grundsalgsindtægter Byggemodning Jordforsyning i alt Resultat af skattefinansieret område, underskud (-) Forsyningsvirksomheder (spildevand og renovation) 7 Driftsindtægter Driftsudgifter Anlægsudgifter Anlægsindtægter Forsyningsvirksomheder i alt Resultat i alt, underskud (-)

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011 ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskab for 2011 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere