Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl."

Transkript

1 Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

2 Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer. Hæftet omhandler de momsmæssige forhold, der gør sig gældende for idrætsforeninger, som enten selv (frivilligt) har valgt at være momsregistreret eller de foreninger, som efter momslovens regler er pligtige hertil. Vi håber, at hæftet kan være en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer og andre, som beskæftiger sig med moms i forhold til idrætsforeninger. Ved udarbejdelsen har Danmarks Idræts-Forbund modtaget sagkyndig bistand fra momskonsulent Benny Hjortkær Hansen, revisionsfirmaet KPMG, som vi takker for hjælpen. 4. udgave 1. oplag 2006 Redaktion: Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund (ansvarshavende) Redaktionen er afsluttet den 31. januar 2006 Layout: Tryk: Oplag: Danmarks Idræts-Forbund Formegon ApS 2

3 Forord Efter momslovens regler skal der betales moms til statskassen af erhvervsmæssig levering af varer og tjenesteydelser med leveringssted i Danmark. Der skal ligeledes betales moms af erhvervelse (køb) af varer fra andre EU-lande samt ved import af varer fra steder uden for EU. Foreninger, der sælger varer og momspligtige tjenesteydelser for mere end kr. om året, skal momsregistreres og afregne moms til SKAT med mindre, foreningen har valgt at gøre brug af momslovens fritagelsesbestemmelse ( 13, stk. 1, nr. 22), som med virkning fra 1. juli 2002 har gjort det muligt, at bl.a. amatøridrætsforeninger helt kan slippe for at være momsregistreret. I vejledningen Fri for moms, udgivet i januar 2003 af idrættens organisationer, kan du læse om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en idrætsforening kan slippe for at være momsregistreret. Formålet med dette informationshæfte er således at give bestyrelsesmedlemmer, kasserere m.fl. i idrætsforeninger, der har valgt at være momsregistreret, svar på de væsentligste spørgsmål vedrørende opgørelse og betaling af moms. De i hæftet beskrevne regler om momspligtens omfang m.v. gælder altså kun for foreninger, der er momsregistreret. Det skattecenter, som din forening hører under, kan give yderligere information om moms. Der er også udarbejdet en række vejledninger om moms, som du kan finde på 3

4 INDHOLD Momspligtige varer og ydelser... 5 Varer... 5 Ydelser... 5 Momsregistrering... 7 Registreringspligt... 7 Registrering... 7 Afmeldelse... 7 Frivillig momsregistrering... 8 Fritagelse for moms ved afholdelse af velgørende arrangementer... 8 Enkeltstående arrangementer... 8 Overskudsanvendelsen... 8 Arrangementets varighed... 9 Salg for arrangørens regning og risiko... 9 Regnskab... 9 Indsamling og salg af brugte ting Momssatsen...10 Momsprincippet...11 Udgående moms (salgsmoms)...12 Indgående moms (købsmoms)...12 Fuld fradragsret Delvis fradragsret Ingen fradragsret Regnskab...14 Momskonti Momsangivelsen...15 For sen angivelse og/eller betaling Kontrolbestemmelser...16 Sponsor og reklameindtægter...16 Cafetéria, kiosk m.v Foreningsblade...17 Professionelle sportsudøvere...18 Spillende træner Udlejning af sportsfaciliteter

5 Momspligtige varer og ydelser Varer Momspligten omfatter alle nye og brugte varer. Som eksempler på momspligtigt varesalg kan nævnes: - Salg af emblemer, kort, bøger, programmer og foreningsblade. - Salg af øl, vand, pølser, chokolade, blade og is fra f.eks. foreningskiosk eller kantine. - Salg af diverse varer m.v. i forbindelse med offentlige arrangementer, som f.eks. byfester. - Salg af sportsrekvisitter og -udstyr, f.eks. sko, støvler, træningsdragter, sportstøj m.v. Ydelser Momspligten omfatter endvidere alle service- og tjenesteydelser, der ikke direkte er undtaget fra momspligten. Inden for idrætsområdet er følgende ydelser fritaget for moms: - Sportsaktiviteter leveret af ikke kommercielle foreninger (idrætsforeninger, sportsklubber og lignende). Der skal derfor ikke beregnes moms af medlemskontingenter eller andre betalinger, der opkræves for at dyrke den pågældende sportsgren. Dette gælder, uanset om det er medlemmer eller ikke-medlemmer, der er tale om. Det afgørende er, at det er en amatøridrætsforening, der udbyder aktiviteten, og at betalingen for deltagelse heri tilfalder foreningen. - Sportsarrangementer, herunder også arrangementer, hvortil der er knyttet spil på totalisator eller på anden lignende måde. Der skal således ikke beregnes moms af entréindtægter fra sportsarrangementer med amatører. (Se side 18 hvad der i momsmæssig forstand forstås ved en amatør kontra en professionel idrætsudøver). - Undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse, herunder undervisning i legemsøvelser. Fritagelsen omfatter undervisning i gymnastik og beslægtede discipliner, f.eks. aerobic og andre særlige gymnastikformer, dans, judo og andre kampsporter. Tennis, golf, ride-, faldskærmsudsprings-, bjergbestignings-, dykker- og styrketræningsundervisning betragtes ikke som undervisning i legemsøvelser, hvorfor denne undervisning er omfattet af momspligten. En person, som driver selvstændig træner-/instruktørvirksomhed inden for disse idrætsgrene, skal derfor beregne moms af de beløb, han opkræver hos eleverne for sådan undervisning. Der skal dog ikke beregnes moms 5

6 af medlemmernes betaling for undervisning, når betalingen sker via det sædvanlige medlemskontingent. Eller sagt på en anden måde. En rideklub, en tennisklub, en golfklub osv. er ikke momspligtig af den undervisning og instruktion, som klubben tilbyder medlemmer (eller ikkemedlemmer), når det er en af klubben ansat træner/instruktør, der forestår undervisningen (amatørsport i momslovens forstand). - Lotterier, bankospil og lignende afholdt i henhold til lotterilovens bestemmelser. - Offentlige pengeindsamlinger, der er anmeldt for politiet. - Registrering, udfærdigelse af certifikater, licenser, spilletilladelser, kampbøger m.v. - Bowlingklubbers salg af adgang til medlemmer for at benytte bowlingbaner. Ligeledes er amatørklubbers udlejning af bowlingbaner til løsspillere momsfri. - Udlejning af skabe til opbevaring af golfudstyr i amatørgolfklubber. - Rideklubbers udlejning af skabe til rideudstyr m.v. til medlemmer. - Skøjteklubbers udlejning af skøjter i forbindelse med salg af adgang til en skøjtehal. - Udlejning, bortforpagtning og administration af fast ejendom. (Se afsnittet om frivillig momsregistrering på side 8). - Udlejning af sportsanlæg til sportsklubber og foreninger anses for udlejning af fast ejendom. (Se afsnittet om udlejning af sportsfaciliteter på side 19). - Udlejning af staldplads til heste (hestebokse) anses for udlejning af fast ejendom, også selv om udlejningen sker i forbindelse med levering af momspligtige ydelser som f.eks. pasning og fodring. De service- og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af momslovens undtagelsesbestemmelser, er således momspligtige. Som eksempler på momspligtige ydelser kan nævnes: - Erhvervsmæssigt salg af adgang til at udøve sportsaktiviteter dvs., når sådanne aktiviteter udbydes (sælges) af virksomheder, der drives med gevinst for øje. - Annonceindtægter. (Se afsnittet på side 17 om foreningsblade). - Sponsor- og reklameindtægter. (Se afsnittet herom på side 16). - Honorarer for udsendelse i dansk radio og tv. Et udenlandsk radio- eller tv-selskabs direkte køb af transmissionsret er derimod momsfri, da det betragtes som eksport, hvoraf der efter momsloven ikke skal beregnes moms. - Udlejning af materiel, f.eks. telte, både og sportsrekvisitter. (Se dog ovenfor vedrørende udlejning af skøjter). - Udlejning af bådepladser i havne. Hvis der ikke betales leje af bådeplads, men hvor havnens drift betales over kontingentet til en sejlklub, skal der beregnes moms af den del af kontingentet, der anvendes til drift af havnen, selv om kontingentindtægter normalt er momsfritaget. - Betaling for benyttelse af bedding og liggeplads på land til vinteropbevaring (pladsleje). - Hestepension (pasning og fodring). - Spil på spilleautomater, tivolispil m.v. - Offentlige baller, dilettantforestillinger eller byfester med entré. - Arrangementer, hvori der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere (fodboldkampe er dog kun momspligtige, når der deltager professionelle på begge hold). Momspligten indebærer, at der skal beregnes moms af entréindtægten ved de momspligtige sportsarrangementer. (Se afsnittet om professionelle sportsudøvere på side 18). 6

7 Momsregistrering Registreringspligt Hvis en forening har en samlet årlig (inden for 12 mdr.) omsætning af varer eller momspligtige ydelser, der overstiger kr., har den pågældende forening pligt til at lade sig registrere hos SKAT. Pligten til at lade sig registrere gælder også, selv om omsætningen finder sted lejlighedsvis eller i bestemte sæsoner. Foreninger, hvis samlede omsætning af varer og momspligtige ydelser ligger under kr. årligt, er altid fritaget for at betale moms og er derfor ikke pligtige til at lade sig registrere. Desuden kan amatøridrætsforeninger, selv om deres samlede omsætning af momspligtige varer og ydelser overstiger kr. årligt, vælge at være fritaget for momsregistrering efter den særlige (generelle) fritagelsesbestemmelse i momslovens 13, stk. 1, nr. 22 (se ovenfor). Hvis en forening, der hidtil har været momspligtig og derfor registreret, konstaterer et fald i omsætningen således, at denne kommer under kr. om året, er der ingen mulighed for at få den allerede opkrævede moms tilbagebetalt. Foreningen bør derfor snarest tage kontakt til det skattecenter, som foreningen hører under, med henblik på at få afmeldt sin registrering. Foreningens samlede momspligtige virksomhed skal momsregistreres under ét, dvs. at alle foreningens aktiviteter optræder under det samme registreringsnummer (CVR-nr./SE nr.). Hvis foreningen er opdelt i afdelinger med selvstændig status, dvs. egne vedtægter, egen bestyrelse, egen generalforsamling og egen økonomi, vil der være mulighed for, at afdelingerne kan registreres enkeltvis. Registrering Der skal udfyldes og sendes en særlig registreringsblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest otte dage før, den momspligtige virksomhed påbegyndes. Registreringsblanketten kan du finde på SKAT s hjemmeside og printe ud. Ved udfyldelse af registreringsblanketten skal foreningens formand og kasserer anføres som ansvarlig ledelse. Kopi af foreningens vedtægter vedlægges registreringsblanketten, der skal underskrives af den ansvarlige ledelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender et registreringsbevis til de foreninger, der registreres. Beviset indeholder bl.a. oplysning om foreningens CVR-nr./SE nr. Sker der ændringer i foreningens forhold, f.eks. navn, adresse, ansvarlig ledelse m.v., skal foreningen inden otte dage skriftligt meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dette. Dette kan enten ske på en særlig ændringsblanket, som du finder på eller elektronisk på Afmeldelse Ophører en forening med den momspligtige virksomhed, skal momsregistreringen afmeldes senest 8 dage efter ophør. Blanket til afmeldelse finder du ligeledes på Ved afmeldelse fra momsregistrering hæfter foreningen for moms af eventuel beholdning af varer eller driftsmidler. 7

8 Frivillig momsregistrering SKAT kan give tilladelse til frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning af fast ejendom eller dele heraf. En frivillig registrering for udlejning eller bortforpagtning medfører, at udlejeren skal beregne moms af vederlaget for lejemålet eller bortforpagtningen. Udlejeren kan efter momslovens almindelige regler til den indgående moms (købsmoms) medregne momsen af indkøb, der vedrører den udlejede eller bortforpagtede faste ejendom, f.eks. reparation og vedligeholdelse. En frivillig momsregistrering kan tidligst ophæves to år efter registreringen. Idrætshaller, eller andre idrætsanlæg, der er frivilligt registreret for udlejning, kan få godtgjort de betalte energiafgifter til procesformål samt vandafgift i samme omfang, som hallen m.v. har fradragsret for indgående moms i forbindelse med udlejningen af idrætshallen m.v. Procesformål kan i denne sammenhæng være forbrug af el til drift af f.eks. maskiner, edb-udstyr, belysning og ventilation. Fritagelse for moms ved afholdelse af velgørende arrangementer Enkeltstående arrangementer Foreninger, der er momsregistreret for den almindelige, løbende drift, kan søge SKAT om momsfritagelse for velgørende arrangementer, når overskuddet fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der kan gives momsfritagelse for: - Enkeltstående arrangementer (basarer, koncerter, loppemarkeder m.v.). - Salg af brugte ting af ringe værdi, f.eks. flasker, papir og metal, der indsamles og sælges af velgørende foreninger. Overskudsanvendelsen Momsfritagelsen forudsætter, at overskuddet fra arrangementet fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Som eksempler herpå kan nævnes: - Amatøridrætsarbejde - Ulandshjælp - Kirkeligt arbejde - Arbejde i upolitiske ungdomsorganisationer. Der kan også gives momsfritagelse for arrangementer, hvor overskuddet bruges til opførelse og drift af idrætshaller, klubhuse og fritidscentre for børne- og ungdomsarbejde. At overskuddet fuldt ud skal bruges til velgørende formål skal forstås bogstaveligt. Hvis blot en mindre del af overskuddet fra arrangementet bruges til andre formål, herunder henlægges til brug for andre arrangementer, er en momsfritagelse udelukket. 8

9 Der kan f.eks. ikke gives momsfritagelse for en fodboldkamp, hvor overskuddet (entréindtægten) skal fordeles mellem klubbens amatørafdeling og den professionelle afdeling. Arrangementer, der holdes til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, f.eks. et gymnastikhold, kan heller ikke momsfritages. Hvis overskuddet fra et arrangement fordeles mellem flere foreninger, kan der ikke gives momsfritagelse, hvis blot en af foreningerne ikke (eller kun delvis) bruger sin del af overskuddet til velgørende formål. Udgifter i forbindelse med de enkelte arrangementers afholdelse må ikke beregnes af overskuddet, f.eks. må der ikke ske betaling til et bookingbureau i form af overskudsandel. Hvis det er en støtteforening for en idrætsklub, der afholder et momsfritaget arrangement, skal det fulde overskud fra arrangementet udloddes til moderklubben efter arrangementets afholdelse. Overskudsbeløb må ikke henlægges til senere udlodning, medmindre det klausuleres til brug for et bestemt formål, f.eks. opførelse af en idrætshal, et klubhus eller lignende og indsættes på en spærret konto. Arrangementets varighed Der må højst holdes 12 arrangementer om året. 1. Der må holdes ét arrangement hver måned, og arrangementet må højst vare i tre sammenhængende dage (3 dages reglen), eller 2. Der må holdes ét arrangement om året af en varighed på højst 14 sammenhængende dage (14 dages reglen), eller to arrangementer af højst otte dages varighed. Som ét arrangement anses også ensartede sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder med en samlet varighed på højst 14 dage. Reglerne kan kombineres, så der kan holdes f.eks. et 14 dages arrangement og højst elleve 3 dages arrangementer om året, hvis 14 dages arrangementet i form og indhold klart adskiller sig fra 3 dages arrangementerne. Salg for arrangørens regning og risiko Salg af varer og ydelser skal ske for arrangørens regning og risiko. Det betyder, at der ikke kan gives momsfritagelse for egentlig erhvervsvirksomhed, der udøves i tilslutning til et momsfritaget arrangement. Hvis foreningen i forvejen er momsregistreret, kan der ikke gives momsfritagelse for salg af tilsvarende varer og ydelser. En forening kan dog opnå momsfritagelse for arrangement af loppemarked, offentligt bal m.v., selv om foreningen i forvejen er momsregistreret for f.eks. kioskvirksomhed. Der kan ikke gives fritagelse for moms af de indkøb, som foreningen foretager i forbindelse med momsfritagne arrangementer. Regnskab Foreningen skal for hvert enkelt arrangement føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. Foreningen må ikke på fakturaer, afregningsbilag m.v. anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms. Eventuelle lejlighedstilladelser fra politiet skal vedlægges regnskabet. Foreningen skal efter anmodning indsende regnskabet til SKAT. Regnskabet med bilag skal opbevares i fem år efter udløbet af regnskabsåret. 9

10 Indsamling og salg af brugte ting Velgørende eller almennyttige foreninger m.fl., der indsamler og sælger brugte ting af ringe værdi, f.eks. flasker, papir og metal, kan efter ansøgning til SKAT fritages for moms, selv om salget af disse varer sker løbende. Det er dog en betingelse, at salget udelukkende sker til momsregistrerede virksomheder, og at foreningen m.fl. ikke i øvrigt driver momspligtig virksomhed. Der ses herved bort fra eventuel lejlighedsvis registrering for enkeltstående arrangementer og for eventuel registrering for reklameydelser, f.eks. ved udgivelse af foreningsblad og for eventuel cafeteria-/ kioskvirksomhed. Momssatsen Momsen er et tillæg til den pris, der er foreningens salgspris for den pågældende vare eller momspligtige ydelse. Momsen udgør 25% af varens/ ydelsens pris. Eksempel Salgspris uden moms 100 Moms 25% af 100 kr. 25 Salgspris med moms 125 Opgives salgsprisen inkl. moms, udgør momsen 20% af den pris, køberen skal betale. Eksempel Salgspris med moms 125 Moms 20% af 125 kr. 25 Salgspris uden moms

11 Momsprincippet Momsen eller merværdiafgiften er, som navnet siger, en afgift af den værdiforøgelse (merværdi), der sker i de enkelte led af den erhvervsmæssige omsætning. Merværdien, hvoraf momsen beregnes, er med andre ord forskellen mellem indkøbspris (ekskl. moms) og salgspris (ekskl. moms). I praksis skal foreningen opkræve moms af de varer eller tjenesteydelser, den "sælger" (salgsmoms eller udgående moms). Ved afregning til SKAT har foreningen ret til at fradrage momsen af de indkøb eller omkostninger, det har været nødvendigt at afholde for at opnå de momspligtige indtægter (købsmoms eller indgående moms). Udregning af moms for en enkelt varegruppe fremgår af nedenstående eksempel: Eksempel Pris Merværdi Moms Pris ekskl. moms (fortjeneste) inkl. moms Indkøb af 100 træningsdragter Salg af 100 træningsdragter Moms at betale: Udgående moms kr. Indgående moms kr. = et momstilsvar på kr. Samme resultat vil man komme til ved at beregne momsen af den merværdi, som foreningen har fået tilført i forbindelse med køb og salg af de 100 træningsdragter. 25% moms af merværdien på kr. = kr. kan eventuelt også være kvartalsvis) summen af den inden for momsperioden beregnede moms af salg (udgående moms) og fratrækker den i samme periode af leverandører opkrævede moms (indgående moms). Foreningens momstilsvar for den pågældende periode er så forskellen mellem udgående moms og indgående moms. I praksis vil det være et alt for stort arbejde for foreningen at beregne momsen på hver enkelt varepost eller varegruppe. Derfor opgør foreningen for hvert afregningsperiode (typisk ½-årligt men 11

12 Udgående moms (salgsmoms) Den udgående moms for en afregningsperiode opgøres på grundlag af værdien af de varer og afgiftspligtige ydelser, der er leveret i perioden. Faktureringstidspunktet anses som leveringstidspunktet, for så vidt fakturering sker inden eller snarest efter leverancens afslutning. Indgående moms (købsmoms) Den indgående moms for en afregningsperiode er den moms, der i perioden er faktureret til foreningen fra dens leverandører. Foreningen kan normalt kun trække momsen af afholdte udgifter fra såfremt, man fra leverandøren har fået en regning, hvorpå der enten er anført størrelsen af momsbeløbet eller oplysning om, at momsbeløbet er indeholdt i det samlede fakturabeløb. Foreningen kan trække momsen fra i den momsperiode, hvori regningen er dateret. Momsen af indkøbte varer og ydelser kan medregnes til foreningens indgående moms i samme omfang, som indkøbene anvendes i forbindelse med foreningens momspligtige aktiviteter. Ved momspligtige aktiviteter forstås den omsætning af varer og momspligtige ydelser, hvoraf der beregnes moms. Foreningen kan enten have fuld, delvis eller ingen fradragsret for moms. Foreningen kan, i det omfang foreningen har fradragsret for indgående moms, få refunderet energiafgifter anvendt til procesformål samt den statslige vandafgift, som er betalt sammen med foreningens vandregning. Energiafgifter til procesformål omfatter typisk el til f.eks. belysning, køkkenmaskiner og udstyr, drift af edb-udstyr, ventilation m.v. Fuld fradragsret Der er fuld fradragsret for momsen af indkøb, der udelukkende vedrører den momspligtige omsætning. Eksempler på indkøb, for hvilke der er fuld fradragsret: - Varer og momspligtige ydelser, der indkøbes til videresalg, f.eks. træningsdragter, sportsudstyr m.v. - Opførelse, indretning og vedligeholdelse af kiosk og cafeteria, som klubben selv driver. - Trykkeudgifter til kampprogrammer, der sælges. - Udgifter til fremstilling og distribution af foreningsblade, der mod særskilt vederlag sælges til medlemmer eller ikke-medlemmer. - Udgifter vedrørende sponsoraftaler, f.eks. trykning af navn eller bomærke på sportsbeklædning. Delvis fradragsret Der er delvis fradragsret for momsen af indkøb, der både vedrører foreningens momspligtige og momsfri aktiviteter. Størrelsen af fradraget beregnes med en procentsats, der opgøres ud fra forholdet mellem foreningens momspligtige indtægter ekskl. moms og de samlede indtægter ekskl. moms. I de samlede indtægter ses der bort fra tilskud, hvoraf der ikke skal betales moms, f.eks. kommunalt tilskud. 12

13 Eksempel Momspligtige indtægter Momsfrie kontingenter Kommunalt tilskud Indtægter i alt Indtægter ekskl. kommunalt tilskud Fradragsprocenten udgør: x = 37,73% - Eludgifter, såfremt måleren dækker såvel de momsfrie aktiviteter i klubben som kiosk, cafeteria eller spilleautomat. - Udgifter til indkøb af sportsbeklædning, som forsynes med sponsors navn eller bomærke. - Udgifter til leje af bus eller udgifter til drift af egen bus i forbindelse med f.eks. kampe på udebane. Den delvise fradragsret forudsætter dog, at spillernes (der transporteres) spilledragter er forsynet med sponsornavn(e), idet spillerne så, i momsmæssig forstand, kan betragtes som værende en slags levende reklamesøjler. - Udgifter vedrørende klubhus med kiosk- og cafeteriavirksomhed. Ingen fradragsret Den beregnede momsfradragsprocent kan oprundes til nærmeste hele tal dvs. 38. I praksis betyder dette, at foreningen kan fratrække 38% af momsbeløbet, når der er tale om indkøb med delvis fradragsret for momsen. Der findes særlige regler om fradragsret for moms vedrørende fast ejendom. Nærmere aftale om fradragsretten for moms vedrørende bygninger, der både bruges til momspligtige og momsfrie aktiviteter, f.eks. et klubhus, der både indeholder cafeteria og omklædningsrum, kan træffes med det skattecenter, hvor foreningen er hjemmehørende. Eksempler på indkøb for hvilke, der er delvis fradragsret: - Trykkeudgifter til kampprogrammer, der udleveres gratis, men indeholder annoncer. - Udgifter til fremstilling og distribution af et foreningsblad, når bladet udleveres gratis til medlemmerne og indeholder annoncer. - Klubkontorets telefonudgifter. Der er ingen fradragsret for momsen af de indkøb, der alene vedrører de momsfri aktiviteter, dvs. indkøb til en amatørforenings almindelige drift, f.eks. køb af sportsudstyr og rekvisitter, som skal anvendes i foreningen. Ligeledes er der heller ikke fradragsret for indkøb, der vedrører en forenings momsfritagne sportsarrangementer m.v. Det er endvidere i momsloven fastsat, at der ikke er fradragsret for momsen af nogle særlige indkøb. Det drejer sig f.eks. om repræsentation og gaver, selv om omkostningerne afholdes i forbindelse med foreningens momspligtige aktiviteter. Eksempler på indkøb, for hvilke der ikke er fradragsret: - Trykkeudgifter til programmer vedrørende momsfritagne sportsarrangementer, når der er tale om programmer, som udleveres gratis, og som ikke indeholder annoncer. - Udgifter til idrætsanlæg, der kun bruges af amatører. - Udgift til spillerbeklædning, der ikke bærer sponsormærke. 13

14 - Forplejning og overnatning. (Der er dog fradrag for 25% af momsen af hotel- og restaurationsydelser afholdt af foreningen i forbindelse med momspligtig omsætning). - Sportsrekvisitter, der benyttes til momsfrie aktiviteter. Regnskab Foreningen skal føre regnskab over køb og salg af varer og momspligtige ydelser således, at man kan opgøre den moms, der skal betales til SKAT. Regnskabet skal samtidig give SKAT mulighed for at kontrollere, at momsen bliver rigtigt opkrævet og indbetalt. Regnskabet med momsen kan enten føres i det almindelige foreningsregnskab eller i et særligt regnskabshæfte, der kan fås ved henvendelse til nærmeste skattecenter. Føres regnskabet i det almindelige foreningsregnskab, skal der oprettes en særlig konto for udgående afgift (salgsmoms) og en konto for indgående afgift (købsmoms). Momskonti Momskontiene føres enten ved at postere momsen for hver enkelt momspligtig indtægt/fradragsberettiget udgift direkte på kontoen for salgsmoms henholdsvis kontoen for købsmoms (eksempelvis, hvis der er tale om få posteringer pr. år), eller ved periodiske overførsler til momskontiene på betingelse af, at det sker fra salgskonti eller købskonti, der kun indeholder henholdsvis momspligtige eller fradragsberettigede indkøb. Såfremt det er sidstnævnte princip, der benyttes, skal indkøb/omkostninger med delvis fradragsret føres på en konto for sig selv. Såfremt købs- og salgskonti føres med summariske posteringer, skal der i foreningen foreligge specifikationer i form af kassekladder, kassestrimmel og lignende, som viser, hvorledes de summariske poster er sammensat af enkelte poster. Regnskabet skal i øvrigt være indrettet således, at foreningen kan meddele SKAT alle oplysninger om indkøb og levering af varer og momspligtige ydelser. 14

15 Momsangivelsen Momsangivelsen kan enten indberettes til SKAT ved at benytte TastSelv Erhverv på eller ved indsendelse af en papirangivelse til det skattecenter, som foreningen hører under. Angivelses- og betalingsfrister afhænger af foreningens omsætning. Er denne under 1. mio. kr. om året, skal der ske halvårlig afregning af momsen med 1. marts. og 1. september som seneste betalingsfrister. Hvis omsætningen er mellem 1. mio. og 15 mio. kr. om året, skal momsen afregnes kvartalsvis, og angivelses- og betalingsfrist er da 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb. Hvis en forening har tilmeldt sig Moms TastSelv hos SKAT, vil den (foreningens kontaktperson) modtage en husk ca. 10 dage før angivelses- og betalingsfristen (se ovenfor) udløber. Hvis foreningen ikke er tilmeldt "Moms TastSelv", vil den også ca. 10 dage før angivelses- og betalingsfristens udløb modtage et indbetalingskort fra SKAT. På momsangivelsen skal foreningen oplyse udgående moms (salgsmoms), indgående moms (købsmoms) og eventuelle energiafgifter og vandafgift samt afgiftstilsvaret, dvs. det beløb, der skal indbetales til SKAT. Afgiftstilsvaret er således lig med momstilsvaret (forskellen mellem udgående og indgående moms) reduceret med eventuelle energiafgifter og vandafgift, som foreningen har fradrag for. Momsregistrerede foreninger skal normalt ikke udfylde rubrikken "Moms af EU-varekøb m.v." samt rubrikkerne "A, B og C". Hvis foreningen har handel med varer med andre EU-lande, kan du læse herom i SKAT s vejledning Moms ved EUvarehandel. Angivelsen skal forsynes med dato, og den skal underskrives (hvis der er tale om en papirangivelse) af foreningens ansvarlige ledelse (formand, kasserer). Hvis angivelsen sker via nettet ved benyttelse af TastSelv, skal momsangivelsen forsynes ( underskrives ) med digital signatur. Er afgiftstilsvaret positivt (salgsmomsen er større end købsmomsen), indbetaler foreningen momsen samtidig med indsendelse/indberetning af angivelsen. Hvis den indgående moms i en momsperiode er større end den udgående moms, bliver der tale om et negativt afgiftstilsvar, der udbetales til foreningen. Et negativt afgiftstilsvar vil sædvanligvis blive udbetalt til foreningen senest tre uger efter, at angivelsen er modtaget hos SKAT. Foreningen hæfter for betaling af momsen, og det påhviler samtidig foreningens ledelse at sørge for, at angivelsen udfyldes korrekt, og at den sendes/ indberettes rettidigt til SKAT. For sen angivelse og/eller betaling Hvis momsangivelsen ikke er sendt/indberettet rettidigt, kan SKAT fastsætte et foreløbigt beløb (tilsvar), der skønsmæssigt svarer til foreningens momstilsvar. Dette indebærer, at foreningen skal betale en afgift på 800 kr. Hvis en forening indbetaler momsen til SKAT for sent, opkræves der renter og gebyrer m.v. Der skal betales renter pr. påbegyndt kalendermåned af det skyldige beløb. Rentesatsen fastsættes en gang årligt. Renten for 2006 er 1 pct. Rykkere fra SKAT koster et gebyr på 65 kr. pr. rykker. 15

16 Kontrolbestemmelser Kontrollen med foreningens momsforhold varetages af det skattecenter, hvor foreningen er registreret. Med henblik på løsning af kontrolopgaven er der i henhold til momsloven tillagt landets skattecentre en række kontrolbeføjelser. Skattecenteret har således ret til at foretage eftersyn i lokaler, der anvendes af momsregistrerede foreninger m.v. Foreningens repræsentanter (formand, kasserer m.v.) har pligt til at yde skattecenteret den nødvendige vejledning og hjælp ved eftersynet. Skattecenteret har ret til at kontrollere foreningens varebeholdning og regnskabsbilag eller andet regnskabsmateriale samt korrespondance m.v., ligesom skattecenteret kan forlange regnskabet m.v. udleveret eller tilsendt. Foreningens lager af momspligtige varer skal optælles én gang om året, og lagerets værdi skal beregnes. Opgørelsen kan foretages samtidig med foreningens almindelige statusopgørelse. Foreningen er pligtig til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår, og regnskabsmaterialet skal være tilgængeligt for skattecenteret. Det er strafbart ved forsæt eller grov uagtsomhed at overtræde momsloven eller de forskrifter, der er udstedt i medfør af loven. Sponsor og reklameindtægter Foreningen er momspligtig af beløb, der modtages som led i sponsoraftaler eller enkeltstående reklamekontrakter, uanset med hvem disse kontrakter er indgået. Det vil sige, at der også skal beregnes moms af sponsorbidrag modtaget fra ikke momspligtige virksomheder som f.eks. banker, forsikringsselskaber m.v. Foreningen, der erhverver indtægten, er i alle tilfælde pligtig til at foretage momsafregningen over for SKAT. Foreningen skal således betale moms af beløb, der modtages fra en sponsor til indkøb af f.eks. spilletrøjer med sponsorens mærke eller anden reklame for sponsorvirksomheden. Tilsvarende gælder sponsoraftaler, hvor foreningen som vederlag for diverse modydelser (reklamere for sponsors navn, firmalogo m.v.) modtager sportstøj, udstyr, sportsrekvisitter m.v. fra den sponserende virksomhed i stedet for et kontant sponsorbeløb. Foreningen skal endvidere betale moms af det vederlag, der modtages ved udlejning af reklameplads på f.eks. stadionanlæg eller i idrætshaller. Gaver og andre naturalier, der modtages fra sponsorer som f.eks. bolde, præmier m.v., har ingen betydning for momsregnskabet. Der vil almindeligvis være tale om gaver i stedet for sponsorindtægter, når bidragsyderen ikke får reklame eller anden modydelse fra foreningen. Overtrædelse kan straffes med bøde, eller i tilfælde, hvor overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen moms, med hæfte eller fængsel i indtil to år. 16

17 Cafetéria, kiosk m.v. Omsætning i restaurant, cafeteria eller kiosk, der drives af foreningen, skal medtages ved beregningen af momstilsvaret. Har foreningen bortforpagtet disse faciliteter, er det den, for hvis regning virksomheden drives, der skal registreres og betale moms, såfremt den årlige omsætning overstiger kr. I sådanne tilfælde har foreningen ikke fradragsret for indgående moms vedrørende disse faciliteter, medmindre foreningen er frivilligt registreret for bortforpagtning (se side 8). Foreningsblade Foreningsblade, fagblade og lignende, der udleveres gratis til medlemmerne, og som ikke indeholder annoncer, er fritaget for moms. Bladene anses for udleveret gratis til medlemmerne, når disse ikke særskilt skal betale for bladene, selv om medlemmerne ofte indirekte betaler herfor igennem kontingentet. Hvis bladene indeholder annoncer og/eller, hvis medlemmerne betaler særskilt for bladene, er bladene momspligtige, hvis den "momspligtige værdi", sammen med foreningens øvrige momspligtige omsætning, overstiger kr. om året. Den momspligtige værdi er indtægten fra annonceindtægterne lagt sammen med eventuelle indtægter fra salg af bladet. For så vidt angår foreningens udgifter til fremstilling og distribution af et foreningsblad, som indeholder annoncer, og som udleveres gratis til medlemmerne, har foreningen ret til delvis momsfradrag for disse udgifter (se side 12). Er der tale om et foreningsblad m.v., der mod særskilt vederlag sælges til medlemmer og eventuelt ikke-medlemmer, har foreningen fuld fradrag for momsen af udgifterne til fremstilling og distribution af bladet efter momslovens almindelige regler. 17

18 Professionelle sportsudøvere En sportsudøver anses, i momslovens forstand, for professionel, hvis han/hun dyrker den pågældende sport som sit erhverv. En sportsudøver får ikke status som professionel, blot fordi han/hun får stillet gratis tøj og sportsfaciliteter til rådighed, får udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse eller modtager gaver. Spillende træner En spillende træner anses ikke for professionel. Det er dog en forudsætning, at han/hun er ansat som træner, at han/hun rent faktisk står for træningen i klubben, og at aflønningen står i forhold til det antal timer og den arbejdsindsats, der udføres som træner. Professionelle sportsudøvere må have en vis indtægt for at blive betragtet som professionel. En sportsudøver anses således ikke for professionel, fordi han/hun på fritidsbasis har en mindre indtægt fra sportsudøvelsen. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste får ikke i sig selv sportsudøveren til at være professionel, medmindre betalingen antager karakter af at udgøre en væsentlig del af en normal arbejdsindtægt. Dette vil vejledende være tilfældet, hvis indtægter fra sportsudøvelsen overstiger halvdelen af den gældende dagpengesats for fuldtidsforsikrede. Ved bedømmelsen af, om en sportsudøver er professionel i momsmæssig forstand, skal udbetalinger fra både udøverens klub, en eventuel støtteforening og aktie- eller anpartsselskaber kontrolleret eller ejet af "moderklubben" medregnes. Den omstændighed, at en sportsudøver modtager sponsorbidrag eller reklameindtægter i forbindelse med sin sport, indebærer ikke i sig selv, at han/ hun anses for professionel. Sponsor- og reklameindtægterne kan sammen med andre indtægter fra sportsudøvelsen dog medføre, at sportsudøveren anses for professionel, hvis det samlede beløb overstiger ovennævnte beløb. 18

19 Udlejning af sportsfaciliteter Udlejning af sportsfaciliteter, f.eks. en idrætshal, en svømmehal osv., anses for udlejning af fast ejendom og er derfor momsfri, medmindre udlejeren er frivilligt momsregistreret for udlejningen. Ved momsfri udlejning af fast ejendom kan der i udlejningen kun indgå, hvad der momsmæssigt normalt indgår i sådanne lejeforhold. Det vil sige, at driftsmidler og løsøregenstande, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejningen, kan anses for at være integreret i udlejningen af den faste ejendom og dermed momsfri. For at der kan være tale om momsfri udlejning af fast ejendom og ikke et momspligtigt entrébeløb, skal følgende betingelser være opfyldt: - Udlejningen skal foregå over et længerevarende tidsrum, f.eks. en sæson. Udlejningen kan i den pågældende periode dog godt være punktvis, f.eks. hver onsdag. - Der skal foreligge en skriftlig aftale, f.eks. i form af en lejekontrakt. - Udlejningen skal omfatte hele sportshallen/- lokalet/-rummet/-anlægget. Lejeren skal således have den fulde dispositionsret over det lejede. - Udlejningsbeløbet skal være aftalt på forhånd, og lejeren skal hæfte for beløbet i henhold til aftalen. 19

20 06/2006. Layout: Danmarks Idræts-Forbund. Tryk: Formegon ApS

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

Momsguide til rideklubber

Momsguide til rideklubber Momsguide til rideklubber Indhold Momsguide Indledning 3 Trin 1:Klubbens varer og ydelser 4 - Klubbens drift 4 - Udvalgte varer og ydelser 4 Trin 2: Klubbens omsætning 7 Trin 3: Momsregistrering eller

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Momsfritagelse for velgørende arrangementer

Momsfritagelse for velgørende arrangementer Erhverv Momsfritagelse for velgørende arrangementer Vejledning E. 39.99 Denne vejledning erstatter pjecen»om moms - velgørende arrangementer mv.«(vav 46) udgivet i januar 1996. I denne udgaver er der sket

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Momsmæssige forhold for idrætsforeninger. - en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, foreningsrevisorer m.fl.

Momsmæssige forhold for idrætsforeninger. - en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, foreningsrevisorer m.fl. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger - en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, foreningsrevisorer m.fl. FORORD Denne vejledning er udarbejdet af DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). SKAT har

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål Anden

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 1. december 2014 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Efter høring Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Maj 2011 Vejledning til ansøgningsskema Tips- og lottomidler 2011 Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Enhed for Sunde Rammer Islands Brygge

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Foreningen har hjemsted i Hvidovre Kommune 2 FORMÅL

Læs mere

Kilde Allé Frederikssund Rugardsvej 15, 2. ft Telefon Odense C VI ODTAG Er E-mall via

Kilde Allé Frederikssund Rugardsvej 15, 2. ft Telefon Odense C VI ODTAG Er E-mall via IVIedCom I~~-I Nordjylland Sagscenter Erhverv Kilde Allé 16 3600 Frederikssund Rugardsvej 15, 2. ft Telefon 722218 18 5000 Odense C VI ODTAG Er E-mall via www.skat.dklkontakt www.skat.dk 1 b APR, ~:f~)

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Vedtægter for JiTae Taekwondo Klub

Vedtægter for JiTae Taekwondo Klub Vedtægter for JiTae Taekwondo Klub 1. Klubbens navn er Ji tae Taekwondo Klub Klubben er hjemmehørende i Stevns kommune og er medlem af Skandinavien Taekwondo Organisation (her efter benævnt STO) 2. Klubbens

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere