Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år."

Transkript

1 Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år. The Effect of Myopia Control with Orthokeratology Contact Lenses in Children between 6 and 16 of Age. Denne opgave er skrevet af: Christina Søndergaard & Mette Østergaard Johannesen Vejleder: Merethe Freiding Aflevering den 23. januar 2013 Antal anvendte tegn:

2 Abstrakt Formål: I dette systematiske review ønskede vi, at belyse de nyeste forskningsresultater og ud fra dette udlede effekten af ortho-k som myopikontrol, på AL. Metode: Der var ud fra en systematisk søgning fundet 4 studier, og 2 caserapporter. Her opfyldte alle studier, at være på engelsk, fra 2000 til 2012, være videnskabelige og kvalitetssikrede studier, omhandlende myopikontrol hos børn mellem 6-16 år ved brug af ortho-k linser, myopi fra 0,25 D - 5,00 D, astigmatisme < 2 D og studiets varighed skulle være minimum 2 år, indeholdende kontrolgruppe og minimum 40 deltagere ved afslutning. Resultat: I Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial var gennemsnitsøgningen af AL i ortho-k gruppen 0,27 mm mindre end i kontrolgruppen. Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study viste kontrolgruppen, at have en gennemsnitstilvækst på 0,43 mm, mere end ortho-k gruppen. I The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control var den gennemsnitstilvækst på 0,25 mm mere for kontrol gruppen både for AL og corpus vitreum dybden, i forhold til ortho-k gruppen. I Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes (MCOS) var gennemsnitsstigningen 0,22 mm mere for kontrol gruppen, i forhold til ortho-k gruppen. I caserapporten Discontinuation of Orthokeratology and Myopic Progression blev der i 3 faser målt den aksiale tilvækst, i 1. fase med ortho-k linser, målte man for OD: 0,02 mm og OS: 0,03 per måned, i 2. fase, med briller målte man en tilvækst på 0,06 mm OU månedligt, hvorimod der i 3. fase, med ortho-k, ingen tilvækst var. Asymmetrical Increase in Axial Length in the Two Eyes of a Monocular Orthokeratology Patient som ligeledes er en caserapport, var der en stigning i AL for OD på 0,34 mm, hvor der ikke blev udført nogen behandling, og for OS på 0,13 mm, hvor der blev korrigeret med ortho-k linse, gennem studiets 2 år. Konklusion: De 4 studier, samt de 2 caserapporter, viser en tendens til, at ortho-k har en mulig hæmmende effekt på myopi progressionen, på baggrund af den mindskede vækst af AL. Man kan ikke ud fra studierne endeligt konkludere, at ortho-k linser har en myopikontrollerende effekt, dette vil kræve mere forskning. Side 1 af 30

3 Indholdsfortegnelse Ordforklaring... 3 Baggrund... 4 Myopi... 4 Myopiens udvikling... 4 Det myope øje... 5 Myopiforebyggelse... 6 Formål... 7 Problemformulering... 7 Metode... 8 Resultat Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes (MCOS) Discontinuation of Orthokeratology and Myopic Progression Asymmetrical Increase in Axial Length in the Two Eyes of a Monocular Orthokeratology Patient Diskussion Opsummering af resultatafsnittet Diskussion af primære studier Diskussion af caserapporter Diskussion af metode Konklusion Perspektivering Litteraturliste Alle afsnit er udarbejdet af Christina og Mette Nøgleord: Orthokeratologi, myopikontrol, børn, aksial længde Side 2 af 30

4 Ordforklaring Her finder du forklaringer på ord og forkortelser, der vil være at finde i opgaven. WTR: With the rule, dvs. en cylinder i medreglen, placeret fra 0-30 og fra ATR: Against the rule, dvs. en cylinder i modreglen, placeret fra Topography: Pachometry: RGP: Klinisk måling. En topograph giver et overbliksbillede af cornea, hvilket kan bruges til at identificere forandringer, såsom keratoconus og ardannelse. Denne måling kan blandt andet anvendes som en hjælp til at tilpasse kontaktlinser, og til at følge forandringer hos LASIK opererede klienter. Klinisk måling. Et pachometer bruges til at måle tykkelsen på corna. Den er ofte anvendt på klienter med glaukom eller for højt okulært tryk. Rigid Gas Permeable. RGP er en formfast kontaktlinse, der har en høj iltgennemtrængelighed. AL: VCD: Saggitalhøjde: Cykloplegic: Ortho-k: Aksial længde. Øjets længde målt mellem det mest anterior og mest posterior punkt. Vitreous chamber depth, dvs. længden af corpus vitrium. Pilhøjden, fra apex til den tænkte grundflade af cornea. Paralyse af muskulus ciliaris, som medfører tab af akkommodationen og en dilation af pupillerne. Orthokeratology. Er en RGP linse, man anvender som natlinse til at omforme cornea. Side 3 af 30

5 Baggrund Myopi Myopi er det mest forekommende øjensyndrom i verden. Prævalensen er stadigt stigende og berører i dag omkring 33 % i USA, men i Asien er der målt epidemiske værdier på op mod % 1. I den vestlige verden er prævalensen af myopi blandt børn mindre end 5 %, hvorimod den blandt asiatiske børn kan være op til 29 % hos 7 årige. Myopi er blevet mere almindelig gennem de sidste 50 år, og det er vurderet til at påvirker 1,6 milliarder mennesker på verdensplan. Disse tal er forventet at stige til 2,5 milliarder i 2020, ifølge Institude of Eye Research 1. Myopi i sig selv er ikke en sygdom, men ved høje styrker er der en risiko for at udvikle chorioretinal degeneration (udtynding af nethinden), retinal detachment (nethindeløsning), glaukom (grøn stær) og katarakt (grå stær), som kan resultere i synsnedsættelse eller synstab 2. Der forekommer ca. 600 tilfælde af nethindeløsning årligt i Danmark, ud af disse er omkring 150 på personer med en myopi på minimum -6 D 3. Der er ikke offentliggjort tal på antallet af personer med chorioretinal degeneration og glaukom i Danmark. Disse komplikationer har ikke kun en betydning for den berørte person, men også samfundsmæssigt, hvor det skønnes at koste Danmark 500 millioner kr. på årsbasis 3. Med udsigterne til en stigning i antallet af myope personer, kan man kun forvente en proportionel stigning i udgifterne for det danske sundhedsvæsen. Myopiens udvikling Studier viser, at børn i 5-6 års alderen, der har en myopi på -0,50 eller mere, er på ca. 2 %. Herefter stiger den, og omkring 20 års alderen er myopien oppe på ca. 20 %, og for de årige ligger den på ca. 30 % 3. Der er nogen usikkerhed om de faktiske tal, da de bygger på forskellige studier, og dermed forskellige kriterier, men det giver et indtryk af udviklingen, som man må formode ligner de danske tendenser meget. Synet har altid haft en stor betydning for alle racers overlevelse, mennesker som dyr, for havde man ikke et optimalt afstandssyn, ville man ikke være i stand til at flygte fra rovdyr, finde mad, genkende andre artsfæller og vurdere miljømæssige farer og fordele 4. Fra fødslen er både mennesker og andre pattedyr en smule hyperope, men bevæger sig mod emmetropi gennem vækst og udvikling 3,6. I de seneste år har landbruget været en nødvendighed for mennesket, hvor et præcist afstandssyn kunne være lig med overlevelse 6. Når et forholdsvis primitivt menneske udsættes for den moderne civilisation, kan man i løbet af én enkelt generation udvikle en myopi på niveau med folk i de vestlige samfund 6. I 1999 lavede Garner et al. en undersøgelse på 2 grupper af børn, der havde ens genetisk baggrund, men stor forskel i kulturtilpasningen i Nepal. Blandt børnene, der var Side 4 af 30

6 bosat i bymiljøet Kathmandu, havde en myopi prævalens på 21,7 %, hvorimod de børn, der var bosat i landsbyområder omkring Solu Khumbu, havde et myopi niveau på 2,9 %. Begge grupper af børn havde den obligatoriske skolegang, men det menes, af Garner et al., at børnene i Kathmandu fik stillet større krav til deres nærsyn. Kathmandu er desuden en stor by, der er meget påvirket af den vestlige verden, hvorimod Khumjung er en isoleret by uden elektricitet, tv og andre moderne elementer 5. Jo højere krav der stilles til uddannelses niveauet, jo højere forekomst af myopi kan måles i befolkningen. Dette stemmer meget godt overens med en forekomst af myopi i Kina på op mod 80 % på unge i college 1. Det myope øje Hos et myopt øje, vil lysets stråler blive fokuseret foran retina 6. For at opnå et fokuseret billede på retina skal den aksiale længde (AL) passe med lysets brydning af cornea og linsen, med under 0,1 mm s nøjagtighed 3. Man mener, at AL påvirkes af defokuseringen ad retinabilledet, og resulterer i enten en acceleration eller en deceleration. Når øjenlængden er rigtig sendes et signal fra retina, hvilket skaber en stabilisering af øjets udvikling 3. Hos børn med en progredierende myopi menes det, at denne mekanisme af en ukendt årsag er dysfunktionel, hvilket medfører en konstant forøgelse af AL. Øjets længde kan som en konsekvens heraf, tiltage med op imod 1 mm årligt, hvor den normale stigning ligger på 0,1 mm per år. Hos et dansk barn i alderen 8-12 år ligger den gennemsnitlige aksiale længde stigning på ca. 0,25 mm. årligt, svarende til en myopi tilvækst på 0,50D per år 3. Udviklingen vil begynde at aftage omkring 14 års alderen og vil mellem års alderen være ophørt. Man har ved et længerevarende studie målt, at børn ved fødslen har en hyperopi på omkring +2,50D. Børn der er disponerede for at udvikle myopi, vil på et tidligere tidspunkt have opbrugt denne reserve end børn, der vil ende op med at blive emmetrope. Ved 6 års alderen vil et barn, der senere i livet vil blive emmetrop, have en reserve på +1,25D, hvorimod et kommende myopt barn vil have opbrugt denne reserve 3. Et barn vil typisk først have gener, når myopien har en størrelse på -1,00D, man vil dog kunne identificere de børn, der er i risiko for at udvikle myopi, hvis man foretager en refraktionsbestemmelse ved cyclogyl cycloplegi (måling der måler AL) i skolestarts alderen, og fortsætter de efterfølgende 6 måneder. Hvis dette viser sig at være et barn, der har en stigende AL i forhold til sin alder, kan man allerede her, inden myopien overskrider -1,00D, påbegynde en behandling, der muligvis kan bremse udviklingen af AL og man kan formodentligt undgå ca. 300 tilfælde af nethindeløsning på årsplan 3. Side 5 af 30

7 Myopi forebyggelse En mulig og anerkendt, dog ikke særlig udbredt behandlingsform i Danmark er Orthokeratologi. Orthokeratologi er en midlertidig reduktion af myopi, opnået ved en speciel kontaktlinse, der omformer cornea og på denne måde bremser udviklingen af AL (se billede 1). Billede 1: Cornea der tager form efter ortho-k linsen 7 Når man omformer cornea, får man lysets stråler til at ramme retina centralt, men man får ved denne teknik også de perifere stråler til at ramme indenfor nethinden og undgå perifer hyperopisk defokusering, som ellers ikke er tilfældet for det myope øje (se billede 2). Billede 2: Fra Enseyes Et færdigkoncept til ORTHOKERATOLOGY introduktionskursus, et myopt øje til venstre med almindelig kontaktlinse korrektion, og til højre med ortho-k linse. Man anvender en omvendt geometri gas permeable (GP) ortho-k linse båret under søvnen 8. Moderne 4-, 5- og 6-zoners linse design gør omformningen af cornea og reduktionen af myopien hurtigere, mens brugeren sover. Med denne teknik kan nøje udvalgte klienter, gå hele dagen igennem uden brug af korrektion og som udgangspunkt have et fremragende syn. Et studie fortaget af Helen Swarbrick et al. viser forandringerne ved ortho-k linsebrug i 30 dage, målt med topograph og pachometer. Her finder man, at der sker en omfordeling af epithelcellerne, så der centralt sker en Side 6 af 30

8 udtynding, og en stigning ved midt periferien. Det bemærkelsesværdige er, at det centralt primært påvirker epithelcellerne, mens det i midt periferien primært påvirker stromaet 9. Tilsyneladende har det ingen påvirkning på de dybereliggende lag i cornea, kun epithelcellelaget. Denne proces giver en øget sagittalhøjde, hvilket medfører en fladere corneal kurve, som får lysets stråler til ramme i retina, og kan reducere eller helt eliminere brugen af korrektion. Enseyes, der blandt andet står for at distribuere ortho-k linser til optikere i Danmark, har visse kriterier for at opnå den mest optimale behandling af klienten, hvilket er, at der skal være en sfærisk styrke mellem -0,75 til - 4,50D, cylinder WTR (0-30 og ) op til -2,50D, cylinder ATR ( ) op til -1,50D. Ifølge Esben Sørensen, ejer af Enseyes, er der ikke en nedre aldersgrænse for, hvornår man kan påbegynde en sådan behandling. Det handler om, at der er en opbakning fra forældrene, der skal hjælpe barnet med at håndtere og rense linserne. Ifølge Esben kan man sagtens foretage denne behandling på børn i 6-7 års alderen 10. Man bør dog fortsætte denne behandling eller korrektionsmulighed, indtil barnet er minimum år, da der er her omkring myopien stabiliseres. Afbryder man behandlingen før dette tidspunkt, kan man risikere en acceleration i AL 3. Formål Vi ønsker at belyse de forskningsresultater der findes fra 2000 til 2012, og ud fra dette udlede effekten af orthok som myopikontrol, på AL. Vi ønsker at kunne videregive denne information både til øjenlæger og optikere, så de kan tage denne korrektionsform med på linje med RGP/bløde kontaktlinser og briller. Problemformulering Hvor stor effekt har ortho-k linser som myopikontrol på AL hos skolebørn, i alderen 6-16 år? Side 7 af 30

9 Metode Vi ville i dette litteraturstudie lave et systematiske review og startede med en systematisk søgning i de elektroniske databaser, PubMed/Medline og The Cochrane Library. Udover elektronisk litteratursøgning, blev der også foretaget en håndsøgning i referencelisterne efter relevant litteratur, ved allerede inkluderede studier, for at finde mulige oversete studier i den øvrige søgning. Søgeordene, der blev anvendt i begge databaser: Orthokeratology, Ortho-K, Myopia, Myopia Control, Children, disse ord blev i søgningen sat sammen i forskellige kombinationer. Flere af studierne dukkede op gentagende gange ved de forskellige ordsammensætninger. Søgeordene blev valgt for at finde relevante artikler omhandlende myopikontrol hos børn ved brug af ortho-k linser. Inklusionskriterier var, at artiklerne var på engelsk, studierne skulle være fra 2000 til 2012, derudover skulle de være videnskabelige og kvalitetssikrede studier, herigennem omhandlende myopikontrol hos børn ved brug af ortho-k linser. Krav til studierne var børn i alderen 6-16 år, myopi fra 0,25 D - 5,00 D, astigmatisme < 2 D, studiet skulle have en varighed på minimum 2 år, der skulle være en kontrolgruppe og studiet skulle mindst indeholde 40 deltagere ved afslutning. Eksklusionskriterier var hvis ikke abstract eller titel viste sig, at være relevant for vores problemformulering. Eksempelvis, hvis studiet undersøger myopikontrol med ortho-k linser hos voksne, hvis det kun består af en studiegruppe og dermed ingen kontrolgruppe, hvis studietiden var under 2 år, eller hvis primære fokus er på corneas tykkelse ved ortho-k behandling. Ud fra søgeordene fremkom der på PubMed 17 resultater. Vi valgte derefter at ekskludere 11 videnskabelige studier, da de faldt ud på en eller flere af ovenstående krav. 2 artikler havde for få deltagere, 2 artikler var for gamle, 1 havde ingen kontrolgruppe, 3 artikler havde for kort studietid, 2 artikler havde børnene for høj alder, mens 2 var irrelevante for vores undersøgelse. Ud fra inklusions- og eksklusionskriterierne fandt vi 4 artikler, som var relevante og brugbare i forhold til vores problemformulering. Derudover fandt vi yderligere 2 caserapporter, som vi ville inddrage, dog ikke som bærende element i vores opgave. Artiklerne blev kvalitetsvurderet ud fra evidenshierarkiet i Den sundhedsvidenskabelige opgave. Se nedenstående boks. Side 8 af 30

10 Boks 1. Evidenshierarki 11 Evidenshierarkiet i sundhedsvidenskabelig forskning 1a Systematisk review af RCT (radomised controlled trial) 1b Enkeltstående RCT 1c All or none 2a Systematisk review af kohorte-studier 2b Enkelstående kohorte-studier RCT af ringe kvalitet 3a Systematisk review af case-control-studier 3b Enkeltstående case-control-studier 4 Case-serier, kohorte-studier og case-control-studier af ringe kvalitet 5 Ekspertvurdering 1b: Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial; Pauline Cho; Sin-Wan Cheung; Investigative Ophthalmology & Visual Science October 2012, Vol. 53, No. 11 2a: Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes; Jacinto Santodomingo-Rubido; C esar Villa-Collar; Bernard Gilmartin; Ram on Guti errez-ortega; IOVS, July 2012, Vol. 53, No. 8 2b: Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study; Takahiro Hiraoka; Tetsuhiko Kakita; Fumiki Okamoto; Hideto Takahashi; Tetsuro Oshika; Investigative Ophthalmology & Visual Science, June 2012, Vol. 53, No. 7 2b: The Longitudial Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control; Pauline Cho; Sin-Wan Cheung; M Edwards; Current Eye Research, 30:71 80, 2005; 3b: Asymmetrical Increase in Axial Length in the Two Eyes of a Monocular Orthokeratology Patient; S.W Cheung; P Cho; D Fan; Optometry and Vision Science, Vol. 81, No. 9, September b: Discontinuation of Orthokeratology and Myopic Progression, T Lee; P Cho; Optometry and Vision Science, Vol. 87, No. 12, December 2010 Søgningen er foretaget i november Til opbygning af bachelorprojektet er der primært brugt Den sundhedsvidenskabelige opgave 11. Side 9 af 30

11 Resultater Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial Udgivet oktober 2012 og er skrevet af Pauline Cho og Sin-Wan Cheung. Det var et studie foretaget i Hong Kong, hvor man via opslag og artikler i avisen fandt klienterne. Gennem et telefoninterview blev klienterne nøje udvalgt efter bestemte kriterier, som blandt andet bestod af en alder mellem 6 og 10 år og myopi mellem 0,50D og 4,00D. Kontrolgruppen blev udstyret med briller, med den nødvendige korrektion, hvilket de skulle bruge dagligt, hvis ikke andet var påkrævet. Ortho-k gruppen blev udstyret med gas-permeable sfærisk 4-zone 12 orthokeratologi kontaktlinser. Alle klienterne skulle cykloplegisk eksamineres hver 6. måned på the Opthometry Clinic of the School of The Hong Kong Polytechnic University. Ortho-k gruppen blev fulgt lidt oftere i begyndelsen (1. dag efter udlevering, efter 1 uge, efter 1 måned og hver 3. måned efter modtagelse af linserne). Al klinisk hjælp var udført af den samme optiker gennem hele studiet, hos begge grupper. Tabel 1. Viser dataene for studiets start 12. Gruppe Gennemførte personer Ortho-k 37 (18 piger, 19 drenge) Kontrol 41 (19 piger, 22 drenge) Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde, mm 14 (7 piger, 7 9 (7-10) 2,05 +/- 0,72 24,48 +/- 0,71 drenge) 10 (6 piger, 4 9 (7-10) 2,23 +/- 0,84 24,40 +/- 0,84 drenge) Man ekskluderede i alt 24 personer, hovedsagligt pga. manglende engagement og udeblivelse fra kontrollerne. Undersøgerne havde et minimumskriterie for antallet af klienter der gennemførte, på 20 personer i hver gruppe, hvilket var overholdt trods de ekskluderede personer 12. Tabel 1 viser de indsamlede data ved første kontrolbesøg, her havde man sorteret de ekskluderede personers data fra, så de ikke figurerede i tabellen, udover punktet dropouts. Som det ses i tabellen, var der ikke nogen signifikant forskel de 2 grupper imellem (p > 0,05). Side 10 af 30

12 Figur 1. Viser den gennemsnitlige udvikling af AL over 2 år 12, øjets længde kontra tiden. 25, ,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-k Kontrol 0. måned 24,48 24,40 6. måned 24,57 24, måned 24,68 24, måned 24,78 24, måned 24,84 25,03 AL tiltog over tid hos begge grupper, men ifølge artiklen mente man, at stigningen over tid var statistisk signifikant (p < 0,01) og signifikant hurtigere i kontrol gruppen (p < 0,01). Figur 2. Den faktiske forandring af AL(mm) over studiets forløb 12. 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Ortho-K Control Tiden Ortho-k Kontrol 0. måned 0,00 0,00 6. måned 0,09 0, måned 0,20 0, måned 0,30 0, måned 0,36 0,63 0,00 0 month6 month 12 month 18 month 24 month Væksten af AL var, ved alle kontrol besøgene (p < 0,001), signifikant langsommere i ortho-k gruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Gennemsnitsøgningen i AL var i ortho-k gruppen 0,36 mm og hos kontrol gruppen 0,63 mm, hvilket giver en forskel på 0,27 mm over studiets 2 årige forløb. Side 11 af 30

13 Hos ortho-k gruppen var stigningen stort set konsekvent gennem hele studiet, der var kun en større udvikling i 2. periode, hvilket kan ses på figur 2. Hos kontrol gruppen var der en gradvis øgning af AL i løbet af hele studiet, stigningen var størst i forsøgets første 6 måneder. En multipel linear regressionsanalyse viste, at mellem de forudsigelige faktorer, var aksial længde signifikant sat i sammenhæng med behandlingen (p < 0,001) og pågældende persons alder ved studiets start (p < 0,001), men ikke personernes køn, størrelsen af myopien eller corneas krumning ved studiets start (p > 0,08). Potentialet for at forudsige effekten af behandlingen, ud fra personens alder ved forsøgets start, var overvejende lille, dog signifikant. (p < 0,001) På grund af myopikontroleffekten var påvirket af alder, var personerne yderligere inddelt i to grupper. Da gennemsnitsalderen var 9, blev dette skillegrænsen. En gruppe med personer under 9 år blev dannet og den anden med personer fra 9 til 10 år. Det viste sig, at mængden af de yngre personer med en hurtig myopiudvikling var signifikant højere, sammenlignet med de ældre personer i kontrolgruppen (p = 0,002), men ikke i ortho-k gruppen (p=0,61). Side 12 af 30

14 Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study Udgivet juni 2012 og skrevet af Takahiro Hiraoka, Tetsuhiko Kakita, Fumiki Okamoto, Hideto Takahashi og Tetsuro Oshika. Dette studie er en fortsættelse af et, på daværende tidspunkt, igangværende studie, hvor man ved slutningen af studiet valgte at forlænge. Forsøgspersonerne blev udvalgt efter nogle faste kriterier, som blandt andet bestod af en alder mellem 8 og 12 år og en myopi mellem 0,50 og 5,00. Forsøgspersonerne blev inddelt i 2 grupper, en ortho-k gruppe og en kontrol gruppe. Kontrol gruppen blev korrigeret med enkeltstyrke briller, og blev gennem hele forsøgets periode målt, og ved den mindste refraktive ændring blev det også korrigeret i glassene. Ortho-k gruppen blev korrigeret med 4-zone reverce geometry 13 linser, og blev instrueret i at bruge linserne hver nat i mindst 7 sammenhængende timer. Begge grupper kom til kontrolbesøg hver 3. måned. AL blev målt af én eksaminator, der var maskeret overfor den oprindelige refraktion og hvilken gruppe forsøgspersonen tilhørte. Ved hver kontrol blev der taget 5 succesfulde billeder af AL og et gennemsnit blev noteret. Tabel 2. Startværdierne 13. Gruppe Gennemførte personer Ortho-k 22 (12 piger, 10 drenge) Kontrol 21 (13 piger, 8 drenge) Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde, mm 7 10,4 +/- 1,43 1,89 +/- 0,82 24,09 +/- 0,77 9 9,95 +/- 1,59 1,83 +/- 1,06 24,22 +/- 0,71 Der var forsøgspersoner, der blev ekskluderet i begge grupper. I ortho-k gruppen blev 7 personer ekskluderet, 3 fuldførte ikke de nødvendig opfølgninger, 3 besluttede at skifte til endags linser og 1 var utilfreds med synet. Hos kontrol gruppen var der 9 der blev ekskluderet, 4 fuldførte ikke de påkrævede opfølgninger og 5 personer skiftede til endags linser. Som det ses i Tabel 2, er der ingen signifikant forskel i de to grupper ved forsøgets start (p>0,05). Side 13 af 30

15 Figur 3. Viser den gennemsnitlige udvikling af AL over 5 år 13, øjets længde kontra tiden , , ,5 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-k Kontrol År 0 24,09 24,22 År 1 24,28 24,60 År 2 24,54 24,93 År 3 24,73 25,22 År 4 24,91 25,46 År 5 25,07 25,63 23 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Der var en signifikant forskel i udviklingen af AL mellem studiets 2 grupper (p=0,0085). Figur 3 viser den årlige stigning i AL. Figur 4. Den faktiske forandring af AL(mm) over studiets forløb 13. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Ortho-k Kontrol Tiden Ortho-k Kontrol År 0 0,00 0,00 År 1 0,19 0,38 År 2 0,45 0,71 År 3 0,64 1,00 År 4 0,82 1,24 År 5 0,98 1,41 0,00 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Der var en stor forskel i udviklingen af AL mellem de to grupper gennem det meste at studiet, men den mindste forskel var mellem 4. (p=0,0938) og 5. år, (p=0,8633) og denne viste sig ikke at være signifikant. Foruden den sidste måling, tiltog kontrol gruppens AL signifikant mere og hurtigere (p=0,033). I figur 4, kan man se den faktiske AL tilvækst over studiets 5 årige forløb, her ses kontrolgruppen at have en tilvækst på 1,41 mm, mens ortho-k gruppen har en tilvækst på 0,98, dette giver en forskel på 0,43 mm. Side 14 af 30

16 The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control Udgivet juli 2004, skrevet af Pauline Cho, Sin Wan Cheung og Marion Edwards. Studiet er foretaget i Hong Kong. Til studiet blev 43 børn valgt ud fra følgende kriterier: Børnene skulle være mellem 7-12 år, havde myopi mellem 0,25 D - 4,50 D, astigmatisme < 2 D og en visus på mindst 6/6-2 Snellen chart, havde ingen okulære eller systemiske sygdomme eller andre kontraindikationer mod kontaktlinse brug, og ikke tage medicin. Udvælgelsen blev udført af 8 optikere, der alle havde mindst 2 års erfaring med tilpasning af ortho-k linser, og havde tilpasset mindst 30 sæt. Kontrolgruppen, som bar afstands enkeltstyrke briller, blev valgt ud fra et tidligere studie af Edward et al. 14 så de matchede alder, størrelse af myopi og køn på studiegruppen. Dataindsamlingerne blev indsamlet hver 6., 12., 18. og 24. måned, før ortho-k gruppen blev tilpasset med linserne blev AL, corpus vitreum dybde (VCD) målt. Alle i undersøgelsesgruppen blev tilpasset med enten fire eller fem-zoner reverced geometry linser fra Boston XO eller HDS 100 material. Data i dette studie er taget fra højre øje, dette begrundes med at fundene mellem øjnene ofte er tæt på ens. I nedenstående tabel ses startværdier, der blev målt før tilpasningen af ortho-k linser. Tabel 3. Startværdier 15 Grupper Gennemførte personer Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde, mm Ortho-K 35 (19 piger, 16 drenge) 4 9,6 +/- 1,5 2,27 +/- 1,09 24,50 +/- 0,71 Kontrol 35 (19 piger, 16 drenge) 4 9,6 +/- 0,69 2,55 +/- 0,98 24,64 +/- 0,58 8 personer gennemførte ikke studiet, 3 droppede ud efter de første undersøgelser, 2 droppede ud efter 6 måneder, 1 droppede ud efter 12 måneder og yderligere 2 droppede ud efter 18 måneder. Der var ingen statistisk signifikant forskel på startværdierne mellem ortho-k -og kontrolgruppen ift. køn, alder, størrelse af myopi, AL og VCD(p > 0,05). Side 15 af 30

17 Figur 5. Viser den gennemsnitslige udvikling af AL gennem studiets forløb. 25,4 25,2 25 Tiden Ortho-K Kontrol 24,8 24,6 24,4 24, month 6 month 12 month 18 month 24 month Ortho-K Control 0. måned 24,50 24,64 6. måned 24,53 24, måned 24,66 24, måned 24,69 25, måned 24,79 25,18 Figur 6. Viser den faktiske forandring af AL over studiets 2 år. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Ortho-K Control Tiden Ortho-K Kontrol 0. måned måned 0,03 0, måned 0,16 0, måned 0,19 0, måned 0,29 0, month 6 month 12 month 18 month 24 month Figur 5 og tabel 3 viser forskellen mellem ortho-k og kontrolgruppen, fra startværdierne og gennem kontrollerne. Ved slutningen af studiet var ortho-k s stigning i AL og VCD omkring halvdelen af kontrolgruppen. Den gennemsnitslige stigning i AL og VCD gennem 24 måneder for ortho-k er 0,29 +/- 0,27 mm og 0,23 +/- 0,25 mm, mens den for kontrolgruppen var 0,54 +/- 0,27 og 0,48 +/- 0,26 mm. En statistisk signifikant lighed blev fundet mellem VCD og startværdierne for myopistørrelsen for begge grupper af deltagere. Hos ortho-k gruppen fandt man, at dem, hvis myopi var høj havde en lav vækst af VCD og AL, hvorimod hos kontrol gruppen var det de personer, der havde den laveste myopi, som havde den laveste vækst af VCD og AL. Side 16 af 30

18 Der var en signifikant nedsat vækst af øjet i ortho-k gruppen, som viste sig i målingerne af AL (p < 0,001) og VCD (p < 0,001). Den generelle vækst var sat i sammenhæng med tiden. Efter 24 måneder var AL (p = 0,012) og VCD (p = 0,005) signifikant mindre end målt i kontrolgruppen. I dette studie var gennemsnits ændringen i AL per år 0,14 mm, svarende til 0,39 D, for ortho-k gruppen sammenlignet med kontrolgruppen som viste en ændring på 0,27 mm, svarende til 0,75 D. Det er gennemsnittet i de to grupper efter 2 års opfølgning, hvor ortho-k gruppen kun har haft den halve vækst i forhold til kontrolgruppen, lignende resultater ses ved VCD. Ved kontrolgruppen var en hurtigere vækst af øjet hos dem, som havde en højere start myopi. I ortho-k behandlingen vil dem med højere start myopi, have en mindre vækst end dem som har en lavere start myopi. Side 17 af 30

19 Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes (MCOS) Skrevet af Jacinto Santodomingo-Rubido, César Villa-Collar, Bernard Gilmartin og Ramón Gutiérrez-Ortega. Udgivet juni Til dette studie blev 61 børn udvalgt, ud fra følgende kriterier: de skulle være mellem 6-12 år, have myopi mellem 0,75 D - 4,00 D og en cylinder < 1,00 D og ikke lide af nogle okulære eller systemiske sygdomme, og være etnisk europæer. 31 børn blev tilpasset med ortko-k linser, mens en kontrolgruppe på 30 børn blev tilpasset med enkeltstyrke afstandsbriller til fuldtidsbrug. Startværdier blev målt ved studiets start på de kommende ortho-k linse bærere, herunder: deres refraktive og binokulære status, corneal topografi og AL. De blev tilpasset med Menicon Z Night kontaktlinser, herefter blev der ført kontrol hver 1., 6., 12., 18., og 24. måned, og disse skulle være max 2 timer efter forsøgspersonerne var vågnet. Her blev deres AL og topografi målt. Tabel 4. Startværdier 16 Grupper Gennemførte personer Ortho-K 31 (15 piger, 16 drenge) Kontrol 30 (15 piger, 15 drenge) Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde mm 2 9,6 +/- 1,6 2,15 +/- 1,12 24,40 +/- 0,81 6 9,9 +/- 1,9 2,08 +/- 1,23 24,22 +/- 0,91 Data for primært det højre øje var brugt til udregning af resultaterne i dette studie. Der var ingen statistisk signifikant forskel i startværdierne mellem ortho-k gruppen og kontrolgruppen (p>0,05). I alt blev 8 personer ekskluderet, 2 i ortho-k gruppen, 1 efter 6 måneder og 1 efter 18 måneder, og 6 i kontrolgruppen, 3 efter 6 måneder, 2 efter 18 måneder og 1 efter 24 måneder. Størrelsen af myopien i kontrolgruppen steg gennem forsøgsperioden ift. ortho-k gruppen. Tidseffekten på AL viste sig, at være signifikant (p<0,001), mens effekten af den refraktive korrektion og AL var ikke signifikante (p=0,22). Dog var effekten af tid og korrektion af myopien signifikant (p=0,05). Det sidstnævnte viser en større aksial vækst ved kontrolgruppen ift. ortho-k gruppen. Ændringen i AL i forhold til startværdierne og effekten af den refraktive korrektion(p=0,005), tid (p<0,001)og dennes interaktion (p<0,030) blev fundet signifikant. Side 18 af 30

20 Figur 7. Viser gennemsnittet af udviklingen af AL gennem studiets 2 årige forløb , ,8 24,6 24,4 24,2 24 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-K Kontrol 0. måned 24,49 24,26 6. måned 24,61 24, måned 24,71 24, måned 24,91 24, måned 24,96 24,95 23,8 0 måned 6 måned 12 måned 18 måned 24 måned Figur 8. Viser den faktiske forandring af AL over studiets forløb. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-K Kontrol 0. måned 0,00 0,00 6. måned 0,12 0, måned 0,22 0, måned 0,42 0, måned 0,47 0, måned 6 måned 12 måned 18 måned 24 måned Figur 7 og 8 viser, at der mellem studiets 6., 12. og 18. måned var den signifikant største effekt mellem tid og vækst (p<0,05). I figur 8 ses den faktiske forskel mellem de to grupper. I ortho-k gruppen var der efter 2 år, en tilvækst på 0,47 mm, mens der i kontrolgruppen var en tilvækst på 0,69 mm, dette gav en forskel på 0,22 mm. Side 19 af 30

Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde?

Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde? Danmarks Optikerforening Nr. 2 Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Ny medicinsk behandling af progredierende myopi Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde? Hold

Læs mere

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test,

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, målt i 2D The effect of an ACL-preventive intervention on 13-15 years old female handball players score

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen Af: Jonas M. M. With, Maja H. Andreasen, Kathrine Eg, Christina I. Madsen, Ronni F. Nordstrøm og Sebastian Brerup Vejleder: Erik Gaden SamBas, 2. semester, Roskilde Universitet 1 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

SVARET ER PROFIL OPTIK

SVARET ER PROFIL OPTIK Danmarks Optikerforening September 2011 Nr. 5 E D N O I T U L O V E N R E A L H C VIVE N A R B E L L I R B ed og vær m m o K r. je gs å f r a o s, men o e p t e r! a r f r e n konc n visio n s a r t ede

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Danmarks Optikerforening November 2010 Nr. 6

Danmarks Optikerforening November 2010 Nr. 6 Danmarks Optikerforening November 2010 Nr. 6 LEDEREN 3 Er din viden gratis? Optikerens ydelser er sundhedsfaglig virksomhed og en del af de ydelser, som sundhedssektoren tilbyder forbrugeren. SKAT har

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Den vigtige refraktion i socialoftalmologien. Et optometrisk forskningsperspektiv. I Svendborg kan de lære børnene at læse

SEPTEMBER 2009. Den vigtige refraktion i socialoftalmologien. Et optometrisk forskningsperspektiv. I Svendborg kan de lære børnene at læse Danmarks Optikerforening Nr. 5 SEPTEMBER 2009 Den vigtige refraktion i socialoftalmologien I Svendborg kan de lære børnene at læse Et optometrisk forskningsperspektiv Multipurpose-væsker og antimikrobiel

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Abstract...3 Indledning og problemformulering...3 Specialets struktur...6 ------------------------------------------Del

Indholdsfortegnelse... 1 Abstract...3 Indledning og problemformulering...3 Specialets struktur...6 ------------------------------------------Del Indholdsfortegnelse... 1 Abstract...3 Indledning og problemformulering...3 Specialets struktur...6 ------------------------------------------Del 1-----------------------------------------------...8 Kapitel

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere