Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år."

Transkript

1 Orthokeratologi Kontaktlinsens Effekt som Myopikontrol hos Børn i Alderen 6-16 år. The Effect of Myopia Control with Orthokeratology Contact Lenses in Children between 6 and 16 of Age. Denne opgave er skrevet af: Christina Søndergaard & Mette Østergaard Johannesen Vejleder: Merethe Freiding Aflevering den 23. januar 2013 Antal anvendte tegn:

2 Abstrakt Formål: I dette systematiske review ønskede vi, at belyse de nyeste forskningsresultater og ud fra dette udlede effekten af ortho-k som myopikontrol, på AL. Metode: Der var ud fra en systematisk søgning fundet 4 studier, og 2 caserapporter. Her opfyldte alle studier, at være på engelsk, fra 2000 til 2012, være videnskabelige og kvalitetssikrede studier, omhandlende myopikontrol hos børn mellem 6-16 år ved brug af ortho-k linser, myopi fra 0,25 D - 5,00 D, astigmatisme < 2 D og studiets varighed skulle være minimum 2 år, indeholdende kontrolgruppe og minimum 40 deltagere ved afslutning. Resultat: I Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial var gennemsnitsøgningen af AL i ortho-k gruppen 0,27 mm mindre end i kontrolgruppen. Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study viste kontrolgruppen, at have en gennemsnitstilvækst på 0,43 mm, mere end ortho-k gruppen. I The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control var den gennemsnitstilvækst på 0,25 mm mere for kontrol gruppen både for AL og corpus vitreum dybden, i forhold til ortho-k gruppen. I Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes (MCOS) var gennemsnitsstigningen 0,22 mm mere for kontrol gruppen, i forhold til ortho-k gruppen. I caserapporten Discontinuation of Orthokeratology and Myopic Progression blev der i 3 faser målt den aksiale tilvækst, i 1. fase med ortho-k linser, målte man for OD: 0,02 mm og OS: 0,03 per måned, i 2. fase, med briller målte man en tilvækst på 0,06 mm OU månedligt, hvorimod der i 3. fase, med ortho-k, ingen tilvækst var. Asymmetrical Increase in Axial Length in the Two Eyes of a Monocular Orthokeratology Patient som ligeledes er en caserapport, var der en stigning i AL for OD på 0,34 mm, hvor der ikke blev udført nogen behandling, og for OS på 0,13 mm, hvor der blev korrigeret med ortho-k linse, gennem studiets 2 år. Konklusion: De 4 studier, samt de 2 caserapporter, viser en tendens til, at ortho-k har en mulig hæmmende effekt på myopi progressionen, på baggrund af den mindskede vækst af AL. Man kan ikke ud fra studierne endeligt konkludere, at ortho-k linser har en myopikontrollerende effekt, dette vil kræve mere forskning. Side 1 af 30

3 Indholdsfortegnelse Ordforklaring... 3 Baggrund... 4 Myopi... 4 Myopiens udvikling... 4 Det myope øje... 5 Myopiforebyggelse... 6 Formål... 7 Problemformulering... 7 Metode... 8 Resultat Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes (MCOS) Discontinuation of Orthokeratology and Myopic Progression Asymmetrical Increase in Axial Length in the Two Eyes of a Monocular Orthokeratology Patient Diskussion Opsummering af resultatafsnittet Diskussion af primære studier Diskussion af caserapporter Diskussion af metode Konklusion Perspektivering Litteraturliste Alle afsnit er udarbejdet af Christina og Mette Nøgleord: Orthokeratologi, myopikontrol, børn, aksial længde Side 2 af 30

4 Ordforklaring Her finder du forklaringer på ord og forkortelser, der vil være at finde i opgaven. WTR: With the rule, dvs. en cylinder i medreglen, placeret fra 0-30 og fra ATR: Against the rule, dvs. en cylinder i modreglen, placeret fra Topography: Pachometry: RGP: Klinisk måling. En topograph giver et overbliksbillede af cornea, hvilket kan bruges til at identificere forandringer, såsom keratoconus og ardannelse. Denne måling kan blandt andet anvendes som en hjælp til at tilpasse kontaktlinser, og til at følge forandringer hos LASIK opererede klienter. Klinisk måling. Et pachometer bruges til at måle tykkelsen på corna. Den er ofte anvendt på klienter med glaukom eller for højt okulært tryk. Rigid Gas Permeable. RGP er en formfast kontaktlinse, der har en høj iltgennemtrængelighed. AL: VCD: Saggitalhøjde: Cykloplegic: Ortho-k: Aksial længde. Øjets længde målt mellem det mest anterior og mest posterior punkt. Vitreous chamber depth, dvs. længden af corpus vitrium. Pilhøjden, fra apex til den tænkte grundflade af cornea. Paralyse af muskulus ciliaris, som medfører tab af akkommodationen og en dilation af pupillerne. Orthokeratology. Er en RGP linse, man anvender som natlinse til at omforme cornea. Side 3 af 30

5 Baggrund Myopi Myopi er det mest forekommende øjensyndrom i verden. Prævalensen er stadigt stigende og berører i dag omkring 33 % i USA, men i Asien er der målt epidemiske værdier på op mod % 1. I den vestlige verden er prævalensen af myopi blandt børn mindre end 5 %, hvorimod den blandt asiatiske børn kan være op til 29 % hos 7 årige. Myopi er blevet mere almindelig gennem de sidste 50 år, og det er vurderet til at påvirker 1,6 milliarder mennesker på verdensplan. Disse tal er forventet at stige til 2,5 milliarder i 2020, ifølge Institude of Eye Research 1. Myopi i sig selv er ikke en sygdom, men ved høje styrker er der en risiko for at udvikle chorioretinal degeneration (udtynding af nethinden), retinal detachment (nethindeløsning), glaukom (grøn stær) og katarakt (grå stær), som kan resultere i synsnedsættelse eller synstab 2. Der forekommer ca. 600 tilfælde af nethindeløsning årligt i Danmark, ud af disse er omkring 150 på personer med en myopi på minimum -6 D 3. Der er ikke offentliggjort tal på antallet af personer med chorioretinal degeneration og glaukom i Danmark. Disse komplikationer har ikke kun en betydning for den berørte person, men også samfundsmæssigt, hvor det skønnes at koste Danmark 500 millioner kr. på årsbasis 3. Med udsigterne til en stigning i antallet af myope personer, kan man kun forvente en proportionel stigning i udgifterne for det danske sundhedsvæsen. Myopiens udvikling Studier viser, at børn i 5-6 års alderen, der har en myopi på -0,50 eller mere, er på ca. 2 %. Herefter stiger den, og omkring 20 års alderen er myopien oppe på ca. 20 %, og for de årige ligger den på ca. 30 % 3. Der er nogen usikkerhed om de faktiske tal, da de bygger på forskellige studier, og dermed forskellige kriterier, men det giver et indtryk af udviklingen, som man må formode ligner de danske tendenser meget. Synet har altid haft en stor betydning for alle racers overlevelse, mennesker som dyr, for havde man ikke et optimalt afstandssyn, ville man ikke være i stand til at flygte fra rovdyr, finde mad, genkende andre artsfæller og vurdere miljømæssige farer og fordele 4. Fra fødslen er både mennesker og andre pattedyr en smule hyperope, men bevæger sig mod emmetropi gennem vækst og udvikling 3,6. I de seneste år har landbruget været en nødvendighed for mennesket, hvor et præcist afstandssyn kunne være lig med overlevelse 6. Når et forholdsvis primitivt menneske udsættes for den moderne civilisation, kan man i løbet af én enkelt generation udvikle en myopi på niveau med folk i de vestlige samfund 6. I 1999 lavede Garner et al. en undersøgelse på 2 grupper af børn, der havde ens genetisk baggrund, men stor forskel i kulturtilpasningen i Nepal. Blandt børnene, der var Side 4 af 30

6 bosat i bymiljøet Kathmandu, havde en myopi prævalens på 21,7 %, hvorimod de børn, der var bosat i landsbyområder omkring Solu Khumbu, havde et myopi niveau på 2,9 %. Begge grupper af børn havde den obligatoriske skolegang, men det menes, af Garner et al., at børnene i Kathmandu fik stillet større krav til deres nærsyn. Kathmandu er desuden en stor by, der er meget påvirket af den vestlige verden, hvorimod Khumjung er en isoleret by uden elektricitet, tv og andre moderne elementer 5. Jo højere krav der stilles til uddannelses niveauet, jo højere forekomst af myopi kan måles i befolkningen. Dette stemmer meget godt overens med en forekomst af myopi i Kina på op mod 80 % på unge i college 1. Det myope øje Hos et myopt øje, vil lysets stråler blive fokuseret foran retina 6. For at opnå et fokuseret billede på retina skal den aksiale længde (AL) passe med lysets brydning af cornea og linsen, med under 0,1 mm s nøjagtighed 3. Man mener, at AL påvirkes af defokuseringen ad retinabilledet, og resulterer i enten en acceleration eller en deceleration. Når øjenlængden er rigtig sendes et signal fra retina, hvilket skaber en stabilisering af øjets udvikling 3. Hos børn med en progredierende myopi menes det, at denne mekanisme af en ukendt årsag er dysfunktionel, hvilket medfører en konstant forøgelse af AL. Øjets længde kan som en konsekvens heraf, tiltage med op imod 1 mm årligt, hvor den normale stigning ligger på 0,1 mm per år. Hos et dansk barn i alderen 8-12 år ligger den gennemsnitlige aksiale længde stigning på ca. 0,25 mm. årligt, svarende til en myopi tilvækst på 0,50D per år 3. Udviklingen vil begynde at aftage omkring 14 års alderen og vil mellem års alderen være ophørt. Man har ved et længerevarende studie målt, at børn ved fødslen har en hyperopi på omkring +2,50D. Børn der er disponerede for at udvikle myopi, vil på et tidligere tidspunkt have opbrugt denne reserve end børn, der vil ende op med at blive emmetrope. Ved 6 års alderen vil et barn, der senere i livet vil blive emmetrop, have en reserve på +1,25D, hvorimod et kommende myopt barn vil have opbrugt denne reserve 3. Et barn vil typisk først have gener, når myopien har en størrelse på -1,00D, man vil dog kunne identificere de børn, der er i risiko for at udvikle myopi, hvis man foretager en refraktionsbestemmelse ved cyclogyl cycloplegi (måling der måler AL) i skolestarts alderen, og fortsætter de efterfølgende 6 måneder. Hvis dette viser sig at være et barn, der har en stigende AL i forhold til sin alder, kan man allerede her, inden myopien overskrider -1,00D, påbegynde en behandling, der muligvis kan bremse udviklingen af AL og man kan formodentligt undgå ca. 300 tilfælde af nethindeløsning på årsplan 3. Side 5 af 30

7 Myopi forebyggelse En mulig og anerkendt, dog ikke særlig udbredt behandlingsform i Danmark er Orthokeratologi. Orthokeratologi er en midlertidig reduktion af myopi, opnået ved en speciel kontaktlinse, der omformer cornea og på denne måde bremser udviklingen af AL (se billede 1). Billede 1: Cornea der tager form efter ortho-k linsen 7 Når man omformer cornea, får man lysets stråler til at ramme retina centralt, men man får ved denne teknik også de perifere stråler til at ramme indenfor nethinden og undgå perifer hyperopisk defokusering, som ellers ikke er tilfældet for det myope øje (se billede 2). Billede 2: Fra Enseyes Et færdigkoncept til ORTHOKERATOLOGY introduktionskursus, et myopt øje til venstre med almindelig kontaktlinse korrektion, og til højre med ortho-k linse. Man anvender en omvendt geometri gas permeable (GP) ortho-k linse båret under søvnen 8. Moderne 4-, 5- og 6-zoners linse design gør omformningen af cornea og reduktionen af myopien hurtigere, mens brugeren sover. Med denne teknik kan nøje udvalgte klienter, gå hele dagen igennem uden brug af korrektion og som udgangspunkt have et fremragende syn. Et studie fortaget af Helen Swarbrick et al. viser forandringerne ved ortho-k linsebrug i 30 dage, målt med topograph og pachometer. Her finder man, at der sker en omfordeling af epithelcellerne, så der centralt sker en Side 6 af 30

8 udtynding, og en stigning ved midt periferien. Det bemærkelsesværdige er, at det centralt primært påvirker epithelcellerne, mens det i midt periferien primært påvirker stromaet 9. Tilsyneladende har det ingen påvirkning på de dybereliggende lag i cornea, kun epithelcellelaget. Denne proces giver en øget sagittalhøjde, hvilket medfører en fladere corneal kurve, som får lysets stråler til ramme i retina, og kan reducere eller helt eliminere brugen af korrektion. Enseyes, der blandt andet står for at distribuere ortho-k linser til optikere i Danmark, har visse kriterier for at opnå den mest optimale behandling af klienten, hvilket er, at der skal være en sfærisk styrke mellem -0,75 til - 4,50D, cylinder WTR (0-30 og ) op til -2,50D, cylinder ATR ( ) op til -1,50D. Ifølge Esben Sørensen, ejer af Enseyes, er der ikke en nedre aldersgrænse for, hvornår man kan påbegynde en sådan behandling. Det handler om, at der er en opbakning fra forældrene, der skal hjælpe barnet med at håndtere og rense linserne. Ifølge Esben kan man sagtens foretage denne behandling på børn i 6-7 års alderen 10. Man bør dog fortsætte denne behandling eller korrektionsmulighed, indtil barnet er minimum år, da der er her omkring myopien stabiliseres. Afbryder man behandlingen før dette tidspunkt, kan man risikere en acceleration i AL 3. Formål Vi ønsker at belyse de forskningsresultater der findes fra 2000 til 2012, og ud fra dette udlede effekten af orthok som myopikontrol, på AL. Vi ønsker at kunne videregive denne information både til øjenlæger og optikere, så de kan tage denne korrektionsform med på linje med RGP/bløde kontaktlinser og briller. Problemformulering Hvor stor effekt har ortho-k linser som myopikontrol på AL hos skolebørn, i alderen 6-16 år? Side 7 af 30

9 Metode Vi ville i dette litteraturstudie lave et systematiske review og startede med en systematisk søgning i de elektroniske databaser, PubMed/Medline og The Cochrane Library. Udover elektronisk litteratursøgning, blev der også foretaget en håndsøgning i referencelisterne efter relevant litteratur, ved allerede inkluderede studier, for at finde mulige oversete studier i den øvrige søgning. Søgeordene, der blev anvendt i begge databaser: Orthokeratology, Ortho-K, Myopia, Myopia Control, Children, disse ord blev i søgningen sat sammen i forskellige kombinationer. Flere af studierne dukkede op gentagende gange ved de forskellige ordsammensætninger. Søgeordene blev valgt for at finde relevante artikler omhandlende myopikontrol hos børn ved brug af ortho-k linser. Inklusionskriterier var, at artiklerne var på engelsk, studierne skulle være fra 2000 til 2012, derudover skulle de være videnskabelige og kvalitetssikrede studier, herigennem omhandlende myopikontrol hos børn ved brug af ortho-k linser. Krav til studierne var børn i alderen 6-16 år, myopi fra 0,25 D - 5,00 D, astigmatisme < 2 D, studiet skulle have en varighed på minimum 2 år, der skulle være en kontrolgruppe og studiet skulle mindst indeholde 40 deltagere ved afslutning. Eksklusionskriterier var hvis ikke abstract eller titel viste sig, at være relevant for vores problemformulering. Eksempelvis, hvis studiet undersøger myopikontrol med ortho-k linser hos voksne, hvis det kun består af en studiegruppe og dermed ingen kontrolgruppe, hvis studietiden var under 2 år, eller hvis primære fokus er på corneas tykkelse ved ortho-k behandling. Ud fra søgeordene fremkom der på PubMed 17 resultater. Vi valgte derefter at ekskludere 11 videnskabelige studier, da de faldt ud på en eller flere af ovenstående krav. 2 artikler havde for få deltagere, 2 artikler var for gamle, 1 havde ingen kontrolgruppe, 3 artikler havde for kort studietid, 2 artikler havde børnene for høj alder, mens 2 var irrelevante for vores undersøgelse. Ud fra inklusions- og eksklusionskriterierne fandt vi 4 artikler, som var relevante og brugbare i forhold til vores problemformulering. Derudover fandt vi yderligere 2 caserapporter, som vi ville inddrage, dog ikke som bærende element i vores opgave. Artiklerne blev kvalitetsvurderet ud fra evidenshierarkiet i Den sundhedsvidenskabelige opgave. Se nedenstående boks. Side 8 af 30

10 Boks 1. Evidenshierarki 11 Evidenshierarkiet i sundhedsvidenskabelig forskning 1a Systematisk review af RCT (radomised controlled trial) 1b Enkeltstående RCT 1c All or none 2a Systematisk review af kohorte-studier 2b Enkelstående kohorte-studier RCT af ringe kvalitet 3a Systematisk review af case-control-studier 3b Enkeltstående case-control-studier 4 Case-serier, kohorte-studier og case-control-studier af ringe kvalitet 5 Ekspertvurdering 1b: Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial; Pauline Cho; Sin-Wan Cheung; Investigative Ophthalmology & Visual Science October 2012, Vol. 53, No. 11 2a: Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes; Jacinto Santodomingo-Rubido; C esar Villa-Collar; Bernard Gilmartin; Ram on Guti errez-ortega; IOVS, July 2012, Vol. 53, No. 8 2b: Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study; Takahiro Hiraoka; Tetsuhiko Kakita; Fumiki Okamoto; Hideto Takahashi; Tetsuro Oshika; Investigative Ophthalmology & Visual Science, June 2012, Vol. 53, No. 7 2b: The Longitudial Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control; Pauline Cho; Sin-Wan Cheung; M Edwards; Current Eye Research, 30:71 80, 2005; 3b: Asymmetrical Increase in Axial Length in the Two Eyes of a Monocular Orthokeratology Patient; S.W Cheung; P Cho; D Fan; Optometry and Vision Science, Vol. 81, No. 9, September b: Discontinuation of Orthokeratology and Myopic Progression, T Lee; P Cho; Optometry and Vision Science, Vol. 87, No. 12, December 2010 Søgningen er foretaget i november Til opbygning af bachelorprojektet er der primært brugt Den sundhedsvidenskabelige opgave 11. Side 9 af 30

11 Resultater Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial Udgivet oktober 2012 og er skrevet af Pauline Cho og Sin-Wan Cheung. Det var et studie foretaget i Hong Kong, hvor man via opslag og artikler i avisen fandt klienterne. Gennem et telefoninterview blev klienterne nøje udvalgt efter bestemte kriterier, som blandt andet bestod af en alder mellem 6 og 10 år og myopi mellem 0,50D og 4,00D. Kontrolgruppen blev udstyret med briller, med den nødvendige korrektion, hvilket de skulle bruge dagligt, hvis ikke andet var påkrævet. Ortho-k gruppen blev udstyret med gas-permeable sfærisk 4-zone 12 orthokeratologi kontaktlinser. Alle klienterne skulle cykloplegisk eksamineres hver 6. måned på the Opthometry Clinic of the School of The Hong Kong Polytechnic University. Ortho-k gruppen blev fulgt lidt oftere i begyndelsen (1. dag efter udlevering, efter 1 uge, efter 1 måned og hver 3. måned efter modtagelse af linserne). Al klinisk hjælp var udført af den samme optiker gennem hele studiet, hos begge grupper. Tabel 1. Viser dataene for studiets start 12. Gruppe Gennemførte personer Ortho-k 37 (18 piger, 19 drenge) Kontrol 41 (19 piger, 22 drenge) Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde, mm 14 (7 piger, 7 9 (7-10) 2,05 +/- 0,72 24,48 +/- 0,71 drenge) 10 (6 piger, 4 9 (7-10) 2,23 +/- 0,84 24,40 +/- 0,84 drenge) Man ekskluderede i alt 24 personer, hovedsagligt pga. manglende engagement og udeblivelse fra kontrollerne. Undersøgerne havde et minimumskriterie for antallet af klienter der gennemførte, på 20 personer i hver gruppe, hvilket var overholdt trods de ekskluderede personer 12. Tabel 1 viser de indsamlede data ved første kontrolbesøg, her havde man sorteret de ekskluderede personers data fra, så de ikke figurerede i tabellen, udover punktet dropouts. Som det ses i tabellen, var der ikke nogen signifikant forskel de 2 grupper imellem (p > 0,05). Side 10 af 30

12 Figur 1. Viser den gennemsnitlige udvikling af AL over 2 år 12, øjets længde kontra tiden. 25, ,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-k Kontrol 0. måned 24,48 24,40 6. måned 24,57 24, måned 24,68 24, måned 24,78 24, måned 24,84 25,03 AL tiltog over tid hos begge grupper, men ifølge artiklen mente man, at stigningen over tid var statistisk signifikant (p < 0,01) og signifikant hurtigere i kontrol gruppen (p < 0,01). Figur 2. Den faktiske forandring af AL(mm) over studiets forløb 12. 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Ortho-K Control Tiden Ortho-k Kontrol 0. måned 0,00 0,00 6. måned 0,09 0, måned 0,20 0, måned 0,30 0, måned 0,36 0,63 0,00 0 month6 month 12 month 18 month 24 month Væksten af AL var, ved alle kontrol besøgene (p < 0,001), signifikant langsommere i ortho-k gruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Gennemsnitsøgningen i AL var i ortho-k gruppen 0,36 mm og hos kontrol gruppen 0,63 mm, hvilket giver en forskel på 0,27 mm over studiets 2 årige forløb. Side 11 af 30

13 Hos ortho-k gruppen var stigningen stort set konsekvent gennem hele studiet, der var kun en større udvikling i 2. periode, hvilket kan ses på figur 2. Hos kontrol gruppen var der en gradvis øgning af AL i løbet af hele studiet, stigningen var størst i forsøgets første 6 måneder. En multipel linear regressionsanalyse viste, at mellem de forudsigelige faktorer, var aksial længde signifikant sat i sammenhæng med behandlingen (p < 0,001) og pågældende persons alder ved studiets start (p < 0,001), men ikke personernes køn, størrelsen af myopien eller corneas krumning ved studiets start (p > 0,08). Potentialet for at forudsige effekten af behandlingen, ud fra personens alder ved forsøgets start, var overvejende lille, dog signifikant. (p < 0,001) På grund af myopikontroleffekten var påvirket af alder, var personerne yderligere inddelt i to grupper. Da gennemsnitsalderen var 9, blev dette skillegrænsen. En gruppe med personer under 9 år blev dannet og den anden med personer fra 9 til 10 år. Det viste sig, at mængden af de yngre personer med en hurtig myopiudvikling var signifikant højere, sammenlignet med de ældre personer i kontrolgruppen (p = 0,002), men ikke i ortho-k gruppen (p=0,61). Side 12 af 30

14 Long-Term Effect of Overnight Orthokeratology on Axial Length Elongation in Childhood Myopia: A 5 Year Follow-Up Study Udgivet juni 2012 og skrevet af Takahiro Hiraoka, Tetsuhiko Kakita, Fumiki Okamoto, Hideto Takahashi og Tetsuro Oshika. Dette studie er en fortsættelse af et, på daværende tidspunkt, igangværende studie, hvor man ved slutningen af studiet valgte at forlænge. Forsøgspersonerne blev udvalgt efter nogle faste kriterier, som blandt andet bestod af en alder mellem 8 og 12 år og en myopi mellem 0,50 og 5,00. Forsøgspersonerne blev inddelt i 2 grupper, en ortho-k gruppe og en kontrol gruppe. Kontrol gruppen blev korrigeret med enkeltstyrke briller, og blev gennem hele forsøgets periode målt, og ved den mindste refraktive ændring blev det også korrigeret i glassene. Ortho-k gruppen blev korrigeret med 4-zone reverce geometry 13 linser, og blev instrueret i at bruge linserne hver nat i mindst 7 sammenhængende timer. Begge grupper kom til kontrolbesøg hver 3. måned. AL blev målt af én eksaminator, der var maskeret overfor den oprindelige refraktion og hvilken gruppe forsøgspersonen tilhørte. Ved hver kontrol blev der taget 5 succesfulde billeder af AL og et gennemsnit blev noteret. Tabel 2. Startværdierne 13. Gruppe Gennemførte personer Ortho-k 22 (12 piger, 10 drenge) Kontrol 21 (13 piger, 8 drenge) Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde, mm 7 10,4 +/- 1,43 1,89 +/- 0,82 24,09 +/- 0,77 9 9,95 +/- 1,59 1,83 +/- 1,06 24,22 +/- 0,71 Der var forsøgspersoner, der blev ekskluderet i begge grupper. I ortho-k gruppen blev 7 personer ekskluderet, 3 fuldførte ikke de nødvendig opfølgninger, 3 besluttede at skifte til endags linser og 1 var utilfreds med synet. Hos kontrol gruppen var der 9 der blev ekskluderet, 4 fuldførte ikke de påkrævede opfølgninger og 5 personer skiftede til endags linser. Som det ses i Tabel 2, er der ingen signifikant forskel i de to grupper ved forsøgets start (p>0,05). Side 13 af 30

15 Figur 3. Viser den gennemsnitlige udvikling af AL over 5 år 13, øjets længde kontra tiden , , ,5 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-k Kontrol År 0 24,09 24,22 År 1 24,28 24,60 År 2 24,54 24,93 År 3 24,73 25,22 År 4 24,91 25,46 År 5 25,07 25,63 23 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Der var en signifikant forskel i udviklingen af AL mellem studiets 2 grupper (p=0,0085). Figur 3 viser den årlige stigning i AL. Figur 4. Den faktiske forandring af AL(mm) over studiets forløb 13. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Ortho-k Kontrol Tiden Ortho-k Kontrol År 0 0,00 0,00 År 1 0,19 0,38 År 2 0,45 0,71 År 3 0,64 1,00 År 4 0,82 1,24 År 5 0,98 1,41 0,00 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Der var en stor forskel i udviklingen af AL mellem de to grupper gennem det meste at studiet, men den mindste forskel var mellem 4. (p=0,0938) og 5. år, (p=0,8633) og denne viste sig ikke at være signifikant. Foruden den sidste måling, tiltog kontrol gruppens AL signifikant mere og hurtigere (p=0,033). I figur 4, kan man se den faktiske AL tilvækst over studiets 5 årige forløb, her ses kontrolgruppen at have en tilvækst på 1,41 mm, mens ortho-k gruppen har en tilvækst på 0,98, dette giver en forskel på 0,43 mm. Side 14 af 30

16 The Longitudinal Orthokeratology Research in Children (LORIC) in Hong Kong: A Pilot Study on Refractive Changes and Myopic Control Udgivet juli 2004, skrevet af Pauline Cho, Sin Wan Cheung og Marion Edwards. Studiet er foretaget i Hong Kong. Til studiet blev 43 børn valgt ud fra følgende kriterier: Børnene skulle være mellem 7-12 år, havde myopi mellem 0,25 D - 4,50 D, astigmatisme < 2 D og en visus på mindst 6/6-2 Snellen chart, havde ingen okulære eller systemiske sygdomme eller andre kontraindikationer mod kontaktlinse brug, og ikke tage medicin. Udvælgelsen blev udført af 8 optikere, der alle havde mindst 2 års erfaring med tilpasning af ortho-k linser, og havde tilpasset mindst 30 sæt. Kontrolgruppen, som bar afstands enkeltstyrke briller, blev valgt ud fra et tidligere studie af Edward et al. 14 så de matchede alder, størrelse af myopi og køn på studiegruppen. Dataindsamlingerne blev indsamlet hver 6., 12., 18. og 24. måned, før ortho-k gruppen blev tilpasset med linserne blev AL, corpus vitreum dybde (VCD) målt. Alle i undersøgelsesgruppen blev tilpasset med enten fire eller fem-zoner reverced geometry linser fra Boston XO eller HDS 100 material. Data i dette studie er taget fra højre øje, dette begrundes med at fundene mellem øjnene ofte er tæt på ens. I nedenstående tabel ses startværdier, der blev målt før tilpasningen af ortho-k linser. Tabel 3. Startværdier 15 Grupper Gennemførte personer Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde, mm Ortho-K 35 (19 piger, 16 drenge) 4 9,6 +/- 1,5 2,27 +/- 1,09 24,50 +/- 0,71 Kontrol 35 (19 piger, 16 drenge) 4 9,6 +/- 0,69 2,55 +/- 0,98 24,64 +/- 0,58 8 personer gennemførte ikke studiet, 3 droppede ud efter de første undersøgelser, 2 droppede ud efter 6 måneder, 1 droppede ud efter 12 måneder og yderligere 2 droppede ud efter 18 måneder. Der var ingen statistisk signifikant forskel på startværdierne mellem ortho-k -og kontrolgruppen ift. køn, alder, størrelse af myopi, AL og VCD(p > 0,05). Side 15 af 30

17 Figur 5. Viser den gennemsnitslige udvikling af AL gennem studiets forløb. 25,4 25,2 25 Tiden Ortho-K Kontrol 24,8 24,6 24,4 24, month 6 month 12 month 18 month 24 month Ortho-K Control 0. måned 24,50 24,64 6. måned 24,53 24, måned 24,66 24, måned 24,69 25, måned 24,79 25,18 Figur 6. Viser den faktiske forandring af AL over studiets 2 år. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Ortho-K Control Tiden Ortho-K Kontrol 0. måned måned 0,03 0, måned 0,16 0, måned 0,19 0, måned 0,29 0, month 6 month 12 month 18 month 24 month Figur 5 og tabel 3 viser forskellen mellem ortho-k og kontrolgruppen, fra startværdierne og gennem kontrollerne. Ved slutningen af studiet var ortho-k s stigning i AL og VCD omkring halvdelen af kontrolgruppen. Den gennemsnitslige stigning i AL og VCD gennem 24 måneder for ortho-k er 0,29 +/- 0,27 mm og 0,23 +/- 0,25 mm, mens den for kontrolgruppen var 0,54 +/- 0,27 og 0,48 +/- 0,26 mm. En statistisk signifikant lighed blev fundet mellem VCD og startværdierne for myopistørrelsen for begge grupper af deltagere. Hos ortho-k gruppen fandt man, at dem, hvis myopi var høj havde en lav vækst af VCD og AL, hvorimod hos kontrol gruppen var det de personer, der havde den laveste myopi, som havde den laveste vækst af VCD og AL. Side 16 af 30

18 Der var en signifikant nedsat vækst af øjet i ortho-k gruppen, som viste sig i målingerne af AL (p < 0,001) og VCD (p < 0,001). Den generelle vækst var sat i sammenhæng med tiden. Efter 24 måneder var AL (p = 0,012) og VCD (p = 0,005) signifikant mindre end målt i kontrolgruppen. I dette studie var gennemsnits ændringen i AL per år 0,14 mm, svarende til 0,39 D, for ortho-k gruppen sammenlignet med kontrolgruppen som viste en ændring på 0,27 mm, svarende til 0,75 D. Det er gennemsnittet i de to grupper efter 2 års opfølgning, hvor ortho-k gruppen kun har haft den halve vækst i forhold til kontrolgruppen, lignende resultater ses ved VCD. Ved kontrolgruppen var en hurtigere vækst af øjet hos dem, som havde en højere start myopi. I ortho-k behandlingen vil dem med højere start myopi, have en mindre vækst end dem som har en lavere start myopi. Side 17 af 30

19 Myopia control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain: Refractive and Biometric Changes (MCOS) Skrevet af Jacinto Santodomingo-Rubido, César Villa-Collar, Bernard Gilmartin og Ramón Gutiérrez-Ortega. Udgivet juni Til dette studie blev 61 børn udvalgt, ud fra følgende kriterier: de skulle være mellem 6-12 år, have myopi mellem 0,75 D - 4,00 D og en cylinder < 1,00 D og ikke lide af nogle okulære eller systemiske sygdomme, og være etnisk europæer. 31 børn blev tilpasset med ortko-k linser, mens en kontrolgruppe på 30 børn blev tilpasset med enkeltstyrke afstandsbriller til fuldtidsbrug. Startværdier blev målt ved studiets start på de kommende ortho-k linse bærere, herunder: deres refraktive og binokulære status, corneal topografi og AL. De blev tilpasset med Menicon Z Night kontaktlinser, herefter blev der ført kontrol hver 1., 6., 12., 18., og 24. måned, og disse skulle være max 2 timer efter forsøgspersonerne var vågnet. Her blev deres AL og topografi målt. Tabel 4. Startværdier 16 Grupper Gennemførte personer Ortho-K 31 (15 piger, 16 drenge) Kontrol 30 (15 piger, 15 drenge) Dropouts Alder, år Myopi, D Aksial længde mm 2 9,6 +/- 1,6 2,15 +/- 1,12 24,40 +/- 0,81 6 9,9 +/- 1,9 2,08 +/- 1,23 24,22 +/- 0,91 Data for primært det højre øje var brugt til udregning af resultaterne i dette studie. Der var ingen statistisk signifikant forskel i startværdierne mellem ortho-k gruppen og kontrolgruppen (p>0,05). I alt blev 8 personer ekskluderet, 2 i ortho-k gruppen, 1 efter 6 måneder og 1 efter 18 måneder, og 6 i kontrolgruppen, 3 efter 6 måneder, 2 efter 18 måneder og 1 efter 24 måneder. Størrelsen af myopien i kontrolgruppen steg gennem forsøgsperioden ift. ortho-k gruppen. Tidseffekten på AL viste sig, at være signifikant (p<0,001), mens effekten af den refraktive korrektion og AL var ikke signifikante (p=0,22). Dog var effekten af tid og korrektion af myopien signifikant (p=0,05). Det sidstnævnte viser en større aksial vækst ved kontrolgruppen ift. ortho-k gruppen. Ændringen i AL i forhold til startværdierne og effekten af den refraktive korrektion(p=0,005), tid (p<0,001)og dennes interaktion (p<0,030) blev fundet signifikant. Side 18 af 30

20 Figur 7. Viser gennemsnittet af udviklingen af AL gennem studiets 2 årige forløb , ,8 24,6 24,4 24,2 24 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-K Kontrol 0. måned 24,49 24,26 6. måned 24,61 24, måned 24,71 24, måned 24,91 24, måned 24,96 24,95 23,8 0 måned 6 måned 12 måned 18 måned 24 måned Figur 8. Viser den faktiske forandring af AL over studiets forløb. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Ortho-K Kontrol Tiden Ortho-K Kontrol 0. måned 0,00 0,00 6. måned 0,12 0, måned 0,22 0, måned 0,42 0, måned 0,47 0, måned 6 måned 12 måned 18 måned 24 måned Figur 7 og 8 viser, at der mellem studiets 6., 12. og 18. måned var den signifikant største effekt mellem tid og vækst (p<0,05). I figur 8 ses den faktiske forskel mellem de to grupper. I ortho-k gruppen var der efter 2 år, en tilvækst på 0,47 mm, mens der i kontrolgruppen var en tilvækst på 0,69 mm, dette gav en forskel på 0,22 mm. Side 19 af 30

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende.

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende. 16 FAGLIGT Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere Har du styr på CLIP- og CLAMP og ACHIEVE-forsøgene, og vil dine yngre patienter virkelig have glæde af at bruge kontaktlinser? Jeff

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1

Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1 Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1 LEDEREN 3 Optikbranchen har høj konkurrence På et møde i en af foreningens netsværksgrupper blev regeringens forsalg til en ny

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem!

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! En vejledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduktion I et nyt studie af trends inden for linsetilpasning i Storbritannien

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn

OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER. for dit syn OPLEV FRIHEDEN UDEN LINSER OG BRILLER for dit syn 1 Øjenlaser 18-45 år 5 Behandlingsmetoder 6 Trin for trin 8 Hyppige spørgsmål 10 Risici og bivirkninger 11 Linseudskiftning (RLE) fra 45 år 13 Behandlingsmetode

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Danmarks Optikerforening Nr. 1 Optikerforeningens fokus er faglighed Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden Synoptik-Fonden uddeler

Læs mere

Bløde toriske linser:

Bløde toriske linser: FAGLIGT Bløde toriske linser: Første valg til dine astigmatiske patienter Anna Sulley og dr. Graeme Young forklarer, hvordan den nyeste forskning har afkræftet myterne og de fejlagtige forestillinger om

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Nørrebrogade 8000 Aarhus C Tlf. 8949 3247 www.sundhed.dk OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 1/2011-0527 patientinformation ØJENAFDELING

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Dansk Oftalmologisk Selskab Dansk Oftalmologisk Selskab nedsatte 11. oktober 2007 et udvalg med følgende opgaver: 1. At beskrive afgrænsningen af refraktionskirurgi

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE 2 Aarhus Universitetshospital patientinformation OM BRILLER, KONTAKTLINSER OG OPERATION FOR

Læs mere

National klinisk retningslinje for aldersbetinget grå stær

National klinisk retningslinje for aldersbetinget grå stær National klinisk retningslinje for aldersbetinget grå stær UDKAST TIL HØRING 1 National klinisk retningslinje for aldersbetinget grå stær Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn

420 110 Brillestel til stærke glas og til børn Prisliste pr. 1. januar 2015 Svagsyns-optik Kode Alle priser er pr. stk. 101 Undersøgelseshonorar, incl. rapportskrivning - momsfri 102 Genafprøvning, incl. rapportskrivning - momsfri 103 Tilpasning af

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere