BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE"

Transkript

1 2008 BELÆGNINGSGRUPPEN Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE

2 2

3 Udgivet af: Belægningsgruppen, Dansk Beton 1. udgave, 1. oplag stk rev. udgave, 1. oplag stk udgave, 1. oplag stk Gengivelse af bogen eller dele af bogen er kun tilladt med tydelig angivelse af kilde. Udførlig information om anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af betonbelægninger fås i håndbogen Betonbelægninger - anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af belægninger, trapper og støttemure, som er udgivet af Belægningsgruppen i

4 For oror ord Denne håndbog henvender sig til dem der arbejder med lægning af betonsten, fliser og kantsten. Formålet er, at man ved hjælp af denne håndbog skal kunne udføre holdbare befæstelser og undgå skader og fejl på belægningen. Det anbefales dog altid at søge kompetent rådgivning til det aktuelle projekt. Det er Belægningsgruppens håb, at håndbogen vil blive brugt af byggeriets parter. Denne håndbog er også tilgængelig på fraktionens hjemmeside, hvor der også findes forskelligt andet materiale, som Belægningsgruppen har udarbejdet. 22/2-08 Belægningsgruppen, Dansk Beton 4

5 Indhold Belægningens virkemåde... 6 Opbygning... 7 Afvanding... 8 Stentyper... 9 Læggemønstre...10 Dimensionering...11 Afretningslag...13 Arbejdsgang...14 Fuger...16 Vibrering...17 Lægning af sten...18 Kantsikring...20 Tilpasning...21 Betonfliselag...22 Kontrolplan...24 Maskinlægning/specialværktøjer...26 Udførelse af trapper...28 Opbygning af støttemure...29 Drift og vedligeholdelse...31 Kalkudfældninger...33 Litteratur

6 Belægningens virkemåde En korrekt udført fuge sikrer, at dele af belastningen på en belægningssten overføres til de omkringliggende sten. Denne lastoverføring er medvirkende til, at pladser og veje med belægningssten kan optage meget store trafik- og punktbelastninger. Målinger har vist, at trykket på afretningslaget under en belastet belægningssten kun er 1/2-2/3 af den last, som hviler på selve stenen. Det forudsætter en korrekt udført fuge uden betonkontakt. ;;;;; QQQQQ ;;;;; QQQQQ ;;;;; QQQQQ ;; Belastningen på en sten overføres både til de omkringliggende sten og direkte til afretningslaget, forudsat en korrekt udført og vedligeholdt fuge. 6

7 Opbygning For at opnå en tilfredsstillende levetid af en befæstelse skal den være korrekt dimensioneret. Befæstelser med trafikbelastning dimensioneres normalt i henhold til Vejregel for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. Alle de forskellige lag, der indgår i opbygningen af befæstelsen, bør opfylde kravene i vejreglernes udbuds- og anlægsforskrifter. Det gælder såvel underbund, bundsikring og bærelag. Derudover angiver Norm for sand-, grus- og stenmaterialer, DS 401 diverse krav til materialerne. I Normer for anlægsgartnerarbejde findes også oplysninger om opbygning og dimensionering af befæstelser. Benævnelserne for de forskellige lag i vejen fremgår af nedenstående figur. Belægningssten/fuger Afretningslag Bærelag Bundsikringslag Underbund 7

8 Afvanding Der skal benyttes et tværfald på 25 for fortove og veje, og 20 for gangarealer i parker og haver, jf. DS På pladser skal der tilstræbes et fald på ca. 20. Det er normalt tilstrækkeligt til, at der ikke samles vand på overfladen, også hvis der opstår mindre lunker og sporkøring. På pladser giver det ofte det bedste resultat, når der vælges linieafvanding fremfor punktafvanding min. 0,3 m Linieafvanding (fald mod en linie) ,1 m 0,5 m Bundsikringsdræn Grundvandsdræn Punktafvanding (fald mod et punkt) Grundlæggende er der 2 muligheder for afvanding på pladser, linieafvanding og punktafvanding. Linieafvanding giver oftest det bedste resultat. 8

9 Stentyper Belægningssten defineres i vejreglen for dimensionering som følger: Længde/tykkelse < 4 Arealet af stenen < 1 m 2 Med dimensioner udover dette er der tale om fliser og de i afsnittet Dimensionering viste opbygninger er ikke gældende. Man skal dog være opmærksom på, at f.eks. en 40 x 40 cm flise i 10 cm tykkelse er dækket af definitionen for belægningssten. Der eksisterer mange forskellige udformninger af belægningssten, men i vejreglen for dimensionering skelnes mellem følgende tre hovedtyper: A, B, C. Type A: Fortandede sten, der griber ind i hinanden og derved modvirker bevægelser mellem stenene i såvel tværsom længdeaksen. Type ype B: Fortandede sten, der griber ind i hinanden og derved modvirker bevægelser mellem stenene i én retning. Type C: Sten der ikke har nogen låseeffekt via deres udformning. Belægningssten kan deles ind i tre hovedtyper, afhængig af hvor god sammenlåsning der er imellem dem. 9

10 Læggemønstre Med hensyn til læggemønstre eksisterer der grundlæggende tre hovedtyper: Vinkelforbandt, blokforbandt og løberforbandt. For de stentyper, der kan lægges i flere forskellige mønstre (eksempelvis rektangulære sten), som vinkel-, blok- og løberforbandt, bør man vælge vinkelforbandt, da det er det mest effektive for disse stentyper. Med effektiv, menes der det læggemønster der er bedst til at modstå blandt andet sporkøring. Udover evnen til at modstå sporkøring, har læggemønsteret en væsentlig indflydelse på belægningens evne til at modstå de horisontale påvirkninger. Når vinkelforbandtet trafikkeres vinkelret på den i figuren viste optimale retning, kaldes det for sildebensmønster. Vinkelforbandt Blokforbandt Løberforbandt Vinkelforbandtet er alt andet lige det mest effektive til at modstå trafikkens påvirkninger (specielt horisontale kræfter fra bremsende, accelererende og svingende trafik). Derefter kommer blokforbandtet og til sidst løberforbandtet. Pilen angiver den optimale kørselsretning. 10

11 Dimensionering I nedenstående tabel er der angivet standardbefæstelser for arealer med trafikbelastning, på frosttvivlsom underbund (f.eks. moræneler og ler). Befæstelserne er uddrag fra en revideret udgave af Vejregel for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. I håndbogen Betonbelægninger er der en komplet oversigt over opbygningerne i vejreglen. Opbygningerne gælder kun for akseltryk < 10 ton. Ved parkeringsdæk, industripladser med akseltryk over 10 ton, busstoppesteder og lignende steder med specielle påvirkninger eller opbygninger bør der søges kompetent rådgivning. 10 års trafik Kun lette køretøjer 60 BBS 30 AL 120 SG 150 BL A, B, C Lastbiler pr. døgn i begge retninger tilsammen < Belægningssten og stabilt grus 60 BBS 30 AL 120 SG 190 BL A, B, C 80 BBS 30 AL 190 SG 200 BL 80 BBS 30 AL 240 SG 250 BL Anbefalet stentype A, B, C 80 BBS 30 AL 290 SG 300 BL 90 BBS 30 AL 330 SG 250 BL A, B A A Standardbefæstelser med belægningssten på frosttvivlsom underbund. Uddrag fra Vejregel for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. Mål i mm. BBS: Betonbelægningssten, AL: Afretningslag, SG: Stabilt grus, BL: Bundsikringslag. 11

12 For arealer uden trafikbelastning kan der benyttes opbygninger som anvist i Normer for Anlægsgartnerarbejde, se tabellen. Ved god underbund er det ikke nødvendigt med bundsikring. Underbund Frostsikker Frosttvivlsom Frostfarlig Sten-/flisetykkelse Afretningslag Stabilt grus Bundsikringslag Opbygning af befæstelser uden trafikbelastning. Fra Normer for anlægsgartnerarbejde. Mål i mm. Frostsikker : Sand og grus Frosttvivlsom: Moræneler og ler Frostfarlig: Silt og meget siltholdige jordarter 12

13 Afretningslag Afretningslaget skal have en færdig tykkelse på 30 ± 10 mm. Mindstetykkelsen på 20 mm er nødvendig for, at kunne udligne de små ujævnheder der er i bærelaget og de højdeforskelle, der kan være på stenene. Maksimaltykkelsen på 40 mm er nødvendig, for at minimere sporkøringen. Forsøg viser, at sporkøringen forøges væsentligt når tykkelsen af afretningslaget øges. Jævnhedskravet til belægningsstensoverfladen er 10 mm målt fra en 3 meter retskinne. Da afretningslagets tykkelse er begrænset, medfører det, at overfladen af bærelaget også bør opfylde dette krav, da der ikke er mulighed for at udligne større ujævnheder. Det er vigtigt at undgå store variationer i tykkelsen af afretningslaget, da det kan give væsentlige ujævnheder/lunker i den færdige belægning. Afretningslaget skal ikke komprimeres før stenen lægges. Gennemfald [%] ,075 0,125 0,25 0, Maskevidde [mm] Der benyttes afretningsgrus, jævnfør Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde. 13

14 Arbejdsgang 1. Underbund - jævn og med fald 2. Eventuelt geotekstil - ved grovkornet underlag. se s Bundsikringslag - ved risiko for frosthævninger, se s Bærelag - jævnt og med fald se s. 7 og Kantsikring - evt. kantsten i jordfugtig beton, se s

15 Afretningslag - tyndt og jævnt, se s Fliser og sten - lægges med korrekt fugebredde, se s Tilpasninger - sten og fliser skæres eller klippes, se s Fugefyldning - anvend korrekt tørt fugesand, se s Vibrering - renfejning og vibrering, se s Vedligehold - efterfyldning af fuger, se s

16 Fuger Fugerne skal være 2-5 mm brede. Den nederste grænse sikrer, at fugesandet kan komme ned i fugen og hindrer betonkontakt og dermed kantafskalning, mens den øverste grænse sikrer, at der er en tilstrækkelig støtte og kraftoverførsel mellem stenene. Fugematerialet sikrer endvidere en stor tæthed af belægningen. Fugen er desuden nødvendig for at udligne de små tolerancer stenene produceres og lægges med. Der skal altid benyttes helt tørt fugesand, fordi sandet ellers danner bro mellem stenene. På specielt lyse og farvede betonbelægninger, kan fugesand, afretningsgrus mv. med indhold af fine partikler som ler, okker og lignende, give afsmitninger. Man bør derfor være omhyggelig med renholdelse af belægningen under, og nogle måneder efter, udførelsen. Belægningen skal renfejes efter fugning. Der skal benyttes en fugesand i henhold til Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, dog med 5-10 % finstof. 16 Gennemfald [%] ,075 0,125 0,25 0, Maskevidde [mm]

17 Vibrering For at opnå en optimal belægning skal man sikre sig, at vibreringen af stenen sker med det rigtige udstyr. Der bør altid benyttes en kunststofplade under vibratoren. Ved vibreringen presses lidt sand fra afretningslaget op i fugerne. Afhængig af sandtype og vibrering fyldes fugerne 5-20 mm op nedefra. Det må derfor frarådes at benytte geotekstiler direkte under belægningsstenene. fugesand afretningssand Der bør benyttes en pladevibrator på min. 180 kg, med en frekvens på min. 90 Hz og en slagkraft på max. 200 kn/m 2 (slagkraft/kontaktareal). Der køres én gang på langs og én gang på tværs med 50 % overlæg. Der efterfyldes med tørt fugesand og renfejes mellem hver overkørsel. Ved vibreringen trænger en del af afretningslaget op i fugerne. 17

18 Lægning af sten Ved lægning af stenene skal det sikres, at fugebredden er 2-5 mm, jf. Udbuds- og anlægsforskrifter for brolægning, hvilket eliminerer betonkontakt mellem stenene. Risikoen for kantafskalninger er således elimineret ved, at belægningen kan optage små bevægelser. Yderligere er det muligt for den udførende at holde flugterne ved lægningen, og det er praktisk muligt at feje fugesand med en kornstørrelse 0-4 mm ned i fugerne. Inden fugerne fyldes, kontrolleres det om fugeflugterne fremtræder tilfredsstillende. Efter lægningen skal det kontrolleres, at overfladen har det rette fald mht. afvanding, og om længdeprofilet svarer til det projekterede. Stenene skal lægges med mm overhøjde når afretningslaget ikke er komprimeret, hvis de efter komprimeringen skal have en overhøjde på 5-10 mm ved brønddæksler og lignende. Overfladejævnheden kontrolleres ved nedstik fra en 3 meter retskinne, og må maksimalt være 10 mm. Der måles i længderetningen, mellem 2 understøtningspunkter. Da afretningslagets tykkelse er begrænset, medfører det, at overfladen af bærelaget også bør opfylde dette krav, da der ikke er mulighed for at udligne større ujævnheder. Opfylder overfladen af bærelaget ikke dette krav, skal der ændres på bærelaget - der må ikke benyttes tykkere afretningslag. Se endvidere DS Lægningen kan foregå ved håndnedlægning eller maskinnedlægning/manuelt betjent nedlægningsudstyr. Lægningshastigheden er afhængig af læggemetoden. 18

19 Håndnedlægning Når den enkelte sten placeres, kan den udførende, for at få den anbefalede fugebredde på 2-5 mm, for eksempel lade stenen glide lidt skråt på de netop lagte sten. ;;; ;;; Maskinnedlægning Belægningsstenene kan gribes for oven med maskinnedlæggerens tang således, at stenene hænger lidt nedad og der opstår små sprækker mellem stenene på undersiden. Idet stenene sænkes ned på afretningslaget presses lidt sand op i sprækken mellem stenene. Sandet sikrer, at der er passende fuger mellem stenene (2-5 mm), og at de dermed ikke forskubbes ved kørsel med maskinnedlæggeren oven på de allerede udlagte sten. Fugerne bør dog fyldes helt, efterhånden som arbejdet skrider frem. ;;;;;;; QQQQQQQ ;;;;;;; QQQQQQQ Tang på maskinnedlægger ;;;;; ;;;;; ;;;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQQQ 19

20 Kantsikring En forudsætning for at befæstelser med belægningssten har en lang levetid er, at der etableres en kantsikring. Kantsikringens opgave er at holde sammen på befæstelsen, således at trafikken ikke skubber stenene fra hinanden, og befæstelsens bæreevne derved reduceres. Selv om belægningen afsluttes med en speciel randsten, der griber ind i den øvrige belægning, er det stadig nødvendigt at etablere kantsikring. ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ ;;;;;;;;;; QQQQQQQQQQ 20 ;;;

21 Tilpasning Skære- og tilpasningsarbejdet kan minimeres, hvis hoveddimensionerne for et byggeri og tilhørende færdselsarealer projekteres på modulmål, så eksempelvis afstanden mellem kantstenene på en vej svarer til et helt antal sten. Udover at tilpasningsarbejdet minimeres, højnes det æstetiske indtryk også når belægningen ikke skæmmes af for mange tilpassede sten. Skal belægningen lægges på modulmål, vil det normalt skærpe tolerancekravet til stenene. Hvis det er nødvendigt at benytte passten ved at skære eller klippe hele sten, skal de tilpassede sten være større end 30 % af en hel sten. Tilpassede sten mod jord skal min. være 50 % af en hel sten, jf. Udbuds- og anlægsforskrifter for brolægning. Desuden bør man undgå spidse passten. For at opfylde disse krav kan det være nødvendigt, at ændre forbandtet eller læggemønsteret i nærheden af tilslutningen eller kanten. I figuren er der vist eksempler på såvel gode som dårlige løsninger. Dårlige løsninger Gode løsninger 21

22 Betonfliselag Lægning af betonfliser følger stort set anvisningerne i det foregående, dog er der nogle vigtige undtagelser: Afretninglaget Laget skal have en let komprimering med pladevibrator inden afretningen. Ved afretningen løsnes laget en smule. Lægning af fliser Fliserne lægges i princippet som sten, dog skal man være opmærksom på den større vægt af hvert enkelt emne, og sikre nogle gode arbejdsstillinger. Da afretningslaget er komprimeret skal overhøjden ved brønde, kanter sat i beton mv., kun være mm inden vibreringen, således at overhøjden efter vibrering er 5-10 mm. Fliserne lader man, som betonsten, skride skråt ned for at opnå den korrekte fugebredde på 2-5 mm. 22

23 Egnede pladevibratorer Flere forsøg har indikeret, at fliser kan vibreres med pladevibratorer modsat tidligere anbefalinger. De følgende anbefalinger gælder kun for fliser med dimensionerne 25 x 50 x 5 cm og 50 x 50 x 5 cm samt stærkere formater. Det vil sige større tykkelse og/eller mindre sidelængder og mindre forhold mellem sidelængderne. Det skal iagtages meget nøje om der forekommer skader ved vibreringen. Krav til pladevibrator:! vægt: max. 90 kg! centrifugalkraft: max. 70 kn/m 2 (slagkraft/kontaktareal)! frekvens: min. 90 Hz.! kunststofsål. Der køres én gang på langs, fugerne efterfyldes, og der køres én gang på tværs. Begge overkørsler med 50 % overlap. Figur Kunststofsålen kan fremstilles af PEHD-plade. 23

24 Kontrolplan I følgende skema er opstillet et forslag til kontrolplan. Planen tager udgangspunkt i Udbuds- og anlægsforeskrifter for brolægning, men planen er tilpasset betonbelægninger og visse punkter er tilføjet og nogle er ændret. 24 Emne Bærelag Type/ farve mv. KONTROLPLAN, trafikbelastede betonbelægningssten Prøvningsfre - kvens/tidspunkt Alment Før udlægning af M åling (omfang) afretningslag Sten/fliser V isuel 100 % Før/ved levering Renhed/ knusning Tykkelse Visuel/ måling 100 % Efter levering 100 % Ved levering 100 % Kontrolmetode Kontrolomfang Mærkning Modtagekontrol Frostbestandighed Modtagekontrol Jernudfældning Kornkurve sigteana- lyse jf. DS EN prøve Aflevering/ mangeleftersyn Afretningslag pr. påbegyndt 3 25 m V isuel 100 % pr. leverance m åling (omfang) Færdig kontrolafsnit Acceptkriterium M aks mm (s. 79) SAB jf. BVK/DBC/ "DS/EN 1338" "DS/EN 1338", (s. 50) SAB "NVA" (s. 85) " NVA" kl mm + 10 mm (s. 83) fortsættes...

25 Emne Renhed/ knusning Højde Flugter Jævnhed Mønster Færdig kontrolafsnit, og efter 2, 4, og 6 mdr. Tilpasninger V isuelt 100 % Prøvningsfre - kvens/tidspunkt Fugegrus Kontrolmetode Kontrolomfang Kornkurve sigteanajf. DS lyse 1 prøve pr. leverance EN V isuel 100 % pr. leverance M åling (omfang) M åling (omfang) V isuelt 100 % Måling/ visuelt V isuelt 100 % V isuelt 100 % Belægningsstenslag Færdig kontrolafsnit Færdig kontrolafsnit Færdig kontrolafsnit Færdig kontrolafsnit 1 prøve r. 200 m p 2 Fugebredde Fugefyldning Færdig kontrolafsnit Acceptkriterium "NVA" (s. 90) (som for afretning), samt s. 36 M aks mm i terræn. Min. + 5 mm ved brønde mv. (s. 86) Lige flugter Maks. 10 mm nedstik (s. 86) Ingen fejl i læggemønsteret 90 % 2-5 mm. Ingen under 1,5 mm eller over 6 mm. (s. 96) Helt fyldt min. 30/50% af hel sten. (s. 89) Forslag til kontrolplan. BVK: Betonvarekontrollen, DBC:SAB: Udbuds- og anlægsforeskrifter for brolægning - Særlig arbejdsbeskrivelse Sidehenvisninger er til håndbogen Betonbelægninger. 25

26 Maskinlægning/ specialværktøjer Vælger man maskinnedlægning skal man være opmærksom på, at stenene skal bestilles til maskinnedlægning. Ikke alle sten kan maskinnedlægges. Det er hovedsageligt ved store pladser og veje, at det kan betale sig at benytte maskinnedlægning. Ved maskinlægning er det ikke muligt at opnå samme ensartethed i fugebredden som ved håndnedlægning. Maskinnedlægning af belægningssten - hurtigt og effektivt. 26

27 Der findes mange forskellige specialværktøjer til eksempelvis klipning eller optagning af sten. Belægningssten og fliser kan enten skæres eller klippes når de skal tilpasses. Der findes forskelligt specialværktøj til belægningsstensarbejde, bl.a. til optagning af sten. 27

28 Udfør dførelse else af trapper Alle trappens bestanddele bør sættes i et lag jordfugtig beton, for at undgå sætninger. Kantsikring De yderste sten langs trappens sider skal også kantsikres for at opnå en god sidestøtte. Dette kan gøres med jordfugtig beton, men det vælges ofte af æstetiske grunde at lave en vange af kantsten eller betonsten, der er for- og bagstøbt. Placering af stenene Som udgangspunkt bør stenene placeres på en sådan måde at det ikke er nødvendigt at bruge mørtel/lim i fugerne. Det opnås ved at anvende høje og tykke blokke. Limning/fugning skal ses som en ekstra foranstaltning Tp Kantsikring af stødtrin og understøbning af grundtrinet med jordfugtig beton (mål i mm). Få tyngdepunktet så langt ind i trappen som muligt. 28

29 Opbygning af støttemure Sørg altid for at støttemuren er projekteret korrekt mht. hældning, evt. bagstøbning mv. Nedenstående er opbygningen gennemgået trin for trin. Vejledningen er generaliseret og der vil derfor, for nogle blokke, kunne være afvigelser. Har producenten givet en anden vejledning skal den følges. Ved høje mure (> 1,5 m) bør sagkyndig rådgivning indhentes. Råjord Bundsikringsgrus Vaterpas Skabelon Støttemursblok se fig Al muld graves af, så man kommer ned til bæredygtig underbund. Overhold desuden min. dybden under terræn (figur 6). Der fyldes op med bundsikringsgrus i lag á 15 cm, og der komprimeres for hvert lag. 2. Der sluttes af med et fundament i jordfugtig beton, 5 cm under terræn og ca. 20 cm tykt og 15 cm bredere end blokken. Blokkene sættes med det samme i betonen. Benyt snore til at holde retningen, og benyt en skabelon til at give blokken den rette hældning. Nogle blokke giver en vis hældning når de sættes vandret. 29

30 Drængrus (min. 10 cm) og geotekstil Dræn 3. Der lægges et drænrør ned efter producentens forskrifter. Vær opmærksom på, at der foran fundamentet ofte er regnet med, at der også er komprimeret sand eller stabilt grus. Muld Sand/grus Råjord 5. Skal der plantes oven for muren afsluttes der med ca. 30 cm muld. 4. Når betonen har fået tilstrækkelig styrke, kan de ovenstående skifter laves. Der bagfyldes og komprimeres løbende for hvert 2. skifte. Normalt sættes blokkene med 1/2-stens forbandt. Råjordens frostsikkerhed Frosttvivlsom Frostsikker Frostfarlig - 70 cm 90 cm 6. Funderingsdybde. De øverste 25 cm er jordfugtig beton placeret 5 cm under terræn. Derunder bundsikringsgrus til en dybde under terræn som angivet i tabellen. 30

31 Drift og vedligeholdelse Det er vigtigt, at fugerne altid er helt fyldte med velgraderet sand. På pladser, hvor der ved rengøringen anvendes feje-/sugemaskiner, skal det kontrolleres, at maskinen ikke suger fugematerialet op. Specielt i det første år bør der køres med begrænset sug og tryk på børsterne. Det skal jævnligt kontrolleres, at fugematerialet ikke fjernes. Derefter er fugerne som regel rimeligt forseglet og kan klare et større sug fra feje-/sugemaskinerne. 31

32 Som med renholdelse er det også ved ukrudtsbekæmpelse bedre at forebygge end helbrede. Der er flere tiltag der kan begrænse problemet:! Der bør laves en god afgrænsning op til beplantning.! Fyldte og velkomprimerede fuger forringer ukrudtets muligheder for at etablere sig fordi: - det er sværere for ukrudtsfrø at lægge sig i fugen - ukrudtet ikke kan vokse uforstyrret mellem stenene - der er god afvanding og dermed forholdsvis tørre fuger! Ved at feje belægningen ofte, stresses ukrudtet. Der hvor der er slid/trafik kommer der ikke ukrudt.! Det ukrudt der kommer skal bekæmpes så ofte som muligt, så det ikke udvikler sig og spreder flere frø.! Undgå at forurene fugerne med muld og andet jord med ukrudtsfrø i, under anlæg og drift. Ældre helt fyldte fuger har stor resistens over for ukrudt. Den naturlige forsegling af fugerne giver en tæt og forholdsvis hård overflade i fugerne, hvilket gør det vanskeligt for ukrudtsfrø at spire. Gamle fyldte fuger er modstandsdygtige overfor ukrudt, hvorimod ikke-fyldte fuger giver gode vækstbetingelser for ukrudtet. 32

33 Kalkudfældninger Det er typisk sten der er støbt/lagt i forårs- og efterårsmånederne, der får synlige kalkudfældninger pga. det mere fugtige vejr. Disse almindelige kalkudfældninger vil forsvinde efter 1-2 år, afhængig af påvirkningen fra vejr og trafik. Jo mere slid der er på belægningen, jo hurtigere forsvinder udfældningerne. Er der meget fugtige forhold kan det forøge mængden af kalkudfældninger. Det er kun i det første halve år af belægningens levetid, at der opstår kalkudfældninger. Fjernelse af kalkudfældninger Vil man ikke vente 1-2 år på at kalkudfældningerne forsvinder, er der flere måder at fjerne udfældningerne på. Svage udfældninger kan fjernes ved at feje belægningen nogle gange med skarpt sand, f.eks. groft kvartssand. Er dette ikke tilstrækkeligt kan man afsyre belægningen med en meget svag saltsyreopløsning. Der findes også flere specialmidler til formålet. Fælles for dem alle er, at de er baseret på en syre. Afsyring bør dog vente så længe som muligt, helst 1 år, ellers risikeres det at der opstår udfældninger igen. Kalkudfældninger opstår også ved oplagring på paller. Disse kalkudfældninger er almindelige og forsvinder i løbet af 1-2 år. 33

34 Litteratur Betonbelægninger - anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af belægninger, trapper og støttemure. Belægningsgruppen DS 401 Dansk Ingeniørforenings norm for sand-, grus- og stenmaterialer Udgået og erstattet af en række CEN standarder, bl.a. DS/ EN DS 1136 Brolægning og belægningsarbejder Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde Danske Anlægsgartnere Udbuds- og anlægsforskrifter.. Brolægning. Vejdirektoratet. Marts Vejr ejregel egel for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 3.3. Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. Vejregelforslag. Vejdirektoratet. Marts

35 35

36 Husk! 25 Hældning på bærelag, bundsikring mv. på min. 25 Anvend kraftig kantsikring Gennemfald [%] ,075 0,125 0,25 0, Maskevidde [mm] Benyt de rigtige materialer til fuger, afretningslag mv. 2-5 mm Fugebredde på 2-5 mm Altid fyldte fuger 30 mm kg kg Afretningslag på 3 cm + 1 cm Tykkelsen af sten, bærelag mv. skal svare til belastningen Benyt så effektivt et læggemønster som muligt Belægningsgruppen, Dansk Beton Nørrevoldgade 106, Postboks København K. tlf

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog BETONBELÆGNINGER - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten Praktisk håndbog Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening 2005 Udgivet af: Belægningsfraktionen, Dansk Beton

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Betonbelægninger. - Udførelse af belægninger, trapper og støttemure BELÆGNINGSGRUPPEN

Betonbelægninger. - Udførelse af belægninger, trapper og støttemure BELÆGNINGSGRUPPEN 2013 Betonbelægninger - Udførelse af belægninger, trapper og støttemure BELÆGNINGSGRUPPEN 2 Udgivet af: Belægningsgruppen, Dansk Beton. 1. udgave, 1. oplag 10.000 stk. 2002. 1. rev. udgave, 1. oplag 3.000

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - specialprodukter - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Holmegaardserien består, udover normalsten, af et bredt udvalg af specialsten

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser 12.3 Belægninger Af Søren Gleerup, Gleerup RCI 12.3.1 Betonsten og fliser Betonsten og -fliser er plade-formede emner af beton, der anvendes som belægning på fx terrasser, industrigulve, veje og pladser.

Læs mere

Beton til gader, pladser og haver

Beton til gader, pladser og haver Beton til gader, pladser og haver BELÆGNINGSGRUPPEN Beton til gader, pladser og haver Vi vil i dette temablad gerne give en masse inspiration, og samtidig give nogle appetitvækkere mht. hvorledes man får

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

Fliser og Belægningssten

Fliser og Belægningssten Fliser og Belægningssten Belægninger til alle formål - husets visitkort Beton - naturligvis Indholdsfortegnelse Produktinformation Belægningssten................................ 2-5 Støttemure....................................

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper - gode og holdbare løsninger Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er

Læs mere

Tegl-leverandøren. belægningsklinker og havetegl

Tegl-leverandøren. belægningsklinker og havetegl Tegl-leverandøren belægningsklinker og havetegl 2 Gå på tegl Tegl er det naturlige valg til alle former for belægninger. Belægningsklinkers og havetegls farvespil, som skyldes brænding ved høje temperaturer,

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store. Dette skyldes,

Læs mere

Slotsgrus -(Nyt) Koncepttil opbygningafgrusbefæstelser

Slotsgrus -(Nyt) Koncepttil opbygningafgrusbefæstelser Slotsgrus -(Nyt) Koncepttil opbygningafgrusbefæstelser Palle Kristoffersen. Landskabsarkitekt, Ph.D. Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme - SLKE (Tidligere Skov & Landskab KU) Disposition 1. Baggrund

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Henviser Tekst Ja Nej Bemærkninger til punkt

Henviser Tekst Ja Nej Bemærkninger til punkt Bygherrekrav Q] a b c Henviser Tekst Bemærkninger til punkt Udlægges der tætte fugtfølsomme belægninger på betongulvet som f.eks. vinyl og linoleum? Kræves gulvet isoleret? Er jorden selvdrænende eller

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger

Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger Ørkensand Ørkengrus Ørkensand Undgå ukrudt Ørkengrus Undgå ukrudt Undgå dette: Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger 2 fugematerialer som begrænser ukrudt Det patenterede Danfugesand

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning Variant Støtteblok - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Variant Støtteblokke, er betonblokke med indbygget låsesystem, der bevirker at muren låser

Læs mere

Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv.

Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv. Teknisk Information Dimensionering af befæstelser Denne vejledning er baseret på ajourført erfaringsmateriale beskrevet i Belægningsfraktionens håndbog om betonbelægninger. Det skal bemærkes, at der fi

Læs mere

ROMEX - UNDERLAGS BETON

ROMEX - UNDERLAGS BETON ROMEX - UNDERLAGS BETON Den frostbestandige, drænende beton Produktinformation ROMEX SYSTEM GUARANTEE Drænende underlags beton til fodgængere og trafikbelastning fra 3 cm tykkelse meget vandgennemtrængelig

Læs mere

Vedligeholdelse af betonbelægninger

Vedligeholdelse af betonbelægninger Vedligeholdelse af betonbelægninger BELÆGNINGSGRUPPEN Vedligeholdelse af betonfliser og -belægningssten Betonfliser og -belægningssten er robuste produkter fremstillet af velkendte naturmaterialer. Betonbelægninger

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - ANVENDELSE, UDFØRELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - ANVENDELSE, UDFØRELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2007 BELÆGNINGSGRUPPEN Betonbelægninger - ANVENDELSE, UDFØRELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE Udgiver: Belægningsgruppen, Dansk Beton 1. udgave, 1. oplag 5.000 stk. 2001. 2.

Læs mere

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr.

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr. Husdyrbrug nr. 25 Maj 2002 Stabilisering af drivveje til køer Kaj Hansen, Jan S. Strøm & Morten Levring, Afdeling for Jordbrugsteknik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

BELÆGNINGSSTEN. www.rc-beton.dk

BELÆGNINGSSTEN. www.rc-beton.dk BELÆGNINGSSTEN www.rc-beton.dk RC Beton er en af landets største leverandører af betonbelægninger. Vi værdsætter et stærkt samarbejde, og det er vores mål at levere den bedste service og kvalitet til vores

Læs mere

Bedre Boligveje. - Bedre økonomi - Bedre traf iksikkerhed - Bedre afledning af regnvand BELÆGNINGSGRUPPEN

Bedre Boligveje. - Bedre økonomi - Bedre traf iksikkerhed - Bedre afledning af regnvand BELÆGNINGSGRUPPEN Bedre Boligveje - Bedre økonomi - Bedre traf iksikkerhed - Bedre afledning af regnvand BELÆGNINGSGRUPPEN Indholdsfortegnelse Bedre Boligveje...2 Baggrund for projektet...2 Nye visioner for boligvejen...

Læs mere

Produktliste BYENS GULV. Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken

Produktliste BYENS GULV. Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken 43229 OKO Produktlister 23/05/08 10:30 Side 1 Produktliste BYENS GULV Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken Granit Cykel- og gangarealer Kørebelægninger

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Græsarmering. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. Græsarmering. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning Græsarmering - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Modulserien. Forside: Modulserien. Produkt IBF Græsarmering giver frodige og grønne, men samtidig kørefaste,

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2 SIDE 3 www.vejregler.dk Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand

Læs mere

GOD IDÉ Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt.

GOD IDÉ Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt. Terrasse. Giv terrassen den rette hældning. Fast bund under stenene. Gruset rettes af 4. Læg sten og fliser Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt. Blomsterbedet

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Planlægning. Planlægning og Håndtering

Planlægning. Planlægning og Håndtering Planlægning og Håndtering Planlægning Inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes, kan det betale sig at foretage en detaljeret planlægning. Herved undgås forkerte leverancer, spildtid, for megen flytten

Læs mere

V Vejdirektoratet. .. ~Tran.~rontnlsrertet. BITUM Danmark AIS Elsamvej 2 931 O Vodskov

V Vejdirektoratet. .. ~Tran.~rontnlsrertet. BITUM Danmark AIS Elsamvej 2 931 O Vodskov DATO 9. marts 2010 DOKUMENT 07/06803-5 SAGSBEHANDLER Jeanne Rosenberg MAIL ros@vd.dk TELEFON 72447130 BITUM Danmark AIS Elsamvej 2 931 O Vodskov ~ V Vejdirektoratet TYPEGODKENDELSE AF FLEXIGUM Med henvisning

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Fliser - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Soldaterfliser, grå. Forside: Fliser, sort. Produkt IBF Fliser, er klassiske produkter, der har lange traditioner.

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Fliser - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Soldaterfliser, grå. Forside: Fliser, grå og Betonbrosten, sort. Produkt IBF Fliser, er klassiske produkter, der

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Hørby sogn, Tuse hrd., Holbæk amt., Stednr. 03.07.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro maj 2011 J.nr. 760/2011 Indhold: 1.

Læs mere

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger O.F. Møllehøj, Hedehusene Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger Titel: Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling

Læs mere

Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Copyright. Eftertryk ikke tilladt Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser Uhensigtsmæssig projektering, manglende

Læs mere

2016 Vi gør ude til hjemme

2016 Vi gør ude til hjemme 2016 Vi gør ude til hjemme 2 Indhold Belægning Skab HARMONI med vores serie af produkter, der passer til dine terrassemiljøer Plaza...10-11 Nordic-Line granit...12-13 New Nordic-Line...14-15 Hacienda...16

Læs mere

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Dokument: Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Sortiment Varenummer Produkt 230010 Oldebjerg regnvandstunnel 300 l. 231004 Endeplade 2 stk. 19181280 Samlepinde til regnvandstunnel 6 stk. Udluftning ø110mm Inspektionslåg

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger DANFUGESTENMEL www.danfugesand.dk Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger Begræns ukrudtet miljøvenligt og naturligt Næsten for godt til at være sand

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg"

Artikel om Kalkstabilisering til vejanlæg Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg" Forfatter: Specialkonsulent Tony Kobberø Andersen, Vejdirektoratet tka@vd.dk Projektchef Arne Blaabjerg Jensen, COWI A/S anj@cowi.dk Resumé Ved stabilisering

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Back to basic. Back to basic. Kurt B. Hansen. v/ Kurt B. Hansen. 23-10-13 Vejforum 2013.

Back to basic. Back to basic. Kurt B. Hansen. v/ Kurt B. Hansen. 23-10-13 Vejforum 2013. Back to basic. Back to basic Kurt B. Hansen v/ Kurt B. Hansen 1 Hvorfor dette indlæg? Hvis jeg var kunde, ville jeg ligge mærke til, hvordan disse ting udføres. Helt elementær viden fra mange år i branchen.

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Baggrund: De to boldbaner ved Multihuset i Rødvig har alvorlige problemer med afvandingen. Da Multihuset på Vemmetoftevej 5 blev bygget, blev al overskudsjord med

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN GRÆS- OG AREAL ARMERING BLOKKENE MED EKSTREM BELASTNINGSKAPASITET OG NATURLIG DRÆNING BY BANG græs og areal armering lever fuld ud op til kravene

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER

LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER STØTTEMUR TRAPPETRIN WWW.RC.DK Støttemur/Trin Produkter: Dimensioner på produkterne fremgår af skitser og tabel. Betonvarer Størrelse [cm] Vægt ca. [kg] 100 x 40 x 14 124 50

Læs mere

Dansegulv til heste. Intelligent byggekoncept i topkvalitet til ridebaner og indhegninger med den anerkendte TTE -bærelagserstatning

Dansegulv til heste. Intelligent byggekoncept i topkvalitet til ridebaner og indhegninger med den anerkendte TTE -bærelagserstatning Innovation fra firmaet HÜBNER-LEE Skille, bærer, dræner Dansegulv til heste Intelligent byggekoncept i topkvalitet til ridebaner og indhegninger med den anerkendte TTE -bærelagserstatning Mere end 1.200.000

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Kvalitet og styrke. Følgende generelle retningslinier kan hjælpe dig til at få sat et hegn, som fungerer godt i mange år.

Kvalitet og styrke. Følgende generelle retningslinier kan hjælpe dig til at få sat et hegn, som fungerer godt i mange år. Kvalitet og styrke En indhegning med hjorte rummer store værdier og det er derfor nødvendigt at sikre sig at hegnet er opsat på rigtig måde, samt at de anvendte materialer er af bedste kvalitet. Følgende

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Skån naturen og spar penge GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Genbrugsmaterialer er et bedre, mere rentabelt og miljørigtigt alternativ til traditionelle råstoffer LAD OS SPARE

Læs mere

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER 40 SIDER MED inspiration TIL HAVEN SÅDAN GØR DU FÅ HJÆLP TIL ETABLERING AF DIN NYE FLISEBELÆGNING

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere