KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN"

Transkript

1 KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april 2007

2

3 RESUME Grindstedværket A/S har deponeret m 3 spildevand indeholdende bl.a. >1.500 tons miljøfremmede organiske stoffer. Forureningen truer recipienten og har givet anledning til et badeforbud og frarådning af ophold på stranden og i klitterne. Ifølge Jordforureningsloven ligger opgaven vedr. afværgeforanstaltningen hos regionen selvom forureningen ikke truer grundvand eller menneskers sundhed. Forureningen er meget kompleks med mange forskellige stoffer med forskellige egenskaber, og det gør oprensningen kompliceret. Den nye arbejdsgruppe har anbefalet et 1. trin i oprensningen bestående af en afgravning af grube 1 og 2 og oprensning af residual fri fase under gruberne. Dette er ved at blive startet op. INDLEDNING I perioden deponerede det daværende Grindstedværket A/S efter tilladelse fra myndighederne spildevand i Kærgård Plantage. Spildevandet stammede fra værkets produktion af vitaminer og lægemidler og blev transporteret til området i tankbiler. Deponeringen skete til 6 gruber i klitområdet beliggende i en afstand af meter fra kysten (se figur 1). Efter deponeringens afslutning blev gruberne overdækket og er i dag ikke umiddelbart synlige. Den samlede mængde spildevand er i tidligere undersøgelser skønnet til m 3, hvoraf størstedelen er vand. Det egentlige stofindhold er opgjort til ca tons. Figur 1. Oversigtskort med placering af gruber /2/.

4 Heraf er ca tons forskellige uorganiske salte og ca tons salte af organiske syrer. Mængden af miljøfremmede organiske stoffer i det deponerede spildevand er opgjort til mere end tons omfattende bl.a. sulfonamider, organiske kvælstofforbindelser, barbiturater, phenoler, benzen og toluen. Klorerede opløsningsmidler indgår ikke i opgørelsen /1/. Tabel 1 viser et overslag over den samlede forureningsmasse for klorerede opløsningsmidler, kulbrinter, sulfonamider og uspecificerede organiske forureningskomponenter sidstnævnte er repræsenteret i parameteren "NVOC". Det ses, at der er meget store mængder af både sulfonamider og klorerede opløsningsmidler. Tabel 1. Skønnet forureningsmasse for klorerede opløsningsmidler, kulbrinter, sulfonamider og NVOC /2/. Stofgruppe Klorerede opløsningsmidler ca. 340 Kulbrinter (total) ca. 225 Sulfonamider ca. 230 NVOC >1.600 Samlet forureningsmasse (tons) Fra gruberne er der sket en spredning af stoffer i det deponerede spildevand til jord og grundvand under gruberne, hvorfra der sker en udsivning i vestlig retning mod havet. Dette har medført forurening af jord og grundvand over et areal i størrelsesordenen m 2 og udsivning af stoffer til Vesterhavet over en kyststrækning på ca. 800 meter. Et grundvandsskel er beliggende ca. 1 km øst for gruberne, og grundvandet i grubeområdet strømmer derfor mod havet Forureningsmasse (ton) Grube 1 Grube 2 Grube 3 Grube 4 Grube 5 Grube 6 Klorerede opløsningsmidler Total - kulbrinter Sulfonamider Figur 2. Fordeling af forureningsmassen for klorerede opløsningsmidler, kulbrinter og sulfonamider mellem de 6 gruber. De angivne mængder omfatter både forurening over og under grundvandsspejlet /2/.

5 Figur 2 viser, hvorledes forureningsmassen for klorerede opløsningsmidler, kulbrinter og sulfonamider er fordelt mellem de 6 gruber. Det ses, at den største masse for klorerede opløsningsmidler og kulbrinter findes ved grube 1 og 2. Ved grube 3 og 4 findes der også en væsentlig forureningsmasse, mens forureningsmassen ved grube 5 og 6 er lille. En fælles arbejdsgruppe mellem Ribe Amt og Miljøministeriet har udført omfattende undersøgelser af forureningen ved Kærgård Plantage i Undersøgelserne er afrapporteret med en række rapporter i november og december Resultaterne er sammenfattet i en samlerapport /3/. Samlerapporten indeholder 5 afværgescenarier, som er eksempler på, hvordan en oprensning ved Kærgård Plantage kan gribes an. De 5 scenarier tager udgangspunkt i en indsats over for den samlede forurening i form af en afskæring af forureningsfanen ved klitfoden kombineret med kildereduktion. Prisen for dette er > mio. kr. /3/. De meget store mængder af deponeret forureningsstoffer gør forureningen i Kærgård Plantage til en af Danmarks største forureningssager. MILJØ- OG SUNDHEDSMÆSSIGE RISICI Forureningssituationen ved Kærgård Plantage indebærer, at forholdene listet i figur 3 vurderes at være potentielt væsentlige i forhold til sundhed og det omgivende miljø. Risiko ved ophold på og omkring gruberne i klitterne: Indånding af luft med flygtige forureningskomponenter Risiko ved ophold på stranden: Kontakt med og indtagelse af forurenet sand ved gravning i stranden Indåndning af luft med flygtige forureningskomponenter Kontakt med og indtagelse af forurenet vand ved leg og badning i strandrender Risiko ved badning i havet: Kontakt og indtagelse af forurenet vand Risiko for vandmiljøet: Påvirkning af plante- og dyrelivet i havet Gener: Lugtgener på stranden og i klitterne Figur 3. Gener og miljø- og sundhedsmæssige risici ved Kærgård Plantage Det vurderes, at de klorerede opløsningsmidler er nogle af de mest kritiske stoffer mht. sundhedsmæssige forhold. Det skyldes, at disse stoffer i modsætning til de andre forureningskom-

6 ponenter også findes i høje koncentrationer helt terrænnært i grundvandet og at de er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Desuden er disse stoffer flygtige, hvilket bevirker, at de også er problematiske mht. afdampning. Sulfonamiderne er også problematiske, da visse dele af befolkningen kan udvikle en allergisk reaktion ved kontakt med disse stoffer. I modsætning til de klorerede opløsningsmidler findes sulfonamiderne hovedsageligt dybere nede i grundvandsmagasinet, og de er ikke flygtige. Det betyder, at sulfonamiderne ikke udgør nogen væsentlig risiko over for ophold på stranden eller i klitterne (gruberne). De øvrige stoffer (fx kulbrinter og anilin) kan også være kritiske men i noget mindre grad end de klorerede opløsningsmidler. Det fremgår af ovenstående, at forureningen ved Kærgård Plantage ikke truer noget grundvand, og da der ikke er beboelse i området, er der heller ikke noget indeklimaproblem. Men forureningen udgør en trussel for havmiljøet i Vesterhavet, der er et badeforbud på 1,4 km af en utrolig flot strand og man må ikke tage ophold på stranden og i klitterne ved gruberne. Kan vi leve med det? HVAD SIGER LOVEN? Reglerne om forurenet jord findes i Jordforureningsloven. Loven tager sigte på primært at beskytte drikkevand og menneskers sundhed omkring og i boliger, samt på børneinstitutioner. Lovens formålsbestemmelse ( 1), sikrer herudover også miljøet i øvrigt, altså det biologiske liv i omgivelserne Myndighedsopgaven vedrørende kortlægning, undersøgelses-, oprydnings- og afværgeindsats er henlagt til regionerne. Indsatsen sker ud fra en prioritering fastlagt i lovens 6, som tilgodeser hensynet til drikkevand og menneskers sundhed. Det betyder altså, at sikring af overfladevand ikke er omfattet af Jordforureningslovens indsatsområde. Når formålsbestemmelsen indeholder en sikring af miljøet i øvrigt, er der mulighed for at afholde udgifter til indsats uden for de prioriterede områder. Jordforureningsloven åbner således mulighed for, at regionen kan anvende midler til oprydning i Kærgård Plantage, men pålægger ikke regionen at gøre det. Vandrammedirektivet, som omfatter beskyttelse af overfladevand, er implementeret i dansk lovgivning ved miljømålsloven, der trådte i kraft Lovens formål er gennem vandplanlægning, at forebygge yderligere forringelse samt beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand. Det overordnede mål med vandplanlægningen er, at alle vandforekomster inden for bundne tidsfrister skal have en god tilstand eller kvalitet. Dette sikres gennem udarbejdelse af Vandplaner. De statslige myndigheder udarbejder vandplanerne, som skal indeholde miljømål for alle vandforekomster, vandforekomstens tilstand herunder oplysning om hvor målene ikke er opfyldt, og et indsatsprogram med de nødvendige tiltag for at opfylde målene.

7 Første vandplan skal vedtages senest i 2009, og senest i 2012 skal indsatsprogrammerne være operationelle, således at miljømålene kan være opfyldt i I helt særlige tilfælde kan fristen udsættes til I vandplanen fastsættes miljømålene normalt til god økologisk tilstand. Staten har dog mulighed for at fravige dette, hvis det er umuligt eller forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger at nå målet. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 27, er der et generelt forbud mod at tilføre vandløb, søer eller havet stoffer der kan forurene, medmindre der er meddelt tilladelse til det. Det er tidligere vurderet, at udsivningen til havet fra Kærgård Plantage giver anledning til påvirkning i et omfang, som normalt ikke accepteres i forbindelse med spildvandudledning (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 921 fra 1996 om kvalitetskrav til vandområder, som er erstattet med bekendtgørelse 1669 af 14. december 2006). Såfremt området omkring Kærgård Plantage medtages i den kommende vandplan, vurderes det, at en indsats er nødvendig for at opnå miljømålene. Denne indsats ligger hos regionen, som er bundet af vandplanen og samtidig er myndighed vedrørende den offentlige indsats vedrørende jordforureninger. Jordforureningslovens prioritering af den offentlige indsats synes ikke tilpasset miljømålsloven. Det skal nævnes, at der i 2005 blev indsat en bestemmelse i jordforureningslovens 61, stk. 2 om, at Miljøministeren har mulighed for at pålægge et regionsråd at gennemføre undersøgelses- og afværgeforanstaltninger på arealer der er eller kan kortlægges. Dette betyder, at regionen kan pålægges at foretage afværgeforanstaltninger selvom en sådan ikke indgår i prioriteringen, altså også på arealer der ligger uden for området defineret i lovens 6. Det kan konkluderes: Regionen har opgaven vedrørende afværgeforanstaltninger over for jordforurening Regionen er bundet af vandplanen Regionen kan foretage afværgeforanstaltninger udenfor indsatsområderne Regionen kan af ministeren pålægges at fortage afværgeforanstaltninger uanset prioritering Staten kan undlade at medtage området i den kommende Vandplan (hvis ikke muligt eller uforholdsmæssigt dyrt) FAGLIGE UDFORDRINGER Situationen omkring forureningen ved Kærgård Plantage er meget kompliceret idet: Der er tale om et stort antal stoffer med vidt forskellige fysisk- kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber Forureningen omfatter et meget stort areal, forekommer ned til 25 m under terræn og påvirker et stort volumen grundvand Selve udsivningen til havet og opblandingen heri er et resultat af komplicerede processer i et omskifteligt vandmiljø med tidevand og havstrømme.

8 Det deponerede spildevand indeholdte en stor mængde meget vandopløselige stoffer bl.a. sulfonamider og barbiturater. Disse stoffer findes faktisk ikke mere i grubeområderne. De er udvasket og befinder sig i meget høje koncentrationer i området mellem gruberne og havet. Hvis man skal have fjernet dem, er det et meget stort område, der skal behandles. Derimod findes der stadig store mænger af især klorerede opløsningsmidler men også BTX er i slamlaget i bunden af gruberne og som residual fri fase i den mættede zone under gruberne. Når forureningsfanen når havet bliver fanen ikke som forventet tvunget op i havet af det tungere saltvand. Det er uvist hvor fanen præcist siver ud i havet, og dermed er det svært at forudsige påvirkningen af havmiljøet, da initialfortyndingen er meget afhængig af afstanden fra kysten. De mange forskellige stoffer gør det vanskeligt at behandle forureningen. Nogle af stofferne kan nedbrydes under aerobe forhold andre under anaerobe forhold. De fleste af stofferne kan behandles ved kemisk oxidation, men de forskellige oxidationsmidler virker på forskellige stoffer. Termiske behandling er også en mulighed, men nogle af de stoffer, som der er meget store mængder af, har et lavt damptryk og er derfor svære at fjerne ved termisk behandling. HVAD GØR VI NU? Region Syddanmark har overtaget Ribe Amts ansvar for sagen ved årsskiftet. På foranledning af miljøminister Connie Hedegaard blev der den 16. januar 2007 afholdt et første møde mellem regionsrådsformand Carl Holst og miljøministeren. Mødet mellem miljøminister Connie Hedegaard og regionrådsformand Carl Holst var starten på et politisk samarbejde om at løse forureningsproblemerne. Der blev nedsat en fælles arbejdsgruppe, som skulle komme med konkret forslag til et 1. trin i en oprensningsindsats på Kærgård Plantage inden den 1. marts 2007 (dvs. i løbet af 5 uger). Arbejdsgruppen fik til opgave at tage udgangspunkt i, at et første trin i en indsats ved Kærgård Plantage, skal forbedre forholdene for ophold på stranden og i klitterne. Med dette udgangspunkt anbefaler gruppen, at det første trin i en indsats indeholder 3 elementer: o Bortgravning af kraftig forurening ved grube 1 og 2 til max. ½ meter under grundvandsspejlet o Teknologiudvikling, afprøvning, design og valg af metode for indsats over for kraftig forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2 o Indsats over for den kraftige forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2. Anbefalingen begrundes i at risikoen ved ophold på stranden og i klitterne overvejende er knyttet til den del af forureningen som strømmer med grundvandet tæt på terræn se figur 4. Undersøgelser har vist, at de væsentligste forureningskomponenter i den overfladenære afstrømning er klorerede opløsningsmidler og kulbrinter /4/. Netop disse stofgrupper findes i store mængder i og under grube 1 og 2 se figur 2.

9 Samtidig ligger grube 1 og 2 tættest på stranden og havet og vil dermed være de gruber der giver det største bidrag til en afstrømning med grundvandet tæt ved terræn ud mod stranden. Figur 4. Principskitse af de geologiske forhold og de væsentligste spredningsveje for forureningen fra grube 1 og 2 til strandområdet /2/. Laboratorieforsøgene i /5/ viste, at kemisk oxidation med kaliumpermanganat og Fentons Reagens er potentielle metoder til oprensning af forureningen under grundvandsspejlet, men det blev også anført i /5/, at andre metoder kan være relevante (fx termiske og biologiske metoder). Efter en nærmere gennemgang af ovennævnte afværgemetoder (se /6/) har arbejdsgruppen udpeget tre metoder, som vurderes at være de mest cost-effektive metoder for en oprensning under grundvandsspejlet, se tabel 2. Det har ikke været muligt med det nuværende vidensgrundlag at anbefale én metode frem for andre, da alle metoder har deres fordele og ulemper. Termiske og rene biologiske metoder er også overvejet. Termiske metoder er i første omgang fravalgt, fordi de er noget dyrere end kemisk oxidation og rene biologiske metoder er fravalgt, da de ikke så effektive mod den samlede forurening. Der er stadig en vis usikkerhed om metodernes effektivitet over for den meget komplicerede forureningssammensætning i grundvandet, og det anbefales derfor, at der forud for en fuld-

10 skalaoprensning laves pilotforsøg i felten (teknologiudviklingsforsøg) med de 3 metoder for at kunne udvælge den mest cost-effektive metode. De tre metoder er listet i tabel 2. Tabel 2. Udpegede metoder til oprensning af lag 2 (mættet zone) under grube 1 og 2 /2/. Metode Beskrivelse Vidensniveau 1. Kemisk oxidation med kaliumpermanganat 2. Kemisk oxidation med Fentons Reagens 3. Kemisk oxidation med Fentons Reagens kombineret med biologisk nedbrydning af klorerede opløsningsmidler Vil omfatte tilsætning af kaliumpermanganat under grundvandspejlet for kemisk at nedbryde forureningen. Løsningen kan både ske ved et passivt system dvs. med periodevis injektion af kaliumpermanganat eller som et aktivt system med oppumpning, blanding med permanganat og reinjektion i det forurenede område Vil omfatte tilsætning af brintoverilte og katalysator (Modificeret Fentons) under grundvandsspejlet for kemisk at nedbryde forureningen. Tilsætning af kemikalier sker ved et passivt system dvs. med periodevis injektion af kemikalier i det forurenede område Som metode 2, men med færre injektioner af iltningsmiddel. I stedet stimuleres den biologiske nedbrydning af klorerede opløsningsmidler efter afslutning af den kemiske oxidation. Tidspunkt for skiftet mellem kemisk oxidation og biologisk omsætning baseres på en cost-effektiv vurdering Der er udført laboratorieforsøg med metoden. Der bør udføres teknologiudviklingsforsøg (pilotforsøg) inden en evt. fuldskalaoprensning Som metode 1 Som metode 1 og 2 Effekten af indsatsen vil være, at der fjernes store mængder kemikalier fra området, primært klorerede opløsningsmidler og kulbrinter. Arbejdsgruppen skønner at der vil blive fjernet i størrelsesordenen 200 tons klorerede opløsningsmidler og 160 tons kulbrinter. Hertil kommer mindre mængder af de øvrige kemikalier. Efter oprensningen vil ophold ved og over grube 1 og 2 kunne tillades. Oprensningen vil også have en positiv effekt på ophold på stranden. Der vil dog gå nogen tid inden effekten slår fuldt igennem (10-20 år). Den positive effekt vil bestå i mindsket sundhedsmæssig risiko ved kontakt og indtagelse af forureningskomponenter og via afdampede forureningskomponenter. Arbejdsgruppen vurdere, at indsatsen på sigt vil reducere lugtgenerne i området. Men indsatsen vil formentlig ikke helt kunne nedbringe lugtgenerne. Det skyldes, at der fortsat vil afgasse svovlholdige og andre forbindelser fra den dybereliggende forurening. Indsatsen vil i mindre omfang have en effekt i forhold til havet. Tabel 3 giver en oversigt for omkostninger for første trin i en oprensningsindsats. For afgravningsløsningen er metodevalg, økonomioverslag og tidsforløbet godt belyst. For oprensning i en mættede zone lag 2 er der endnu ikke foretaget et metodevalg, hvorfor der er større usikkerhed mht. omkostninger og tidsforløb. Den 9. marts 2007 holdt Connie Hedegaard og Carl Holst igen møde, og her blev der givet grønt lys til det første trin indeholdende de i tabel 3 viste aktiviteter, som arbejdsgruppen har foreslået. Arbejdsgruppens anbefalinger skal gennemføres inden for en tidsramme på 8 år og med et budget på 50 mio. kr. Udgifterne deles ligeligt mellem staten og Region Syddanmark.

11 Tabel 3. Omkostninger for første trin af en oprensningsindsats. Alle beløb er i kr. excl. moms. /2/. Aktivitet Omkostninger Tidsperiode 1. Afgravning af jordforurening Ca. 15 mio. kr 12 måneder 2. Teknologiudviklingsforsøg (pilotforsøg) under grundvandspejlet Ca. 5,5 mio. kr ca. 2 år 3. Oprensning under grundvandspejlet 32 mio. kr * mere end 4 år * Samlet 52,5 mio. kr. mere end 7 år *: afhænger af metode og om der skal søges en VVM-tilladelse Sideløbende med første trin i afværgeforanstaltningerne i Kærgård Plantage udfører Miljøcenter Ribe et pilotprojekt med forureningen i relation til Miljømålsloven/Vandrammedirektivet. Der skal gennemføres en proportionalitetsvurdering i forhold til, om der skal eller ikke skal gennemføres afværge for at begrænse eller eliminere økotoksikologiske effekter i havet (begrænse eller eliminere områder, hvor vandkvalitetskriterier overskrides). Altså en vurdering af om undtagelsesbestemmelserne kan eller ikke kan tages i anvendelse i denne konkrete sag, hvilket kræver en metodeudvikling, hvor der gennemføres nærmere vurderinger af havmiljø og økonomi ved en afværgeforanstaltning. Projektets formål er: 1) at vurdere hvilket miljømål der bør fastsættes for havområdet ud for depotet 2) at sagen som case skal bidrage til Danmarks deltagelse i EU-arbejdet om forståelse af hvordan Vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser kan bringes i anvendelse 3) at bidrage til vejledningsmaterialet til Miljøcentrene for håndtering af tilsvarende sager i forbindelse med den kommende vandplanlægning og udarbejdelse af indsatsprogrammer under Miljømålsloven. Arbejder med 1. trin i en oprensning er i gang. Region Syddanmark er som bygherre og i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen gået i gang med det første trin. Inden sommer udbydes projektering og EU-udbud af opgravningen af grube 1 og 2. Opgravningen skal ifølge aftalen mellem miljøministeren og Region Syddanmark være udført inden badesæsonen Herefter følger arbejdet med pilotforsøg og fuldskala oprensning af residual fri fase under de to gruber. REFERENCER /1/ Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage: Delrapport nr. 1. Jord- og grundvandsforurening ved Kærgård Plantage. Rapport udarbejdet af COWI A/S, Danmarks tekniske Universitet - Institut for Miljø & Ressourcer, nov /2/ Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage: Anbefaling til første trin i en oprensningsindsats ved Kærgård Plantage. Rapport udarbejdet af COWI A/S, marts

12 /3/ Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage: Samlerapport. Rapport udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Arbejdsgruppen, nov /4/ Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage: Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde. Rapport udarbejdet af COWI A/S, feb /5/ Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage: Delrapport nr. 4. Laboraty Treatability Tests of Chemical Oxidation and Bioremidiation Technologies for Groundwater Remediation. Rapport udarbejdet af GeoSyntec Consultants, Danmarks tekniske Universitet - Institut for Miljø & Ressourcer og COWI A/S, nov /6/ Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage. Oprensning under grundvandsspejlet i grube 1 og 2 - afværgeprogram med forslag til teknologiudviklingprojekt (pilotforsøg). Rapport udarbejdet af COWI A/S, feb. 2007

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Status for indsatsen i Kærgård Plantage

Status for indsatsen i Kærgård Plantage Status for indsatsen i Kærgård Plantage Grube 1 Grube 5 Første trin i indsatsen: Grube 2 Grube 3 Grube 6 Oprensning af grubbe 1 og 2 Grube 4 Forureningen i Kærgård Plantage Klitter Grube 1 og 2 Første

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Anbefaling til første trin i en oprensningsindsats ved Kærgård Plantage

Anbefaling til første trin i en oprensningsindsats ved Kærgård Plantage Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Anbefaling til første trin i en oprensningsindsats ved Kærgård Plantage Marts 2007 Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Anbefaling til første trin i en

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

# 3 Strategi_COWI_Torben Højbjerg Jørgensen. 15.03.07 Undersökningar och åtgärdsutredning - Kærgård Plantage

# 3 Strategi_COWI_Torben Højbjerg Jørgensen. 15.03.07 Undersökningar och åtgärdsutredning - Kærgård Plantage 1 Studieresa till Danmark - Renare Mark og ATV Undersökningar och åtgärdsutredning - Kærgård lantage 30. nov. 2007 Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S # 1 Strategi_COWI_Torben Højbjerg Jørgensen Undersökningar

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Forureningen i Kærgård Plantage

Forureningen i Kærgård Plantage Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 82 Offentlig Miljøstyrelsen og Ribe Amt Redegørelse vedrørende: Forureningen i Kærgård Plantage Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Marts 2005

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Rambøll Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an? Møde 29. november 2011 1

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april 2007 RESUMÉ Mega

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION Lars R. Bennedsen, Torben H. Jørgensen, Rambøll Jarl Dall-Jepsen, Lars Nissen, Cowi Neal Durant, Leah MacKinnon, Geosyntec Prasad Kakarla, Isotec Erik

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding.

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ansøgning om forlængelse af en samlet indvindingsmængde på

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen

Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Endelig rapport November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Analyserer vi for de mest miljøfarlige stoffer i forureningssager? Erfaringer fra udarbejdelse af kemikalieredegørelse for Grindstedværket

Analyserer vi for de mest miljøfarlige stoffer i forureningssager? Erfaringer fra udarbejdelse af kemikalieredegørelse for Grindstedværket Analyserer vi for de mest miljøfarlige stoffer i forureningssager? Erfaringer fra udarbejdelse af kemikalieredegørelse for Grindstedværket ATV-VINTERMØDE Vingstedcenteret 9.-10. Marts 2010 Civilingeniør

Læs mere

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun Vandløbsregulativer det kommunale ansvar v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun 2 Disposition Vandløbslovens formålsbestemmelse - 1 Nye regulativer med mindre grødeskæring/vedligeholdelse Fordeling

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

Høfde 42 Status og perspektiver Region Midtjylland Børge Hvidberg

Høfde 42 Status og perspektiver Region Midtjylland Børge Hvidberg Høfde 42 Status og perspektiver Region Midtjylland Børge Hvidberg 09-10-2014 www.northpestclean.dk 1 Historie 2020 Fuldskala oprensning??? 2010 Forsøg med in situ basisk hydrolysis 2000 3. afværge(indkapsling)

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg

Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg Miljøstyrelsen og Ribe Amt Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg Delrapport 7 November 2006 Miljøstyrelsen og Ribe Amt Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg Delrapport 7 November 2006 Dokument nr

Læs mere

Studieresa till Danmark 28. 30. nov. 2007

Studieresa till Danmark 28. 30. nov. 2007 Studieresa till Danmark 28. 30. nov. 2007 Disposition: Fotos Skitseprojektet simpel afgravning, BTEX er klorerede opløsningsmidler og lugt (Nej!) Gennemgang af arbejdet med detailprojektet og EUlicitationen

Læs mere

Badevandsprofil Assens Næs Strand

Badevandsprofil Assens Næs Strand Badevandsprofil Assens Næs Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Vedr. deres j.nr. 09.02.16 P19-5-13 Høring over udkast på afslag på miljøgodkendelse supplerende høringssvar om krav om nødvendighed

Vedr. deres j.nr. 09.02.16 P19-5-13 Høring over udkast på afslag på miljøgodkendelse supplerende høringssvar om krav om nødvendighed Faaborg-Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att.: Kaare Bertelsen Dantoft Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Fortynding i søer og fjorde

Fortynding i søer og fjorde Fortynding i søer og fjorde Møde i ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand - 27. nov. 2013 Jørgen Krogsgaard Jensen To projekter: Fortynding i søer og fjorde til screening af effekter af

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU,

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, contributing approximately 2.2 billion to the protection of the

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6 Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Miljøprojekt nr. 1573, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning

Læs mere

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN KRAFTIG FORURENING MED ATYPISKE FORURENINGSSTOFFER PÅ STOR INDUSTRILOKALITET IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Projektleder Lisbeth Walsted, Seniorspecialist

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Præsentation for MOF 22. marts 2017 Kort overblik fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus Det store overblik en ambitiøs titel Arrangørernes mål: At alle tilstedeværende

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

Overblik over forureningen på Harboøre Tange

Overblik over forureningen på Harboøre Tange Overblik over forureningen på Harboøre Tange Notat i forbindelse med politisk temamøde om Høfde 42 af 29. april 2016 Introduktion Dette notat giver et kort overblik over de problemstillinger, der er med

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler Kortleverancer Anker Lajer Højberg, Jørgen Windolf, Christen Duus Børgesen, Lars Troldborg, Henrik Tornbjerg, Gitte Blicher-Mathiesen,

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Vurdering af mobiliteten af kviksølv i undergrunden efter bortgravning af stærkt forurenet jord/sand fra gruberne 1 og 2 i Kærgård Plantage

Vurdering af mobiliteten af kviksølv i undergrunden efter bortgravning af stærkt forurenet jord/sand fra gruberne 1 og 2 i Kærgård Plantage Vurdering af mobiliteten af kviksølv i undergrunden efter bortgravning af stærkt forurenet jord/sand fra gruberne 1 og 2 i Kærgård Plantage Nuværende situation Den mest sandsynlige oprindelse af det konstaterede

Læs mere

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech, Jesper Bruhn Nielsen og Jan Kürstein, NIRAS, Niels Henrik Spliid, Århus Universitet. ATV Vintermøde

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere