Samarbejdsplan for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen"

Transkript

1 Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i forhold til børn og unge Børn og unges adfærd på sociale medier

2 2 2 Forord 3 Indsatsområder 3 Overgreb mod børn 4 Sikker trafik 5 Indsats mod indbrud og hæleri 6 Tidlig kriminalpræventiv indsats i forhold til børn og unge 7 Børn og unges adfærd på sociale medier 8 Årshjul for Kredsrådet 9 Kredsråd og 11 Samarbejdsfora I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et mere aktivt og strategisk arbejdsredskab i det kriminalitetsforebyggende og -bekæmpende arbejde. Samarbejdsplanen for 2013 indeholdt derfor for første gang en række indsatsområder, som kredsrådet efter nærmere drøftelser havde udpeget. Indsatsområderne har politiet, kommunerne og lokalrådene efterfølgende arbejdet indgående med. For at kvalificere samarbejdsplanen yderligere blev repræsentanter fra samtlige kommuner og Syd- og Sønderjyllands Politi i forbindelse med en temadag i november måned 2013 anmodet om at fremkomme med forslag til indsatsområder og aktiviteter til en ny samarbejdsplan. lokalråd samt SSP-arbejdet i kommunerne, men kriminalitetsforebyggelse bør selvfølgelig altid tænkes så bredt som muligt alle har et ansvar og alle kan bidrage til at skabe et godt og trygt samfund. Politi og kommuner, herunder også skoler, dagsinstitutioner og sundhedspleje, er naturligvis centrale aktører på området, men også virksomheder, boligforeninger og frivillige organisationer m.fl. kan yde vigtige bidrag til det daglige kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde. På kredsrådets vegne, Jørgen Meyer Politidirektør Med udgangspunkt i den foreløbige evaluering af samarbejdsplanen for 2013 samt politiets strategiske kriminalitetsanalyse blev følgende indsatsområder udvalgt for 2014: Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i forhold til børn og unge Børn og unges adfærd på sociale medier Med samarbejdsplanen for 2014 ønsker kredsrådet at signalere, at rygraden i det kriminalitetsforebyggende og -bekæmpende arbejde udgøres af de lokale samarbejdsstrukturer i form af kreds- og

3 3 Børn og unge, der lever med vold i hjemmet eller udsættes for seksuelle overgreb, oplever alvorlige psykologiske og sociale skadevirkninger, der ofte følger dem i deres voksenliv. Indsatsområde / Overgreb mod børn Indsatsen vedrørende overgreb mod børn skal sikre, at kommuner, politi og andre samarbejdspartnere til enhver tid har fokus på at forebygge samt reagere hurtigt og effektivt ved overgreb mod børn, såvel voldelige som seksuelle overgreb. Overgrebspakken fra oktober 2013, som bl.a. lempede reglerne for udveksling af oplysninger mellem de forskellige myndigheder, blev indgående drøftet på et møde i efteråret 2013 i den såkaldte koordinationsgruppe en gruppe bestående af repræsentanter fra kommunernes børne- og ungeafdelinger samt politiet. Koordinationsgruppen drøftede også de første erfaringer med Børnehus Syd, herunder den svære balance mellem forældres ret til at blive hørt og den politimæssige efterforskning af sagen. Koordinationsgruppen drøftede endvidere et forslag om at indføre en ny elektronisk anmeldelsesblanket i sager vedrørende overgreb mod børn. et med blanketten er at understøtte en mere ensartet anmeldelse, som indeholder alle relevante oplysninger, og som kan sendes til politiet på en sikker og hurtig måde. Blanketten er efterfølgende blevet drøftet i de respektive lokalråd, som har tilsluttet sig forslaget. Koordinationsgruppen skal derfor sikre, at der i 2014 indføres en ny elektronisk anmeldelsesblanket, som anvendes af samtlige kommuner i det syd- og sønderjyske område i sager vedrørende overgreb mod børn. Med henblik på at styrke samarbejdet og erfaringsudvekslingen i sager om overgreb mod børn skal Koordinationsgruppen i 2014 tage initiativ til en ny temadag med fokus på overgrebspakkens anbefalinger, samarbejdet med Børnehus Syd samt læringspunkter fra samrådsmøder i børnehus regi med politi og sundhedsmyndigheder. Politiets sekretariatschef er ansvarlig for, at projekterne i koordinationsudvalget iværksættes. Aktiviteter Temadag i koordinationsgruppen omkring overgreb mod børn Implementering af elektronisk anmeldelse i sager vedrørende overgreb mod børn Succeskriterier At et flertal af kommunernes og politiets repræsentanter i lokalrådene oplever, at indførelsen af den nye anmeldelsesblanket har forbedret kvaliteten i anmeldelserne

4 4 Indsatsområde / Sikker trafik Kredsrådet besluttede i 2013, at alle daginstitutioner og skoler i det syd- og sønderjyske område skal udarbejde lokale trafikpolitikker. En trafikpolitik skal udstikke institutionens eller skolens holdninger, værdier og værktøjer, når det handler om trafik ved skolen eller institutionen. Indsatsen omkring uddannelsesinstitutioner indledes med et pilotprojekt i Varde Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik og Syd- og Sønderjyllands Politi. Erfaringerne fra Varde Kommune skal derefter udbredes til de øvrige kommuner via lokalrådene i løbet af Siden 2007 er antallet af dræbte på vejene faldet støt blev det år med det hidtil laveste antal dræbte på 167 personer, siden man begyndte at opgøre det systematisk i 1930 erne. Fokus på sikker trafik for børn og unge kan medvirke til at fastholde den positive udvikling. Trafikpolitik er også en struktureret plan for børnenes, forældrenes og de ansattes færden i og omkring institutionen/skolen og skal medvirke til at gøre dagligdagen mere tryg for alle. et med indsatsområdet Sikker Trafik er at gøre børn og unge til ansvarlige og risikobevidste trafikanter, som på sigt kan bidrage til, at antallet af trafikdræbte og tilskadekomne fortsat viser en faldende tendens. Kommunerne påbegyndte i 2013 arbejdet omkring trafikpolitikker i dagsinstitutioner og skoler, hvorfor indsatsområdet skal videreføres og færdiggøres i Området udvides i 2014 til uddannelsesinstitutioner, da især unge mænd mellem 15 og 24 år fortsat tegner sig for en stor andel af de alvorlige uheld i trafikken. En tendens som bør italesættes bl.a. ved hjælp af trafikpolitikker på uddannelsesinstitutionerne, som de unge aktivt involveres i. Aktiviteter Fortsat udarbejdelse og implementering af trafikpolitikker ved daginstitutioner og skoler Pilotprojekt i Varde Kommune om trafikpolitikker på uddannelsesinstitutioner Udbredelse af erfaringerne fra pilotprojektet i Varde til de øvrige kommuner via lokalrådene Succeskriterier At alle lokalråd i løbet af 2014 afrapporterer til politiets sekretariatschef, at der er udarbejdet og implementeret trafikpolitikker på samtlige dagsinstitutioner og skoler At lokalrådet i Varde har delt deres erfaringer omkring trafikpolitikker på uddannelsesinstitutioner med de øvrige lokalråd.

5 5 Indsatsområde / Indsats mod indbrud og hæleri Selvom indbrudskriminaliteten er faldet, er den fortsat et landsdækkende problem og til stor gene og bekymring for borgerne. Indsats mod indbrud og hæleri videreføres derfor i Fokus på hæleri er en anden måde at reducere antallet af indbrud på, da køb og salg af hælervarer er med til at holde indbrudskredsløbet i gang. Undersøgelser omkring hæleri viser, at det hyppigt er unge mænd, der tilbydes hælervarer, og at der typisk er en nærhed mellem køber og sælger. Udarbejdelse af politikker for privat handel mellem ansatte på uddannelsesinstitutioner og øvrige arbejdspladser kan være en måde at skabe opmærksomhed omkring hæleri. Det Kriminalpræventive Råd har sammen med Forsikring & Pension, Justitsministeriet og Rigspolitiet sat fokus på problemet med kampagnen Tænk over prisen, men lokalrådene kan med sin brede sammensætning være med til at styrke indsatsen på området, f.eks. ved at udbrede Det Kriminalpræventive Råds undervisningsmateriale til skole- og uddannelsesinstitutioner. Undersøgelser viser, at den almindelige nabohjælp kan reducere kriminaliteten med op til 26 procent. På samme måde forventes erhvervsnabohjælpen også at kunne reducere kriminaliteten. Materiale omkring nabohjælp er tilgængeligt på kommunernes og politiets hjemmeside, og lokalrådene skal i 2014 være med til at holde fokus på området, da nabohjælp kan være med at forebygge indbrud. ene skal også sikre fortsat fokus på projekt Ekstra Øjne, hvor ansatte i kommunerne med henblik på at forebygge indbrud orienterer politiet om ændringer i nærmiljøet. Kredsrådet besluttede i 2013 at udbrede de gode erfaringer med erhvervsnabohjælp i Aabenraa Kommune til de øvrige kommuner i Syd- og Sønderjylland. Målet er at udvikle et partnerskab mellem erhvervslivet, kommunerne og politiet og derved styrke forebyggelsen af indbrud i erhvervsvirksomheder. Efter kredsrådets beslutning har Syd- og Sønderjyllands Politi fået puljemidler af Rigspolitiet til gennemførelse af projektet. Indsatsen mod hæleri kan med fordel ske på tværs af lokalrådene. Politiets kriminalpræventive sekretariat skal derfor nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere lokalråd med det formål at udarbejde nye metoder til at udbrede materiale og indsatser omkring hæleri. Aktiviteter: ene skal sikre fortsat fokus og udbredelse af nabohjælp og projekt Ekstra Øjne Erhvervsnabohjælp skal successivt udbredes i de enkelte kommuner Initiativer omkring hæleri skal iværksættes på tværs af lokalrådene Succeskriterier At antallet af nabohjælpere i Syd- og Sønderjylland udvides med mindst 90 procent i 2014 At der iværksættes initiativer på uddannelsesinstitutioner som skaber opmærksomhed omkring hæleri

6 6 Indsatsområde / Tidlig kriminalpræventiv indsats i forhold til børn og unge En ny forskningsrapport fra Justitsministeriet viser, at antallet af børn og unge, der findes skyldige i at have begået røveri, biltyveri og vold er det laveste i 10 år. I 2003 blev 25 ud af 1000 unge under 18 år fundet skyldige i at have overtrådt straffeloven. I 2012 var tallet 17. Det svarer til et fald på 17 procent. og evaluering af iværksatte tiltag. Ny viden, som nøglepersonerne ifølge projektets intentioner, skal videreformidle til de kommunale beslutningstagere, praksisfeltet og lokalrådene. Endelig skal politiets kriminalpræventive sekretariat med henblik på at styrke erfaringsudvekslingen nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere lokalråd. Hvornår kan et barn betragtes som udsat? Der findes ikke et entydigt svar på dette spørgsmål. Derfor er det afgørende, at fagfolk, som møder børn i hverdagen, har den nødvendige viden og brugbare redskaber til at identificere udsatte børn og børn med begyndende vanskeligheder. Samarbejdsplanen for 2013 afdækkede imidlertid, at omkring 20 unge personer i såvel 2012 som 2013 blev domsanbragt i Syd- og Sønderjylland, hvorfor der også i 2014 er behov for en stærk og fokuseret forebyggende indsats i forhold til de mere belastede unge. Tidlig kriminalpræventiv indsats i forhold til børn og unge skal sikre at kommuner, politi og andre samarbejdspartnere helhedsorienteret, tværsektorielt og målrettet fortsat forebygger kriminalitet og utryghedsskabende adfærd blandt børn og unge, ikke mindst i relation til de mere belastede unge. Det Kriminalpræventive Råds og Trygfondens pilotprojekt omkring ambassadører i forebyggelse af ungdomskriminalitet, som de syd- og sønderjyske kommuner og politiet deltager i, vil være et centralt element i indsatsen. Ideen med ambassadører er at klæde primært kommunale nøglepersoner på med den nyeste viden om de bedste forebyggelsesmetoder samt implementering Arbejdsgruppen skal gennemgå sager vedrørende domsanbragte unge i 2013 og analysere effekten af forskellige tiltag før, under og efter domsanbringelsen. Politiets kriminalpræventive sekretariat skal forinden nedsættelsen af arbejdsgruppen undersøge, hvorvidt der kan ydes støtte til analyseopgaven fra Justitsministeriets puljemidler. Aktiviteter Udrulning af pilotprojekt omkring unge ambassadører Udarbejdelse af rapport vedrørende effekten af tiltag overfor domsanbragte unge Succeskriterier At alle lokalråd via de uddannede nøglepersoner er orienteret om de første erfaringer med ambassadører At analysen omkring domsanbragte unge giver ny viden til det kriminalitetsforebyggende arbejde

7 7 Undersøgelser viser, at chikane og mobning, fysisk og via elektroniske medier, kan forebygges og dermed også kriminalitet ved at skabe et godt og trygt socialt miljø på skoler og uddannelsesinstitutioner. Indsatsområde / Børn og unges adfærd på sociale medier Internettet udgør i stigende omfang en arena for kriminalitet, rettet mod både børn og voksne. Eksempelvis oplever politiet et stigende antal anmeldelser vedrørende økonomisk kriminalitet, hvor anmelder oplyser at have betalt uden at have modtaget den aftalte vare eller ydelse, ligesom mange børn og unge udsættes for mobning via sociale medier, sms mv. En væsentlig del af denne kriminalitet kan forebygges gennem klog adfærd på nettet, hvor man gennem egen adfærd forhindrer den kriminelle i at gøre skade eller bedrage. Der er behov for at bearbejde holdningen til kommunikation og klog adfærd på nettet, særligt i forhold til børn og unge. Kommuner, politi og lokalråd bør derfor drøfte mulige tiltag på dette område, især i forhold til børn og unge. Drøftelserne skal også omfatte andre former for chikanerede eller nedværdigende behandling og mobning via sociale medier, da kriminalitetsrisikoen er størst hos børn og unge, der ikke trives i skolen. Politiets kriminalpræventive sekretariat skal derfor i samarbejde med repræsentanter fra lokalrådene udvikle effektive metoder til at udbrede Det Kriminalpræventive Råds materiale omkring børn og unges kommunikation, eventuelt ved hjælp af sociale medier, som de unge benytter sig af. Der skal endvidere udarbejdes materiale eller oplysningskampagner, der sætter fokus på udveksling af ydelser via sociale medier uden snyd. For at fremme nytænkning kan udviklingen af metoder og/eller materialer med fordel ske i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, herunder involvering af børn og unge. Aktiviteter Udbredelse af materiale eller kampagner, som sætter fokus på børn og unges kommunikation og udveksling af ydelser via sociale medier Succeskriterier At lokalrådene med det udviklede materiale eller kampagne får sat fokus på børn og unges kommunikation og udveksling af ydelser via sociale medier

8 8 Kredsrådets årshjul Politiets sekretariatschef er ansvarlig for afrapportering til kredsrådet omkring samarbejdsplanen, henholdsvis i juni og december måned. Afrapporteringen sker via et fast skema for at sikre, at tilbagemeldinger fra lokalrådene kan sammenlignes. Sekretariatschefen skal med henblik på udarbejdelse af forslag til nye indsatsområder og aktiviteter invitere repræsentanter fra samtlige kommuner og politiet til en temadag i juni måned, hvor politikredsens strategiske kriminalitetsanalyse forventes at foreligge.

9 9 Kredsrådets og enes roller og opgaver Kredsrådet Kredsrådet er lokalsamarbejdets øverste strategiske forum, hvor der drøftes spørgsmål af almindelig karakter om politiets virksomhed og organisation. Kredsrådet drøfter desuden spørgsmål om kriminalitetsudviklingen og det overordnede samarbejde mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet drøfter endvidere områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats. På baggrund af politiets analyser af kriminalitetsudviklingen i området og efter nærmere drøftelse fastlægger kredsrådet årlige indsatsområder og godkender efterfølgende hovedlinjerne i lokalrådenes aktivitetskatalog. Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland består af borgmestrene i Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Haderslev, Vejen, Varde, Fanø og Esbjerg samt politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi /formand for Kredsrådet). I møderne deltager også kommunaldirektørerne fra de nævnte kommuner samt stabschefen, chefpolitiinspektøren, politiinspektøren for lokalpolitiet samt lederen af det kriminalpræventive sekretariat. Politiets sekretariatschef deltager og fungerer som sekretær for kredsrådet. kommune og politi ene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret for den nærmere udmøntning af de af kredsrådet udpegede indsatsområder, ligesom lokalrådene løbende orienterer kredsrådet om status på de i samarbejdsplanen iværksatte aktiviteter. Der findes selvfølgelig andre lokale tiltag, som ikke er nævnt i samarbejdsplanen. De er ikke glemt, men samarbejdsplanen og kataloget over aktiviteter skal sætte sig spor i det daglige arbejde, både det forebyggende og reaktive arbejde. Planen er fundamentet for at kursen holdes. ene skal endvidere sikre en tæt kontakt til lokalsamfundet og derigennem fremme det kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende arbejde. ene består som udgangspunkt af lederen af lokalpolitiet (formand), fagchefer eller direktører fra kommunen, udvalgte faglige medarbejdere fra det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde samt en sekretær.

10 10 Samlet oversigt over samarbejdsfora, hvor politiet deltager Syd- og Sønderjyllands Politi indgår i en lang række forskellige samarbejdsfora med repræsentanter fra kommuner, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer. et med oversigten er at synliggøre arbejdet i de enkelte fora og skabe grobund for bedre koordination af lokalsamarbejdet og dermed en yderligere styrkelse af lokalsamarbejdet i politikredsen. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedørende politiets virksomhed Politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, der indgår i politikredsen Lovgrundlag Retsplejelovens 112 Sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats. Der udarbejdes en årlig samarbejdsplan Antal møder Mindst 4 Spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og forebyggende indsatser i lokalområdet Ledere fra den relevante lokalstation samt repræsentanter fra kommunen Lovgrundlag Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora Sikre en lokalt funderet udmøntning af nationale strategier eller de af kredsrådet udpegede indsatsområder Der udarbejdes årlige handleplaner Kommunens SSP-medarbejdere Antal møder Mindst 4 + Udmøntning af kreds- og lokalråds initiativer Lokalpolitiet, repræsentanter fra kommune og skoleregi. Derudover kan der deltage personer fra Fritids- og idrætsforeninger, boligforeninger mv. Lovgrundlag Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora Vurderer løbende kriminalitetsudviklingen og fremkommer med anbefalinger til løsning af aktuelle problemstillinger i lokalområdet Antal møder Mindst 4 SSP og SSP+ Kriminalpræventivt arbejde for unge op til 25 år Lokalpolitiet samt øvrige repræsentanter fra SSP-regi Lovgrundlag Retsplejelovens 115 Kriminalitetsforebyggende arbejde Der udarbejdes en handleplan : Antal møder Mindst 4

11 PSP-sekretariatet Indsatsen overfor socialt udsatte og psykisk syge personer Politiets kriminalpræventive sekretariat, kriminalforsorgen, SSP-repræsentanter og repræsentanter fra Region Syddanmark, Psykiatrien Lovgrundlag Retsplejelovens 114 samt Rigspolitiets rundskrivelse om PSP-samarbejde Koordination af de involverede myndigheders indsats i forhold til den særlige persongruppe Til øvrige fora på psykiatriområdet Antal møder Mindst 2 11 : Lovgrundlag : Antal møder Banderåd Den kriminalpræventive indsats mod bander i berørte områder Retsplejeloven, forarbejder til den såkaldte bandepakke Inddrage og delagtiggøre lokale aktører i opgaven med at dæmme op for rekrutteringen til bander Leder fra politiets efterforskningsafdeling og lokalpolitiet samt medarbejdere fra de enkelte kommuner Efter behov SSP Syd- og Sønderjylland værfaglige kriminalpræventive spørgsmål Lovgrundlag Retsplejeloven 115 Understøtte samarbejdet og forankringen af det kriminalpræventive arbejde i kommuner, politi og lokalråd : Leder af politiets kriminalpræventive sekretariat samt kommunens fælles-medarbejder fra sekretariatet og SSP-medarbejdere fra de enkelte kommuner Esbjerg og Vejen Kommune Antal møder Mindst 4 KSP-samarbejde Koordineret udslusning fra fængsel eller ungdomsinstitution Lovgrundlag Retsplejeloven 115 Styrke den gode løsladelse fra fængsel eller ungdomsinstitution Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi Antal møder 1-2

12 12 Ungesamråd Spørgsmål i relation til unge lovovertrædere : Kommune, kriminalforsorgen og politi Lovgrundlag Retsplejelovens 115 Sikre en hurtig og effektiv anbefaling af, hvilke sanktioner og indsatser, der er behov for i konkrete sager Antal møder Efter behov Lovgrundlag : Antal møder Samråd vedrørende overgreb mod børn Spørgsmål vedrørende overgreb mod børn Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora Fremme forståelsen for de forskellige myndigheders handlemuligheder 2 eller efter behov Ledelsessekretariatet Syd og Sønderjyllands Politi, 2014

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2016 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Økonomisk motiveret databedrageri

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af Lokalrådsmøde for Holbæk kommune, torsdag den 19. juni 2014. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 11. juni 2014

Referat af møde nr. 2/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 11. juni 2014 Referat af møde nr. 2/2014 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 11. juni 2014 Deltagere: Borgmester Johnny Søtrup Borgmester Egon Fræhr Borgmester Erik Buhl Nielsen Kommunaldirektør

Læs mere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Aarhus er grundlæggende en tryg by at bo og færdes i, fordi vi har tillid til hinanden og passer

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014.

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. 1 Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. Til stede: John Jensen, Kaj Schmidt, Søren Sørensen, Claus Darling Hansen Bjarne Andersen, Pia Borg, Ulf Larsen Nielsen. Fraværende: Mogens Pejtersen, Helle

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune Ishøj en tryg by Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer,

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Kriminalitetstruede børn og unge

Kriminalitetstruede børn og unge Ankestyrelsens afsluttende rapport om Kriminalitetstruede børn og unge - Tendenser og udvikling i kommunernes indsats November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Fokuspunkter 3 3 Uddybning

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012 29. februar 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: fhm Referat Kredsrådets møde den 23-2-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Arne Stevns (AS), Erik Lund, Allerød, (EL),

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune Notat Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Til: Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013 I foråret 2012 blev Aarhus Kommune og Østjyllands Politi enige om et mere fast samarbejde om håndteringen

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Referat fra møde i Bande- og Lokalrådet for Roskilde Kommune, onsdag den 14. sep. 2011 kl. 1330 på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde.

Referat fra møde i Bande- og Lokalrådet for Roskilde Kommune, onsdag den 14. sep. 2011 kl. 1330 på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Til medlemmerne af Lokalrådet i Roskilde kommune 14.september 2011 LOKALPOLITIET VICEPOLITIINSPEKTØREN Skovbogade 3 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5001 Mobil: 41 999 777 E-mail:

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 21. november 2013 Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere: Fraværende: Afbud fra Michael Melbye, Mads Hardahl-Haugaard DAGSORDEN Årsmøde 2014 Fagudvalg Økonomi

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 10. december 2014 klokken 10 Lolland Kommune Jernbanegade 7, 4930 Maribo Til stede var: Borgmester Knud-Erik Hansen

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 615 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

TRYGHEDSNETVÆRK. Et idékatalog. Kriminalpræventivt og tryghedsskabende. politi og fagpersoner i udsatte boligområder

TRYGHEDSNETVÆRK. Et idékatalog. Kriminalpræventivt og tryghedsskabende. politi og fagpersoner i udsatte boligområder TRYGHEDSNETVÆRK Kriminalpræventivt og tryghedsskabende samarbejde mellem politi og fagpersoner i udsatte boligområder Et idékatalog TRYGHEDSNETVÆRK Kriminalpræventivt og tryghedsskabende samarbejde mellem

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark 1 Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark (Notatet afløser notat af 11. maj 2007. Der er kun tale om tilpasninger, bl.a. fordi

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. august 2010. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. august 2010. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. august 2010 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefanklager Søren Gade Chefpolitiinspektør

Læs mere