Fælles opfølgnings- og samarbejdsmodel på det kommunale sundhedsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles opfølgnings- og samarbejdsmodel på det kommunale sundhedsområde"

Transkript

1 Indledning KL foretager løbende indsamling af data om det nære sundhedsvæsen. Det sker dels som en del af opfølgningen på KL s udspil om det nære sundhedsvæsen og dels som led i udmøntningen af de løft på 300 mio. kr., som kommunerne fik med økonomiaftalerne for 2013 og for KL sætter i halvårlige spørgeskemaundersøgelser fokus på udviklingen af sundhedsindsatser i kommunerne og på kommunernes samarbejde med sygehus og almen praksis. De to første undersøgelser blev foretaget i september 2012 og i april Den tredje undersøgelse blev foretaget i november Spørgsmålene er løbende blevet kvalificeret, hvorfor vi ikke på alle områder kan måle udvi k- lingen over tid. Det kommunale psykiatriområde indgår fx for første gang i undersøgelsen i november Resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne indgår bl.a. i den løbende opfølgning og vide n- deling i forhold til fælles forpligtende målsætninger for udviklingen af indholdet i d e kommunale tilbud, som er aftalt mellem kommunerne i hvert af de fem regionale kommunekontak t- råd (KKR). Målsætningerne har fokus på, hvilke sundhedsindsatser, kommunerne leverer, og hvad man som samarbejdspart (sygehus og almen praksis) kan forvente, at alle kommuner kan løfte. Målsætningerne revideres løbende i de enkelte KKR. Fælles opfølgnings- og samarbejdsmodel på det kommunale sundhedsområde De fem KKR indgik i juni 2013 en aftale om en opfølgnings- og samarbejdsmodel på sundhedsområdet. Modellen sætter fokus på tre forbundne elementer: - Formulering af politiske forpligtende mål i hver KKR, - Fælles model for opfølgning på målsætningerne på tværs af de fem KKR, - Nationale faglige udviklingsarbejder. KL foretager på baggrund af samarbejds- og opfølgningsmodellen halvårlige dataindsamlinger om udbredelse af indsatser i kommunerne. Kommunerne foretager på den baggrund en halvårlig opfølgning på de politisk forpligtende mål. Kommunerne reviderer en gang årligt de politisk forpligtende målsætninger bl.a. i lyset af mål i økonomiaftalerne samt mål og indsatsområder i de nye sundhedsaftaler, som skal træde i kraft d. 1. januar 2015 Denne pjece giver på baggrund af dataindsamlingerne i 2012 og 2013 en status på de mest centrale udviklingstendenser i kommunerne, der gør det muligt at sammenligne udbredelse af tilbud og udvikling af bestemte indsatser i kommunerne. Dataindsamlingen kan ikke alene skabe den nødvendige viden og baggrund til drøftelser om kvalitet og effekt af indsatserne. Disse tal skal derfor suppleres med lokale og regionale analyser for at kvalificere billedet.

2 Flere kommuner arbejder med indsatser til tidlig opsporing Flere kommuner arbejder over et bredt felt med tidlige indsatser og opsporing i ældreplejen for bl.a. at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser. Det drejer sig fx om særlige re d- skaber til tidlig opsporing, opkvalificering af medarbejdere og særlig indsatser rettet mod sårpleje. Fra oktober 2012 til november 2013 er antallet af kommuner, som arbejder med særlige indsatser til fx tidlig opsporing steget med 19 procentpoint til 78 pct. 89 pct. af kommunerne svarer, at de i november 2013 arbejder med særlige indsatser rettet mod sårpleje. Hermed er der tale om en markant stigning ift. opgørelsen fra april Figur 1. Kommunale indsatser til tidlig opsporing (pct.) 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Særlige initiativer rettet mod opkvalificering af medarbejderne Særlige indsatser, eks. redskaber, til tidlig opsporing Særlige indsatser rettet mod medicinhåndtering Særlige indsatser rettet mod faldforebyggelse Særlige indsatser rettet mod sårpleje okt-12* nov-13 Sundhedsstyrelsens anbefalinger til tidlig opsporing er under implementering Sundhedsstyrelsen kom i februar 2013 med en række anbefalinger til tidlig opsporing af sy g- domstegn, nedsat fysisk funktionsevne og underernæring hos ældre medicinske patienter. Anbefalingerne er målrettet hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og personalet på plejecentrene. Desuden skal almen praksis have kendskab til værktøjerne. Det primære formål med er at forebygge, at den ældre medicinske patient får behov for sygehusindlæggelse. 1 Der er for sårpleje alene tal for april 2013 og november

3 Tidlig opsporing af begyndende sygdom Som det første sted i Danmark afprøver en række kronjyske kommuner (Norddjurs-, Syddjurs-, Favrskov- og Randers Kommuner) i de kommende måneder et nyt redskab med henblik på at sikre tidlig opsporing af begyndende sygdom hos ældre borgere. Den tidlige opsporing skal føre til, at kommunernes hjemmesygeplejersker i samarbejde med de praktiserende læger og med Regionshospitalet i Randers, kan forebygge unødvendige indlæggelser og sikre hurtigere indlæggelser ved alvorlig sygdom. I den tidlige opsporing indgår måling af vitale værdier som puls, vejrtrækning, blodtryk, temperatur samt registrering af bevidsthed s- tilstand; en måling der i det daglige betegnes som TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom). 3

4 Sundhedsplejen aflægger tidligere barselsbesøg Barselsperioden er en særlig sårbar periode. Det er derfor vigtigt, at der er sundhedsplejersker, som fører tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen, og dermed bidrager til at undgå genindlæggelser pga. dehydrering og/eller ernæringsproblemer, gulsot og brystb e- tændelse hos moderen. Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne for svangreomsorgen, som trådte i kraft 1. oktober De nye anbefalinger betyder, at kommunerne skal tilbyde et barselsbesøg på dagen til alle nybagte familier, som er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen. Det sker som en konsekvens af, at sygehusene i dag udskriver de fødende langt tidligere end før. Tal fra KL s spørgeskemaundersøgelse viser, at 80 pct. af kommunerne kommer på besøg inden for de første 5 dage. Hermed er der tale om en stigning på 22 procentpoint fra april Figur 2: Barselsbesøg (pct.) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dagen dagen dagen 8. dagen eller mere apr-13 nov-13 Tidlige barselsbesøg Alle kommuner i Region Midtjylland har siden første oktober tilbudt de nybagte familier et barselsbesøg på dag efter fødsel. Det er lykkedes takket være det tværkommunale samarbejde i regionen, samarbejdet mellem kommuner og Region Midtjylland i fødeplanudvalget, klyngesamarbejde kommuner og fødestederne imellem og fordi beslutningstagere og fagprofessionelle i kommunerne har prioriteret det også økonomisk. Organiseringen af tilbuddet af barselsbesøg dag har betydet den forandring for sundhedsplejerskerne, at der nu er etableret et vagtberedskab lørdag og udvalgte søgnehelligdage. Endelig har udviklingen af den elektroniske fødselsanmeldelse været vigtig for at sikre informationen sektorerne imellem. 4

5 Sygeplejefaglige akutfunktioner udbredes For at håndtere de udfordringer, der opstår i takt med, at sygehusene udskriver borgere, der er mere pleje- og behandlingskrævende end tidligere, og i takt med, at der i kommunerne er flere ældre og flere borgere med kronisk sygdom, udvikler kommunerne akutfunktioner og styrker de sygeplejefaglige kompetencer. 26 pct. af kommunerne har nu akutteams med særlige sygeplejekompetencer, der leverer sygeplejeindsatser i borgerens eget hjem. Yderligere 26 pct. af kommunerne planlægger at etablere et akutteam inden for det næste halve år. Herudover har 41 pct. af kommunerne akutpladser med døgndækket sygepleje, mens 55 pct. har akutpladser, der udover den særlige sygeplejefaglige indsats også har fokus på genoptr æ- ning og rehabilitering. Figur 3: Kommuner med akutfunktioner (pct.). 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akutteam Akutplads med sygeplejefaglig dækning Akutplads med sygeplejefaglig dækninig og fokus på genoptræning og rehabilitering apr-13 nov-13 Sygeplejefagligt personale i de kommunale akutfunktioner har brede sygeplejefaglige komp e- tencer og har ofte klinisk erfaring fra sygehusenes medicinske eller kirurgiske afdelinger. Det er viden, som akutfunktionen deler, så kompetencerne blandt medarbejdere i den øvrige hjemmesygepleje styrkes. I 83 pct. af kommuner med akutfunktion sparrer sygeplejefagligt personale i akutfunktionen således med kolleger i den almindelige hjemmesygepleje om sundhedsfaglige problematikker i hverdagen. I 40 pct. af kommuner med akutfunktion medvirker akutfunktionen til kompetenceudvikling af personale i ældreplejen. Fx i forhold til at styrke indsatsen for tidlig opsporing af sygdom og funktionstab hos borgeren. 30 pct. har herudover indført en praksis, hvor akutfunktionen 5

6 tilkaldes, når kolleger i hjemmesygeplejen og på plejecentrene vurderer, at borgeren er akut syg og i risiko for indlæggelse. Sygeplejefaglige kompetencer i hjemmesygeplejen skal ikke kun styrkes gennem sparring med kolleger i de kommunale akutfunktioner. Også sygeplejerskeuddannelsen skal udvikles, så den kan understøtte udviklingen i det nære sundhedsvæsen og sikre kompetencerne hos det syg e- plejefaglige personale. KL vil derfor i 2014 indgå i en dialog med centrale aktører om kommende revisioner af ikke kun sygeplejerskeuddannelsen, men også en række andre sundhedsuddannelser. Next Practice - Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at flere borgere og patienter kan behandles tæt på deres hjem. Det kræver, at den behandling, som kommunale sundhedsmedarbejdere giver, er kvalificeret og i overensstemmelse med den bedste viden på området. Derfor er det centralt, at de sundhedsfaglige uddannelser mindst er på omdrejningshøjde med de krav, som borgere og patienter stiller til det nære sundhedsvæsen. For at sundhedsvæsnet kan realisere disse forventninger, er det nødvendigt at se på, hvordan en række centrale sundhedsudda n- nelser i højere grad kan understøtte dette. KL s ambition er, at sundhedsuddannelserne både nu og i fremtiden skal matche sundhedsvæsnet endnu bedre. Denne ambition er formålet med KL s udspil Next Practice udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser. Se mere på En stor del af indsatserne i de kommunale akutfunktioner leveres efter ordination af en læge i henhold til reglerne om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Akutfunktionens samarbejde med alment praktiserende læge, vagtlæge eller sygehuslæge sker typisk i to sammenhænge, nemlig i forbindelse med: - vurdering af, om en borger skal indlægges på sygehus eller alternativt tilbydes en indsats i kommunens akutfunktion, - varetagelse af lægeordineret behandling, fx i forhold til fortsat sygepleje og behandling efter patienten er udskrevet fra sygehus. Lægedækning på kommunale akutpladser Greve og Roskilde har som nogle af de første kommuner i landet indgået aftale med praktiserende læger om lægedækning på en række nye akutpladser med intensiveret sygepleje. Her kan ældre færdigbehandles efter en indlæggelse, mens de døgnet rundt observeres af sygepleje r- sker. Aftalen med de praktiserende læger sikrer lægedækning på otte nye kommunale akutpladser med intensiveret sygepleje. De nye akutpladser er skabt i samarbejde med Roskilde Sygehus, som udskriver patienter til færdigbehandling på de kommunale pladser. Aftalen betyder, at de praktiserende læger kan komme på sygebesøg, hvis deres patienter får brug for lægehjælp under opholdet. 6

7 Kommunerne øget antallet af sundhedspersoner For at løfte udfordringerne på sundhedsområdet er der behov for at skærpe fokus på trænings- og rehabiliteringsindsatsen og på at understøtte borgerens egenmestringsevne. Derfor opruster kommunerne både i sygeplejen og i trænings- og rehabiliteringsindsatsen. Antallet af autoriserede sundhedspersoner i kommunerne er siden 2007 steget med 24 pct. Det dækker gruppen af ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker og SOSU-assistenter. Det er især inden for gruppen af ergo- og fysioterapeuter, der varetager trænings- og genoptræningsopgaven i kommunerne, at stigningen er mest markant med en stigning på 45 pct. Stigningen skyldes i høj grad kommunernes stigende fokus på en tidlig indsats for at foreby g- ge sygdom og funktionstab og rehabilitering Antallet af sygeplejersker, som bl.a. udfører opgaver i hjemmeplejen og i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje er i perioden steget med 11 pct. Antallet af SOSU-assistenter, der løfter en stor del af plejeopgaven, men også varetager delegeret sygepleje i kommunerne, er steget med 38 pct. i perioden. Figur 4: Udvikling i antal sundhedspersonaler i kommunerne (indeks) Sept 2013 Sundhedsplejersker Sosu-assistenter Sygeplejersker Ergo- og fysioterapeuter 7

8 Styrket genoptræning og rehabilitering Kommunerne arbejder på forskellige måder med kvalitetsudvikling på genoptræningsomr å- det. 46 procent af kommunerne gennemfører audits med sygehusene ift. genoptræningspl a- ner, 40 procent arbejder med pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren, hvi l- ket er 11 procentpoint flere end i april 2013, og 39 procent af kommunerne gennemfører internt audits ift. forløbene. 42 procent af kommunerne svarer, at de anvender KL s stratif i- ceringsmodel, hvilket er 16 procentpoint flere end i april Figur 5: Kvalitetsudvikling på genoptræningsområdet (pct.) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Vi gennemfører audits med sygehusene ift. genoptræningsplaner. Vi gennemfører internt audits ift. forløb. Vi gør brug af KL s stratificeringsmodel. Vi arbejder med pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren. apr-13 nov-13 Effektiv og gennemsigtig styring af genoptræningsområdet Slagelse Kommune vil i 2014 som led i et større projekt om styring afprøve en stratificeringsmodel, der skal bidrage til en effektiv og gennemsigtig styring af genoptræningsområdet. Stratificeringsmodellen opdeler grundlæggende borgerne i fire målgrupper. Når borgerne er opdelt i de fire målgrupper, foretages der yderligere en stratificering af borgerne i 18 grupper. Opdelingen sker efter en kombination af borgerens behov og situation i øvrigt, hvor der også sker en vurdering af det gennemsnitlige tidsforbrug pr. forløb i de respektive grupper. Strat i- ficeringen skal ligeledes skabe grundlag for at opsætte mål og formål med indsatsen, så at det er muligt at følge op på, om indsatserne sikrer målopfyldelse. 8

9 Patientrettet forebyggelse Kommunerne har de senere år arbejdet med at udbygge og kvalitetssikre tilbuddene inden for patientrettet forebyggelse. Der er tale om, at kommunerne løbende har indhentet erfaringer og viden om, hvordan man bedst tilrettelægger tilbuddene og får kontakt til de borgere, som har det største behov. Det er et arbejde, som fortsat pågår for at sikre en langsigtet effekt. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at 99 pct. af kommunerne nu har et tilbud inden for KOL og diabetes. På hjerteområdet er antallet af kommuner, som har et forebyggelsestilbud, på godt et år steget med 12 procentpoint fra oktober 2012 til 92 procent i november På kræftområdet har 90 procent af kommunerne nu et forebyggelsestilbud, hvilket er en stigning på 22 procentpoint fra april 2013 til november Set i lyset af denne markante udvikling, der er sket inden for det sidste halve år, forventes de sidste 10 pct. af kommunerne i løbet af meget kort tid at have et tilbud målrettet kræftramte. Ift. forebyggelsestilbud til personer med muskel-skelet-lidelser har 66 procent af kommunerne nu et tilbud til denne gruppe. Figur 6: Kommuner med patientrettede forebyggelsestilbud (pct.). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Type 2 diabetes Hjerte-kar-sygdom KOL Kræft Muskel-skelet-lidelser okt-12 apr-13 nov-13 9

10 Rehabiliteringsforløb for kræftramte Næstved Kommune tilbyder et 10 ugers rehabiliteringsforløb til kræftramte borgere i Næstved Sundhedscenter. Forløbet består af 1½ times træning 2 gange om ugen og 1 times undervisning 1-2 gange om ugen. Undervisningen omfatter træningslære, kostlære, normale psyk i- ske og eksistentielle reaktioner pa kræft, søvn og træthed, sociallovgivning og arbejdsmarkedet, brug af egen læge og netværkets betydning. Underviserne kommer både fra Næstved Sundhedscenter, Næstved Sygehus, praktiserende læge og Kræftens Bekæmpelse. Forløbet kræver henvisning fra egen læge eller sygehusafdeling. Hjerneskaderehabilitering koordinering og samarbejde På hjerneskadeområdet er der i løbet af de senere år foregået en markant udvikling for at sikre koordinering på tværs af forvaltningerne og udvikle en palet af tilbud i samarbejde med andre kommuner. KL s kortlægning viser, at 73 procent af kommunerne har en hjerneskadekoordinatorer. 72 procent af kommunerne har et hjerneskadeteam/koordinerende forum. 6 procent af komm u- nerne planlægger at etablere en hjerneskadekoordinering i løbet af det næste halve år. Det tværsektorielle samarbejde er kommet på dagsordenen. 94 procent af kommunerne sv a- rer, at de har et samarbejde med specialiserede hjerneskadetilbud. 45 procent af kommunerne har desuden et formaliseret samarbejde med andre kommuner. 7 procent planlægger inden udgangen af 2013 at indgå i et samarbejde. Figur 7: Koordination og samarbejde på hjerneskadeområdet, november 2013 (pct.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Formaliseret kommunesamarbejde på hjerneskadeområdet Samarbejde med specialiserede hjerneskadetilbud Hjerneskadekoordinator Hjerneskadeteam 10

11 Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at samarbejdet mellem jobcenter og sundhedsområdet på hjerneskadeområdet er blevet formaliseret. Kun 6 procent af kommunerne svarer, at der ikke foregår systematisk samarbejde. Hos de øvrige kommuner foregår dette samarbejde i form af fælles formulerede mål for de sygemeldte borgere, der modtager rehabiliteringsforløb, at jobcenter og sundhedsområdet laver opfølgning sammen på fælles borgere og i form af udveksling af information, når den sygemeldte borger modtager rehabilitering s- indsatser. Sammenhængende forløb for borgerne Gentofte Kommune har med projekt På begge ben iværksat en række aktiviteter, der har øget medarbejdernes gensidige kendskab til fagligheden på forebyggelses-, genoptrænings- og beskæftigelsesområdet. Kulturen er ændret, det tværgående samarbejde er styrket og systematiseret, og koordinering af beskæftigelsesrettede og sundhedsfaglige indsatser har bidraget til mere sammenhængende forløb for borgerne. Det drejer sig bl.a. om borgere med hjernesk a- de. Efter projektperioden februar januar 2013 er indsatsen overgået til drift. Der arbejdes videre med tværgående kompetenceudvikling og at styrke samarbejdet på tværs. Det socialt - lægelige samarbejde udvikles, bl.a. intensiveres samarbejdet med de praktiserende læger, da mange af de borgere, der er sygemeldte, har uspecifikke og sammensatte sygdomsbilleder, hvilket kræver et tæt samarbejde. Planen er, at der skal udvikles en model for, hvordan forebyggelse, genoptræning og beskæftigelsesrettede indsatser integreres i et rehabiliteringsforløb. Samarbejde om kvalitetsudvikling på hjerneskadeområdet I 2012 igangsatte Gladsaxe Kommune et arbejde, som led i deres kompetenceudviklingsprojekt på hjerneskadeområdet med at etablere en kommunal hjerneskadedatabase. I foråret 2013 blev Rødovre Kommune, Frederiksberg Kommune og Halsnæs Kommune tilkoblet pilotprojekt. Hjerneskadedatabasen forventes at gå i drift i juni Formålet med databasen er: - at få viden om målgruppen for den kommunale hjerneskadeindsats, så kommunerne fremadrettet kan målrette både den forebyggende og den rehabiliterende indsats - få viden om effekten af den kommunale indsats, både på kort og længere sigt, som en forudsætning for kvalitetsudvikling og -sikring af rehabiliteringsindsatsen. - Få et overblik over de samlede udgifter på hjerneskadeområdet. Til databasen indsamles en lang række baggrundsdata på alle voksne borgere med erhvervet hjerneskade. 11

12 Indsatsen på psykiatriområdet videreudvikles Kommunerne har de seneste år (videre)udviklet indsatsen på psykiatriområdet. Det sker bl.a. for at forebygge, at borgere med psykisk sygdom genindlægges. En vej til at forebygge genindlæggelser i psykiatrien og sikre eller fremme kontinui tet i borgerens forløb, er gennem socialfaglige akuttilbud. De socialfaglige akuttilbud kan udgøre en sammenhængskraft i samarbejdet mellem almen praksis, behandlingspsykiatri og kommune i akutte situationer for borgere, der enten er kendte eller ukendte i kommune og region. Akuttilbud kan rumme mulighed for telefonisk henvendelse, overnatning og akut støtte i eget hjem. Det kan være tilbud for målgrupper indenfor misbrugsområdet og socialpsykiatrien. Tilbuddene kan også have en bredere målgruppe, så også borgere, der ikke er visiteret til specialiserede kommunale tilbud, kan modtage en støtteindsats ved akut opståede kriser udenfor almindelig åbningstid. 62 pct. af kommunerne svarer, at de har et socialfagligt akuttilbud til mennesker med psykiske problemstillinger. Akuttilbuddene kan indeholde forskelle former for tiltag, der alle har til formål at understøtte, at borgeren kan fastholde kontinuitet i nærmiljøet. Figur 8: Kommuner indsatser på psykiatriområdet, november 2013 (pct., N=56) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Akuttilbud med fast åbningstid for telefoniske henvendelser ved akutte behov Akuttilbud med overnatningsmuligheder ved akutte behov Akuttilbud med udgående støtte ved akutte behov Af de kommuner (62 pct.), der har etableret akut tilbud, har flest etableret et tilbud med overnatningsmuligheder ved akutte behov (71 pct.). 59 pct. har etableret et akuttilbud med fast åbningstid for telefoniske henvendelser ved akutte behov, og 36 pct. har etableret et akuttilbud med udgående støtte ved akutte behov. 9 pct. af kommunerne svarer, at de planlægger inden for det kommende halve år at etablere akuttilbud. Der er i satspuljeaftalen på psykiatriområdet for afsat i alt 72 mio. kr. til at etablere socialfaglige akuttilbud i kommunerne. Samtidig er der afsat penge til at afprøve udgående akutteams i regionerne. 12

13 Medicinhåndtering blandt borgere med psykiske lidelser Medicinhåndtering blandt borgere med psykiske lidelser er et væsentligt fokusområde i kommunerne. Mange borgere får ordineret medicin for deres psykiske sygdomme og er bosat i egen lejlighed eller i botilbud med tilknyttet pædagogisk indsats. KL s spørgeskemaundersøgelse viser, at 78 pct. af kommunerne har iværksat tiltag for at styrke kvaliteten af medicinhåndteringen blandt borgere med psykisk sygdom. Heraf har 58 pct. iværksat efteruddannelsesforløb, 52 pct. har etableret, eller styrket samarbejdet med hjemmesygeplejen og 32 pct. har udviklet kompetenceprofiler for de faggrupper, der beskæftiger sig med medicinhåndtering. Af andre løsninger har nogle kommuner et særligt samarbejde med den ambulante psykiatri, enkelte kommuner har ansat psykiatriske sygeplejersker og en lang række kommuner arbejder med medicinpædagogik. Tværsektorielt samarbejde om borgere med psykisk sygdom På psykiatriområdet er der de senere år iværksat en lang række tværsektorielle samarbejdspr o- jekter for at styrke sammenhængen og sikre en god overgang især for særligt udsatte borgere. Indsatser til borgere med misbrugs- og psykiske problemstillinger er et af de områder, hvor kommunerne har et særligt fokus for at sikre rettidige og samtidige indsatser. 34 pct. af kommunerne svarer, at de har etableret et særligt samarbejde om udredning af mennesker med både psykiske lidelser og misbrug. 11 procent har indgået et særligt sama r- bejde om Shared Care for mennesker med ikke-psykotiske lidelser. 55 pct. svarer, at de har indgået andre former for samarbejde, fx om særlige målgrupper, har etableret særlige samarbejdsstrukturer eller procedurer, fælles kompetenceudvikling, eller i n- formationstiltag. 13

14 Tidlige indsatser til indlagte i Vejle Kommune Vejle Kommune har etableret et tværfagligt team, som er specialiseret i de særlige udfordringer ved overgangen fra indlæggelse til egen bolig. Teamet er de gennemgående støttepersoner i forhold til den enkelte borger fra tidligt i den enkeltes indlæggelsesperiode til den første periode efter udskrivning. Samtidig følger medarbejdere fra behandlingspsykiatrien borgeren efter udskrivning. Dermed har kommune og region sammentænkt den behandlings- og socialpsykiatriske indsats, hvor medarbejdere fra henholdsvis sygehus og kommune arbejder sammen med borgeren på hinandens arenaer. Indsatsen er målrettet borgere mellem 18 og 65 år, som forventes at være indlagt på psykiatrisk afdeling i mere end 30 dage, og som skal udskrives til og har behov for socialpsykiatrisk støtte i egen bolig efter endt behandling. Målet er blandt andet at reducere antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser og skabe øget tryghed hos netværket til mennesker med psyk i- ske lidelser. Psykiatrisk afdeling i Vejle skønner, at der er ca. 40 borgere i målgruppen årligt, der har brug for den fleksible støtte for at sikre den bedst mulige overgang mellem behandlings- og socialpsykiatrien. 14

15 Indsatser til fremme af forløb på tværs af sektorer Mange behandlings- og rehabiliteringsforløb er i dag karakteriseret ved at være samtidige forløb i kommuner, sygehus og praksis. Det stiller krav til sammenhæng i overgangen mellem sektorer fx i forbindelse med udskrivninger og mellem samtidige, relaterede indsatser. Kommunerne samarbejder derfor med sygehuse og alment praktiserende læger på en række områder for at fremme en sammenhængende borger- og patientoplevelse. Bl.a. har 44 pct. af kommunerne etableret kommunal fremskudt visitation på sygehus, 57 pct. af kommunerne har følge-hjem ordninger i samarbejde med sygehuset og 66 pct. af kommunerne indgår i fælles kompetenceudviklingsforløb med sygehus for at styrke en tværfaglig og sammenhængende indsats. Figur 9: Samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis, november 2013 (pct.). 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Med økonomiaftalen for 2014 har kommunerne fået et permanent løft på 300 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Midlerne skal fokusere på den patientrettede forebyggelse og de borgere, der har forløb på tværs af sekt o- rer. I KL s spørgeskemaundersøgelse har kommunerne angivet inden for hvilke områder, de i 2014 vil styrke indsatsen, for at opfylde de beskrevne mål i økonomiaftalen. Kommunernes svar fremgår af figuren. 15

16 Figur 10: Områder, hvor kommunerne vil styrke indsatsen i 2014, november 2013 (pct.) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79 pct. af kommunerne svarer, at de planlægger at styrke rehabiliterings- og træningstilbud, det omfatter døgntilbud og telemedicinske løsninger til ældre, der netop er en af de målgru p- per, som ofte bliver indlagt på sygehuset. I 73 pct. af kommunerne er der afsat ressourcer til at udvikle kompetencerne blandt personalet i ældre- og sygeplejen, så de i højere grad bliver i stand til tidligt at opspore forværring i borgerens helbred og dermed medvirke til at forebygge indlæggelser. Undersøgelsen viser endvidere, at kommunerne vil opprioritere sygeplejen bl.a. med aku t- pladser og akutteams i samarbejde med sygehuset. Indsatsen er målrettet de ældre medicinske patienter, der ofte bliver sygehusindlagt. 67 pct. af kommunerne har tilkendegivet, at de vil opprioritere denne indsats. Over halvdelen af kommunerne (55 pct.) har afsat midler aflastnings- og døgnrehabiliteringsplader med henblik på at udbygge beredskaber til at modtage færdigbehandlede patienter. Herudover har 33 pct. af kommunerne afsat ressourcer til samarbejde omkring opgaveoverdragelser og i 12 pct. af kommunerne til Integrated Care modeller med fælles kapacitetsog/eller finansiering med det formål at opstille fælles alternativer til korttids- og medicinske indlæggelser. 16

17 Samarbejde med almen praksis styrker det nære sundhedsvæsen Samarbejdet med almen praksis er helt centralt for et styrket nært sundhedsvæsen. Og særligt samarbejdet omkring tidlig opsporing, medicinområdet og akutområdet er de senere år blevet intensiveret. Forventningerne er, at der med de nye rammer for sundhedsaftalerne og de nye praksisplanudvalg vil blive skabt et bedre afsæt for at udvikle dette samarbejde yderligere. Regionale praksisplanudvalg Med ændring af sundhedsloven i juli 2013 indføres regionale praksisplanudvalg. Efter lovforslaget skal det nye praksisplanudvalg planlægge tilrettelæggelsen af almen praksis i sa m- menhæng med det øvrige regionale og kommunale sundhedsvæsen. Af lovens bemærkninger fremgår det, at kommunerne særligt har behov og mulighed for at styrke samarbejde med almen praksis på følgende tre områder: Tilgængelighed, medicinhåndtering og sygebesøg. Opfølgende hjemmebesøg 77 procent af kommunerne foretog i november 2013 i samarbejde med de praktiserende læger opfølgende hjemmebesøg. Det er en fremgang på 10 pct. i forhold til oktober Og 13 procent af kommunerne forventer at have indført opfølgende hjemmebesøg inden udgangen af Almen praksis henviser flere til akutpladser Helt afgørende for, at kommunerne kan forebygge indlæggelser, er, at almen praksis og vag t- lægen kender til kommunens tilbud og henviser til dem. Kommunernes svar viser, at 82 procent af de kommuner, som har oprettet akutfunktioner, får henvisninger fra praktiserende læger eller vagtlæger. 17

18 Fokus på bedre kvalitet og styring Ledelsesinformation Systematisk ledelsesinformation er en væsentlig forudsætning for, at kommunen kan danne sig et overblik og indblik på væsentlige områder. Kommunernes svar viser, at der er en stigning i antallet af kommuner, som udarbejder systematisk ledelsesinformation til direktørniveau og politikere og ledere i hjemmeplejen i forhold til borgernes sygehusforbrug. Kommunerne samarbejder om fælles ledelsesinformation (FLIS) I FLIS samles kommunale data og nøgletal i et system, der skal gøre det lettere for kommunerne at sammenligne sig med hinanden. FLIS gør det muligt for kommunerne at benchmarke og sammenligne indsatser. Formålet med FLIS er at give kommunerne værktøjer til at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation på en ny, nem, kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Indtil videre har 77 af landets kommuner tilsluttet sig FLIS. Sundhedsområdet forventes at blive det næste område, som bliver en del af FLIS. Kliniske retningslinjer Kliniske retningslinjer er et sundhedsfagligt beslutningsværktøj, der udgør en af hjørnesten e- ne i sundhedsvæsenets indsats for at sikre ensartet og høj kvalitet i udredning, behandling, pleje og rehabilitering. Med Finanslov 2012 er der afsat 20 mio. kr. årligt for til i regi af Sundhedsstyrelsen at udarbejde nationale kliniske retningslinjer. 55 pct. af kommunerne er i gang med at implementere en eller flere af de nationale kliniske retningslinjer og 27 pct. påtænker inden for det næste halve år at følge trop. 21 pct. af kommunerne har implementeret relevante dele af en eller flere internationale kliniske retningsli n- jer. 18

19 KL og Sundhedskartellet har i et samarbejde udviklet kliniske retningslinjer KL og Sundhedskartellet har i et samarbejde udviklet fire tværfaglige kliniske retningslinjer, som alle er blevet godkendt af Center for kliniske retningslinjer. De kliniske retningslinjer vedrører alle en central indsats eller problemstilling i den kommunale sundheds- og omsorgsindsats for ældre borgere: - Identifikation af spisevanskeligheder hos apopleksiramte - Forebyggelse af indlæggelse pga. lungeinfektion - Identifikation af tidlige palliative behov - Målsætning for rehabilitering. Følgende ni kommuner pilot-implementerer de kliniske retningslinjer/instrukser: Faaborg- Midtfyn, Gentofte, Kalundborg, København, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Vordingborg og Aarhus. Faglige udviklingsarbejder Kommunerne har i disse år et særligt fokus på kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling og ensretning af ydelserne i det nære sundhedsvæsen. For at understøtte denne udvikling har KL igangsat faglige udviklingsprojekter, bl.a. omkring god praksis i kommunale akutfunktioner på sygeplejeområdet. En del kommuner har i en årrække arbejdet med kommunale akutfunktioner. Andre kommuner har netop etableret akutfunktioner og trækker bl.a. på de erfaringer, der allerede er gjort rundt om i landets kommuner omkring tilrettelæggelse, krav til særlige sygeplejekompetencer og samarbejde med læger i almen praksis, lægevagt og på sygehus. KL har i 2013 indsamlet viden og erfaringer om kommunal praksis i kommunale akutfunktioner på sygeplejeområdet. De gode erfaringer samles i et god praksis katalog, som offentliggøres primo Parallelt med dette arbejde vil Sundhedsstyrelsen primo 2014 offentliggøre faglige anbefalinger for kvaliteten i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje. 19

20 God praksis i tilrettelæggelse og indhold i sygeplejefaglige akuttilbud En arbejdsgruppe med formandskab i KL har i 2013 defineret 1) basisindhold i subakutte/akutte pleje- og rehabiliteringsindsatser og 2) indholdet i sygeplejefaglige kompetencer samt krav til kompetenceniveauet hos det sundhedsfaglige personale med afsæt i de subakutte og akutte tilbud. Arbejdsgruppen har indsamlet eksisterende relevant materiale om kommunal praksis i akuttilbud. Udover KL består arbejdsgruppen af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Sygeplejeselskab, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Greve Kommune, Aabenraa Kommune, Holstebro Kommune, Varde Kommune og Frederikshavn Kommune. 20

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud KOL Artrose

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Hjerte-kar KOL Type-2- diabetes Kræft Muskelskeletlidelser (fx lænderyg, artrose, osteoporose)

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper Oversigt over projekter, der har modtaget midler. Ansøger Projekt Bevilget

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller NOTAT KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - -

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - - Tabel 1 Patientrettet forebyggelse Rehabiliteringstilbud til kronikergrupper Systematisk opfølgning på effekt af indsats Diabetes Hjertekar KOL Kræft Muskelskelet Ja Nej Planlægger i 2015 Sept. 2014 100%

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT NATIONAL HANDLINGSPLAN 2016 Indhold 1 Indledning 3 2 Vision og værdier 8 3 Hvem er den ældre medicinske patient? 11 4 Derfor er der brug for en styrket

Læs mere

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november Opfølgningsproces på sundhedsområdet KKR-møder i november Et sundhedsudspil der forpligter Sygehusenes specialisering påvirker kommunerne Vi skal aflaste sygehusene det er god samfundsøkonomi og godt for

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer?

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Workshop: Værdige og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet for de ældre medicinske patienter hvad skal der til? DSKS, 14.1.2011 Mirjana

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben?

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Kort og godt om de to væsener til brug for KL s Sundhedskonference 2015 Indledning Denne pjece Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet I t I t Hovedstaden Bornholm Hovedstaden Brøndby Hovedstaden Brøndby Kræftrehabiliteringskurset: I gang igen Kurset 'I gang igen' er et tilbud til patienter, der har fået en kræftdiagnose og deres pårørende.kurset

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering 1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering I dette papir beskrives fire temaer, som er udvalgt i en fælleskommunal administrativ proces. Temaerne er bud på, hvad der er det vigtigste at samarbejde

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Bedre sammenhæng i tværsektorielle forløb Faglig udvikling Aktiv styring og planlægning Fokus og målgruppe (sundhedspolitikken) Fokus:

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser)

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) 15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Projektgruppen: Distriktsleder Christina Bjerking Områdeleder Birthe T. Larsen Udviklingssygeplejerske Gunnel Pedersen Koordinerende akutsygeplejerske

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere