PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning"

Transkript

1 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat 0,25 mg/ml. Hjælpestof: Benzalkoniumchlorid Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Øjendråber, opløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Midlertidig lindring af tegn på symptomer på allergisk konjunktivitis, inklusiv konjunktival hyperæmi, chemosis og kløe hos voksne og børn over 5 år. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne: 1 dråbe 3-4 gange daglig i op til 14 dage. Børn: Børn (ældre end 5 år): Der er ingen specifikke studier tilgængelige for denne patientgruppe. Grundet mulige systemiske virkninger, bør doseringen ikke overstige 1 dråbe 2-3 gange daglig. Må ikke anvendes til børn under 5 år. Patienter bør konsultere deres læge, hvis deres symptomer fortsætter i mere end 3 4 dage. Antistina-Privin bør ikke anvendes i perioder længere end 14 dage, da dette kan forårsage rebound hyperæmi og toksisk follikulær konjuktivit. Antistina-Privin,+øjendråber,+opløsning.doc Side 1 af 5

2 Hvis mere end et lægemiddel skal dryppes i øjnene, bør der gå mindst 5 minutter mellem administrationen af de forskellige præparater. Doseringsenheden er steril indtil forseglingen brydes. Patienter skal instrueres i ikke at tillade spidsen af doseringsenheden at komme i kontakt med øjet eller omkringliggende væv, da dette kan kontaminere opløsningen. For at reducere systemisk absorption skal tårekanalen presses sammen ved hjælp af en finger i øjenkrogen i 2 minutter efter instillationen. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for antazolin og/eller naphazolin eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Samtidig brug af monoaminooxidaseinhibitorer (MAOI) (se pkt. 4.5). Spædbørn og børn op til 5 år. Mistænkt eller diagnosticeret snævervinklet glaukom (medmindre der er udført iridektomi (eller iridotomi)). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Antistina-Privin bør anvendes med forsigtighed til patienter med diabetes, hypertension, tyrotoksikose, forhøjede stofskiftehormoner, arytmi, takykardi eller fæokromocytom, samt hos ældre patienter med alvorlige kardiovaskulære sygdomme. Antistina-Privin bør ikke bruges af patienter med tørre øjne. Patienter med rhinitis sicca bør være ekstra omhyggelige med at foretage korrekt nasolacrimal okklusion for at forhindre, at Antistina-Privin når den nasale mucosa. Patienter bør konsultere deres læge, hvis symptomerne forværres, eller hvis de oplever smerter i øjet og sløret syn efter anvendelse. Overforbrug af vasokonstriktorer kan forårsage rebound hyperæmi. Antistina-Privin indeholder benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Antistina-Privin bør ikke anvendes, mens der bæres bløde kontaktlinser. Linserne må først indsættes 15 minutter efter drypning. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktioner Sympatomimetiske lægemidler kan forårsage hypertensiv krise hvis de anvendes samtidig med MAOI. Samtidig brug med MAOI er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3 ). Sløvende antihistaminer kan forstærke den sløvende effekt af CNS dæmpende midler inklusive alkohol, hypnotika, anxiolytiske beroligende midler og antipsykotika. De har også additiv antimuskarin virkning med andre antimuskarine lægemidler som atropin og visse antidepressiva (både tricykliske og MAOI). Da systemisk absorption af antazolin er mulig, bør forsigtighed udvises når Antistina-Privin anvendes samtidig med disse lægemidler. Antistina-Privin,+øjendråber,+opløsning.doc Side 2 af 5

3 Hvis mere end et lægemiddel skal dryppes i øjnene, bør der gå mindst 5 minutter mellem administrationen af de forskellige præparater. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Antistina-Privin bør kun anvendes på tvingende indikation. Der er ingen tilgængelige data for anvendelse af antazolin og/eller naphazolin til gravide. Amning: Antistina-Privin bør ikke anvendes i ammeperioden. Det vides ikke om antazolin og/eller naphazolin udskilles i modermælken, og påvirkning af det ammede barn kan ikke udelukkes. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Antistina-Privin kan på grund af bivirkninger som døsighed, svimmelhed, søvnighed eller sløret syn påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad. 4.8 Bivirkninger Den mest almindelige bivirkning er brændende/stikkende fornemmelse ved inddrypning, hvilket oftest er mildt og forbigående. Hjerte Nervesystemet Øjne Almindelig ( 1/100 til <1/10) Vaskulære sygdomme Angina pectoris, takykardi. Hovedpine, søvnighed, svimmelhed, døsighed, rysten. Brændende/stikkende fornemmelse ved inddrypning, symptomer indikerende lokale allergiske reaktioner. Irispigmentdispersion, mydriasis, sløret syn, akut konjunktivit, kronisk konjuktivit, toksisk folliculær konjuktivit, tørre øjne, rebound tilstoppelse og reaktive hyperæmi, snævervinklet glaukom, brændende fornemmelse i øjet. Hypertension. Antistina-Privin,+øjendråber,+opløsning.doc Side 3 af 5

4 Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Immunsystemet Psykiske forstyrrelser Svedtendens. Overfølsomhedsreaktioner. Central excitation. 4.9 Overdosering Utilsigtet oral indtagelse af én 10 ml flaske svarende til 50 mg antazolinsulfat og 2,5 mg naphazolinnitrat giver sandsynligvis ikke nogen alvorlige konsekvenser hos en voksen. Hos børn, specielt hos dem under 2 år, kan kvalme, søvnighed, arytmi/takykardi og muligvis shock opstå. Dæmpning af CNS, shock-lignende hypotension og koma er forekommet efter overdosering med naphazolin. Behandling: Ved utilsigtet oral overdosering kan aktivt kul overvejes. Evt. kunstig åndedræt. Generelle intensive understøttende tiltag kan overvejes i alvorligere tilfælde Udlevering HA 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation S 01 GA 51 - Oftalmologika, decongestantika og antiallergika. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Antazolin er et antihistamin af ethylendiamin-klassen, der er selektive H 1 -antagonister. Når anvendt systemisk, kan denne gruppe af antihistaminer forårsage moderat sedation (på trods af svag CNS-virkning), mundtørhed, obstipation og hudsensibilisering. Antazolin blokerer H 1 -receptorer kompetitivt. Virkninger medieret af H 1 -receptorer inkluderer sammentrækning af glat muskulatur og udvidelse og øget gennemstrømning af kapilærerne. Naphazolin er et sympathomimetikum med alfaadrenerg aktivitet. Dets vasokonstiktive effekt reducerer rødmen og ødem i allergisk konjuktivitis. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Der er ikke udført nogen specifikke farmakokinetiske studier med Antistina-Privin på mennesker. Men, systemiske virkninger er rapporteret efter topikal administration af naphazolin hos mennesker. Lokal vasokonstriktion opstår typisk indenfor 10 minutter og kan fortsætte i 2 til 6 timer. Antistina-Privin,+øjendråber,+opløsning.doc Side 4 af 5

5 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Der er ikke udført nogen standardstudier for mutagenicitet, carcinigenitet, teratogenitet eller for at undersøge reproduktionstoksicitet og reproduktiv præstation med Antistina- Privin. Prækliniske effekter blev kun set ved eksponering der betragtes som tilstrækkeligt højere en maksimal human eksponering, indikerende mindre relevans ved klinisk brug. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Benzalkoniumchlorid, borsyre, borax og vand, sterilt. 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen særlige opbevaringsbetingelser. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Flaske (plast). 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Laboratoires Thea 12, rue Louis Bleriot Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrig 8 MARKEDSFØRINGSTILADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 16. november DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 25. marts 2013 Antistina-Privin,+øjendråber,+opløsning.doc Side 5 af 5

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien Motion gavner skizofrenes recovery Fem fabelagtige bøger til ferien SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 14 6. DECEMBER 2013 113. ÅRGANG Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen Sygefravær går

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Lægemidler* Personlig pleje. Vitaminer/naturlægemidler* Andet

INDHOLDSFORTEGNELSE. Lægemidler* Personlig pleje. Vitaminer/naturlægemidler* Andet INDHOLDSFORTEGNELSE Lægemidler* Side Forstoppelse 3 Diarré 6 Halsbrand 7 Svage smerter 7 Muskler/led 8 Øjne 12 Fodsvamp/ringorm 12 Personlig pleje Hår vask & pleje 13 Krops vask & pleje 14 Intim vask &

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Dansk læge, afdelingsoverlæge

Dansk læge, afdelingsoverlæge w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 2 mar ts 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a

Læs mere

Det er sgu da et pigejob

Det er sgu da et pigejob Sundhedsplejen er i høj grad et job for mænd Stem på en næstformand Danish Journal of Nursing nr. 8 23. april 2010 110. årgang Det er sgu da et pigejob kort nyt Nye socialsygeplejersker hjælper stofmisbrugere

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere