Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen."

Transkript

1 Statsamtmanden for Århus Amt Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: /070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6. september 2005 til Århus Amtsråd, at det ikke er lovligt i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne, at amtsrådet indkøber cykler, der stilles til rådighed for grupper af ansatte på Silkeborg Centralsygehus med henblik på at løse akutte parkeringsproblemer for patienter og pårørende. På baggrund af to folketingsspørgsmål (S 3507 og S 3550) anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved e-post af 19. september 2005 statsamtmanden for Århus Amt om en udtalelse om sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det er et sagligt amtskommunalt formål at sikre eksistensen af parkeringsfaciliteter i nærheden af et amtskommunalt sygehus for dermed at lette forholdene for bl.a. sygehusets ansatte, ambulant behandlede patienter og besøgende til indlagte patienter. Det må endvidere efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse antages at være sagligt for en amtskommune til fremme af dette formål at lette presset på eksisterende parkeringsfaciliteter, f.eks. ved den omhandlende cykelordning, hvis hovedformål er at opnå det fornødne antal p-pladser til rådighed i byggeperioden til patienter og pårørende. Århus Amtsråd kan således lovligt indkøbe cykler, der stilles til rådighed for grupper af ansatte på Silkeborg Centralsygehus, med henblik på at opnå, at der i byggeperioden kan stilles det fornødne antal p-pladser til rådighed for patienter og pårørende. For så vidt angår Århus Amtsråds efterfølgende salg af cykler til medarbejderne er der efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke grundlag for at antage, at der hermed sker salg til en pris, der er lavere end markedsprisen. Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse.

2 2 Sagens baggrund: Det fremgår af sagen, at statsamtmanden for Århus Amt på baggrund af omtale i radioen af Silkeborg Sygehus` planer om at stille cykler til rådighed for personalet i brev af 20. juni 2005 anmodede Århus Amtsråd om en udtalelse i sagen, herunder om hjemmelsgrundlaget for ordningen. Statsamtmanden henviste i den forbindelse til, at sagen var omtalt på Århus Amtskommunes hjemmeside, idet sagen var sat på dagsordenen for Sundhedsudvalgets møde den 22. juni Af dagsordenspunktet 11. Cykelordning på Silkeborg Centralsygehus for Sundhedsudvalgets møde den 22. juni 2005 fremgår bl.a. følgende: Projekt (P)lads til patienterne I forbindelse med byggeriet af nyt stort patienthotel, parkeringskælder og forhal på Silkeborg Centralsygehus bliver antallet af parkeringspladser på sygehuset reduceret med 73 i byggeperioden, som vil vare cirka 1 år. Da Silkeborg Centralsygehus i forvejen mangler parkeringspladser, har sygehusledelsen af hensyn til patienternes oplevelse af kvalitet og service besluttet, at størstedelen af parkeringspladserne reserveres til patienterne. Dette medfører, at der i perioden er færre parkeringspladser til personalet end normalt, og at personalet vil få svært ved at finde en parkeringsplads. For at få parkeringen til at fungere så gnidningsfrit som muligt i byggeperioden, har sygehusledelsen og HMU iværksat en parkeringskampagne, (P)lads til patienterne. En gruppe med repræsentanter fra sygehusledelsen og tillidsrepræsentanter har udarbejdet strategien bag kampagnen, som dels skal sikre, at personalet ikke benytter patienternes parkeringspladser, dels få flere blandt personalet til at benytte offentlige transportmidler og/eller cykler, således at patienter, pårørende kan parkere på sygehusets matrikel, når de har ærinder på sygehuset. Parkeringskampagnen består af flere forskellige initiativer, hvoraf det første, en cykelordning, allerede er begyndt: Sygehuset har lavet en aftale med en lokal cykelhandler om at købe op til 100 cykler. Disse cykler udlånes til 100 medarbejdere i et år, hvorefter medarbejderne køber cyklerne for 500 kr. (cirka 25 % af indkøbsprisen). Til gengæld forpligter medarbejderne sig til ikke at parkere på sygehusets matrikel i et år. Da ordningen har til formål at frigøre parkeringspladser til patienterne, er cykelordningen alene relevant for medarbejdere, som hidtil har parkeret på sygehusets matrikel. De medarbejdere, som hidtil har benyttet sygehusets parkeringspladser i dagtiden, og som har ønsket at være med i cykelordningen, har udfyldt et ansøgningsskema, hvor de blandt andet har afkrydset, hvor mange gange de i årets første kvartal har parkeret på sygehusets matrikel. Der har været overvældende interesse for cykelordningen, idet 186 medarbejdere har søgt og reelt er kvalificerede til at komme med i cykelordningen. Da sygehuset alene har afsat midler til indkøb af 100 cykler, er ansøgere prioriteret således, at de 100 medarbejdere, som belaster parkeringspladserne mest, kommer med i cykelordningen.

3 3 Da der er tale om en særlig situation og en utraditionel måde at løse et påtrængende behov på for at skaffe P-pladser til patienterne, kunne Sundhedsudvalget overveje at støtte projektet ved at tilbyde de resterende 86 medarbejdere lån af cykel, således at de også kan indgå i ordningen. Udgifterne til indkøb af de resterende cykler vil beløbe sig til kr. Finansiering vil kunne anvises via sundhedsvæsenets centrale rammer. Århus Amtsråd udtalte sig i brev af 2. august 2005 til statsamtmanden for Århus Amt om sagen. Af dette brev fremgår bl.a. følgende: Som det fremgår af dagsordenspunktet for Sundhedsudvalgets møde den 22. juni 2005, er der på Silkeborg Centralsygehus etableret et projekt under overskriften (p)lads til patienterne. Baggrunden herfor er, at der som følge af byggeri på området i byggeperioden på ca. 1 år vil være et begrænset antal pladser til rådighed for sygehusets brugere og personale. Som et led i løsningen af disse parkeringsmæssige problemer i byggeperioden, er det blevet besluttet at indføre ordningen, hvorefter medarbejderne forpligter sig til at lade bilen stå og i stedet benytte en cykel, de får stillet til rådighed af Sygehuset. Når projektperioden er afsluttet, har medarbejderen mulighed for at købe cyklen. I forbindelse med beslutningen herom er der lagt vægt på, at ordningen kan være med til at sikre sygehusets brugere og den del af personalet, der ikke har den anden mulighed for transport til arbejde end bil, adgang til parkering af deres bil på Sygehusets område. Det skal i den forbindelse nævnes, at parkeringspladsen ved Sygehuset fremstår som en offentlig tilgængelig p-plads, og at der på Sygehuset er kutyme for, at der stilles p-pladser til rådighed for medarbejderne, hvorfor en ændring af dette forhold (f.eks. ved forbud mod personalets brug), vil udgøre en ændring af medarbejdernes ansættelsesmæssige vilkår, som sygehuset ikke umiddelbart kan gennemføre, ligesom det ikke sådan som forholdene er vil være muligt at påse om et sådant påbud bliver overholdt. Formålet med ordningen er således at opnå det fornødne antal p-pladser til rådighed i byggeperioden til patienter og pårørende. Herunder får medarbejderne et reelt og sundere alternativ til at køre i bil til arbejde. Alternativt kunne de fornødne pladser være tilvejebragt ved at leje andre p- pladser i området til erstatning, hvilket imidlertid ville have medført en højere udgift for Sygehuset. Der er derimod ikke tale om et personalegode, der gives til samtlige medarbejdere, men et begrænset projekt. Herudover er projektet helt i tråd med den personalerettede sundhedsfremmeindsats, som Amtet gerne ønsker om bidrage til. I den forbindelse er det Amtets vurdering, at brugen af cykelordninger som en del af sundhedsfremmeindsatsen generelt er meget oppe i tiden, og at projektet vil være med til at afprøve denne mulighed og vise interessen herfor. Det er Amtets vurdering, at afholdelsen af udgiften til indkøb af cyklerne, der stilles til rådighed for medarbejderne, henset til ovennævnte hensyn, er lovlig. Hjemlen til afholdelse af udgiften kan, når der ikke foreligger direkte lovmæssig adgang til at afholde sådan udgift, findes i kommunalfuldmagtsreglerne, idet almennyttekriteriet og saglighedskravet ses opfyldt med de ovenfor nævnte hensyn, der ligger bag projektet.

4 4 Ordningen har ikke været forelagt Kommunernes Lønningsnævn, det der ikke er tale om et personalegode, men derimod et enkeltstående og tidsbegrænset projekt. Det fremgår af sagen, at Århus Amtsråd behandlede sagen om cykelordningen på Silkeborg Centralsygehus på amtsrådets møde den 23. august Et flertal i Århus Amtsråd vedtog på mødet den 23. august 2005 indstillingen om at bevilge kr. til Silkeborg Centralsygehus til indkøb af cykler under forudsætning af, at statsamtmanden for Århus Amt ikke havde bemærkninger til lovligheden af ordningen. Ved brev af 6. september 2005 til Århus Amtsråd udtalte statsamtmanden for Århus Amt, at det ikke er lovligt i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne, at Århus Amtsråd indkøber cykler, der stilles til rådighed for grupper af ansatte. Af denne udtalelse fremgår bl.a. følgende: På denne baggrund finder tilsynet, at det ikke er lovligt i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne, at Århus Amtsråd indkøber cykler, der stilles til rådighed for grupper af ansatte. Tilsynet har herved for det første lagt vægt på, at det må antages, at Århus Amtskommune ikke i henhold til de aftalte løn- og ansættelsesvilkår er forpligtet til at stille cykler til rådighed for ansatte eller grupper af ansatte. Tilsynet har endvidere lagt vægt på, at en ordning, hvor arbejdsgiver stiller cykler til rådighed for ansatte, efter tilsynets opfattelse ikke er en almindelig ordning på arbejdsmarkedet som helhed. Tilsynet har endelig lagt vægt på, at cykelordningen ikke har sammenhæng med selve arbejdsudførelsen, idet cyklerne alene skal dække de ansattes behov for transport mellem hjem og arbejde. Der er efter tilsynets opfattelse dermed tale om afhjælpning af forhold, der ikke kan henregnes til ansættelsesforholdet som sådan, idet cyklerne ikke skal anvendes af personalet i forbindelse med arbejdets udførelse. På baggrund af to folketingsspørgsmål (S 3507 og S 3550) anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved e-post af 19. september 2005 statsamtmanden for Århus Amt om en udtalelse om sagen. Ved brev af 26. september 2005 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte statsamtmanden for Århus Amt, at statsamtmanden kunne henholde sig til udtalelsen af 6. september Århus Amtsråd anmodede ved brev af 7. november 2005 statsamtmanden for Århus Amt om en fornyet vurdering af sagen. Af denne henvendelse fremgår bl.a. følgende: Århus Amtsråd har på sit møde den 4. oktober 2005 besluttet at anmode statsamtmanden om en fornyet vurdering af den etablerede cykelordning på Silkeborg Centralsygehus. Baggrunden er, at amtsrådet undrer sig over, at Statsamtet i afgørelsen af 6. september 2005 i sin begrundelse for udtalelsen ikke vurderer, om hensynet til at skabe parkeringspladser i en begrænset periode, gør ordningen lovlig. Dette uagtet, at Statsamtet i sagsfremstillingen nævner fire hensyn, der har dannet baggrund for projektet, nemlig

5 5 At Silkeborg Centralsygehus, mens der bliver bygget nyt patienthotel med parkeringskælder, er nødt til at reducere antallet af parkeringspladser med 73, hvorfor man så vidt muligt ønsker at stille de pladser, der er tilbage, til rådighed for sygehusets brugere ved at formå medarbejdere, der sædvanligvis benytter parkeringspladserne, til at undlade dette ved at cykle til og fra arbejde. Der er tale om en midlertidig foranstaltning i byggeperioden, som vil vare cirka 1 år. Ordningen henvendte sig til medarbejdere, der benyttede bil i forvejen og derfor belastede parkeringspladsområdet. Endelig blev de medarbejdere, der i første del af projektet fik tilbudt cyklen, valgt ud fra princippet om, hvem der belastede parkeringspladsen mest. Disse forhold viser efter Amtsrådets vurdering, at baggrunden for indførelsen af ordningen alene var hensynet til det reducerede antal parkeringspladser på sygehuset, og ønsket om primært at stille disse til rådighed for sygehusets brugere og pårørende. Derimod blev projektet ikke gennemført for at yde medarbejderne et personalegode. Det skal i den forbindelse ligeledes bemærkes, at modtagerne af cyklerne til gengæld skulle forpligte sig til ikke at benytte en parkeringsplads i den omhandlede byggeperiode. Århus Amtsråd skal således anmode Statsamtmanden om en fornyet vurdering af cykelordningen, i hvilken forbindelse det specifikt vurderes, hvorvidt Århus Amts udlån af cykler til personalet er lovligt, når det sker for at løse et midlertidigt parkeringsproblem, ligesom Amtsrådet ønsker besvaret, om det er Tilsynets opfattelse, at en fornuftig økonomisk fordelagtig ordning er forbudt, blot fordi den kan indebære et gode for personalet. Afslutningsvis skal det bemærkes, at såfremt ordningen skal betragtes som et personalegode, uanset at begrundelsen for indførelsen af ordningen ikke var et personalegode, skal det bemærkes, at der allerede findes tilsvarende former for cykelordninger for medarbejdere, jf. ex. og Lægemiddelstyrelsens ordning, ligesom Ebeltoft Kommune sammen med et par institutioner og virksomheder på Djursland har indgået et sundhedsprojekt, der blandt andet indebærer cykelordning. Statsamtmanden for Århus Amt udtalte sig ved brev af 23. november 2005 til Århus Amtsråd på ny om sagen. Af denne udtalelse fremgår bl.a. følgende: Tilsynet finder fortsat ikke, at der er en sådan tæt og naturlig sammenhæng mellem på den ene side amtskommunens lovlige ønske om at udlægge parkeringsarealer og på den anden side indkøb og videresalg af cykler til personale ansat ved sygehuset, at amtskommunen kan varetage sidstnævnte opgave. Tilsynet henviser til begrundelsen i udtalelsen af 6. september Tilsynet kan supplerende oplyse, at det i særlig grad har indgået i vurderingen, at medarbejderne kan købe cyklen for 500 kr. efter et år. Tilsynet finder, at det må antages, at der hermed sker salg til en pris, der er lavere end cyklens værdi. Tilsynet har således ikke taget stilling til, om cykler kan stilles til rådighed for medarbejdere i arbejdstiden til brug for arbejdets udførelse. Amtsrådet har endelig henvist til Lægemiddelstyrelsens ordning og en ordning, som Ebeltoft Kommune indgår i. Tilsynet finder ikke, at det hermed er sandsynliggjort, at det på

6 6 arbejdsmarkedet som helhed er almindeligt, at en arbejdsgiver indkøber cykler til de ansatte, som de ansatte efter 1 års brug kan købe til en pris, der ikke modsvarer cyklens værdi. Århus Amtskommune har ved brev af 5. april 2006 med bilag på ny rettet henvendelse til statsamtmanden for Århus Amt. Om Århus Amtskommunes efterfølgende salg af de pågældende cykler til medarbejderne, når parkeringsfaciliteter er blevet reetableret, har amtskommunen oplyst følgende: Sygehuset ville tilbyde en noget for noget ordning til det personale, som ofte benyttede parkeringsarealerne. Dette personale kunne få en almindelig cykel stillet til rådighed imod at indgå en aftale om, at de ikke benyttede bil til arbejde og dermed ikke belastede parkeringsarealet i det år, som nybyggeriet stod på. Når byggeriet på sygehuset var afsluttet, skulle aftalen ophøre og cyklerne afhændes. Sygehuset købte et sæt almindelige cykler til ca kr. pr. stk. og aftalte med leverandøren, at cyklerne ville kunne sælges tilbage efter et år for 625 kr. inkl. moms altså 500 kr. uden moms. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at før cyklerne vil kunne videresælges skal de have et eftersyn og antageligt have skiftet dæk/slanger samt justeret/skiftet gear og bremser. Det skal også bemærkes, at der er stor forskel på prisen i enkeltstående privat salg, og et samlet salg af 100 brugte cykler. Prisen skal også ses i forhold til prisen på nye billige almindelige cykler, der kan købes fra kr. Med dette niveau vil prisen på brugte almindelige cykler aldrig kunne komme over 1000 kr. og ved forretningsmæssigt salg vil det blive forventet, at cyklerne både er istandgjorte, og at der efterfølgende er service ved fejl. For en uistandgjort brugt cykel uden service er en pris på 500 kr. ikke urealistisk. Sygehuset besluttede på denne baggrund, at det personale, der har indgået i ordningen, kunne købe cyklerne, hvis de ønskede det, for den markedsværdi, som cyklen på salgstidspunktet vil have for sygehuset altså 500 kr. Ved brev af 9. juni 2006 til Århus Amtskommune har statsamtmanden for Århus Amt oplyst, at statsamtmanden under henvisning til, at sagen er under behandling i Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke har yderligere bemærkninger til sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse: 1. Tilsynet med amtskommunerne varetages af fem statsamtmænd, jf. 47, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003). Det er statsamtmanden for Århus Amt, der fører tilsyn med Århus Amtskommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for de fem statsamtmænd, men ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som statsamtmanden har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en amtskommune lovligt kan indkøbe cykler, der stilles til rådighed for grupper af amtskommunens ansatte med henblik på at løse et midlertidigt parkeringsproblem, er ikke reguleret i den skrevne lovgivning. Spørgsmålet skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

7 7 Efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en amtskommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en amtskommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det amtskommunale fællesskab til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en amtskommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Hvor der i øvrigt er et lovligt amtskommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en amtskommunal disposition er til fordel for en enkelt person, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Der henvises herved til bl.a. Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2005, side 17 og 25 ff., Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 691 ff., og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II Opgaver 1987, side 68 ff. og 118 ff, men dog tilsyneladende noget anderledes Mogens Heide-Jørgensen, Den kommunale interesse, 1993, side 285 ff., særligt side 317 f. Almennyttekriteriet er ikke udtryk for en særlig præcis afgrænsning af amtskommuners kompetence. Kriteriet kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke amtskommunale hensyn der i en samlet afvejning af interesser kan begrunde, at en amtskommune lovligt kan varetage en opgave. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det er et sagligt amtskommunalt formål at sikre eksistensen af parkeringsfaciliteter i nærheden af et amtskommunalt sygehus for dermed at lette forholdene for bl.a. sygehusets ansatte, ambulant behandlede patienter og besøgende til indlagte patienter. Det må endvidere efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse antages at være sagligt for en amtskommune til fremme af dette formål at lette presset på eksisterende parkeringsfaciliteter, f.eks. ved den omhandlende cykelordning, hvis hovedformål er at opnå, at der kan stilles det fornødne antal p-pladser til rådighed i byggeperioden til patienter og pårørende. Århus Amtsråd kan således lovligt engagere sig i den omhandlende cykelordning. 3. For så vidt angår Århus Amtsråds efterfølgende salg af de pågældende cykler til medarbejderne, når parkeringsfaciliteter er blevet reetableret, skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyse følgende: Det er antaget, at en amtskommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Som en modifikation til dette udgangspunkt antages det, at en amtskommune på visse betingelser for at undgå værdispild i et vist omfang lovligt kan udnytte overkapacitet og således varetage opgaver, der normalt ikke er amtskommunale.

8 8 Det er en betingelse for udnyttelse af overkapacitet, at den pågældende amtskommunale kapacitet ikke er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er amtskommunale, samt at overkapaciteten af hensyn til løsningen af den amtskommunale opgave ikke kan afskaffes. Ved afgørelsen af, om en amtskommune lovligt kan sælge overskudskapacitet, indgår det efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis endvidere som et element i afvejningen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. Det antages endvidere, at det forhold, at amtskommuner ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder, og den omstændighed, at amtskommuners opgavevaretagelse ikke må påføre private konkurrence, indebærer, at prisen ved salg af overskudskapacitet skal fastsættes således, at den mindst svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse. På den baggrund kan Århus Amtsråd, når parkeringsfaciliteterne er blevet reetableret, lovligt sælge de omtalte 100 cykler. Udgangspunktet er, at salget skal ske til markedspris. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse må afgørelsen af, hvad der er markedspris for sådanne brugte cykler, bero på et skøn. Dette skøn kan efter omstændighederne være vanskeligt at foretage. Der må derfor tilkomme amtsrådet en vis margin. Det bemærkes i den forbindelse, at salg af et stort antal cykler af en bestemt type efter omstændighederne kan trække markedsprisen ned. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er således enigt med Århus Amtskommune i, at det må antages at være en forskel på prisen i enkeltstående privat salg og et samlet salg af 100 brugte cykler. Det forhold, at der er tale om cykler, der har været udlånt, og som ikke er istandgjort, kan også påvirke prisen negativt. Det fremgår af sagen, at Silkeborg Sygehus har købt et sæt almindelige cykler til ca kr. pr. stk., og at medarbejderne kan købe de pågældende cykler for 500 kr., når parkeringsfaciliteterne er blevet reetableret, hvilket forventes at være efter et års brug af cyklerne. På den baggrund er der efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke grundlag for at antage, at Århus Amtsråds efterfølgende salg af cykler til medarbejderne sker til en pris, der er lavere end markedsprisen. 4. Sammenfattende er det således Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at Århus Amtsråd lovligt kan indkøbe cykler, der stilles til rådighed for grupper af ansatte på Silkeborg Centralsygehus, med henblik på at opnå, at der i byggeperioden kan stilles det fornødne antal p-pladser til rådighed for patienter og pårørende. Der er efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke grundlag for at antage, at Århus Amtsråds efterfølgende salg af de pågældende cykler til medarbejderne sker til en pris, der er lavere end markedsprisen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Der henvises til j.nr /648.

9 9 Kopi af dette brev er sendt til Århus Amtsråd. Med venlig hilsen Inger Mogensen

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22. Tlf. 3392 9300 9. april 2008

Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22. Tlf. 3392 9300 9. april 2008 Torkil Forman Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 9. april 2008 Fax. 3393 2518 Ved brev af 24. januar 2006 med bilag videresendte Folketingets Ombudsmand Deres

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter Sundhedsudvalget (2. samling) L 74 - Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. maj 2005 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-2000-10 Sagsbeh.: DSI Fil-navn: div. notat 30.05.

Læs mere

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole Y 29-10- 04 TILSYNET Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Ved brev af 1. juni 2004 har Y Byråd anmodet om statsamtets godkendelse af, at Y Kommune

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme.

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme. Notat om hjemfaldspligt på de private ejendomme. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Jakob Tønners Dato: 1. december 2014/jtq 1. Indledning Hvidovre Kommune har en

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Region Nordjylland Dato: 2. juli 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: 2006-2110/1081-1 Sagsbeh.: DSI Ved brev af 5. december 2006 med bilag rettede forberedelsesudvalget for Region Nordjylland henvendelse

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne Foreningen af Fjernvarmeforbrugere Sneglerupvej 2 4571 Grevinge Sagsnr. 2014-2745 Doknr. 92379 Dato 02-04-2014 Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk

Læs mere

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET CAFE AKTIVITETER I HUSENE Grundlæggende problematikker: 1. Kulturhusenes drift. 2. Kommunernes lovlige aktiviteter. 3. Indtægt Café-virksomhed/indtægt Café-udlejning/tilskud kulturhuse. OVERSIGT INDLÆGGET

Læs mere

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato: 2. september 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: EGE Sags

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Rudersdal Kommunalbestyrelse rudersdal@rudersdal.dk Dato: 22. januar 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2005-2075/181-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 31. januar 2006 med bilag rettede

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger 30-09- 2009 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 24. marts 2009, hvor du

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003. Lindh Stabell Horten A/S Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Att. Advokat Klavs V. Gravesen Dato: 13. maj 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17. april

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016 Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Program Præsentation af problemstilling Kommunen sælger fast ejendom Kommunen opfører byggeri til brug for kommunen

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Som besvarelse på Statsforvaltningens brev af 14. februar 2014 kan det oplyses, at sagen har været behandlet i Byrådet den 24. marts 2014.

Som besvarelse på Statsforvaltningens brev af 14. februar 2014 kan det oplyses, at sagen har været behandlet i Byrådet den 24. marts 2014. Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Statsforvaltningen Att.: Tilsynet Sendt pr. mail til tilsynet@statsforvaltningen.dk Stengade 59 3000 Helsingør Byrådet Tlf.

Læs mere

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET.

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Indledning. Fonden FÆNGSLET har i forlængelse af budgetforlig for 2013 ansøgt om støtte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved kopi af dette brev meddelt Statsforvaltningen Midtjylland ministeriets retsopfattelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved kopi af dette brev meddelt Statsforvaltningen Midtjylland ministeriets retsopfattelse. Skanderborg Byråd skanderborg.kommune@skanderborg.dk Dato: 27. marts 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2004-2117/745-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 23. juni 2004 med bilag anmodede

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430 Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI 31-10- 2013 J.nr. 54430 Tilsynet Med brev af 28. september 2012 har Varde Kommune fremsendt din klage over

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468

Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468 Pkt.nr. 2 Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere