BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183

2 BRUGERVEJLEDNING 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 12 INSTRUKSJONSBOK 20 INSTRUKTIONSBOK SIKKERHEDSINFORMATION 1.1 INDLEDNING Brugsanvinsningen skal læses og forstås omhyggeligt af svejseren, servicepersonalet og det tekniske personale. 1.2 PERSONLIG BESKYTTELSE Hvis der ikke bliver taget hensyn til sikkerheds- og brugsvejledning, kan enhver slags svejseprocesser være farlige, ikke kun for operatøren, men også for enhver person, som opholder sig i nærheden af svejseapparatet. Lysbuens stråler kan såre øjnene og brænde huden. Den elektriske lysbue danner meget skarp UV-lys og infrarød lys. Hvis der ikke bliver sikret den tilsvarende beskyttelse, kan lysbuens stråler såre øjnene og fremkalde hudsforbrændinger. Gennemfør svejsningen i lukket brandsikkert tøj uden lommer eller smøgede bukseben, hansker og sko med isolerende såler. Tag aldrig tøj med olie- eller fedtpletter på. Brug en beskyttende svejsehjelm af brandsikkert materiale med tilsvarende filterlinser, som er konstrueret på den måde, at den også beskytter halsen og ansigtet fra siderene. Hold beskyttelseslinserne rene og udskift dem mod nye, så snart de gamle linser går i stykker, slår en revne eller bliver umulige at rense. Der må installeres et gennemsigtigt glasrude mellem linserne og svejsezonen. Gennemfør svejsningen i et lukket rum, som ikke er sammensluttet med andre arbejdsrum. Se aldrig på den elektriske lysbue, hvis der ikke er sikret den tilsvarende øjenbeskyttelse. Der må kun arbejdes med beskyttelsebriller med sideskærme på, for at beskytte øjnene, så fremmedlegemer ikke rammer øjnene. Ved svejsningen dannes gas og røg, som kan være farlige og sundheds-skadelige. Der skal sikres den tilsvarende gasudstødningsventilation i svejsezonen. Den kan sikres ved brug af en mobil gassuger eller et i arbejdsbordet indbygget system, som sikrer udstødningsventilation fra begge sider, forsiden og bagsiden, men ikke fra bordets arbejdsoverfladen, og på den måde forebyggger spredningen af støv og røg. Den lokale gasudstødningsventilation skal sikres ved siden af den tilsvarende almene ventilation og luftcirkulation, især når arbejdet gennemføres i et lukket rum. For at forebygge dannelsen af sunhedsskadelige røg, rens metaloverflader fra rust eller maling inden svejsningen. De dele, som er blevet afrenset med opløsningsmidler, skal tørre før svejsningen. Vær især forsigtig med at svejse de metaller, som muligvis indeholder en eller flere følgende kemiske elementer: Antimon Beryllium Cobalt Mangan Selen Arsen Cadmium KobberKviksølv Sølv Barium Krom Bly Nikkel Vanadium Før svejsearbejde påbegyndes, skal alle opløsningsmidler, som indeholder klor, fjernes fra svejsezonen. Nogle opløsningsmidler, som indeholder klor, spaltes under påvirkning af UV-radiation og udskilller fosgengas. 1.3 BRANDSIKKERHEDD Gløende slaggegnister eller lysbue kan fremkalde brand eller eksplosion. Der skal sikres, at det godkendte brandslukningsapparat i tilsvarende størrelse og type er tilgængeligt arbejdszonen. Apparatet skal kontrolleres regelmæssigt, for at sikre at det er i tilsvarende arbejdsorden; Alle letantændelige materialer skal fjernes fra svejsezonen. Hvis det ikke er muligt at fjerne dem, skal de beskyttes ved hjælp af et brandsikkert tæppe; Der skal sikres den tilsvarende ventilation i svejsezonen. Der skal holdes tilstrækkelig luftstrøm i arbejdszonen for at forebygge eksplosionsfare eller samling af toksiske gasser; Gennemfør aldrig svejsearbejde på plader, som kunne have indeholdt letantændelige materialer; Kontroller altid svejsezonen for at sikre, at der ikke er gnister, slagge eller rødglødende metaller og ildflammer; Der skal være brandsikkert gulv i arbejdszonen. 1.4 ELEKTRISK STØD ADVARSEL: ELEKTRISK STØD KAN VÆRE DØDSFARLIGT! Kvalificeret personale, som har kendskab til Førstehjælps teknik, skal altid opholde sig i svejsezonen. Hvis personen er bevidstløs og har fået elektrisk stød, lad være med at røre ved personen, hvis han eller hun er i kontakt med elektrisk aktive dele. Afbryd strømkilden og giv Førstehjælp derefter. Hvis det er nødvendigt at fjerne kabler væk fra den tilskadekommende person, brug tørt træ eller andre isoleringsmaterialer for at fjerne kabler. Brug kun tørre handsker og tøj. Sørg for isolation mellem krop og arbejdsemne, og andre dele i vejsekæden. Der skal sikres den rigtige jordforbindelse på den elektriske linie. Svejskablet må aldrig vikles rundt om krop. Rør under ingen omstændigheder ved indgangsstrøm- og svejsestrømkædens dele. Alle slidte og beskadigede dele skal repareres eller udskiftes snarest. Vær især forsigtig, når arbejdet gennemføres i våde zoner. Apparates installation og vedligeholdelse skal gennemføres i overensttemmelse med de lokale krav. Før enhver slags teknisk vedligeholdelses- eller reparationsarbejde påbegyndes, skal strømforsyningskilden afbrydes. 2 3

3 Hvis du føler selv det allermindste elektriske stød, afbryd snarest alle svejsearbejder. Apparatet må ikke bruges før fejlen er fundet og fjernet. 1.5 STØJ Støjen kan fremkalde varige hørehæmninger. Svejseprocesser kan fremkalde støjniveauet, som overskrider sikre arbejdslimitter. Der skal sikres ørebeskyttelse mod høj støj for at forebygge varige hørehæmninger. For at sikre hørebeskyttelse mod høj støj, brug beskyttende ørepropper og/eller ørevarmere. Støjniveauet skal måles for at sikre, at støjens dba ikke overskrider det sikre støjniveau. 1.6 ELEKTROMANGNETISK FORENELIGHED Før installeringen af svejseapparatet skal miljøet kontrolleres ved at tage hensyn til følgende vejledning Der skal sikres, at der i nærheden af svejseapparatet ikke findes andre strømforsyningskabler, kontrolllinier, telefonledninger eller andet lignende udstyr; Der skal sikres, at der i nærheden af svejseapparatet ikke findes fjernsynsapparater, computere eller andre kontrolsystemer; Mennesker med elektroniske hjertestimulatorer eller høreapparater må ikke opholde sig i nærheden af energikilden.! I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre særlige sikkerhedsarrangementer. Forstyrrelser kan blive fjernet ved at tage hensyn til følgende vejledning: Hvis der er forstyrrelser på strømforsyningslinien, skal der installeres et E.M.C. filter mellem elektrisitetsnettet og apparatet; Udgangskabler skal forkortes; de skal sættes sammen og ledes langs jorden; Efter vedligeholdelse skal alle apparatets paneler lukkes korrekt. 1.7 SVEJSEBESKYTTELSESGASSER Gascylindere indeholder gasser, som er under tryk. Hvis cylinderen er beskadiget, kan den eksplodere. Vær forsigtig i omgang med cylindere. På dette apparat må der kun bruges inerte eller brandsikre gasser for lysbuens beskyttelse. Det er vigtigt at vælge den gas, som svarer til den tilsvarende slags svejsning; Brug aldrig gas fra ikke identificerede cylindre eller beskadigede cylindre; Tilslut aldrig gascylinderen direkte til svejseapparatet, brug trykregulatoren; Der skal sikres, at trykregulator og målapparater arbejder korrekt; Smør aldrig regulatoren med olie eller fedt; Hver regulator er beregnet til brug sammen med en bestemt gas. Der skal sikres, at regulator er beregnet til den beskyttelsesgas, som bliver brugt; Der skal sikres, at gascylinderen er fæstnet godt til svejseapparatet ved hjælp af kæden, som leveres med apparatet; Cylindere må under ingen omstændigheder udsættes for ekstrem varme, gnister, slagge eller ildframmmer; Der skal sikres, at gasslangen altid er i god arbejdsorden; Der skal sørges for, at gasslangen pladseres på et sikkert afstand fra arbejdszonen. 3.0 MONTERING 3.1 MONTERING AF HÅNDTAGET OG HJUL Pak svejseapparatet ud; Skrue de to hjul på apparatet; Før aksen igennem hullene på bagdelen af svejsemaskinen og sæt hjulene fast på hver side af aksen, og fikser dem med spændeskiver; Monter plastikhåndtaget ved hjælp af de vedlagte skruer. 3.2 MONTERING AF BRÆNDEREN DIREKTE FORBINDELSE Før brænder-slange konstruktion installeres på apparatet (7), skal man måle, hvor længe trådindlægget (9) fremtræder fra messingmøtrikken (10). Den må ikke fremtræde mere end 18 mm. Hvis dette er tilfældet, skal tråden skæres forsigtigt af ved hjælp af tilsvarende instrumenter, så den svarer til denne længde. Der skal sørges for, at der ikke forekommer ujævnheder eller spidse kanter ved afskæringen, som kunne forstyrre trådtilføringen. Efter trådfremtrædelsen er blevet kontrolleret og tråden, hvis nødvendigt, er blevet skåret af, skal endemøtrikken (1) og spændeskiven (2) tages af fra brænder-slangekonstruktionen. Før forsigtigt slangens konstruktion ind i hullet, som befinder sig på svejseapparatets forside og 40 sørg for, at den elektriske forbinder (14) bliver ført ind i hullet samtidigt. Fortsæt med at føre slangekonstruktionen igennem messingindlægget (5), som indgår i krampekonstruktionen (4). Monter den store klemmering (3), som kan ses igennem messingindlægget (5), på slangekonstruktionen, ved at fiksere den med spændeskiven (2). Møtrikken skal skrues på og strammes forsigtigt. Vigtigt: ved rigtig montage skal trådindlægget (9) ikke røre ved trådtilføringsrollen (8). 2.0 RÅD TIL INSTALLERING AF APPARATET 2.1 PLADSERING Der skal sørges for, at apparatet bliver pladseret i overensstemmelse med følgende vejledning: De steder, hvor det ikke er vådt eller støvet; De steder, hvor miljøtemperaturet er fra 0 til 40 C; De steder, hvor der ikke er olie, damp eller ætsende gasser; De steder, som ikke er udsat for ekstrem vibration eller stød; De steder, som ikke er udsat for direkte sollys eller regn; I afstanden 300 mm eller længere fra væggene eller lignende konstruktioner, som kan afgrænse naturlig luftstrøm, som sikrer afkølingen. 2.2 VENTILATION Fordi indånding af svejserøg kan være sundhedsskadelig, skal der sikres den efektive ventilation i svejsezonen. 2.3 KRAV ANGÅENDE STRØMFORSYNINGSSPÆNDINGEN Strømforsyningsspændingen skal holdes i grænserne +/-10% fra den nominale strømforsynings-spænding. For lav spænding kan være grunden til et lavt svejseresultat. For høj strømforsyningspænding kan fremkalde overvarmningen af apparatets bestanddele og muligt mislykket arbejde. Svejseapparatets strømforsyningskilden skal være: Rigtig installeret. Hvis det er nødvendigt, skal instalationen gennemføres af en kvalificeret elektriker; Rigtig jordforbundet (elektrisk), i overensstemelse med de lokale krav; Tilsluttet stikkintakt i den rigtige størrelse. Monter plastikdækslet (15) på brænderens konstruktion (4) ved at fiksere det med de to selvskærende skruer, som er vedlagt ved leveringen. Tilslut gasslangen (12) til gasslangens nippel (6), ved at fiksere den med den spiralagtige tilslutningskontakt. Udfør den elektriske forbindelse ved at sætte forbindere (11 14) sammen (på de apparater, hvor rådtilføreren er lavet af plastik, skal forbindelser dækkes med tilsvarende isolation). 4.0 TILSLUTNING AF GASCYLINDEREN OG GASREGULATOREN På bagsiden af apparatet skal flasken (bliver ikke leveret med apparatet) fikseres i sin position ved hjælp af den vedlagte kæde. I hensyn til sikkerhed og økonomi skal der sikres, at regulatoren er helt lukket (drejet mod urets retning), mens der ikke bliver svejset og mens gascylinderen installeres eller fjernes. Tilslut gasslangen til regulatoren ved at fiksere den krampe/møtrik, som er leveret med svejseapparatet. Skrue gasregulatoren an på gasflaskens ventil. Tænd for strømmen, luk cylinderens ventil og installer gasstrømmen på ca 8 l i minut ved hjælp af regulatoren. Aktiver brænderens spærremekanisme for at åbne for gasstrømmen igennem brænderen. ADVARSEL: Cylindre er under tryk. Vær forsigtig i omgang med dem. Hvis kompromerede cylindre ikke bliver brugt rigtigt, kan der forekomme alvorlige ulykker. Cylindere må ikke tabes, slås, udsættes for ekstrem varme, ildflammer eller gnister. Slå aldrig cylinderen mod andre cylindere. Følg vejledningen fra afsnit

4 5.0 INSTALLERING AF SVESETRÅD Din MIG-svets är konstruerad att kunna hantera 5 kg eller 15 kg trådspolar av stål, rostfritt stål eller aluminium, beroende på vilken metall som ska svetsas. Trådspolar ingår ej i svetsen och måste beställas separat. Der skal sikres, at der er lukket for gasforsyningen og strømforsyningen. Før enhver videre aktivitet skal dysen og kontaktspidsen fjernes. Åbn sidepanelet. Skrue af og sænk plastikhåndtaget (A) og den øverste rolle (B). Skær tråden af (i tilfælde af, at den allerede er installeret), hold den med tang sådan, at den ikke kan forlade spolen, og fikser den i det tilsvarende rolllens hul. Skrue dysen af og fjern tråden fra dysen og brænderkonstruktionen ved hjælp af tangen. Brænderen, som allerede er installeret og tilsluttet: Fjern skruer (1-2), som fikserer brænderens støttekrampen (3). Ved at holde tråden fra den ene side på en lige overflade, fjern forsigtigt den øverste belægning, skrue de fikserende skruer af (4). Sørg for, at der ikke bliver rørt ved de indre bestanddele, så der mulighed for at tage hensyn til deres præcise position. Tag gasventilen (5) ud og skub trågindlægget ind, så den bliver skillet af fra dens forbindelse med apparartet (7). Åbn sidepanelet. Skrue spoleholderens møtrik (A) lidt mere løst (1. position) (bremsecylinderen). Fjern fordeleren (E). Ved udskiftning af trådspolen skal den tages ud ved at trykke på lukkemekanismens håndtaget (D). Fjern plastikfilmen af spolen. Pladser spolen i spoleholderen. Sæt fordeleren på plads igen (kun ved 5kg spoler) og stram kontramøtrikken (A). Møtrikken skal strammes så meget som nødvendigt. For stor spænding fremkalder spændingen i trådtilføringsmotoren, derimod, ved lav spænding kan trådspolen ikke stoppes, når svejsearbejdet er udført. Løsn og sænk plastikhåndtaget (A) (5. tegning). Frigør den øverste fremføringsrolle (B). Tag tråden ud fra trådindlægget. Når tråden er koblet fra, skal den holdes med tang sådan, at den ikke kan forlade spolen, og, hvis det er nødvendigt, skal tråden strammes før den bliver sat ind i trådføreren (C). Før tråden ind i den nederste rolle (D) og i trådindlægget (E). ADVARSEL: Svejsebrænderen skal holdes lige. Hvis der er blevet indført en ny tråd, skal der sikres, at tråden er skåret rent af (uden kanterne og vinkler) og at den er lige (uden kurver) i længden af mindst 2cm fra spidsen. Hvis disse regler ikke bliver overholdt, kan tråden muligvis skade svejsebrænderen. Sænk den øverste rolle (B) og håndtaget (A) og stram let. Hvis spændingen er for stor, bliver tråden klemt, som kan skade motoren. Hvis delen ikke er strammet nok til, kan rollerene ikke sikre trådfremføringen. Når tråden bliver udskiftet med tråd i en anden diameter eller når trådtilføringsrollen udskiftes, skal der sikres, at der på indersiden, allertættest på apparatet, bliver valgt den rigtige trådsdiameter. Trådsrollen bliver ført af den indre fals. Trådtilføringsroller er markeret på siderne, og markering anviser den tilsvarende side. Luk apparatets sidepanel. Tilslut strømforsyningskablet til udgangslinien. Tænd for apparatet. Tryk på brænderens afbryder. Tråden skal bevæge sig med forskellig hastighed igennem trådindlægget. Tilføringen sikres af trådtilføringsmotoren. Når tråden er kommet ud fra brænderen, slip brænderens afbryder. Sluk for apparatet. Installer kontaktspidsen og dysen. Kom aldrig fingrene i trådtilføringsmekanismen, mens apparatet er i arbejde! Når rollerne er under bevægelse, kan de knuse fingre. Rollerne skal periodevist kontrolleres og udskiftes, hvis de er slidte eller ikke sikrer fremføringen af tråden. Deres MIG svejseapparat kan også arbejde med 0,8 kg trådspoler, hvis der er installeret en fordeler (G), som skal anskaffes ekstra. Montagen skal gennemføres ved at følge vejledningen: Fjern trådspolen (B) fra spoleholderen (C). Skrue møtrik (A) lidt løs, fjern fjederen og pakningen; tag spoleholderen (C) af aksen. Pladser 0,8 kg trådspole på aksen; Monter pakningen, fordeleren (G) og fjederen. Stram kontramøtrikken. 6.0 FORNYELSE AF TRÅDINDLÆGGET Der skal sikres, at der er lukket for gasforsyningen og strømforsyningen før proceduren gennemføres. Proceduren, som der skal tages hensyn til ved fornyelsen aftrådindlægget, afhænger af den forbindelsestype, som Deressejseapparatets brænder har. Ret brænderslangen ud og tag trådindlægget helt ud fra slangen. Pladser det nye trådindlæg i brænderslangen. Indlægspidsen skal trykkes kraftigt ind i den hurtig fikserende forbindelse på gasventilen. Monter brænderen igen ved at tage hensyn til den rigtige position af bestanddele. Tryk begge håndtagets forbindelsessteder sammen, så der sikres, at før skruerne strammes, vil tappen være i sin position. Mål trådindlægsfremtrædelsen og skær den af, så sprængen mellem tråindlægs spids og tilføringsrollle ikke er større and 2 mm. Sørg for, at der ikke forekomer ujævnheder eller spidse kanter ved afskæringen, som kunne forstyrre trådtilføringen. Pladser tråden i trådtilføringssystemet og luk sidepanelet. Direkte forbindelse (7. tegning): Fjern skruer (1), som fikserer støttekrampen (2). Skrue messingmøtrikken af fra brænderslangespids (3), fjern dysen og kontakspidsen. Tag trådindlæggget (4) ud fra slangen. Pladser det nye trådindlæg, ved at lægge den helt på brænderhalsen. Monter messingsmøtrikken (3) og lastikstøttekrampen (2) på plads igen. Mål trådindlægfremtrædelsen og skær den af, så sprængen mellem trådindlæggerens spids og tilførings rulle ikke er større end 2 mm. Sørg for at der ikke forekommer ujævnheder eller spidse kanter ved afskæringen, som kunne forstyrre trådtilføringen. Pladser tråden i trådtilføringssystemet, monter kontaktspidsen og dysen på plads igen og luk sidepanelet. 6 7

5 7.0 SVEJSEAPPARATETS STYREPANEL 1 Afbryder for at tænde / slukke (ON/OFF) apparatet 2 Afbryder for spændingsselektoren 3 Potentiometer for kontrol af trådtilføringhastighed 4 Tidskontrolpotentiometer for pletsvejsningen 5 Termostatisk kontrollampe 6 - Sikring 1A B) Hvis der er installeret en for høj svejsespænding, kan der på trådelektrodens spids blive smeltet store dråber. Disse dråber sætter sig ofte ved siden af svejsefugen Pladser brænderen over fugen, som skal svejses, ved at holde den under ca 45 vinkel. Sprækken skal være ca 5 10 mm fra overfladen. Sænk svejsebeskyttelseshjelmens skærm og tryk på svejsebrænderens håndtag for at sætte buen i gang. Når svejsningen gennemføres, træk brænderen langsomt, med lige hastighed, fra højre til venstre, langs svejsefugen. Brug trådtilføringhastighedskontrolpotentiometer, reguler svejseapparatet på den bue, som virker med gløende lyd. 1 Den centrale tænd/ sluk (ON/OFF) afbryder. 2 Afbryder for spændingsselektoren. 7- positioners drejende afbryderkontakt. Denne selektorafbryder er beregnet til kalibrering af den rigtige spænding, svarende til trådtilføringshastighed og tråddiameter. 3 Potentiometer for kontrol af trådtilføringshastighed. For at forstørre trådtilføringshastigheden, skal potentiometer drejes i urets retning. For at reducere trådtilføringshastigheden, skal potentiometer drejes mod urets retning. 4 Timer for pletsvejsning (0,2-3 s). Denne potentiometer lader regulere pletsvejsningstid. 5 Termostatisk kontrollampe. Denne kontrollampe vil lyse, når den termostatiske beskyttelse er i gang. Ved alt for høj temperatur vil strømforsyningen afbrydes, men ventilatoren skal fortsat arbejde for at afkøle apparatet. Kontrollampen vil slukke automatisk, så snart apparatet vil blive tilstrækkeligt afkølet. 6 Sikring 1A. Denne sikring skal beskytte 230 V vekselstrømmens hjælpekæde. Denne sikrings nominalspænding er 250 V (vekselstrøm). Den må aldrig udskiftes mod en sikring, som er beregnet til mindre spænding, fordi det kan fremkalde aldvorlig beskadigelse af apparatet. 8.0 FORBEREDELSE TIL SVEJSNINGEN Tilslut jordforbindelseskablet til den specielle udgang, som befinder sig i svejseapparatets nederste højre hjørne (på nogle modeller er jorforbindelseskablet allerede tilsluttet). Jordforbindelseskrampen skal fæstnes på den udækkede metaloverflade, som ønskes svejset. Sørg for, at der sikres en god forbindelse; Sørg for, at trådtilføringsrollens kaliber svarer til diameter af den tråd, som bliver brugt. Se afsnit 4. Tilslut apparatets kontaktstik til 230 V vekselstrøm 50Hz udgang. Luk gasventilen, som befinder sig på gascylinderens regulator (drej håndtaget i urets retning), for at sætte gasregulatoren i den rigtige position. 9.0 ANVÄNDNING Der kræves vis erfaring for installering af MIG strømforsyningskilde. I modsatning til svejsning med en manuel bue, hvor den eneste parameter er svejsestrømmen, er de to parametre vigitge ved MIG svejsningen: svejsespændingen og trådtilføringshastigheden. Svejsestrømmen er i resultatet direkte forbundet med begge disse installationer. Sæt styreafbrydere for spændingen og trådtilføringen i de positioner, som svarer til svejsematerialets tykkelse. Svejstrømmen skifter i forhold til trådtilføringshastigheden. I tilfælde af lav svejseudgangsstrøm skulle potentiometer blive installeret i en position på den lave side af trådtilføringshastighedsskala. Ved ar dreje trådtilføringhastighedskontrolspotentiometren i urets retning vil der opnås en større trådtilføringshastighed og kraftigere svejsestrøm. Svejsespændingen reguleres sådan, at den svarer til trådtilføringshastigheden (svejsestrømmen). Hvis trådtilføringshastigheden vokser, skal der vælges proportional højere spændingspositioner ALUMINIUM SVEJSNING Apparatet skal installeres på blød stål, undtaget i tilfælde af følgende forandringer: Hvis der bliver brugt 100% ARGON som beskyttelsgas. Förbered din svetspistol för aluminiumsvetsning: Sørg for at brænderens kabel ikke er længere end 3 m (der anbefales ikke at bruge længere brændere). Installer et teflon trådindlæg (følg vejledning om udskiftning af trådindlæg i afsnit 6). Brug letdrejende roller, som er beregnet for aluminiumtråd. Brug kontaktspidse, som er beregnet for aluminiumtråd og sørg for, at hullets diameter på kontakspidsen svarer til diameter af tråden, som vil bruges TRÅDDIAMETERS SPECIFIKATIONSTABEL Tråddiameter (mm) Regulering af trådtilføringshastighed 1 0,6 LAV 2 0,6 LAV 3 0,6 0,8 MELLEM 4 0,6 0,8 MELLEM 5 0,8 MELLEM - HØJ 6 0,8 HØJ 7 1,0 HØJ 12.0 PLETSVEJSNING (kun for modeller som er udstyret med en for pletsvejsning beregnet timer ) Ved udskifning af gasdysen mod en pletsvejsningsdyse (bliver ikke leveret med apparatet), er det muligt ar pletsvejse to til selv 0.8 mm tykke blødstådsskærme. Ved at regulære taimeren (4), vælg pletsvejsningsfunktion. Pladser to skærme den ene på den anden, pladser dysen på den øverste skærm og så, ved at trykke på brænderens håndtag, træk brænderen for at svejse begge skærme sammen. Pletsvejsningen vil slukke automatisk, så snart den regulerede tidsafsnit er forbi. For at gennemføre pletsvejsningen, skal apparatet være installeret på den maximale spændingssyrke og den maksimale trådtilføringshastighed. Der anbefales at bruge ø 0,8 mm tråd RÅD ANGÅENDE SVEJSNING OG APPARATETS VEDLIGEHOLDELS Svejs altid ren, tør og god forberedt materiale. Hold brænderpistolen under 45 vinkel i forhold til svejseemnet og hold sprækken ca 6 mm fra verfladen. Bevæg svejsepistolen lige og glat ved svejsningen. Svejs ikke de steder, hvor der meget stærk gennemtræk. Luften, som puster svejsebeskyttelsegassen væk, fremkalder ujævn og porøs fuge. Hold tråden og dens indlæg rene. Brug aldrig rustne tråd. Lad være med at lave skarpe bøjninger og knuder på svejseslangen. Forsøg altid at forebygge metaldelens indtrængelse i apparatet, fordi det kan fremkalde kortslutninger. Hvis det er muligt, rens svejsebrænderen med trykluft mens du udskifter trådspolen. VIGTIGT: Ved gennemføring af dette operation skal apparatet frakobles fra strømforsyningen. En gang imellem fjern støv fra indersiden af strømforsyningskilden ved brug af lav tryk (20-30 PSI). Dette vil forebygge apparatets overvarmning. Vigtigt: ret ikke luftstrømmen mod trykskemapanelen og elektriske bestanddele. Trådtilføringsrollen kan blive slidt op ved den normale brug. Hvis der er den rigtige spænding, skal spændingsrollen sikre trådtilføringen uden at tråden glider. Hvis spændingsrollen rører ved trådtilføringsrullen (når tråden er pladseret mellem dem), skal trådtilføringsrollen udskiftes. Kabler skal tjekkes periodevist. De skal være i god tilstand, og må ikke være revnede. Som resultat af forøgelsen af svejsespændingen, bliver der dannet en længere bue (som ikke betydeligt påvirker strømmen). Modsat, som resultat af reducering af svejsespændingen bliver der dannet en kortere bue (også i dette tilfælde bliver strømmen ikke påvirket betydeligt). Hvis tråddiameter forandres, bliver parametre udskiftet. I tilfælde af mindre tråddiameter, for at opnå den identiske strømstyrke, skal trådtilføringshastighed forøges. Hvis de tilsvarende limitter er blevet oversteget, er det ikke muligt at opnå svejsning i tilfredsstillende kvalitet. Disse limitter er følgende: A) For høj trådtilføringshastighed (for høj i forhold til svejsespændingen) fremkalder brænderens vibration. Grunden til det er, at trådelektroden bliver sænket ned i pyt og kan ikke blive smeltet tilstrækkeligt

6 14.0 PROBLØSNINGEN Følgende tabel kan hjælpe ved løsningen af nogle almene problemer, som kan forekomme ved svejsningen. Tabellen præsenterer ikke alle mulige løsninger VEJVISER PÅ BESKYTTELSESGAS OMRÅDET 10 11

7 1.0 TURVALLISUUSOHJEET 1.1 YLEISIÄ OHJEITA Hitsauskoneen operaattori, huolto- ja remonttityöläiset ovat velvollisia tarkkaavaisesti lukemaan ja muistamaan käyttäjän käsikirjassa esitettyjä sääntöjä. 1.2 HENKILÖKOHTAINEN SUOJELU Mikä tahansa hitsausprosessi voi olla vaarallinen paitsi hitsauskoneen käyttäjää myös kenelle tahansa lähettyvillä olevista ihmisistä jos he eivät noudata hitsauskoneen käytön turvallisuus- ja käyttöohjeita. Sähkökaari voi turmella silmiä ja polttaa ihon. Hitsauskoneen toimintaprosessissa syntyvä sähkökaari aiheuttaa oikein voimakasta säteilyä. Jos ei ole turvattu oikeita suojelutoimenpiteitä sähkökaari voi vahingoittaa silmät ja ihon. Käytä vartalomyötäistä palamattomasta kankaasta ommeltua työpukua ilman taskuja; kintaita ja jalkineita eristyspohjineen. Ei saa käyttää pukua joka on rasva- ja öljylikainen. Hitsauksen aikana käytä suojinta jossa on filterilasit ja joka varjelee kaklaa ja kasvoja. Lasit pidä puhtaina ja vaihta jos niihin ilmestyy vikoja tai jos ne tulevat vaikeasti puhdistettaviksi. Kasvojen suojimen ja hitsausalueen väliin asenna läpikuultava lasilevy. Pidä hitsaustöitä rajoitetussa huoneessa joka ei ole yhdistetty toisiin työhuoneisiin. Älä koskaan katso sähkökaareen jos silmät eivät ole vastaavasti suojattu. Varjele silmiä myös mekaaniselta vioittumiselta. Hitsauksen aikana muodostuva kaasu ja savu myös ovat vaarallisia terveydelle. Hitsausalueella on oltava vastaava ilmanvaihto. Se saa turvata kaasuimusysteemilla tai työpöytään asennetun ilmastointisysteemin avulla joka takaa kaasun poiston etu-, kylki- ja takasuunnilta muttei ylhäältä. On turvattava paikallinen ilmastointi ja yleinen ilmastointi ja ilmankierto erittäin niissä tapauksissa jos hitsaus tapahtuu suljetussa huoneessa. Pidä hitsaustöitä metallialustalla joka on puhdistettu ruosteesta ja maalista. Näin ehkäiset terveydelle vaarallisen savun muodostumisen. Jos hitsaat varaosia joiden puhdistukseen on käytetty liuotusaineita ennen hitsausta anna niille kuivua. Ole tarkkaavainen hitsaten metalleja jotka sisältävät yhden tai muutamia seuraavista kemiallisista aineista: Am, Be, Co, Md, Se, Ac, Cd, Cu, Hg, Ba, Cr, Pb, Ni, V. Ennen hitsauksen aloittamista poista hitsausalueelta kaikki Cl elementtia siaältävät liuotusaineet. Eräät tällaiset liuotusaineet säteilyn vaikutuksesta jakautuvat fosgeeni-kaasua muodostaen. 1.3 PALOVAARATURVALLISUUS Hitsauskaari,kipinät ja ruiskuva metalli voivat aiheuttaa tulipalon tai kaasuvuotoräjähdyksen. Työhuone jossa pidetään hitsaustöitä pitää varustaa vastaavan tyypin ja koon tulisammutusapparaatttilla. Huolehti siitä että se aina olisi työkunnossa. Poista työalueelta kaikki helposti syttyvät aineet. Jos tämä on mahdoton kata ne syttymättömällä suojimella. Turvaa työalueen vastaava ilmastointi ja tarvittava yleinen ilmanvaihto ettei muodostuisi myrkyllistä ja räjähdysvaarallista kaasukonsentraatiota. Älä hitsaa säiliöillä joissa voi olla helposti syttyvää ainetta. Tarkista aina hitsausalue ettei siinä olisi kipinöitä, sulattua metallia tai hehkuvankuumaa metallia ja avotulta. Työalueen lattia on oltava palovaaraton. 1.4 SÄHKÖSHOKKI VAROITUS: SÄHKÖSHOKKI ON KUOLEMANVAARALLINEN! Hitsaustyöalueella aina on oltava koulutettu henkilö joka taitaa ensiaputekniikan. Ei saa koskea sähköiskun saanutta ihmistä jos hän on kosketuksessa sähköjohtoihin. Jos kärsinyt on menettänyt tajunsa ja hänellä on sähköshokin tunnuksia, ennen kaikkea katkaise virta, poista johdot ja sitten anna ensiapua. Jos pitäa siirtää kaapelit tee se vain kuivalla puuseipäällä tai muulla eristeainekappaleella. Käytä vain kuivia kintaita ja vaatteita. Turvaa vartalosi eristys työstettävästä kappaleesta ja muista hitsausketjun osista. Tarkasta että sähkölinja on oikein maadoitettu. Älä anna kaapelin punoutua ympäri vartaloa. Missään tapauksessa älä mene välittömään kosketukseen yhtenkään virtaketjun ja hitsausvirran kapppaleeseen. Korjaa tai vaihda kaikki käyttökelvottomat ja vioittuneet varaosat. Ole erittäin huomaavainen jos hitsaat kosteissa oloissa. Asenna hitsauskone ja pidä sen huoltotoimenpiteitä paikallisia vaatimuksia noudattaen. Ennen teknillista huoltoa tai remonttia katkaise sähkövirta. Jos tunnet jonkinlaista sähköjännityksen vaikutusta heti pysäytä hitsaus ja älä käytä hitsauskonetta kunnes löytyy virhe. 1.5 MELU Työprosessissa syntyvä melu voi aiheuttaa vakavaa kuulon vahingoittumista. Hitsauksen äänitaso voi ylittää työmelun sallittuja normeja. Kuulovikojen ehkäisemiseksi suojaa korvat melua vaimentavilla suojimilla. Turvatakseen kuulon suojelun kovasta melusta käytä korvatapoja tai meluvaimenninsuojimia. Mittaa äänitaso varmistuakseen että se ei ylitä sallittuja normeja. 1.6 SÄHKÖMAGNEETTINEN SOVELTUMINEN Ennen hitsauskoneen käyttöönottoa tarkasta lähialue seuraavia ehtoja noudattaen: Tarkasta että hitsauskoneen lähellä ei ole muita sähkökaapeleita, tarkastusverkostoja, puhelinjohtoja tai ms. Tarkasta että hitsauskoneen lähellä ei ole televisiolaitteita, tietokoneita tai muita kontrollisysteemeja. Henkilöiltä joilla on sydän- ja kuuloapparaatteja oleskelu energianlähteen lähellä on kielletty.! Poikkeustapauksissa ole valmis toteuttamaan välttämättömiä erikoistoimenpiteitä. Häiriöt saa estää noudattaen seuraavia sääntöjä: Jos ilmenee virtahäiriöitä asenna E.M.C. suodatin sähköverkoston ja hitsauskoneen väliin. Jos pitää lyhentää hitsauskoneen lähtökaapeleita pidä niitä yhdessä ja vedä maapintaa myöten. Hitsauskoneen katsastuksen tai huollon jälkeen kiinnitä kaikki telineet oikein paikoilleen. 1.7 HITSAUSKAASU Kaasuballoneissa oleva kaasu on ylipaineessa. Jos balloni on vioittunut kaasu voi räjähtää. Kaasuballonien parissa ole oikein tarkkaavainen. Tämän hitsauskoneen hitsauskaaren suojeluksi käytä vain inertti- tai muuta syttymätöntä kaasua. On tärkeätä valita hitsaustyypille vastaava kaasu; Älä käytä tuntemattomien tai vioittuneiden ballonien kaasua; Älä liitä kaasuballonia välittömästi hitsauskoneeseen, käytä painesäädintä; Varmista että painesäädin ja mittauslaite toimivat kunnolla; Älä käytä säätimen voiteluun öljyä tai rasvaa; Jokainen säädin on tarkoitettu käytettäväksi yhteen kaasutyyppiin. Varmista aina että säädin sopii äytettävään suojelukaasuun; Varmista että kaasuballoni toimituskertaan kuuluvan ketjun avulla on lujasti kiinnitetty itsauskoneeseen; Missään tapauksessa älä salli kaasuballonien ylikuumentua ja varjele sitä kipinöistä, sulatusta metalllista ja avotulesta; Huolehdi että kaasuletku aina olisi hyvässa kunnossa; Huolehdi että kaasuletku sijaitsisi vaarattomassa välissä työalueelta. 2.0 SUOSITTELUT HITSAUSKONEEN ASETTAMISEN SUHTEEN 2.1 SIJOITTAMINEN Huolehdi siitä että hitsauskone olisi sijoitettu seuraavia sääntöjä noudattaen: Kuivaan ja pölyttömään paikkaan; 0-40 C lämpötilaan; Paikkaan missä ei ole öljyä, rasvaa tai vaarallista kaasua; Paikkaan joka ei ole värähtelyn ja sähköiskuvaaran alainen; Mihin ei pääsisi sade tai suora auringonpaiste; 300 mm päähän seinästä tai vastaavasta rakennelmasta joka voi rajoittaa luonnollisen ilmanvaihdon avulla tapahtuvaa jäähdytystä. 2.2 ILMASTOINTI Hitsausalueella on oltava tehokas ilmastointi sen takia että hitsaussavun hengittäminen on vaarallista terveydelle. 2.3 VAATIMUKSET SÄHKÖVERKON JÄNNITYKSEN SUHTEEN Sähkövirran jännitys on oltava +/- 10% paikeilla sähköverkoston nominaalijännityksestä. Liian alhainen jännitys voi olla huonon hitsaustuloksen syynä. Liian korkea jännitys voi aiheuttaa hitsauskoneen varaosien ylikuumenemisen ja huonon työtuloksen. Hitsauskoneen energian lähte on oltava: Oikein installoitu. Jos on välttämätöntä kutsu sähkömies liittämisen toteuttamiseksi; Oikein maadoitettu, paikallisten sääntöjen mukaan; Liitetty vastaavankokoiseen pistorasiaan; 3.0 MONTEERAUS 3.1 KAHVAN JA RATTAIDEN ASENTAMINEN Vapauta hitsauskone pakkauksesta; Asenna koneeseen kaksi ratasta; Koneen takaosassa oleviin reikiin asenna akseli, jokaiseen akselin päähän asenna rattaat ja fikseeraa ne lukitusvälikkeillä; Asenna muovinen kahva komplektiin sisältyvän ruuvin avulla

8 3.2 HITSAUSKONEEN KÄRJEN MONTEERAUS SUORA LIITTÄMINEN Ennen kärkihelan ja letkun liitoksen (7) asettamista hitsauskoneeseen mittaa millä pituudella langanpää (9) ylittää mutterin (10). Tämä pituus ei saa olla 18 mm suurempi ja se pitää lyhentää saksilla tai muulla instrumentilla saadakseen tarvittava pituus. Leikkaus pitää olla sileä ettei se häiritsisi langan liikkumista. Tämän jälkeen jos on välttämätöntä poista kärkihelan ja letkun liitoksesta mutteri (1) ja aluslaatta (2). Tarkkaavaisesti pistä letku reikään joka on hitsauskoneen esipuolessa ja seuraa että siihen mahtuisi sähköliitin (14). Jatka letkun siirtoa kiinnittysvälikkeen (5) läpi. Iso rengas (3) joka näkyy välikkeestä (5) pitää monteerata letkun konstruktioon ja fikseerata se aluslaatalla (2). Kierrä mutterit ja kiristä ne. HUOMAUTUS: Oikein tehdyn monteerauksen tapauksessa langan välike (9) ei saa olla kosketuksessa langansyötön rulliin (8). Asenna kärkihelan konstruktioon (4) muovinen tapa (15) ja kiinnitä se kahdella toimituskertaan kuuluvalla itsekiertyvällä ruuvilla. Liitä kaasuletku (12) kaasuletkunippeliin (6) ja fikseeraa se ponnistimenmuotoisella kiinnittimella. Muodosta sähköliittimet (11-14) (muovisen lankarullin ko. teippaamalla liitos sopivalla eristimellä). 4.0 KAASUBALLONIN JA SÄÄTIMEN ASENTAMINEN Asenna hitsauskoneen takaosaan kaasuballoni (ei sisälly toimituskertaan), kiinnitä se tukiasentoon toimituskertaan sisältyvän ketjun avulla. Turvallisuus- ja säästötarkoituksissa sulje kaasusäädin aina kaasuballonin vaihdon aikana ja hitsauksen aikana. Käännä sitä oikeaan puoleen. Liitä kaasuletku säätimeen, kiinnitä se vääntiön/mutterin avulla joka sisältyy hitsauskoneen toimituskertaan. Täysin kierrä kiinni kaasusäädin kaasuballonin venttiliin. Kytke virta, avaa ballonin venttili ja säätimen avulla säädä kaasuvirta noin 8 l. minuutissa. Paina kärkihelan kytkin kaasuvirran pääsemiseksi kärkihelan läpi. VAROITUS: Ballonikaasu on ylipaineessa. Toimi niiden parissa tarkkaavaisesti. Väärä tai huoleton käyttäytyminen voi olla vakavien seurauksien syynä. Balloneja ei saa heittää,l yödä,jättää niitä ylikuumuuden, kipinöiden,sulatun metallin ja avotulen vaikutukseen. Käyttäyty 1.6. pykälässä annettujen suositelmien mukaisesti. Kierrä kiinni mutteri välttämättömän lujasti. Liian kireä kiertäminen synnyttää lankasyötön mootttorin rasitusta,sitä vastoin löysä ei salli lankarullin hitsauksen lopetettua heti asettua. Vapauta ja aseta muovinen kahva (A) (5. kuva). Vapauta ylimmäinen syöttörulli (B). Vedä lanka langanvälikkeestä. Kun lanka on saatu pidä sitä niin ettei se voisi kiertyä irti rullista. Jos on tarve ojenna se ennen lankasyöttöosaan (C) asettamista. Aseta lanka alarulliin (D) ja välikkeeseen (E). HUOMAUTUS: Pidä kärkihelaa suorana. Uuden langan välikkeeseen asennettaessa varmista että lanka on leikattu hyvin (sileästi ja ilman kolkia) ja noin 2 cm lankapäätä on suora. Jos et noudata näitä sääntöjä on mahdollista että lanka voi vahingoittaa välikkeen. Päästä ylimmäinen rulli (B) ja lukitusmekanismi (A). Kevyesti kierrä ne kiinni. Jos teet tämän liian voimakkaasti lanka voi tukkeutua ja tämä voi vahingoittaa moottorin. Jos varaosa ei ole tarvittavan kireästi kierretty, rulli ei turvaa lankasyöttöä. Langan vaihdettaessa muun halkaisijan lankaan tai lankasyöttörullin vaihdettaessa varmista että sisäpuolessa on valittu oikea langan halkaisija. Langansyöttorullin puolet on merkitty. Suolje hitsauskoneen sivuteline. Liitä syöttökaapeli. Paina kytkin. Paina kärkihelan kytkin. Langan välikkeen sisästä vaihtuvalla nopeudella pitäisi näyttäytyä langan, jonka syötön turvaa lankansyöton moottori. Kun lanka tulee näkyviksi kärkihelan kaklasta päästä kärkihelan kytkin. Katkaise virta. Asenna kontaktikärki ja ruiskutin. Työn aikana älä pidä sormia lankansyöttomekanismin lähellä! Liikkuva rulli voi vioittaa sormet. Älä unohta tarkastaa rullia. Jos se on käyttökelvoton ja ei turvaa langan pysyvää syöttöä vaihda se uuteen. MIG hitsauskone voi toimia myös 0,8 k lankarullilla, jos on asennettu jakaja (G) joka ei kuulu toimituskertaan ja on hankittava erikseen. Monteerauksen toteuttamiseksi toimi seuraavia neuvoja noudattaen: Rullin pidikkeestä (C) ota pois lankarulli (B). Löysää mutteri (A), ota pois ponnistin ja välike, ota pois rullin pidike (C). Aseta 0,8 k lankarulli, monteeraa välike, jakaja (G) ja ponnistin. Kierrä kiinni vastaruuvi. 6.0 LANKAVÄLIKKEEN VAIHTO Ennen tämän toiminnon toteuttamista varmista että kaasunsyötto ja sähkövirta ovat katkaistu.. Toiminto joka on pidettävä langan välikkeen vaihtamiseksi riippuu hitsauskoneen kärkihelan liitoksen tyypistä. Avaa kylkiteline. Kierrä irti ja vapauta muovinen kahva (A) ja ylimmäinen rulli (B). Leikkaa lanka (tapauksessa jos se jo on asennettu), pidä sitä kiinni niin ettei se voisi kiertyä pois rullista ja fikseeraa se vastaavan rullin reikään. Kierrä irti ponnistin ja ota pois lanka ruiskuttimesta ja kärkihelan konstruktiosta. Jos on asennettu ja liitetty kärkihela: Ota pois ruuvit (1-2) jotka fikseeraavat kärkihelan tukisankan (3). Pitäen kärkihelaa yhdestä päästä (tee tämä pöydän ai muun sileän pinnan päällä) tarkkaavaisesti ota pois ylimmäinen suojin, kierrä irti fikseerausruuvi (4). Älä koske sisässä olevia varaosia että ne aina olisivat oikeassaa asennnossa. Ota pois kaasuventtili (5) ja eroita lankavälike varaosasta (7) painaen sitä sisään. 5.0 LANGAN ASETTAMINEN MIG hitsauskone on tarkoitettu käyttöön 5 k ja 15 k pehmeän teräksen,ruostumattoman teräksen tai alumiini lankarullien kanssa riippujen hitsattavan metallin tyypistä. Lankarullit eivät sisällly toimituskertaan,ne on hankittava erikseen. Varmista että kaasusyöttö ja sähkövirta ovat katkaistu. Ennen toiminnan aloittamista ota pois ruiskutin ja kontaktikärki. Avaa kylkiteline. Löysää lankarullin pidimen mutteri (A) (1. asento) ja jarrusylinteri. Ota pois jakaja (E). Lankarullin vaihdon tapauksessa paina lukitusmekanismin nappi (D) ja ota pois lankarulli. Vapauta lankarulli muovisesta pakkaussuojimesta. Aseta se rullin pidikkeeseen. Aseta jakaja (kuuluu vain 5 k lankarulleille) ja kierrä kiinni vastamutteri (A)

9 Ojenna kärkihelan letku ja täysin vedä langan välike letkusta. Aseta kärkihelan letkuun uusi langan välike. Hyvin paina välikkeen pää kaasuventtilissa olevaan nopean fikseerausmekanismiin. Monteeraa kärkihela, pidä huolta siitä että varaosat asettuisivat oikeaan asentoon. Ennen ruuvien kiertämistä aseta kärjen osat oikeaan asentoon. Määrää langan välikkeen ulkopituus ja leikkaa se niin että väli langan välikkeen päästä ja syöttörullista ei olisi 2 mm pitempi. Tarkasta aina ettei leikatussa langassa olisi teräviä reunoja ja kolkia jotka voivat häiritä asennetun langan liikkumista. Aseta lanka langansyöttösysteemiin ja sulje sivuteline. Suora liitos (7. kuva): Ota pois pultti (1), joka fikseeraa tukisankan (2). Kierrä irti kärkihelan letkusta mutteri (3), ota pois ruiskutin ja kontaktikärki. Vedä langanvälike (4) letkusta. Aseta letkuun uusi langan välike, paina se kärkihelan kaklan asti. Kierrä paikalleen mutteri (3) ja muovinen tuki (2). Mittaa langanvälikkeen ulkopituus ja leikkaa se niin että väli langanvälikkeestäja syöttörulliin ei olisi 2 mm pitempi. Tarkista aina että leikatussa langassa ei olisi teräviä reunoja ja kolkia jotka voivat häiritä asennetun langan liikkumista. Aseta lanka langansyöttosysteemiin, pane paikalleen kontaktikärkihela ja ruiskutin ja kiinnitä kylkiteline. 7.0 HITSAUSKONEEN JOHTOKYTKIMET 1 Kytkemisen / katkaisemisen (ON/OFF) nappi. 2 Jännitteen astekytkin. 3 Langansyötön nopeuden kontrollin potentiometri. 4 Aikakontrollin potentiometri pistehitsaukseen. 5 Ylikuumenemisen kontrollilamppu. 6 - Sulake 1A. 1 Yleinen (ON/OFF) kytkin. 2 Jännitteen astekytkin. Kääntökytkimellä on 7 asentoa. Se on tarkoitettu oikean hitsausjännityksen asettamiseksi langan halkaisijasta ja langansyöttönopeudesta riippuen. 3 Langansyöttönopeuden kontrollin potentiometri. Langansyöton nopeuden lisäämiseksi kierrä potentiometriä oikeaan suuntaan. Nopeuden alentamiseksi kierrä potentiometria vasempaan puoleen. 4 Pistetaimeri (0,2-3s). Tämän potentiometrin avulla voit säätää pistehitsauksen aikaa. 5 Ylikuumenemisen kontrollilamppu. Tämä lamppu syttyy ylikuumenemisen termostaatin toiminnan alkamisen jälkeen. Ylikuumuuden ko. energian lähte on kiinni mutta ventilaattori jatkaa toimia jäähdyttäääkseen hitsauslaitteen. 6 Sulake 1 A. Tämä sulake toteuttaa 230V vaihtovirran apuketjun suojelun. Tämän sulakkeen nominaaliarvo on 250V (vaihtovirta). Missään tapauksessa älä vaihta sitä pienemmän nominaalin sulakkeeseen, tämä voi johtaa hitsauslaitteen vakavaan vaurioitumiseen. 8.0 HITSAUKSEEN VALMISTAMINEN Aseta maadoitusliitin vastaavaaan lähtökohtaan joka sijaitsee hitsauskoneen ala-oikeassa osassa. (eräissä malleissa maadoituskaapeli jo on asennettu). Kiinnitä maadoituskaapeli päällystämättömään työstettävän kappaleen metallipintaan, varmista että on tapahtunut hyvä kontakti. Tarkasta että lankarullisa oleva lankareikä sopii käytettävän langan halkaisijalle. Lue 4. jakso. Pistä hitsauskoneen pistoke 230V 50Hz vaihtovirran lähteeseen. Avaa kaasuventtili joka sijaitsee kaasuballonin säätimessä (puno oikeaan puoleen) ja säädä kaasusäätimen oikea asento. Huomautus: Asento vaihtelee metallin tyypistä ja paksuudesta ja virranvoimasta riippujen. Kääntäen langansyöttönopeuden kontrollipotentiometria oikeaan suuntaan saat korkeimman langansyöttönopeuden ja voimakkaamman hitsausvirran. Hitsausjännite on asetettava niin että se vastaisi langansyötön nopeudelle (hitsausvirta). Lisäämällä langansyötön nopeutta valitset vastaavasti korkeimman jännitteen asennon. Hitsausvirran jännityksen kasvun tuloksena syntyy pitempi kaari (vaikuttamatta hitsausvirtaan). Sitä vastoin hitsausjännityksen pienentämisen tuloksena syntyy lyhyempi kaari (tässäkin tapauksessa se ei huomattavasti vaikuta virtaan) Parametrit vaihtuvat myös langan halkaisijan vaihtamisen seurauksena. Ko. pienen halkaisijan langan virran voiman saavuttamiseksi on nopeutettava langansyöttöä. Jos on ylitetty sallitut parametrilimiitit on mahdoton saavuttaa tyydyttävä hitsaustulos. Nämä limiitit ovat seuraavia: A) Liian korkea langansyöttönopeus (liian korkea hitsausjännityksen suhteen) aiheuttaa kärkihelan vibraatiota. Syynä siihen on se että langanpää uppoaa metalliin ja ei voi tarvittavan nopeasti sulattaa sitä. B) Jos on asetettu liian korkea hitsausjännitys langan elektrodin päässä näkyvät isot sulatun metallin pisarat. Nämä pisarat usein eivät osaa tarvittavaan paikkaan. Sijoita kärkihela hitsattavien reunojen päälle pitäen sitä 45 kulmassa. Pidä ruiskutinta noin 5-10 mm välissä pinnasta. Salpaa kasvojensuojin ja paina hitsauskärkihelan kytkin kaaren syntymiseksi. Kun on muodostunut hitsausjälki, vasemmalta oikeaan puoleen hitaasti pysyvällä nopeudella siirrä kärkihelaa hitsattavaa pintaa myöten. Langansyöton kontrollin potentiometrin avulla säädä hitsauskoneelle kaari joka antaa sihisevää ääntä ALUMIININ HITSAUS Hitsauskone on tarkoitettu pehmeän teräksen hitsaukseen paitsi seuraavia tapauksia: Jos kaasuna käytetään 100% ARGON-kaasua. Sovita hitsauskoneen kärkihela alumiinin hitsaukseen. Kärkihelan kaapeli ei saa olla 3 m pitempi (emme suosittele pitempien kärkihelojen käyttämistä). Aseta langan teflonivälike (toimi 6. jakson neuvojen mukaan). Käytä kevyesti pyöriviä rulleja jotka sopivat alumiinilangalle. Käytä kontaktikärkeä joka sopii alumiinilangalle ja pidä huoli siitä että kontaktin kärjen aukon halkaisija vastaisi käytettäväksi valitun langan halkaisijalle SYÖTÖNNOPEUDEN LANKAHALKAISIJASTA RIIPPUVUUDEN TAULUKKO Langan halkaisija (mm) Langansyötön nopeuden säätö 1 0,6 MATALA 1 2 0,6 MATALA 2 3 0,6 0,8 KESK ,6 0,8 KESK. 5 0,8 KESK. KORKEA ,8 KORKEA 5 7 1,0 KORKEA 12.0 PISTEHITSAUS (malleille jotka on varustettu aikamittarilla ) Kärkihelan kaasuruiskuttimen vaihdettaessa pistehitsauksen ruiskuttimeen (ei sisälly toimituskertaan) on mahdollista toteuttaa kahden 0,8 mm paksuuden pehmeän teräksen levyn pistehitsaus. Säädä taimeti (4), valitse pistehitsauksen toiminto. Aseta molemmat levyt, aseta ruiskutin ylemmäiselle levylle ja painaen kytkintä siirrä kärkihelaa hitsattavia levyjä pitkin. Pistehitsaustoiminto pysäytyy automaattisesti. Pistehitsauksen toteuttamiseksi laite on säädettävä maksimaaliseen sähkövirtaan ja langansyötön nopeuteen. Suosittelemme käyttämäan 0,8 mm lankaa NEUVOJA HITSAUKSEN JA HITSAUSKONEEN HUOLLON SUHTEEN Aina hitsaa vain puhdasta kuivaa ja valmistettua pintaa. Pidä hitsauskärkeä 45 kulmassa hitsattavan kappaleen suhteen, ruiskutin noin 6 mm pinnasta. Hitsauksen aikana siirrä kärkihelaa hitaasti ja pysyvällä nopeudella. Vältä työhuoneita joissa on kova läpiveto. Tuulen seurauksena kaasu ei toimi tarvittavalla tavalla ja hitsausjälki ei ole hyvää laatua. Pidä lanka ja langanvälike puhtaina. Älä käytä ruostunutta lankaa. Vältä letkun taivutusta ja punoutumista. Aina yritä välttää metallipurujen joutumista laitteen sisään, sillä tämä voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Jos on mahdollista puhdista paineilmalla langanvälike sen vaihtamisen aikana. TÄRKEÄTÄ: Tämän toiminnon pitämisen aikana katkaise laite energian lähteestä. Alapainelaitetta käyttäen (20-30 PSI) puhdista hitsauskone pölystä. Tämä ehkäisee koneen ylikuumenemisen. Huomautus: ei saa suunnata ilmaimua sähkölevyihin ja sähkövaraosiin. Tavallisen käytön ko. langansyöttörulli voi kulua. Jos on vastaava painaminen rulli turvaa langansyöton ilman luisumista. Jos molemmat rullit ovat kosketuksessa (kun niiden välissä on lanka) langansyöttorulli pitää vaihtaa. 9.0 PROSESSI MIG energianlähteen asentamiseen tarvitaan tiettyä kokemusta. Manuaalisissa kaarihitsauskoneissa ainoana parametrina on virtavoima; mutta MIG mallissa on kaksi parametria: hitsausjännite ja langansyötön nopeus. Niiden tuloksena muodostuva hitsausvirta riippuu näistä molemmista parametreista. Aseta jännitteen ja langansyötön kytkimet asentoon joka vastaa hitsattavan metallin paksuudelle. Hitsausvirta vaihtelee langansyötön nopeudesta riippuen. Alhaisen hitsausvirran tapauksessa potentiometri pitää asettaa langansyötön nopeuden skaalan matalan nopeuden asentoon. Aika ajoin tarkasta kaikki kaapelit että ne olisivat hyvässa kunnossa

10 14.0 HÄIRIÖIDEN POISTAMINEN Tämä taulukko auttaa sinulle ratkaista hitsauskoneen käytössä mahdollisesti ilmenevät häiriöt. Taulukossa on esitetty vain osa mahdollisista ratkaisuista Näin valitset oikean kaasun 18 19

11 1.0 SIKKERHETSFORSKRIFTER 1.1 INNLEDNING Det skal forsikres at hele veiledningen er lest forsiktig å sikre at både sveiser og vedlikeholds og tekniske operatorer har forstått den. 1.2 PERSONLIG SIKKERHET Dersom sikkerhets forskrifter og anvendelse forskrifter ikke er overholdt, all slags sveising kan vare farlig ikke bare til operator men også til andre mennesker som befinner seg i nærheten av utstyret. Bue stråler kan skade øyne og brenne hud. I buesveising prosess dannes det veldig skarp ultrafiolett og infrarød lys. Disse buestråler kan skade øyne og forårsake brannskader på huden dersom du ikke er tilstrekkelig beskyttet. Bruk lukkede beskyttende klær som ikke er lett antennelig, klær uten lommer, buksene skal ikke rules opp, bruk hansker og sko med isolert sole. Bruk ikke skitne klær. Bruk sveisehjelm som ikke antennes lett med egnet filter linse som er egnet til å verne ansikt og nakke også fra sidene. Vern linser skal altid vare rene og de skal utskiftes altid når de er knust, sprukket eller sprutet. Anvend gjennomsiktig glass mellom linsen og sveising område. Sveising skal utføres i rom som ikke er forbundet med andre rom. Se aldri på voltaisk bue uten egnet øyevern. Bruk sikkerhetsbriller med sideskjold å beskytte øyne mot løse partikler. Gass og damp som dannes under sveising kan vare helsefarlig og hasardiøs til helse. Tilstrekkelig lokal eksos ventilasjon skal anvendes i arbeidsområdet. Det skal forsikres gjennom mobil lokk eller gjennom ett innebygd system på arbeidsbenken som forsyner med eksos ventilasjon fra begge sider - fra forside og fra underside, men ikke fra benkens topp, slik at det ikke dannes støv og damp. Det skal vare utstyrt med lokal eksos ventilasjon samt tilstrekkelig vanlig ventilasjon og luft sirkulasjon, særlig gjelder dette når arbeidet utføres i trange rom. Å unngå dannelse av farlig damp, sveising skal utføres på metallflater som er grundig rengjort fra rust og farge lag. Delene, som er rengjort før sveising med rengjøringsmiddel, skal tørres grundig før sveising. Var forsiktig når du skal sveise metall som inneholder noen av disse eller blanding av: Antimon Beryllium Kobolt Magnesium Selen Arsenikk Kadmium Kopper Kvikksølv Sølv Barium Krom Bly Nikkel Vanadium Fjern alle klorerte løsemidler fra sveiseområde før sveising foretas. Det er noen klorerte løsemidler som oppløser når de er utsatt for ultrafiolett radiasjon og danner fosgen. 1.3 BRANNVERN Brann og eksplosjon kan forårsakes varme slagg, gnister eller buesveising. Det skal altid vare en sertifisert brannslukningsutstyr av egnet størrelse i arbeidsrommet. Det skal undersøkes regelmessig å forsikre at det er i god arbeidstilstand; Fjern alle lett antennelige materialer fra arbeidsrommet. Dersom det ikke er mulig å fjerne dem, skal de skjermes med et brannsikker deksel; Arbeidsrommet, der sveisingen foregår, skal ventileres tilstrekkelig. Tilstrekkelig luft sirkulasjon skal opprettholdes å forsikre mot oppsamling av lett antennelig eller toksisk gass konsentrasjon; Det skal ikke sveises på tanker som kunne inneholde brennbar væske; Arbeidsrommet skal altid undersøkes om der er gnister, slagg eller glødende metall eller flammer; Gulvet i arbeidsrommet skal vare brannsikker. 1.4 ELEKTRISK STØT VARSEL: ELEKTRISK STØT ER LIVSFARLIG En person som er kvalifisert i Nødhjelp teknikk skal altid vare til stede i nærheten av arbeidsrommet; dersom et menneske er funnet bevissthetsløs og det er mistanke for elektrisk støt, rør ikke ved mennesket dersom det er i kontakt med strømførende detaljer. Utstyret skal koples fra strømkilden og Nødhjelp skal anvendes. Bruk tørr tre eller annet isoleringsmaterial å fjerne kabler fra mennesket hvis nødvendig. Bruk tørre hansker og klær. Isoler deg selv fra arbeidsstykket eller andre deler i sveise kretsen. Var sikker på at strømkretsen er tilstrekkelig jordet. Pass på at sveisebrenneren eller jordledd ikke snor rundt kroppen din. Rør aldri ved eller ta aldri i noen av delene av inntak strømkrets og sveise strømkrets. Alle nedslitte eller ødelagte deler skal repareres eller utskiftes. Det skal vises særlig mye oppmerksomhet når arbeidet skal utføres i fuktig eller damp rom. Innstill og vedlikehold utstyret i samsvar med alle lokale krav. Utstyret skal koples fra strømkretsen før service or reparasjon. Dersom du føler minste tegn på elektrisk støt, avbryt sveisingen omgående og bruk ikke sveiseren før problemet er løst. 1.5 STØY Støy kan forårsake permanent øre skade. Sveising prosess kan danne støy, som kan overstige sikkerhets begrensninger. Du skal verne ørene fra høy støy å forebygge permanent hørsel tap. Bruk ørevern å beskytte ørene fra høy støy. Støy nivå skal måles å vare sikker på at det desibeler (lyd) ikke overstiger nivå som er sikker. 1.6 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET Før sveiseren innstilles, undersøk arbeidsrommet og var særlig oppmerksom på følgende:. Var sikker på at der ikke er noe andre ledninger, kontroll ledninger, telefon ledninger eller annet utstyri nærheten av utstyret. Var sikker på at der ikke er noe radio mottaker, TV apparat, datamaskin eller andre kontroll systemer i nærheten. Mennesker med pacemaker or hørsel protese skal holdes på god avstand fra strømkilden.! I spesielle tilfeller kan det vare krav for spesiale sikkerhetsregler. Interferensen kan minskes dersom følgende anbefalinger er overholdt: Dersom det har oppstått interferens i strømkretsen, kan E.M.T. filter innstilles mellom strøm kilden og strøm forsyningen; Utgående kabler fra strøm kilden skal avkortes, holdes sammen og jordes; Etter vedlikehold skal alle paneller av strøm kilden festes sikkert på deres plass. 1.7 DEKKGASS Sylinder til dekkgass inneholder gass under høy trykk. Dersom de blir skadet sylindrene kan eksplodere. Ta vare på dem. Disse sveisere bruker bare inert eller ikke antennelig gass til beskyttelse av buesveising. Det er viktig å velge egnet gass for hver type sveising som foretas; Bruk ikke gass fra ikke identifisert sylinder eller fra en ødelagt sylinder; Sylinderen skal ikke koples direkte til sveiser anvend trykk regulator; Var sikker på at trykk regulator og måler fungerer riktig; Regulatoren skal ikke smøres med olje eller smøre; Hver regulator er egnet til anvendelse av spesifikk gass. Var sikker på at regulatoren er egnet for dekkkgass som skal brukes; Var sikker på at sylinderen er godt koplet til sveiseren med vedlagte kjeden. Sylindrene skal aldri utsettes for stor varme, gnister, slagg eller flammer; Undersøk at gasslange er alltid i god tilstand; Gasslange skal altid holdes fra arbeidsområdet 2.0 ANBEFALINGER FOR INNSTILLING 2.1 PLASSERING Var sikker på at sveiser er plassert i samsvar med følgende forskrifter: I område som er fri for fuktighet og støv; Omgivende temperatur fra 0 til 40 C; I område som er fri for olje, damp og etsende gass; I område som ikke er utsatt for unormal vibrasjon eller støtt; I område som ikke er utsatt for direkte sollys eller regn; Plasser i avstand på 300mm eller lengre fra vegg eller lignende som kunne forhindre naturlig luft sirkulasjon som er nødvendig for avkjøling. 2.2 VENTILASJON Siden innånding av sveisedamp kan vare skadelig, det skal forsikres at rom der sveising foregår er godt ventilert. 2.3 KRAV FOR NETTSPENNINGEN Voltage i nettspenningen skal vare innen +/- 10% fra nettspenningen oppgitt på skilten. Mindre spenning kan vare årsak til dårlig sveising. Høyere spenning kan forårsake at delene blir overhetet og ikke fungerer som egnet for. Sveiser strømkilden skal vare: Riktig innstilt, hvis nødvendig, av en kvalifisert elektriker; Riktig jordet (elektrisk) i samsvar med alle lokale forskrifter; Tilkoplet kontakt av riktig størrelse. 3.0 MONTERING 3.1 MONTERING AV SKAFT OG HJUL Pakk ut sveiseren; Skru to styrehjul til utstyret; Stikk inn akselen gjennom hulene på bakside av sveiseren og gli en hjul på hver side og sett på stopping; Sett sammen den plastiske skaftet ved hjelp av vedlagte skruene; 20 21

12 3.2 MONTERING AV SVEISEBRENNER DIREKTE TILKOPLING Før den sammensatte sveisebrenner slange koples til maskinen (7) skal lengden av innleggets (9) utstrekning fra kopper møtriken (10) måles. Målen skal vare maksimum 18mm, og det skal trimmes forsiktig til denne lengden ved hjelp av gode boltesaks, eller lignende, å forsikre at der ikke er noe grat eller skarpe kanter, som kunne hindre fremgang av kabelen. Etter at utstrekning av innlegget er undersøkt og trimmmet, dersom nødvendig, fjern møtriken (1) og stoppski- 16 ven (2) fra enden til den sammensatte sveisebrenner slange (7). Før forsiktig den sammensatte slange gjennom hullen på sveiserens forside og var sikker på at den elektriske tilslutter (14) blir ført gjennom samtidig. Fortsatt å føre den sammensatte slangen gjennom kopper hylse (5) i den sammensatte brakett (4). Den store polklemme ring (3) som du kan se gjennom kopper hylse (5) skal skrues på den sammensatte slangen og stoppskiven (2) skal settes på. Skru møtriken på og stram det til. Bemerk: ved riktig montering skal ledning innlegget (9) ikke røre ved ledning fremføringsvalse (8). Innstill plast dekselen (15) på den sammensatte sveisebrenneren (4) og stram den til med to vedlagte selvstrammende skruer. Innstill gass slange (12) til gass slange nippel (6) og stram til med snekkedrev klipp. Sett sammen skjøtemunnstykker (11-14) å opprette elektrisk forbindelse ( i tilfelle der anvendes plastisk ledning fremføring, dekk med egnet isoleringsmateriale). 4.0 FORBINDELSE AV GASS SYLINDER OG REGULATOR Flasken (ikke inkludert) skal innstilles på bakside av sveiseren og skal holdes sikkert på plass ved hjelp av vedlagte kjeden. Med hensyn til sikkerhet og økonomi, vær sikker på at regulator er helt lukket, (snudd i retning mot urviserretning) når det ikke skal sveises eller når gass sylinderen skal innstilles eller utskiftes. Gass slange koples til regulatoren og sikres med vedlagte klipp/møtrik. Gass regulator skrues helt til gass flaske ventil og strammes tett. Slå på strømmen, åpne sylinder ventil og innstill gass flo til ca. 8l/min. på regulatoren. Anvend sveisebrenner avtrekker å sette gass flo gjennom sveisebrenneren. VARSEL: Sylindrene har veldig høy trykk. Var forsiktig. Alvorlige skader kan forårsakes uegnet bruk eller misbruk av trykkluft sylindrene. Pass på at sylindrene ikke faller ned, velter over, er utsatt for overheting, flammer eller gnister. Den skal ikke slå mot andre sylindre. Følg forskrifter nevnt i avsnitt 1.6. Stram låsemøtrik til passende tetthet. For stram trykk hindrer trådfremførings motoren. For løst trykk tillater ikke å stanse trådfremføring ved slutt av sveisingen. Løs og senk den plastiske knapp (A) (Fig.5). Slipp den øverste valse (B) på matemekanisme. Dra ut tråden fra sveisebrenner innlegget. Når tråden er koplet fra, ta den med tang slik at den ikke kan rulles fra spolen. Hvis nødvendig, den skal strekkes ut før den er ført i tråd inntak guide (C). Før tråden på den nedre valse (D) og på sveisebrenner innlegget (E). VARSEL: sveisebrenneren skal stå rett. Når et nytt tråd føres gjennom innlegget, var sikker på at tråden er skjært med rett snitt (uten noe grat eller skarpe kanter) og at minst 2cm fra enden er rett (ingen kurver). Dersom disse forskrifter ikke er overholdt, kan det skade innlegget. Løft øvre valse (B) og knapp (A). Stram litt til. Hvis strammet for tett, tråden kan låses og kan vare årsak til motor skade. Hvis strammet for svakt, valse vil ikke fremføre tråden. Når tråd diameter er forandret, eller hvis trådfremførings valse utskiftes var sikker på at riktig spor for valgte tråd diameter er på innside, nærmest til maskinen. Tråd valse drives av innside spor. Siden er oppgitt på side av fremføringsvalse. Lukk sidepanel. Strømførende kabel koples til strøm. Slå på avtrekker. Trykk sveisebrenner avtrekker. Tråd tilført av trådmatemekanisme motor ved variable hastighet skal glide gjennom innlegget. Når den kommer ut fra sveisebrenner, slipp sveisebrenner avtrekkeren. Slå maskinen av. Innstill kontaktspiss og munnstykke. Pass på at fingrene ikke kommer i nærhet av matemekanismen under arbeid! Valsene i arbeid kan knuse fingrene. Valsene skal undersøkes periodisk. Utskift dem når de er nedslitt og forstyrrer vanlig fremføring av tråd. Din Mig sveiser kan arbeide også med 0,8kg tråd spoler hvis avstandsklossen (G) er innstilt (kjøpes separat). Følg disse forskrifter for innstilling: Fjern tråd spolen (B) fra spoleholder (C). Løs møtrik (A), fjern fjær og stopper; fjern spoleholder (C) fra tappen. Sett 0,8kg trådspol på tappen; plasser stoppskiven, avstandskloss (G) og fjær. Stram låsemøtrik. 6.0 UTSKIFTING AV TRÅD INNLEGGET Før denne prosedyren utføres, var sikker på at gass og strømforsyning er koplet fra. Prosedyren som skal følges å utskifte tråd innlegget er avhengig av hvilket type sveisebrenner forbindelse din sveiser trenger. Åpne sidepanel. Løs og senk den plastiske knapp (A) og løs øverste valse (B). Skjær tråden (hvis den er innstilt), ta den med stang slik at den ikke kommer ut fra spolen og fikser den på en passende hull på fremføringsspole. Løs munnstykket og fjern tråden fra sammensatt slange og sveisebrenneren, bruk tang. Sveisebrenneren er innstilt og tilkoplet: Fjern skruene (1-2) som holder sveisebrennerens støtte brakett (3). Hold sveisebrenneren til side på en flat overflate og fjern forsiktig den øverste lokk ved å skrue av skruene (4). Var forsiktig og pass på at ingen av detaljene i innsiden flytter, slik at du kan huske deres stillling. Løft gass ventil (5) og innlegget koples fra passnings koplingen (7) ved å trykke på den. 5.0 LADNING AV TRÅD Din Mig sveiser er egnet til anvendelse av enten 5kg eller 15kg trådspole i bløtt stål, rustfritt stål eller aluminium avhengig av materialet som skal sveises. Trådspol er ikke vedlagt med utstyret og skal kjøpes separat. Pass på at gass og strømforsyning er koplet fra. Fjern munnstykket og kontaktspiss før du fortsetter med arbeidet. Åpne sidepanel. Løs møtrik (A) på spole holder (stilling 1) (bremsetrommel). Fjern avstandskloss (E). I tilfelle du utskifter trådspole, dra det ut ved å trykke ut trykk nål (D). Fjern den plastiske beskytteren fra spole holder. Innstill avstandskloss igjen (gjelder bare 5kg spoler) og stram låsemøtrik (A)

13 Strekk sveisebrennerens slange og trykk innlegget helt ut fra slangen. Trå et nytt innlegg i slangen gjennom sveisebrenneren. Trykk enden av innlegget stramt i hurtigpasning kopling på gass ventilen. Monter sveisebrenneren igjen. Var forsiktig å forsikre at alle deler er riktig plassert. Anvend ikke styrke til å sette begge deler av skaftet sammen, før skruene strammes, se om styretapp er oppstilt. Mål tråd innleggets utspring og før den tilbake, ved hjelp av gode tanger, slik at der ikke er mer enn 2mm mellom innleggets ende og fremføringsvalse. Pass på at der ikke er grat og skarpe kanter som kunne hindre fremgang av tråden. Innstill tråden i fremføringssystemet og lukk sidepanelet. Direkte tilkopling (Fig.7): Fjern skruene (1) som tetter sveisebrennerens støtte brakett (2). Løs kopper møtrik (3) fra sevisebrennerens slange ende, ta bort munnstykket og kontaktspiss. Trekk innlegget (4) ut fra slangen. Trå ny innlegg i slangen helt til sveisebrennerens nakke. Innstill igjen kopper møtrik (3) og plastikk støttte brakett (2). Mål tråd innleggets utspring og skjær den ned, med gode tang, slik at der ikke er mer enn 2mm avstand mellom enden av innlegget og fremføringsvalse. Pass på at der er ikke noe grat eller skarpe kanter kunne hindre fremgang av tråden. Innstill tråden i fremføringssystemet, monter munnstykket og kontaktspiss igjen og lukk sidepanelen. 7.0 STYRE MEKANISME 1 ON/OFF bryter 2 Spenningsbryter 3 Trådmatemekanisme fartskontroll, potentiometer 4 Tidskontroll potentiometer til punktssveising 5 Overhetings signallampe 6 Sikring 1A 1 Hovedbryter ON/OFF. 2 Spenningsvelger. Bryteren brukes til å måle riktig sveising spenning til tråd fremføringshastighet og tråd diameter. 3 Trådmatemekanisme kontroll potentiometer. Drei potentiometeri urviserretning å øke tråd hastighet; å minke tråd hastighet, drei mot urviserretning. 4 Punkt avstand (0,2-3s) Denne potentiometer tillater å regulere punktsveis hastighet. 5 Overhetings signallampe. Denne lampen vil lyse hvis overhetings termostat settes i gang. I tilfelle av overheting, strømfremføring vil avbrytes men vifte skal fortsatt fungere å avkjøle maskinen. Pilot lampen vil automatisk slukke etter maskinen har kjølnet tilstrekkelig. 6 Sikring. Sikringen beskytter 230V AC hjelpekrets. Sikringens mål er 250V AC. Den skal ikke utskiftes med sikring med lavere spenning fordi at det kan skade utstyret. Hvis tråd fremføringshastighets kontroll potentiometer er dreid i urviserretning vil det resultere i økt tråd hastighet og sveisestrøm. Sveisespenning er regulert å møte tråd tilførsel hastighet (sveisestrøm). Gjennom å øke tråd matingen, øk gradvis spennings innstillinger. Økt sveisiespenning vil føre til lengre bue (uten at strømmen er påvirket betydelig). Og motsatt, senket sveisespenning vil føre til kortere bue (strømmen blir ikke forandret noe betydelig). Bruk av annet diameter tråd vil føre til forandring i parametrene. Tråd med mindre diameter krever økt tråd fremføringshastighet å oppnå samme strøm nivå. Det er visse begrensninger som ikke skal overstiges, ellers er det ikke mulig å lage god sveising. Disse er: A) Alt for stor tråd fremføringshastighet (alt for høy i forhold til sveisespenningen) vil føre til pulsering i sveisebrenneren. Dette skjer fordi at tråd elektrode synker i pytt og kan ikke smeltes av hurtig nok. B) Dersom smeltespenningen er innstilt for høy, store dråper er synlige på enden av tråd elektrode. Disse dråper blir ofte oppsamlet ved sveisesøm Plasser sveisebrenneren over sømmen som skal sveises ved å holde den i ca. 45 vinkel med munnstykket på 5-10mm. Slipp ned sveisehjelm og trykk sveisebrenner avtrekker å sette på en bue. Når sveis er avsett, før sveisebrenneren i retning fra venstre til høyre langsomt langs søm ved konstant hastighet. Når du bruker fremføringsfartskontroll potentiometer innstill til krispig bue lyd ALUMINIUM SVEISING Maskinen vil vare innstilt for bløtt stål med unntak av følgende forandringer: 100% ARGON som dekkgass. Tilpass din sveiser til aluminium sveising: Kontroller at lengden på sveisebrenner kabelen ikke overstiger 3m (det anbefales ikke å bruke lengre sveisebrennere). Monter teflon tråd innlegget (følg forskrifter for utskiftning av tråd innlegget i avdeling 6). Anvend lett drivmekanisme valser som er egnet til aluminium tråd. Bruk kontaktspiss som er egnet til aluminium tråd og var sikker på at kontaktspiss hull diameter tilsvarer tråd diameter som skal anvendes TRÅD SPESIFIKASJONER Tråddiameter (mm) Tråd tilførselshastighet justering 1 1 0,6 LAV 2 2 0,6 LAV 7 3 0,6 0,8 MED. 4 0,6 0,8 MED ,8 MED. HØY 5 6 0,8 HØY 7 1,0 HØY 12.0 PUNKTSVEISING (gjelder kun modeller utrustet med tidtaker til punktsveising ) Det er mulig å punktsveise to plater opptil 0,8mm tykk bløtt stål sveisebrenner gass munnstykke skal utskiftes med punktsveising munnstykke (ikke inkludert). Velg punktsveising funksjon ved å innstille timer (4). Plasser to plater på hverandre; plasser munnstykket på øverste plate og trykk sveisebrenneren ved å trykke på avtrekker til å punktsveise den første platen med den andre. Punktsveising vil avslutte automatisk når innstilte tiden er gått. Til å utføre punktsveising, må maskinen vare innstilt på maksimum strøm og maksimal tråd hastighet. Det anbefales å anvende ø 0,8mm tråd. 8.0 FORBEREDELSE TIL SVEISING Innstill jordet hurtigkopling konnektor i tilsvarende innvendig uttak på sveiserens nedre høyre hjørnet (på noen av modellene jord kabel er tilsluttet på forhånd). Klem jordklemme til metall som skal sveises, kontroller at tilslutningen er god. Kontroller at tråd valsespor tilsvarer anvendte tråd diameter. Se avdeling 4. Maskinen skal koples til 230V AC 50Hz strømuttak. Gass ventil på gass sylinder regulatoren skal åpnes, (drei knappen i urviserretning) og innstill gass regulator i riktig stilling. Bemerk: dette kan vare forskjellig på forskjellige type metall, tykkelse og strøm RÅD TIL SVEISING OG VEDLIKEHOLD Sveis bare rent og godt forberedt material. Hold pistol ved 45 vinkel til arbeidsstykket med munnstykket ca. 6mm fra flaten. Flytt pistolen jevnt og stabilt. Sveis ikke i rom der det er stor trekk. Sveising med fordypninger og porøs sveising forårsakes luft som blåser bort dekkgass. Tråd og tråd innlegget skal vare rene. Bruk ikke rusten tråd. Unngå skarpe kurver eller bukt på sveiseslangen. Pass på at metall partikler ikke kommer i maskinen, siden de kan forårsake kortslutning. Hvis tilgjengelig, bruk trykkluft til å rengjøre slangeinnlegget når tråd spole skal utskiftes. VIKTIG: Maskinen skal koples fra strøm når dette skal utføres. Bruk lav trykk luft (20-30 PSI) til periodisk utblåsing av støv fra sveiserens innside. Det vil gjøre at maskinen kjølner. Bemerk: blås ikke luft over trykkrets bord eller elektroniske komponenter. Tråd fremføringsvalse vil omsider bli nedslitt. Med riktig stramming trykk skal valsen tilføre tråd uten å glippe den. Dersom trykk valse og tråd fremføringsvalse kommer i kontakt med hverandre (når tråd er plassert mellom dem) skal tråd fremføringsvalse utskiftes. 9.0 ANVENDELSE Det behøves viss erfaring å innstille og bruke Mig strømkilde. I motsetning til manual buesveising, der sveisestrøm er den eneste parameter, i Mig sveising er det to parameter som er viktige: sveisespenning og trådhastighet. Sveisestrøm som dannes er direkte avhengig av disse to innstillinger. Innstill spenning og trådfremførings kontroll i stilling som passer tykkelse av materialet som skal sveises. Sveisestrøm kan variere avhengig av tråd fremføringshastighet. Til lavere sveisestrøm skal trådfremførings hastighets potentiometer innstilles på laveste enden av trådfremførings hastighets skala. Undersøk alle tråd periodisk. De må vare i god tilstand og uten sprekker

14 14.0 PROBLEMER OG LØSNINGER Denne tabellen vil hjelpe deg å løse vanlige problemer som kunne oppstå. Disse er ikke de eneste løsninger DEKKGASS GUIDE 26 27

15 1.0 SÄKERHETSNORMER 1.1 INTRODUKTION Var säker på att denna manual är noggrant läst och förstådd av svetsare, underhållspersonal och teknisk operatör. 1.2 PERSONLIGT SKYDD Svetsningsprocesser av alla slag kan vara farliga inte enbart för operatör, utan även för andra personer som befinner sig i närheten av svetsutrustningen om regler för säkerhet och drift inte följs. Svetsbågen kan skada dina ögon och förorsaka brännskador på huden. Svetsning med ljusbåge ger ett mycket ljust ultraviolett och infrarött ljus. Dessa ljusbågar kan skada dina ögon och orsaka brännskador på huden om du inte är ordentligt skyddad. Bär täta ej flambara skyddskläder, utan fickor eller uppvikta byxben, handskar och skor med isolerad sula. Undvik oljiga och skitiga kläder. Använd en ej flambar svetskåpa med lämpligt skyddsglas, utformad så den skyddar både nacke och ansikte. Håll alltid skyddsglaset rent och byt ut trasigt, sprucket eller nedstänkt glas. Använd ett transparent glas mellan linsen och svetsområdet. Svetsa i ett slutet område som inte är öppet mot andra arbetsområden. Titta aldrig in i ljusbågen utan korrekt skydd för ögonen. Bär skyddsglasögon med sidoskydd som skydd mot flygande partiklar. Gaser och rök producerade under svetsningsprocessen kan vara farliga och skadliga för din hälsa. Ordentliga punktutsug måste användas vid svetsområdet. Det kan vara en rörlig huv eller ett inbyggt system på arbetsbänken som ger luftutblås från sidan, fronten och underifrån, men ej ovanifrån bänken för att undvika stigande damm och rök. Lokala utsug måste finnas tillsammans med ordentlig allmän ventilation och luftcirkulation, särskilt när arbetet utföres i ett avgränsat område. Svetsprocessen måste utföras på metallytor ordentligt rengjorda från rost och färg för att undvika skadliga rökgaser. Delar avfettade med lösningsmedel måste torkas innan svetsning. Var mycket försiktig vid all svetsning av metaller som innehåller en eller flera av följande ämnen: Antimon Beryllium Kobolt Magnesium Selen Arsenik Kadmium Koppar Kvicksilver Silver Barium Krom Bly Nickel Vanadin (Vanadium) Tag bort alla klorerade lösningsmedel från svetsytan innan svetsning. Särskilt klorerade lösningsmedel som sönderfaller när de utsätts för ultraviolett strålning och ger fosgen gas. 1.3 FÖREBYGGANDE MOT BRAND Eld och explosion kan förorsakas av varm slagg, gnistor eller svetsbågen. Ha en testad brandsläckare med tillräcklig storlek på räckbart avstånd i arbetsområdet. Inspektera den regelbundet för att försäkra att den är i gott skick. Tag bort allt brännbart material från arbetsområdet. Om det inte kan avlägsnas, skydda det med eldsäkra skydd. Ventilera svetsarbetsområdet ordentligt. Tillse att lufttillförseln är tillräcklig för att undvika ansamling av explosiva eller giftiga koncentrationer av gaser. Svetsa aldrig på containers som kan ha innehållit brännbart bränsle. Kontrollera alltid svetsområdet så att det är fritt från gnistor, slagg eller varma metalldelar och öppna lågor. Arbetsområdet måste ha ett eldsäkert golv. 1.4 ELEKTRISK STÖT VARNING: ELEKTRISKA STÖTAR KAN DÖDA! En person kunnig i första hjälpen ska alltid finnas tillgänglig i arbetsområdet. Om en person hittas medvetslös och elektrisk chock misstänks, rör inte personen om han eller hon är i kontakt med någon del som riskerar vara strömförande. Dra ur strömförsörjningen för maskinen, använd sedan första hjälpen. Använd torrt trä eller annat isolerande material för att flytta bort kablar från personen, om nödvändigt. Använd torra handskar och kläder. Isolera dig själv från arbetsstycken eller andra delar av svetsströmkretsen. Säkerställ att nätledningen är ordentligt jordad. Linda inte svetskabeln eller jordkabeln runt din kropp. Rör aldrig eller kom i fysisk kontakt med någon del av den inkommande strömkretsen och svetsens strömkrets. Reparera eller byt ut alla nötta eller skadade delar. Extra försiktighet måste tas vid arbete i immig eller fuktig miljö. Installera och underhåll utrustning enligt lokala föreskrifter. Dra ur strömförsörjningen innan utförande av service eller reparation. Skulle du känna den minsta elektriska chock, stoppa all svetsning omedelbart och använd inte svetsen innan felet lokaliserats och åtgärdats. 1.5 LJUD Ljud kan förorsaka permanent hörselnedsättning. Svetsprocessen kan ge ljudnivåer som överskrider gränsvärden. Du måste skydda dina öron från höga ljudnivåer för att förhindra permanent hörselnedsättning. För att skydda din hörsel från höga ljudnivåer, använd hörselproppar eller hörselkåpor. Ljudnivåer ska mätas för att säkerställa att decibeltalet (ljudet) inte överskrider uppsatta gränsvärden. 1.6 ELEKTROMAGNETISK STÖRNING Innan installation av din svets gör en inspektion av omgivande område, observera följande riktlinjer. Säkerställ att det inte finns några andra strömförande kablar, multipelkablar, telefonledningar eller annan utrustning i närheten av svetsen. Säkerställ att det inte finns några radiomottagare, tv apparater, datorer eller andra kontrollsystem. Personer med pacemaker eller hörapparat ska hålla sig på avstånd från strömkällan.! I särskilda fall kan speciella skyddsåtgärder erfordras. Störningar kan reduceras genom nedanstående förslag: Om det är en störning i kraftförsörjningen, kan ett E.M.T. filter monteras mellan kraftförsörjningen och kraftkällan. Utgående kabel från kraftkällan kan kortas av, sättas samman och anslutas till jord. Efter underhåll måste alla paneler på kraftkällan fästas ordentligt på plats. 1.7 SKYDDSGAS FÖR SVETSNING Skyddsgastuberna innehåller gas under högt tryck. Vid skada kan en tub explodera. Behandla dem varsamt. Till denna svets används endast inert eller icke brännbar gas för att skydda svetsbågen. Det är viktigt att välja lämplig gas för den svetstyp som ska läggas. Använd inte gas från omärkta tuber eller skadade tuber. Anslut inte en tub direkt till svetsen, använd en tryckregulator. Säkerställ att tryckregulatorn och mätklockan fungerar tillfredsställande. Smörj aldrig regulatorn med olja eller fett. Varje regulator är konstruerad för att användas till en specifik gas. Säkerställ att använd regulator är konstruerad för den gas som används. Säkerställ att tuben är ordentligt säkrad till svetsen med kedjan. Utsätt aldrig tuben för överdriven hetta, gnistor, slag eller öppen låga. Säkerställ att gasslangen alltid är i gott skick. Håll gasslangen borta från arbetsområdet. 2.0 REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION 2.1 PLACERING Var säker på att svetsen placeras enligt följande riktlinjer: I områden fria från fukt och damm. Omgivande temperatur mellan 0 och 40 C. I områden fria från olja, ånga och korrosiva gaser. I områden ej utsatta för onormala vibrationer eller stötar. I områden ej utsatta för direkt solsken eller regn. Placera svetsen på ett avstånd av minst 300 mm från vägg eller liknande som kan förhindra det naturliga luftflödet för kylning. 2.2 VENTILATION Då inandning av svetsgaser kan vara skadlig, säkerställ att svetsområdet är ordentligt ventilerat. 2.3 ERFORDERLIG ANSLUTNINGSSPÄNNING Anslutningsspänningen ska ligga inom +/- 10% av rekommenderad anslutningsspänning. För låg spännning kan förorsaka dåligt svetsresultat. För hög spänning kan förorsaka överhettning av komponenter och möjligen fel. Korrekt installerad, om nödvändigt av behörig elektriker. Korrekt jordad (elektriskt) i överensstämmelse med lokala föreskrifter. Anslut till rätt storlek av elektriskt uttag. 3.0 SAMMANSTÄLLNING 3.1 HANDTAG- OCH HJULMONTERING Packa upp svetsen. Skruva fast de två länkhjulen i maskinen. Trä i axeln i hålen på svetsens baksida och häng ett hjul på vardera sida, och därefter låsbrickorna. Montera plasthandtaget, använd medskickade skruvar

16 3.2 MONTERING AV SVETSKABELN DIREKTANSLUTNING Innan den monterade svetskabeln fästes på maskin (7) måste först trådens utstick från mässingsmuttern (10) kontrolleras. Detta mått ska vara maximalt 18 mm, och ska försiktigt kortas ned dit med en sidoavbitare, eller liknande. Försäkra dig om att det inte finns några grader eller skarpa kanter, som kan hämma frammatningen av tråd. Efter att ha kontrollerat trådens utsprång och, om nödvändigt, åtgärdat detta, tag bort muttern (1) och brickan (2) från änden på den sammansatta svetskabeln (7). Mata försiktigt kabeln genom hålet i svetsens frontplåt, mata samtidigt även den elektriska anslutningen (14) genom samma hål. Fortsätt att mata svetskabeln genom mässingshylsan (5) i den monterade hållaren. Den stora klämbrickan (3) som går att se genom mässingshylsan (5) måste vara gängad på slangpaketet, följd av brickan (2). Skruva på muttern och dra åt försiktigt. Notera: Vid korrekt montering av trådinsatsen (9) får den inte vara i kontakt med trådmatningsrullen (8). Montera plastskyddet (15) över den sammansatta svetspistolen (4) med de två självgängande skruvarna. Anslut gasslangen (12) till nippeln för gasslangen (6), säkra med den gängade klämman. Koppla ihop de elektriska anslutningarna genom att sammanfoga anslutningarna (11-14) (om trådmatarei plast används, skydda med den avsedda isolatorn). 4.0 ANSLUTNING AV GASTUB OCH REGULATOR Flaskan (ej medskickad) ska vara placerad på svetsens baksida, använd kedjan för att säkerställa att den hålls på plats. För säkerhet och ekonomi, säkerställ att regulatorn är fullt stängd (vrides motsols) när svetsen ej används och vid byte av gastub. Anslut gasanslutningen till regulatorn, säkra med klammer/mutter. Skruva ner gasregulatorn helt i botten på tubens anslutning, och dra åt. Sätt brytaren i läge ON (på), öppna cylinderventilen, och sätt sedan gasflödet till ca 8 l/min på regulatorn. Använd svetspistolens avtryckare för att säkerställa att gas flödar genom svetspistolen. VARNING: Gastuber är under högt tryck. Handhas med försiktighet. Allvarliga olyckor kan uppkomma vid ovarsam eller felaktig hantering. Hantera gastuben försiktigt, tillse att den aldrig tapppas eller ramlar omkull, utsätt den ej för hetta, lågor eller gnistor. Slå aldrig tuben mot andra tuber. Följ instruktionen enligt paragraf 1.6. Dra åt muttern till lämpligt moment. För hård åtdragning sliter på motorn för trådmatningen. För litet moment gör att trådmatningen inte stannar omedelbart vid svetsstopp. Lossa och sänk plastknoppen (A) (Fig.5). Släpp på matarens övre rulle (B). Dra ut tråden från elektrodledaren. När tråden är fri, ta tag i den med en tång så den inte kan rulla av från spolen. Om nödvändigt, sträck den innan den träs in i trådstyrningen (C). Trä i tråden på den undre rullen (D) och in i elektrodledaren (E). VARNING! Håll svetskabeln sträckt vid matning av ny tråd genom slangpaketet, var noggrann med att tråden är avklippt med ett rakt snitt (inga grader eller vinklar) och att minst 2 cm från ändan är rak (ej böjd). Insatsen kan skadas om dessa instruktioner ej följs. Sänk den övre rullen (B) och knoppen (A). Dra åt något. Vid för hård åtdragning låses tråden och kan förorsaka motorskador. Om den ej dras åt tillräckligt, kommer rullarna ej att mata tråden. Vid byte av tråddiameter eller vid byte till ny trådrulle, var säker på att rätt drivhjul för vald tråddiameter är insatt närmast maskinen. Tråden matas av det inre drivhjulet. Matarrullar är markerade på sidan, där de är märkta. Stäng sidopanelen på maskinen. Anslut strömkabeln till strömförsörjande nät. Tryck på svetspistolens brytare. Tråden matas fram med hjälp av trådmatningen, vid varierande hastighet slirar tråden i insatsen. När tråden kommer fram vid svetspistolen, släpp brytaren på svetspistolen. Stäng av maskinen. Montera kontaktspetsen och munstycket. Håll inte fingrarna i närheten av matarverket vid arbete! Rullarna kan vid rörelse krossa dina fingrar. Kontrollera rullarna regelbundet. Byt dem när de är slitna och äventyrar matningen av tråd. Din MIG-svets kan också hantera 0,8 kg trådrulle genom att en distans (G), som måste köpas in separat, monteras. För montering följ nedan instruktion: Ta bort trådspolen (B) från spolhållaren (C). Lossa muttern (A), ta bort fjädern och brickan, ta bort spolhållaren (C) från tappen. Placera 0,8 kg:s spolrullen på tappen, montera brickan, distansen och fjädern. Dra åt låsmuttern. 6.0 BYTE AV TRÅDMATAR Innan denna procedur påbörjas, säkerställ att gas och elektrisk matning är frånkopplade. Proceduren att följa vid byte av trådmatare beror på svetspistolens anslutningstyp till svetsen. Öppna sidopanelen. Lossa och sänk plastknoppen (A) och frisläpp den övre rullen (B). Klipp av tråden (om den redan är dragen), ta tag i den med en tång så den inte kan lossa från spolen och fixera den i passande hål på rullen. Lossa munstycket och ta bort tråden med en tång från slangen och svetspistolen. Svetspistolen redan monterad och ansluten: Skruva bort skruvarna (1-2) som håller svetspistolens stödplatta (3). Lägg svetspistolen på sidan på en plan yta och tag försiktigt bort det övre skyddet genom att skruva bort skruvarna (4). Var noggrann att inte några detaljer flyttas ur läge, så att du kan notera deras exakta läge. Lyft bort gasventilen (5) och lossa slangen från kopplingen (7) genom att skjuta inåt. 5.0 LADDNING AV TRÅD Din MIG-svets är konstruerad att kunna hantera 5 kg eller 15 kg trådspolar av stål, rostfritt stål eller aluminium, beroende på vilken metall som ska svetsas. Trådspolar ingår ej i svetsen och måste beställas separat. Säkerställ att gas och elektrisk anslutning ej är anslutna. Tag bort munstycket och kontaktspetsen, innan du påbörjar laddning av tråd. Öppna sidopanelen. Lossna muttern (A) till spolhållaren (position 1) (bromstrumma). Tag bort upprymmaren (E). Om du sätter tillbaka en trådspole, sträck den genom att trycka på snäpptungan (D). Tag bort plastskyddet från spolen. Placera den på spolhållaren. Montera dit upprymmaren igen (endast för 5 kg spole) och dra åt låsmuttern (A)

17 Sträck svetspistolens slang och dra ut insatsen helt och hållet från slangen. Trä in den nya insatsen i slangen ifrån svetspistolen. Tryck fast slutet av insatsen i snabbfästet i gasventilen. Återmontera svetspistolen, var noggrann så att alla komponenter blir korrekt placerade. Tvinga inte ihop handtagets två halvor, säkerställ att tappen/låspinnen är rak innan skruvarna dras fast. Åtgärda trådinsatsens utsprång och trimma dess baksida, använd en bra sidoavbitare så att det inte längre är något 2 mm gap mellan änden på insatsen och matarrullen. Var noggrann med att försäkra dig om att det inte är några grader eller skarpa kanter vilket kan hämma trådens rörelse. Installera tråden i matningssystemet och stäng sidopanelen. Direktanslutning (Fig. 7): Skruva bort skruvarna (1) som håller svetspistolens stödplatta (3). Lossa mässingsmuttern (3) från svetspistolens slangände, ta bort munstycket och kontaktspetsen. Drag insatsen (4) ut ur slangen. Trä den nya insatsen in i slangen till svetspistolens hals. Montera mässingsmuttern(3) och stödplattan i plast igen. Åtgärda trådinsatsens utsprång och trimma dess baksida, använd en bra sidoavbitare så att det inte längre är något 2 mm gap mellan änden på insatsen och matarrullen. Var noggrann med att försäkra dig om att det inte är några grader eller skarpa kanter vilket kan hämma trådens rörelse. Installera tråden i matningssystemet, montera munstycket och kontaktspetsen igen och stäng sidopanelen. 7.0 SVETSENS KONTROLLPANEL 1 - AV/PÅ brytare 2 - Spänningsväljare 3 - Trådmatningshastighet, potentiometer 4 - Tidsstyrning för pulssvetsning, potentiometer 5 - Överhettningsskydd, lampa 6 - Säkring 1 A 1 Huvudbrytare AV/PÅ 2 Spänningsväljare. 7 lägen vridbrytare. Denna brytare är för att kalibrera rätt svetsspänning i funktion med trådmatningen och tråddiametern. 3 Trådmatningshastighet, potentiometer. För att öka trådmatningshastigheten, vrid potentiometern medurs. För att minska trådmatningshastigheten, vrid potentiometern moturs. 4 Pulsstyrning (0,2-3 s) Denna potentiometer tillåter att justera tiden mellan pulserna vid pulssvetsning. 5 Överhettningsskydd, lampa. Denna lampa lyser om överhettningsskyddet aktiveras. Under överhettning blir kraftkällan satt ur funktion, men fläkten kommer att gå kontinuerligt för att kyla maskinen. Lampan kommer automatiskt att slockna när maskinen har kylts ned tillräckligt. 6 Denna säkring skyddar 230 V AC hjälpkretsen. Säkringen är klassad vid 250 V AC. Ersätt den aldrig med en säkring med lägre spänningsklassning, detta kan medföra allvarliga skador på utrustningen. 8.0 FÖRDELAR INNAN SVETSNING Anslut snabbkopplingen för jord till honkopplingen på nedre högra hornet av svetsen (på vissa modeller är jordkabeln redan ansluten). Kläm fast jordklämman på en bar metallyta på detaljen som ska svetsas, tillse att god kontakt fås. Kontrollera att trådmatarrullen är avsedd för den tråddiametern som ska användas. Se även paragraf 4. Anslut maskinen till ett 230 V AC 50 Hz uttag. Öppna gasventilen på gastubens regulator (vrid ratten medurs) och justera gasregulatorn till lämplig inställning. Notera: detta varierar med olika metaller, tjocklek och strömstyrka. Vrids potentiometern för trådmatningen medurs ökar hastigheten på trådmatningen och svetsströmmen ökar. Svetsspänningen är anpassad till att matcha hastigheten på trådmatningen (svetsströmmen). Välj gradvis högre spänning genom att öka trådmatningen. Ökning av svetsströmmen ger en längre ljusbåge (utan att väsentligt påverka strömstyrkan). I motsats, en sänkning av svetsströmmen ger en kortare ljusbåge (strömstyrkan ändras inte heller här väsentligt). Vid byte av tråddiameter måste parametrarna ändras. En mindre tråddiameter kräver en sänkning av trådmatningshastigheten för att nå samma strömstyrka. Om vissa gränser överskrids, kan en tillfredsställande svets ej åstadkommas. Dessa är: A) En för hög trådmatningshastighet (för hög i förhållande till svetsspänningen) resulterar i pulsering i svetspistolen. Detta beror på att tråden doppar i smältan och kan inte smältas av tillräckligt fort. B) Om svetsspänningen är för hög, kan stora droppar ses i änden på elektroden. Dessa droppar ansamlas ofta vid sidan av svetssömmen. Håll svetspistolen över stället där svetsen ska läggas, i en vinkel av ca 45 och med munstycket på en höjd av 5-10 mm. Fäll ner svetshjälmen och tryck ner svetspistolens avtryckare för att starta en ljusbåge. När svetsen är påbörjad (ljusbågen startad), drag svetspistolen från vänster till höger, sakta längs med sömmen med en konstant hastighet. Använd potentiometern för trådmatningen, för att åstadkomma ett krispigt ljud vid ljusbågen ALUMINIUMSVETSNING Maskinen ställs in som för svetsning i stål, bortsett från följande ändringar: 100% ARGON som skyddsgas. Förbered din svetspistol för aluminiumsvetsning: Kontrollera att kabeln till svetspistolen inte överskrider 3 m (det avråds från att använda längre svetskablar). Montera en trådinsats i teflon (följ instruktionen för byte av trådinsats se paragraf 6). Använd lätta drivrullar som är anpassade för aluminiumtråd. Använd kontaktspetsar som är avsedda för aluminiumtråd och säkerställ att kontaktspetsens diameter passar till svetstråden som används SVETSNINGSRÅD Tråddiameter (mm) Trådmatningshastighet justering 1 1 0,6 L G 2 2 0,6 L G 3 0,6 0,8 MED ,6 0,8 MED ,8 MED. H G 6 0,8 H G 5 7 1,0 H G 12.0 PUNKTSVETSNING (endast för modeller utrustade med timer för punktsvetsning - 4- ) Det är möjligt att punktsvetsa två plåtar upp till 0,8 mm tjocklek i stål genom att byta svetspistolens munstycke med ett munstycke för punktsvetsning (ej medlevererat). Välj läge för punktsvetsning genom att justera timern (4). Placera två plåtar ovanpå varandra, håll munstycket mot den övre plåten och tryck sedan med svetspistolen, tryck på avtryckaren för att svetsa ihop de två plåtarna. Punktsvetsningen kommer automatiskt att stanna när inställd tid har gått. För punktsvetsning måste maskinen sättas på maximal strömstyrka och maximal trådmatningshastighet. Det rekommenderas att använda tråd med diameter 0,8 mm SVETSTIPS OCH UNDERHÅLL Svetsa alltid i rena, torra och väl preparerade material. Håll svetspistolen i 45 vinkel mot arbetsstycket med munstycket ungefär 6 mm ovanför ytan Rör svetspistolen jämt och stadigt när du svetsar. Undvik svetsning i dragiga miljöer. En svag och porös svets blir resultatet, då luftflödet blåser bort skyddsgasen. Håll svetstråden och trådrullarna rena. Använd aldrig rostig svetstråd. Skarpa kanter eller böjningar på svetsslangen ska undvikas. Undvik alltid att få partiklar av metall inne i maskinen, då de kan förorsaka kortslutning. Om möjligt, använd tryckluft för att rengöra slangens insats vid byte av trådspolar. VIKTIGT: Koppla ur matningen av ström innan denna operation utföres. Använd lågt tryck (20-30 PSI), blås regelbundet bort damm från svetsens insida. Det gör att maskinen kyls bättre. OBS! Blås inte över kretskortet och elektriska komponenter. Trådmatningsrullen kan eventuellt slira vid normal användning. Med rätt sträckning ska rullen mata tråden utan att slira. Om tryckrullen och trådmatningsrullen kommer i kontakt med varandra (när tråden är emellan dem), måste trådmatningsrullen bytas ut. 9.0 ANVÄNDNING Viss erfarenhet erfordras för att ställa och använda en MIG kraftkälla. I motsats till manuell svetsning, där svetsströmmen är den enda parametern, vid MIG svetsning är två parametrar grundläggande: svetsspänningen och trådmatningen. Svetsströmmens styrka fås som ett resultat av dessa två inställningar. Sätt spänningen och trådmatningen med en inställning passande till plåttjockleken och materialet som ska svetsas. Svetsströmmen varierar direkt beroende på trådmatningen. För låg styrka på svetsströmmen, ska potentiometern för trådmatningen sättas på den lägre delen av skalan. Kontrollera alla kablar regelbundet. De måste vara i gott skick och inte spruckna

18 14.0 FELSÖKNING Följande tabell hjälper dig att hitta de vanligaste felen som kan uppkomma. Alla tänkbara problem är ej redovisade GUIDE FÖR VAL AV SKYDDSGAS 34 35

19 36

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere