REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune"

Transkript

1 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder Gebyrer Klage Overtrædelse og straf Bemyndigelse 3 9. Ikrafttrædelse Ordning for dagrenovationslignende affald Ordning for genbrugspladserne Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald Ordning for klinisk risikoaffald Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald Ordning for forbrændingsegnet affald Ordning for deponeringsegnet affald Ordning for kommunale institutioner og virksomheder

2 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Ballerup Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter affaldsbekendtgørelsen at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (Deponeringsbekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 4 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 5 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen en gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Ballerup Kommunes hjemmeside. 6 Klage m.v. 2

3 Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke indbringes til anden administrativ myndighed. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 7 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved over- trædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven. 8 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Center for Miljø & Teknik til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 1. januar Samtidigt med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for erhvervsaffald af 19. juni 2006, med ændringer af 30. november Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune den [dd.mm.åååå]. Borgmester Ove E. Dalsgaard Direktør Søren Krøilgaard 3

4 10. Ordning for dagrenovationslignende affald 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen. Dvs. affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. Hovedsageligt bestående af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast. m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. Dagrenovationslignende affald må ikke indeholde: Genanvendelige materialer, herunder papir, pap, glas, plast, jern og metal, som skal afleveres til genanvendelse Deponeringsegnet affald Dagrenovationslignende affald opstår ved fremstilling eller ved indtagelse af mad i køkkener, kantiner, frokoststuer, cafeer, restauranter m.v. og omfatter fx: Letfordærveligt affald fra produktion og detailhandel Emballage og lignende tilsmudset med køkkenaffald Affald der kan give hygiejneproblemer i form af lugt, fluer, skadedyr o. lign Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en anvisningsordning. Anvendte transportører skal være registreret i affaldsregistret jf. affaldsbekendtgørelsen. Virksomheder kan håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres som dagrenovationslignende affald. Affaldet skal køres direkte til forbrænding og må ikke køres til midlertidig deponi. Dagrenovationslignende affald skal afleveres til det anlæg, som kommunalbestyrelsen anviser til Beholdere Enhver virksomhed skal disponere over mindst en beholder til dagrenovationslignende affald. Virksomheden anskaffer og vedligeholder selv beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille supplerende krav til beholdere. 4

5 10.5 Kapacitet for beholdere Virksomheden er selv ansvarlig for, at den valgte beholderstørrelse er tilstrækkelig og at opbevaring af affaldet ikke giver anledning til hygiejneproblemer på ejendommen, eller naboejendomme. Kommunalbestyrelsen kan pålægge virksomheden at anskaffe yderligere enheder, hvis der konstateres uhygiejniske forhold på grund af overfyldning af beholdere Anbringelse af beholdere Beholdere skal opbevares på egen/privat grund. Der kan dog efter ansøgning til kommunalbestyrelsen indhentes tilladelse til, at beholdere stilles frem til afhentning Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Kommunalbestyrelsen afgør om en beholder er overfyldt. Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Støv fra støvsugere skal være emballeret forsvarligt, så der ikke spredes støv ved håndteringen. Det samme gælder øvrigt støvende affald. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder evt. affaldssæk. Uhygiejnisk affald skal være tilstrækkeligt emballeret i lukkede og tætte emballager. Beholdere må ikke fyldes med flydende affald Renholdelse af beholdere Virksomheden er ansvarlig for renholdelse af beholdere således, at hygiejneproblemer undgås og rottesikring m.v. opfyldes Afhentning af dagrenovationslignende affald Dagrenovationslignende affald skal afhentes fra virksomheden i fast interval minimum hver 14. dag. Ved uhygiejniske forhold, herunder lugtgener, skal det dog afhentes oftere Tilmelding/afmelding Virksomheden skal have indgået skriftlig aftale med en transportør om afhentning af dagrenovationslignende affald. Ved kommunalbestyrelsens anmodning, skal virksomheden kunne dokumentere, at der er indgået en aftale med en transportør. 5

6 11 Ordning for genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i I/S Vestforbrændings interessentkommuner Adgang til genbrugspladserne For at en virksomhed kan få adgang til en genbrugsplads, skal virksomheden være tilmeldt tilmeldeordningen for genbrugspladser. Virksomheder kan benytte alle genbrugspladser beliggende i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, dog undtaget genbrugspladser beliggende i Københavns Kommune. Af I/S Vestforbrændings hjemmeside fremgår det, hvor interessentkommunernes genbrugspladser ligger. På genbrugspladserne kan virksomheder aflevere affald sorteret i de affaldsfraktioner, som forefindes på genbrugspladserne. Undtaget herfra er dog: Dagrenovation og andet let fordærveligt affald Radioaktivt affald Eksplosivt affald Klinisk risikoaffald På nogle genbrugspladser modtages endvidere ikke: Medicinaffald Støvende asbest Alle former for farligt affald fra virksomheder Der kan af kapacitetsmæssige årsager være mængdebegrænsninger for udvalgte fraktioner. Disse kan variere over tid og fra en genbrugsplads til en anden. Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal virksomheden, hvis kommunen anmoder om det, dokumentere, at denne er beliggende i en af I/S Vestforbrændings interessentkommuner, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af udskrift fra CVRregister el.lign. Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til pladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt kg og med en på køretøjet monteret trailer Sortering på genbrugspladserne Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste beholdere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen og skal altid aflevere efter pladspersonalets anvisninger. 6

7 Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges Vægtbegrænsning Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige affald. 12. Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, som er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald. Ordningen omfatter bl.a.: Alle typer af asbestaffald Tungmetalholdigt affald Organiske halogenholdige forbindelser PCB-holdigt affald Ordningen omfatter ikke: Klinisk risikoaffald dette er omfattet af 13 Ikke genanvendeligt PVC-affald dette er omfattet af 14 Forurenet jord og lignende dette er omfattet af Ballerup Kommunes regulativ for jord. Farligt affald, som er underlagt producentansvar, herunder lysstofrør, sparepærer, batterier og akkumulatorer. Affald, der opstår ved uheld, hvor affaldet øjeblikkeligt skal bortskaffes på grund af risiko for miljø og sundhed. Eksplosivt affald 12.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en anvisningsordning for ikke-genanvendeligt emballeret farligt affald og uemballeret pumpebart farligt affald. En bringeordning for mindre mængder emballeret farligt affald. 7

8 Virksomheder, der har ikke-genanvendeligt farligt affald, skal aflevere affaldet til de modtageanlæg, der anvises til af kommunalbestyrelsen. Anvendte transportører/indsamlere skal være registreret i affaldsregistreret og være godkendt til transport af farligt affald. Anmeldelse Virksomheder, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal efter affaldsbekendtgørelsen anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen.. En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber samt oplysninger om transportør/ indsamler og modtageanlæg. Anmeldelse skal ske på Ballerup Kommunes anmeldeskema, der findes på Emballering Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret. Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer: Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde. Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. Emballagen skal være tydeligt mærket med angivelse af mængde, indhold og EAKkode samt affaldsproducentens navn og adresse. Der skal være adgang til tilstrækkelige mængder velegnet tom emballage, således at affaldet til enhver tid kan emballeres korrekt og forsvarligt. Er affaldet omfattet af reglerne om farligt gods, skal emballagen også overholde den gældende ADR-konvention med tilhørende bekendtgørelser. Opbevaring Virksomheden skal opbevare affaldet efter følgende retningslinjer: Opbevaringen skal ske i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere. Virksomheden skal opbevare flydende uemballeret affald i tankanlæg efter følgende retningslinjer: Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås. Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk. Såfremt der benyttes en overjordisk ståltank, skal den være placeret på en konstruktion, hævet over underlaget således at inspektion af bunden kan finde sted. Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. 8

9 Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på Ballerup Kommunes Genbrugsplads. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst en gang årligt. Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager. Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke farligt affald. Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret. Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendt- gørelsen. Olie- og benzinudskillere Virksomheder, der har olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang, skal have disse tømt efter behov, dog mindst en gang om året eller tømningsfrekvens bestemt i spilde - vandstilladelser. Virksomheden skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for tømning. 13 Ordning for klinisk risikoaffald 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald er affald omfattet af EAK-koderne i affaldsbekendtgørelsen. Ved klinisk risikoaffald forstås affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved håndtering: Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling, eksempelvis: Kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre og andet, der kan penetrere hud. Reagensglas, skår o.l., der indeholder blod, pus eller vævsrester. Laboratorieglasvarer (f.eks. hæmoglobinkuvetter, hårrør, pipetter og glasskår) forurenet med blod, pus og vævsvæsker. 9

10 Smitteførende affald, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, fx: Petriskåle o.l., der indeholder levende bakterie, virus- eller svampekulturer. Drænflasker o.l. med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret. Meget vådt engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, fx: forbindinger, afdækninger, operationsservietter, bleer og hygiejnebind. Vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer. Rester af ikke-dræbt vaccine. Vævsaffald, som af æstetiske grunde skal gøres ugenkendeligt (fx aborter, vævsprøver også i formalin og amputerede legemsdele), som på grund af stikkende/væskeholdig karakter kan udgøre en risiko (fx skarpe knoglestykker og moderkager), eller som falder ind under et eller flere af de ovennævnte punkter. Cytostatika affald indeholdende rester af blod, pus eller vævsvæsker skal efter vurdering håndteres enten som klinisk risikoaffald eller som andet farligt affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for virksomheder i Ballerup Kommune. F.eks. praktiserende læger og tandlæger, praktiserende jordmødre, dyrelæger, hjemmeplejeordninger, klinikker, laboratorier, behandlingsinstitutioner, sanatorier m.v Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en anvisningsordning. Virksomheder, der har klinisk risikoaffald, skal aflevere affaldet på de modtageanlæg kommunalbestyrelsen anviser til. Anvendte transportører/indsamlere skal være registreret i affaldsregistret og være godkendt til transport af klinisk risikoaffald. Virksomheder der har farligt klinisk risikoaffald, skal efter affaldsbekendtgørelsen anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen. En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Virksomheden skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt klinisk risikoaffald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag i affaldsbekendtgørelsen. Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (ved produktionsstedet) og opsamles i egnede emballager. Sorteringen skal ske efter følgende retningslinier: Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvende emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet. 10

11 Skærende og stikkende genstande fx kanyler, lægges straks efter brugen i gennemsigtige egnede brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde fx desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald, som med henblik på en tilstrækkelig forbrænding, skal indsamles særskilt (jf. definitionen) og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor. Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage. Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling. Klinisk risikoaffald skal i alle led opbevares, så det er utilgængeligt for uvedkommende, og på den måde, så emballagen ikke kan blive beskadiget. Affaldet skal opbevares tørt og således at dyr, ikke kan komme i berøring med affaldet. Den ydre emballage og mærkning af denne skal være i overensstemmelse med modtageanlæggets modtageregler. 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald Ikke-genanvendeligt PVC-affald er kasserede produkter af blødt PVC og de hårde PVCprodukter, som ikke kan gå til genanvendelse. Ikke-genanvendeligt PVC-affald er eksempelvis: Kabler, hvor metalindholdet ikke kan genvindes Vinylgulve og paneler af blød plast Presenninger og plastslanger Andet blødt PVC, fx tagfolier, regntøj og gummistøvler Persienner af plast Andre byggeprodukter, fx ventilationskanaler, toiletcisterner, tætningslister Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Anvendte transportører/indsamlere skal være registreret i affaldsregistret jf. affaldsbekendtgørelsen. Ikke-genanvendeligt PVC-affald skal afleveres til det modtageanlæg kommunalbestyrelsen anviser til. PVC-affald kan også afleveres på de kommunale genbrugspladser - omfattet af

12 15 Ordning for forbrændingsegnet affald 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald. Forbrændingsegnet affald er affald omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen. Dvs. affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder. Forbrændingsegnet affald er eksempelvis: Ikke genanvendeligt pap og papir, fx voksbehandlet papir, plast-coatede pap og papir Kompositmaterialer mellem plast og andre materialer, hvor genanvendelse ikke er mulig Inventar fx møbler og tæppe Linoleum og cementspånplader Udhærdet lim, lak og maling Affaldstyper der ikke er forbrændingsegnet er eksempelvis: Olieforurenet jord PVC-affald, fx kloakrør, vinduer og gulvbelægning Tungmetalbelastet affald Imprægneret træ bortset fra neddelt kreosotbehandlet træ Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Anvendte transportører/indsamlere skal være registreret i affaldsregisteret, jf. affaldsbekendtgørelsen. Forbrændingsegnet affald skal afleveres hos I/S Vestforbrænding. Stort forbrændingsegnet affald skal neddeles inden det køres til I/S Vestforbrænding. Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene til småt eller stort brændbart affald eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for forbrændingsegnet affald. Alternativt forpligtes virksomheden til at aflevere forbrændingsegnet affald til forudgående behandling, herunder neddeling eller lignende på anlæg, der er godkendt hertil. På I/S Vestforbrændings hjemmeside finder du modtagereglerne for forbrændingsegnet affald, herunder hvilke størrelser enkeldelene modtages i. Neddelt kreosotbehandlet træ skal efter affaldsbekendtgørelsen forbrændesl. 12

13 Det kreosotbehandlede træ skal om nødvendigt neddeles, inden det bringes til forbrændingsanlægget. Imprægneret træ, hvor metalindholdet er separeret fra, kan træaffaldet afleveres til forbrændingen, efter anvisning af kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.. Der kan gives dispensation ved bekæmpelse af plantesygdomme eller naturplejeaktiviteter eller lignende, hvor transport i området kan gøre skade. Dispensation kan søges hos kommunalbestyrelsen. Forbrændingsegnet affald kan afleveres på de kommunale genbrugspladser omfattet af Ordning for deponeringsegnet affald 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen. Deponeringsegnet affald omfatter eksempelvis: Eternitplader Asbestholdigt affald Skiferplader Ikke-genanvendeligt PVC (blød PVC) Glaserede emner, f.eks. fliser, tegl, keramik, farvet sanitet Ikke genanvendeligt mineraluld Affald indeholdende tungmetaller, uegnet til forbrænding 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Anvendte transportører/indsamlere skal være registreret i affaldsregisteret, jf. affaldsbekendtgørelsen. Deponeringsegnet affald skal afleveres hos AV Miljø, medmindre kommunalbestyrelsen anviser til andet miljøgodkendt deponeringsanlæg. Kreosotbehandlet træ må ikke bringes til deponering. Imprægneret træ kan undtages anvisningen for deponeringsegnet affald, hvis det opfylder bestemmelserne i 15, om energiudnyttelse af træaffaldet. 13

14 Virksomheden er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag i Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget. Virksomheden er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte. Deponeringsegnet affald kan afleveres på de kommunale genbrugspladser omfattet af Ordning for affald fra kommunale institutioner og virksomheder 19.1 Hvad er affald fra kommunale institutioner og virksomheder Ordningen for affald fra kommunale institutioner og virksomheder omfatter følgende affaldsfraktioner i den kommunale indsamlingsordning: Dagrenovation, jf. 9 i regulativ for husholdningsaffald Papiraffald, jf. 10 i regulativ for husholdningsaffald Storskrald jf. 23 i regulativ for husholdningsaffald 19.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle kommunale institutioner og virksomheder i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en hente- og en bringeordning. Ordning for Dagrenovation (henteordning) Kommunale institutioner og virksomheder, som har dagrenovation skal benytte en af følgende ordninger: Deltage i den kommunale indsamlingsordning for Dagrenovation, jf. 9, i regulativ for husholdningsaffald eller Skal indgå aftale med en transportør/indsamler om indsamling af dagrenovation. Ordning for Papiraffald (bringe- og henteordning) Kommunale virksomheder og institutioner, som har papiraffald skal benytte en af følgende ordninger: Bringe papir affaldet til en af de centralt opstillede kuber til papiraffald Bringe affaldet til den kommunale genbrugsplads Indgå aftale med kommunen om henteordning, hvor papiret opsamles i beholdere, jf. 10 i regulativ for husholdningsaffald Indgå aftale med en transportør/indsamler om indsamling af papiraffald. 14

15 Ordning for storskrald (henteordning) Kommunale institutioner og virksomheder som ønsker det, kan deltage i den kommunale indsamling for storskrald, jf. 23 i regulativ for husholdningsaffald. Ved storskrald forstås, eksempelvis: Genanvendelige materialer som pap, glas- og metalemballage Kasserede møbler/indbo Madrasser Elektriske og elektroniske produkter (WEEE), jf. 19, undtagen lyskilder Jern og metal Hårde hvidvarer Andet brændbart affald, som ikke er dagrenovation. Affald, der ikke er omfattet: Farligt affald, byggeaffald, jord, sanitet, fliser, imprægneret træ, indbygget inventar (fx køkkenelementer) m.m. Storskraldsordningen dækker ikke store oprydninger. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er storskrald. Papaffald (bringe- og henteordning) Kommunale institutioner og virksomheder skal benytte en af følgende ordninger: Bringe affaldet til den kommunale genbrugsplads Indgå aftale med kommunen om afhentning, hvor pap afhentes bundtet i forbindelse med indsamlingsordningen for storskrald, jf. 23 i regulativ for husholdningsaffald Indgå aftale med en transportør/indsamler om indsamling af papaffald. Glasemballageaffald (bringe- og henteordning) Kommunale institutioner og virksomheder skal benytte en af følgende ordninger: Bringe affaldet til en af de centralt opstillede kuber til papiraffald Bringe affaldet til den kommunale genbrugsplads Indgå aftale med kommunen om afhentning, hvor glasemballageaffald afhentes i forbindelse med indsamlingsordningen for storskrald, jf. 23 i regulativ for husholdningsaffald Indgå aftale med en transportør/indsamler om indsamling af glasemballage- affald. Metalemballageaffald (bringe- og henteordning) Kommunale institutioner og virksomheder skal benytte en af følgende ordninger: Bringe affaldet til den kommunale genbrugsplads Indgå aftale med kommunen om afhentning, hvor metalemballageaffald afhentes i forbindelse med indsamlingsordningen for storskrald, jf. 23 i regulativ for husholdningsaffald. Indgå aftale med en transportør/indsamler om indsamling af metalemballage- affald. 15

16 19.4 Beholdere Ved deltagelse i de kommunale indsamlingsordninger for dagrenovation, papir og storskrald, se regulativ for husholdningsaffald, jf. erne 9, 10 og Kapacitet for beholdere Ved deltagelse i de kommunale indsamlingsordninger for dagrenovation, papir og storskrald, se regulativ for husholdningsaffald, jf. erne 9, 10 og Anbringelse af beholdere Ved deltagelse i de kommunale indsamlingsordninger for dagrenovation, papir og storskrald, afhentes affaldet på P-plads eller anden opsamlingssted, aftalt med Ballerup Kommune Afhentning Ved deltagelse i de kommunale indsamlingsordninger for dagrenovation, papir og storskrald, se regulativ for husholdningsaffald, jf. erne 9, 10 og

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Dato xx.xx.xxxx

Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Dato xx.xx.xxxx Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato xx.xx.xxxx Sort tekst = uændret tekst i forhold til nuværende regulativ. Rød tekst = ændret standardtekst jf. affaldsbekendtgørelsen (kan kommunen

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 13-10-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Billund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Billund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Billund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 11-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Aarhus Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aarhus Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aarhus Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Generel del... 3 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Middelfart Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Middelfart Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Middelfart Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-04-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE Indhold GENEREL DEL... 2 1 FORMÅL... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 DEFINITIONER... 2 4 REGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER... 6 5 GEBYRER... 6 6 KLAGE...

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 11-02-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. xx Endnu ikke gældende 1 1 Formål m.v. side 3 2 Lovgrundlag side 3 3 Definitioner side 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder side 4

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 22-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Bilag 2 København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Udkast af 31. oktober 2011 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer 6 Klage m.v. 7 Overtrædelse

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 3 6 Klage m.v.

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. Rudersdal Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. Rudersdal Kommune Regulativ for erhvervsaffald Rudersdal Kommune August 2011 1 Indholdsfortegnelse: I Generel del fælles for hele Danmark 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 30-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD BILAG 2 til sagen Godkendelse af regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald samt jordstyringsregulativ sendes i offentlig høring REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD APRIL 2016 Indholdsfortegnelse Generel

Læs mere

Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune

Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Brøndby Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Brøndby Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Brøndby Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 30-04-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 2 5 Gebyrer...

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Ajourføring af affaldsregulativer

Ajourføring af affaldsregulativer Norddjurs Kommune (sendt pr. mail til norddjurs@norddjurs.dk) Syddjurs Kommune (sendt pr. mail til syddjurs@syddjurs.dk) RENO DJURS I/S NYMANDSVEJ 11 8444 BALLE TLF.: 87 59 77 77 FAX.: 87 59 77 66 RENODJURS@RENODJURS.DK

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune april 2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Forslag til standardregulativ for erhvervsaffald Dato 31. august 2010 Sags id: 2862039 dok. id.: 2917996 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. Forslag

Regulativ for erhvervsaffald. Forslag Regulativ for erhvervsaffald Forslag Godkendt til offentlig høring af Byrådet 15. november 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere