Vandtet 7x50 kikkert med kompas Instruktioner for brug og vedligeholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandtet 7x50 kikkert med kompas 150758. Instruktioner for brug og vedligeholdelse"

Transkript

1 Vandtet 7x50 kikkert med kompas Instruktioner for brug og vedligeholdelse

2 Indholdsfortegnelse l. Generel oversigt Tekniske specifi kationer Konstruktion Sfldan bruges kikkerten Montering af stativ Kikkert og tilbehor 7. Opbevaring og vedligeholdelse

3 l. Generel oversigt 1.1 Hovedkarakteristika 7x50 kikkerten er en flydemodel med belyst kompas. Kikkerten har to v rktsjer til afstandsmiling. Okularmikrometeret og kalkulatoringen kan nemt bruges til at bestemrne afstanden fra betragter til motiv, hvis dets stsrelse kendes eller vice versa. Kikkerten er lavet med forsteklasses optik, som giver en god lysstyrke, sterk billedklarhed og en fantastisk faneegthed. Brugeren kan stole pi deme kikkerl, uanset om den bruges pe rejse, som udsigtskikkerl. pa biden, til obseruation eller anden anvendelse. ( 1.2Model 7x50 med kompas,, Tekniske specifikationer 2.1Optisk 1'delse Forstonclsc': I synsfef t: 7.50 (396 ft. Cg 1000 yards I -l I \l rr 1000 rnc-rcr ) Diameter for udgangspupil: 6,llmm Udgmgspupilafstand: 23m Interual for dioptrijustering: Pupilafstand: MM Oplosning: 55" 2.2 NI.rtJ og vregt (lang ajeafstand (long eye relief) for brillebaerere) DIOPTRI Mil (langde x bredde x hojde): 200 x 80 x I 50mm Vegt Kikkerter: <0.9kg (1.98 lbs) Hele produktet: <l.2 kg (2.65 lbs.) 3. Konstruktion 3.1 Optisk system Grundlreggende kikkertkonstruktion Grundleggende optisk kikkertkonstruktion. som vist i figur 1. bestir af (l) objektivlinsen. (l) ponoprismeme. (3 ) okulamikrometeret (5) er indbygget i kikkerthusets hojre halvdel. og (4) ojestykket Okulamikrorneter og kompassets projektionssystem

4 3.1,2 SAdan virker en kikkert Lyset fra motivet eller den genstand du kigger p6, kommer ind i kikkerten gennem objektivlinsesystem t (punktl,fig.l).pigrundafobjektivlinsenkonvergererstrilemetiletbillede,dervenderpihovedet. Derefter passerer billedets lysstriler gennem prismesystemet (porroprismen) (punkt 2, fig. I ), hvor det vendes rigtigt i okularmikrometeret, precis som ojet ser billedet. Dette billede forstsrres af ojestykkeme (punkt 4, fig. 1), siledes at brugeren nu kan se dm feme genstand Skala for okularmikrometer (Se Fig.3) Der er vertikale og horisontale linjer pa okularmikometeret 3. Hvert lille hak pi bide den vertikale og horisontale linje reprasenterer 5 mils og hvert stort hak l0 mils (l perigon:6400 mils). 3.2 Kikkertens dele (Fig. 2) Kikkerten bestar afto identiske teleskoper, en hojre og en venstre side. Hver del bestir af(l) ojestykke, (2) kikkerthuset der rummer porroprismen og (3) objektiv. Punkt (4) er akslen, der holder kikkertens to halvdele sammen. Punkt (5) er en skal over pupilafstand med en rekkevidde fra 56 mm til 72 mm. Punkt (6) er dioptrijusteringsringe, som hr dioptri-indeksmarkering. Hver gadering reprasenterer en dioptri. Punkt (7) er de gummiudformede ojestykker. der km foldes ned. Punkt (8) er kalkulatorringen. Punkt (9) er kompassets belyste vindue. Punkt (10) er knappen til oplysning afkompasset. Punkt (l l) er batterikammeret. Punkt (12) er det stortette deksel til objektiverlinseme og punkt (l 3) er det stovsikre deksel til ojestykkeme. 5 ;;_ -7 'E:! f*- u ^: O-*_ l -1- t-=-=-:-" L< :>-l) fff1 Fie. 2 iii_-{ f-{!_,,-4 -- r,"1 -rs Sidan bruges kikkerten Sidan fokuseres med kikkerten 4.1,1 Justering af ojeafstand Fsrst skal kikkertenjusteres, sidan at hvert ojestykkerjusteres til afstanden mellem dine ojne. Dette gsres ved at holde kikkerten i begge hender og boje den, indstil der ses 6t mdt billede. NB: Billedet vil ikke vere klart. Klarhedenjusteres i neste skridt. Forst skal ojenafstandenjusteres, si den passer til dine ojne. Indstillingen for dine ojne indikeres pi skalaen for pupilafstand. Bemark skalaens indstilling, s[ det vil vare nemere at indstille senere.

5 4.1.2 Gummiudformede ojestykker, der kan foldes ned Deme kikkert har lang ojeafstand (long eye reliefl). Med denne kikkert er det muligt for brilleberere at se et nomalt billede uden at skulle tage brilleme af. Disse praktiske ojestykker km foldes ned, nir kikkerten skal bruges afen brillebarer, og foldes op igen til brug uden briller. Der presses let pi ojestykkeme, og de foldes let ned. 4.I.3 Fokusering For at fi et klart billede, skal krkkerten fokuseres. Deme model har to in{ividuelle dioptri-justeringsnnge pi hvert teleskop. For at foretagejusteringer pi det enkelte oje, skal derjusteres pa hvert ojestykke. Nir du har sat kikkerten for ojnene og fokuserer pi et motiv, skal du lukke venstre oje. Drej pi den hojre dioptri-justeringsring, indtil billedet treder skarpt og klart frem i hojre ojenibning. Abn derefter venstre oje, og luk det hojre, drej pi den venstre dioptri-justeringsring, indtil billedet traeder skarpt og klart frem i venshe ojenilbning. Derefter har du et perfekt udsyn med din kikkert. For at fokusere pi andre genstande gentagesamme proces. Deler du kikkert med en anden person, noteres vardien pi dioptri-indeksmarkeringen p6 ojestykkeme. Derefter kan du ganske enkelt dreje ojetstykkerne tilbage til den indstilling, nir du igen skal bruge kikkenen (uden at foretage justeringer) til at beftagte et motiv pa samme afstand. 4.2 Sidan bruges okularmikrometers kalkulatorring som mileapparat Hvad er synsfelt Synsfeltet pi et motiv er vinklen mellem teleskopetstriler til dets kantel Deme vinkel miles nomalt i horisontal eller vertikal retnhg og defineres horisontalt synsfelt og vertikal vinkel. wfie. 3 En mils okularmikometer (fig.3) som har horisontal eller vertikal skala kan mile et motivs synsfelt Shdrn miles det horisontale synsfelt A. Nir det horisontale synsfelt er mindre end den horisontale skalas raekkevidde ( mils) inden i kikkerten, sigtes en kant afmotivet pa den horisontale skalalinje (midterlinjen eller den yderste linje vrlges normalt alt efter motivets stonelse), og vrrdien aflases. Derefter afleses vardien pi skalaen, hvor en anden kant var placeret. Leg disse to vardier sammen, sumen er det m61te horisontale synsfelt. Som vist i Fig. 4. er malets (sejlbeden) horisontale synsfelt 2 decade mils (20 mils), og det horisontale synsfelt indimellem (p-p) er 8 decade mils (80 mils).

6 4.2,2.8. Nir det horisontale synsfelt er stone end horisontale skalas rekkeviddc ( mils), kan en vertikal linje i motivet (f.eks. mast, skorsten, ryr etc.) v lges tbr at kume foretage de nodvendige estimerede milinger trinvist. Summen af vardien fra hvert dn bruges til at na ftem til den malte vardi. Som vist i tig. 5, er motivets azimut (krydseren) 130 mil (60+70:130). E.. := -7-7l; i s Sddan m6les det vertikale synsfelt 4.2,3.A. Miling afdet vertikale synsfelt er ligesom miling afdet horisontalc. Nir det vertikale synsfelt er lille, sigtes okulamikorneters krydsmidte pi den nederste del af motivet. og skalaen alleses sverst i motivet. Som vist i Fig. 6 er vinklen mellem ovre og nedre del af motivet (fyrt6met) 6 decade mils (60 mils). I i H. 6

7 Nir det vertikale synsftlt er stone end den vertikale skalas rakkcvidde (80 mils), kan det rnales trin\,ist og vinklen kan findes ved at laegge hverl trins verdi sammen. (Processen ligner den, som er beskrevet i forbindelse med linerere milinger i B oventbr) Shdan bruges okularmikrometeretil at mile afstand Afstandsmiling til et motiv kan foretages med mil-okularmikrometeret. (Fig 7) North 360 West South L f I I. r Fomlenforafstandsmiling: L (km) = H(m)/or L - H afstand mellem betragter og moliv (km) motivets hojde (n) o motivets synsfelt rnilt med kikkertens okulamrikometer (mil). Nir afstanden males, skal motivets bredde og hojde forst estimeres, derefter miles motivets synsfelt. Folgelig kan afstanden mellem betragter og motiv udregnes ved hjzelp affbrmlen. For eksempel: Der stir en voksen person, hvis hojde er 1,70 rn. (H : I,70 m) Det vertikale synsfelt for personen er 4 decade mils (4Omils) L : H/o : km : 42.5 m Derfor: Afstanden mellem betragteren og den voksne er 42,5 m Sidan bruges kalkulatorringen Kalkulatoringen km bnrges til hurtigt og nemt at bcsteme afstand uden beregninger Kalkulatoningen har en trekantet vinkelindikator merkct "ANGLE", en drejelig aktiv ring og en fast skah rnerket "DISTANCE". Der er to skalaer i den aktive ring, den overste er skalaen 1br synst'elt og dcn andcl cr skalaen for stsnelse, merket "OBJECT SIZE". Forst miles motivets vrerdi for synsfelt, den aktive ring roteres og verdien placeres pi vinlelindikatoren. I I Derefter findes den afdeling der indikerer motivets storrelse. og denne indikeres pd den tastc skala, se pa den faste skala - afstanden vises prl denne skala. For eksempel: Se Fig 8. Du betragtef et fyrtern, hvis milte verlikale synsf'elt er 6 decade mils. Du skal rotere den aktive ring og sette vinkelindikatolen pi 6 pi skalaen. Den formodede hojde cr l2 ni, l2 pi skalaen ibr stonelse peger p6 200 pi den faste skala. Dette betyder, at fyfternet er 200 m vek. Skalaen for storelse og den faste skala pi kalkulatoningcn er i forhold til hinanden. NiLr du betragtcr e-t motiv, som er for stort eller for smit, kan du zoome 10x. og nilc zoornresultatet pi sarnme rl6de.

8 Fig SAdan miles et motivs storrelse (hojde og bredde) med formlen Ifolge formlen for afstandsmiling, kan du udregne hojden ved hjelp af: H=Lxo. NAr du miler storrelse, estimerer du forst afstanden til motivet og derefter miles synsfeltet. Med disse milinger kan du udregne hojden pi motivet ved hjalpe afformlen. For eksempel: Afstanden mellem betragter og motiv er 0,6 km. Du kan mile at det horisontale synsfelt er 6 decade mils (60mils) og det vertikale synsfelt er 3 decade mils (3Omils). Altsi, med brug afformlen nir du fiem til folgende: Hojden: H:0.6 x 30= l8m Bredden: h=0.6 x 60=36m 4.3 Sidan bruges kompasset Azimut-vinklen kan miles via det indbyggede kompas i hojre side afkikkerten. Det viser motivets azimut i forhold til kikkertbrugeren. Hver kompasgraduering svrer til en grads vinkel. Nir motivet ligger mod nord foran kikkertbrugeren, viser kompasset 0 (grader), og det vil foroges nir du drejer med uret. Azimut-vinklen kan miles gemem kikkertens indbyggede kompas. Det viser motivets azimuth i forhold til betragteren. Hver gradering i kompasset svarer til en vinkelgrad. Nar motivet befinder sig nord for dig, viser kompasset 0 (gader), og dette tal vil stige, ntr du drejer med uret. 90'betyder, at motivet ligger ost for dig, 180"betyder syd, og 270o betyder vest. For at sikre precis pracise malinger afvinkler skal kikkerten holdes horisontalt og lige, nir kompasset aflaeses. Motivet bor befinde sig midt i okularmikrometeret. Kompassets graderinger skal nodvendigvis vere belyst, for at sikre bekvemt brug, nilr der ikke er tilstrekkeligt med dagslys til at oplyse kompasskiven. (Brug ilke det batteridrevne inteme oplysningssystem, nir det naturlige lys er godt nok til at kompasskiven og markeringeme kan ses tydeligt). Tryk pi knappen til oplysning, og kompasskalaen vil blive belyst i rodt lys, si den er nem at se. 4.4 Udskiftning af batterier Kompassets batterier opbruges, hvis det inteme lyssystem er i brug over laengere tid. Batterierne kan ogsi aflade, hvis ikke de bruges i lengere tid. Er dette tilfeldet udskiftes batterieme. Batterier medfolger og er preinstalleret i din kikkert. NAr de skal udskiftes, skrues dekslet til batterikammeret af med en msnt eller en skruetraekker, og batterieme udskiftes med nye batterier af samme type Batterierne skal installeres i samme retning som originalbatterieme, hvor den flade positive (+) pol pt begge batterier vender op mod dekslet, som vist i Fig. 9. Skru batteridakslet godt til og tryk pi knappen til

9 kompasbelysning for at test. Et skar bsr nu vrere synligt rundt om kompasset (det kan vaere nodvendigt at tildekke hojre objektivlinse, hvis du befinder dig udenfor i skarpt lys). NB: De to batterier bsr udskiftes samtidig, Batterierne bor tages ud, hvis kikkerten ikke skal bruges i lengere tid. Batterier efterladt i kikkerten i laengere perioder kan risikere at lakke, og kan skade kikkerten, I:ix Montering af stativ En gevindskiret fatning til montering afstativ findes ved kikkertens hengsel, som vist i figur 10. Iset en kikkertstativadapter (Bushnell #161001CM eller ligrende), og montdr din stativskrue til adapteren. Fig. r0 6. Kikkert og tilbehsr Fig. l0 7x kikkert Beresele Drksel til ojestykke I stk. 1 stk. 1 stk. Klud til rengoring Instruktionsvej lednr'n g Blsdt etui med beresele I stk. 1 s&. i stk. 7. Opbevaring og vedligeholdelse Kilkerter er optiske pracisionsinstrumenter. De bor hindteres med forsigtighed og skal vedligeholdes for

10 at lorblive i god funktionel stand. 7.1 Genereltvedligehold 7.1,1 Linser: Man bsr altid rengsre lins:rne, inden kikkerten lagges i etuiet. Brug en blesepensel ellcr borste og f,ern forsigtigt eventuclle sandkom og lose elementer, inden linsen pudses med den medfolgende optiske klud. Brug aldrig fingrene til at tsrre linserne med, fedt fra fingene vil sette sig pl linserne og kan eventuelt beskadige coatningen p& linseme. Man kan anvende optisk linserenseveske sammen med den medfolsende optiske kjud. opbevar altid kluden i kikkertetuiet. st den er lise ved handen klar til renggrins. 7. drejes ud over dct indbvgeede stop. Ti inges ajcstl'kkct ud over dette punkt. kan dct skade oic-stvkkets optik og odelrgge kikkcrten. 7.1,3 Etier brus skal dioptrijusteringen altid stillcs til positionen "0" for at undgd at skade okularsysterret I tilfrcldc af uheld Undgaatrysteellertabekikkerten,dadettekanskadedenintemeoptikogprismerOpbevarkikke pe et tort og godt ventileret sted. 7.2 Vedligehold Hvis din kikkert ikke fungerer korekt, skal du aldrig forsore at reparere den selv. Dette kan nredf'ore.'at garantien bliver uglldig. Kikkerten bor altid sendes til et prot'essionelt vrrksted til rcparation. Findcs dette ikke lokalt. sendes kikkerten trlbage til fabrikken.

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Centralprojektionsmodellen... 5 3. Kort om rumgeometri... 8 4. Rummet og den perspektiviske plan... 12 5. Den perspektiviske afbildning... 14 6. Perspektivets

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere,

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere, Sonocaddie V500 er en håndholdt Stor test af 10 afstandsmålere Ikke mange tekniske hjælpemidler må bruges på en golfbane, men forbuddet gælder ikke afstandsmålere. Her tester vi et stort udvalgs funktionalitet

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger.

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. Ny teknologi i dansk design Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. FAQ - Ofte stillede spørgsmål Er ParkOne lovlig som elektronisk parkeringsskive? ParkOne er godkendt af Trafi

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere