Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning"

Transkript

1 Version 2.0 Dansk Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning

2 NA720/724/728/730/730 plus, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af en Leica NA720/724/728/730/730 plus. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner i opsætning og brug af produktet. Se "1 Sikkerhedsanvisninger" for yderligere information. Læs omhyggeligt hele brugervejledningen, før du tænder for produktet. Produkt identifikation Type og serienummer for dit produkt er angivet på typepladen. Skriv type og serienummer i din brugervejledning og henvis altid til denne information, når du kontakter din forhandler eller Leica Geosystems autoriserede serviceværksted. Type: Serienr.:

3 Symboler De anvendte symboler i denne brugervejledning har følgende betydning: Type BEMÆRK Beskrivelse FARE Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlige kvæstelser. ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, hvis den ikke undgås, vil kunne forårsage mindre eller moderate personskader. Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i væsentlig materiel, økonomisk og miljømæssig skade. Vigtige afsnit, som skal følges i praksis for at anvende produktet på en teknisk korrekt og effektiv måde. Brugervejledningens anvendelsesområde Denne brugervejledning gælder for NA720/724/728/730/730 plus-instrumenterne. Forskelle mellem de forskellige modeller er markeret og beskrevet. NA720/724/728/730/730 plus, Introduktion 3

4 NA720/724/728/730/730 plus, Introduktion 4 Navn Beskrivelse/Format Tilgængelig dokumentation Brugervejledning til NA720/724/ 728/730/730 plus Alle de instruktioner, som er nødvendige for at anvende produktet på et grundlæggende niveau, findes i brugervejledningen. Giver et overblik over produktet sammen med tekniske data og sikkerhedsanvisninger. Se følgende materiale vedrørende dokumentation til NA720/724/728/730/730 plus: https://myworld.leica-geosystems.com

5 Indholdsfortegnelse I denne brugervejledning Kapitel Side 1 Sikkerhedsanvisninger Generel introduktion Definition af brug Begrænsninger for anvendelse Ansvarsområder Risici ved anvendelse 11 2 Beskrivelse af systemet Kufferts indhold Instrumentkomponenter Forklaring af begreber og udtryk 18 3 Betjening Forberedelse Måling Tjek & Justering 38 NA720/724/728/730/730 plus, Indholdsfortegnelse 5

6 NA720/724/728/730/730 plus, Indholdsfortegnelse 6 4 Opbevaring og transport Transport Opbevaring Rengøring og tørring 45 5 Tekniske data 46 6 Tilbehør 49

7 1 Sikkerhedsanvisninger 1.1 Generel introduktion Beskrivelse De følgende anvisninger giver personen med ansvar for produktet, og personen som reelt bruger udstyret, mulighed for at forudse og undgå farer ved brug. Personen med ansvar for produktet skal sikre, at alle brugere forstår og overholder disse anvisninger. NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 7

8 NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 1.2 Definition af brug 8 Anvendelsesformål Optiske højdemålinger. Optisk afstandsmåling med stadieaflæsninger. Forkert brug, der med rimelighed kan forudses Anvendelse af produktet uden instruktion. Brug ud over tiltænkt brug og grænser. Frakobling af sikkerhedssystemer. Fjernelse af advarselsmærkater. Åbning af produktet med værktøj, for eksempel skruetrækker, undtagen når dette er tilladt for særlige funktioner. Ændring eller ombygning af produktet. Anvendelse efter uretmæssig tilegnelse. Brug af produkter med synlige beskadigelser eller defekter. Brug med tilbehør fra andre producenter uden forudgående udtrykkelig godkendelse fra Leica Geosystems. At sigte direkte mod solen. Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen.

9 1.3 Begrænsninger for anvendelse Omgivelser Beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser. FARE Lokale sikkerhedsmyndigheder og sikkerhedseksperter skal af personen med ansvar for produktet kontaktes før arbejde i farlige områder eller tæt ved elektriske installationer eller lignende situationer. NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 9

10 NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 1.4 Ansvarsområder 10 Producenten af produktet Person med ansvar for produktet Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, herefter kaldet Leica Geosystems, er ansvarlig for at levere produktet, inkl. brugervejledningen og originalt tilbehør, i en sikker tilstand. Personen med ansvar for produktet har følgende pligter: At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejledningen. At sikre at det anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. At være bekendt med lokale regler med relation til sikkerhed og forebyggelse af ulykker. At informe Leica Geosystems straks, hvis produktet og brugen bliver usikker. Skal sikre, at nationale love, regler og betingelser for brug af fx radiosendere eller lasere overholdes.

11 1.5 Risici ved anvendelse FORSIGTIG Vær opmærksom på fejlagtige måleresultater, hvis produktet har været tabt eller er blevet brugt forkert, modificeret, opbevaret i længere perioder eller transporteret. Forholdsregler: Med jævne mellemrum bør man udføre testmålinger og udføre feltjusteringerne angivet i brugervejledningen, især efter produktet har været udsat for unormal brug og før og efter vigtige målinger. FARE På grund af riskoen for stød er det farligt at anvende stænger og forlængere i nærheden af elektriske installationer som f.eks. strømkabler eller elektriske jernbaner. Forholdsregler: Hold sikker afstand til elektriske installationer. Hvis det er nødvendigt at arbejde i disse omgivelser, kontaktes først sikkerhedsorganerne med ansvar for de elektriske installationer og deres anvisninger følges. NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 11

12 NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 12 BEMÆRK Stærke magnetfelter i umiddelbar nærhed (f.eks. transformere, smelteovne...) kan påvirke kompensatoren og føre til målefejl. Forholdsregler: Når der arbejdes i nærheden af??stærke magnetfelter, skal det kontrolleres, at resultaterne er realistiske. FORSIGTIG Vær forsigtig med at pege produktet mod solen, da teleskopet virker som forstørrelsesglas og kan beskadige dine øjne og/eller forårsage skade inde i produktet. Forholdsregler: Peg ikke produktet direkte mod solen. ADVARSEL Ved dynamiske applikationer, f.eks. opmålinger, er der fare for ulykker, hvis brugeren ikke er opmærksom på de omgivende forhold, som f.eks. forhindringer, jordskred eller trafik. Forholdsregler: Personen med ansvar for produktet skal gøre alle brugere fuldt opmærksom på disse eksisterende farer. ADVARSEL Utilstrækkelig sikring af arbejdspladsen kan føre til farlige situationer, f.eks. i trafik, på byggepladser og i industrielle anlæg. Forholdsregler: Vær altid sikker på, at arbejdspladsen er tilstrækkeligt sikret. Følg reglerne mht. sikkerhed og ulykkesforebyggelse og færdselsloven.

13 FORSIGTIG Hvis tilbehøret anvendt med produktet ikke er passende sikret og produktet udsættes for mekaniske stød, for eksempel slag eller fald, kan produktet blive beskadiget eller det kan føre til personskade. Forholdsregler: Ved opsætning af produktet sørges for, at tilbehøret er korrekt sat på, passer, er sikret og låst i position. Udsæt aldrig produktet for kraftige mekaniske påvirkninger. ADVARSEL Hvis produktet bruges med tilbehør, for eksempel master, stave, standere, kan det forøge risikoen for at blive ramt af lynet. Forholdsregler: Brug ikke produktet i tordenvejr. ADVARSEL Hvis produktet smides ud på ukorrekt vis, kan følgende ske: Hvis polymere dele afbrændes, kan der opstå giftige gasser, som kan være sygdomsfremkaldende. Hvis batterierne er beskadigede eller kraftigt ophedede, kan de eksplodere og forårsage forgiftning, forbrænding, korrosion eller forurening. Ved uansvarlig borskaffelse af produktet kan du give uautoriserede personer mulighed for at bruge de i strid med reglerne og dermed udsætte dem selv og tredjepart for risikoen for alvorlig personskade og fare for miljøforurening. NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 13

14 NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 14 Forholdsregler: Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Sørg for at udstyret bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de nationale miljøbestemmelser i dit land. Sørg altid for at uautoriserede personer ikke får adgang til produktet. Produkt-specifik information om håndtering og affaldshåndtering kan downloades på Leica Geosystems hjemmesiden på eller modtages fra din Leica Geosystems forhandler. ADVARSEL Kun Leica Geosystems autoriserede serviceværksteder må reparere disse produkter.

15 2 Beskrivelse af systemet Generel beskrivelse NA720/724/728/730/730 plus hører til en ny generation af nivellerinstrumenter til byggesektoren. Produktets innovative teknologi gør hverdagens opmålingsopgaver lettere. Instrumentet er optimalt til alle opgaver, der kræver et driftssikkert og robust nivellerinstrument til byggeprojekter. Det enkle betjeningskoncept bidrager væsentlig til at lære brugen af instrumentets funktioner i løbet af ganske kort tid. Enkel betjening, som er let at lære! Tiltalende design og lav vægt. Endeløst drev. Robust og driftssikkert. Muliggør vinkelmålinger ved hjælp af horisontalkreds (efter ønske i eller gon). Modstandsdygtigt over for vand og snavs (IP57). Kan monteres på alle stativtyper med 5/8" centralskrue. Nitrogenfyldning i sigtekikkerten forhindrer dug på linseglassene 3 år uden meromkostninger med Leica Protect Produceret (i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001) og godkendt iht. ISO Schweizisk teknologi NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 15

16 NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 2.1 Kufferts indhold 16 Kuffertens indhold c d a b _001 e a) Unbraconøgle b) Beskyttelseshætte c) Brugervejledning på cd d) Kundeoplysninger, producentcertificering, Protectkort e) Nivelleringsinstrument

17 2.2 Instrumentkomponenter Instrumentkomponenter a b c d e f _001 g h i g j k a) Libellespejl på NA720/NA724; Libelleprisme på NA728/NA730/NA730 plus b) Okular c) Dækglas til vinkelaflæsning ( eller gon) d) Fokuseringsknap e) Skuesigte (kærv/korn på NA720/NA724; optisk sigte med punktmarkering på NA728/NA730/NA730 plus) f) Objektiv g) Trinløst drev (begge sider) h) Dåselibelle i) Rouletteret ring til indstillelig horisontalkreds j) Fodskrue k) Bundplade NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 17

18 NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 2.3 Forklaring af begreber og udtryk 18 Lodlinje b _001 a a) Lodlinje b) Akseskævhed Ved indstilling af dåselibellen stilles instrumentet tilnærmelsesvist vandret. Instrumentet vil stadig have en mindre restskævhed (lodret akseskævhed).

19 Kompensator b _001 a a) Lodlinje b) Sigtelinje Kompensatoren inde i instrumentet kompenserer for akseskævheden i sigteretning og bevirker, at sigtningen således er præcist horisontal. Tilbage-/ frem-/ og mellemsigte R V/S A _001 B (ΔH) Til bestemmelse af højdeforskellen ( H) mellem punkterne A og B måles først tilbagesigtet (R) og derefter fremsigtet (V). Yderligere punkter, der forholder sig til A, måles som sideskud (S). NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 19

20 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 3 Betjening 3.1 Forberedelse Stativ 20 Ved opstillingen af stativet skal du sørge for, at stativhovedet kommer til at stå horisontalt. Der kan foretages mindre korrektioner af hældningen ved hjælp af fodskruerne på fodstykket. Større korrektioner skal udføres ved hjælp af stativbenene.

21 Løsn stativbenenes klemmeskruer, træk benene ud til den nødvendige længde, og skru skruerne fast igen. a a) Tryk stativbenene ned i jorden for at sikre, at stativet kommer til at stå stabilt. b) Når du trykker stativbenene ned i jorden, skal du sørge for at trykke i benenes længderetning. b Vær omhyggelig i omgangen med stativet. Kontrollér, at alle skruer og bolte er monteret korrekt. Brug altid det vedlagte overtræk ved transport. Stativet må kun bruges i forbindelse med opmålingsopgaver. NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 21

22 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 22 Horisontering trin for trin 1. Sæt nivellerinstrumentet på stativhovedet. Stram stativets centralskrue. 2. Stil fodstykkets fodskruer i midterstilling. 3. Indspil dåselibellen ved at dreje på fodskruerne _001

23 Midtstilling af dåselibellen 1. Skru fodskruerne A og B i modsat retning samtidig, indtil libellen er midtstillet (i det imaginære T). A B 2. Drej fodskruen C, indtil libellen er midtstillet C NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 23

24 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 24 Valg af vinkelaflæsning Skift mellem og gon: Degree Gon _001 Trin Beskrivelse 1. Løsn skruerne ved hjælp af unbraconøglen, og fjern dækglasset. 2. Vend dækglasset om. 3. Sæt dækglasset i og spænd skruerne.

25 Fokusering af sigtekikkerten Trin Beskrivelse 1. Lad sigtekikkerten pege mod en lys baggrund (f.eks. et stykke hvidt papir). 2. Drej okularet, indtil trådkorset står skarpt og er helt sort. Nu er okularet afstemt i forhold til dit øje _ Ret sigtekikkerten mod stadiet ved hjælp af skuesigtet. 4. Drej på fokuseringsknappen, indtil billedet af stadiet er skarpt. Når øjet flyttes op- og nedad bag okularet, må billedet af stadiet og trådkorset ikke blive forskudt i forhold til hinanden _001 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 25

26 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 26 Centrering Trin Beskrivelse Ved en evt. centrering over et punkt på jorden: 1. Fastgør et snorlod. 2. Løsn centralskruen ganske let, og flyt instrumentet parallelt på stativet, så loddet kommer til at hænge præcist over punktet. 3. Spænd centralskruen igen _001

27 3.2 Måling Højdeaflæsning Imødegå Hvis Inden du påbegynder feltarbejde eller efter længere tids opbevaring/transport af udstyret, skal du kontrollere de feltjusteringsparametre, der er beskrevet i denne vejledning. eventuelle vibrationer ved at holde fast i stativbenene. instrumentets optiske dele snavsede eller duggede, kan det have indvirkning på målingerne. Sørg for, at alle instrumentets optiske dele altid er rene, og følg rengøringshenvisningerne i brugervejledningen. NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 27

28 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 28 Trin Beskrivelse 1. Stil instrumentet op, horisontér det og stil trådkorset skarpt. 2. Stil stadiet lodret (se også brugervejledningen til stadiet). 3. Sigt mod stadiet ved hjælp af skuesigtet. 4. Stil skarpt ved hjælp af fokuseringsknappen. 5. Sigt nøjagtigt ved hjælp af sidedrevene. 6. Kontrollér, om dåselibellen midtstillet (kig i libelleprismet/libellespejlet). 7. Aflæs højden H ved midterstregen i trådkorset. I ovenstående eksempel: H = 2,585 m _001 d H H _001

29 Afstandsmåling Udfør punkt 1 til 6 som beskrevet under højdeaflæsning L _001 Aflæsning: Øverste afstandslinje: 2,670 m Nederste afstandslinje: 2,502 m Forskel L: 0,168 m Afstand d: 16,8 m Resultat: Afstand d = 100 x L NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 29

30 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 30 Vinkelmåling NA720/724/728/730/730 plus er udstyret med en horisontalkreds. Delingsintervallet er enten 1 eller 1 gon. Degree _001 Ønsket: Vinklen mellem punkt A og punkt B. Udfør punkt 1 til 6 som beskrevet under højdemåling. Sørg i den forbindelse for, at vertikale streg i trådkorset peger mod midten af stadiet. Trin Beskrivelse 1. Drej horisontalkredsen til "0". 2. Ret instrumentet mod punkt B, og sigt mod midten af stadiet. 3. Aflæs horisontalvinklen på horisontalkredsen: I ovenstående eksempel: Horisont = 60. A B Degree _001

31 Linjenivellement A R d 1 V I 1 d 2 2 R I 2 V 3 R I 3 V B ΔH _001 Ønsket: Højdeforskel ( H) mellem punkterne A og B. Vælg instrumentstationens og stadiets opstillingssteder ved at skridte afstandene af, så der opnås omtrent samme afstande til målet (d1 d2; ca. 40 til 50 m). Procedure: Trin Beskrivelse 1. Opstil instrumentet ved I Opstil stadiet lodret ved punkt A. 3. Sigt mod stadiet. Aflæs og notér aflæsningen (tilbagesigte R). NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 31

32 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 32 Trin Beskrivelse 4. Opstil stadiet ved omstillingspunkt 2, sigt på stadiet, og aflæs og notér højden (fremsigte V). 5. Opstil instrumentet ved I 2, sigt på stadiet ved omstillingspunkt 2, og aflæs og notér tilbagesigtet. 6. Udfør fremsigtet til omstillingspunkt Fortsæt på samme måde, indtil højden ved punkt B måles. Resultat: H = sum tilbagesigte - sum fremsigte Eksempel på målebog: Punkt nr. Tilbagesigte R Fremsigte V Højde A +2, , ,911-1, ,103-1,930 B -0, ,902 Sum +6,516-4,714 H= +1,802

33 Fladenivellement A R S4 4 S1 1 S2 2 S _001 Ønsket: Højdeforskellen mellem et større antal referencepunkter. Den nødvendige nøjagtighed ved sådanne målinger er normalt ikke særligt stor. Du skal alligevel indimellem aflæse stadiet på et stabilt mellempunkt (aflæsningen skal forblive den samme). NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 33

34 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 34 Procedure: Trin Beskrivelse 1. Opstil instrumentet centralt imellem de ønskede punkter. Instrumentets sigtekikkert må ikke ligge under det højeste mellemliggende punkt, der skal nivelleres. 2. Opstil stadiet lodret i referencepunkt A. 3. Sigt mod stadiet. Aflæs og notér højden (= tilbagesigte på det kendte punkt). 4. Opstil stadiet lodret i punkt Sigt mod stadiet. Aflæs og notér højden (= måling af mellempunkt, sideskud). 6. Gentag trin 4 og 5 for at nivellere yderligere mellempunkter. 7. De enkelte punkters højde fås ud fra formlen: Højde = Opstillingspunktets højde + tilbagesigte (A) - sideskud

35 Eksempel på målebog: Punkt nr. Sideskud Højde A 592,00 R1 +2,20 594,20 S1-1,80 592,40 S2-1,90 592,30 S3-2,50 591,70 S4-2,30 591,90 = Instrumenthøjde NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 35

36 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 36 Tachymetrisk opmåling R A Sigte tilbage mod et kendt punkt _001 Ønsket: Et større antal terrænpunkters position. Den tachymetriske opmåling udføres normalt i forbindelse med et fladenivellement. Procedure: Trin Beskrivelse 1. Målingernes rækkefølge er den samme som ved fladenivellementet. Ud over højden er det imidlertid også nødvendigt at aflæse L (se kapitlet "Afstandsmåling") og horisontalvinklen. 2. Overfør måleværdierne til kortet/planen - punkterne bestemmes ud fra position og højde.

37 Nivelleringsafsætning Måling af terrænpunkter 1 A _001 Afsætningen er modstykket til den tachymetriske opmåling - her afsættes punkter i terrænet. Procedure: Trin Beskrivelse 1. Opstil instrumentet i et kendt punkt. Centrer over punktet og horisontér instrumentet. 2. Stil skarpt med instrumentet, og sigt mod et kendt orienteringspunkt. 3. Orientér horisontalkredsen (horisontalvinkel). 4. Brug de kendte værdier (afstand og horisontalvinkel, højde) til at flytte stadiet hen til afsætningspunktet og afsætte det. NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 37

38 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 3.3 Tjek & Justering 38 Vedligeholdelse af stativ trin for trin TSOX_122 Forbindelserne mellem metal- og trækomponenter skal altid være faste og stramme. 1) Stram maskinskruerne i benene ved hjælp af den medfølgende unbraconøgle. 2) Stram de drejelige led på stativhovedet så meget, at stativets ben holdes åbne, når stativet løftes fra jorden. 3) Stram skruerne på stativets ben.

39 Dåselibelle Trin Beskrivelse 1. Horisontér instrumentet. 2. Drej instrumentet Hvis libellen kommer uden for cirklen, skal instrumentet justeres (se punkt 4.). 1 Δ _ Korrigér den halve fejl ved hjælp af en unbraconøgle, og gentag trin 2 og 3 flere gange, indtil libellen står i midten i alle kikkertretninger. Δ/ _001 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 39

40 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 40 Kontrol af sigtelinjen Trin Når Beskrivelse dåselibellen er justeret og spillet ind, skal sigtelinien være horisontal. 1. Vælg en afstand på ca. 30 m i et relativt ukompliceret terræn. H=1.832 δ H=1.616 δ I 1 ΔH 2. Opstil et stadie i hvert af punkterne (A, B). 3. Anbring instrumentet i punktet I 1 (halvvejs mellem A og B, bare sæt det ned) og centrer libellen. A _001 d d B 4. Aflæs begge stadier. Aflæsning på A = 1,832 m Aflæsning på B = 1,616 m H = A - B = 0,216 m

41 Trin Beskrivelse 5. Opstil nivelleringsinstrumentet ca. 1 m fra stadie A. 6. Aflæs stadie A (her: m). 7. Find den nominelle aflæsning B; f.eks.: Aflæsning A - H = 1,604 m - 0,216 m = 1,388 m. 8. Stadieaflæsning B, sammenligning nom./faktisk aflæsning. A _001_da faktisk = δ I 2 nominel =1.388 B ΔH NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 41

42 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 42 Justering af sigtelinjen Trin Hvis Beskrivelse forskellen på den nominelle/faktiske aflæsning er mere end 3 mm, skal sigtelinjen tilpasses. 1. Drej unbraconøglen, indtil midtertråden giver den ønskede aflæsning (f.eks. 1,388 m). 2. Kontrollér sigtelinjen igen. Inden du påbegynder arbejde i felten og efter længere tids opbevaring eller transport af udstyret, skal du kontrollere de feltjusteringsparametre, der er beskrevet denne brugervejledning _001

43 4 Opbevaring og transport 4.1 Transport Transport i felten Transport i køretøj Forsendelse Feltjusteringer Når du transporterer udstyret i felten, bør du altid enten bære produktet i dets originale transportkasse, eller bære trefoden med dens ben spredt over din skulder, således at produktet holdes opad. Transporter aldrig produktet løst i et køretøj, da det kan blive påvirket af stød og vibrationer. Transporter altid produktet fastgjort og i dets transportkasse, den oprindelige emballage eller tilsvarende. Ved transport af produktet med tog, fly eller skib bør man altid anvende den komplette, originale Leica Geosystems emballage, transportkuffert og papæske, eller tilsvarende, for at beskytte mod stød og vibrationer. Man bør regelmæssigt udføre testmålinger og udføre justeringer som angivet i brugervejledningen, især efter at produktet er blevet tabt, opbevaret i længere tid eller transporteret. NA720/724/728/730/730 plus, Opbevaring og transport 43

44 NA720/724/728/730/730 plus, Opbevaring og transport 4.2 Opbevaring 44 Produkt Feltjusteringer Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af udstyret, især om sommeren ved opbevaring i køretøj. Se "5 Tekniske data" for information om temperaturgrænser. Efter en lang opbevaringsperiode undersøges parametrene for feltjusteringer, som beskrevet i denne brugervejledning, inden produktet anvendes.

45 4.3 Rengøring og tørring Produkt og tilbehør Blæs støv af linserne. Berør aldrig glasset med dine fingre. Anvend kun en ren, fnugfri og blød klud til rengøring. Om nødvendigt fugtes kluden med vand eller ren sprit. Brug ikke andre væsker; disse kan muligvis angribe polymerdelene. Fugtige produkter Tør produktet, transportkufferten, skumindsatsen og tilbehøret ved en temperatur på maks. +40 C / +104 F, og rengør dem. Pak ikke delene ned igen, før alt er tørt. Luk altid transportkufferten ved brug i felten. NA720/724/728/730/730 plus, Opbevaring og transport 45

46 NA720/724/728/730/730 plus, Tekniske data 5 Tekniske data 46 Nøjagtighed Standardafvigelse for 1 km dobbeltnivellering ISO : NA720: 2,5 mm NA724: 2,0 mm NA728: 1,5 mm NA730: 1,2 mm NA730 plus: 0,7 mm Højdenøjagtighed ved enkelt måling ved 30 m: NA720: 1,5 mm NA724: 1,2 mm NA728: 1 mm NA730: 0,8 mm NA730 plus: 0,4 mm

47 Sigtekikkert Opret billede Forstørrelse NA720: NA724: NA728: NA730/NA730 plus: Synsfelt (ved 100 m): Korteste afstand til målet: 20 x 24 x 28 x 30 x > 4 m (NA720) > 3,5 m (NA724) > 3 m (NA728/NA730/NA730 plus) < 0,5 m (NA720/NA724) < 0,7 m (NA728/NA730/NA730 plus) Afstandsmåling Multiplikationsfaktor: Additionskonstant: Opløsning (højere end) 100 (alle instrumenter) 0 (alle instrumenter) 4" (NA720) 3,5" (NA724) 3" (NA728/NA730/NA730 plus) Kompensator Arbejdsområde: ±15' Indstillingsnøjagtighed 0,5" (standardafvigelse): NA720/724/728/730/730 plus, Tekniske data 47

48 NA720/724/728/730/730 plus, Tekniske data 48 Dåselibelle Følsomhed: 10 /2 mm Horisontalkreds: Gradinddeling: Gradinddelingsinterval: 360 /400gon 1 /1gon Tilpasning Til normalt stativ eller stativ med kuglehoved Central fastgøringsskrue: 5/8" Miljøspecifikationer Temperatur Driftstemperatur -20 C til +50 C (-4 F til +122 F) Opbevaringstemperatur -40 C til +70 C (-40 F til +158 F)

49 6 Tilbehør Tilgængeligt tilbehør e a b c d _001 a) Beskyttelseshætte b) Unbraconøgle c) Stadiefodplade d) Standardstadie e) Stativ NA720/724/728/730/730 plus, Tilbehør 49

50 da Oversat fra originalen ( en) Trykt i Schweiz 2015 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Schweiz Telefon

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Version 1.1 Dansk. Rugby 50 Brugervejledning

Version 1.1 Dansk. Rugby 50 Brugervejledning Version 1.1 Dansk Brugervejledning Introduktion Tillykke med købet af et nyt roterende laserprodukt. Produkt er et laserværktøj til generelt konstruktionsarbejde og andre nivellerings-anvendelser. Den

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere