Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning"

Transkript

1 Version 2.0 Dansk Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning

2 NA720/724/728/730/730 plus, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af en Leica NA720/724/728/730/730 plus. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner i opsætning og brug af produktet. Se "1 Sikkerhedsanvisninger" for yderligere information. Læs omhyggeligt hele brugervejledningen, før du tænder for produktet. Produkt identifikation Type og serienummer for dit produkt er angivet på typepladen. Skriv type og serienummer i din brugervejledning og henvis altid til denne information, når du kontakter din forhandler eller Leica Geosystems autoriserede serviceværksted. Type: Serienr.:

3 Symboler De anvendte symboler i denne brugervejledning har følgende betydning: Type BEMÆRK Beskrivelse FARE Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlige kvæstelser. ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, hvis den ikke undgås, vil kunne forårsage mindre eller moderate personskader. Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i væsentlig materiel, økonomisk og miljømæssig skade. Vigtige afsnit, som skal følges i praksis for at anvende produktet på en teknisk korrekt og effektiv måde. Brugervejledningens anvendelsesområde Denne brugervejledning gælder for NA720/724/728/730/730 plus-instrumenterne. Forskelle mellem de forskellige modeller er markeret og beskrevet. NA720/724/728/730/730 plus, Introduktion 3

4 NA720/724/728/730/730 plus, Introduktion 4 Navn Beskrivelse/Format Tilgængelig dokumentation Brugervejledning til NA720/724/ 728/730/730 plus Alle de instruktioner, som er nødvendige for at anvende produktet på et grundlæggende niveau, findes i brugervejledningen. Giver et overblik over produktet sammen med tekniske data og sikkerhedsanvisninger. Se følgende materiale vedrørende dokumentation til NA720/724/728/730/730 plus: https://myworld.leica-geosystems.com

5 Indholdsfortegnelse I denne brugervejledning Kapitel Side 1 Sikkerhedsanvisninger Generel introduktion Definition af brug Begrænsninger for anvendelse Ansvarsområder Risici ved anvendelse 11 2 Beskrivelse af systemet Kufferts indhold Instrumentkomponenter Forklaring af begreber og udtryk 18 3 Betjening Forberedelse Måling Tjek & Justering 38 NA720/724/728/730/730 plus, Indholdsfortegnelse 5

6 NA720/724/728/730/730 plus, Indholdsfortegnelse 6 4 Opbevaring og transport Transport Opbevaring Rengøring og tørring 45 5 Tekniske data 46 6 Tilbehør 49

7 1 Sikkerhedsanvisninger 1.1 Generel introduktion Beskrivelse De følgende anvisninger giver personen med ansvar for produktet, og personen som reelt bruger udstyret, mulighed for at forudse og undgå farer ved brug. Personen med ansvar for produktet skal sikre, at alle brugere forstår og overholder disse anvisninger. NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 7

8 NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 1.2 Definition af brug 8 Anvendelsesformål Optiske højdemålinger. Optisk afstandsmåling med stadieaflæsninger. Forkert brug, der med rimelighed kan forudses Anvendelse af produktet uden instruktion. Brug ud over tiltænkt brug og grænser. Frakobling af sikkerhedssystemer. Fjernelse af advarselsmærkater. Åbning af produktet med værktøj, for eksempel skruetrækker, undtagen når dette er tilladt for særlige funktioner. Ændring eller ombygning af produktet. Anvendelse efter uretmæssig tilegnelse. Brug af produkter med synlige beskadigelser eller defekter. Brug med tilbehør fra andre producenter uden forudgående udtrykkelig godkendelse fra Leica Geosystems. At sigte direkte mod solen. Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen.

9 1.3 Begrænsninger for anvendelse Omgivelser Beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser. FARE Lokale sikkerhedsmyndigheder og sikkerhedseksperter skal af personen med ansvar for produktet kontaktes før arbejde i farlige områder eller tæt ved elektriske installationer eller lignende situationer. NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 9

10 NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 1.4 Ansvarsområder 10 Producenten af produktet Person med ansvar for produktet Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, herefter kaldet Leica Geosystems, er ansvarlig for at levere produktet, inkl. brugervejledningen og originalt tilbehør, i en sikker tilstand. Personen med ansvar for produktet har følgende pligter: At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejledningen. At sikre at det anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. At være bekendt med lokale regler med relation til sikkerhed og forebyggelse af ulykker. At informe Leica Geosystems straks, hvis produktet og brugen bliver usikker. Skal sikre, at nationale love, regler og betingelser for brug af fx radiosendere eller lasere overholdes.

11 1.5 Risici ved anvendelse FORSIGTIG Vær opmærksom på fejlagtige måleresultater, hvis produktet har været tabt eller er blevet brugt forkert, modificeret, opbevaret i længere perioder eller transporteret. Forholdsregler: Med jævne mellemrum bør man udføre testmålinger og udføre feltjusteringerne angivet i brugervejledningen, især efter produktet har været udsat for unormal brug og før og efter vigtige målinger. FARE På grund af riskoen for stød er det farligt at anvende stænger og forlængere i nærheden af elektriske installationer som f.eks. strømkabler eller elektriske jernbaner. Forholdsregler: Hold sikker afstand til elektriske installationer. Hvis det er nødvendigt at arbejde i disse omgivelser, kontaktes først sikkerhedsorganerne med ansvar for de elektriske installationer og deres anvisninger følges. NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 11

12 NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 12 BEMÆRK Stærke magnetfelter i umiddelbar nærhed (f.eks. transformere, smelteovne...) kan påvirke kompensatoren og føre til målefejl. Forholdsregler: Når der arbejdes i nærheden af??stærke magnetfelter, skal det kontrolleres, at resultaterne er realistiske. FORSIGTIG Vær forsigtig med at pege produktet mod solen, da teleskopet virker som forstørrelsesglas og kan beskadige dine øjne og/eller forårsage skade inde i produktet. Forholdsregler: Peg ikke produktet direkte mod solen. ADVARSEL Ved dynamiske applikationer, f.eks. opmålinger, er der fare for ulykker, hvis brugeren ikke er opmærksom på de omgivende forhold, som f.eks. forhindringer, jordskred eller trafik. Forholdsregler: Personen med ansvar for produktet skal gøre alle brugere fuldt opmærksom på disse eksisterende farer. ADVARSEL Utilstrækkelig sikring af arbejdspladsen kan føre til farlige situationer, f.eks. i trafik, på byggepladser og i industrielle anlæg. Forholdsregler: Vær altid sikker på, at arbejdspladsen er tilstrækkeligt sikret. Følg reglerne mht. sikkerhed og ulykkesforebyggelse og færdselsloven.

13 FORSIGTIG Hvis tilbehøret anvendt med produktet ikke er passende sikret og produktet udsættes for mekaniske stød, for eksempel slag eller fald, kan produktet blive beskadiget eller det kan føre til personskade. Forholdsregler: Ved opsætning af produktet sørges for, at tilbehøret er korrekt sat på, passer, er sikret og låst i position. Udsæt aldrig produktet for kraftige mekaniske påvirkninger. ADVARSEL Hvis produktet bruges med tilbehør, for eksempel master, stave, standere, kan det forøge risikoen for at blive ramt af lynet. Forholdsregler: Brug ikke produktet i tordenvejr. ADVARSEL Hvis produktet smides ud på ukorrekt vis, kan følgende ske: Hvis polymere dele afbrændes, kan der opstå giftige gasser, som kan være sygdomsfremkaldende. Hvis batterierne er beskadigede eller kraftigt ophedede, kan de eksplodere og forårsage forgiftning, forbrænding, korrosion eller forurening. Ved uansvarlig borskaffelse af produktet kan du give uautoriserede personer mulighed for at bruge de i strid med reglerne og dermed udsætte dem selv og tredjepart for risikoen for alvorlig personskade og fare for miljøforurening. NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 13

14 NA720/724/728/730/730 plus, Sikkerhedsanvisninger 14 Forholdsregler: Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Sørg for at udstyret bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de nationale miljøbestemmelser i dit land. Sørg altid for at uautoriserede personer ikke får adgang til produktet. Produkt-specifik information om håndtering og affaldshåndtering kan downloades på Leica Geosystems hjemmesiden på eller modtages fra din Leica Geosystems forhandler. ADVARSEL Kun Leica Geosystems autoriserede serviceværksteder må reparere disse produkter.

15 2 Beskrivelse af systemet Generel beskrivelse NA720/724/728/730/730 plus hører til en ny generation af nivellerinstrumenter til byggesektoren. Produktets innovative teknologi gør hverdagens opmålingsopgaver lettere. Instrumentet er optimalt til alle opgaver, der kræver et driftssikkert og robust nivellerinstrument til byggeprojekter. Det enkle betjeningskoncept bidrager væsentlig til at lære brugen af instrumentets funktioner i løbet af ganske kort tid. Enkel betjening, som er let at lære! Tiltalende design og lav vægt. Endeløst drev. Robust og driftssikkert. Muliggør vinkelmålinger ved hjælp af horisontalkreds (efter ønske i eller gon). Modstandsdygtigt over for vand og snavs (IP57). Kan monteres på alle stativtyper med 5/8" centralskrue. Nitrogenfyldning i sigtekikkerten forhindrer dug på linseglassene 3 år uden meromkostninger med Leica Protect Produceret (i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001) og godkendt iht. ISO Schweizisk teknologi NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 15

16 NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 2.1 Kufferts indhold 16 Kuffertens indhold c d a b _001 e a) Unbraconøgle b) Beskyttelseshætte c) Brugervejledning på cd d) Kundeoplysninger, producentcertificering, Protectkort e) Nivelleringsinstrument

17 2.2 Instrumentkomponenter Instrumentkomponenter a b c d e f _001 g h i g j k a) Libellespejl på NA720/NA724; Libelleprisme på NA728/NA730/NA730 plus b) Okular c) Dækglas til vinkelaflæsning ( eller gon) d) Fokuseringsknap e) Skuesigte (kærv/korn på NA720/NA724; optisk sigte med punktmarkering på NA728/NA730/NA730 plus) f) Objektiv g) Trinløst drev (begge sider) h) Dåselibelle i) Rouletteret ring til indstillelig horisontalkreds j) Fodskrue k) Bundplade NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 17

18 NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 2.3 Forklaring af begreber og udtryk 18 Lodlinje b _001 a a) Lodlinje b) Akseskævhed Ved indstilling af dåselibellen stilles instrumentet tilnærmelsesvist vandret. Instrumentet vil stadig have en mindre restskævhed (lodret akseskævhed).

19 Kompensator b _001 a a) Lodlinje b) Sigtelinje Kompensatoren inde i instrumentet kompenserer for akseskævheden i sigteretning og bevirker, at sigtningen således er præcist horisontal. Tilbage-/ frem-/ og mellemsigte R V/S A _001 B (ΔH) Til bestemmelse af højdeforskellen ( H) mellem punkterne A og B måles først tilbagesigtet (R) og derefter fremsigtet (V). Yderligere punkter, der forholder sig til A, måles som sideskud (S). NA720/724/728/730/730 plus, Beskrivelse af systemet 19

20 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 3 Betjening 3.1 Forberedelse Stativ 20 Ved opstillingen af stativet skal du sørge for, at stativhovedet kommer til at stå horisontalt. Der kan foretages mindre korrektioner af hældningen ved hjælp af fodskruerne på fodstykket. Større korrektioner skal udføres ved hjælp af stativbenene.

21 Løsn stativbenenes klemmeskruer, træk benene ud til den nødvendige længde, og skru skruerne fast igen. a a) Tryk stativbenene ned i jorden for at sikre, at stativet kommer til at stå stabilt. b) Når du trykker stativbenene ned i jorden, skal du sørge for at trykke i benenes længderetning. b Vær omhyggelig i omgangen med stativet. Kontrollér, at alle skruer og bolte er monteret korrekt. Brug altid det vedlagte overtræk ved transport. Stativet må kun bruges i forbindelse med opmålingsopgaver. NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 21

22 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 22 Horisontering trin for trin 1. Sæt nivellerinstrumentet på stativhovedet. Stram stativets centralskrue. 2. Stil fodstykkets fodskruer i midterstilling. 3. Indspil dåselibellen ved at dreje på fodskruerne _001

23 Midtstilling af dåselibellen 1. Skru fodskruerne A og B i modsat retning samtidig, indtil libellen er midtstillet (i det imaginære T). A B 2. Drej fodskruen C, indtil libellen er midtstillet C NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 23

24 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 24 Valg af vinkelaflæsning Skift mellem og gon: Degree Gon _001 Trin Beskrivelse 1. Løsn skruerne ved hjælp af unbraconøglen, og fjern dækglasset. 2. Vend dækglasset om. 3. Sæt dækglasset i og spænd skruerne.

25 Fokusering af sigtekikkerten Trin Beskrivelse 1. Lad sigtekikkerten pege mod en lys baggrund (f.eks. et stykke hvidt papir). 2. Drej okularet, indtil trådkorset står skarpt og er helt sort. Nu er okularet afstemt i forhold til dit øje _ Ret sigtekikkerten mod stadiet ved hjælp af skuesigtet. 4. Drej på fokuseringsknappen, indtil billedet af stadiet er skarpt. Når øjet flyttes op- og nedad bag okularet, må billedet af stadiet og trådkorset ikke blive forskudt i forhold til hinanden _001 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 25

26 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 26 Centrering Trin Beskrivelse Ved en evt. centrering over et punkt på jorden: 1. Fastgør et snorlod. 2. Løsn centralskruen ganske let, og flyt instrumentet parallelt på stativet, så loddet kommer til at hænge præcist over punktet. 3. Spænd centralskruen igen _001

27 3.2 Måling Højdeaflæsning Imødegå Hvis Inden du påbegynder feltarbejde eller efter længere tids opbevaring/transport af udstyret, skal du kontrollere de feltjusteringsparametre, der er beskrevet i denne vejledning. eventuelle vibrationer ved at holde fast i stativbenene. instrumentets optiske dele snavsede eller duggede, kan det have indvirkning på målingerne. Sørg for, at alle instrumentets optiske dele altid er rene, og følg rengøringshenvisningerne i brugervejledningen. NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 27

28 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 28 Trin Beskrivelse 1. Stil instrumentet op, horisontér det og stil trådkorset skarpt. 2. Stil stadiet lodret (se også brugervejledningen til stadiet). 3. Sigt mod stadiet ved hjælp af skuesigtet. 4. Stil skarpt ved hjælp af fokuseringsknappen. 5. Sigt nøjagtigt ved hjælp af sidedrevene. 6. Kontrollér, om dåselibellen midtstillet (kig i libelleprismet/libellespejlet). 7. Aflæs højden H ved midterstregen i trådkorset. I ovenstående eksempel: H = 2,585 m _001 d H H _001

29 Afstandsmåling Udfør punkt 1 til 6 som beskrevet under højdeaflæsning L _001 Aflæsning: Øverste afstandslinje: 2,670 m Nederste afstandslinje: 2,502 m Forskel L: 0,168 m Afstand d: 16,8 m Resultat: Afstand d = 100 x L NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 29

30 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 30 Vinkelmåling NA720/724/728/730/730 plus er udstyret med en horisontalkreds. Delingsintervallet er enten 1 eller 1 gon. Degree _001 Ønsket: Vinklen mellem punkt A og punkt B. Udfør punkt 1 til 6 som beskrevet under højdemåling. Sørg i den forbindelse for, at vertikale streg i trådkorset peger mod midten af stadiet. Trin Beskrivelse 1. Drej horisontalkredsen til "0". 2. Ret instrumentet mod punkt B, og sigt mod midten af stadiet. 3. Aflæs horisontalvinklen på horisontalkredsen: I ovenstående eksempel: Horisont = 60. A B Degree _001

31 Linjenivellement A R d 1 V I 1 d 2 2 R I 2 V 3 R I 3 V B ΔH _001 Ønsket: Højdeforskel ( H) mellem punkterne A og B. Vælg instrumentstationens og stadiets opstillingssteder ved at skridte afstandene af, så der opnås omtrent samme afstande til målet (d1 d2; ca. 40 til 50 m). Procedure: Trin Beskrivelse 1. Opstil instrumentet ved I Opstil stadiet lodret ved punkt A. 3. Sigt mod stadiet. Aflæs og notér aflæsningen (tilbagesigte R). NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 31

32 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 32 Trin Beskrivelse 4. Opstil stadiet ved omstillingspunkt 2, sigt på stadiet, og aflæs og notér højden (fremsigte V). 5. Opstil instrumentet ved I 2, sigt på stadiet ved omstillingspunkt 2, og aflæs og notér tilbagesigtet. 6. Udfør fremsigtet til omstillingspunkt Fortsæt på samme måde, indtil højden ved punkt B måles. Resultat: H = sum tilbagesigte - sum fremsigte Eksempel på målebog: Punkt nr. Tilbagesigte R Fremsigte V Højde A +2, , ,911-1, ,103-1,930 B -0, ,902 Sum +6,516-4,714 H= +1,802

33 Fladenivellement A R S4 4 S1 1 S2 2 S _001 Ønsket: Højdeforskellen mellem et større antal referencepunkter. Den nødvendige nøjagtighed ved sådanne målinger er normalt ikke særligt stor. Du skal alligevel indimellem aflæse stadiet på et stabilt mellempunkt (aflæsningen skal forblive den samme). NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 33

34 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 34 Procedure: Trin Beskrivelse 1. Opstil instrumentet centralt imellem de ønskede punkter. Instrumentets sigtekikkert må ikke ligge under det højeste mellemliggende punkt, der skal nivelleres. 2. Opstil stadiet lodret i referencepunkt A. 3. Sigt mod stadiet. Aflæs og notér højden (= tilbagesigte på det kendte punkt). 4. Opstil stadiet lodret i punkt Sigt mod stadiet. Aflæs og notér højden (= måling af mellempunkt, sideskud). 6. Gentag trin 4 og 5 for at nivellere yderligere mellempunkter. 7. De enkelte punkters højde fås ud fra formlen: Højde = Opstillingspunktets højde + tilbagesigte (A) - sideskud

35 Eksempel på målebog: Punkt nr. Sideskud Højde A 592,00 R1 +2,20 594,20 S1-1,80 592,40 S2-1,90 592,30 S3-2,50 591,70 S4-2,30 591,90 = Instrumenthøjde NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 35

36 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 36 Tachymetrisk opmåling R A Sigte tilbage mod et kendt punkt _001 Ønsket: Et større antal terrænpunkters position. Den tachymetriske opmåling udføres normalt i forbindelse med et fladenivellement. Procedure: Trin Beskrivelse 1. Målingernes rækkefølge er den samme som ved fladenivellementet. Ud over højden er det imidlertid også nødvendigt at aflæse L (se kapitlet "Afstandsmåling") og horisontalvinklen. 2. Overfør måleværdierne til kortet/planen - punkterne bestemmes ud fra position og højde.

37 Nivelleringsafsætning Måling af terrænpunkter 1 A _001 Afsætningen er modstykket til den tachymetriske opmåling - her afsættes punkter i terrænet. Procedure: Trin Beskrivelse 1. Opstil instrumentet i et kendt punkt. Centrer over punktet og horisontér instrumentet. 2. Stil skarpt med instrumentet, og sigt mod et kendt orienteringspunkt. 3. Orientér horisontalkredsen (horisontalvinkel). 4. Brug de kendte værdier (afstand og horisontalvinkel, højde) til at flytte stadiet hen til afsætningspunktet og afsætte det. NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 37

38 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 3.3 Tjek & Justering 38 Vedligeholdelse af stativ trin for trin TSOX_122 Forbindelserne mellem metal- og trækomponenter skal altid være faste og stramme. 1) Stram maskinskruerne i benene ved hjælp af den medfølgende unbraconøgle. 2) Stram de drejelige led på stativhovedet så meget, at stativets ben holdes åbne, når stativet løftes fra jorden. 3) Stram skruerne på stativets ben.

39 Dåselibelle Trin Beskrivelse 1. Horisontér instrumentet. 2. Drej instrumentet Hvis libellen kommer uden for cirklen, skal instrumentet justeres (se punkt 4.). 1 Δ _ Korrigér den halve fejl ved hjælp af en unbraconøgle, og gentag trin 2 og 3 flere gange, indtil libellen står i midten i alle kikkertretninger. Δ/ _001 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 39

40 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 40 Kontrol af sigtelinjen Trin Når Beskrivelse dåselibellen er justeret og spillet ind, skal sigtelinien være horisontal. 1. Vælg en afstand på ca. 30 m i et relativt ukompliceret terræn. H=1.832 δ H=1.616 δ I 1 ΔH 2. Opstil et stadie i hvert af punkterne (A, B). 3. Anbring instrumentet i punktet I 1 (halvvejs mellem A og B, bare sæt det ned) og centrer libellen. A _001 d d B 4. Aflæs begge stadier. Aflæsning på A = 1,832 m Aflæsning på B = 1,616 m H = A - B = 0,216 m

41 Trin Beskrivelse 5. Opstil nivelleringsinstrumentet ca. 1 m fra stadie A. 6. Aflæs stadie A (her: m). 7. Find den nominelle aflæsning B; f.eks.: Aflæsning A - H = 1,604 m - 0,216 m = 1,388 m. 8. Stadieaflæsning B, sammenligning nom./faktisk aflæsning. A _001_da faktisk = δ I 2 nominel =1.388 B ΔH NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 41

42 NA720/724/728/730/730 plus, Betjening 42 Justering af sigtelinjen Trin Hvis Beskrivelse forskellen på den nominelle/faktiske aflæsning er mere end 3 mm, skal sigtelinjen tilpasses. 1. Drej unbraconøglen, indtil midtertråden giver den ønskede aflæsning (f.eks. 1,388 m). 2. Kontrollér sigtelinjen igen. Inden du påbegynder arbejde i felten og efter længere tids opbevaring eller transport af udstyret, skal du kontrollere de feltjusteringsparametre, der er beskrevet denne brugervejledning _001

43 4 Opbevaring og transport 4.1 Transport Transport i felten Transport i køretøj Forsendelse Feltjusteringer Når du transporterer udstyret i felten, bør du altid enten bære produktet i dets originale transportkasse, eller bære trefoden med dens ben spredt over din skulder, således at produktet holdes opad. Transporter aldrig produktet løst i et køretøj, da det kan blive påvirket af stød og vibrationer. Transporter altid produktet fastgjort og i dets transportkasse, den oprindelige emballage eller tilsvarende. Ved transport af produktet med tog, fly eller skib bør man altid anvende den komplette, originale Leica Geosystems emballage, transportkuffert og papæske, eller tilsvarende, for at beskytte mod stød og vibrationer. Man bør regelmæssigt udføre testmålinger og udføre justeringer som angivet i brugervejledningen, især efter at produktet er blevet tabt, opbevaret i længere tid eller transporteret. NA720/724/728/730/730 plus, Opbevaring og transport 43

44 NA720/724/728/730/730 plus, Opbevaring og transport 4.2 Opbevaring 44 Produkt Feltjusteringer Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af udstyret, især om sommeren ved opbevaring i køretøj. Se "5 Tekniske data" for information om temperaturgrænser. Efter en lang opbevaringsperiode undersøges parametrene for feltjusteringer, som beskrevet i denne brugervejledning, inden produktet anvendes.

45 4.3 Rengøring og tørring Produkt og tilbehør Blæs støv af linserne. Berør aldrig glasset med dine fingre. Anvend kun en ren, fnugfri og blød klud til rengøring. Om nødvendigt fugtes kluden med vand eller ren sprit. Brug ikke andre væsker; disse kan muligvis angribe polymerdelene. Fugtige produkter Tør produktet, transportkufferten, skumindsatsen og tilbehøret ved en temperatur på maks. +40 C / +104 F, og rengør dem. Pak ikke delene ned igen, før alt er tørt. Luk altid transportkufferten ved brug i felten. NA720/724/728/730/730 plus, Opbevaring og transport 45

46 NA720/724/728/730/730 plus, Tekniske data 5 Tekniske data 46 Nøjagtighed Standardafvigelse for 1 km dobbeltnivellering ISO : NA720: 2,5 mm NA724: 2,0 mm NA728: 1,5 mm NA730: 1,2 mm NA730 plus: 0,7 mm Højdenøjagtighed ved enkelt måling ved 30 m: NA720: 1,5 mm NA724: 1,2 mm NA728: 1 mm NA730: 0,8 mm NA730 plus: 0,4 mm

47 Sigtekikkert Opret billede Forstørrelse NA720: NA724: NA728: NA730/NA730 plus: Synsfelt (ved 100 m): Korteste afstand til målet: 20 x 24 x 28 x 30 x > 4 m (NA720) > 3,5 m (NA724) > 3 m (NA728/NA730/NA730 plus) < 0,5 m (NA720/NA724) < 0,7 m (NA728/NA730/NA730 plus) Afstandsmåling Multiplikationsfaktor: Additionskonstant: Opløsning (højere end) 100 (alle instrumenter) 0 (alle instrumenter) 4" (NA720) 3,5" (NA724) 3" (NA728/NA730/NA730 plus) Kompensator Arbejdsområde: ±15' Indstillingsnøjagtighed 0,5" (standardafvigelse): NA720/724/728/730/730 plus, Tekniske data 47

48 NA720/724/728/730/730 plus, Tekniske data 48 Dåselibelle Følsomhed: 10 /2 mm Horisontalkreds: Gradinddeling: Gradinddelingsinterval: 360 /400gon 1 /1gon Tilpasning Til normalt stativ eller stativ med kuglehoved Central fastgøringsskrue: 5/8" Miljøspecifikationer Temperatur Driftstemperatur -20 C til +50 C (-4 F til +122 F) Opbevaringstemperatur -40 C til +70 C (-40 F til +158 F)

49 6 Tilbehør Tilgængeligt tilbehør e a b c d _001 a) Beskyttelseshætte b) Unbraconøgle c) Stadiefodplade d) Standardstadie e) Stativ NA720/724/728/730/730 plus, Tilbehør 49

50 da Oversat fra originalen ( en) Trykt i Schweiz 2015 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Schweiz Telefon

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 20 30 40 50 LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 Brugervejledning Dansk Version 1.0 Automatisk nivellerinstrument Hjertelig til lykke med købet af Deres nye automatiske nivellerinstrument fra Leica Geosystems.

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

Version 1.1 Dansk. Rugby 50 Brugervejledning

Version 1.1 Dansk. Rugby 50 Brugervejledning Version 1.1 Dansk Brugervejledning Introduktion Tillykke med købet af et nyt roterende laserprodukt. Produkt er et laserværktøj til generelt konstruktionsarbejde og andre nivellerings-anvendelser. Den

Læs mere

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kalibrering af Trimble S-serien

Kalibrering af Trimble S-serien Kalibrering af Trimble S-serien Kalibreringsopgaver; 1. Libelle(r) 2. Optisk lod 3. Horisontal/vertikal kollimation samt horisontalaksens skævhed 4. Autolock kollimation 5. Afstandsmåler 6. Laserpeger

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

LEICA SPRINTER digital niveller

LEICA SPRINTER digital niveller LEICA SPRINTER digital niveller Fejlfri, let, hurtig Den nye standard indenfor nivellering til en epokegørende pris Med LEICA SPRINTER får du et af verdens hurtigste nivelleringsinstrumenter Pålidelig

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Spectra Precision Laser LL200

Spectra Precision Laser LL200 Din lokale forhandler: Spectra Precision Laser LL200 Brugervejledning Tømrervej 7-9 6710 Esbjerg Telefon 75 15 11 22 Telefax 75 15 82 69 esbjerg@4a.dk Albuen 56 6000 Kolding Telefon 75 54 15 44 Telefax

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning. Spottingkikkert x KUNDESERVICE. MODEL: x 60

Brugsanvisning. Spottingkikkert x KUNDESERVICE. MODEL: x 60 Brugsanvisning Spottingkikkert 20-60 x 60 KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: 20-60 x 60 Opbevaringstaske Stativ (110 cm) Rengøringsklud Betjeningsvejledning Garantikort 1 A 1 2 3 4 B 6 7 5 9 8 2 C 10 12

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665g Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektronisk theodolit FET 420K

Betjeningsvejledning. Elektronisk theodolit FET 420K 1 2 Betjeningsvejledning Elektronisk theodolit FET 420K VIGTIGT! LÆS DENNE VEJLEDNING, FØR INSTRUMENTET TAGES I BRUG! 1. Kontrollér instrumentet før du tager det i brug. Sørg for at instrumentets funktioner,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Måling. Brugsanvisning

Måling. Brugsanvisning 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Måling Brugsanvisning Tilbehør til måling Objektsmikrometer (1) til kalibrering Stregglas med forskellige målinddelinger (2) i mm og inch Stregglas med net (3) Stregglas med trådkors

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Version 1.0 Dansk. PIPER 100/200 Brugervejledning

Version 1.0 Dansk. PIPER 100/200 Brugervejledning Version 1.0 Dansk PIPER 100/200 Brugervejledning Introduktion Køb Produkt Tillykke med købet af en ny Pipe Laser fra Leica Geosystems. Piper 100 og 200 er laserværktøj til rørlægning og andre byggeriapplikationer.

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning 03/2011-1 - BETJENING Væg/-stativbeslag monteres på: a) trefodsstativ eller gulv-til-loft teleskop (5/8 gevind) b) på en væg: monteres i alle

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 40-PowerCross SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Leica Rugby 600-serien Din trofaste partner på byggepladsen

Leica Rugby 600-serien Din trofaste partner på byggepladsen Rugby 600-serien Din trofaste partner på byggepladsen Rugby Effektiv, hurtig, robust Vælg den bedste holdspiller til din byggeplads Rugby-lasere er de mest robuste rotationslasere, som egner sig til alle

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

POL10/15. Käyttöohje Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

POL10/15. Käyttöohje Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend POL10/15 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL /241 AL32 FATMAX

32X AUTOMATIC LEVEL SL SI BUL /241 AL32 FATMAX KITL32 32X UTOMTI LEVEL 32X UTOMTI LEVEL SL SI UL 1-77-238/241 L32 FTMX 5 6 7 Fig. 1 3 2 1 8 9 11 12 13 10 4 Fig. 2 L32 FTMX 53 FUNKTIONER (Figur 1) 1 Stativfod 2 Horisontal cirkel 3 Referencemærke til

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger DA Betjeningsvejledning Betjeningselementet Drejevælger 1 Oversigt over betjeningselementet 1 Driftslampe/fejllampe/servicelampe 2 Drejeknap (temperatur) 1 2 Om dette dokument 2.1 Dokumentets formål Denne

Læs mere

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk TM-WB BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning DOLOMITE Futura / Symphony Rollator Brugsanvisning DK Brugsanvisning 1 GENERELT 3 Generel Information...3 Symboler...3 Produktets Levetid...3 Produktmærkning...3 Specifikation af max brugervægt...3 2 SIKKERHED

Læs mere

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Verdens første Mål alt fra ethvert punkt med P2P Technology Det er over tyve år siden Leica Geosystems opfandt og lancerede den første håndholdte laser-afstandsmåler

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere