Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Godkendelses-, akkrediterings- eller certificeringsordning for grønne aktør-virksomheder under en Grøn Boligkontrakt-ordning.) 1 I lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. Efter 24 e indsættes før kapitel 10: Kapitel 9 b Godkendelsesordning m.v. for grønne aktør-virksomheder under en Grøn Boligkontrakt-ordning 24 f. Klima-, energi-, og bygningsministeren kan fastsætte regler om en frivillig godkendelsesordning og en ordning for akkreditering og akkrediteret certificering for grønne aktørvirksomheder under en Grøn Boligkontrakt-ordning. Ministeren kan desuden offentliggøre en liste over godkendte, akkrediterede eller certificerede virksomheder. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at en godkendelse, en akkreditering eller en akkrediteret certificering efter regler udstedt i medfør af stk. 1 er betinget af, at virksomheden dokumenterer, at relevante medarbejdere i virksomheden opfylder krav om erhvervserfaring og nærmere fastsat uddannelse og løbende efteruddannelse, og at virksomheden har eller etablerer et kvalitetsstyringssystem. Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetsstyringssystemets indhold, omfang og godkendelse og om efterfølgende efterprøvning af gennemførelse og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet. Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at et kvalitetsstyringssystem under en godkendelsesordning efter regler udstedt i medfør af stk. 3 enten skal være akkrediteret eller certificeret eller skal godkendes og løbende efterprøves af enten en godkendt kontrolinstans eller en akkrediteret kontrolinstans. Omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning eller akkreditering eller certificering af en virksomheds kvalitetsstyringssystem afholdes af den enkelte virksomhed. Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om tilbagekaldelse og bortfald af godkendelser udstedt efter regler fastsat i medfør af stk g. Grønne aktør-virksomheder godkendes, akkrediteres eller certificeres efter regler fastsat i medfør af 24 f til at levere følgende ydelser: 1) kortlægning af en boligs energibesparelsesmuligheder, 2) tilbudsindhentning og projektstyring vedrørende gennemførelse af energibesparelsestiltag, og 3) udfyldelse af et standarddokument, som kan indgå i boligejerens eventuelle lånesag hos bank eller realkreditinstitut.

2 Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af de grønne aktør-ydelser efter stk. 1. Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at den grønne aktørvirksomhed skal kunne levere ydelser med rådgivning om komfort- og indeklima i forbindelse med energirenovering af boliger ud over de ydelser, som er nævnt i stk. 1. Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om den grønne aktørs virksomhed, herunder at den grønne aktør-virksomhed skal anvende en særlig beregningsmetode og et særligt datagrundlag. 24 h. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om en godkendelsesordning og en akkrediteringsordning for kontrolinstanser for virksomheder, der efter regler udstedt i medfør af 24 f er godkendt til at drive virksomhed som grøn aktør-virksomhed under en Grøn Boligkontrakt-ordning. Klima-, energi- og bygningsministeren kan offentliggøre en liste over godkendte eller akkrediterede kontrolinstanser. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan i forbindelse med en godkendelsesordning efter stk. 1 fastsætte regler om, at klima-, energi- og bygningsministeren eller erhvervs- og vækstministeren godkender og efterprøver kontrolinstanserne og træffer afgørelse om tilbagekaldelse eller bortfald af godkendelse for kontrolinstanserne. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fastsætte regler om betaling for erhvervs- og vækstministerens omkostninger i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af kontrolinstanserne. Stk. 3. Henlægger erhvervs- og vækstministeren sine beføjelser efter regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2 til en institution under Erhvervs- og Vækstministeriet, kan erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. 24 i. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om midlertidig eller lejlighedsvis levering af tjenesteydelser og nærmere betingelser for udførelse af erhvervet for virksomheder, der er godkendte eller akkrediterede som kontrolinstanser for virksomheder der leverer ydelser som grøn aktør-virksomhed under en Grøn Boligkontrakt-ordning, og er etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med herom. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Lovforslagets formål 1.2 Lovforslagets hovedindhold 1.3 Lovforslagets baggrund Aftalen om en vækstplan Den nærmere udformning af konceptet Grøn Boligkontrakt 2. Hovedpunkter i lovforslaget 2.1. Godkendelsesordning m.v. for grønne aktører Gældende ret Forslagets nærmere udformning 2.2 De grønne aktørers ydelser Gældende ret Forslagets nærmere udformning 2.3 Kontrolinstanserne Gældende ret Forslagets nærmere udformning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Sammenfattende skema 1. Indledning

4 1.1 Lovforslagets formål Formålet med lovforslaget er at bidrage til at etablere energispareordningen Grøn Boligkontrakt, som blev besluttet i den politiske aftale om Vækstplan DK. Med lovforslaget indføres en hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan etablere en frivillig godkendelsesordning, en ordning for akkreditering og en ordning for akkrediteret certificering for grønne aktører under en Grøn Boligkontrakt-ordning, som de erhvervsdrivende kan tilslutte sig under forudsætning af, at de opfylder nærmere fastsatte betingelser. Formålet med den grønne aktør-ordning er at gøre det lettere for boligejeren at få adgang til en kvalificeret rådgivning og udførelse af energibesparelser i sin bolig. Boligejeren får via ordningen mulighed for at henvende sig til ét sted, når denne ønsker at foretage en energirenovering af sin bolig. Boligejeren får gennem ordningen mulighed for at indgå en Grøn Boligkontrakt med den grønne aktør, hvor det mellem parterne, dvs. boligejeren og den grønne aktør, aftales, hvilke ydelser i Grøn Boligkontrakt-ordningen, kontrakten skal omfatte. Det er med lovforslaget hensigten, at den grønne aktør godkendes, akkrediteres eller certificeres til at kunne levere alle ydelser indenfor den Grønne Boligkontrakt-ordning. Det betyder, at der efter forslaget kan fastsættes regler om, at boligejeren selv kan vælge, om vedkommende vil indgå aftale med en grøn aktør om at levere alle de grønne aktør-ydelser, eller en enkelt eller flere grønne aktør-ydelser. Boligejeren skal efter forslaget selv betale for den grønne aktørs ydelser, som prisfastsættes på markedsvilkår. Der vil både i forbindelse med selve lanceringen af Grøn Boligkontrakt-konceptet og efterfølgende blive sat en informationsindsats i gang, hvor boligejerne bliver gjort opmærksomme på ordningen og dens muligheder. Ordningen vil blive fremmet via de kontaktpunkter, hvor boligejeren er motiveret for at energirenovere, hvilket f.eks. er i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom og generel renovering af boligen. Kontaktpunkterne kan eksempelvis være ejendomsmægleren, bankrådgiveren, rådgivere i byggemarkedet og kommunen, som eventuelt kan henvise boligejeren til de grønne aktører og informere boligejeren om ordningen. Ydermere forventes der i forbindelse med etablering af ordningen at skulle lanceres en hjemmeside. Hjemmesiden vil indeholde information om løsninger og muligheder i forhold til energirenoveringer, herunder information om selve Grøn Boligkontrakt-ordningen og lister over godkendte, akkrediterede eller certificerede grønne aktører, som er medlem af Grøn Boligkontraktordningen. Det bemærkes, at der med begrebet boligejere i lovforslaget primært tænkes på ejere af enfamiliehuse, rækkehuse og lignende, men begrebet kan også omfatte flerfamiliehuse ejet af ejerforeninger, andelsboligforeninger, ideelle anparter m.v. 1.2 Lovforslagets hovedindhold Lovforslaget indeholder et hjemmelsgrundlag for, at klima-, energi- og bygningsministeren kan udstede regler om oprettelse af en frivillig godkendelsesordning, en ordning for akkreditering og en ordning for akkrediteret certificering, eller en kombination af disse, for grønne aktører, som ønsker at deltage i Grøn Boligkontrakt-ordningen. Herved sikres, at de grønne aktører i Grøn Boligkontrakt-ordningen har den krævede uddannelsesmæssige baggrund og de kvalifikationer, som funktionen som grøn aktør kræver. Klima-, energi- og bygningsministeren gives desuden hjemmel til at offentliggøre en liste over grønne aktører, som er en del af Grøn Boligkontrakt-ordningen. Klima-, energi- og bygningsministeren kan i tilknytning hertil fastsætte regler om henholdsvis tilbagekaldelse og bortfald af en grøn aktørs godkendelse.

5 De grønne aktører vil være underlagt gældende lovgivning om rådgiveransvar og entrepriseretlige forhold m.v. alt afhængig af, hvilke opgaver og ydelser det aftales med de grønne aktører, at de skal udføre. Hvis boligejeren er utilfreds med en grøn aktørs leverede ydelse og resultat, skal boligejeren derfor gøre mangelsindsigelser gældende over den pågældende grønne aktør. Med lovforslaget tilvejebringes desuden hjemmel for, at klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om at en grøn aktør skal etablere et godkendt, certificeret eller akkrediteret kvalitetsstyringssystem, herunder regler om kvalitetsstyringssystemets omfang, indhold, godkendelse og efterfølgende efterprøvning af gennemførelse og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet. Endelig indebærer lovforslaget, at klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om en godkendelsesordning eller akkrediteringsordning for kontrolinstanser for virksomheder, der er godkendt, akkrediteret eller certificeret til at drive virksomhed som grøn aktør. Samtidig gives klima-, energi-, og bygningsministeren beføjelse til at offentliggøre en liste over de godkendte kontrolinstanser. Det foreslås i denne forbindelse, at administrationen af en godkendelsesordning for kontrolinstanser kan henlægges til erhvervs- og vækstministeren. Loven forventes at træde i kraft den 1. december Det forventes, at Energistyrelsen vil sende et forslag til en bekendtgørelse, der udmønter lovforslagets bestemmelser, i høring samtidig med behandlingen af lovforslaget i Folketinget, således at bekendtgørelsen kan træde i kraft samtidig med lovforslaget den 1. december Der sigtes mod, at de første grønne aktører kan godkendes, akkrediteres eller certificeres i løbet af december 2013, således, at den Grønne Boligkontraktordning kan stilles til rådighed til januar Lovforslagets baggrund Aftalen om en vækstplan Ultimo april 2013 blev der indgået en politisk aftale om en vækstplan, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. I forbindelse med aftalen vil der skulle gennemføres en række ændringer af erhvervslivets vilkår for at skabe vækst og opsving i den danske økonomi. Et af hovedelementerne i aftalen er at skabe øgede investeringer i bedre energieffektivitet i bygninger. Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har aftalt, at dette bl.a. gøres ved at indføre et dansk energisparekoncept, Grøn Boligkontrakt, som skal bidrage til at effektivisere energispareindsatsen i boliger Den nærmere udformning af konceptet Grøn Boligkontrakt Grøn Boligkontrakt er et koncept, der gør det muligt for en boligejer, som ønsker at energirenovere sin bolig at modtage en samlet pakkeløsning for sin energirenovering, som inkluderer alle faser i en energirenovering lige fra kortlægning af boligejerens energibesparelsesmuligheder, opstilling af besparelsesforslag, udarbejdelse af plan for energirenoveringer ud fra boligejerens prioriteringer og økonomiske muligheder, udførelse af projektudarbejdelse, udførelse af renoveringen til anvendelse af et såkaldt standarddokument, hvis formål er at give bank og realkreditinstitutter et redskab, som giver en klar og synlig værdiansættelse af energirenoveringstiltag til brug for vurderingen af låneansøgninger i forbindelse med konkrete energirenoveringstiltag. Hensigten er at lette lånevurderingen og gøre henvendelsen til finansieringsinstituttet lettere for boligejeren. Standarddokumentet vil alene virke som redskab i tillæg til den almindelige vurdering af kundens økonomi, som foretages af bank, eller realkreditinstitut.

6 Den grønne aktørs opgave bliver at kunne agere rådgiver for boligejeren gennem energirenoveringsprocessen, alt efter hvad er der aftales mellem den grønne aktør og boligejeren. Det er formålet med Grøn Boligkontrakt-konceptet, at boligejeren i realiteten kun behøver at gå et sted hen, når vedkommende skal have energirenoveret sin bolig. Ordningen foreslås dog at være en frivillig ordning, hvilket betyder, at den grønne aktørs rolle, funktion og ansvar for energirenoveringsprojektet vil afhænge af, hvilke ydelser boligejeren køber hos den grønne aktør. Grøn Boligkontrakt er ikke en lovpligtig ordning, idet de grønne aktører frivilligt kan tilmelde sig ordningen. Boligejeren er tilsvarende ikke forpligtet til at gøre brug af ordningen. Klima-, energiog bygningsministeren får beføjelse til at udstede regler for, under hvilke betingelser de pågældende rådgivere kan optages på listen over grønne aktører i Grøn Boligkontrakt. Lovforslaget betyder, at den grønne aktør, som ønsker at deltage i Grøn Boligkontrakt-ordningen, skal være godkendt, akkrediteret eller certificeret til at varetage rollen som grøn aktør for en sikring af en ensartet kvalificeret rådgivning af boligejeren, uanset hvilken grøn aktør denne søger. De grønne aktører skal herved på et ensartet og kvalitetssikret grundlag yde rådgivning til boligejeren, som kan bestå af en kortlægning af boligejerens energibesparelsesmuligheder, tilbudsindhentning og projektstyring og udfyldelse af et standarddokument til bank eller realkreditinstitut. 2. Hovedpunkter i lovforslaget 2.1 Godkendelsesordning m.v. for grønne aktør-virksomheder Gældende ret I medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger har klima-, energi- og bygningsministeren hjemmel til at fastsætte regler om registrerings-, godkendelses- eller beskikkelsesordninger eller ordninger for akkreditering eller akkrediteret certificering for virksomheder eller personer, der er berettigede til at udarbejde energimærkninger for bygninger og eftersyn af tekniske anlæg, jf. lovens kapitel 9. Klima-, energi- og bygningsministeren har desuden i kapitel 9 a hjemmel til at fastsætte regler om godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer eller monterer små VE-anlæg. Gældende ret indeholder ikke bestemmelser om en godkendelsesordning for grønne aktører under en Grøn Boligkontrakt-ordning. Lovforslaget vil derfor i forhold til den gældende lov udvide klima-, energi- og bygningsministerens bemyndigelse til at udstede regler på dette område Forslagets nærmere udformning Det foreslås, at klima-, energi- og bygningsministeren kan udstede regler om oprettelse af en frivillig godkendelses-, akkrediterings- og certificeringsordning for grønne aktører, der ønsker at være en del af Grøn Boligkontrakt-ordningen. Den frivillige godkendelses-, akkrediterings- eller certificeringsordning skal sikre, at den samlede løsning til energibesparende tiltag hviler på et ensartet kvalifikationsgrundlag, hvor boligejeren, uanset hvilken grøn aktør denne henvender sig til, er sikret at modtage kompetent rådgivning og ensartet kvalitativ udførelse af sit energirenoveringsprojekt.

7 Det foreslås, at godkendelsen, akkrediteringen eller certificeringen af den grønne aktør kan koordineres med bl.a. den nugældende certificeringsordning for energimærkningsfirmaer til energimærkning af bygninger og godkendelsesordning for virksomheder, der installerer og monterer små VE-anlæg. Der vil herefter være mulighed for at videreudbygge et allerede etableret kvalitetsstyringssystem hos virksomheden til også at omfatte ydelserne i forbindelse med Grøn Boligkontrakt-ordningen. Med lovforslaget gives klima-, energi- og bygningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at forudsætningen for, at en virksomhed kan godkendes, akkrediteres eller certificeres som en grøn aktør vil være, at denne har et kvalitetsstyringssystem, som skal være godkendt af en kontrolinstans eller certificeret af et certificeringsorgan. Efter lovforslaget kan der vælges mellem tre forskellige modeller til anerkendelse af grønne aktører. En godkendelsesmodel, en akkrediteringsmodel eller en akkrediteret certificeringsmodel. Eller der kan efter forslaget vælges en kombination af disse tre modeller. En godkendelsesmodel vil indebære, at en grøn aktør skal have en godkendelse fra klima-, energiog bygningsministeren for at kunne anerkendes som grøn aktør. Der kan i forbindelse med godkendelsen stilles krav om, at virksomhedens kvalitetsstyringssystem er enten godkendt af en kontrolinstans eller certificeret af et certificerende organ. Såfremt der stilles krav om, at kvalitetsstyringssystemet skal være godkendt af en kontrolinstans, skal denne kontrolinstans være godkendt af enten klima-, energi- og bygningsministeren eller af erhvervs- og vækstministeren. Et certificerende organ skal være akkrediteret af DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller tilsvarende anerkendt internationalt organ. En akkrediteringsmodel vil indebære, at den grønne aktør skal akkrediteres af DANAK, for at kunne opnå anerkendelse som grøn aktør. En akkrediteret certificeringsmodel vil indebære, at den grønne aktør skal certificeres af et certificerende organ, som selv er akkrediteret af DANAK til at certificere grønne aktører. Der er forskellige fordele og ulemper ved de forskellige tre beskrevne modeller. Den model, som foreslås valgt, vil fremgå af det forslag til bekendtgørelse om den grønne aktør-ordning, som forventes at blive sendt i høring samtidig med lovforslagets behandling i Folketinget. Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg modtager kopi af høringsudkastet til bekendtgørelsen. 2.2 De grønne aktørers ydelser Gældende ret I medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger kan klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte regler om energikonsulenters og tekniske eksperters virksomhed, forpligtelser og uvildighed, når de foretager energimærkning af danske boliger. Endvidere har klima-, energi- og bygningsministeren hjemmel til at fastsætte regler om afgrænsning af, hvilke typer anlæg der er omfattet af en godkendelsesordning efter reglerne om godkendelsesordningen for montering af små VE-anlæg og hvilket arbejde der i forbindelse hermed er omfattet. Gældende ret indeholder ikke bestemmelser om de grønne aktørers ydelser.

8 2.2.2 Forslagets nærmere udformning Med lovforslaget foreslås det, at en grøn aktør skal kunne godkendes, akkrediteres og certificeres til at kunne levere i hvert fald tre ydelser, nemlig vedrørende kortlægningen af en bygnings energibesparelsesmuligheder, tilbudsindhentning og projektstyring og udfyldelse af et standarddokument til brug for en lånesag i bank eller realkreditinstitut. Der vil ved udmøntningen af reglerne om kortlægning af energibesparelsesmuligheder tages højde for de allerede eksisterende regler under energimærkningsordningen for bygninger. Desuden får klima-, energi- og bygningsministeren med lovforslaget hjemmel til at afgrænse de grønne aktørers ydelser. Herved sikres en klarlægning af den grønne aktørs forpligtelser over for boligejerne ved lovregulering og samtidig afstemmes boligejernes forventninger over for ordningen. Det foreslås endvidere, at klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at den grønne aktør-virksomhed skal kunne levere rådgivning om komfort og indeklima i forbindelse med energirenovering af boliger ud over de øvrige ydelser nævnt ovenfor. Lovforslaget lægger op til, at den grønne aktør og boligejeren indbyrdes kan aftale, hvilke ydelser deres aftale skal omfatte. Det bliver derfor muligt for boligejeren at tilpasse ydelserne efter sine egne behov og økonomiske formåen. Den grønne aktørs nærmere rolle i forbindelse med energirenoveringsprocessen vil derfor være afhængig af boligejerens konkrete ønske. 2.3 Kontrolinstanserne Gældende ret I den gældende lov skal virksomheder, der søger godkendelse som VE-installatør- eller VEmontørvirksomhed, have et kvalitetsstyringssystem, som er godkendt af en kontrolinstans. Klima-, energi- og bygningsministeren har hjemmel til at fastsætte regler om en godkendelsesordning eller en akkrediteringsordning for kontrolinstansen. Kontrolinstansen skal i henhold til bekendtgørelsen på området være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, som tillige godkender kontrolinstanser for el- og vvs-installatørvirksomheder. Gældende ret regulerer ikke en godkendelsesordning og en akkrediteringsordning for kontrolinstanser for virksomheder, der er godkendt, akkrediteret eller certificeret til at drive virksomhed som grøn aktør Forslagets nærmere udformning Lovforslaget giver klima-, energi- og bygningsministeren hjemmel til at kunne fastsætte regler om en godkendelsesordning og en akkrediteringsordning for kontrolinstanser for virksomheder, som er godkendt, akkrediteret eller certificeret til at drive virksomhed som grøn aktør under Grøn Boligkontrakt-ordningen. Lovforslaget muliggør, at en godkendelsesordning for kontrolinstanser for grønne aktører kan indrettes på en sådan måde, at virksomheder, der i forvejen arbejder med dette område, kan bygge ovenpå det arbejde de allerede har lavet med opbygning og godkendelse eller akkreditering af deres kvalitetsstyringssystem. Lovforslaget giver mulighed for, at de eksisterende certificeringsorganer som eksempelvis certificerer og godkender energimærkningsfirmaer og VE-installatører og -montører, kan få udvidet

9 deres akkreditering eller godkendelse. Herved muliggøres, at disse kan certificere og godkende eksempelvis energimærkningskonsulenter eller VE-installatører og -montører som grønne aktører. Udvidelsen af de pågældende kvalitetsstyringssystemer forventes at ville foregå efter samme kvalitetsstyringsstandard, som virksomheden er certificeret eller akkrediteret efter i forvejen. Med hensyn til kontrolinstanserne er det således hensigten med lovforslaget, at dette skal lette adgangen til en udvidelse af allerede eksisterende kvalitetsstyringssystemer til ligeledes at omfatte Grøn Boligkontrakt-ordningen. Der henvises desuden til beskrivelsen ovenfor under afsnit om forskellige modeller til anerkendelse af grønne aktører. Med lovforslagets krav til kvalitetsstyringssystemerne etableres et kontrolsystem, hvor virksomheder, der ikke overholder de betingelser de er godkendt, akkrediteret eller certificeret under, kan risikere at miste deres godkendelse, akkreditering eller certificering. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget forventes at have administrative konsekvenser for staten, idet lovforslaget vil medføre både opstartskonsekvenser og omstillingskonsekvenser for Energistyrelsen. Der forventes et øget ressourceforbrug hos Energistyrelsen, da Energistyrelsen efter lovforslaget forventes at skulle administrere ordningen, herunder udstede godkendelser som grøn aktør og muligvis godkendelser som kontrolinstans. Endelig forventes Energistyrelsen at skulle varetage informationsarbejde, herunder etablering og vedligeholdelse af digitale løsninger, i relation til ordningen. Der er til etableringen og driften af Grøn Boligkontrakt afsat midler i aftalen om vækstplanen hertil. Der er i aftalen om vækstplanen afsat 25 mio. kr. i 2013, 15 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2015 til gennemførelsen af Grøn Boligkontrakt. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget har ikke erhvervsøkonomiske eller administrative konsekvenser, idet Grøn Boligkontrakt ikke er en lovpligtig ordning. Det er frivilligt, hvorvidt virksomheder, der ønsker at levere ydelser indenfor rådgivning, projektstyring og energirenoveringer af private boliger, ønsker en godkendelse, akkreditering eller certificering som grøn aktør. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget forventes at fremme energirenoveringen af private boliger. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget vil indebære, at regler der udstedes om kontrolinstanser for grønne aktørvirksomheder, vil skulle overholde krav i servicedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked).

10 8. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser Ingen Negative konsekvenser Der er i aftalen om vækstplanen afsat 25 mio. kr. i 2013, 15 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af Grøn Boligkontrakt. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Ingen Ordningen forventes at fremme energirenoveringen af private boliger. Ordningen vil ikke have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, idet ordningen er frivillig. Ordningen vil ikke have administrative konsekvenser i erhvervslivet, idet ordningen er frivillig. Ordningen vil ikke have administrative konsekvenser for borgerne, idet ordningen er frivillig. Ingen Regler, der udstedes om kontrolinstanser for grønne aktører, vil skulle overholde bestemmelserne i servicedirektivet (Europa - Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked). Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 De foreslåede bestemmelser i 24 f-24 i i det foreslåede kapitel 9 b skal sikre, at klima-, energiog bygningsministeren har hjemmel til at fastsætte regler om frivillig godkendelse, akkreditering eller certificering af grønne aktører under en Grøn Boligkontrakt-ordning, til opfyldelse af den politiske aftale om en vækstplan. Efter de foreslåede bestemmelser bemyndiges klima-, energi- og bygningsministeren desuden til at kunne fastsætte regler om de grønne aktørers virksomhed og at

11 kunne fastsætte regler om kontrol med grønne aktører. Når der i overskriften til det foreslåede kapitel 9 b henvises til en godkendelsesordning m.v. for grønne aktører under en Grøn Boligkontrakt-ordning, er der tale om regler om en godkendelsesordning, en akkrediteringsordning og en ordning for akkrediteret certificering. Det er ligeledes disse tre forskellige former for ordning, der menes, når der i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser henvises til en godkendelsesordning m.v.. For at skabe fleksibilitet med hensyn til den nærmere udformning af Grøn Boligkontrakt-ordningen, er de foreslåede regler i 24 f-24 i, indrettet som bestemmelser, der giver klima-, energi- og bygningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om den grønne aktør-ordnings nærmere indretning. Reglerne i de foreslåede 24 f-24 i er udformet med inspiration i reglerne i den gældende lov kapitel 9 a om godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer eller monterer små VE-anlæg. De foreslåede bestemmelser er således bygget op på samme måde som lovens kapitel 9 a. Det bemærkes, at betegnelserne Grøn Boligkontrakt, Grøn Boligkontrakt-ordning, grønne aktører og grøn aktør-ordning er foreløbige betegnelser for de ordninger, der henvises til i lovforslaget. De nævnte ordninger kan således gives en anden betegnelse i regler udstedt i medfør af loven, hvis det findes hensigtsmæssigt, uden at dette ændrer på nærværende lovforslags materielle indhold. Det bemærkes desuden, at der med begrebet en grøn aktør, også kaldet en grøn aktørvirksomhed, menes en virksomhed, som er godkendt, akkrediteret eller certificeret til at levere ydelser under en Grøn Boligkontrakt-ordning. Efter den foreslåede 24 f, stk. 1, bemyndiges klima-, energi- og bygningsministeren til at fastsætte regler om oprettelse af en frivillig godkendelsesordning, akkrediteringsordning og akkrediteret certificeringsordning til anerkendelse af grønne aktører. Hvis der efter de foreslåede regler oprettes en akkrediteret certificeringsordning for grønne aktører, vil der ligeledes skulle udarbejdes regler om akkrediterede certificerende organer, som kan certificere de grønne aktører. Sådanne certificerende organer svarer til de kontrolinstanser under en godkendelsesordning, der kan oprettes med hjemmel i den foreslåede 24 h. Bemærkningerne til lovforslagets 24 h angår derfor emnemæssigt ligeledes akkrediterede certificerende organer, som måtte blive oprettet i medfør af regler udstedt efter den foreslåede 24 f, stk. 1. Det bliver frivilligt for en boligejer, om vedkommende vil anvende en grøn aktør, når vedkommende skal have udført en eller flere af de ydelser, som den grønne aktør kan levere. Omvendt, vil det være frivilligt for en virksomhed, som allerede leverer ydelser, der med forslaget omfattes af den grønne aktør-ordning, om virksomheden ønsker godkendelse, akkreditering eller certificering som grøn aktør, såfremt alle tre muligheder fremgår af den udmøntende bekendtgørelse. Dermed kommer den grønne aktør-ordning til at fungere som en frivillig kvalitetssikringsordning. Den foreslåede grønne aktør-ordning, er en ordning for virksomheder og ikke for enkeltpersoner, dog således, at der kan stilles krav til uddannelse og efteruddannelse for relevante medarbejdere i virksomheden. Deltagende virksomheder forventes desuden at skulle have et

12 kvalitetsstyringssystem til styring af virksomhedens ydelser under ordningen. Den grønne aktørordning forventes tilrettelagt på en sådan måde, at virksomheder som i forvejen arbejder inden for området og allerede har et kvalitetsstyringssystem i kraft af godkendelser m.v. på andre områder, skal kunne bygge oven på det eksisterende kvalitetsstyringssystem, således at det kun er tilføjelsen til kvalitetsstyringssystemet som skal godkendes, akkrediteres eller certificeres. Dette gælder f.eks. for virksomheder, som i forvejen er certificerede til energimærkning af bygninger, er akkrediterede til eftersyn af ventilationsanlæg eller godkendt til montering af små VE-anlæg. Disse virksomheder forventes desuden at skulle opfylde almindelige krav under den grønne aktør-ordning til uddannelse og erhvervserfaring for medarbejdere, som forventes at blive krav for alle deltagende virksomheder. Den foreslåede 24 f, stk. 2, giver klima-, energi- og bygningsministeren hjemmel til at stille betingelser for godkendelse, akkreditering og certificering af grønne aktør-virksomheder. Som nævnt under bemærkningerne til stk. 1, forventes der at være krav om, at alle virksomheder skal have et kvalitetsstyringssystem, og at medarbejderne skal leve op til krav om erhvervserfaring, uddannelse og efteruddannelse. Der forventes både at blive fastsat krav til, hvilken uddannelse udvalgte medarbejdere i de grønne aktør-virksomheder skal have, og krav om, at de deltager i et særligt uddannelsesforløb tilrettelagt med henblik på uddannelse i at kunne levere de typer ydelser, som indgår i den grønne aktørordning. Disse ydelser forventes fastlagt i regler efter den foreslåede 24 g. Den foreslåede bestemmelse i 24 f, stk. 3, svarer til den gældende bestemmelse i lovens 24 b, stk. 4, som handler om kvalitetsstyringssystemer for VE-installatør- og VE-montørvirksomheder. Bestemmelsen tager i første omgang sigte på kvalitetsstyringssystemer for virksomheder, hvis anerkendelse som grøn aktør kommer til at hvile på en forvaltningsretlig godkendelse. Virksomheder, hvis anerkendelse som grøn aktør kommer til at hvile på en certificering eller akkreditering, vil typisk i kraft af den standard, de er underlagt i forbindelse med deres certificering eller akkreditering, være omfattet af tilsvarende regler, som fremgår af standarden. Regler fastsat efter den foreslåede 24 f, stk. 3, forventes at fokusere på, at de grønne aktør-ydelser leveres på en sådan måde, at de fremmer energieffektive løsninger ved de omfattede energirenoveringsprojekter. Den foreslåede bestemmelse i 24 f, stk. 4, svarer til den gældende bestemmelse i lovens 24 b, stk. 5. For så vidt angår udvidelse af eksisterende kvalitetsstyringssystemer for energimærkningsfirmaer og ventilationseftersynsfirmaer, således at de også dækker ydelser omfattet af den grønne aktør-ordning, forventes udvidelsen af kvalitetsstyringssystemet at foregå efter samme standard for kvalitetsstyringssystemer, som virksomheden er certificeret eller akkrediteret efter i forvejen. For så vidt angår VE-installatør- og VE-montørvirksomheder, forventes disses kvalitetsstyringssystemer at skulle godkendes af en kontrolinstans, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, som er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Dette skyldes, at en række kontrolinstanser, godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, allerede godkender kvalitetsstyringssystemer for vvs- og el-installatørvirksomheder. Det forventes, at disse virksomheder i vidt omfang også vil blive godkendt som kontrolinstanser for VE-installatør- og VE-montørvirksomheder.

13 Den foreslåede bestemmelse i 24 f, stk. 5, angår alene forvaltningsretlige godkendelser udstedt i medfør af den foreslåede bestemmelse i stk. 1 og ikke certificeringer eller akkrediteringer, idet regler om tilbagekaldelse og bortfald af certificeringer og akkrediteringer allerede er en integreret del af disse systemer. En virksomhed, som ikke overholder de betingelser, den f.eks. er akkrediteret efter, risikerer således at miste sin akkreditering ved et kontrolbesøg, hvilket er en sædvanlig del af en akkrediteringsordning. Den foreslåede 24 g, stk. 1, fastsætter, hvilke ydelser grønne aktør godkendes, akkrediteres eller certificeres til at levere. De tre typer ydelser, som fremgår af nr. 1-3, er således de ydelser, som en grøn aktør efter forslaget skal kunne levere. Bestemmelsen skal læses i sammenhæng med den foreslåede bestemmelse i stk. 2, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af indholdet af ydelser nævnt i stk. 1. Og bestemmelsen skal desuden læses i sammenhæng med den foreslåede bestemmelse i stk. 3, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om, at en grøn aktør skal kunne levere ydelser med rådgivning om komfort og indeklima i forbindelse med energirenovering af boliger ud over de ydelser, som er nævnt i stk. 1. Det forventes, at boligejeren og den grønne aktør selv kan aftale, hvor mange ydelser den grønne aktør skal levere til boligejeren og hvad prisen herfor skal være. Ønsker boligejeren således ikke alle de ydelser udført, som er omfattet af den grønne aktør-ordning, kan det aftales med den grønne aktør, at vedkommende alene leverer de ydelser, som boligejeren ønsker. For så vidt angår ydelsen med kortlægning af en boligs energibesparelsesmuligheder efter den foreslåede 24 g, stk. 1, nr. 1, forventes denne ydelse at tage udgangspunkt i bygningens energimærkningsrapport, hvis en sådan foreligger, men ydelsen behøver ikke nødvendigvis være begrænset til denne dokumentation. Regler for kortlægning forventes også, så vidt muligt, at tage højde for de regler, der allerede findes under energimærkningsordningen for bygninger om udarbejdelse af energibesparelsesforslag. Foreligger der ikke en energimærkningsrapport allerede, forventes den grønne aktør at skulle fremskaffe dokumentation for kortlægning og energibesparelsesmuligheder på et tilsvarende grundlag. Kortlægningen forventes også at skulle tage højde for boligejerens øvrige renoveringsplaner for boligen, som ikke har sammenhæng med en energiforbedring af boligen, således at det grønne boligkontrakt-projekt kan være en del af et større ombygningsprojekt, hvor ikke alle dele fokuserer på energirenovering og de Grønne Boligkontrakt-regler således alene vil finde anvendelse for en del af projektet. Den grønne aktør vil efter de foreslåede regler ikke have nogen særlig rolle i håndhævelsen af reglerne om energimærkning af bygninger og vil således ikke f.eks. skulle meddele Energistyrelsen det, hvis en bolig ikke har fået udført en lovpligtig energimærkning. Den grønne aktør må dog gerne, efter regler udstedt i medfør af lovforslaget, gøre boligejeren opmærksom herpå. Angående ydelsen med tilbudsindhentning og projektstyring efter den foreslåede 24 g, stk. 1, nr. 2, forventes den omfattede ydelse at omfatte indhentning af tilbud på boligejerens vegne på de projekter, ejeren ønsker udført, og efterfølgende styring af de udvalgte arbejder på boligejerens vegne. Der forventes at blive tale om, at boligejeren og den grønne aktør selv kan aftale, hvem af

14 dem der skal indgå aftale med de bydende bygningsrenoveringsvirksomheder om udførelse af energirenoveringsprojekter. Regler om tilbudsindhentning og projektstyring forventes at lægge vægt på, at projekterne gennemføres efter en håndværksmæssig god standard og med god energieffektivitet i de gennemførte arbejder. For så vidt angår den foreslåede bestemmelse i 24 g, stk. 1, nr. 3, forventes der udarbejdet et standarddokument for det Grønne Boligkontrakt-projekt, som kan indgå i boligejerens eventuelle lånesag hos banker og realkreditinstitutter. Den grønne aktør skal efter den foreslåede bestemmelse kunne udfylde standarddokumentet og have de faglige forudsætninger herfor, ligesom den grønne aktør skal kunne stå inde for de oplysninger vedkommende afgiver i dokumentet. Standarddokumentet forventes at indeholde oplysninger, som kan medvirke til at forbedre bankens eller realkreditforeningens beslutningsgrundlag. Standarddokumentet forventes således at kunne give et samlet overblik over det nuværende energiforbrug og energiforbruget efter energirenovering, hvor sidstnævnte vil indeholde en vurdering af den aktuelle boligejers forventede energiforbrug, og angive, hvilken energiklasse ejendommen opgraderes til, hvis den foreslåede energirenovering udføres samt omkostningerne forbundet med energirenoveringen og eventuelt investeringens tilbagebetalingstid. Det forventes, at boligejeren selv varetager kontakten med sin bank eller sit realkreditinstitut, og at disse finansieringsinstitutioner vil vurdere låneansøgningen til projekter under den grønne boligkontraktordning på sædvanlige lånevilkår. Den grønne aktørs rådgivning omkring udfyldelsen af det finansieringsmæssige standarddokument skal således alene medvirke til, at boligejeren får et standardiseret materiale, som vedkommende kan anvende til sin lånesag hos bank eller realkreditinstitut. Det er hensigten, at den grønne aktør ikke bliver en finansiel rådgiver, som er omfattet af lov om finansielle rådgivere. Efter den foreslåede bestemmelse i 24 g, stk. 2, kan klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte regler om afgrænsning af den grønne aktørs ydelser efter stk. 1. Regler om en sådan afgræsning af den grønne aktørs ydelser kan være nødvendige, for at boligejeren og den grønne aktør kan afgøre, hvad den grønne aktørs ydelser indeholder. Sådanne regler kan også dreje sig om afgrænsning af den grønne aktørs ydelser i forhold til ydelser efter lovpligtige ordninger som f.eks. under energimærkningsordningen for bygninger. Efter den foreslåede bestemmelse i 24 g, stk. 3, kan klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte regler om, at den grønne aktør skal kunne levere ydelser med rådgivning om komfort og indeklima i forbindelse med energirenovering af boliger ud over de ydelser, som er nævnt i stk. 1. Rådgivning om komfort og indeklima er emner, der ligger i naturlig forlængelse af rådgivning om energibesparelsesmuligheder, idet gennemførelse af energibesparelsesprojekter ofte vil have betydning for en boligs komfort og indeklima. Når der således efter forslaget etableres hjemmel til, at den grønne aktør kan levere ydelser angående rådgivning om komfort og indeklima i forbindelse med energirenovering af boliger efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, og ikke f.eks. i medfør af byggeloven, er det fordi der er en naturlig sammenhæng mellem rådgivning om komfort og indeklima og rådgivning om energibesparelser. Da rådgivning om komfort og indeklimamæssige spørgsmål er en naturlig del af rådgivning om gennemførelse af energibesparelsesprojekter ved energirenovering af en bolig, ligger emnet for denne rådgivning

15 således inden for lovens anvendelsesområde med fremme af energibesparelser. Rådgivning om komfort og indeklima er alene medtaget som en mulig ydelse for de grønne aktører for at sikre, at de valgte energibesparelsesløsninger ikke får en negativ indvirkning på indeklimaet og for at boligejeren kan informeres om komfort og indeklima i relation til energibesparende tiltag. Når en boligejer rådgives om fordele ved forbedringer i en boligs komfort og indeklima, vil den slags forbedringer ofte også medføre besparelser i energiforbruget. Rådgivning om og gennemførelse af projekter angående komfort- og indeklimaforbedringer i en bolig, kan således være et egnet middel til at opnå energibesparelser i samme bolig. Ydelser med rådgivning om komfort og indeklima i forbindelse med energirenovering af boliger fastsat i regler efter den foreslåede 24 g, stk. 3, kan desuden indrettes på den måde, at det bliver frivilligt for den grønne aktør, om vedkommende vil tilbyde disse ydelser til boligejeren. De foreslåede bestemmelser i stk. 1, 2 og 3 indeholder således en ramme for beskrivelsen af den grønne aktørs ydelser. Det bemærkes, at den foreslåede bestemmelse i 24 g, stk. 3, alene angår grønne aktør-ydelser, som leveres efter regler fastsat i medfør af det foreslåede kapitel 9 b i loven om en godkendelsesordning m.v. for grønne aktørvirksomheder under en Grøn Boligkontrakt-ordning. Den foreslåede bestemmelse i 24 g, stk. 4, rummer mulighed for at fastsætte regler om, at den grønne aktør-virksomhed skal anvende en særlig beregningsmetode og et særligt datagrundlag. Dette kan være en type edb-programmer og et datagrundlag, som svarer til det, der anvendes til at udarbejde energimærker efter, eller andet standardværktøj, som medvirker til at sikre, at boligejerne opnår et ensartet produkt af en god kvalitet, uanset hvilken grøn aktør de henvender sig til. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre, at beregninger udføres på et ensartet grundlag uden dog at stille krav om at der skal anvendes et beregningsværktøj fra en bestemt privat edb-leverandør. Klima-, energi- og bygningsministeren kan også fastsætte andre regler om udøvelsen af virksomhed som grøn aktør, f.eks. at den grønne aktørs virksomhed omfattes af kravene i Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR) i et nærmere bestemt omfang, som det også kendes fra reglerne om udøvelse af virksomhed som certificeret energimærkningsfirma. Klima-, energi- og bygningsministeren kan desuden efter den foreslåede bestemmelse fastsætte regler om den grønne aktørs markedsføring af sin godkendelse, akkreditering eller certificering som grøn aktør, f.eks. at det i visse sammenhænge skal fremgå, at en ydelse tilbydes kunden som en grøn aktør-ydelse under den Grønne Boligkontrakt-ordning. Den foreslåede bestemmelse i 24 h svarer stort set til bestemmelsen i lovens 24 d angående godkendelse af kontrolinstanser for VE-installatør- og VE-montørvirksomheder. Der henvises til bemærkningerne herom i lovforslag L 84 fra Folketingsåret Bestemmelsen tænkes i første omgang anvendt til at godkende kontrolinstanser for grønne aktørvirksomheder, som allerede er godkendt som VE-installatør- og VE-montørvirksomheder. Disse kontrolinstanser forventes i praksis at skulle godkendes af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvis de opfylder betingelserne for godkendelse. Disse virksomheder vil således alene skulle leve op til krav om uddannelse og have godkendt en tilføjelse til deres kvalitetsstyringssystem, som beskriver levering af ydelser med kontrol og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemer for grønne aktørvirksomheder. Som nævnt under bemærkningerne til den foreslåede 24 f, stk. 1, gælder

16 bemærkningerne under den foreslåede 24 h emnemæssigt ligeledes for akkrediterede certificerende organer oprettet i regler efter 24 f, stk. 1. Hvis det findes hensigtsmæssigt, kan der også etableres en generel godkendelsesordning eller akkrediteringsordning for kontrolinstanser, som ikke i forvejen godkender VE-installatør- og VEmontørvirksomheder. I så fald vil disse kontrolinstanser skulle leve op til samme krav om uddannelse og om at skulle etablere et kvalitetsstyringssystem som øvrige kontrolinstanser og certificeringsorganer. Administrationen af en godkendelsesordning kan efter lovforslaget henlægges til klima-, energi- og bygningsministeren eller til erhvervs- og vækstministeren, mens administrationen af en akkrediteringsordning varetages af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, eller et tilsvarende internationalt akkrediteringsorgan. Henlæggelse af administrationen af en godkendelsesordning til erhvervs- og vækstministeren vil alene ske efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren, både for så vidt angår krav til godkendelse og for så vidt angår kontrolinstansernes betaling af erhvervs- og vækstministerens omkostninger i forbindelse med godkendelse og efterprøvning. Grundlaget for godkendelse af kontrolinstanser, akkreditering af kontrolinstanser eller akkreditering af certificerende organer vil indeholde de specifikke, faglige kvalifikationer, som en virksomhed skal besidde for at blive godkendt eller akkrediteret. Udmøntningen vil ligeledes indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver kontrolinstanserne eller certificeringsorganerne skal varetage i forbindelse med udførelse af kontrol- eller certificeringsopgaverne. Kontrol- eller certificeringsorganernes opgave vil primært være at gennemgå den grønne aktørvirksomheds kvalitetsstyringssystem for at vurdere, om kvalitetsstyringssystemet på tilfredsstillende vis beskriver de ydelser, den grønne aktør kan levere, og om kvalitetsstyringssystemet indeholder de fornødne beskrivelser af virksomhedens procedurer ved levering af grønne aktør-ydelser, så som ydelsesbeskrivelse, egenkontrol, behandling af kundehenvendelser og reklamationer. Grundlaget for godkendelse af kontrolinstanser eller akkreditering af certificerende organer bør ligeledes danne grundlag for, hvordan klima-, energi- og bygningsministeren eller erhvervs- og vækstministeren skal kontrollere at kontrolinstanserne varetager opgaven på korrekt vis eller grundlag for, hvordan DANAK som akkrediteringsorgan skal kontrollere, at opgaverne varetages på korrekt vis. Den foreslåede bestemmelse i 24 i svarer stort set til bestemmelsen i lovens 24 e, stk. 2, om anerkendelse af kontrolinstanser fra andre EU-lande, som midlertidigt eller lejlighedsvist leverer tjenesteydelser som kontrolinstans for VE-installatør- og VE-montørvirksomheder, og der henvises til bemærkningerne hertil i lovforslag L 84 fra Folketingsåret Etablering af en forvaltningsretlig godkendelsesordning for kontrolinstanser, der kontrollerer og efterprøver kvalitetsstyringssystemer for grønne aktører, medfører, at reglerne for disse kontrolinstanser vil skulle overholde krav i servicedirektivet. I forhold til personer og virksomheder, som ønsker at levere sådanne tjenesteydelser i Danmark, uden dog at etablere sig i Danmark, medfører kravene i servidedirektivet bl.a., at disse virksomheder ikke behøver en forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed i Danmark for at kunne levere de omtalte tjenesteydelser, hvis de allerede er godkendt hertil i deres hjemland.

17 Til 2 Loven træder i kraft den 1. december Der sigtes mod, at et antal grønne aktører kan godkendes, akkrediteres eller certificeres i løbet af december 2013, således, at ordningen kan stilles til rådighed for boligejerne fra januar 2014.

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2013-14 Fremsat den 9. oktober 2013 af Klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. under BedreBolig-ordningen: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på side 4) 1 Virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

2011/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2011/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2011/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen j.nr. 2507/1491-0006 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. april 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Spørgsmål & svar BedreBolig

Spørgsmål & svar BedreBolig Marts 2016 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Energimærkningsordningen Er der forskel på BedreBolig-ordningen og energimærkeordningen? BedreBolig-ordningen er ikke det samme som energimærkningsordningen.

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Opgavebeskrivelse for gennemførelse af uddannelse af aktører i forbindelse med udmøntning af Grøn Boligkontrakt

Opgavebeskrivelse for gennemførelse af uddannelse af aktører i forbindelse med udmøntning af Grøn Boligkontrakt B I L AG 1 Opgavebeskrivelse for gennemførelse af uddannelse af aktører i forbindelse med udmøntning af Grøn Boligkontrakt 1. Baggrund Den 24. april i 2013 blev der indgået aftale mellem Regeringen, Venstre,

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger 1)

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger 1) LOV nr 585 af 24/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2005 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 394 af 02/05/2006 LBK nr 395 af 02/05/2006 LBK nr 1142 af 28/09/2007

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Lovændringer per 1/1 2016

Lovændringer per 1/1 2016 BedreBolig Lovændringer per 1/1 2016 Under BedreBolig-ordningen kunne virksomheder tidligere godkendes som BedreBolig-rådgivervirksomheder til levering af tre ydelser: 1. Kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller.

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. HØR ING SN OT AT M IN IST ER IEL L E HØ R ING S P ART ER x. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. Den 14.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) LOV nr 389 af 02/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2507/1491-0006

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering

Forslag. Lov om ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering 2012/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2620/1732-1203 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) BEK nr 673 af 25/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2590/1211-0005

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 79 Offentligt Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg 19. november 2008 RMH + MJ Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg Af Rikke Marie Hald, Energistyrelsen, og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Fra 1. januar 2008 skal større ventilations-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017

BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4983

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt BILAG 1 Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 1. møde d. 20. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 1. møde d. 20. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 1. møde d. 20. juni 2013 BOLIGEJERNE I FOKUS Arbejdsgruppens formål Overordnet: Sikre at udviklingen af Grøn Boligkontrakt tager udgangspunkt i boligejernes behov - via

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 8 100214 Kravspecifikation Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt N O T AT 4. september 2015 J.nr. 2015-4541 Ref. FHY/KGR/CRB/KWJ Center for Forsyning Høringsnotat vedr. ændring af lov om energimærkning

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017

BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-9145

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 1 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

1. MØDE I FØLGEGRUPPEN D. 17. JUNI

1. MØDE I FØLGEGRUPPEN D. 17. JUNI 1. MØDE I FØLGEGRUPPEN D. 17. JUNI Dagsorden 1. Møde i følgegruppen for Grøn Boligkontrakt Velkomst og præsentation af deltagere v/henrik Andersen, ENS 13.00 13.10 Baggrund og præsentation af Grøn Boligkontrakt

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Bilag 1. Leverancebeskrivelse

Bilag 1. Leverancebeskrivelse Bilag 1 Leverancebeskrivelse Bilag 1.a Kravspecifikation 2 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Kapacitetsaftalerne... 5 2. Krav til ydelsen... 6 2.1. Modtagekontrol... 6 2.2. Oplag...

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere