Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 :I»4. 1. REGEBSIAHEESAN FUNDEISM 'ZWQ M M EDLE MSBUÅM 74. ÅRG. 1981

2 V I C E P R 0 V S T H. C. K R A G H A N S E N 20.april november 1981 I midten af april 1963 modtog jeg fra en regensianer af min egen årgang (1957) et brev, der begyndte sådan: "Forleden var jeg inde på Regensen, hvor Viceprovsten, da han fik et glimt af mig, sagde, at han måtte tale med mig - "noget meget vigtigt, forstår De! Jeg bli'r jo 60 den 20., og jeg har inviteret alt for mange mennesker - 45 det er jo for mange, kan De nok se, - det kan jo aldrig gå, så hvis vi tager Dem med, så bliver det 461" Af dette lille situationsbillede en god ugestid før Viceprovst H.C. Krag-Hansen fyldte 60 år vil sikkert adskillige genkende hans karakteristiske diktion: hastig og lidt staccato, og undertiden indholdsmæssigt af en vis formel u-logik, der i virkeligheden ofte var baseret på en god portion humor. Men mange regensianere vil af citatet før også genkende den udstrakte gæstfrihed, som ikke bare gav sig et generøst udslag ved den nævnte lejlighed, men som var et overordentlig karakteristisk træk ved Krag-Hansens virke som Viceprovst. Varetagelsen af stillingen som Regensens Viceprovst fører sin indehaver ind i de mest forskellige situationer og problemer, - rent praktisk betonede såvel som problemer for den enkelte regensianer af mere eller mindre personlig art, hvis løsning fordrer både evnen til at gribe tingene praktisk an og forståelsen for, at hvor i eet tilfælde de gældende "spilleregler" må respekteres, kan de i et andet tilfælde måske være en hindring for sagens løsning. Denne praktiske evne og denne forståelse besad Krag-Hansen. Det hørte med til hans ærgerrighed, kan man godt sige, at han ville have,at "Regensen skulle fungere" - som han undertiden udtrykte det ikke bare hvad de ydre rammer angik, men først og fremmest i den daglige hverdags regensliv. - Hundrede studenter ser selvfølgelig ikke ens på alting, og uundgåeligt måtte situationer opstå, hvor de, som på et givet tidspunkt gav tonen an blandt regensianerne, ikke fandt Vice-

3 provstens dispositioner hensigtsmæssige - eller han ikke deres; blot kunne det ærgre ham - ikke så meget selve uenighedens årsag som selve det at føle sig misopfattet med hensyn til sine motiver. Jeg nævner dette, fordi det røber et karaktertræk hos Krag-Hansen: hans samvittighedsfølelse. H.C.Krag-Hansen var Regensens Viceprovst igennem 25 år; let var det vel ikke at tage arven op efter forgængeren, Thune Jacobsen, hvis forkortede titel VP faktisk var blevet til et navn, der længe var forbeholdt ham. Dette ændrede sig imidlertid: Krag-Hansen, eller KH - som han ofte benævntes i regensårgangene omkring 1960 blev med tiden til VP. Sin 60-årsdag festligholdt han for regensianerne; men på 70-årsdagen, og i ikke mindre grad fem år senere var det regensianerne, der fejrede ham. Hans navn vil blive husket på Regensen og blandt regensianerne i taknemmelighed. F.O.Hvidberg-Hansen.

4 KVINDER PÅ REGENSEN Et tilbageblik af Gunnar Lundgren, regensianer Regensens "Damesag" har stedse været aktuel i Regensens mandssamat de kvindelige stu- fund. Problemet blev i 1970 ordnet således, derende fik ligeret med de mandlige. Pigernes indflytning har gjort Regenslivet bedre. Regensens traditioner. Denne løsning er af ældre regensianere opfattet som en krænkelse af hævdvundne privilegier for COLLEGIUM REGIAE, der indtil 1870 blev kaldt Regentsen for at fremhæve den kongelige oprindelse. Inden disse mandlige traditioner er gået i glemme, kan det være nyttigt at læse i dette tilbageblik nogle referater fra medlemsbladet Regensen af fordums begi- V venheder. Måske kan det trøste u-: forsonlige modstandere af kvinder-; nes eventuelle Overmagt på Regensen at vide, hvorledes vore forgængere med opfindsomhed og ihærdighed løste kvindeproblemet i de sidste 200 år. Regensianerne har altid beundret og holdt kvinden i ære, uanset syndefaldet. Ved hver Regensfest Sang man "En skål for den mø i blufærdige vår..." og mange andre? hyldestsange. Syndefaldet" (Kunsthistorisches (Wien)). Man sang dog skæmteviser: Museum også "Eva var, såvidt jeg ved, ret en listig taske. Det er hendes skyld,vi må her i synden traske. Skønt hun vidste, det var galt, fik hun Adam overtalt til at ta' et ævle, derfor blev vi dævle." 2. En troldkone på en kost flyver til Bloksbjerg med_en student, der bliver til en djævel. (Kungliga Biblioteket, Stockholm).

5 Politisk modning. Man kan undre sig over, at kvindesagen på Regensen først blev ordnet i Politisk var sagen jo løst allerede ved grundloven af 1914, med kvindernes valgret og valgbarhed indførtes ligeløn for kvindelige og mandlige tjenestemænd fastsættes økonomisk ligestilling i ægteskabet.' 1924 blev Nina Bang udnævnt til undervisningsminister blev der udnævnt en kvindelig præst blev kvindelig monarkisk arvefølge indført ved ny tronfølgelov. 1960'erne gik mange kvinder over i erhvervslivet; pres på kvindesagen blev der i Norge oprettet sekretariat for kvindeforskning argumenterede Ludvig Holberg for kvindernes ligeret, men han bøjede sig ved at henvise til Jydske Lovs umyndiggørelse af Quindekønnet. Revolutionær ungdom. Man krævede demokratisering og medbestemmelse. I undervisningen indførtes styrelseslove. Der kom rødstrømpe-optog. Kønsrollerne i samlivet ændredes. Fra 1965 til 1975 fordobledes skilsmisserne. Papirløse forhold og kollektiver blev talrige og anerkendte. Erotik blev almindeligt samtale-emne. Nøgendyrkelse og ublufærdighed blev praktiseret på badestrandene og i de offentlige parker. Man krævede bedre boligforhold. Derfor blev nye moderne kollegier bygget for de studerende. Kommunitetets problem. I 1950'erne bevirkede Kommunitetets dårlige økonomi, at Regensens vedligeholdelse ikke kunne følge med tiden. I 1960'erne foretoges nogle moderniseringer: Påny rift om Regensboligerne. I 1970 var problemet om kvindelige studerendes boligadgang til Regensen derfor i første række det principielle spørgsmål om ligestilling. Da dette blev ordnet i 1970, var det samtidig slut med friplads for de 100 regensianere. De faste, gode stipendier bortfaldt. I 1980 fortsattes Regensens modernisering, idet flere fonds og større firmaer gav tilskud til fornyelser, restaureringer og til opstilling af køleskabe og komfurer i Regensens 12 køkkener. Hermed er modernisering af boligerne bragt i orden. Vor indledning er færdig, og vi kan se tilbage på Regensens traditioner i gamle dage. Fremtidens traditioner må skabes af nye generationer.

6 Regensens nedarvede traditioner er præget af regensprovsternes indstilling og baggrund. Derfor anføres provsternes embedsperiode og fag samt leveår. Alle provster var professorer ved Kbhvns. Universitet Regensprovst Andreas Christian Hviid var orientalist, filolog ( ). Han var "Lindens Fader" Træet måtte fældes St.Hansdag Det blev da stykket ud i skiver, der blev solgt til regensianere, som derved oprettede et specielt legat. Et nyt stort lindetræ blev plantet. Traditionerne føres videre. Tilia er som bekendt hunkøn. Derfor omtalt indenfor emnet Regensprovst Rasmus Nyerup var litteraturforsker og bibliotekar ( ). Kvindesagsproblemet var akut a1- lerede før Nyerups tiltrædelse. Regensens statutter fra gammel tid bestemte, at til rengøring skal antages fruentimmere over 50 år, på det at regensianerne ej dem skulle bestige. Fruentimmernes alder og udseende var alligevel ikke tilstrækkelig sikkerhed imod regensianernes interesse for dem. 3. Rengøringsfruentimmere i statutmæssig alder. Myndighederne havde fortsat hovedbrud med damers adgang gennem porten eller på anden måde. Herom fortæller regensprovst Knud Fabricius (1925) i "Regensen gennem 100 år" følgende: Rasmus Nyerup indskærpede i 1829 en gammel anordning, som påbød: "Enhver regensianer at holde sine vinduer ved magt." I Opslaget i porten tilføjede Nyerup den erklæring, som repræsentanter for regensianerne havde afgivet i 1792, da jernstængerne blev fjernet fra vinduerne, og porten til gengæld blev holdt åben til kl. 24. Erklæringen lød: "Dersom nogen endda skulle være så nedrig at gå ind gennem vinduerne, da skal han straks udelukkes fra Stiftelsen, der kun bør være for honnette folk". Regensprovst Fabricius siger herom: "Loven er ærlig, men holden besværlig. Der er åbenbart blevet begået adskillige nedrigheder mellem 1792 og 1829."

7 ' Regensprovst F.C. Petersen var filolog og arkæolog (1786; Damernes adgang voldte stadig meget hovedbrud. Derfor strammede han både reglementet og gamle dages traditioner. Regenskroen blev nedlagt. Sang i gården efter kl. 23 forbudt. Stifte1sesfesterne afsluttedes kl. 24. De måtte kun overværes af regensianerne. Man opgav at fejre fastelavnsfesten i 1837 som følge af stramme betingelser blev der sat låse på vinduerne til gaden på 3. og 4. gang. Alligevel blev vinduerne fundne åbne med spor af gennemgang, uanset at portnøgler var blevet uddelt forbød et nyt reglement alle festlige sammenkomster. Det var altså strenge tider, men der var dog lyspunkter, i- det uofficielle baller afholdtes i 1850'erne. Dog kun ved julegilder og ved koncerter. Efterhånden blev regensprovsten venligere udtalte han, at for regenslivet er der nedarvet en ejendommelig jævnhed Qg ugenerthed, som ikke bør modarbejdes. f Mildhed afløstes dog af strenghed blev nøglesystemet afskaffet. Til gengæld blev Regensens første nattevagt oprettet. 4. Pigerne'kom ind og ud ad vinduerne, før de fik legal adgang. GL-foto Regensprovst Frederik T.J. Gram var jurist ( ). Hans tid var "Reformperioden" med mildhed og selskabelighed. Regensens Sangforening afholdt koncerter Damerne fik første gang officiel adgang. Men dette fortrød den gamle viceprovst Fabricius, idet der deltog 53 ældre og navnlig yngre Eva-døtre. Ved den næste koncert deltog endog 70 gæster af disse kategorier. Kun få år derefter afholdtes julegilder med damer, og man dansede til hen på morgenen. Det uofficielle forbud mod baller ophørte Sangforeningen. (GL-plakat 1925)

8 Regensprovst Johannes M.V. Nellemann var jurist ( ). (Han blev justitsminister 1875). I hans tid blev "Frihedens Fane foldet ud". Provstefruen Nelleman var værtinde ved julefesten den 21. januar Heri deltog 50 par, og der var både koncert og komedie forud for juleballet. Dette blev tradition for 1870'ernes juleballer Til den 31/ var der endog planlagt fastelavnsfest med damer. Selskabeligheden krævede dog påpasselighed. Derfor indskærpedede et opslag i 1872 påny, at nattevagten skulle forhindre uvedkommende adgang, medmindre de havde særlig tilladelse fra provsten var viceprovsten vikar for regensprovsten Regensprovst Johan Louis Ussing var filolog og arkæolog ( ). Den europæiske frihedsbevægelse oplevede Regensen ( ) med den "Radikale Vækkerforening". Dennes vækker fik navnet Robespierre, idet dens medlemmer opkaldtes med franske revolutionsnavne. Frihedsbevægelserne inspirerede også til Damekrig nr. 1 i 1880, som følger: På 4. gang, altså oven i købet "klokkergangen", rapporteredes fem damer og fem herrer med en næsten tom punchebolle. Provsten anmodede damerne om at forføje sig. Næste dag bad regensianerne om at blive undskyldt. De forklarede, at damerne var ordentlige og pæne. Derefter løb sagen ud i sandet. Et par dage senere forklarede provsten, at selv om aftenselskaber med damer ikke udtrykkeligt var forbudt i Beglementet, så var dette begrundet med, at da det blev affattet, havde man anset sligt for utænkeligt. Damekrig nr. 2 fandt sted i foråret Regensianerne havde vedtaget et forslag om aftenunderholdning med damer, og disse skulle beværtes på værelserne. Men stipendiebestyrelsen afslog... Provst Ussings forsonlige opslag afsluttede sagen således: "Regensianerne ville ligsom hidtil overholde alle sømmelighedens fordringer og værne om Regensens ære." Omkring år 1900 blev disse fordringer sat på prøve i anledning af en ny radikal mode for kvinders påklædning. Det fortælles, at endog portnerens unge pige måtte indfinde sig hos provsten til sømmelighedskontrol. Hvis hendes tøj var udfordrende, eller hvis hun var for køn, så kunne hun ikke antages. 6. Den nye pige melder sig. Satire over den nye kvindedragt. (Alfred Schmidt 1902).

9 l896-l9l8. Regensprovst Julius Lassen var jurist ( ). I hans tid var provst og regensianere i god forståelse med hinanden. Damernes deltagelse i Lindeballet 1898 beskrives i lyriske vendinger: "De unge piger gik den nat hjem med et grønt lindeblad og gemte dette som et kostbart lykkens tegn." 1903 erkendte man, at det gamle kontubernalsystem var tiden løbet fra. Den nye fløj l9o8 "Admiralitetet" - rummede derfor kun eneværelser for 60 regensianere. l9o9 indskærper et nyt reglement, at regensianerne ikke må tilstede nogen uvedkommende natteophold på Regensen, og de skulle hver for sit vedkommende drage omsorg for, at enhver, der ikke hørte til Regensens beboere, forlader gården inden midnat havde myndighederne gjort en stor økonomisk indsats, internt med eneværelser i den fornemme nye fløj, og externt med den kostbare Kolonnade, "Buegan- 7. "Nutidens l9o8" flot klædte overklasse-regensianer sammenlignet gen", mod Købmagergade. med den sjuskede og fattige "fordums regensianer"." Regensianerne følte sig derfor på toppen af samfundet og afbildede sig således i REGENSEN (l9o8). Regenslivet beskrives således af en islandsk regensianer: "De kvindelige besøgende havde tidligere den beskedne titel af "kusiner". Men nu er de blevet ophøjede og har fået rang af kærester. Dette har velsagtens medført, at de opholder sig mere på stedet, end kusinerne gjorde. Det var pæne islandske piger, som besøgte islandske studenter, og det samme var tilfældet med de danske piger." I perioden bortfaldt islændingenes fortrinsret til regensbolig. I disse vanskelige år havde regensianerne en frisindet ven i Københavns politiinspektør Hakon Jørgensen ( ). Han var klokker Problemet om kvinders adgang til stipendierne blev løst i Der blev oprettet 12 stipendier for kvinder for de næste fem år, dog uden den huslejegodtgørelse, som gjaldt for mandlige ikke-regensianere. Efter de fem år skulle kvinderne være i normal konkurrence med de mandlige studerende.

10 lo. Vittighedstegnerne observerede studenteridyllen på kollegierne. Et par højhælede damestøvler bliver Opdaget af den tilsynsførende E- for, Peder Madsen ( ). Han var professor i dogmatik, (gr. dogma, forståelse). ' i Damestøvler er også omtalt i REGENSEN III, 38: "I det Herrens år 1916 havde en theolog begyndt vækkelsesmøder på sin bopæl på 3. gang. Møderne samlede mange kvindelige deltagere. Dette resulterede i en række indlæg i klokkerproto- 8. Stille morgenbetragtning. kollen, idet en del af (Alfred Schmidt i "Blæksprutten" de ikke-vakte regensial899). nere betvivlede, at så voldsomt et 5 kind_af_ kvinder var gavnligt for theologernes sundhed, medens de vordende pastorer frabad ukaldet indblanding af jurister, stud.mag.'er og ligesindede. Polemikken tilspidsede sig, og efter aftale med anklagerne udbad klokkeren sig "Beviser for Påstanden om Theologernes Mangel på Sædelighed." På sin anmodning herom fik han det svar, at bevis ville blive fremsat i klokkerens protokol på en bestemt dag kl. 12. Den fastsatte dag var læsestuen fyldt af talrige theologer og andre interesserede. Specielt var Admiralitetet repræsenteret. Der fremlagdes et magniumsfotografi af døren til 7x22 på "Admiralitet", hvor en kendt theolog havde til huse. Fotografiet viste klart dørens nummer og theologens snavsede sko på måtten i selskab med et par nydelige damesko. Overraskelsen var stor hos theologerne, ikke mindst hos den forfærdede beboer, som straks genkendte sin dør og sine fodfuteraler. Derimod var overraskelsen mindre stærk hos Admiralitetet, hvis medlemmer havde taget fotografiet og anbragt dameskoene. Døren var forøvrigt valgt med skønsomhed, idet den var særlig let at identificere, og beboeren uden enhver dadel på det kriminelle punkt." Stjerne-kiggeri på "Admiralitetet". Regensianeren Dahlerup Petersen var stud.polyt. i Senere blev han astronom og meget anerkendt i Astronomisk Tidsskrift inviterede han adskillige unge damer til at kigge stjerner på Regensens nye fløj på loftet. Ifølge sagens natur foregik det om aftenen i mørke, dog kun til kl. 22 af hensyn til ærbarheden og reglementet. Der var kun een dame ad gangen. Nogle på Regensen, men især udenfor, grinede af disse mørkets gerninger. Nutidens læsere vil nok finde dette grin naturligt. Men her er læserne på vildspor, fordi de ikke har kendt Dahlerup. Han var nemlig ikke som folk er flest. Det vidste hans kammerater, og derfor troede de gerne, at tiden på det mørke loft udelukkende gik med at kigge stjerner. Dahlerups interesse var astronomi. Sin fritid på Regensen benyttede han til at bygge en astronomisk kikkert, og han sleb selv linserne dertil. Man skal være specialist for at forstå en sådan bedrift.

11 ll Regensprovst var Knud Fabricius, historiker ( ). Damebesøg i 1920'erne skabte ingen problemer. Provsten fortæller i 1925: "Det var næsten symbolsk, at gården nu hvilede på en tidligere præstegårds grund. Der herskede en stemning af sommersøndage i præstegårdshaven." Denne stemning oplevede jeg og mine kammerater i sammen med vore faste veninder. Vi overholdt de tilladelige besøgstider, og veninderne deltog i vore festligheder. Ofte blev veninderne vore senere hustruer. Viceprovsten O.Thune Jacobsen, ( ) var vor faderlige ven og kammerat. Regensrevyerne var aktuelle: I 1921 "Heltelivets undergang i NORDEN", eller "Får vi dyrtidstillæg?", en social tragedie. Heri spørger en frøken Øda troskyldigt: "Må der komme kvinder på Regensen?" En stud.jur. svarer: "Jo, når de ikke er for små. Men på denne tid om aftenen må der vist ikke komme piger ind.. I hvert fald ikke gennem porten." Der var dog to søde piger med lovlig tilknytning til Regensen: Linnea (Swalin) var den svenske hushjælp 1922 hos regensprovsten. Hun var 19 år gammel, lille og lækker og med gallisk temperament, fransk slægt. Kaj Munk digtede femten vers om hende i "Rub og Stub",(Kbhvn side 45-46). Kun få piger er hyldet i så mange vers af så stor en digter. Emil Strøbech, regensianer , digtede også om Linnea. Alle senere husassistenter hos provsten kaldtes i vor tid Linnea, fordi den første Linnea med sin fagerheds fylde charmerede regensianerne. Dagny (Henriksen) mindedes man også med blanke øjne. Hun var datter af ismejeriet i Krystalgade, hvor vi købte "unde vivam", det daglige brød. (Her bemærkes, at "da mihi unde vivam" betyder giv mig, hvoraf jeg kan leve; dette var de fattige studenters bøn i middelalderen; jvf. Karrig Niding). H Kaj Munk ( )var klokker fra septem- ber 1922 til marts Han prægede regenslivet både før klokkeratet og flere år derefter. Han arrangerede selv den årlige rusfest 4/ og forfattede hertil tre teaterstykker: Skuespil - ReVy - Tredie Krønikers Bog. Skuespillet foregår i nutiden, 1922, på et regensværelse. Kaj Munk optræder som stud. med. i en lang monolog. Revyen viser en frk. Erotæa, som åbner døren ind til "Idealisten", der irettesætter hende og siger: "Ingen kvinder må komme på værelserne". Handlingen foregår på Regensen i året 2222, g og der optræder tre dancing girls. Tredie Krønikers Bog skildrer travesti-agtigt i gammeltestamentelig stil sider af kollegiets daglige liv i begyndelsen af 1920' 9. Dancing Girl. erne. Stilistisk er bogen genial. Værket er GL-plakat. trykt i 1922 i regensbladet RUB og STUB, udgivet af "Kaj Munk, Bladmand". Genoptrykt i "Regensiana", Arnold Busck 1946.

12 12. rloo egensianere. vicog eprovsten Provsten, 1924: marndesgaemnfusnedns lo.

13 13. Kvinderegensen på Amager blev bygget i CDR-klokkeren protesterer imod denne misvisende betegnelse. Han imødeser, at vort gamle kollegium måske vil få påtvunget navnet Manderegensen. Men Konsistorium finder ingen anledning til at foretage sig noget i sagen. CDR-klokkeren appellerer påny til Konsistorium, som atter afviser og fremhæver, at der af Kommunitetets midler er givet betydelige tilskud til bygningen af Kvinderegensen, og at kvindelige kommunitets-regensianere har ret til bolig på Kvinderegensen. Angående dette navn henviser jura-professoren Fr. Vinding Kruuse, ( ), i et responsum til talrige love, og han konkluderer, at det gamle navn Regensen rettelig kun tilkommer den af Christian den Fjerde stiftede Regens. Historieprofessoren Knud Fabricius forklarer, at Regensen og Regentsen afløser navnet Collegium Regiae, og at den siden oprettelsen i 1623 har sit navn af at være en kongelig stiftelse. Denne tradition har vist sig at være en åndelig kvalitet, der har forøget værdien af det tillagte stipendium for indehaverne. Regensianerne deltog trods alt i 1932 i Kvinderegensens indvielse, og "hun-regensianerne" aflagde derefter genvisit på Regensen. Lindefrokosten den 11. maj 1933 beskrives således i REGENSEN: "Den 11. maj spiste vi frokost og gik på Rundetårn. Vi pauserede hjemme på gården. Derefter gled vi ud på Langelinie, hvor Vi hver især traf verdens dejligste pige, som vi så tog med hjem til Regensen til Bededans. På slaget 24 vandrede vi ned i gården og lykønskede Linden den 12. maj." GL mener, at "Bededans på St.Bededag" er en tilfældig lydlighed, og at ordet efter en anden lydlighed måske henviser til Bederdansen, polsk dans. I denne dans beder herren damen om et kys. Shakespeare beskriver dansen med finhed og ynde: "Romeo og Julie mødes første gang på maskeballet. De udveksler åndrigheder om munden f * og om kysset, medens de danser. Efter dan- *' * sen kysser de hinanden for alles øjne uden at vække anstød. Herren vandt nemlig i ordspillet med damen." En anden mening er, at Bederdans betyder Bejlerdans, en middelalderlig dans, som ret ofte omtales i folkeviserne, f.eks. John Steenstrup (1891), og Det Danske Sprog, bd. II, sp. 48. amww- -W..- Nattevagten Carl Carstensen ( ) for- 11. Polsk Dans. tæller om sine erindringer igennem et par men- (Skulptur på neskealdre og specielt om Kaj Munk og om is- Rosenborg) lændingene. Han var god til at spille 66. Han blev æresmedlem af Pip og R. af Dannebrog. Om sine pligter siger han: "Damer havde adgang indtil kl , og de skulle være ude inden kl. 1. Jeg kunne jo ikke trække kvindfolkene ud af Værelserne. Jeg nøjedes med at afgive rapport til provsten. Straffen var udvisning, og det er ikke så få, der er hældt ud, fordi de havde damer hos sig."

14 l Regensprovst Harald Bohr var matematiker, ( ). Han deltog aktivt i regensianernes sport, såvel internt som externt. På Regensen fortsatte han med de matematiske beviser for broderen Niels Bohrs verdensberømte atomteorier, som fremkom allerede i Regensprovst Søren Holm var etiker, (l9ol-7l). Den fortsat aktuelle kvindesag fremtvang gradvis lempelser i vedtægterne. Dette udviklede sig efterhånden til revolutionær frigørelse Viceprovst H.C. Krag-Hansen, cand.theol. og bibliotekar, ( ). Han fortæller, at en af hans opgaver var at sørge for, at pigerne blev gennet ud, når mørket sænkede sig over den indre by. Men pigerne kunne jo efter lukketid benytte sig af stuevinduerne ud mod St. Kannikestræde eller Krystalgade. Denne situation var altså umulig, og derfor opgav viceprovsten denne opgave deltog Hans Majestæt Kong Frederiks IX i en musikalsk regensaften. Der var både spisning og sold. Majestæten hilste på "Frederik", som var den sædvanlige kogekone ved festerne. Betegnelsen "Frederik" skulle dølge, at en kvinde var til stede ved festen, ja, endog ved soldet. Dette ville være et alvorligt brud på århundredgamle regler, som forbød damers tilstedeværelse, når soldet var sat blev forbudet mod kvindelig overnatning ophævet efter aftale mellem Krag-Hansen og stipendieudvalgets formand, fysiologen Ejner' Lundsgaard, ( ). Nattevagt-institutionen blev ophævet samme år, da nattevagt Mogensen døde. En af hans vagtafløsere fortæller følgende om sine oplevelser: "Efter kl fandt man på mange julelege for at få en pige ind udenom vagten, såsom to personer i een frakke, eller 4-5 personer i gåsegang med pigerne bøjet ned bagved. Eller køkkenvinduet på 1. gang fik den kæde skruet af, som normalt kunne holde vinduet på klem. Herved kunne vinduet lukkes helt ned langs muren, en stol blev sat ud på fortovet, dernæst pigen og stolen ind, og kæden sat fast igen. Således løstes den opgave!" "Da Rundetårn i 1952 blev skrællet for pudslaget, blev der lavet en platform over til Regensen af sikkerhedshensyn for færdslen på Købmagergade. Derved kunne de regensianere, der kom hjem efter lukketid med en pige, gå op ad stigen ved Rundetårn, ind over platformen, og ind ad vinduet på 3. gang. Den regensianer, som boede på dette værelse, tjente gode penge, så længe dette puslespil varede. Han tog nemlig to kroner pr. pige." "Damebesøgene" kommenteres af en ældre regensianer (naturfag) således: "Det var særligt"denlette garde", som myndighederne ønskede at holde ude. Dette var netop fejlen. Garden kunne nemlig ikke skade regensianerne, efter at kønssygdommenes bekæmpelse var

15 15. blevet effektiv. Tværtimod kunne Garden være nyttig for adskillige unge mænd, som var ubehjælpsomme og uerfarne. Det var farligere, at de faste veninder risikerede at blive gravide. Det kunne uhjælpeligt afspore den unge vordende biskop eller pædagog." Regensprovst Jannik Bjerrum er kemiker, f Kønnenes ligestilling på gården blev gennemført Kvindesagens afsluttende fase er omtalt i REGENSEN 1969, 5,således: "En opinionsundersøgelse blandt regensianerne viste, at 73 % ønskede Regensen åbnet for kvindelige studerende. Sagen blev sendt til stipendieudvalgets formand, matematikeren Hans Tornehave, (født 1915), den 29. april Den 13. maj 1969 svarede professoren, at kvindelige regensianere ville kunne indpasses i traditionerne. Professoren fremsatte derefter nogle Spørgsmål, som regensianerne besvarede således den 22. maj 1969: "Regensen anses for velegnet til blandet kollegium. Der er ingen grund til at oprette særlige afdelinger for de to køn. Man bør tildele mindst 30 % af de ledige pladser til kvindelige studerende. Værelserne er uegnede til beboelse for ægtepar. Børn bør ikke bo på Regensen." Professor Tornehave tilsluttede sig regensianernes udtalelse. Derefter vedtog regensianerne et forslag om ændring af optagelsesreglerne. Efter nogen forsinkelse indhentede universitetets kurator ministeriets tiltrædelse og bortfaldet af stipendierne. Der indførtes foreløbigt betaling af varmebidrag og senere "normal" husleje. Viceprovst-embedet blev inddraget som følge af Regensens begrænsede selvstyre. I den anledning opføres viceprovsternes funktionstid m.m. Funktion gider Frederik Fabricius ( ) 84 år Eirikr Jönsson ( ) 77 år Søren Skouboe ( ) 64 år Otto Thune Jacobsen ( ) 85 år H.C. Krag-Hansen ( ) 78 år

16 16. Alt dette var en Virkelig revolution for regensianerne. Den 1. sep var elleve piger flyttet ind; Det skete uden omvæltninger på mandskollegiet. Pigerne er nemlig ikke blevet anbragt i nogen særlig fløj, idet de er flyttet ind på ledige værelser efter lodtrækning. På deres døre anfører de kun fornavn. Der er dog anbragt et Q på døren ind til det ene af baderummene bag ved fægtesalen under "Kasernen", som man nu kalder den "nye 1908-bygning", tidligere "Admiralitetet". "En ny attraktion har Regensen fået", fortæller en 90-årig regensianer fra : "Der er kommet piger på gården. Ikke som besøgende i gamle dage, men nu fastboende med kun fornavne på dørskiltet. Dette kunne jeg have ønsket at opleve." "Pigerne har nu erobret Regensen og gjort den meget bedre. Pigerne har haft en fantastisk god indflydelse på regenslivet. De brutale skikke, såsom indflytterforhørene,er forsvundet. Sjof- 1ingerne (løjerne) er blevet mere godmodige, og i eksamenstiden er de studerende fremdeles totalfredede." Dette fortalte viceprovst Krag-Hansen i et dagblads-interview. Seks kvindeklokkere har kvinderne præsteret i de forløbne 10 år. En af disse klokkere blev sensationelt valgt uden modkandidat. Man sagde, at hun forskønnede omgivelserne med megen smag blev regensprovst Leif Grane, f. 1928, kirkehistoriker. Fra private fonds blev der givet midler til en gennemgribende i- standsættelse af den store sal. Efter disse fornyelser kunne Regensen invitere gæster. pp.. -,.Q Dronningen og prins Henrik blev de \E første gæster..\ p. '0.'. Hermed fulgtes traditionen, at regenten besøger Regensen. Besøget _ fandt sted i en munter og ukonven-,ari tionel stemning. " Viceprovstens tale endte med hyldesten: "Margrethe, du er en dejlig pige". Regensianerne var mødt Op fuldtal- 1igt efter Majestætens varsling om 4; sit besøg. / De præciserede deres selvstyre ved -.h - begejstret at synge Søren Hoff's que= ' " 1946-sang: f'.-_mç : 3:96?? i? D gpaw - Majestætens varsling. Frit efter Bo Bojsen. "Regensen er havet for os, vi vil styre og sejle, som yi 1yster..." Selvstyret er dog begrænset, fordi økonomien for kollegiet er svundet ind, og det statsadministrative tilhørsforhold er omkalfatret. Gunnar Lundgren, regensianer

17 17. Klokker-beretning. Efteråret Kan det forbavse nogen, at Gamle atter har skrevet historie på gården? Det måtte jo komme fra gårdens kollektive Klokkerforening. Valgforhandlingerne var mildest talt kaotiske. GAMLE blev presset til sidste 0- jeblik: Man skulle finde een klokker. Men Svaret var nej, og sejren blev: "Een for alle, og alle for een", - meget til provst Grane's fortrydelse. Regensforeningen GAMLE. Vi lagde ud med Indflytterfestens tema "De Brølende Tyver". Et populært tema, der gav rig lejlighed til festlig påklædning. For at bekræfte visse rygter om, at dette semester ville blive det rene anarki, lagde GAMLE ud med en kollektivt skrevet sang: Melodi: "Sådan gjorde man i 90'erne". I 20'erne var livet kun sorgløs dekadence. I 30'erne anede man knap krisens eksistens. I krigen var Kaj Munk jo et dejligt alibi. Så kom de sprælske 60'er, og igen så slap vi fri. Sådan var det stadig i 70'erne. Klokkeren pudsede på reverserne. Han råbte højt, og alle bøjede sig i støvet. Det gav respekt, og magten gjorde folk bedøvet. Hvad vil der ske os til februar? Ansvarsløst kollektiv jo magten har. Hvem er klokker nu? Du, nej du, nej du 1

18 18. Det måtte være slut med tvivlen om, hvorledes tingene ville blive organiseret i dette semester. Svend Åge Houman, Ældste Senator, var aftenens klokker. Han viste sine fortrinlige evner til at passe på Klokken. De evindelige Skrapianers forsøg på - for Gud ved hvilken gang - at e- robre klokken, blev bremset, da Ældste Senator brillerede ved at 0- vermande to skrappe piger. Aftenen sluttede med Brede Big Band og 1920' er musik. GAMLE's kollektivt skrevne sang. GAMLE lagde selvfølgelig ud i stor stil til Revy'en. Vi sørgede selv for det kulinariske. Der blev bestilt hjemmelavede Sønderjydske Pølser, og de Gule Ærter blev eksemplariske. Ikke nok med, at de ikke brændte på, de blev spist Rub og Stub.. Den artistiske side af Revy'en blev klaret af multiforeningsmedlemmet, den noget flegmatiske Jesper Hjort Sørensen. Det æstetiske blev der sørget for af et Legat, som havde bevilget penge til Store Sal's istandsættelse. Den er nu italiensk rød. Det var derfor en dobbelt nydelse at være til Bevy-'8o i en "ny" Store Sal. Året sluttede med et Julebal, der var præget af en mild og fredelig stemning. Foreningens arkivar, Ingrid Salinas, fortalte om barndommens jul blandt indianerne i Peru. Traditionen tro gik semestrets PONDUS til den trofaste fru Hjørdis Poulsen, der har været ansat som rengøringsassistent på Regensen i over 35 år, og som antagelig bliver den sidste assistent på Regensen. Udover disse større arrangementer havde GAMLE tre slåbrok-aftener. Regensianeren Jesper Eidam fortalte om og viste os sine lysbilleder fra Irak og beskrev de udgravninger, som han havde været med til. Traktementet bød på irakisk vin og mad - unægtelig en udfordring for medlemmerne. GAMLE's julearrangement med fremvisning af Solvognens "Dejlig er den himmel blå" blev mødt med entusiasme specielt var der afsætning på den nye Beaujolais og de ristede kastanjer. Det sidste kollektive arrangement var en musikaften med guitaristerne Christian Sievert og Memet Ozan.

19 19. GAMLE kunne i januar 1981 i f ællesskab med regensprovst Grane og de øvrige embedsmænd byde Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hans Kongelige Højhed Prins H enrik velkommen på Regensen. Hendes Majestæt Dronning _Margrethe II besøger Regensen. Anledningen til det fornemme besøg var forevisningen af Store Sal efter istandsættelsen samt af Regensens nye køleskabe og komfurer. Det var en stor dag, især for rømt. Viceprovsten talte fra "Margrethe, du viceprovst Krag-Hansen, som blev behjertet, da han proklamerede ; er en dejlig pige." Det kongelige besøg afslutted es med en visit rundt på gården og med afslappede samtaler med r egensianerne. Således gik det til, at GAMLE, der havde stjålet klokken fra Skrap, leverede den tilbage i frossen tilstand i bytte mod en kasse guldøl og fik den selv kollektivt i hænderne 24 timer senere. GAMLE.

20 20. Regensen hilser sine gæster ved receptionen d. (Mel.: Hvorfor er lykken så lunefuld) Den som i Hostrups dage kom til Regensens port læned' sig blot tilbage, nu var hans lykke gjort. Nogen gik til i druk og hor, andre blev noget stort. Hvorfor har alting mon ændret sig, er de gyldne tider forbi? Alle andre må slide, vi burde gå fri! Hvorfor er fyret så lunefuldt, at vi,hver gang det går i stå, må bruge hinanden at varme os på. For selv om vi har provst Grane og det, han kan rane, så mangler vi millioner af kroner - endnu. Hvorfor er komfurerne ikke blå, og hvorfor er flaget så rødt, mens kommunitetet dør stille og støt? Før var der skår i gården, portneren fejed' op, linden sprang ud i våren, livsglæden fulgte trop. Nu har vi mælk og sodavand, ånden er lagt med drop! Hvorfor står linden så bladløs nu, da vor dronning er på besøg, og alle de fine så pænt står i kø? Hvorfor var salen så hærget før, og hvorfor var den grøn som spinat, indtil købmand Weimann kom med sit legat? Hvad skal vi med traditioner, når vi mangler kroner;? Vi takker de store kanoner med koner fordi at de har reddet os fra fallit; og da alle ku' spejde svamp, blev træværket reddet af hr. Weidekamp. Her har vi bastioner bygget af hjerteblod, stolthed og traditioner, glæde i overflod. Den, der har set Regensens lind, ved, hvor han har sin rod. Hvorfor er Gården så dragende, og hvorfor er stedet så smukt, når hanerne løber, og det driver af fugt? Hvorfor fik vi varme af Egmonts Fond, og hvorfor gav Danmark kredit? Det skyldes Dahl, Dragsted og så Mogens Hvidt. Til sidst da vi har i sinde at hylde en kvinde, fordi hun nu er herinde; til hende vi si'r: Du har givet dagen en extra glans, lad os råbe, så det forslår, et trefoldigt leve for dig og vor Gård!

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

At give erindringen form igennem smykker

At give erindringen form igennem smykker At give erindringen form igennem smykker Smykker gemmer på følelser og vigtige erindringer. Vi bærer dem tæt på kroppen, og dermed har de potentialet til at være identitetsdannende. Det tager lang tid

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere