Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 :I»4. 1. REGEBSIAHEESAN FUNDEISM 'ZWQ M M EDLE MSBUÅM 74. ÅRG. 1981

2 V I C E P R 0 V S T H. C. K R A G H A N S E N 20.april november 1981 I midten af april 1963 modtog jeg fra en regensianer af min egen årgang (1957) et brev, der begyndte sådan: "Forleden var jeg inde på Regensen, hvor Viceprovsten, da han fik et glimt af mig, sagde, at han måtte tale med mig - "noget meget vigtigt, forstår De! Jeg bli'r jo 60 den 20., og jeg har inviteret alt for mange mennesker - 45 det er jo for mange, kan De nok se, - det kan jo aldrig gå, så hvis vi tager Dem med, så bliver det 461" Af dette lille situationsbillede en god ugestid før Viceprovst H.C. Krag-Hansen fyldte 60 år vil sikkert adskillige genkende hans karakteristiske diktion: hastig og lidt staccato, og undertiden indholdsmæssigt af en vis formel u-logik, der i virkeligheden ofte var baseret på en god portion humor. Men mange regensianere vil af citatet før også genkende den udstrakte gæstfrihed, som ikke bare gav sig et generøst udslag ved den nævnte lejlighed, men som var et overordentlig karakteristisk træk ved Krag-Hansens virke som Viceprovst. Varetagelsen af stillingen som Regensens Viceprovst fører sin indehaver ind i de mest forskellige situationer og problemer, - rent praktisk betonede såvel som problemer for den enkelte regensianer af mere eller mindre personlig art, hvis løsning fordrer både evnen til at gribe tingene praktisk an og forståelsen for, at hvor i eet tilfælde de gældende "spilleregler" må respekteres, kan de i et andet tilfælde måske være en hindring for sagens løsning. Denne praktiske evne og denne forståelse besad Krag-Hansen. Det hørte med til hans ærgerrighed, kan man godt sige, at han ville have,at "Regensen skulle fungere" - som han undertiden udtrykte det ikke bare hvad de ydre rammer angik, men først og fremmest i den daglige hverdags regensliv. - Hundrede studenter ser selvfølgelig ikke ens på alting, og uundgåeligt måtte situationer opstå, hvor de, som på et givet tidspunkt gav tonen an blandt regensianerne, ikke fandt Vice-

3 provstens dispositioner hensigtsmæssige - eller han ikke deres; blot kunne det ærgre ham - ikke så meget selve uenighedens årsag som selve det at føle sig misopfattet med hensyn til sine motiver. Jeg nævner dette, fordi det røber et karaktertræk hos Krag-Hansen: hans samvittighedsfølelse. H.C.Krag-Hansen var Regensens Viceprovst igennem 25 år; let var det vel ikke at tage arven op efter forgængeren, Thune Jacobsen, hvis forkortede titel VP faktisk var blevet til et navn, der længe var forbeholdt ham. Dette ændrede sig imidlertid: Krag-Hansen, eller KH - som han ofte benævntes i regensårgangene omkring 1960 blev med tiden til VP. Sin 60-årsdag festligholdt han for regensianerne; men på 70-årsdagen, og i ikke mindre grad fem år senere var det regensianerne, der fejrede ham. Hans navn vil blive husket på Regensen og blandt regensianerne i taknemmelighed. F.O.Hvidberg-Hansen.

4 KVINDER PÅ REGENSEN Et tilbageblik af Gunnar Lundgren, regensianer Regensens "Damesag" har stedse været aktuel i Regensens mandssamat de kvindelige stu- fund. Problemet blev i 1970 ordnet således, derende fik ligeret med de mandlige. Pigernes indflytning har gjort Regenslivet bedre. Regensens traditioner. Denne løsning er af ældre regensianere opfattet som en krænkelse af hævdvundne privilegier for COLLEGIUM REGIAE, der indtil 1870 blev kaldt Regentsen for at fremhæve den kongelige oprindelse. Inden disse mandlige traditioner er gået i glemme, kan det være nyttigt at læse i dette tilbageblik nogle referater fra medlemsbladet Regensen af fordums begi- V venheder. Måske kan det trøste u-: forsonlige modstandere af kvinder-; nes eventuelle Overmagt på Regensen at vide, hvorledes vore forgængere med opfindsomhed og ihærdighed løste kvindeproblemet i de sidste 200 år. Regensianerne har altid beundret og holdt kvinden i ære, uanset syndefaldet. Ved hver Regensfest Sang man "En skål for den mø i blufærdige vår..." og mange andre? hyldestsange. Syndefaldet" (Kunsthistorisches (Wien)). Man sang dog skæmteviser: Museum også "Eva var, såvidt jeg ved, ret en listig taske. Det er hendes skyld,vi må her i synden traske. Skønt hun vidste, det var galt, fik hun Adam overtalt til at ta' et ævle, derfor blev vi dævle." 2. En troldkone på en kost flyver til Bloksbjerg med_en student, der bliver til en djævel. (Kungliga Biblioteket, Stockholm).

5 Politisk modning. Man kan undre sig over, at kvindesagen på Regensen først blev ordnet i Politisk var sagen jo løst allerede ved grundloven af 1914, med kvindernes valgret og valgbarhed indførtes ligeløn for kvindelige og mandlige tjenestemænd fastsættes økonomisk ligestilling i ægteskabet.' 1924 blev Nina Bang udnævnt til undervisningsminister blev der udnævnt en kvindelig præst blev kvindelig monarkisk arvefølge indført ved ny tronfølgelov. 1960'erne gik mange kvinder over i erhvervslivet; pres på kvindesagen blev der i Norge oprettet sekretariat for kvindeforskning argumenterede Ludvig Holberg for kvindernes ligeret, men han bøjede sig ved at henvise til Jydske Lovs umyndiggørelse af Quindekønnet. Revolutionær ungdom. Man krævede demokratisering og medbestemmelse. I undervisningen indførtes styrelseslove. Der kom rødstrømpe-optog. Kønsrollerne i samlivet ændredes. Fra 1965 til 1975 fordobledes skilsmisserne. Papirløse forhold og kollektiver blev talrige og anerkendte. Erotik blev almindeligt samtale-emne. Nøgendyrkelse og ublufærdighed blev praktiseret på badestrandene og i de offentlige parker. Man krævede bedre boligforhold. Derfor blev nye moderne kollegier bygget for de studerende. Kommunitetets problem. I 1950'erne bevirkede Kommunitetets dårlige økonomi, at Regensens vedligeholdelse ikke kunne følge med tiden. I 1960'erne foretoges nogle moderniseringer: Påny rift om Regensboligerne. I 1970 var problemet om kvindelige studerendes boligadgang til Regensen derfor i første række det principielle spørgsmål om ligestilling. Da dette blev ordnet i 1970, var det samtidig slut med friplads for de 100 regensianere. De faste, gode stipendier bortfaldt. I 1980 fortsattes Regensens modernisering, idet flere fonds og større firmaer gav tilskud til fornyelser, restaureringer og til opstilling af køleskabe og komfurer i Regensens 12 køkkener. Hermed er modernisering af boligerne bragt i orden. Vor indledning er færdig, og vi kan se tilbage på Regensens traditioner i gamle dage. Fremtidens traditioner må skabes af nye generationer.

6 Regensens nedarvede traditioner er præget af regensprovsternes indstilling og baggrund. Derfor anføres provsternes embedsperiode og fag samt leveår. Alle provster var professorer ved Kbhvns. Universitet Regensprovst Andreas Christian Hviid var orientalist, filolog ( ). Han var "Lindens Fader" Træet måtte fældes St.Hansdag Det blev da stykket ud i skiver, der blev solgt til regensianere, som derved oprettede et specielt legat. Et nyt stort lindetræ blev plantet. Traditionerne føres videre. Tilia er som bekendt hunkøn. Derfor omtalt indenfor emnet Regensprovst Rasmus Nyerup var litteraturforsker og bibliotekar ( ). Kvindesagsproblemet var akut a1- lerede før Nyerups tiltrædelse. Regensens statutter fra gammel tid bestemte, at til rengøring skal antages fruentimmere over 50 år, på det at regensianerne ej dem skulle bestige. Fruentimmernes alder og udseende var alligevel ikke tilstrækkelig sikkerhed imod regensianernes interesse for dem. 3. Rengøringsfruentimmere i statutmæssig alder. Myndighederne havde fortsat hovedbrud med damers adgang gennem porten eller på anden måde. Herom fortæller regensprovst Knud Fabricius (1925) i "Regensen gennem 100 år" følgende: Rasmus Nyerup indskærpede i 1829 en gammel anordning, som påbød: "Enhver regensianer at holde sine vinduer ved magt." I Opslaget i porten tilføjede Nyerup den erklæring, som repræsentanter for regensianerne havde afgivet i 1792, da jernstængerne blev fjernet fra vinduerne, og porten til gengæld blev holdt åben til kl. 24. Erklæringen lød: "Dersom nogen endda skulle være så nedrig at gå ind gennem vinduerne, da skal han straks udelukkes fra Stiftelsen, der kun bør være for honnette folk". Regensprovst Fabricius siger herom: "Loven er ærlig, men holden besværlig. Der er åbenbart blevet begået adskillige nedrigheder mellem 1792 og 1829."

7 ' Regensprovst F.C. Petersen var filolog og arkæolog (1786; Damernes adgang voldte stadig meget hovedbrud. Derfor strammede han både reglementet og gamle dages traditioner. Regenskroen blev nedlagt. Sang i gården efter kl. 23 forbudt. Stifte1sesfesterne afsluttedes kl. 24. De måtte kun overværes af regensianerne. Man opgav at fejre fastelavnsfesten i 1837 som følge af stramme betingelser blev der sat låse på vinduerne til gaden på 3. og 4. gang. Alligevel blev vinduerne fundne åbne med spor af gennemgang, uanset at portnøgler var blevet uddelt forbød et nyt reglement alle festlige sammenkomster. Det var altså strenge tider, men der var dog lyspunkter, i- det uofficielle baller afholdtes i 1850'erne. Dog kun ved julegilder og ved koncerter. Efterhånden blev regensprovsten venligere udtalte han, at for regenslivet er der nedarvet en ejendommelig jævnhed Qg ugenerthed, som ikke bør modarbejdes. f Mildhed afløstes dog af strenghed blev nøglesystemet afskaffet. Til gengæld blev Regensens første nattevagt oprettet. 4. Pigerne'kom ind og ud ad vinduerne, før de fik legal adgang. GL-foto Regensprovst Frederik T.J. Gram var jurist ( ). Hans tid var "Reformperioden" med mildhed og selskabelighed. Regensens Sangforening afholdt koncerter Damerne fik første gang officiel adgang. Men dette fortrød den gamle viceprovst Fabricius, idet der deltog 53 ældre og navnlig yngre Eva-døtre. Ved den næste koncert deltog endog 70 gæster af disse kategorier. Kun få år derefter afholdtes julegilder med damer, og man dansede til hen på morgenen. Det uofficielle forbud mod baller ophørte Sangforeningen. (GL-plakat 1925)

8 Regensprovst Johannes M.V. Nellemann var jurist ( ). (Han blev justitsminister 1875). I hans tid blev "Frihedens Fane foldet ud". Provstefruen Nelleman var værtinde ved julefesten den 21. januar Heri deltog 50 par, og der var både koncert og komedie forud for juleballet. Dette blev tradition for 1870'ernes juleballer Til den 31/ var der endog planlagt fastelavnsfest med damer. Selskabeligheden krævede dog påpasselighed. Derfor indskærpedede et opslag i 1872 påny, at nattevagten skulle forhindre uvedkommende adgang, medmindre de havde særlig tilladelse fra provsten var viceprovsten vikar for regensprovsten Regensprovst Johan Louis Ussing var filolog og arkæolog ( ). Den europæiske frihedsbevægelse oplevede Regensen ( ) med den "Radikale Vækkerforening". Dennes vækker fik navnet Robespierre, idet dens medlemmer opkaldtes med franske revolutionsnavne. Frihedsbevægelserne inspirerede også til Damekrig nr. 1 i 1880, som følger: På 4. gang, altså oven i købet "klokkergangen", rapporteredes fem damer og fem herrer med en næsten tom punchebolle. Provsten anmodede damerne om at forføje sig. Næste dag bad regensianerne om at blive undskyldt. De forklarede, at damerne var ordentlige og pæne. Derefter løb sagen ud i sandet. Et par dage senere forklarede provsten, at selv om aftenselskaber med damer ikke udtrykkeligt var forbudt i Beglementet, så var dette begrundet med, at da det blev affattet, havde man anset sligt for utænkeligt. Damekrig nr. 2 fandt sted i foråret Regensianerne havde vedtaget et forslag om aftenunderholdning med damer, og disse skulle beværtes på værelserne. Men stipendiebestyrelsen afslog... Provst Ussings forsonlige opslag afsluttede sagen således: "Regensianerne ville ligsom hidtil overholde alle sømmelighedens fordringer og værne om Regensens ære." Omkring år 1900 blev disse fordringer sat på prøve i anledning af en ny radikal mode for kvinders påklædning. Det fortælles, at endog portnerens unge pige måtte indfinde sig hos provsten til sømmelighedskontrol. Hvis hendes tøj var udfordrende, eller hvis hun var for køn, så kunne hun ikke antages. 6. Den nye pige melder sig. Satire over den nye kvindedragt. (Alfred Schmidt 1902).

9 l896-l9l8. Regensprovst Julius Lassen var jurist ( ). I hans tid var provst og regensianere i god forståelse med hinanden. Damernes deltagelse i Lindeballet 1898 beskrives i lyriske vendinger: "De unge piger gik den nat hjem med et grønt lindeblad og gemte dette som et kostbart lykkens tegn." 1903 erkendte man, at det gamle kontubernalsystem var tiden løbet fra. Den nye fløj l9o8 "Admiralitetet" - rummede derfor kun eneværelser for 60 regensianere. l9o9 indskærper et nyt reglement, at regensianerne ikke må tilstede nogen uvedkommende natteophold på Regensen, og de skulle hver for sit vedkommende drage omsorg for, at enhver, der ikke hørte til Regensens beboere, forlader gården inden midnat havde myndighederne gjort en stor økonomisk indsats, internt med eneværelser i den fornemme nye fløj, og externt med den kostbare Kolonnade, "Buegan- 7. "Nutidens l9o8" flot klædte overklasse-regensianer sammenlignet gen", mod Købmagergade. med den sjuskede og fattige "fordums regensianer"." Regensianerne følte sig derfor på toppen af samfundet og afbildede sig således i REGENSEN (l9o8). Regenslivet beskrives således af en islandsk regensianer: "De kvindelige besøgende havde tidligere den beskedne titel af "kusiner". Men nu er de blevet ophøjede og har fået rang af kærester. Dette har velsagtens medført, at de opholder sig mere på stedet, end kusinerne gjorde. Det var pæne islandske piger, som besøgte islandske studenter, og det samme var tilfældet med de danske piger." I perioden bortfaldt islændingenes fortrinsret til regensbolig. I disse vanskelige år havde regensianerne en frisindet ven i Københavns politiinspektør Hakon Jørgensen ( ). Han var klokker Problemet om kvinders adgang til stipendierne blev løst i Der blev oprettet 12 stipendier for kvinder for de næste fem år, dog uden den huslejegodtgørelse, som gjaldt for mandlige ikke-regensianere. Efter de fem år skulle kvinderne være i normal konkurrence med de mandlige studerende.

10 lo. Vittighedstegnerne observerede studenteridyllen på kollegierne. Et par højhælede damestøvler bliver Opdaget af den tilsynsførende E- for, Peder Madsen ( ). Han var professor i dogmatik, (gr. dogma, forståelse). ' i Damestøvler er også omtalt i REGENSEN III, 38: "I det Herrens år 1916 havde en theolog begyndt vækkelsesmøder på sin bopæl på 3. gang. Møderne samlede mange kvindelige deltagere. Dette resulterede i en række indlæg i klokkerproto- 8. Stille morgenbetragtning. kollen, idet en del af (Alfred Schmidt i "Blæksprutten" de ikke-vakte regensial899). nere betvivlede, at så voldsomt et 5 kind_af_ kvinder var gavnligt for theologernes sundhed, medens de vordende pastorer frabad ukaldet indblanding af jurister, stud.mag.'er og ligesindede. Polemikken tilspidsede sig, og efter aftale med anklagerne udbad klokkeren sig "Beviser for Påstanden om Theologernes Mangel på Sædelighed." På sin anmodning herom fik han det svar, at bevis ville blive fremsat i klokkerens protokol på en bestemt dag kl. 12. Den fastsatte dag var læsestuen fyldt af talrige theologer og andre interesserede. Specielt var Admiralitetet repræsenteret. Der fremlagdes et magniumsfotografi af døren til 7x22 på "Admiralitet", hvor en kendt theolog havde til huse. Fotografiet viste klart dørens nummer og theologens snavsede sko på måtten i selskab med et par nydelige damesko. Overraskelsen var stor hos theologerne, ikke mindst hos den forfærdede beboer, som straks genkendte sin dør og sine fodfuteraler. Derimod var overraskelsen mindre stærk hos Admiralitetet, hvis medlemmer havde taget fotografiet og anbragt dameskoene. Døren var forøvrigt valgt med skønsomhed, idet den var særlig let at identificere, og beboeren uden enhver dadel på det kriminelle punkt." Stjerne-kiggeri på "Admiralitetet". Regensianeren Dahlerup Petersen var stud.polyt. i Senere blev han astronom og meget anerkendt i Astronomisk Tidsskrift inviterede han adskillige unge damer til at kigge stjerner på Regensens nye fløj på loftet. Ifølge sagens natur foregik det om aftenen i mørke, dog kun til kl. 22 af hensyn til ærbarheden og reglementet. Der var kun een dame ad gangen. Nogle på Regensen, men især udenfor, grinede af disse mørkets gerninger. Nutidens læsere vil nok finde dette grin naturligt. Men her er læserne på vildspor, fordi de ikke har kendt Dahlerup. Han var nemlig ikke som folk er flest. Det vidste hans kammerater, og derfor troede de gerne, at tiden på det mørke loft udelukkende gik med at kigge stjerner. Dahlerups interesse var astronomi. Sin fritid på Regensen benyttede han til at bygge en astronomisk kikkert, og han sleb selv linserne dertil. Man skal være specialist for at forstå en sådan bedrift.

11 ll Regensprovst var Knud Fabricius, historiker ( ). Damebesøg i 1920'erne skabte ingen problemer. Provsten fortæller i 1925: "Det var næsten symbolsk, at gården nu hvilede på en tidligere præstegårds grund. Der herskede en stemning af sommersøndage i præstegårdshaven." Denne stemning oplevede jeg og mine kammerater i sammen med vore faste veninder. Vi overholdt de tilladelige besøgstider, og veninderne deltog i vore festligheder. Ofte blev veninderne vore senere hustruer. Viceprovsten O.Thune Jacobsen, ( ) var vor faderlige ven og kammerat. Regensrevyerne var aktuelle: I 1921 "Heltelivets undergang i NORDEN", eller "Får vi dyrtidstillæg?", en social tragedie. Heri spørger en frøken Øda troskyldigt: "Må der komme kvinder på Regensen?" En stud.jur. svarer: "Jo, når de ikke er for små. Men på denne tid om aftenen må der vist ikke komme piger ind.. I hvert fald ikke gennem porten." Der var dog to søde piger med lovlig tilknytning til Regensen: Linnea (Swalin) var den svenske hushjælp 1922 hos regensprovsten. Hun var 19 år gammel, lille og lækker og med gallisk temperament, fransk slægt. Kaj Munk digtede femten vers om hende i "Rub og Stub",(Kbhvn side 45-46). Kun få piger er hyldet i så mange vers af så stor en digter. Emil Strøbech, regensianer , digtede også om Linnea. Alle senere husassistenter hos provsten kaldtes i vor tid Linnea, fordi den første Linnea med sin fagerheds fylde charmerede regensianerne. Dagny (Henriksen) mindedes man også med blanke øjne. Hun var datter af ismejeriet i Krystalgade, hvor vi købte "unde vivam", det daglige brød. (Her bemærkes, at "da mihi unde vivam" betyder giv mig, hvoraf jeg kan leve; dette var de fattige studenters bøn i middelalderen; jvf. Karrig Niding). H Kaj Munk ( )var klokker fra septem- ber 1922 til marts Han prægede regenslivet både før klokkeratet og flere år derefter. Han arrangerede selv den årlige rusfest 4/ og forfattede hertil tre teaterstykker: Skuespil - ReVy - Tredie Krønikers Bog. Skuespillet foregår i nutiden, 1922, på et regensværelse. Kaj Munk optræder som stud. med. i en lang monolog. Revyen viser en frk. Erotæa, som åbner døren ind til "Idealisten", der irettesætter hende og siger: "Ingen kvinder må komme på værelserne". Handlingen foregår på Regensen i året 2222, g og der optræder tre dancing girls. Tredie Krønikers Bog skildrer travesti-agtigt i gammeltestamentelig stil sider af kollegiets daglige liv i begyndelsen af 1920' 9. Dancing Girl. erne. Stilistisk er bogen genial. Værket er GL-plakat. trykt i 1922 i regensbladet RUB og STUB, udgivet af "Kaj Munk, Bladmand". Genoptrykt i "Regensiana", Arnold Busck 1946.

12 12. rloo egensianere. vicog eprovsten Provsten, 1924: marndesgaemnfusnedns lo.

13 13. Kvinderegensen på Amager blev bygget i CDR-klokkeren protesterer imod denne misvisende betegnelse. Han imødeser, at vort gamle kollegium måske vil få påtvunget navnet Manderegensen. Men Konsistorium finder ingen anledning til at foretage sig noget i sagen. CDR-klokkeren appellerer påny til Konsistorium, som atter afviser og fremhæver, at der af Kommunitetets midler er givet betydelige tilskud til bygningen af Kvinderegensen, og at kvindelige kommunitets-regensianere har ret til bolig på Kvinderegensen. Angående dette navn henviser jura-professoren Fr. Vinding Kruuse, ( ), i et responsum til talrige love, og han konkluderer, at det gamle navn Regensen rettelig kun tilkommer den af Christian den Fjerde stiftede Regens. Historieprofessoren Knud Fabricius forklarer, at Regensen og Regentsen afløser navnet Collegium Regiae, og at den siden oprettelsen i 1623 har sit navn af at være en kongelig stiftelse. Denne tradition har vist sig at være en åndelig kvalitet, der har forøget værdien af det tillagte stipendium for indehaverne. Regensianerne deltog trods alt i 1932 i Kvinderegensens indvielse, og "hun-regensianerne" aflagde derefter genvisit på Regensen. Lindefrokosten den 11. maj 1933 beskrives således i REGENSEN: "Den 11. maj spiste vi frokost og gik på Rundetårn. Vi pauserede hjemme på gården. Derefter gled vi ud på Langelinie, hvor Vi hver især traf verdens dejligste pige, som vi så tog med hjem til Regensen til Bededans. På slaget 24 vandrede vi ned i gården og lykønskede Linden den 12. maj." GL mener, at "Bededans på St.Bededag" er en tilfældig lydlighed, og at ordet efter en anden lydlighed måske henviser til Bederdansen, polsk dans. I denne dans beder herren damen om et kys. Shakespeare beskriver dansen med finhed og ynde: "Romeo og Julie mødes første gang på maskeballet. De udveksler åndrigheder om munden f * og om kysset, medens de danser. Efter dan- *' * sen kysser de hinanden for alles øjne uden at vække anstød. Herren vandt nemlig i ordspillet med damen." En anden mening er, at Bederdans betyder Bejlerdans, en middelalderlig dans, som ret ofte omtales i folkeviserne, f.eks. John Steenstrup (1891), og Det Danske Sprog, bd. II, sp. 48. amww- -W..- Nattevagten Carl Carstensen ( ) for- 11. Polsk Dans. tæller om sine erindringer igennem et par men- (Skulptur på neskealdre og specielt om Kaj Munk og om is- Rosenborg) lændingene. Han var god til at spille 66. Han blev æresmedlem af Pip og R. af Dannebrog. Om sine pligter siger han: "Damer havde adgang indtil kl , og de skulle være ude inden kl. 1. Jeg kunne jo ikke trække kvindfolkene ud af Værelserne. Jeg nøjedes med at afgive rapport til provsten. Straffen var udvisning, og det er ikke så få, der er hældt ud, fordi de havde damer hos sig."

14 l Regensprovst Harald Bohr var matematiker, ( ). Han deltog aktivt i regensianernes sport, såvel internt som externt. På Regensen fortsatte han med de matematiske beviser for broderen Niels Bohrs verdensberømte atomteorier, som fremkom allerede i Regensprovst Søren Holm var etiker, (l9ol-7l). Den fortsat aktuelle kvindesag fremtvang gradvis lempelser i vedtægterne. Dette udviklede sig efterhånden til revolutionær frigørelse Viceprovst H.C. Krag-Hansen, cand.theol. og bibliotekar, ( ). Han fortæller, at en af hans opgaver var at sørge for, at pigerne blev gennet ud, når mørket sænkede sig over den indre by. Men pigerne kunne jo efter lukketid benytte sig af stuevinduerne ud mod St. Kannikestræde eller Krystalgade. Denne situation var altså umulig, og derfor opgav viceprovsten denne opgave deltog Hans Majestæt Kong Frederiks IX i en musikalsk regensaften. Der var både spisning og sold. Majestæten hilste på "Frederik", som var den sædvanlige kogekone ved festerne. Betegnelsen "Frederik" skulle dølge, at en kvinde var til stede ved festen, ja, endog ved soldet. Dette ville være et alvorligt brud på århundredgamle regler, som forbød damers tilstedeværelse, når soldet var sat blev forbudet mod kvindelig overnatning ophævet efter aftale mellem Krag-Hansen og stipendieudvalgets formand, fysiologen Ejner' Lundsgaard, ( ). Nattevagt-institutionen blev ophævet samme år, da nattevagt Mogensen døde. En af hans vagtafløsere fortæller følgende om sine oplevelser: "Efter kl fandt man på mange julelege for at få en pige ind udenom vagten, såsom to personer i een frakke, eller 4-5 personer i gåsegang med pigerne bøjet ned bagved. Eller køkkenvinduet på 1. gang fik den kæde skruet af, som normalt kunne holde vinduet på klem. Herved kunne vinduet lukkes helt ned langs muren, en stol blev sat ud på fortovet, dernæst pigen og stolen ind, og kæden sat fast igen. Således løstes den opgave!" "Da Rundetårn i 1952 blev skrællet for pudslaget, blev der lavet en platform over til Regensen af sikkerhedshensyn for færdslen på Købmagergade. Derved kunne de regensianere, der kom hjem efter lukketid med en pige, gå op ad stigen ved Rundetårn, ind over platformen, og ind ad vinduet på 3. gang. Den regensianer, som boede på dette værelse, tjente gode penge, så længe dette puslespil varede. Han tog nemlig to kroner pr. pige." "Damebesøgene" kommenteres af en ældre regensianer (naturfag) således: "Det var særligt"denlette garde", som myndighederne ønskede at holde ude. Dette var netop fejlen. Garden kunne nemlig ikke skade regensianerne, efter at kønssygdommenes bekæmpelse var

15 15. blevet effektiv. Tværtimod kunne Garden være nyttig for adskillige unge mænd, som var ubehjælpsomme og uerfarne. Det var farligere, at de faste veninder risikerede at blive gravide. Det kunne uhjælpeligt afspore den unge vordende biskop eller pædagog." Regensprovst Jannik Bjerrum er kemiker, f Kønnenes ligestilling på gården blev gennemført Kvindesagens afsluttende fase er omtalt i REGENSEN 1969, 5,således: "En opinionsundersøgelse blandt regensianerne viste, at 73 % ønskede Regensen åbnet for kvindelige studerende. Sagen blev sendt til stipendieudvalgets formand, matematikeren Hans Tornehave, (født 1915), den 29. april Den 13. maj 1969 svarede professoren, at kvindelige regensianere ville kunne indpasses i traditionerne. Professoren fremsatte derefter nogle Spørgsmål, som regensianerne besvarede således den 22. maj 1969: "Regensen anses for velegnet til blandet kollegium. Der er ingen grund til at oprette særlige afdelinger for de to køn. Man bør tildele mindst 30 % af de ledige pladser til kvindelige studerende. Værelserne er uegnede til beboelse for ægtepar. Børn bør ikke bo på Regensen." Professor Tornehave tilsluttede sig regensianernes udtalelse. Derefter vedtog regensianerne et forslag om ændring af optagelsesreglerne. Efter nogen forsinkelse indhentede universitetets kurator ministeriets tiltrædelse og bortfaldet af stipendierne. Der indførtes foreløbigt betaling af varmebidrag og senere "normal" husleje. Viceprovst-embedet blev inddraget som følge af Regensens begrænsede selvstyre. I den anledning opføres viceprovsternes funktionstid m.m. Funktion gider Frederik Fabricius ( ) 84 år Eirikr Jönsson ( ) 77 år Søren Skouboe ( ) 64 år Otto Thune Jacobsen ( ) 85 år H.C. Krag-Hansen ( ) 78 år

16 16. Alt dette var en Virkelig revolution for regensianerne. Den 1. sep var elleve piger flyttet ind; Det skete uden omvæltninger på mandskollegiet. Pigerne er nemlig ikke blevet anbragt i nogen særlig fløj, idet de er flyttet ind på ledige værelser efter lodtrækning. På deres døre anfører de kun fornavn. Der er dog anbragt et Q på døren ind til det ene af baderummene bag ved fægtesalen under "Kasernen", som man nu kalder den "nye 1908-bygning", tidligere "Admiralitetet". "En ny attraktion har Regensen fået", fortæller en 90-årig regensianer fra : "Der er kommet piger på gården. Ikke som besøgende i gamle dage, men nu fastboende med kun fornavne på dørskiltet. Dette kunne jeg have ønsket at opleve." "Pigerne har nu erobret Regensen og gjort den meget bedre. Pigerne har haft en fantastisk god indflydelse på regenslivet. De brutale skikke, såsom indflytterforhørene,er forsvundet. Sjof- 1ingerne (løjerne) er blevet mere godmodige, og i eksamenstiden er de studerende fremdeles totalfredede." Dette fortalte viceprovst Krag-Hansen i et dagblads-interview. Seks kvindeklokkere har kvinderne præsteret i de forløbne 10 år. En af disse klokkere blev sensationelt valgt uden modkandidat. Man sagde, at hun forskønnede omgivelserne med megen smag blev regensprovst Leif Grane, f. 1928, kirkehistoriker. Fra private fonds blev der givet midler til en gennemgribende i- standsættelse af den store sal. Efter disse fornyelser kunne Regensen invitere gæster. pp.. -,.Q Dronningen og prins Henrik blev de \E første gæster..\ p. '0.'. Hermed fulgtes traditionen, at regenten besøger Regensen. Besøget _ fandt sted i en munter og ukonven-,ari tionel stemning. " Viceprovstens tale endte med hyldesten: "Margrethe, du er en dejlig pige". Regensianerne var mødt Op fuldtal- 1igt efter Majestætens varsling om 4; sit besøg. / De præciserede deres selvstyre ved -.h - begejstret at synge Søren Hoff's que= ' " 1946-sang: f'.-_mç : 3:96?? i? D gpaw - Majestætens varsling. Frit efter Bo Bojsen. "Regensen er havet for os, vi vil styre og sejle, som yi 1yster..." Selvstyret er dog begrænset, fordi økonomien for kollegiet er svundet ind, og det statsadministrative tilhørsforhold er omkalfatret. Gunnar Lundgren, regensianer

17 17. Klokker-beretning. Efteråret Kan det forbavse nogen, at Gamle atter har skrevet historie på gården? Det måtte jo komme fra gårdens kollektive Klokkerforening. Valgforhandlingerne var mildest talt kaotiske. GAMLE blev presset til sidste 0- jeblik: Man skulle finde een klokker. Men Svaret var nej, og sejren blev: "Een for alle, og alle for een", - meget til provst Grane's fortrydelse. Regensforeningen GAMLE. Vi lagde ud med Indflytterfestens tema "De Brølende Tyver". Et populært tema, der gav rig lejlighed til festlig påklædning. For at bekræfte visse rygter om, at dette semester ville blive det rene anarki, lagde GAMLE ud med en kollektivt skrevet sang: Melodi: "Sådan gjorde man i 90'erne". I 20'erne var livet kun sorgløs dekadence. I 30'erne anede man knap krisens eksistens. I krigen var Kaj Munk jo et dejligt alibi. Så kom de sprælske 60'er, og igen så slap vi fri. Sådan var det stadig i 70'erne. Klokkeren pudsede på reverserne. Han råbte højt, og alle bøjede sig i støvet. Det gav respekt, og magten gjorde folk bedøvet. Hvad vil der ske os til februar? Ansvarsløst kollektiv jo magten har. Hvem er klokker nu? Du, nej du, nej du 1

18 18. Det måtte være slut med tvivlen om, hvorledes tingene ville blive organiseret i dette semester. Svend Åge Houman, Ældste Senator, var aftenens klokker. Han viste sine fortrinlige evner til at passe på Klokken. De evindelige Skrapianers forsøg på - for Gud ved hvilken gang - at e- robre klokken, blev bremset, da Ældste Senator brillerede ved at 0- vermande to skrappe piger. Aftenen sluttede med Brede Big Band og 1920' er musik. GAMLE's kollektivt skrevne sang. GAMLE lagde selvfølgelig ud i stor stil til Revy'en. Vi sørgede selv for det kulinariske. Der blev bestilt hjemmelavede Sønderjydske Pølser, og de Gule Ærter blev eksemplariske. Ikke nok med, at de ikke brændte på, de blev spist Rub og Stub.. Den artistiske side af Revy'en blev klaret af multiforeningsmedlemmet, den noget flegmatiske Jesper Hjort Sørensen. Det æstetiske blev der sørget for af et Legat, som havde bevilget penge til Store Sal's istandsættelse. Den er nu italiensk rød. Det var derfor en dobbelt nydelse at være til Bevy-'8o i en "ny" Store Sal. Året sluttede med et Julebal, der var præget af en mild og fredelig stemning. Foreningens arkivar, Ingrid Salinas, fortalte om barndommens jul blandt indianerne i Peru. Traditionen tro gik semestrets PONDUS til den trofaste fru Hjørdis Poulsen, der har været ansat som rengøringsassistent på Regensen i over 35 år, og som antagelig bliver den sidste assistent på Regensen. Udover disse større arrangementer havde GAMLE tre slåbrok-aftener. Regensianeren Jesper Eidam fortalte om og viste os sine lysbilleder fra Irak og beskrev de udgravninger, som han havde været med til. Traktementet bød på irakisk vin og mad - unægtelig en udfordring for medlemmerne. GAMLE's julearrangement med fremvisning af Solvognens "Dejlig er den himmel blå" blev mødt med entusiasme specielt var der afsætning på den nye Beaujolais og de ristede kastanjer. Det sidste kollektive arrangement var en musikaften med guitaristerne Christian Sievert og Memet Ozan.

19 19. GAMLE kunne i januar 1981 i f ællesskab med regensprovst Grane og de øvrige embedsmænd byde Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hans Kongelige Højhed Prins H enrik velkommen på Regensen. Hendes Majestæt Dronning _Margrethe II besøger Regensen. Anledningen til det fornemme besøg var forevisningen af Store Sal efter istandsættelsen samt af Regensens nye køleskabe og komfurer. Det var en stor dag, især for rømt. Viceprovsten talte fra "Margrethe, du viceprovst Krag-Hansen, som blev behjertet, da han proklamerede ; er en dejlig pige." Det kongelige besøg afslutted es med en visit rundt på gården og med afslappede samtaler med r egensianerne. Således gik det til, at GAMLE, der havde stjålet klokken fra Skrap, leverede den tilbage i frossen tilstand i bytte mod en kasse guldøl og fik den selv kollektivt i hænderne 24 timer senere. GAMLE.

20 20. Regensen hilser sine gæster ved receptionen d. (Mel.: Hvorfor er lykken så lunefuld) Den som i Hostrups dage kom til Regensens port læned' sig blot tilbage, nu var hans lykke gjort. Nogen gik til i druk og hor, andre blev noget stort. Hvorfor har alting mon ændret sig, er de gyldne tider forbi? Alle andre må slide, vi burde gå fri! Hvorfor er fyret så lunefuldt, at vi,hver gang det går i stå, må bruge hinanden at varme os på. For selv om vi har provst Grane og det, han kan rane, så mangler vi millioner af kroner - endnu. Hvorfor er komfurerne ikke blå, og hvorfor er flaget så rødt, mens kommunitetet dør stille og støt? Før var der skår i gården, portneren fejed' op, linden sprang ud i våren, livsglæden fulgte trop. Nu har vi mælk og sodavand, ånden er lagt med drop! Hvorfor står linden så bladløs nu, da vor dronning er på besøg, og alle de fine så pænt står i kø? Hvorfor var salen så hærget før, og hvorfor var den grøn som spinat, indtil købmand Weimann kom med sit legat? Hvad skal vi med traditioner, når vi mangler kroner;? Vi takker de store kanoner med koner fordi at de har reddet os fra fallit; og da alle ku' spejde svamp, blev træværket reddet af hr. Weidekamp. Her har vi bastioner bygget af hjerteblod, stolthed og traditioner, glæde i overflod. Den, der har set Regensens lind, ved, hvor han har sin rod. Hvorfor er Gården så dragende, og hvorfor er stedet så smukt, når hanerne løber, og det driver af fugt? Hvorfor fik vi varme af Egmonts Fond, og hvorfor gav Danmark kredit? Det skyldes Dahl, Dragsted og så Mogens Hvidt. Til sidst da vi har i sinde at hylde en kvinde, fordi hun nu er herinde; til hende vi si'r: Du har givet dagen en extra glans, lad os råbe, så det forslår, et trefoldigt leve for dig og vor Gård!

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

GÆSTER. Kæreste skatter

GÆSTER. Kæreste skatter GÆSTER Rene & Christina Mattias & Julie Sander & Cecilie Peter & Agnethe André & Tenna Oscar & Amalie Jannie & Svend Valde & Søs Bengt & Sheila Andreas & Saraline Kæreste skatter Det er ikke til at tro

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen Smagsprøve Helle Krogh Madsen John Rydahl Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente 8 Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente Skabelsen I begyndelsen var der ingenting ud over Gud. Verden var der

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 82 Take a walk on the wild side: KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 83 Jeg har besluttet mig for at tage imod Vibeke på den bane, hun befinder sig på. Fuldstændig åben og på hendes præmisser. Sharma Kunsang rapporterer

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Sl 51,12

Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Sl 51,12 Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Sl 51,12 Caitlin ville komme til at savne sin storesøster, når Molly skulle på universitetet. Virkelig. Det ville hun. (Men hold fast, hvor tog

Læs mere

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag.

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Om aftenen tog Ricky til fest sammen med sine venner. Festen endte i tragedie. En tragedie, I der

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere