1 Kontantlån år Annuitet 4, terminer. 2 FlexLån år Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer"

Transkript

1 Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer Sagsnummer Renovering - Etagebyggeri, lån i DKK Nr. Lånetype Hovedstol Løbetid 1. års ydelse før skat 1) Afdragsform Kontant renteprocent 1) 1 Kontantlån år Annuitet 4, terminer og Byggeskade - Etagebyggeri, lån i DKK, tilsagnsdato Nr. Lånetype 2) Hovedstol Løbetid 3) 1. års ydelse 4) Afdragsform Kontant renteprocent 5) 2 FlexLån år Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Læs om pris, vilkår og betingelser på følgende sider Forudsætning for udbetaling af lånene side 2 Vigtigt at vide 6) side 2 Oplysninger om lånene side 4 Øvrige bemærkninger 7) side 7 Tilbagebetaling af lånene side 8 Noter til denne side 1) 1. års ydelse før skat og den kontante renteprocent er anslåede og bliver endeligt fastlagt ud fra kursen på obligationerne, når vi udbetaler lånet. 2) FlexLån er et kontantlån. Den tilbudte type har 100% rentetilpasning hvert år. 3) Se mere om løbetiden i afsnittet "Oplysninger om lånet". 4) Debitors første års ydelse. De første 3 måneder er ydelsesfri for debitor. 5) Den kontante renteprocent er anslået og bliver endeligt fastlagt ud fra kursen på obligationerne, når vi udbetaler lånet. 6) Oplysninger, vi mener, er særlig vigtige for Dem 7) Oplysninger, som kan være vigtige for Dem A/S reg. nr , København

2 Forudsætning for udbetaling af lånene Før udbetaling skal følgende betingelser være opfyldt, og vi skal godkende de nævnte dokumenters indhold Tinglyst pantebrev uden anmærkninger og bemærkninger, eller en garanti for dette. For samtlige tilbudte lån gælder: Tingbogsattest, der er udstedt for mindre end 6 måneder siden. Igangsætningstilladelse eller byggetilladelse forsynet med matrikelnummer. Ibrugtagningstilladelse. Arbejdet skal være færdigt, og vi skal kunne bekræfte værdiansættelsen. Vi beder Dem kontakte os for at aftale tid til den endelige besigtigelse. Herefter vil vi snarest skriftligt meddele Dem, hvis besigtigelsen giver anledning til at ændre på størrelsen af kommunegarantien. Ovennævnte færdigmelding vedrører 93 boliger. Kommunens godkendelse af låneoptagelsen Underskrevet erklæring om indsendelse af dokumenter vedr. ejendomme belånt i Realkredit Danmark til brug for Realkredit Danmarks overvågning af SDRO-lån. Aftale om pantsætning til Realkredit Danmark i underskrevet stand. Tillæg til Aftale om pantsætning til Realkredit Danmark i underskrevet stand. For tilbudte lån Byggeskade - Etagebyggeri, lån nr. 2, gælder: Dok. for at Landsbyggefonden har givet tilsagn om ydelsesstøtte til lån DKK Kommunegaranti for 67,66% af lånet. Det bemærkes at garantiprocenten er foreløbig, og at den nøjagtige størrelse først kan oplyses i umiddelbar forbindelse med lånets udbetaling/byggeriets færdiggørelse. Prioritetsstilling 1. prioritet: Privat pantebrev DKK 2. prioritet: Realkredit Danmark A/S DKK 3. prioritet: Nyt lån nr DKK 4. prioritet: Nyt lån nr DKK Andre lån, hæftelser og afgiftpantebreve i ejendommen skal enten aflyses eller rykke for det nye lån. Vigtigt at vide Vi beder jer give os besked ca. 8 uger før lånet ønskes udbetalt, så vi kan lave en endelig værdiansættelse af ejendommen, samt udarbejde det digitale pantebrev samt øvrige dokumenter til brug for tinglysning. Hvis der i forbindelse med lånesagen skal tinglyses digitale dokumenter fra Realkredit Danmark - fx side 2

3 påtegninger til pantebreve eller servitutter - kan de findes på Hvis dokumenterne skal tinglyses af Danske Bank eller Realkredit Danmark, ligger dokumenterne kun på hvis der skal indhentes digitale signaturer. Realkredit Danmark skal modtage en kopi af det tinglyste dokument, når det foreligger tinglyst endeligt uden retsanmærkninger. Dokumentet skal sendes til mailadressen hvis låneudbetalingen sendes til Bolig Service. Hvis låneudbetalingen sendes til Erhvervssupport skal dokumenterne sendes til Tilbudet er givet på grundlag af By- og Boligministeriets bekendtgørelse i Statstidende om fastsættelse af lånetype i henhold til almenboligloven. Hvis By- og Boligministeriet fastsætter andre regler om lånetype, inden det tilbudte lån er udbetalt, skal der udstedes nyt lånetilbud og pantebrev på grundlag af de nye regler. Beregningerne i dette tilbud er foreløbige. Vi foretager nye beregninger, når vi udbetaler lånet. På de fleste lån kan vi tilbyde at fastlåse kursen på både udbetalingen af nye lån og indfrielse af gamle lån hos Realkredit Danmark. De er velkommen til at kontakte os, hvis De ønsker at høre mere om mulighederne for at indgå fastkursaftale. De kan læse mere om betydningen af at indgå en fastkursaftale i "Låntyper og forretningsbetingelser". Her kan De også læse betingelser for Realkredit Danmarks handel med obligationer, som gælder ved enhver fremtidig handel med værdipapirer, som knytter sig til nærværende lånetilbud. FlexLån er et inkonverterbart lån. Det betyder, at De normalt kun kan indfri lånet med obligationer. Læs om de særlige vilkår for FlexLån, herunder indfrielse og opsigelsesfrister, i "Låntyper og forretningsbetingelser" og i afsnittet "Oplysninger om lånet" i dette tilbud. Vær opmærksom på muligheden for ændring af rentetilpasningstidspunkter. Læs mere i afsnittet "Oplysninger om det nye lån". Hvis De senere indfrier tilbudte kontantlån, kan De få en skattepligtig kursgevinst. Hvis lån, med en hovedstol på mere end 3 mill. kroner eller et tilsvarende lån i euro, med en valutakursværdi på mere end 3 mill. kroner, udbetales til en kurs over 100, kan lånet ikke pari-indfries til en termin, der ligger mindre end 12 måneder efter udbetalingsdagen. Dette gælder, hvad enten der er tale om opsigelse til termin eller en pari-straks indfrielse. Dette gælder dog ikke, hvis lånet pari-indfries i forbindelse med et ejerskifte eller en tvangsauktion. side 3

4 Oplysninger om lånene Lånenes hovedtal i DKK Nye lån Hovedstol Kursværdi Omkostninger Provenu af nyt lån års månedlige ydelse før skat års månedlige ydelse efter skat Tallene i skemaet er anslåede. Vi uddyber tallene i de følgende afsnit. De skal være opmærksom på, at det beregnede provenu kan blive mindre på grund af for eksempel kursudsving, påtegninger ved rykning af pantebrev, udbetaling af lån på garanti og hvis De indgår fastkursaftale. Tallene i skemaet er anslåede. Vi uddyber tallene i de følgende afsnit. De skal være opmærksom på, at det beregnede provenu kan blive mindre på grund af for eksempel påtegninger ved rykning af pantebrev og udbetaling af lån på garanti. 1. års månedlige ydelse før og efter skat er et beregnet gennemsnit. Oplysninger om de nye lån i DKK Nr. Lånetype Hovedstol Tilbudskurs Obligationshovedstol Kursværdi Effektiv renteprocent 1 Kontantlån , ,61 2 FlexLån , ,84 I alt Tilbudskursen er den obligationskurs vi har anvendt ved beregning af det nye lån. Beregningerne er baseret på, at lånet er udbetalt den Indtil udbetalingsfristen kan De selv vælge, hvornår lånet skal udbetales. Lån nr. 1, Kontantlån hovedstol, DKK Hovedstolen er det beløb, der fremgår af pantebrevet. Lånets kursværdi og provenu afhænger ikke af kursen på obligationerne. Derimod vil kursen på udbetalingstidspunktet påvirke ydelsen, den kontante og den effektive renteprocent samt obligationshovedstolen. Vi forbeholder os dog ret til at regulere hovedstolen, hvis kursen på obligationerne på udbetalingsdagen er faldet 7 kurspoint eller mere i forhold til kursen på tilbudsdagen. Tilbudskursen er den officielle kurs for "alle handler" på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den De obligationer, vi skal sælge, er annuitetsobligationer i serie 23S, årgang 2044, Realkredit Danmark A/S, 4,00% med ISIN-kode DK Ved udbetalingen kan De vælge en anden obligationsrente i samme serie, hvis den officielle kurs "alle handler" ikke er over 100. Med mindre andet er aftalt, kan vi også ændre obligationsrenten ved udbetalingen, hvis kurserne udvikler sig sådan, at De derved får en lavere kontant renteprocent. Hvis mindsterenten ændrer sig, inden lånet bliver udbetalt, kan det blive nødvendigt at ændre obligationsrenten på Deres lån. side 4

5 Lånet betales over 30 år efter annuitetsprincippet med 120 kvartårlige ydelser. Ydelsen består af afdrag, rente og bidrag. Bidraget beregnes af restgælden hvert kvartal. Bidraget er 0,3500% om året, dog mindst DKK. Alle terminsydelser skal betales senest den sidste bankdag i terminsmåneden Betaler De for sent, opkræver vi morarenter fra forfaldsdagen. opkræver vi morarenter fra forfaldsdagen. Når vi udbetaler lånet, sender vi oplysninger om første og anden terminsydelse, de samlede ydelser år for år, de endelige kreditoplysninger i hovedtal samt afregningskursen for de obligationer, vi har solgt. Lån nr. 2, FlexLån hovedstol, DKK Vi forudsætter i beregningerne, at renteniveauet er uændret i forhold til i dag. Rentetilpasningsprofil: 100% rentetilpasning hvert år Lånet finansieres som udgangspunkt ved salg af disse obligationer i kroner: Årgang ISIN-kode Obligationshovedstol Obligationsrenteprocent Tilbudskurs Kursværdi Kursdato 2012 DK ,00 100, Rentetilpasningen sker med virkning fra den første gang den Rentetilpasningen sker ved, at vi sælger nye obligationer til refinansiering af restgælden hvert år. Det ovenfor anførte rentetilpasningstidspunkt kan af Realkredit Danmark ændres til en anden dato, når betingelserne for udbetaling af lånet bliver endeligt fastlagt. Det endelige rentetilpasningstidspunkt af dette FlexLån vil fremgå af "Afregning af lån", som vi sender ved lånets udbetaling. Realkredit Danmark kan på et senere tidspunkt - med minimum 2 måneders varsel til det til enhver tid aftalte rentetilpasningstidpunkt - ændre tidspunktet for fremtidige rentetilpasninger. Enhver ændring af rentetilpasningstidspunktet kan medføre, at perioden frem til næste rentetilpasning kan blive kortere eller længere i forhold til den gældende periode. Hvis De får lånet udbetalt efter den generelle frist for ændring af FlexLån, vil sammensætningen af obligationerne ændre sig. Det vil medføre, at obligationshovedstolen og kontantlånsrenten kan blive forhøjet som følge af ændrede obligationskurser. Samtidig forskubbes rentetilpasningerne, så første rentetilpasning sker med virkning fra Tilbudskursen er den officielle kurs for "alle handler" på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den Kontantrenten og den effektive rente er beregnet ud fra tilbudskursen og obligationsmængden i ovennævnte skema. Kontantrenten, ydelsen og obligationshovedstolene ændrer sig ved hver rentetilpasning. De obligationer, vi skal sælge, er stående inkonverterbare obligationer i serie 10T, Realkredit Danmark A/S. Det kan blive nødvendigt at udbetale lånet i en anden ISIN-kode end den nævnte. ISIN-koden kan være i samme serie eller i en anden serie end den nævnte. Dette afhænger af, hvilken ISIN-kode og serie, der er åben for udbetaling. Hvis vi ændrer standardrenten i forhold til den tilbudte, udbetaler vi lånet i den nye standardrente. side 5

6 Lånet tilbagebetales efter annuitetsprincippet. Løbetiden afhænger af, hvornår lånet bliver udbetalt. Lånet udløber ultimo rentetilpasningsperioden i det år, der ligger 29 år efter udbetalingsdagen. Ved udbetaling efter den generelle frist for ændring af FlexLån, udløber lånet dog ultimo rentetilpasningsperioden i det år, der ligger 30 år efter udbetalingsdagen. Lånet kan højst have 120 kvartårlige ydelser. Ydelsen består af afdrag, rente og bidrag. Bidraget beregnes af hovedstolen hvert kvartal. Bidraget er 0,3200% om året. Debitor betaler et beløb på 3,400% p.a. af de godkendte byggeudgifter på DKK + 0,3200% bidrag af hovedstolen. De første 3 måneder er betalingsfri for debitor. Beløbet på 3,400% bliver reguleret en gang årligt med 75% af udviklingen i det mindst stigende af nettoprisindekset eller det summariske brancheopdelte lønindeks. Reguleringen sker første gang i den første termin i lånets andet år. Terminsydelse udover debitors betaling bliver betalt af Landsbyggefonden. Se i øvrigt 91 og 129 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Maksimum for debitorbetalingen er DKK pr. termin. Denne maksimale debitorbetaling svarer til ydelsen på et fast forrentet nominallån, hvis dette blev udbetalt samme dag som det tilbudte lån. Alle terminsydelser skal betales senest den sidste bankdag i terminsmåneden. Betaler De for sent, opkræver vi morarenter fra forfaldsdagen. Når vi udbetaler lånet, sender vi oplysninger om de samlede ydelser år for år, kreditoplysninger i hovedtal samt afregningskurserne for de obligationer, vi har solgt. Omkostninger ved optagelsen af de nye lån i DKK Lån nr. 1 Lån nr. 2 I alt Kurtage 1) 0 0 Stiftelsesprovision Rabat på stiftelsesprovision Lånesagsgebyr 0 0 Omkostninger til os i alt Fast tinglysningsafgift Variabel tinglysningsafgift Tinglysningsafgift i alt Samlede omkostninger i forbindelse med lånene Hvis De ønsker andre ydelser fra Realkredit Danmark eller benytter andre rådgivere, for eksempel pengeinstitut, revisor, advokat eller ejendomsmægler, må De regne med yderligere omkostninger. Hvis De får udbetalt flere lån samtidig, opkræver vi kun ét lånesagsgebyr. Tinglysningsafgiften til staten er beregnet af det nye låns hovedstol. Hvis der kan overføres tinglysningsafgift fra gamle lån eller der er parkeret tinglysningsafgift til senere brug, beder vi Dem kontakte os, så sørger vi for en ny afgiftsberegning. Noter til denne side 1) Kurtage for lån nr. 1 er 0,00% af kursværdien. Kurtage for lån nr. 2 er 0,00% af kursværdien. side 6

7 Øvrige bemærkninger Lånetilbudet bygger på de oplysninger, vi har fået fra Dem. Hvis der er fejl i oplysningerne, og det har indflydelse på værdiansættelsen eller udstedelsen af lånetilbudet, kan det medføre, at lånetilbudet bortfalder straks. Hvis lånet er udbetalt, kan vi opsige lånet uden varsel til hel eller delvis indfrielse. Hvis lånet bliver mindre, eller hvis flere nye lån slås sammen, vil bidraget blive ændret. I øvrigt henviser vi til "Låntyper og forretningsbetingelser". side 7

8 Tilbagebetaling af lånene Tilbagebetaling af lån nr. 1 i DKK Restgæld ultimo Ydelse før skat 1) Ydelse efter skat Rente og bidrag Afdrag Mar Juni Hele Første ydelse marts 2012 er på DKK, anden ydelse juni 2012 er på DKK. Der er i alt 120 ydelser. Første ydelse er for perioden til Noter til denne side 1) Skattesatsen er en standardsats for ejerkategorien. side 8

9 Tilbagebetaling af lån nr. 2 i DKK Restgæld ultimo Støtte fra LBF 1) Debitors ydelse Rente og bidrag Afdrag Refinansieringsbeløb Mar Juni Hele Debitors betaling i marts 2012 er på DKK og dækker perioden til , debitors anden betaling i juni 2012 er på DKK, og dækker perioden til De samlede låneydelser ændrer sig ved hver rentetilpasning. Antallet af ydelser afhænger af, hvornår De får lånet udbetalt. Der kan dog højst være 120 ydelser. Noter til denne side I kolonnen "Støtte fra LBF" kan der optræde negative beløb. Det betyder, at debitors ydelse (beboerbetalingen) - med den skønnede pris- og lønudvikling - på dette tidspunkt overstiger den samlede ydelse, der skal betales på lånet. Realkredit Danmark vil i så fald opkræve beløb, der svarer til den samlede ydelse. Det overskydende beløb (det negative beløb) vil derimod blive opkrævet af Lands- 1) Ved beregning af debitors ydelse er anvendt følgende reguleringsfaktorer: pr : 124,000 pr : 126,790 (skønnet) Herefter er skønnet en årlig inflation på 3,000%. side 9

10 byggefonden. Beregningerne er baseret på kurs 100,23 og et uændret renteniveau i hele lånets løbetid. Beregningerne gælder indtil næste rentetilpasning. side 10

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF LIG admimstratorerne LÅNEOPLYSNINGER FOR NB Messinagården Långiver Låntype Hovedstol Rente til asnin Afdrag Afdragsfrihed Personlig hæftelse Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej BRF BRF Rentetilpasningslån

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere