EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag SA (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker Hr. udenrigsminister Det glæder mig at kunne meddele Dem, at Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har vurderet den planlagte støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker og besluttet ikke at gøre indsigelse med den begrundelse, at foranstaltningen udgør statsstøtte, som anses for at være forenelig med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"). 1. SAGSFORLØB (1) Efter forudgående drøftelser anmeldte de danske myndigheder den 7. februar 2013 en foranstaltning vedrørende støtte til produktion af el i naturgasfyrede industrielle kraftvarmeværker. (2) Kommissionen anmodede de danske myndigheder om at fremsende yderligere oplysninger til anmeldelsen ved brev af 4. marts 2013, 16. december 2013, 28. marts 2014, 14. juli 2014, 29. oktober 2014 og 13. maj 2015, som Danmark Udenrigsminister Kristian Jensen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Danmark Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tlf.:

2 besvarede henholdsvis den 22. marts 2013, den 29. januar 2014, den 13. maj 2014, den 29. august 2014, den 18. november 2014, den 14. januar 2015, den 13. marts 2015 og den 9. juni Sidstnævnte brev blev suppleret ved brev af 19. juni (3) Efter fælles aftale mellem Kommissionen og de danske myndigheder blev anmeldelsen midlertidigt indstillet mellem den 8. maj 2013 og den 15. oktober Den 15. oktober 2013 fremsendte Danmark yderligere oplysninger med væsentlige ændringer af anmeldelsen. 2. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 2.1. Foranstaltningens formål (4) Den anmeldte foranstaltning vedrører en ordning, hvorved der ydes støtte til elproduktion i industrielle kraftvarmeværker. Højeffektiv kraftvarmeproduktion bidrager til energieffektivitet og CO 2 -reduktioner og har således et miljømæssigt formål. (5) De danske myndigheder har fremført, at tilskuddet er nødvendigt for at bevare de industrielle kraftvarmeværkers incitament til fortsat at producere kraftvarme. De danske myndigheder skønner, at kraftvarmeproduktion vil reducere brændselsforbruget med 30 %, hvilket vil give en årlig brændselsbesparelse på op til 4 PJ i forhold til separat el- og varmeproduktion Retsgrundlag (6) Retsgrundlaget for ordningen er lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved lov nr. 576 af 18. juni 2012 ( 58c) og ved lov nr. 903 af 4. juli Støttemodtagere (7) Støttemodtagerne er gasfyrede industrielle højeffektive kraftvarmeværker. De industrielle kraftvarmeværker, der er omfattet af anmeldte foranstaltning, anvendes primært til varmeproduktion samt i nogle tilfælde til produktion af en vis mængde el til industriprocessen (såkaldt selvforsyning). Den resterende el, som ikke bliver udnyttet af industrien, leveres til nettet med henblik på salg og distribution til den brede offentlighed på markedsvilkår. (8) Kun højeffektive industrielle kraftvarmeværker, som blev tilsluttet elnettet senest den 21. marts 2012, er berettiget til støtte i henhold til den anmeldte foranstaltning. Listen over ordningens potentielle støttemodtagere omfatter ca. 30 industrielle kraftvarmeværker og nogle grupper af værker med kraftvarmeanlæg med en samlet elproduktion på ca. 200 MW og et årligt brændselsforbrug på omkring 10 PJ. (9) Grupperne af værker omfatter 36 havebrug og 13 andre industrianlæg. Desuden har mange af industrianlæggene mere end et kraftvarmeanlæg. På dette grundlag anslås det samlede antal potentielle kraftvarmeanlæg, der kan drage fordel af foranstaltningen, til 147 anlæg. 2

3 (10) De danske myndigheder lægger vægt på, at de kraftvarmeanlæg, som vil kunne drage fordel af foranstaltningen, fyres med naturgas og er under pres som følge af, at elprisen ikke er steget lige så meget som prisen på naturgas. Desuden er de industrielle kraftvarmeværkers omkostninger steget på grund af den øgede NOxafgift. NOx-afgiften berører de industrielle kraftvarmeværker mere end de konventionelle elværker, dels fordi de industrielle værkers små motoranlæg har en højere NOx-emission end de store konventionelle anlæg, dels fordi omkostningerne til NOx-rensning af røggasserne er så relativt store for små anlæg, at det ikke er økonomisk attraktivt at anvende denne teknik for at reducere afgiftsbelastningen. (11) Der vil blive ydet støtte efter en ansøgningsprocedure, hvor det kontrafaktiske scenario vil blive vurderet individuelt for hver ansøger. De danske myndigheder vil under ansøgningsproceduren vurdere, hvorvidt de enkelte kraftvarmeværker er støtteberettigede. Højeffektive kraftvarmeværker kan i princippet modtage støtte, indtil de har nået en levetid på 20 år, hvilket er den normalt gældende afskrivningsperiode efter de danske regnskabsregler. Højeffektive kraftvarmeværker, der har været i drift i 20 år og ikke har haft nogen reinvesteringer med henblik på forlængelse af levetiden, vil ikke være støtteberettigede under den anmeldte ordning. Hvis regelmæssige reinvesteringer har forlænget værkets levetid og afskrivningsperiode, kan værket være støtteberettiget Støttens form og beregningsoplysninger (12) Støtten ydes i form af et pristillæg på 0,03 DKK/kWh beregnet for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020 og et ekstra pristillæg på 0,04 DKK/kWh beregnet for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december Det betyder, at pristillægget udgør 0,07 DKK/kWh pr. 1. januar Støttemodtagerne modtager støtte på grundlag af deres elproduktion i kraftvarmeværker i (13) Begge støtteniveauer beregnes med udgangspunkt i en elpris på 0,25 DKK/kWh, hvilket er tæt på den forventede gennemsnitlige markedspris på el i Danmark. Støtteniveauet justeres lineært i tilfælde af ændringer i elprisen. Det maksimale tilskud modtages, når elprisen er på 0,135 DKK/kWh eller derunder. Tilskuddet bortfalder, når elprisen når 0,416 DKK/kWh. (14) Støttemodtagerne under den anmeldte foranstaltning modtager også støtte efter en ordning, som Kommissionen har godkendt i sag N 602/ Beregningerne i den anmeldelse, der vurderes, og i nærværende afgørelse tager allerede hensyn til den støtte, som ydes efter N 602/2004. Ifølge de danske myndigheder udløber den godkendte ordning i sag N 602/2004 i (15) De danske myndigheder har fremlagt et eksempel på beregning af forskellen mellem omkostningerne ved produktion af el i højeffektive kraftvarmeværker og markedsprisen på el, som vist i tabel 1 nedenfor. Et typisk industrielt kraftvarmeværk har en årlig elproduktion på 4200 kw. Produktionsomkostningerne omfatter omkostningerne til den naturgas, der 1 EUT C 21 af , s. 6. Dette vedrører støtteordning N 448/2003 om markedsorientering af decentral kraftvarme og N 618/2003 om forlængelse af N 1037/95 for visse kraftvarmeanlæg. 3

4 forbrændes, såvel som omkostningerne til drift og vedligeholdelse af anlægget, herunder afgifter. Investeringsomkostningerne er ikke medtaget i produktionsomkostningerne. De danske myndigheder har bekræftet, at det interne afkast på 10 % i sag N 602/2004 også gælder for de anmeldte støttetillæg. (16) Skønnene over naturgaspriserne er baseret på IEA's forventede udvikling på det europæiske naturgasmarked, mens CO 2 -, NOx- og metanafgifterne er beregnet ud fra de i 2012 gældende niveauer. Elmarkedspriserne tager udgangspunkt i den forventede spotpris på det nordiske elmarked, NordPool, vægtet i forhold til elforbruget. Dette svarer til den pris, støttemodtagerne skulle have betalt, hvis de skulle købe el på markedet. Den består af engrosprisen med et tillæg svarende til ca. 10 %. Tillægget er fastsat til 0,03 DKK/kWh. Tabel 1: Produktionsomkostninger og markedspris for el i perioden (nutidsværdier 2, DKK, pr. kw) og støttebeløb Beregning Brændselsomkostninger (naturgas) Afgifter Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Produktionsomkostninger (i alt) Markedspris Støtte efter N 602/2004 Ny støtte (3 øre) Ekstra støtte (4 øre) Støtte i alt DKK/kW DKK/kW DKK/kW DKK/kW DKK/kW DKK/kW DKK/kW DKK/kW DKK/kW Nutidsværdi Kilde: de danske myndigheder (17) De danske myndigheder har gjort rede for, at der ikke fratrækkes nogen gevinster fra varmeproduktion, da varmeprisen er reguleret og underlagt selvfinansieringsprincippet og ikke kan indeholde en fortjeneste. 2 De danske myndigheder har anvendt en kalkulationsrente på 2,2 % svarende til den rentesats, der blev fastsat af EU for Danmark i september 2012 (se og beregnet i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten (EUT C 14 af , s. 6). 4

5 (18) De danske myndigheder fremsendte beregninger over den virkning, som gaspriserne, stigningen i NO x -afgifterne og renoveringsomkostningerne har på de ekstra produktionsomkostninger for de industrielle kraftvarmeværker, der benytter to typer anlæg i Danmark: gasmotor- og simple-cycle gasturbineanlæg 3. Beregningen af virkningen af de stigende naturgaspriser er foretaget på grundlag af de øgede omkostninger, der opstår ved et øget prisspænd mellem naturgas og el med 2013 som basisår. Beregningen af udgifterne til stigende NO x -afgifter er foretaget på grundlag af forskellen i afgiftsniveauet mellem foråret og efteråret 2012, da dette er den periode, hvor den relevante stigning i NOx-afgiften fandt sted. Renoveringsomkostningerne er beregnet på grundlag af de gennemsnitlige driftsmønstre for de forskellige anlægstyper siden idriftsættelsen 4. (19) For gasmotoranlæg udgør de øgede omkostninger grundet prisspændet mellem naturgas og elektricitet 60 % af de samlede øgede omkostninger, mens det øgede NO x -afgiftsniveau og renoveringsomkostningerne hver tegner sig for 20 % af de samlede øgede omkostninger. For gasturbineanlæg udgør de øgede omkostninger grundet prisspændet mellem naturgas og elektricitet 65 %, mens det øgede NOxafgiftsniveau udgør 6 %, og renoveringsomkostningerne tegner sig for de sidste 30 % af de øgede produktionsomkostninger 5. (20) De danske myndigheder har givet tilsagn om, at de vil reducere eller suspendere støtten, hvis forskellen mellem prisen på el og naturgas forandrer sig i en sådan grad, at der er risiko for overkompensation, på baggrund af en årlig opgørelse af naturgas- og elpriserne. Forskellen mellem el- og naturgaspriser ville blive fastsat på grundlag af gennemsnitspriser. Klima-, energi- og bygningsministeren er bemyndiget til at fastsætte bestemmelser om at reducere eller suspendere støtten ved hjælp af en bekendtgørelse, som sikrer en hurtig reaktion. De danske myndigheder kan ved exceptionelle prisudsving foretage en sådan opgørelse og vurdering uafhængigt af den normale årlige frekvens Budget, varighed og kumulation (21) Projektet finansieres direkte over statskassen. Ved en anslået markedspris for el på 0,25 DKK/kWh skønnes den samlede årlige udgift for begge pristillæg at udgøre ca. 70 mio. DKK i perioden Støttebeløbet vil dog variere i takt med elmarkedsprisen. (22) Pristillæggene på 0,03 DKK/kWh og 0,04 DKK/kWh vil blive beregnet med virkning fra henholdsvis den 1. januar 2013 og den 1. januar Der vil 3 Det gennemsnitlige danske gasmotoranlæg er på ca. 1,5 MW, mens industrielle simple-cycle gasturbineanlæg generelt er på ca MW. Begge formodes at have en effektivitet på 0,65 %. 4 Omkostningerne til renovering er sat lavt, idet der tages udgangspunkt i en lineær sammenhæng mellem omkostningerne til renovering og anlæggenes størrelse. Renoveringsomkostningerne i beregningseksemplerne er baseret på omkostninger for større anlæg indhentet fra de væsentligste leverandører. I realiteten ses der oftest skalafordele ved sådanne omkostninger, hvorfor omkostningerne for mindre anlæg med kapaciteter beskrevet ovenfor reelt vil være højere pr. kw end det, der er antaget i beregningen. 5 Det fremgår af beregningseksemplerne, at de samlede øgede omkostninger overstiger den anmeldte støtte på 214 DKK/kW, idet nutidsværdien af de øgede omkostninger for gasmotoranlæg er hhv DKK/kW og DKK/kW og for de to gasturbineeksempler hhv DKK/kW og DKK/kW. 5

6 imidlertid ikke blive udbetalt støtte, før Kommissionen har godkendt foranstaltningen ("stilstand"). Den maksimale varighed af støtten er frem til den 31. december (23) Der ydes ikke investeringsstøtte til højeffektive kraftvarmeværker, der er omfattet af den anmeldte ordning. Som nævnt ovenfor modtager de industrielle kraftvarmeværker allerede driftsstøtte i henhold til den støtteordning, der er godkendt ved Kommissionens beslutning N 602/2004, frem til udgangen af De danske myndigheder har fremlagt eksempler på beregninger, der påviser, at akkumuleringen af denne ordning og de to tillæg på 0,03 DKK og 0,04 DKK ikke overstiger de ekstra produktionsomkostninger for el (se ovenstående tabel 1). 3. VURDERING AF STØTTEFORANSTALTNINGEN 3.1. Statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF (24) Det fastsættes i artikel 107, stk. 1, i TEUF, at "statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, er uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". (25) Støtten ydes i form af et direkte tilskud og giver således støttemodtagerne en økonomisk fordel, som de ikke ville have opnået på normale markedsvilkår. Pristillæggene ydes over det danske statsbudget, hvorfor der er tale om statsmidler. Den anmeldte foranstaltning kommer alene producenter af el fra kraftvarmeværker til gode og har derfor selektiv karakter. (26) Støtten til de danske elproducenter styrker deres position på markedet i forhold til andre elproducenter, herunder også elproducenter i andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). På et liberaliseret marked konkurrerer de industrielle kraftvarmeværker med andre elproducenter. Foranstaltningen kan derfor fordreje konkurrencen og få indflydelse på samhandelen på elmarkedet. Eftersom el handles på tværs af grænserne, påvirker foranstaltningen samhandelsog konkurrencevilkårene på elmarkederne i hele EØS. (27) Foranstaltningen kan også få indvirkning på varmemarkedet, da foranstaltningens formål er at opretholde driften af de industrielle kraftvarmeværker, og de respektive industrier i modsat fald ville være nødsaget til at købe varmen på markedet. (28) I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at den anmeldte foranstaltning indeholder statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF Foranstaltningens lovlighed (29) Danmark har anmeldt støtteordningen og betinget sig Kommissionens godkendelse. Danmark har således opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 108, stk. 3, i TEUF. 6

7 3.3. Forenelighed Gældende retlige bestemmelser (30) Formålet med den anmeldte foranstaltning er at fremme højeffektiv kraftvarmeproduktion, da produktionen i sådanne kraftvarmeanlæg giver primærenergibesparelser sammenlignet med separat varme- og elproduktion. De betingelser for forenelighed, der gælder for højeffektiv kraftvarmeproduktion, er fastsat i Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi (miljø- og energiretningslinjerne) vedtaget den 9. april , særlig punkt 3.4. i miljø- og energiretningslinjerne om energieffektivitetsforanstaltninger, herunder kraftvarmeproduktion. (31) Danmark har forpligtet sig til at opfylde kravet om individuel anmeldelsespligt med henblik på en detaljeret vurdering i overensstemmelse med punkt 20, litra d), i miljø- og energiretningslinjerne Bidrag til et mål af fælles interesse (32) I henhold til punkt 31 i miljø- og energiretningslinjerne skal medlemsstaten præcist fastlægge det tilstræbte mål og redegøre for ordningens forventede bidrag til at nå dette mål. Danmark har oplyst, at den anmeldte ordning tager sigte på en fortsættelse af højeffektiv kraftvarmeproduktion, som bidrager til energieffektivitet og CO 2 -reduktioner og således har et miljømæssigt formål. Ifølge de danske myndigheder vil kraftvarmeværker kunne reducere brændselsforbruget med 30 % i forhold til separat el- og varmeproduktion, og støtten forventes at føre til løbende årlige brændselsbesparelser på op mod 4 PJ/år. (33) Det anerkendes i energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU 7, at højeffektiv kraftvarmeproduktion har et betydeligt potentiale for besparelse af primærenergi, og således også for energieffektivitet. (34) I overensstemmelse med punkt 139 i miljø- og energiretningslinjerne har Danmark bekræftet, at driftsstøtte, der ydes i form af pristillæg, udelukkende ydes til højeffektive kraftvarmeværker, og at de eksisterende kraftvarmeenheder, der er omfattet af ordningen, både opfylder definitionen af højeffektiv kraftvarmeproduktion og kravet om, at der samlet er tale om primærenergibesparelser sammenlignet med separat produktion. (35) Ordningen tager derfor sigte på et øget miljøbeskyttelsesniveau gennem fremme af højeffektiv kraftvarmeproduktion og bidrager dermed til et mål af fælles interesse i form af energieffektivitet. 6 Meddelelse fra Kommissionen: Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi , C(2014) 2322 (EUT C 200 af , s. 1). 7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af , s. 1). 7

8 Behov for statslig indgriben (36) Medlemsstaten skal påvise, at støtten er nødvendig for at afhjælpe et markedssvigt, der ellers ikke ville blive afhjulpet (jf. punkt 37 i miljø- og energiretningslinjerne). For så vidt angår kraftvarmeproduktion antager Kommissionen, at energieffektivitetsforanstaltninger rettes mod de negative eksterne virkninger ved at skabe individuelle incitamenter til at nå miljømål for energieffektivitet og nedbringelse af drivhusgasudledninger (jf. punkt 35 og 142 i miljø- og energiretningslinjerne). Der er et resterende markedssvigt, hvilket fremgår af de ekstraomkostninger, der er for højeffektive kraftvarmeværker (tabel 1). Dette markedssvigt kan afhjælpes gennem støtte til fremme af energieffektiviteten Tilskyndelsesvirkning (37) Ifølge punkt 49 i miljø- og energiretningslinjerne skal medlemsstaten godtgøre, at støtten vil tilskynde støttemodtagerne til at ændre adfærd i retning af det mål af fælles interesse, der forfølges. (38) De af Danmark forelagte beregninger viser, at produktionsomkostningerne for el fra højeffektiv industriel kraftvarmeproduktion er højere end den nuværende og forventede markedspris på el. Uden den anmeldte støtte ville incitamentet til at igangsætte eller videreføre kraftvarmeproduktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker, der er omfattet af den anmeldte foranstaltning, derfor være utilstrækkeligt, da sådanne aktiviteter sandsynligvis ikke ville være økonomisk rentable. I den forbindelse har de danske myndigheder gjort rede for, at der på grund af de stigende brændselspriser og afgifter er risiko for, at de industrielle kraftvarmeværker vil indstille driften i stedet for at blive udskiftet eller renoveret. Støtten forekommer derfor nødvendig, hvis de skal kunne fortsætte driften. Hvis støttemodtagerne i fravær af støtte skiftede til mindre energieffektiv separat el- og varmeproduktion, ville brændselsbesparelserne ophøre, og de miljømæssige mål i form af energieffektivitet ville således ikke blive nået. (39) Desuden skal medlemsstaterne tage et standardansøgningsskema i brug, der opfylder kravene i punkt 51 i miljø- og energiretningslinjerne, og sikre, at den støtteydende myndigheds behandling af støtteansøgninger foregår i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 52 i miljø- og energiretningslinjerne. Danmark har bekræftet, at der fra tidspunktet for ordningens ikrafttræden vil blive foretaget en undersøgelse af, om der foreligger en tilskyndelsesvirkning, herunder en kontrol af det kontrafaktiske scenarios troværdighed, ved hjælp af et standardansøgningsskema. Ansøgningsskemaet vil opfylde de krav, der er anført i punkt 51 i miljø- og energiretningslinjerne. (40) I betragtning af ovenstående konkluderer Kommissionen, at den anmeldte foranstaltning har en tilskyndelsesvirkning Støttens hensigtsmæssighed og proportionalitet og undgåelse af uberettigede negative virkninger (41) I overensstemmelse med punkt 145 i miljø- og energiretningslinjerne kan statsstøtte betragtes som et velegnet instrument til finansiering af energieffektivitetsforanstaltninger, uanset hvilken form den antager. Kommissionen finder, at pristillæggene på 0,03 DKK/kWh og 0,04 DKK/kWh er 8

9 egnede støtteinstrumenter til at kompensere industrielle kraftvarmeværker for de højere produktionsomkostninger for højeffektiv kraftvarmeproduktion, da de er målrettet ekstraomkostningselementet, som udfases, hvis elpriserne stiger. (42) Den anmeldte foranstaltning består af driftsstøtte til højeffektive kraftvarmeværker, og punkt 151 i miljø- og energiretningslinjerne gælder således for vurderingen af støttens proportionalitet. De industrielle kraftvarmeværker, der drager fordel af foranstaltningen, falder ind under begge de kategorier, der er defineret i punkt 151, litra a) og b), i miljø- og energiretningslinjerne: De sælger dels el til offentligheden (men ingen varme), og deres produktion tjener dels til industriel brug. (43) For så vidt angår vurderingen af støttens proportionalitet, henvises der i punkt 151 i miljø- og energiretningslinjerne til de betingelser, der gælder for driftsstøtte til el fra vedvarende energikilder, som er fastsat i afsnit (44) Betingelserne i afsnit i miljø- og energiretningslinjerne er baseret på princippet om at anvende en udbudsprocedure fra 1. januar 2017 (punkt 126 i miljø- og energiretningslinjerne). I den foreliggende sag blev der ikke afholdt nogen udbudsprocedure for at udvælge støttemodtagerne. Den anmeldte foranstaltning kommer eksisterende industrielle kraftvarmeanlæg, der blev sat i drift den 21. marts 2012 eller tidligere, til gode, og støttemodtagerne vil modtage tilsagn om støtte senest den 31. december (45) Det er i punkt 128 i miljø- og energiretningslinjerne fastsat, at hvis der ikke gennemføres en udbudsprocedure, gælder betingelserne i afsnit 124 og punkt 125 og betingelserne for driftsstøtte til anden energi fra vedvarende energikilder end elektricitet som fastsat i punkt 131 i miljø- og energiretningslinjerne. (46) Ifølge punkt 124 i miljø- og energiretningslinjerne er det for at tilskynde til markedsintegration af el vigtigt, at støttemodtagere afsætter deres el direkte på markedet og er underlagt markedsforpligtelser. Følgende kumulative betingelser finder fra den 1. januar 2016 anvendelse på alle nye støtteordninger og støtteforanstaltninger: (a) (b) (c) støtten ydes som et tillæg til den markedspris, hvortil producenterne afsætter deres el direkte på markedet støttemodtagerne er underlagt standardansvar for balancering, medmindre der ikke findes konkurrenceprægede intradaymarkeder for balancering der er truffet foranstaltninger til at sikre, at producenterne ikke tilskyndes til at producere el til negative priser. (47) De danske myndigheder har bekræftet, at den overskydende el, der produceres på de industrielle kraftvarmeværker, sælges på markedet. Støtten ydes derfor som et tillæg til markedsprisen. Fra den 1. november 2015 vil alle elproducenter fra industrielle kraftvarmeværker i Danmark være underlagt almindelige balanceringsforpligtelser uanset deres elproduktionskapacitet 8. De danske 8 På nuværende tidspunkt finder almindelige balanceringsforpligtelser ikke anvendelse på elproducenter med en elproduktionskapacitet på 5 MW eller derunder. De danske myndigheder arbejder imidlertid på en ændring af den danske ordning med henblik på at ophæve denne fritagelse fra balanceringsforpligtelserne. 9

10 myndigheder har desuden forklaret, at støtten udbetales som et produktionsuafhængigt grundbeløb. Der er derfor ingen forbindelse mellem produktionen og støttebeløbet. Værkerne har således udelukkende incitament til at producere el, når markedsprisen er fordelagtig. Kommissionen kan derfor konkludere, at støtten er i overensstemmelse med betingelserne i punkt 124 i miljø- og energiretningslinjerne. (48) Følgende kumulative betingelser skal i overensstemmelse med punkt 131 i miljøog energiretningslinjerne være opfyldt: (a) (b) (c) (d) støtten pr. energienhed må ikke overstige forskellen mellem de samlede normaliserede omkostninger til energiproduktion ("levelised costs of producing energy" - LCOE) ved hjælp af den pågældende teknologi og markedsprisen på den pågældende energiform LCOE kan også omfatte normal kapitalforrentning. Investeringsstøtten skal fratrækkes det samlede investeringsbeløb ved beregningen af LCOE produktionsomkostningerne skal ajourføres regelmæssigt og mindst en gang om året der kan kun ydes støtte, indtil anlægget er fuldt afskrevet i overensstemmelse med de almindelige regnskabsregler, således at det undgås, at driftsstøtte baseret på LCOE overstiger afskrivningen af investeringen. (49) Eftersom Danmark har bekræftet, at ingen af de omkostninger, der er omfattet af støtteordning N 602/2004, var omfattet af den anmeldte foranstaltning, og der ikke ydes kompensation for investeringsomkostninger under den anmeldte foranstaltning, er testen i henhold til punkt 131 i miljø- og energiretningslinjerne en test af, hvorvidt der overkompenseres for de ekstra driftsomkostninger. (50) Den omhandlede støtteforanstaltning har til formål at kompensere for forskellen mellem de driftsomkostninger, som støttemodtageren bærer, og elmarkedsprisen. Danmark har endvidere påvist (jf. tabel 1), at omkostningerne ved produktion af el i et industrielt kraftvarmeværk overstiger den justerede forbrugerpris på el på det nordiske elmarked NordPool. (51) Derudover overstiger de anmeldte pristillæg ikke forskellen mellem produktionsomkostningerne og markedsprisen for el. Omkostningssimuleringerne ovenfor viser, at selv i betragtning af akkumuleringen med den godkendte støtte efter N 602/2004 ligger produktionsomkostningerne pr. kwh el over markedsprisen fra salg af el. Samme forrentning på 10 % finder anvendelse som i sag N 602/2004. (52) Danmark har bekræftet, at de industrielle kraftvarmeværker ikke modtager nogen investeringsstøtte, og at produktionsomkostningerne vil blive ajourført hvert år fra tidspunktet for ordningens anvendelse. (53) Der kan kun ydes støtte, indtil anlægget er fuldt afskrevet. Danmark har bekræftet, at pristillæggene i princippet kun vil blive ydet indtil udgangen af den normale afskrivningsperiode på 20 år. Kun værker, for hvilke der er foretaget investeringer med henblik på forlængelse af levetiden, som forlænger afskrivningsperioden, vil kunne modtage den omhandlede støtte. For at 10

11 kontrollere, at et kraftvarmeværk, der er mere end 20 år gammelt (dvs. i drift længere end den gældende afskrivningsperiode i Danmark i henhold til de almindelige regnskabsregler), er støtteberettiget, vil Danmark kræve, at ansøgerne på datoen for ansøgningen om støtten fremlægger dokumentation for investeringer med henblik på forlængelse af kraftvarmeværkets levetid. Danmark har derfor sikret, at der kun ydes pristillæg til værker, der ikke er fuldt afskrevet. (54) Danmark har desuden også forpligtet sig til at indføre en årlig kontrolmekanisme fra tidspunktet for ordningens anvendelse til kontrol af, om driftsomkostningerne, herunder brændselspriserne (gas), stadig er højere end markedsprisen på energi, således at anlæggene stadig er berettiget til at modtage støtte. Dette vil blive gennemført sideløbende med den årlige ajourføring af produktionsomkostningerne. Hvis en sådan vurdering viser, at der er risiko for overkompensation, vil de danske myndigheder træffe passende foranstaltninger til at begrænse eller suspendere støtten Gennemsigtighed (55) De danske myndigheder har også bekræftet, at kriteriet om gennemsigtighed omhandlet i afsnit i miljø- og energiretningslinjerne vil blive overholdt Konklusion med hensyn til forenelighed (56) Kommissionen finder, at den anmeldte støtteordning overholder bestemmelserne i miljø- og energiretningslinjerne. I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at de anmeldte foranstaltninger er forenelige med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF. 4. AFGØRELSE Kommissionen har følgelig besluttet ikke at gøre indsigelse mod støtten med den begrundelse, at den er forenelig med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Kommissionen henleder de danske myndigheders opmærksomhed på, at i henhold til artikel 108, stk. 3, i TEUF skal enhver påtænkt refinansiering eller ændring af denne støtte anmeldes til Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (nu artikel 108 i TEUF). Hvis afgørelsen indeholder fortrolige oplysninger, som ikke bør offentliggøres, bedes De informere Kommissionen herom senest femten arbejdsdage fra modtagelsesdatoen. Hvis Kommissionen ikke modtager en begrundet anmodning inden for denne tidsfrist, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at afgørelsens tekst offentliggøres i sin helhed på det autentiske sprog på følgende websted: 11

12 Deres anmodning sendes anbefalet eller pr. fax til: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe 1049 Bruxelles Belgien Fax: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Margrethe Vestager Medlem af Kommissionen 12

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2014 C(2014) 8162 TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Hr. udenrigsminister

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Statsstøttereform I alt 37 retsakter, som er revideret Herunder: Miljø- og energirammebestemmelserne (EEAG) Den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER)

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion"

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark Støtte til miljøvenlig elproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig Vedr.: Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion" Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE Ved brev af 22. december

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008.

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8093 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 327/2008 Danmark Lempelse af NO X -afgift for virksomheder med særlig store udledninger og virksomheder, der reducerer

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6405 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøttesag

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt HØRINGSNOTAT 3 18. september 2015 Udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013).

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013). D O M afsagt den 25. januar 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Hanne Harritz Pedersen, Annette Dellgren og Niels Klitgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1704 14 Sønderborg Kommune (advokat Andreas

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere