Lilleby Kommunebibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleby Kommunebibliotek"

Transkript

1 Lilleby Kommunebibliotek Første projekt i Systemudvikling Arne Jørgensen, Christian Skovgaard, Lotte Simonsen og Sonny Petersen 3. november 2003 Indledning... Problemformulering... Problemanalyse... Projektafgrænsning... Problemløsning... Kravspecifikation... Aktørbeskrivelse... Brugermønsterbeskrivelser... Brugermønstre... Kollaborationer... Kollaborationsdiagrammer... Sekvensdiagram... Struktureret sprog... Klassediagrammer... Konklusion... Litteraturliste...

2 Indledning Projektet har følgende 2 hovedformål:. At få en første erfaring med og forståelse af problemorienteret projektarbejde som indlæringsform, samt skriftlig og mundtlig formidling af projektets resultat. 2. At få et indblik i et systemudviklingsforløb, ved at gennemføre kravmodellering, objektorienteret analyse og objektorienteret design på et afgrænset administrativt system. Opgaven løses vha. de værktøjer som stilles til rådighed i bogen Object-Oriented Systems Analysis And Design[]. Problemformulering Ud fra de opstillede hovedformål og den konkret stillede opgave vil denne rapport derfor beskæftige sig med to centrale områder. Brugen af de indtil nu lærte teoretiske værktøjer. Løsning af den konkrete opgave vha. af værktøjerne. De af læreren opstillede hovedformål vil i projektudviklingssamarbejdet indgå som en naturlig del af udviklingsprocessen, som netop munder ud i denne skriftlige dokumentation, samt efterfølgende mundtlig fremlæggelse. Derfor vil vi i denne rapport koncentrere os om at bruge værktøjerne til at løse opgaven, samt vurdere værktøjernes brugbarhed. Vi vil vurdere brugen af værktøjer ud fra følgende punkter. Brugen af værktøjer. Manglende rutine. Manglende overblik. Bearbejdningsprocessen, rækkefølge for udarbejdelse af analyse/diagrammer m.m.. Brug af notation, hvad betyder det vi beskriver. Overgange mellem diagrammer, evt. tab af information og/eller tilføjelser. Konsistens. Problemanalyse For at kunne lære metoden (SU), vil vi bruge opgaven Lilleby Kommunebibliotek [2], som et eksempel på brug af UP og UML som hhv. udviklings metode og notations værktøj. Der vil være opsamling undervejs og afslutningsvis, samt en endelig evaluering og konklusion på begge projekter(læreprocessen, opgaven Lilleby Kommunebibliotek). De områder som vi indtil nu har beskæftiget os med i SU, har ikke introduceret os for alle aspekter i system udvikling. Analysen vil selvfølgeligt også bære præg heraf. En brainstorm resulterede i følgende strukturering af opgaven.

3 Figur 3 viser. udkast til udviklingsforløbet Hvis man skal følge den række af skridt som bogen anbefaler og som vi har gennemgået, er det oplagt at foretage analysen ud fra følgende skridt.. Brugerkrav. 2. Brugermønstre 3. Kollaborationsdiagrammer. 4. Klassediagrammer. 5. Sekvensdiagrammer. Det anbefales af forfatterne at den indledende analyse omkring det system som kunne tænkes udviklet tager sit afsæt i brugerne(s) krav. Begrebet bruger krav står kort og godt for, måden brugeren anskuer det eksisterende system ud fra et arbejdsrelateret sammenhæng. Dvs. at der er tale om en aktør i forhold til systemet, som skal have mulighed for at kunne udføre en række af opgaver. Det skal stilles op som en enkelte aktør overfor de funktioner aktøren skal kunne gøre brug af. Bruger mønstre er en metodisk beskrivelse af funktionalitet set fra brugerens perspektiv. Det kan ses som en måde at udtrykke de funktions muligheder systemet vil stille til rådighed og vise hvilke brugere som vil kommunikere med systemet. Første skridt i realiseringen af bruger mønstres til klasser består i at identificere de objekter/klasser der knytter sig til bruger mønstrene samt identificere deres indbyrdes relationer. Det sker ved først at identificere de entitetsobjekter der knytter sig til hver bruger mønstre. Resultatet kaldes en kollaboration. Dernæst identificeres der for hvert bruger mønstre/kollaboration de involverede objekters indbyrdes relationer; hvilke links der er mellem objekter, hvilke beskeder objekterne sender til hinanden, mv. resultatet kaldes et kollaborationsdiagram. Objektdiagrammer som Bennett[] beskriver side 63 (samt figur 7.5) har vi valgt ikke at medtage. Skridtet fra kollaborationsdiagrammer til objektdiagrammer forekommer simpelt og mekanisk samtidig med at objektdiagrammet ikke tilfører os ny viden eller overblik (i hvert fald ikke i den simple form de har optrådt i Bennett [] og i vores systemudviklingsprojekt).

4 Med udgangspunkt i kollaborationsdiagrammerne eller sekvensdiagrammerne, Er det muligt for os at skrive en kodestump i struktureret sprog. Vi vil ud fra de grafiske modeller være i stand til at aflæse operationens adfærd og logik, (input og output), samt selektioner, iterationer og sekvenser for hver enkelt bruger mønstre. Ved hjælp fra vores brugermønstre diagram og de enkelte brugermønsterbeskrivelser, vil vi være i stand til at udlede klasserne og deres attributter. Klassernes associationer, operationer(medlems funktioner) og multiplicitet kan udledes af kollaborationsdiagrammerne. Vi vælger at lave et enkelt sekvensdiagram, da disse notationsmæssigt er beskrevet i vores kollaborationsdiagrammer. Sekvensdiagrammer gør sig bedst nyttige i en tids estimeret situation, og det har vi ikke brug for i dette tilfælde. Det skal dog fremhæves at overskueligheden er en anden, og at man hurtigt kan se hvordan sekvensen afvikles. Vi vil gerne understrege at sekvensdiagrammet i denne situation er en smule overflødigt, da vores kollaborationsdiagrammer også vil indeholde sekvens-notation. Da vi starter fra bunden mht. at udvikle det i opgaven nævnte system, har vi ikke et dybdegående kendskab til den faktuelle situation, mht. hvordan et bibliotek helt præcist fungere. I erkendelsen af de evt. mangler der måtte være i systemet, vil det ikke have nogen nævneværdig effekt. Mest af alt fordi at det ikke er stillet som krav at udvikle systemet ud fra de standardiserede krav, der formodentlig vis måtte være udarbejdet af Kbh. Kommunes biblioteker. Bibliotekets umiddelbare problematik i opgaven er: Hvor befinder materialet sig. Hvad der skal ske med materialet. Projektafgrænsning Først og fremmest har vi besluttet at vægte læreprocessen og systemudviklingsprocessen højere end nøjagtigheden af bibliotekssystemet. Dvs. det er vigtigere at processerne er givende end at det udviklede system afspejler alle funktioner af et bibliotek 00 % korrekt Vi har endvidere afgrænset bibliotekssystemet til den funktionalitet der efterspørges i opgaveformuleringen. F.eks. beskriver vi ikke hvordan materiale behandles såfremt det bortkommer på trods af at det sandsynligvis er en naturlig del af et bibliotek i virkeligheden. Aktivitetsdiagrammerne er udeladt delvist fordi vi i starten af projektet ikke tillagde dem den nødvendige vægt og delvist fordi de blev glemt i det videre forløb. Opgaven er afgrænset i forhold til hvilke metoder og emner der bliver gennemgået i undervisningen i projektperioden. På den konto har vi fra starten fravalgt prototyper selvom vi kunne se at det var foreslået i opgaveformuleringen. Siden hen har vi fravalgt tilstandsdiagrammer da de blev introduceret så sent i perioden at vi ikke havde den fornødne tid til dette. Designdokumentet har vi været i tvivl om hvad skulle indeholde, f.eks. ses det af figur at vi har forestillet os designdelen skulle indeholde klassediagrammerne uden datatyper mm. Efter læsning af Bennett [] kapitel 4 står det mere klart hvad designdelen indeholder og at den del ikke bliver medtaget i rapporten da det også ligger for sent i forløbet.

5 Problemløsning Kravspecifikation Nr. Krav Brugermønstre Låner skal kunne låne materiale Registrer udlån 2 Låner skal kunne aflevere (lånt) materiale Registrer hjemkomst 3 Registrere en låner med stamoplysninger og identificere Opret låner låneren entydigt via CPR-nummer 4 Skøn- og fag litteratur skal registreres med Opret Materiale stamoplysninger med ISBN-nr. og eksemplarnr. 5 Mulighed for at udvide systemet med flere materiale N/A typer (Rettet fra: Udlån af tidsskrifter, videobånd, mv. (senere) ved 2. iteration) 6 Udlån skal registreres Registrer udlån 7 Hjemkomst skal registreres Registrer hjemkomst 8 Lave og registrer hjemkaldelse af udlån hvor lånefristen Lav hjemkaldelse er overskredet 9 Låner skal kunne foretage en reservation af udlånt Reserver materiale materiale 0 Udsende meddelelse om lånetilbud på reserveret Udsend lånetilbud hjemkommet materiale til første låner der registrerede sig Alle skal kunne foretage søgninger på bibliotekets Søg i/efter materiale materiale efter ISBN-nr., forfatter, titel 2 Systemet skal kunne udbygges med diverse udtræk af N/A informationer. Fx bøgernes alder, udlånsfrekvens, reservationsfrekvens,. 3 Et udlån består af nøjagtigt et eksemplar Registrer udlån Tabel 3 Kravspecifikation. Vi har ledt og spurgt efter hvordan man håndterer de krav der er markeret N/A og nonfunktionelle krav, da vi gerne vil vide hvordan man sikrer sig at N/A-krav ikke går i glemselen. Vi har ikke kunnet finde nogen løsning på dette. Aktørbeskrivelse Aktør Låner Ekspeditionsbibliotekar Administrativbibliotekar Beskrivelse En der kommer og låner materiale, afleverer det igen, reserverer materiale og får hjemkaldelse hvis fristen er overskredet. Søger efter materiale Opretter låner En der registrerer udlån/hjemkomst. Hjælper låner med søgning ( reservation). Registrerer/opretter materiale. Foretage hjemkaldelser. Udstede lånetilbud Tabel 3 Aktørbeskrivelser. Gennem iterationerne har antallet af aktørere varieret. I den mindste udgave har der blot været en låner og en bibliotekar. I en anden iteration var vi på vej til at dele alle bibliotekaropgaver ud i særskilte aktørere. Brugermønsterbeskrivelser Brugermønstre Registrer udlån Beskrivelse Lånerens lån registreres enkeltvis via lånerens CPR-nummer og materialets ISBN-nummer og eksemplarnummer. Låneperiode fastsættes.

6 Registrer hjemkomst. Opret låner Opret materiale Lav hjemkaldelse(r) Reserver materiale Opret lånetilbud. Søgning i/efter materiale Afhent lånetilbud Tabel 3 Brugermønsterbeskrivelser. Hjemkomst registreres med ISBN-nr og eksemplarnummer. Lånet afsluttet med dato. Lånet afvikles låneren. Registrer/opret låner med CPR-nr., samt stamoplysninger. Registrer/opret materiale med oplysninger (ISBN-nr, eksemplarer, type, oprettelsesdato (vi har valgt at fastsætte alt udlån til en måned)) Find overskredet låneperiode. Udskriv rykker til låner, registrer rykker. Søg materiale og reserver det til låner (husk reservationsdato). Find materiale der er hjemkommet og er reserveret. Send brev til låner som har reserveret materialet længst. Søg i materialer efter type, ISBN, titel, forfatter, status. Brugeren afhenter sit reserverede materiale. Lånetilbudet fjernes. Udlåner materialet.

7 Brugermønstre Afhent Lånetilbud «includes» Registrer Udlån Registrer Hjemkomst Låner Reserver Materiale «extends» Søgning efter materiale «extends» Opret Materiale Opret Lånetilbud Administrations Bibliotekar Lav hjemkaldelse Opret Låner Ekspeditions bibliotekar Figur 3 Brugermønsterdiagram

8 Kollaborationer Figur 3 Kollaboration for Opret Lånetilbud. Figur 3 Kollaboration for Opret Låner. Figur 3 Kollaboration for Registrer Udlån. Kollaborationsdiagrammer 2. opret() :OpretLånetilbudUI :OpretLånetilbud Administrativ bibliotekar 3. * hentreservation() 5.2 ~Reservation(). StartInterface() 4. * UdlånsStatus() [materiale ej udlånt og materiale ej tilbudt] 5. LåneTilbud() 4. * LåneTilbudStatus() 5. InformerLåner() :Reservation 0..* :Låner :Materiale :LåneTilbud 0..*..* 3. hentlåner() Figur 3 Opret lånetilbud 3.2 * hentmateriale()

9 2. opret() :OpretLånerUI :OpretLåner Ekspeditions bibliotekar. StartInterface() 2. Låner() :Låner Figur 3 Opret Låner 2. vælglåner() :RegistrerUdlånUI 3. vælgmateriale() :RegistrerUdlån Låner 2. * hentlåner(). StartInterface() 3. * hentmateriale() 4. Lån() :Låner :Lån :Materiale Figur 3 Registrer Udlån

10 Sekvensdiagram Figur 3 Sekvensdiagram for Opret lånetilbud

11 Struktureret sprog Opret Lånetilbud:. Gennemløb alle reservationer. a. Vælg den ældste reservation på det pågældende materiale. 2. Fortsæt kun med den udvalgte reservation. 3. Hent låneren. 4. Hent materiale. 5. Hvis materiale ej udlånt og materiale ej tilbudt. a. Opret lånetilbud på materiale til låner. b. Informer låner. c. Nedlæg reservation. Klassediagrammer «boundary» UserInterface :: OpretLåneTilbudUI «control» Control::OpretLåneTilbud +startinterface() +opret() Låner -navn -adresse -postnr -by +hentlåner() Reservation +hentreservation() +~Reservation()..* Materiale -Forfatter -Titel +hentmateriale() +udlånsstatus() +lånetilbudstatus() Figur 3 Klassediagram for Opret lånetilbud LåneTilbud -datofortilbud -tilbudsperiode +LåneTilbud() +informerlåner()

12 «boundary» UserInterface::OpretLånerUI +startinterface() «control» Control::OpretLåner +opret() Låner +cprnr +postnummer +navn +adresse +by +Låner() Figur 3 Klassediagram for Opret Låner. «boundary» RegistrerUdlånUI +startinterface() «control» RegistrerUdlån +vælglåner() +vælgmaterial() Låner +hentlåner() Lån +lånedato +låneperiode +Lån() Materiale +hentmateriale() Figur 3 Klassediagram for Registrer Udlån.

13 +hentlåner() +Låner() -navn -adresse -postnr. -by -cprnr. Låner +Lån() +~Lån() +overskredelånetid() +hjemkald() +informerlåner() -lånedato -låneperiode -hjemkaldelsesdato Lån +hentmateriale() +udlånsstatus() +lånetilbudsstatus() +Materiale() -ISBN -titel -type -forfatter -eksemplarnr. -oprettelsesdato Materiale +Reservation() +hentreservation() +~Reservation() -datoforoprettelse Reservation +~Lånetilbud() +hentlånetilbud() +Lånetilbud() +informerlåner() -datofortilbud -tilbudsperiode Lånetilbud * 0..*..* 0..* Figur 3 Samling af klasser

14 Konklusion Indledningsvis fremsatte vi flere mål for hele systemudviklingsforløbet. Det teoretiske aspekt, der omfatter brugen af notationsværktøjerne, har for så vidt været både indlysende i sin retmæssige brug, og samtidig en smule forvirrende. Notationen synes ikke at være konsistent i forhold til de metoder vi har været præsenteret for. F.eks. når vi i vores brugermønsterdiagram vælger at gøre brug af includes og extends Problemet opstår i konverteringsfasen fra et brugermønsterdiagram til et kollaborationsdiagram. Der figurerer ikke nogen åbenlys notation for includes og extends i den gennemgåede litteratur og derfor vil det synes at have en værdimæssig forringelse når man konverterer uden at få hele notationen konverteret. Vores endelige afgørelse blev, efter at have konsulteret vores undervisere, at vi på nuværende tidspunkt ikke har nogen løsning på denne notationsproblematik. Et andet problem opstod i forbindelse med udarbejdelsen af kollaborationsdiagrammerne. Notationen i bogen [] virker tvetydig med hensyn til om der itereres over en specifik instans eller samtlige instanser af en klasse (f.eks. * hentmateriale() i figur 8). Problemet ligger i om man kan antage at en forespørgsel på f.eks. en mængde af materialer, vil være i stand til at returnere det/de ønskede objekt(er) blandt samtlige instanser af klassen. Det synes ikke særligt intuitivt at man kan iterere over samtlige instanser af en klasse uden at have links til samtlige instanser. Dette svarer til at man spørger ud i den blå luft og får det rigtige svar. Vores evaluering af hele projektforløbet har resulteret i en række af arbejdsgange som bør kunne optimeres, til næste gang. Vi skal bl.a. være bedre til at dele det skrevne materiale, således at det på alle tidspunkter er tilgængelig for alle medlemmer af gruppen, resultatet skulle gerne være, at ingen behøver at vente i tilfælde af sygdom, fravær o. lign.. Der ud over vil uddelegering af arbejde/ansvar være at foretrække, da vi formoder at dette skulle være med til at give et bedre projektforløb og målsætninger. Vi tror på at denne arbejdsfordeling også vil være med til skærpe vores evner til at kunne estimere tidsforbruget i forhold til projektet, så vi ikke risikerer at sidde med alt for meget arbejde i sidste øjeblik. Dialogen i gruppen har været positiv, konstruktiv og lærende. Alle er blevet hørt og respekteret. Samarbejdet har ligeledes fungeret godt, hvilket nok skyldes at alle i gruppen har været opsatte på et så godt resultat som muligt. Vi synes at have nået de mål som vi indledningsvis har opstillet (se evt. indledning). Vores prioritering mht. læreprocessen mener vi har været korrekt, fordi den netop har hjulpet os til at forstå nogle ting i systemudvikling som vi sandsynligvis ville have fravalgt hvis vi kun skulle lave et bibliotekssystem.

15 Litteraturliste [] Object-Oriented Systems Analysis And Design. Simon Bennet, Steve McRobb and Ray Farmer, second edition 2002 [2] Lilleby Kommunebibliotek, Projekt, Efterår 2003.

Systemudviklingsprojekt for Kühne+Nagel

Systemudviklingsprojekt for Kühne+Nagel Systemudviklingsprojekt for Kühne+Nagel Peter Andersen, Christian Skovgaard Jacobsen, Arne Jørgensen og Lotte Simonsen (gruppe 4) 24. maj 2004 Indhold 1. Indledning 1 1.1. Læsevejledning.................................

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

UML til kravspecificering

UML til kravspecificering UML til kravspecificering UML mini-kompendium - til brug i forbindelse med modellering af kravspecifikationer. Copyright 2006 Teknologisk Institut, IT-Udvikling Aktivitetsdiagram 2/9 Aktion Aktionsnavn

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Noter til dm529. Jonas Nyrup. 11. november 2011

Noter til dm529. Jonas Nyrup. 11. november 2011 Noter til dm529 Jonas Nyrup 11. november 2011 Indhold 1 Kravdisciplinen: Kravmodellen og Indfangning af Krav 2 1.1 (ikke)-funktionelle krav...................... 2 1.2 Kravattributter...........................

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA UML-Light (Note: UML-Light T33, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA Programmering PRG + Semesterprojekter PRJ+PRJ2 Version: 20--2004 Indhold Første del: Introduktion til UML-Light og UML Klasser og objekter

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Spørgsmål/svar til Sip2-profil

Spørgsmål/svar til Sip2-profil NOTAT Fælles Bibliotekssystem Spørgsmål/svar til Sip2-profil Oprettet den 27. februar 2015 Spørgsmål 1 AU felt. Normalt (i alle andre ILS er vi har mødt) er AU feltet brugt til at hente information omkring

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Indledende... 2 Gem søgning på server... 2 Udlån... 3 Antal udlån pr. titel (elib-stat-13)... 3 Titler uden udlån (elib-stat-14 )... 6 Eksemplarer

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Brugergrænseflader i VSU

Brugergrænseflader i VSU 28-10-09 Side 1/5 Brugergrænseflader i Dette notat giver et praktisk eksempel på, hvordan brugergrænsefladen kan håndteres i. Notatet er en konsekvens af en lidt overfladisk beskrivelse i [B&D00] samt

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide fokus på udvikling, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde SMTTe-modellen - en praksis guide Forord I Odense kommune finder vi det væsentligt at sikre en høj kvalitet i de forskellige pædagogiske

Læs mere

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser KOMPETENCEUDVIKLING.DK Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser Et kursusforløb på 2 dage med fokus på hvordan SU og andre aktører kan understøtte både de

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie.

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie. Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Introduktion til objektorientering. OO, Java og BlueJ

Introduktion til objektorientering. OO, Java og BlueJ Introduktion til objektorientering OO, Java og BlueJ Plan Time 1 Objekt-orienteret problemløsning BlueJ eksempel Time 2 Begreber og fænomener à klasser og objekter Modellering Øvelse: itunes Problemløsning

Læs mere

Sammenhængen mellem problemorienterede projekters tekniske og kontekstuelle faglighed (Søren Hansen)

Sammenhængen mellem problemorienterede projekters tekniske og kontekstuelle faglighed (Søren Hansen) Sammenhængen mellem problemorienterede projekters tekniske og kontekstuelle faglighed (Søren Hansen) Først en lille historie om en cykel og en død kat Der var engang en mand der havde et arbejde. Manden

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kompetencelogbog trin for trin

Kompetencelogbog trin for trin Kompetencelogbog trin for trin I. Sæt ord på kompetencerne: Hvilken viden og værktøjer fik du? Hvad kan du med din viden? Hvilken indsigt fik du i forhold til dine værdier, dvs. hvad giver mening og er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Case: Svømmeklubben Delfinen

Case: Svømmeklubben Delfinen 1. Semesterprojekt Datamatikeruddannelsen, 2. Obligatoriske opgave, efterår 2017 Case: Svømmeklubben Delfinen Svømmeklubben Delfinen er en mindre klub, der er i vækst. Klubbens ledelse ønsker derfor udviklet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp Faglig læsning i fagene Teamhåndbog A KA D EM I S K F O R LA G Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp 2010 Akademisk Forlag,

Læs mere