Lilleby Kommunebibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleby Kommunebibliotek"

Transkript

1 Lilleby Kommunebibliotek Første projekt i Systemudvikling Arne Jørgensen, Christian Skovgaard, Lotte Simonsen og Sonny Petersen 3. november 2003 Indledning... Problemformulering... Problemanalyse... Projektafgrænsning... Problemløsning... Kravspecifikation... Aktørbeskrivelse... Brugermønsterbeskrivelser... Brugermønstre... Kollaborationer... Kollaborationsdiagrammer... Sekvensdiagram... Struktureret sprog... Klassediagrammer... Konklusion... Litteraturliste...

2 Indledning Projektet har følgende 2 hovedformål:. At få en første erfaring med og forståelse af problemorienteret projektarbejde som indlæringsform, samt skriftlig og mundtlig formidling af projektets resultat. 2. At få et indblik i et systemudviklingsforløb, ved at gennemføre kravmodellering, objektorienteret analyse og objektorienteret design på et afgrænset administrativt system. Opgaven løses vha. de værktøjer som stilles til rådighed i bogen Object-Oriented Systems Analysis And Design[]. Problemformulering Ud fra de opstillede hovedformål og den konkret stillede opgave vil denne rapport derfor beskæftige sig med to centrale områder. Brugen af de indtil nu lærte teoretiske værktøjer. Løsning af den konkrete opgave vha. af værktøjerne. De af læreren opstillede hovedformål vil i projektudviklingssamarbejdet indgå som en naturlig del af udviklingsprocessen, som netop munder ud i denne skriftlige dokumentation, samt efterfølgende mundtlig fremlæggelse. Derfor vil vi i denne rapport koncentrere os om at bruge værktøjerne til at løse opgaven, samt vurdere værktøjernes brugbarhed. Vi vil vurdere brugen af værktøjer ud fra følgende punkter. Brugen af værktøjer. Manglende rutine. Manglende overblik. Bearbejdningsprocessen, rækkefølge for udarbejdelse af analyse/diagrammer m.m.. Brug af notation, hvad betyder det vi beskriver. Overgange mellem diagrammer, evt. tab af information og/eller tilføjelser. Konsistens. Problemanalyse For at kunne lære metoden (SU), vil vi bruge opgaven Lilleby Kommunebibliotek [2], som et eksempel på brug af UP og UML som hhv. udviklings metode og notations værktøj. Der vil være opsamling undervejs og afslutningsvis, samt en endelig evaluering og konklusion på begge projekter(læreprocessen, opgaven Lilleby Kommunebibliotek). De områder som vi indtil nu har beskæftiget os med i SU, har ikke introduceret os for alle aspekter i system udvikling. Analysen vil selvfølgeligt også bære præg heraf. En brainstorm resulterede i følgende strukturering af opgaven.

3 Figur 3 viser. udkast til udviklingsforløbet Hvis man skal følge den række af skridt som bogen anbefaler og som vi har gennemgået, er det oplagt at foretage analysen ud fra følgende skridt.. Brugerkrav. 2. Brugermønstre 3. Kollaborationsdiagrammer. 4. Klassediagrammer. 5. Sekvensdiagrammer. Det anbefales af forfatterne at den indledende analyse omkring det system som kunne tænkes udviklet tager sit afsæt i brugerne(s) krav. Begrebet bruger krav står kort og godt for, måden brugeren anskuer det eksisterende system ud fra et arbejdsrelateret sammenhæng. Dvs. at der er tale om en aktør i forhold til systemet, som skal have mulighed for at kunne udføre en række af opgaver. Det skal stilles op som en enkelte aktør overfor de funktioner aktøren skal kunne gøre brug af. Bruger mønstre er en metodisk beskrivelse af funktionalitet set fra brugerens perspektiv. Det kan ses som en måde at udtrykke de funktions muligheder systemet vil stille til rådighed og vise hvilke brugere som vil kommunikere med systemet. Første skridt i realiseringen af bruger mønstres til klasser består i at identificere de objekter/klasser der knytter sig til bruger mønstrene samt identificere deres indbyrdes relationer. Det sker ved først at identificere de entitetsobjekter der knytter sig til hver bruger mønstre. Resultatet kaldes en kollaboration. Dernæst identificeres der for hvert bruger mønstre/kollaboration de involverede objekters indbyrdes relationer; hvilke links der er mellem objekter, hvilke beskeder objekterne sender til hinanden, mv. resultatet kaldes et kollaborationsdiagram. Objektdiagrammer som Bennett[] beskriver side 63 (samt figur 7.5) har vi valgt ikke at medtage. Skridtet fra kollaborationsdiagrammer til objektdiagrammer forekommer simpelt og mekanisk samtidig med at objektdiagrammet ikke tilfører os ny viden eller overblik (i hvert fald ikke i den simple form de har optrådt i Bennett [] og i vores systemudviklingsprojekt).

4 Med udgangspunkt i kollaborationsdiagrammerne eller sekvensdiagrammerne, Er det muligt for os at skrive en kodestump i struktureret sprog. Vi vil ud fra de grafiske modeller være i stand til at aflæse operationens adfærd og logik, (input og output), samt selektioner, iterationer og sekvenser for hver enkelt bruger mønstre. Ved hjælp fra vores brugermønstre diagram og de enkelte brugermønsterbeskrivelser, vil vi være i stand til at udlede klasserne og deres attributter. Klassernes associationer, operationer(medlems funktioner) og multiplicitet kan udledes af kollaborationsdiagrammerne. Vi vælger at lave et enkelt sekvensdiagram, da disse notationsmæssigt er beskrevet i vores kollaborationsdiagrammer. Sekvensdiagrammer gør sig bedst nyttige i en tids estimeret situation, og det har vi ikke brug for i dette tilfælde. Det skal dog fremhæves at overskueligheden er en anden, og at man hurtigt kan se hvordan sekvensen afvikles. Vi vil gerne understrege at sekvensdiagrammet i denne situation er en smule overflødigt, da vores kollaborationsdiagrammer også vil indeholde sekvens-notation. Da vi starter fra bunden mht. at udvikle det i opgaven nævnte system, har vi ikke et dybdegående kendskab til den faktuelle situation, mht. hvordan et bibliotek helt præcist fungere. I erkendelsen af de evt. mangler der måtte være i systemet, vil det ikke have nogen nævneværdig effekt. Mest af alt fordi at det ikke er stillet som krav at udvikle systemet ud fra de standardiserede krav, der formodentlig vis måtte være udarbejdet af Kbh. Kommunes biblioteker. Bibliotekets umiddelbare problematik i opgaven er: Hvor befinder materialet sig. Hvad der skal ske med materialet. Projektafgrænsning Først og fremmest har vi besluttet at vægte læreprocessen og systemudviklingsprocessen højere end nøjagtigheden af bibliotekssystemet. Dvs. det er vigtigere at processerne er givende end at det udviklede system afspejler alle funktioner af et bibliotek 00 % korrekt Vi har endvidere afgrænset bibliotekssystemet til den funktionalitet der efterspørges i opgaveformuleringen. F.eks. beskriver vi ikke hvordan materiale behandles såfremt det bortkommer på trods af at det sandsynligvis er en naturlig del af et bibliotek i virkeligheden. Aktivitetsdiagrammerne er udeladt delvist fordi vi i starten af projektet ikke tillagde dem den nødvendige vægt og delvist fordi de blev glemt i det videre forløb. Opgaven er afgrænset i forhold til hvilke metoder og emner der bliver gennemgået i undervisningen i projektperioden. På den konto har vi fra starten fravalgt prototyper selvom vi kunne se at det var foreslået i opgaveformuleringen. Siden hen har vi fravalgt tilstandsdiagrammer da de blev introduceret så sent i perioden at vi ikke havde den fornødne tid til dette. Designdokumentet har vi været i tvivl om hvad skulle indeholde, f.eks. ses det af figur at vi har forestillet os designdelen skulle indeholde klassediagrammerne uden datatyper mm. Efter læsning af Bennett [] kapitel 4 står det mere klart hvad designdelen indeholder og at den del ikke bliver medtaget i rapporten da det også ligger for sent i forløbet.

5 Problemløsning Kravspecifikation Nr. Krav Brugermønstre Låner skal kunne låne materiale Registrer udlån 2 Låner skal kunne aflevere (lånt) materiale Registrer hjemkomst 3 Registrere en låner med stamoplysninger og identificere Opret låner låneren entydigt via CPR-nummer 4 Skøn- og fag litteratur skal registreres med Opret Materiale stamoplysninger med ISBN-nr. og eksemplarnr. 5 Mulighed for at udvide systemet med flere materiale N/A typer (Rettet fra: Udlån af tidsskrifter, videobånd, mv. (senere) ved 2. iteration) 6 Udlån skal registreres Registrer udlån 7 Hjemkomst skal registreres Registrer hjemkomst 8 Lave og registrer hjemkaldelse af udlån hvor lånefristen Lav hjemkaldelse er overskredet 9 Låner skal kunne foretage en reservation af udlånt Reserver materiale materiale 0 Udsende meddelelse om lånetilbud på reserveret Udsend lånetilbud hjemkommet materiale til første låner der registrerede sig Alle skal kunne foretage søgninger på bibliotekets Søg i/efter materiale materiale efter ISBN-nr., forfatter, titel 2 Systemet skal kunne udbygges med diverse udtræk af N/A informationer. Fx bøgernes alder, udlånsfrekvens, reservationsfrekvens,. 3 Et udlån består af nøjagtigt et eksemplar Registrer udlån Tabel 3 Kravspecifikation. Vi har ledt og spurgt efter hvordan man håndterer de krav der er markeret N/A og nonfunktionelle krav, da vi gerne vil vide hvordan man sikrer sig at N/A-krav ikke går i glemselen. Vi har ikke kunnet finde nogen løsning på dette. Aktørbeskrivelse Aktør Låner Ekspeditionsbibliotekar Administrativbibliotekar Beskrivelse En der kommer og låner materiale, afleverer det igen, reserverer materiale og får hjemkaldelse hvis fristen er overskredet. Søger efter materiale Opretter låner En der registrerer udlån/hjemkomst. Hjælper låner med søgning ( reservation). Registrerer/opretter materiale. Foretage hjemkaldelser. Udstede lånetilbud Tabel 3 Aktørbeskrivelser. Gennem iterationerne har antallet af aktørere varieret. I den mindste udgave har der blot været en låner og en bibliotekar. I en anden iteration var vi på vej til at dele alle bibliotekaropgaver ud i særskilte aktørere. Brugermønsterbeskrivelser Brugermønstre Registrer udlån Beskrivelse Lånerens lån registreres enkeltvis via lånerens CPR-nummer og materialets ISBN-nummer og eksemplarnummer. Låneperiode fastsættes.

6 Registrer hjemkomst. Opret låner Opret materiale Lav hjemkaldelse(r) Reserver materiale Opret lånetilbud. Søgning i/efter materiale Afhent lånetilbud Tabel 3 Brugermønsterbeskrivelser. Hjemkomst registreres med ISBN-nr og eksemplarnummer. Lånet afsluttet med dato. Lånet afvikles låneren. Registrer/opret låner med CPR-nr., samt stamoplysninger. Registrer/opret materiale med oplysninger (ISBN-nr, eksemplarer, type, oprettelsesdato (vi har valgt at fastsætte alt udlån til en måned)) Find overskredet låneperiode. Udskriv rykker til låner, registrer rykker. Søg materiale og reserver det til låner (husk reservationsdato). Find materiale der er hjemkommet og er reserveret. Send brev til låner som har reserveret materialet længst. Søg i materialer efter type, ISBN, titel, forfatter, status. Brugeren afhenter sit reserverede materiale. Lånetilbudet fjernes. Udlåner materialet.

7 Brugermønstre Afhent Lånetilbud «includes» Registrer Udlån Registrer Hjemkomst Låner Reserver Materiale «extends» Søgning efter materiale «extends» Opret Materiale Opret Lånetilbud Administrations Bibliotekar Lav hjemkaldelse Opret Låner Ekspeditions bibliotekar Figur 3 Brugermønsterdiagram

8 Kollaborationer Figur 3 Kollaboration for Opret Lånetilbud. Figur 3 Kollaboration for Opret Låner. Figur 3 Kollaboration for Registrer Udlån. Kollaborationsdiagrammer 2. opret() :OpretLånetilbudUI :OpretLånetilbud Administrativ bibliotekar 3. * hentreservation() 5.2 ~Reservation(). StartInterface() 4. * UdlånsStatus() [materiale ej udlånt og materiale ej tilbudt] 5. LåneTilbud() 4. * LåneTilbudStatus() 5. InformerLåner() :Reservation 0..* :Låner :Materiale :LåneTilbud 0..*..* 3. hentlåner() Figur 3 Opret lånetilbud 3.2 * hentmateriale()

9 2. opret() :OpretLånerUI :OpretLåner Ekspeditions bibliotekar. StartInterface() 2. Låner() :Låner Figur 3 Opret Låner 2. vælglåner() :RegistrerUdlånUI 3. vælgmateriale() :RegistrerUdlån Låner 2. * hentlåner(). StartInterface() 3. * hentmateriale() 4. Lån() :Låner :Lån :Materiale Figur 3 Registrer Udlån

10 Sekvensdiagram Figur 3 Sekvensdiagram for Opret lånetilbud

11 Struktureret sprog Opret Lånetilbud:. Gennemløb alle reservationer. a. Vælg den ældste reservation på det pågældende materiale. 2. Fortsæt kun med den udvalgte reservation. 3. Hent låneren. 4. Hent materiale. 5. Hvis materiale ej udlånt og materiale ej tilbudt. a. Opret lånetilbud på materiale til låner. b. Informer låner. c. Nedlæg reservation. Klassediagrammer «boundary» UserInterface :: OpretLåneTilbudUI «control» Control::OpretLåneTilbud +startinterface() +opret() Låner -navn -adresse -postnr -by +hentlåner() Reservation +hentreservation() +~Reservation()..* Materiale -Forfatter -Titel +hentmateriale() +udlånsstatus() +lånetilbudstatus() Figur 3 Klassediagram for Opret lånetilbud LåneTilbud -datofortilbud -tilbudsperiode +LåneTilbud() +informerlåner()

12 «boundary» UserInterface::OpretLånerUI +startinterface() «control» Control::OpretLåner +opret() Låner +cprnr +postnummer +navn +adresse +by +Låner() Figur 3 Klassediagram for Opret Låner. «boundary» RegistrerUdlånUI +startinterface() «control» RegistrerUdlån +vælglåner() +vælgmaterial() Låner +hentlåner() Lån +lånedato +låneperiode +Lån() Materiale +hentmateriale() Figur 3 Klassediagram for Registrer Udlån.

13 +hentlåner() +Låner() -navn -adresse -postnr. -by -cprnr. Låner +Lån() +~Lån() +overskredelånetid() +hjemkald() +informerlåner() -lånedato -låneperiode -hjemkaldelsesdato Lån +hentmateriale() +udlånsstatus() +lånetilbudsstatus() +Materiale() -ISBN -titel -type -forfatter -eksemplarnr. -oprettelsesdato Materiale +Reservation() +hentreservation() +~Reservation() -datoforoprettelse Reservation +~Lånetilbud() +hentlånetilbud() +Lånetilbud() +informerlåner() -datofortilbud -tilbudsperiode Lånetilbud * 0..*..* 0..* Figur 3 Samling af klasser

14 Konklusion Indledningsvis fremsatte vi flere mål for hele systemudviklingsforløbet. Det teoretiske aspekt, der omfatter brugen af notationsværktøjerne, har for så vidt været både indlysende i sin retmæssige brug, og samtidig en smule forvirrende. Notationen synes ikke at være konsistent i forhold til de metoder vi har været præsenteret for. F.eks. når vi i vores brugermønsterdiagram vælger at gøre brug af includes og extends Problemet opstår i konverteringsfasen fra et brugermønsterdiagram til et kollaborationsdiagram. Der figurerer ikke nogen åbenlys notation for includes og extends i den gennemgåede litteratur og derfor vil det synes at have en værdimæssig forringelse når man konverterer uden at få hele notationen konverteret. Vores endelige afgørelse blev, efter at have konsulteret vores undervisere, at vi på nuværende tidspunkt ikke har nogen løsning på denne notationsproblematik. Et andet problem opstod i forbindelse med udarbejdelsen af kollaborationsdiagrammerne. Notationen i bogen [] virker tvetydig med hensyn til om der itereres over en specifik instans eller samtlige instanser af en klasse (f.eks. * hentmateriale() i figur 8). Problemet ligger i om man kan antage at en forespørgsel på f.eks. en mængde af materialer, vil være i stand til at returnere det/de ønskede objekt(er) blandt samtlige instanser af klassen. Det synes ikke særligt intuitivt at man kan iterere over samtlige instanser af en klasse uden at have links til samtlige instanser. Dette svarer til at man spørger ud i den blå luft og får det rigtige svar. Vores evaluering af hele projektforløbet har resulteret i en række af arbejdsgange som bør kunne optimeres, til næste gang. Vi skal bl.a. være bedre til at dele det skrevne materiale, således at det på alle tidspunkter er tilgængelig for alle medlemmer af gruppen, resultatet skulle gerne være, at ingen behøver at vente i tilfælde af sygdom, fravær o. lign.. Der ud over vil uddelegering af arbejde/ansvar være at foretrække, da vi formoder at dette skulle være med til at give et bedre projektforløb og målsætninger. Vi tror på at denne arbejdsfordeling også vil være med til skærpe vores evner til at kunne estimere tidsforbruget i forhold til projektet, så vi ikke risikerer at sidde med alt for meget arbejde i sidste øjeblik. Dialogen i gruppen har været positiv, konstruktiv og lærende. Alle er blevet hørt og respekteret. Samarbejdet har ligeledes fungeret godt, hvilket nok skyldes at alle i gruppen har været opsatte på et så godt resultat som muligt. Vi synes at have nået de mål som vi indledningsvis har opstillet (se evt. indledning). Vores prioritering mht. læreprocessen mener vi har været korrekt, fordi den netop har hjulpet os til at forstå nogle ting i systemudvikling som vi sandsynligvis ville have fravalgt hvis vi kun skulle lave et bibliotekssystem.

15 Litteraturliste [] Object-Oriented Systems Analysis And Design. Simon Bennet, Steve McRobb and Ray Farmer, second edition 2002 [2] Lilleby Kommunebibliotek, Projekt, Efterår 2003.

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere