Lilleby Kommunebibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleby Kommunebibliotek"

Transkript

1 Lilleby Kommunebibliotek Første projekt i Systemudvikling Arne Jørgensen, Christian Skovgaard, Lotte Simonsen og Sonny Petersen 3. november 2003 Indledning... Problemformulering... Problemanalyse... Projektafgrænsning... Problemløsning... Kravspecifikation... Aktørbeskrivelse... Brugermønsterbeskrivelser... Brugermønstre... Kollaborationer... Kollaborationsdiagrammer... Sekvensdiagram... Struktureret sprog... Klassediagrammer... Konklusion... Litteraturliste...

2 Indledning Projektet har følgende 2 hovedformål:. At få en første erfaring med og forståelse af problemorienteret projektarbejde som indlæringsform, samt skriftlig og mundtlig formidling af projektets resultat. 2. At få et indblik i et systemudviklingsforløb, ved at gennemføre kravmodellering, objektorienteret analyse og objektorienteret design på et afgrænset administrativt system. Opgaven løses vha. de værktøjer som stilles til rådighed i bogen Object-Oriented Systems Analysis And Design[]. Problemformulering Ud fra de opstillede hovedformål og den konkret stillede opgave vil denne rapport derfor beskæftige sig med to centrale områder. Brugen af de indtil nu lærte teoretiske værktøjer. Løsning af den konkrete opgave vha. af værktøjerne. De af læreren opstillede hovedformål vil i projektudviklingssamarbejdet indgå som en naturlig del af udviklingsprocessen, som netop munder ud i denne skriftlige dokumentation, samt efterfølgende mundtlig fremlæggelse. Derfor vil vi i denne rapport koncentrere os om at bruge værktøjerne til at løse opgaven, samt vurdere værktøjernes brugbarhed. Vi vil vurdere brugen af værktøjer ud fra følgende punkter. Brugen af værktøjer. Manglende rutine. Manglende overblik. Bearbejdningsprocessen, rækkefølge for udarbejdelse af analyse/diagrammer m.m.. Brug af notation, hvad betyder det vi beskriver. Overgange mellem diagrammer, evt. tab af information og/eller tilføjelser. Konsistens. Problemanalyse For at kunne lære metoden (SU), vil vi bruge opgaven Lilleby Kommunebibliotek [2], som et eksempel på brug af UP og UML som hhv. udviklings metode og notations værktøj. Der vil være opsamling undervejs og afslutningsvis, samt en endelig evaluering og konklusion på begge projekter(læreprocessen, opgaven Lilleby Kommunebibliotek). De områder som vi indtil nu har beskæftiget os med i SU, har ikke introduceret os for alle aspekter i system udvikling. Analysen vil selvfølgeligt også bære præg heraf. En brainstorm resulterede i følgende strukturering af opgaven.

3 Figur 3 viser. udkast til udviklingsforløbet Hvis man skal følge den række af skridt som bogen anbefaler og som vi har gennemgået, er det oplagt at foretage analysen ud fra følgende skridt.. Brugerkrav. 2. Brugermønstre 3. Kollaborationsdiagrammer. 4. Klassediagrammer. 5. Sekvensdiagrammer. Det anbefales af forfatterne at den indledende analyse omkring det system som kunne tænkes udviklet tager sit afsæt i brugerne(s) krav. Begrebet bruger krav står kort og godt for, måden brugeren anskuer det eksisterende system ud fra et arbejdsrelateret sammenhæng. Dvs. at der er tale om en aktør i forhold til systemet, som skal have mulighed for at kunne udføre en række af opgaver. Det skal stilles op som en enkelte aktør overfor de funktioner aktøren skal kunne gøre brug af. Bruger mønstre er en metodisk beskrivelse af funktionalitet set fra brugerens perspektiv. Det kan ses som en måde at udtrykke de funktions muligheder systemet vil stille til rådighed og vise hvilke brugere som vil kommunikere med systemet. Første skridt i realiseringen af bruger mønstres til klasser består i at identificere de objekter/klasser der knytter sig til bruger mønstrene samt identificere deres indbyrdes relationer. Det sker ved først at identificere de entitetsobjekter der knytter sig til hver bruger mønstre. Resultatet kaldes en kollaboration. Dernæst identificeres der for hvert bruger mønstre/kollaboration de involverede objekters indbyrdes relationer; hvilke links der er mellem objekter, hvilke beskeder objekterne sender til hinanden, mv. resultatet kaldes et kollaborationsdiagram. Objektdiagrammer som Bennett[] beskriver side 63 (samt figur 7.5) har vi valgt ikke at medtage. Skridtet fra kollaborationsdiagrammer til objektdiagrammer forekommer simpelt og mekanisk samtidig med at objektdiagrammet ikke tilfører os ny viden eller overblik (i hvert fald ikke i den simple form de har optrådt i Bennett [] og i vores systemudviklingsprojekt).

4 Med udgangspunkt i kollaborationsdiagrammerne eller sekvensdiagrammerne, Er det muligt for os at skrive en kodestump i struktureret sprog. Vi vil ud fra de grafiske modeller være i stand til at aflæse operationens adfærd og logik, (input og output), samt selektioner, iterationer og sekvenser for hver enkelt bruger mønstre. Ved hjælp fra vores brugermønstre diagram og de enkelte brugermønsterbeskrivelser, vil vi være i stand til at udlede klasserne og deres attributter. Klassernes associationer, operationer(medlems funktioner) og multiplicitet kan udledes af kollaborationsdiagrammerne. Vi vælger at lave et enkelt sekvensdiagram, da disse notationsmæssigt er beskrevet i vores kollaborationsdiagrammer. Sekvensdiagrammer gør sig bedst nyttige i en tids estimeret situation, og det har vi ikke brug for i dette tilfælde. Det skal dog fremhæves at overskueligheden er en anden, og at man hurtigt kan se hvordan sekvensen afvikles. Vi vil gerne understrege at sekvensdiagrammet i denne situation er en smule overflødigt, da vores kollaborationsdiagrammer også vil indeholde sekvens-notation. Da vi starter fra bunden mht. at udvikle det i opgaven nævnte system, har vi ikke et dybdegående kendskab til den faktuelle situation, mht. hvordan et bibliotek helt præcist fungere. I erkendelsen af de evt. mangler der måtte være i systemet, vil det ikke have nogen nævneværdig effekt. Mest af alt fordi at det ikke er stillet som krav at udvikle systemet ud fra de standardiserede krav, der formodentlig vis måtte være udarbejdet af Kbh. Kommunes biblioteker. Bibliotekets umiddelbare problematik i opgaven er: Hvor befinder materialet sig. Hvad der skal ske med materialet. Projektafgrænsning Først og fremmest har vi besluttet at vægte læreprocessen og systemudviklingsprocessen højere end nøjagtigheden af bibliotekssystemet. Dvs. det er vigtigere at processerne er givende end at det udviklede system afspejler alle funktioner af et bibliotek 00 % korrekt Vi har endvidere afgrænset bibliotekssystemet til den funktionalitet der efterspørges i opgaveformuleringen. F.eks. beskriver vi ikke hvordan materiale behandles såfremt det bortkommer på trods af at det sandsynligvis er en naturlig del af et bibliotek i virkeligheden. Aktivitetsdiagrammerne er udeladt delvist fordi vi i starten af projektet ikke tillagde dem den nødvendige vægt og delvist fordi de blev glemt i det videre forløb. Opgaven er afgrænset i forhold til hvilke metoder og emner der bliver gennemgået i undervisningen i projektperioden. På den konto har vi fra starten fravalgt prototyper selvom vi kunne se at det var foreslået i opgaveformuleringen. Siden hen har vi fravalgt tilstandsdiagrammer da de blev introduceret så sent i perioden at vi ikke havde den fornødne tid til dette. Designdokumentet har vi været i tvivl om hvad skulle indeholde, f.eks. ses det af figur at vi har forestillet os designdelen skulle indeholde klassediagrammerne uden datatyper mm. Efter læsning af Bennett [] kapitel 4 står det mere klart hvad designdelen indeholder og at den del ikke bliver medtaget i rapporten da det også ligger for sent i forløbet.

5 Problemløsning Kravspecifikation Nr. Krav Brugermønstre Låner skal kunne låne materiale Registrer udlån 2 Låner skal kunne aflevere (lånt) materiale Registrer hjemkomst 3 Registrere en låner med stamoplysninger og identificere Opret låner låneren entydigt via CPR-nummer 4 Skøn- og fag litteratur skal registreres med Opret Materiale stamoplysninger med ISBN-nr. og eksemplarnr. 5 Mulighed for at udvide systemet med flere materiale N/A typer (Rettet fra: Udlån af tidsskrifter, videobånd, mv. (senere) ved 2. iteration) 6 Udlån skal registreres Registrer udlån 7 Hjemkomst skal registreres Registrer hjemkomst 8 Lave og registrer hjemkaldelse af udlån hvor lånefristen Lav hjemkaldelse er overskredet 9 Låner skal kunne foretage en reservation af udlånt Reserver materiale materiale 0 Udsende meddelelse om lånetilbud på reserveret Udsend lånetilbud hjemkommet materiale til første låner der registrerede sig Alle skal kunne foretage søgninger på bibliotekets Søg i/efter materiale materiale efter ISBN-nr., forfatter, titel 2 Systemet skal kunne udbygges med diverse udtræk af N/A informationer. Fx bøgernes alder, udlånsfrekvens, reservationsfrekvens,. 3 Et udlån består af nøjagtigt et eksemplar Registrer udlån Tabel 3 Kravspecifikation. Vi har ledt og spurgt efter hvordan man håndterer de krav der er markeret N/A og nonfunktionelle krav, da vi gerne vil vide hvordan man sikrer sig at N/A-krav ikke går i glemselen. Vi har ikke kunnet finde nogen løsning på dette. Aktørbeskrivelse Aktør Låner Ekspeditionsbibliotekar Administrativbibliotekar Beskrivelse En der kommer og låner materiale, afleverer det igen, reserverer materiale og får hjemkaldelse hvis fristen er overskredet. Søger efter materiale Opretter låner En der registrerer udlån/hjemkomst. Hjælper låner med søgning ( reservation). Registrerer/opretter materiale. Foretage hjemkaldelser. Udstede lånetilbud Tabel 3 Aktørbeskrivelser. Gennem iterationerne har antallet af aktørere varieret. I den mindste udgave har der blot været en låner og en bibliotekar. I en anden iteration var vi på vej til at dele alle bibliotekaropgaver ud i særskilte aktørere. Brugermønsterbeskrivelser Brugermønstre Registrer udlån Beskrivelse Lånerens lån registreres enkeltvis via lånerens CPR-nummer og materialets ISBN-nummer og eksemplarnummer. Låneperiode fastsættes.

6 Registrer hjemkomst. Opret låner Opret materiale Lav hjemkaldelse(r) Reserver materiale Opret lånetilbud. Søgning i/efter materiale Afhent lånetilbud Tabel 3 Brugermønsterbeskrivelser. Hjemkomst registreres med ISBN-nr og eksemplarnummer. Lånet afsluttet med dato. Lånet afvikles låneren. Registrer/opret låner med CPR-nr., samt stamoplysninger. Registrer/opret materiale med oplysninger (ISBN-nr, eksemplarer, type, oprettelsesdato (vi har valgt at fastsætte alt udlån til en måned)) Find overskredet låneperiode. Udskriv rykker til låner, registrer rykker. Søg materiale og reserver det til låner (husk reservationsdato). Find materiale der er hjemkommet og er reserveret. Send brev til låner som har reserveret materialet længst. Søg i materialer efter type, ISBN, titel, forfatter, status. Brugeren afhenter sit reserverede materiale. Lånetilbudet fjernes. Udlåner materialet.

7 Brugermønstre Afhent Lånetilbud «includes» Registrer Udlån Registrer Hjemkomst Låner Reserver Materiale «extends» Søgning efter materiale «extends» Opret Materiale Opret Lånetilbud Administrations Bibliotekar Lav hjemkaldelse Opret Låner Ekspeditions bibliotekar Figur 3 Brugermønsterdiagram

8 Kollaborationer Figur 3 Kollaboration for Opret Lånetilbud. Figur 3 Kollaboration for Opret Låner. Figur 3 Kollaboration for Registrer Udlån. Kollaborationsdiagrammer 2. opret() :OpretLånetilbudUI :OpretLånetilbud Administrativ bibliotekar 3. * hentreservation() 5.2 ~Reservation(). StartInterface() 4. * UdlånsStatus() [materiale ej udlånt og materiale ej tilbudt] 5. LåneTilbud() 4. * LåneTilbudStatus() 5. InformerLåner() :Reservation 0..* :Låner :Materiale :LåneTilbud 0..*..* 3. hentlåner() Figur 3 Opret lånetilbud 3.2 * hentmateriale()

9 2. opret() :OpretLånerUI :OpretLåner Ekspeditions bibliotekar. StartInterface() 2. Låner() :Låner Figur 3 Opret Låner 2. vælglåner() :RegistrerUdlånUI 3. vælgmateriale() :RegistrerUdlån Låner 2. * hentlåner(). StartInterface() 3. * hentmateriale() 4. Lån() :Låner :Lån :Materiale Figur 3 Registrer Udlån

10 Sekvensdiagram Figur 3 Sekvensdiagram for Opret lånetilbud

11 Struktureret sprog Opret Lånetilbud:. Gennemløb alle reservationer. a. Vælg den ældste reservation på det pågældende materiale. 2. Fortsæt kun med den udvalgte reservation. 3. Hent låneren. 4. Hent materiale. 5. Hvis materiale ej udlånt og materiale ej tilbudt. a. Opret lånetilbud på materiale til låner. b. Informer låner. c. Nedlæg reservation. Klassediagrammer «boundary» UserInterface :: OpretLåneTilbudUI «control» Control::OpretLåneTilbud +startinterface() +opret() Låner -navn -adresse -postnr -by +hentlåner() Reservation +hentreservation() +~Reservation()..* Materiale -Forfatter -Titel +hentmateriale() +udlånsstatus() +lånetilbudstatus() Figur 3 Klassediagram for Opret lånetilbud LåneTilbud -datofortilbud -tilbudsperiode +LåneTilbud() +informerlåner()

12 «boundary» UserInterface::OpretLånerUI +startinterface() «control» Control::OpretLåner +opret() Låner +cprnr +postnummer +navn +adresse +by +Låner() Figur 3 Klassediagram for Opret Låner. «boundary» RegistrerUdlånUI +startinterface() «control» RegistrerUdlån +vælglåner() +vælgmaterial() Låner +hentlåner() Lån +lånedato +låneperiode +Lån() Materiale +hentmateriale() Figur 3 Klassediagram for Registrer Udlån.

13 +hentlåner() +Låner() -navn -adresse -postnr. -by -cprnr. Låner +Lån() +~Lån() +overskredelånetid() +hjemkald() +informerlåner() -lånedato -låneperiode -hjemkaldelsesdato Lån +hentmateriale() +udlånsstatus() +lånetilbudsstatus() +Materiale() -ISBN -titel -type -forfatter -eksemplarnr. -oprettelsesdato Materiale +Reservation() +hentreservation() +~Reservation() -datoforoprettelse Reservation +~Lånetilbud() +hentlånetilbud() +Lånetilbud() +informerlåner() -datofortilbud -tilbudsperiode Lånetilbud * 0..*..* 0..* Figur 3 Samling af klasser

14 Konklusion Indledningsvis fremsatte vi flere mål for hele systemudviklingsforløbet. Det teoretiske aspekt, der omfatter brugen af notationsværktøjerne, har for så vidt været både indlysende i sin retmæssige brug, og samtidig en smule forvirrende. Notationen synes ikke at være konsistent i forhold til de metoder vi har været præsenteret for. F.eks. når vi i vores brugermønsterdiagram vælger at gøre brug af includes og extends Problemet opstår i konverteringsfasen fra et brugermønsterdiagram til et kollaborationsdiagram. Der figurerer ikke nogen åbenlys notation for includes og extends i den gennemgåede litteratur og derfor vil det synes at have en værdimæssig forringelse når man konverterer uden at få hele notationen konverteret. Vores endelige afgørelse blev, efter at have konsulteret vores undervisere, at vi på nuværende tidspunkt ikke har nogen løsning på denne notationsproblematik. Et andet problem opstod i forbindelse med udarbejdelsen af kollaborationsdiagrammerne. Notationen i bogen [] virker tvetydig med hensyn til om der itereres over en specifik instans eller samtlige instanser af en klasse (f.eks. * hentmateriale() i figur 8). Problemet ligger i om man kan antage at en forespørgsel på f.eks. en mængde af materialer, vil være i stand til at returnere det/de ønskede objekt(er) blandt samtlige instanser af klassen. Det synes ikke særligt intuitivt at man kan iterere over samtlige instanser af en klasse uden at have links til samtlige instanser. Dette svarer til at man spørger ud i den blå luft og får det rigtige svar. Vores evaluering af hele projektforløbet har resulteret i en række af arbejdsgange som bør kunne optimeres, til næste gang. Vi skal bl.a. være bedre til at dele det skrevne materiale, således at det på alle tidspunkter er tilgængelig for alle medlemmer af gruppen, resultatet skulle gerne være, at ingen behøver at vente i tilfælde af sygdom, fravær o. lign.. Der ud over vil uddelegering af arbejde/ansvar være at foretrække, da vi formoder at dette skulle være med til at give et bedre projektforløb og målsætninger. Vi tror på at denne arbejdsfordeling også vil være med til skærpe vores evner til at kunne estimere tidsforbruget i forhold til projektet, så vi ikke risikerer at sidde med alt for meget arbejde i sidste øjeblik. Dialogen i gruppen har været positiv, konstruktiv og lærende. Alle er blevet hørt og respekteret. Samarbejdet har ligeledes fungeret godt, hvilket nok skyldes at alle i gruppen har været opsatte på et så godt resultat som muligt. Vi synes at have nået de mål som vi indledningsvis har opstillet (se evt. indledning). Vores prioritering mht. læreprocessen mener vi har været korrekt, fordi den netop har hjulpet os til at forstå nogle ting i systemudvikling som vi sandsynligvis ville have fravalgt hvis vi kun skulle lave et bibliotekssystem.

15 Litteraturliste [] Object-Oriented Systems Analysis And Design. Simon Bennet, Steve McRobb and Ray Farmer, second edition 2002 [2] Lilleby Kommunebibliotek, Projekt, Efterår 2003.

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA UML-Light (Note: UML-Light T33, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA Programmering PRG + Semesterprojekter PRJ+PRJ2 Version: 20--2004 Indhold Første del: Introduktion til UML-Light og UML Klasser og objekter

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

A/S Trykkergården. Gruppe 4: Sonny, Christian, Arne og Lotte

A/S Trykkergården. Gruppe 4: Sonny, Christian, Arne og Lotte A/S Trykkergården Gruppe 4: Sonny, Christian, Arne og Lotte Virksomhedsanalysen...2 Problemformulering...2 Projektafgrænsning...2 Problemanalyse...3 Sagsorienteret ordrestyring...3 Bogholderiet...4 Formel

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Institut for Datalogi Aalborg Universitet

Institut for Datalogi Aalborg Universitet Institut for Datalogi Aalborg Universitet Titel: M.I.B Tema: Udvikling af programmel Projektperiode: DAT1, 2. september 2006 21. december 2006 Projektgruppe: d101a Gruppemedlemmer: David-Sebastian Bahr

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Velkommen til. Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos Brüel & Kjær. 14. september 2012, 9.30 12.30

Velkommen til. Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos Brüel & Kjær. 14. september 2012, 9.30 12.30 Velkommen til Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos 14. september 2012, 9.30 12.30 Flemming Hansen, IT innovation e-mail: flemming.hansen@it-innovation.dk Kravspecifikation i softwareudvikling,

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og medarbejdere: Ledelse

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Prototypeprojekt. Lisbeth Ammitzbøll, Arne Jørgensen, Rene Jørgensen og Lotte Simonsen (gruppe 4) 20. april 2005. Indhold

Prototypeprojekt. Lisbeth Ammitzbøll, Arne Jørgensen, Rene Jørgensen og Lotte Simonsen (gruppe 4) 20. april 2005. Indhold Prototypeprojekt Lisbeth Ammitzbøll, Arne Jørgensen, Rene Jørgensen og Lotte Simonsen (gruppe 4) 20. april 2005 Indhold 1. Indledning/problemformulering 2 2. Kravspecifikation og evalueringsteknikker 2

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Spørgsmål/svar til Sip2-profil

Spørgsmål/svar til Sip2-profil NOTAT Fælles Bibliotekssystem Spørgsmål/svar til Sip2-profil Oprettet den 27. februar 2015 Spørgsmål 1 AU felt. Normalt (i alle andre ILS er vi har mødt) er AU feltet brugt til at hente information omkring

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Kortlæg din læringsstil

Kortlæg din læringsstil Kortlæg din læringsstil For hver af de 44 spørgsmål som følger skal du svare enten a eller b. Du skal vælge udelukkende ét svar for hver spørgsmål. Hvis du føler, at du både kan besvare et spørgsmål med

Læs mere