Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012"

Transkript

1 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert Sørensen, Mia Rangholm Varming, Jørgen Svenstrup, Julie Rasmussen og Mads Kolte-Olsen (referent). Afbud: Ulrik Grønbjerg Andersen. Mødested Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København K. Mødetid Mødet blev holdt tirsdag den 26. juni, kl Gæster: Mads Helmer-Hansen (formand DDS Drift og Service) og Mikkel Rode (korpskontoret). 1. Godkende dagsorden for korpsledelsens møde Dagsorden Marianne Karstensen gennemgik dagsorden for mødet. Der blev udtrykt bekymring over, at bilag igen ikke var klar senest 8 dage inden mødet. Korpsledelsen tog bekymringen til efterretning. Korpsledelsen godkendte dagsorden. 2. Godkende referat Referat korpsledelsens møde den juni 2012 Marianne Karstensen præsenterede referat af korpsledelsens møde den juni Man spurgte, om lånetilbud til Brejning Efterskole stadig var gældende. Man ønsker en udløbsdato på lånetilbuddet. Man ønsker, at det fremgår af referat, at beslutning om Brejning Efterskole var en hastesag, og at alle i korpsledelsen bakkede op om at behandle sagen som sådan. Man ønsker tydelig tildeling af ansvar for konkrete opgaver i referatet. Man ønskede under punkt Tal for gruppeudvikling, at der i konklusionen bliver tilføjet redegørelse for grupper og divisioners udviklingsplaner. Korpsledelsen godkendte referatet fra mødet den juni 2012 med følgende ændringer: Punkt Tal for gruppeudvikling bliver i konklusionen tilføjet redegørelse for grupper og divisioners udviklingsplaner. Punkt Brejning Efterskole: Beslutning om Brejning var en hastesag. Alle i korpsledelsen bakkede op om at behandle sagen som sådan

2 Navne med ansvarlige for konkrete opgaver bliver tilføjet. Korpsledelsen bad DDS Drift og Service om at udarbejde en indstilling til korpsledelsens møde den august om et lånetilbud til Korinth Efterskole og et forslag til udløbsdato for lånetilbud til begge efterskoler. 3. Finansiering af Gruppelivsseminar Mads Helmer-Hansen redegjorde for indstilling om finansiering af seminar til gruppeudvikling Gruppegejst i sidste weekend af september Mads Helmer-Hansen redegjorde for indholdet af Spejd 2020 udviklingspulje samt budgetlinier om anerkendende tilgang og gruppeudvikling. Formålet med disse budgetlinier stemmer overordnet set overens med formålet for Gruppegejst. Korpsledelsen godkendte forslag til finansiering af seminar til gruppeudvikling Gruppegejst: Reduktion i budget 2012 for Spejd 2020 Udviklingspulje med kr. Anerkendende tilgang med kr. Reduktion i Gruppeudvikling med kr. Samlet omdisponering kr. Korpsledelsen bad korpskontoret om at indarbejde ændringerne i budget Finansiering af aktivitetsbase Mads Helmer-Hansen redegjorde for indstilling om finansiering af Aktivitetsdatabase Ingen yderligere bemærkninger. Korpsledelsen godkendte forslag til finansiering af aktivitetsdatabase inden for budget 2012: Omdisponering inden for DDS Programs eget budget kr. Forventet ekstra kontingentindtægt i 2012 i forhold til budget kr. Ekstra tipsindtægt og refusion af internationale udgifter i forhold til budget kr. Forventet ekstra korpsafgift fra Spejder Sport i forhold budget kr. Samlet omdisponering kr

3 5. Kommissorium for DDS Drift og Service Notat om fordeling af ansvar mht. korpsets økonomi Jørgen Svenstrup orienterede om notat om fordeling af ansvar i Det Danske Spejderkorps mht. korpsets økonomi. Notat blev konkluderet tirsdag den 19. juni 2012 af Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Mads Helmer-Hansen og Mads Kolte-Olsen. Notatets funktion er at være grundlag for det videre arbejde med at formulere kommissorium for DDS Drift og Service. Notatets principper vil blive indarbejdet i kommissoriet og herefter ikke have selvstændig status. Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Budget 2013 Baggrund Karen Vejby lagde op til drøftelse af de politiske elementer i budget 2013 inden for: Driftsøkonomi i arrangementer og almindelig drift Investeringer Ekstern finansiering Ramme til fælles spejderarbejde Råderum til senere disponering Forudsætninger Man drøftede de seks temaer i en open space model. Driftsøkonomi i arrangementer og almindelig drift: n i open space viste, at man ønsker, at arrangementer og almindelig drift med indtægter som udgangspunkt skal hvile i sig selv. Man ønsker desuden, at korpsledelsen i enkelte tilfælde og ved konkret vurdering kan fravige dette princip og yde tilskud til arrangement og almindelig drift. Når det sker, skal det være synligt og have karakter af investering i udvikling. Investeringer: n i open space gav flere forslag til investeringer. Forslag kan blive spillet ind i budgetforløbet som ønsker til budget Korpskontoret skriver forslag til investeringer rent. Såfremt man ønsker, at forslag skal ind i forslag til budget 2013, skal man fremsætte selvstændigt forslag i budgetforløbet. Ekstern finansiering: n i open space viste, at man bakker op om, at ved ekstern finansiering skal indtægten stå mål med indsatsen, f.eks. ved minimum at være på kr. for at kunne dække administrative omkostninger og ekstern revision... Der var stemning for, at man foreløbig udelader ekstern finansiering i budget Man kan senere indsætte et mål for ekstern finansiering. Ramme til fælles spejderarbejde: n i open space viste, at der er opbakning til at støtte det fælles spejderarbejde økonomisk. Man ønsker dog ikke en særskilt pulje til dette i budget Man ønsker snarere, at det af konkrete forslag til budget 2013 fremgår, om forslaget støtter op om det fælles spejderarbejde i Danmark. n i open space viste, at der i plenum var grundlag for yderligere drøftelser af Råderum til senere disponering og Forudsætninger. og konklusion er nedenfor samlet for hvert tema. Råderum til senere disponering, drøftelse: Man gav i drøftelsen af råderum udtryk for: Et råderum til senere disponering kan gøre organisationen mere fleksibel, idet korpsledelse kan finansiere projekter efterhånden, som de opstår. Råderum skal følges af formulering af politiske hensigter. Et råderum gør penge til nye projekter lettere tilgængelige, da de bliver fordelt både i løbet af året og ved budgetlægningen i året før. Man må vurdere om et råderum understøtter korpsledelsens intention om at være ledelse på et strategisk niveau

4 Korpsledelsen kan med et råderum i løbet af året understøtte bestemte strategiske indsatser, men der er betydelig risiko for, at korpsledelsen bliver sagsbehandler. Korpsledelsen har med kommissorier sat retning og ramme for alle hovedudvalg. Budget 2013 skal hænge sammen med mål og handlinger i kommissorier og derfor bør der i Budget 2013 snarere være et råderum til hovedudvalgenes senere disponering. Man ønsker hellere at hovedudvalg bruger tid på at gennemføre handlinger og følge op på kommissorier end at søge om penge. Budget 2012 har flere eksempler på budgetlinier, hvor formålet er løst beskrevet. Man kunne med fordel skærpe kravene til ønskeblokke før de bliver indarbejdet i budget i Man talte for at et råderum i budgettet kan give incitament til større grad af projekt-arbejde på tværs af hovedudvalg med fokus på effekt i målgruppe. Råderum konklusion: Korpsledelsen ønsker et budget, hvor drift afspejler de reelle udgifter og indtægter. Hovedudvalgs budget 2013 skal svare til forventningerne, som er formuleret i kommissorium. Korpsledelsen ønsker at motivere udvalg til handling og anerkender, at ansvar, energi, ressourcer og kompetencer til at omsætte budget til effekt ligger i hovedudvalg. Korpsledelsen ønsker at sende et signal til hovedudvalg om, at man altid kan henvende sig med forslag til gode projekter, og at korpsledelsen gerne vil forsøge at finde finansiering til gode projekter. Korpsledelsen har fortsat brug for en pulje til senere disponering. Størrelsen fastsættes senere. Korpsledelsen ønsker, at der bliver stillet høje krav til kvalitet af ønskeblokke, før de bliver indarbejdet i forslag til budget Forudsætninger, drøftelse Man gav i drøftelsen af forudsætninger udtryk for: Investeringer til udvikling af spejderarbejdet kan finansieres af egenkapitalen. Man bør arbejde aktivt med at investere i udvikling. Der blev redegjort for, at DUF har mulighed for at reducere i tipstilskud, såfremt en organisations overskud overstiger tipstilskud. Fremtid for tipstilskud er uklar, og man ønsker en redegørelse for scenarier og for Det Danske Spejderkorps handlerum. Anvendelse af Spejder Sport resultat er en særskilt drøftelse. Forudsætninger konklusion: Korpsledelsen besluttede at stile mod et resultat 0 mio. kr. inden råderum på x kr. og finansielle indtægter. Størrelsen af råderum og samlet budgetmål afklarer korpsledelsen på augustmødet, når man har overblik over ønsker fra hovedudvalg. Korpsledelsen bad DDS Drift og Service om at undersøge handlemuligheder i forhold til tipstilskud. Korpsledelsen takkede for en værdifuld drøftelse af ramme for budget Korpsledelsen bad DDS Drift og Service sammen med korpskontoret og hovedudvalg om at udarbejde forslag til budget 2013 til drøftelse på korpsledelsens møde den august. 7. International Commissioner WAGGGS/PFD og WOSM/FDD Katja Salomon Johansen redegjorde for resultatet af skriftlig behandling af international commissioner for WAGGGS / Pigespejdernes Fællesråd

5 Morten Kerrn-Jespersen præsenterede forslag til international commissioner for WOSM / Fællesrådet for Danske Drengespejdere. Korpsledelsen bekræftede beslutning om Stine Kofoed Frederiksen som international commissioner for WAGGGS / Pigespejdernes Fællesråd. Korpsledelsen bakkede op om Torben Mølby som international commissioner for WOSM / Fællesrådet for Danske Drengespejdere. Morten Kerrn-Jespersen bringer opbakning videre til Fællesrådet for Danske Drengespejdere. Korpsledelsen takkede Stine Nielsen og Steen Petersen for deres store arbejde og ser frem til samarbejdet med Stine Kofoed Frederiksen og Torben Mølby. 8. Eventuelt Spejdernes Lejr Marianne Karstensen orienterede om de arrangementer på Spejdernes Lejr 2012, hvor korpsledelsen er inviteret. Man bød ind til en bruttoliste over deltagere til arrangement den 24. juli om læring: Julie finder 2 deltagere fra DDS Uddannelse Katja finder 2 deltagere DDS Relationer Katja Salomon Erik Aabjerg Friis Mia Rangholm Varming Rasmus Jensen Jørgen Svenstrup Søren Eriksen Marianne Karstensen Morten Kerrn-Jespersen Mads Kolte-Olsen sørger for tilmelding af 10 personer til arrangement den 24. juli. Marianne Karstensen sammensætter den endelige deltagerliste Erik Aabjerg Friis orienterede om, at lejren har udarbejdet en presseguide. Repræsentanter for lejren udtaler sig om lejren. Der er dialog mellem korpschefer om koordineringer af udtalelser om det fælles spejderarbejde efter lejren. Man aftalte at sende bidrag til ekspertliste til Spejdernes Lejr Beredskabsplan er godkendt af Holstebro Kommune. Deltagerantallet i revideret budget ser ud til at holde. Jobber-situation er presset. Erik Aabjerg Friis beder om forslag til projekter, som kan udmønte bevilling fra Velux-fonden i Korpsrådsmøde Julie Rasmussen beder om bidrag til debatemner på korpsrådsmødet inden den 1. juli. Strategiarbejdet Jørgen Svenstrup kobler sig på ressource-sjakket. Mia Rangholm Varming og Christine Fribert Sørensen kobler sig på sjakket for interne perspektiv. Referat fra korpsledelsens møder Man ønsker referat fra korpsledelsen senest 8 dage efter mødet, jf. forretningsorden. Forretningsudvalget følger op på tiltag, som korpsledelsen aftalte på mødet den juni. 9. Korpsledelsens kommunikation efter mødet Korpsledelsen traf ikke eksplicit konklusion om kommunikation efter mødet. Det vil dog i overensstemmelse med prioritering af mødet være budget 2013, som bliver hovedhistorien fra mødet. DDS Drift og Service og korpskontoret står for kommunikation, som sker primo juli ved udmelding om budgetforløb til budgetansvarlige

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere