Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium"

Transkript

1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl ca Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet. Vedlagt som bilag Siden sidst: Elevtal Støvring Gymnasium kan optage 168 elever i 1g (6 klasser med 28 elever i gennemsnit). Status i skrivende stund er 161 elever. Erfaringsvis vil antallet af ansøgere ændre sig mange gange fra nu og frem til omkring efterårsferien. Det samlede elevtal er lige nu 484 elever, og da der stopper g-elever, vil vi forvente at elevtallet er konstant omkring 485 elever hen over Dette skal sammenholdes med et budgetteret elevtal på 491 elever, idet vi budgetterede med at 1.g-klasserne blev fyldt helt op. Ansættelser Tre lærere går på pension, to pr. 1. august og en pr. 1 oktober. Vi har fastansat 3 nye lærere: Sara Frederiksen (samfundsfag, dansk) Mikkel H. Brynildsen (matematik, fysik) Helle F. Dittmann (spansk, idræt). Ny IPad-klasse. Vi har i kommende 3.g to ipad-klasser, i kommende 2.g en ipad-klasse. Da en gruppe lærere har opbygget erfaringer og fortsat ønsker at undervise med ipads også i de nye klasser næste år, er det nu planen at oprette en ny 1.g-klasse og indkøbe ipads til eleverne, som de får stillet til rådighed i deres gymnasietid. Støvring Gymnasium har i perioden siden til været en del af et ministerielt forsøg Anvendelse af ipads i undervisningen. Internationale aktiviteter i kommende skoleår Vi deltager i et Commeniusprojekt sammen med vore partnere i Norge, Tyskland og Spanien. Projektet har titlen Europe s future our business, nøgleordene er innovation og iværksætteri. Nuværende 1c deltager i projektet. Studierejser med stamklasser. Alle 2.g-klasser har en studierejse til en destination i Europa. 1

2 Rejser med 3.g-sproghold: Kinesiskholdet rejser to uger til Kina, denne gang sammen med borgmesterdelegation fra Rebild Kommune. Franskholdet rejser til Paris i 4 dage. Tyskholdet deltager i sommerskole i Neustrelitz. Abroadklasserne i 1.g og 2.g rejser på udveksling til hhv. vores partnerskole i Canada og en af vore partnerskoler i Spanien. Nordplus: Vi har fået afslag fra Nordisk Råd på en ansøgning, der involverede lærere og elever fra vore partnerskoler i Finland, Sverige og Norge. Vi vil prøve at realisere et måske mindre ambitiøst samarbejdsprojekt, det er vigtigt at fastholde de gode kontakter. Bygningsrenoveringen Renoveringen blev afsluttet d. 8. april. Den samlede pris blev lidt under det budgetterede, tagrenoveringen kostede 9,0 mio, ventilationsanlægget 2 mio og solceller 0,7 mio. Som besluttet tidligere tager vi udgiften til trapezpladerne (indvendig renovering) over bygningskontoen 2014, pris ca. 0,5 mio kr. I forbindelse med opstarten af renoveringsprojektet fik vi et lånetilbud hos Realkredit Danmark på 8 mio kr. Beløbet var et forsigtigt skøn, som tog højde for, at der var plads til uforudsete ekstraudgifter ( en slags livrem og seler ). Den tidligere bestyrelse har i bemyndigelse 1. oktober 2013 godkendt, at der optages de nødvendige lån. Efter at renoveringen nu er færdig, skønner vi, at et lån på 6 mio. kr. vil være nok til at opretholde en god likviditet fremover. Vi har derfor aftalt et nyt lånetilbud med RD på dette beløb. Lånet skal underskrives af bestyrelsesformand og rektor. 4. Regnskabsstatus Regnskab for 1. kvartal 2014 vedlægges som bilag 2. Ligeledes vedlægges budget for 2014 som orientering, bilag 3a og bilag 3b. På mødet bliver det foreløbige halvårsregnskab uddelt, det vil ikke være det endelige halvårsregnskab, men det vil være retvisende, da bestyrelsesmødet ligger meget tæt på 1. juli. (Normalt vil ledelsen her fremhæve, hvordan den ser status. Det vil ske på mødet på baggrund af det uddelte foreløbige halvårsregnskab). 5. Udmøntning af rektors resultatløn. Det fremgår af ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013, at den samlede ramme er delt op i en basisramme og en ekstraramme. Af bemyndigelsen fremgår, at bestyrelsen bestemmer, hvilke 2

3 indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Resultatkontrakten tager på Støvring Gymnasium afsæt i strategi , vedtaget i bestyrelsen juni Til ekstrarammen er der knyttet følgende krav: Indsatsen skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætningen om Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. En målrettet indsats mod frafald. Det fremgår ligeledes af bemyndigelsen at den samlede bestyrelse træffer afgørelse om størrelse af udbetalingen uden at rektor er til stede. Bilag 4: Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet. 6. Drøftelse og stillingtagen til proces og status for implementering af OK13. Rektors redegørelse og vurdering: Overenskomsten OK13 er indgået mellem AC og Finansministeriet, og det nye arbejdstidssystem trådte i kraft pr. 1. august I den tidligere overenskomst var arbejdstiden opgjort ved, at der har været aftalt en række akkorder dækkende alle arbejdsopgaver. Opgørelsen af arbejdstiden sker nu ved registrering af den af faktiske arbejdstid. I overenskomsten er der åbnet mulighed for, at der lokalt kan indgås aftaler mellem ledelsen og TR. Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet) og Undervisningsministeriet har klart markeret overfor ledelser og bestyrelser, at det ikke er hensigten med OK13 at indgå aftaler, der genindfører akkorderne og reducerer ledelsesretten. GL har anfægtet dette. OK13 har om noget været til politisk debat og beslutning. Ledelsens holdning er, at vi arbejder på at implementere den beslutning, der er vedtaget politisk. Især ledelsen kommer til at arbejde på en anden måde end i dag, og vi må også revurdere den måde vi prioriterer vores tid på. Vi har erkendt, at vi i ledelsen skal blive bedre til at være personaleledere, nu vi skal i tættere dialog med den enkelte lærer og i tættere dialog med faggrupperne. Derfor har vi aftalt konsulentstøtte. Vi ønsker at tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid skal ske på baggrund af offentliggjorte og gennemskuelige principper. Samtidig er der med afskaffelse af akkorder lagt op til, at der kan tages individuelle hensyn for den enkelte lærer ny i jobbet, forskellige steder i livet, kompetencer, karriereønsker mv. 3

4 Disse vurderinger har vi ikke taget i fordelingen af opgaver hverken sidste år eller i år. Vi vil evaluere igen efter kommende skoleår, hvad der fungerer og hvad der ikke har fungeret. Tidligere har der været en automatik i, hvad der udløste overtid/merarbejde. Finansministeriet har noteret, at udbetaling af overarbejde på gymnasierne overgik langt det, der blev udbetalt i den offentlige sektor i øvrigt. Samtidig fik lærerne med OK13 en markant lønstigning (ca. 5%) som ikke er kompenseret i taxametrene. Derfor er målet at merarbejde fremover skal minimeres og kun undtagelsesvis anerkendes. Ministeriet lægger samtidig op til, at der skal ske et kvalitetsløft, konkret ønsker ministeriet, at den enkelte lærer bruger mere af sin tid sammen med eleverne. Dette mål har vi ikke konkret drøftet på Støvring Gymnasium, men ledelse og medarbejdere deltager lige nu i SIP-kurser (Skoleudvikling i Praksis i ministerielt regi), hvor der fokuseres på kvalitetsløftet. Nogle skoler har valgt at effektivisere i lærernes arbejde med ca. 5% for at kompensere for den øgede lønudgift. Det har vi ikke gjort på Støvring Gymnasium, nogenlunde de samme opgaver er fordelt på nogenlunde det samme antal lærere. Planlægning af skoleåret 2013/14 Vi har på Støvring Gymnasium lavet personalepolitikker på følgende områder: retningslinjer vedrørende varsling af arbejdsopgaver aftale om, hvordan evt. merarbejde afspadseres retningslinjer vedrørende planlægning af arbejdsopgaver for kommende skoleår. Vi har meldt ud, at lærerne selv vælger, hvorvidt de vil forberede sig på skolen eller hjemme. Som i de tidligere år tager arbejdet med tildeling af arbejdsopgaver afsæt i den enkelte medarbejders ønsker for hold og øvrige opgaver. Der er etableret en dialoggruppe bestående af ledelse og en række lærere, bl.a. alle med TRfunktioner. Her drøftes principperne for tildeling af arbejdsopgaver, ligeledes drøftes ledelsens oplæg til den konkrete fordeling af arbejdsopgaver. Ledelsen har meldt ud, at ved beregninger tager den afsæt i de gamle akkorder, men når opgaverne er fordelt, er alle tal væk. Lærerne skal i stedet tidsregistrere deres samlede timeforbrug. Tidsregistreringen i skoleåret 2013/14 Alle lærere er pålagt at registrere deres tidsforbrug, dette er gjort op månedligt. I overensstemmelse med de aftalte retningslinjer har der været afholdt møder med de lærere, der hurtigt kom til at ligge for højt i forhold til de aflønnede timer. Der har i skoleåret ikke været afholdt møder med samtlige lærere specifikt om tidsregistrering, men der har været MUS-samtaler med alle. 4

5 Midt i foråret måtte vi konstatere, at 2/3 af lærerne lå over det, de var betalt for, ca. 1/3 af lærerne lå endda markant højere, så højt at det vil være urealistisk at kunne afspadsere f.eks. i eksamensperioden. Merarbejde I overensstemmelse med de aftalte retningslinjer skal evt. merarbejde afspadseres i kommende skoleår, hvis det er muligt. Derfor valgte vi at gøre merarbejde op pr. 1. juni i stedet for som overenskomsten foreskriver ved skoleårets afslutning (altså i august). Der har været stor usikkerhed (og frustration) hos mange lærere over at lærerne på den ene side faktisk har registreret og arbejdet mere end de var lønnet for. På den anden side har ledelsen markeret, at man ikke kan tidsregistrere sig til merarbejde, merarbejde skal pålægges af lederen. Moderniseringsstyrelsen er efterfølgende i juni fremkommet med en detaljeret vejledning. Bortset fra at vi har opgjort pr. 1. juni og ikke pr. 1. august, er det min overbevisning, at vi har fulgt retningslinjerne. Konkret ansøgte 16 lærere pr. 1. juni om at få anerkendt merarbejde, og det er min vurdering at det er landet fornuftigt. Alt det anerkendte merarbejde kan henføres til konkrete ekstra opgaver, i nogle tilfælde i år også ganske små ekstraopgaver, som vi fremover vurderer kan løses uden at det skal udløse merarbejde. Udspil om en forståelse af, hvordan merarbejde opgøres. Gl-klubben har i maj 14 givet ledelsen et forslag til, hvordan vi i fremtiden kan opgøre merarbejde. Da forslaget baseres på en automatik byggende på de gamle akkorder, har ledelsen valgt at takke nej til forslaget. Planlægning af skoleåret 2014/15 Forløbet har været det samme som forrige år, i år har vi haft 2 møder i dialoggruppen. Da vi i løbet af sidste år måtte tale med en del lærere om deres tidsforbrug og dermed har fundet de hemmelige tal frem, så vi sammen kunne drøfte tidsforbruget til enkeltopgaver, har vi i år valgt at give vort talmateriale med til den enkelte lærer. Vi har i ledelsen insisteret på en samtale med hver enkelt lærer om arbejdsopgaverne i det kommende år, hvor vi bl.a. markerer at tallene kun er brugt til planlægning af antallet af opgaver. Herefter tidsregistres den samlede arbejdstid. I det kommende skoleår Der er aftalt to møder i MIO, et ved skoleårets start og et omkring 1. september. Vi må konstatere, at for de fleste lærere har det i år været en udfordring at holde sig på i gennemsnit 37 timer om ugen. Ved de gamle akkorder har ingen haft en reel viden om, hvor lang tid en opgave tog. 5

6 Der er aftalt, at der i august/september afholdes møder med samtlige faggrupper med henblik på at drøfte, hvordan fagkollegerne kan støtte og hjælpe hinanden bl.a. med henblik på at arbejde mere effektivt og at afklare spørgsmål om kvalitetsniveau. To fra ledelsen deltager i disse møder. Ledelsen ønsker at blive klædt bedre på til de nye ledelsesopgaver, der er aftalt et todagsseminar med en konsulent i august. Målet er at vi bliver bedre til at gå i en god, konstruktiv dialog med hver enkelt lærer om hvordan han/hun arbejder. Vi kan af tidsregistreringen fra i år se, at der ikke er noget mønster, hvorfor hver enkelt lærer skal hjælpes og støttes forskelligt. Og en del lærere kan fint få det til at hænge sammen. Alligevel har vi besluttet at målet er 3 møder med samtlige lærere hen over næste skoleår. Til overvejelse fremover, ændring af normperioden? Vi begynder nu at se, hvor udfordringerne er. En af disse er, hvordan man skal vælge normperioden, dvs. hvilke 12 måneder indgår i et arbejdsår. I år har vi valgt at normperioden er skoleåret, dvs. vi slutter med eksamensperioden. Vi kan se, at mange lærere faktisk kan afspadsere en del i eksamensperioden, men da det er ministeret, der beslutter, hvilke elever der skal til eksamen i hvilke fag, er det umuligt for skoleledelserne at styre, hvem der får høje/lave arbejdsbelastninger i maj og juni. Derfor kan alene udmeldingen fra ministeriet betyde at lærere får pålagt merarbejde mens andre får rigtig god tid i eksamensperioden. Flere skoler har i år valgt at stoppe normperioden 1. juni, og dermed lade eksamensperioden indgå i næste års periode. Ved at fastholde normperioden så den som nu slutter 1. august vil fordelingen af hold også fremover ske med afsæt i den højeste pædagogiske prioritet. Fordelen er, at vi kan planlægge uden at vente på ministeriets eksamensudmelding, ulempen er at eksamensperioden kan udløse merarbejde. Det er ledelsens holdning, at vi også næste år har en normperiode fra august til august, så vi får endnu et års erfaring. 7. Fra Folkemødet på Bornholm 20 elever og 1 lærer fra Støvring Gymnasium deltog i årets Folkemøde på Bornholm. Emina B. Qvist- Jensen vil på bestyrelsesmødet fortælle om oplevelser og resultat. På bestyrelsesmødet vil den kortfilm, som hendes gruppe lavede, blive vist. 8. Orientering om bestyrelsesseminar september. Målet med bestyrelsesseminaret er at få etableret et fælles grundlag for bestyrelsesarbejdet på Støvring Gymnasium , herunder at lære hinanden at kende så bestyrelsesmedlemmernes forskellige kompetencer kan komme aktivt i spil. Vi har reserveret Himmerland Golf og Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9540 Farsø. Vi mødes mandag d. 29. september kl (hvor vi spiser sammen), og vi slutter tirsdag d. 30. september ca. kl

7 Der kan indkvarteres fra kl og der er bestilt eftermiddagskaffe, så der efterfølgende er mulighed for at gå en tur i området for de, der kan møde tidligt. På seminaret vil der komme oplæg fra ledelsen om rammevilkår udefra, oplæg om status på strategien , økonomi, status på den pædagogiske udvikling mv. Som facilitator d. 30. september har vi valgt Lars Bach Andersen, der er manager hos Rambøll. Jens N. har aftalt et møde med ham d. 2. september med henblik på planlægning af seminaret. Lars Bach Andersen har sendt os nedenstående som oplæg til en struktur på seminaret. 9. Bestyrelsesmøder i skoleåret Forslag til datoer: september, seminar fra 29.9 aften til 30.9 kl. ca december kl (bl.a. budget) 23. marts kl (bl.a. årsregnskab) 4. juni kl Eventuelt Kirsten R. Bundgaard, bestyrelsesformand Jens Nielsen, rektor 7

Tidsregistrering - kom godt i gang!

Tidsregistrering - kom godt i gang! Tidsregistrering - kom godt i gang! Lige til historiebøgerne, hvorfor er det nu vi skal til at tidsregistrere? Det skal vi, fordi regnedrengene m/k i Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) var mere

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere