Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar Ingen indvender modtaget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget."

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde Den 11.marts 2010 KL Mødet afholdes på University College Sjælland, Slagelsevej 7 Havestuen Sorø Tilstede: Alle Dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. 1. Godkendelse af referat bilag 1 Referatet fra 27.januar Ingen indvender modtaget. Godkendt 2. Meddelelser fra Formanden Forstanderen Øvrige bestyrelsesmedlemmer - Bestyrelsesforeningens arbejde vedr. institutionsstrukturen er udsendt til bestyrelsen i januar. - Rapporten bliver et af emnerne på vores bestyrelseskonference i september. Fokusgruppe interview og helskoleevaluering gennemført Som udgangspunkt er kursisterne tilfredse med skolen, og fremhæver særligt vores engagerede medarbejdere. Samtidigt peger en del kursister på, at der er mulighed for forbedringer på følgende 3 områder: a. Kontinuitet i undervisningen b. Voksenmiljø c. Kommunikation brug af FRONTER Naturfagslokale i Slagelse: Naturfagslokalerne er nedslidte er ikke foretaget opgradering siden de blev indrettet engang i 70-erne. Indhenter tilbud aktuelt Planlægger med 2 1.hf-er i Ringsted og 1. i Slagelse en del ansøgninger i hus Aktiviteten er aktuelt på den rigtige side af budget Der er ansat 7 timelærere pr. 1.januar 2010

2 Forventer at skulle fastansætte i alt 6-8 i fuldtidsstillinger til sommer, herunder 3 i pædagogikum Udbud af GSK matematik c-b til sommer Lederoverenskomsten er nu endelig faldet på plads. Der er underskrevet kontrakt med alle mellemledere og Ulla får min til underskrift i dag. Ny bestyrelse: Hans Henrik afløses af Tom Rasmussen og Erling Bugge af Leif Jensen og Thomas overlader posten som stemmeberettiget til Leif. 3. Regnskab 2010 til godkendelse Bilag 2 + Bilag 3 Statsautoriseret revisor Søren Stampe deltager under dette punkt 4. Køb af Ringsted afdelingen Bilag 4 Orientering om optagelse af lån 5. Orientering om status vedr. forhandlingerne med Slagelse kommune vedr. evt. køb af Herrestræde Årsrapport og revisionsprotokollat fremsendes direkte fra Deloitte torsdag d. 4.marts. Udsendes både som mail og som alm. Brev, som I kan forvente at modtage fredag. Johnny Nielsen og Søren Stampe gennemgik henholdsvis Årsrapport og Revisionsprotokollat, der efterfølgende blev godkendt. Samtidigt udtrykte en enig bestyrelse stor respekt for den ekstraordinære indsats alle medarbejdere har ydet i 2009, ikke mindst set i lyset af den kraftige aktivitetsfremgang, som reflekteres i regnskabsresultatet. Vi har accepteret Uvm. Købstilbud, og købssummen er indfriet kontant herved sparer vi en påløbende rente på 5 %, og vores likvide egenkapital forrentes aktuelt med 1,25 %. Ladegaard advokaterne skal stå for udarbejdelse af skøde mm. Bilag 4, der er Nykredits tilbud, udleveres på mødet. Efter gennemgang af de 3 indkomne lånetilbud har Ulla Koch og jeg udvalgt Nykredits tilbud som det bedste. Der er indledt konkrete drøftelser vedr. endelig låneoptagelse. Lånetilbuddet er gældende i 6 mdr. fra modtagelsen af tilbuddet og vi har aftalt, at låneoptagelsen først sker, når vores evt. behov for lånoptagelse i forbindelse med Herrestræde er afklaret. Orienteringen blev taget til efterretning. Ulla Koch og Jørgen Kay har holdt første indledende møde med borgmester Lis Tribler. På mødet sporedes en positiv holdning i forhold til VUC s evt. køb den del af Herrestræde 11, som VUC benytter i dag. Der synes at være forståelse for, at den samlede pris for Herrestræde + renoveringen indregnet skal kunne holdes indenfor de muligheder vores bygningstaxameter giver. Det er aftalt, at kommunen skal give endelig tilbagemelding i uge 12. Inden da får VUC udarbejdet følgende: 1. Konsolideret budget v. Georg Berg A/S Notatet afdækker ud over det tidligere udarbejdede projekt også forholdene vedr. VVS, varme og el.

3 2. Notat vedr. servitutter v. advokat Carl Jørgen Thinggaard 3. Udkast til lånetilbud fra Nykredit jvn. pkt. 4 ovenfor 4. Endelig er der optaget kontakt til HS arkitekterne, der forventes at blive vores bygherrerådgiver, herunder at stå for udarbejdelse af endeligt projekt og licitationsmateriale. Redegørelsen blev taget til efterretning. En enstemmig bestyrelse bemyndigede samtidigt Ulla Koch og Jørgen Kay til at fortsætte forhandlingerne med Slagelse kommune og til i givet fald at indgå en aftale om køb indenfor en økonomi, som kan finansieres over det bygningstaxameter, der oppebæres i Slagelse. 6. Orientering om status vedr. administrative fællesskaber 1. Adm. Fællesskab på IT området er i drift. Aktuelt er fællesskabets arbejde påvirket af, at den daglige leder har fået orlov der arbejdes på at finde en model, der sikrer en faglig ledelse af medarbejderne. 2. Adm. Fællesskab på løn og personale er aftalt med VUC Roskilde som vært. Forventes at træde i kraft 1.januar 2011, idet vi kontraktligt har en 1-årig opsigelsesperiode med KMD. Kontrakten med KMD opsagdes inden jul På Campus Ringsted begyndende drøftelser vedr. pedelservice, rengøring og IT support. 7. Godkendelse af tilbudsplan 2010/2011 Bilagene er indarbejdet i referatet Orienteringen blev taget til efterretning. Tilbudsplan udleveres på mødet. Deltagerbetaling VUC Vestsjælland Syd tilbudsplan AVU, FVU, OBU Almen Voksenuddannelse VUC udbyder på alle 3 afdelinger kernefagene fag dansk, matematik og engelsk på alle niveauer fra Basis over G, F, E og D. I Slagelse og Korsør udbydes endvidere Dansk som andetsprog på Basis og G niveau Tysk Basis + G udbydes i Ringsted og i Slagelse Naturvidenskab G udbydes i Slagelse Samfundsfag G udbydes i Korsør og Slagelse VUC udbyder har en række tilbudsfag almindeligt eller som fagelement: Grundlæggende IT basis og Grundlæggende IT G (alle afdelinger), Billedkunst (Korsør og Slagelse). Den nye reform giver mulighed for at læse en række fag som et

4 fagelement, dvs. tilbuddet skal udgøre en afgrænset enhed og kan udgøre indtil halvdelen af det pågældende fags uddannelsestid f.eks. Fagelement It med vægt på billedbehandling. VUC udbyder følgende fag som fagelement: IT (alle afdelinger), Livsanskuelse (Korsør og Slagelse), psykologi (Slagelse) og Idræt (Korsør) Såfremt fagelementet Livsanskuelse ikke kan oprettes med acceptabelt holdgennemsnit i Korsør og Slagelse tænkes det gennemført som parallelundervisning. Almen Forberedelseseksamen - AF Som noget nyt har man fra den 1. august 2009 mulighed for at afslutte et avu-forløb med en almen forberedelseseksamen, der sikrer optagelse på den 2-årige hf-uddannelse. Man kan også tage den nye eksamen, selv om man ikke vil læse videre på hf. For at tage en almen forberedelseseksamen AF skal man bestå prøver i fem fag. De fire af fagene er altid: dansk D eller dansk som andetsprog D Dansk D udbydes i Ringsted, Korsør og Slagelse matematik D Matematik D udbydes i Ringsted, Korsør og Slagelse engelsk D Engelsk D udbydes i Ringsted, Korsør og Slagelse naturvidenskab G eller D Naturvidenskab G udbydes i Slagelse Derudover vælges et fag på niveau G eller D: enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk Tysk G udbydes i Ringsted og Slagelse Samfundsfag G udbydes i Korsør og Slagelse FVU FVU-Læsning udbydes på alle 3 afdelinger FVU-matematik udbydes i Slagelse og Ringsted Eksternt FVU-læsning og FVU-matematik på Selandia FVU-Læsning University College Sjælland (pædagog-uddannelsen) FVU-matematik University College Sjælland (Sygeplejerskeuddannelsen) FVU-Læsning for andetsprogede på Oasen i Slagelse

5 OBU Ordblindeundervisning (OBU) udbydes på alle 3 afdelinger Eksternt Et OBU-hold på Selandia VUC Vestsjælland Syd - HF fagtilbud HF-enkeltfag Både i Slagelse og Ringsted kan man tage en hel enkeltfags-hf over to år Der tilbydes kernefag på alle tre afdelinger (dansk, engelsk, matematik, samfundsfag) hvortil kommer valgfag hhv. dag og aften inden for naturvidenskab, sprog, humaniora og samfundsvidenskab) hhv. dag og aften Fagpakker fag der er rettet mod de kortere eller mellemlange videregående uddannelser i regionen: Laborant-pakke Slagelse laborant_pakke med opstart 2 x pr. skoleår (matematik, biologi og kemi) Ringsted her vil man kunne tage fag der svarer til laborant-pakken det kommende år Sygeplejepakke Slagelse sygeplejepakke (dansk, engelsk, biologi, samfundsfag) Ringsted her vil man kunne tage fag der svarer til laborant-pakken det kommende år Pædagogpakke Slagelse pædagogpakke (dansk, engelsk, samfundsfag og psykologi), start august Ringsted pædagogpakke (fagrække som ovenfor), start februar Korsør her kan man tage fag der svarer til pædagogpakken Gymnasiale suppleringskurser - Et sommerhold i matematik C-B medio juli medio august Derudover kan man følge de ordinære hold på gsk-vilkår og f.eks.

6 tage. o Kemi C/B o Fysik C/B o Matematik B/A o Engelsk B/A o Tysk B 2. årigt hf Også det kommende skoleår tilbydes det 2. årige hf i hhv. Slagelse og Ringsted, og der er planlagt med hhv. en klasse i Slagelse og to i Ringsted Flex-undervisning Slagelse Dansk, matematik, engelsk og samfundsfag Ringsted Engelsk Nye tiltag: 1) Parallel-undervisning o Det kommende skoleår tilbydes to fag på hf i dagtimerne i hhv. Slagelse og Ringsted, biologi C-B og religion C-B, derved øges viften af valgfag i Ringsted o Tilmed tilbydes også et fagelement af geografi om klima som et parallel-undervisningsprojekt o Nye fag bl.a. astronomi, dans, mediefag 2) VUC Univers Kortere kurser med fagelementer fra hf-fagrækken: 70 året for besættelsen Kærlighed fra runer til facebook Klimaændringer hvordan fungerer klimaet (samtidig

7 parallelundervisning) Psykologi fagelement Spanien sprog, historie og kultur hvor der vil være mulighed for en studierejse til Spanien Studieunderstøttende tiltag Også det kommende skoleår er der planlagt med tilbud om studieunderstøttende tiltag - Fvu- og obu-undervisning - Tilbud om værkstedsundervisning/lektiecafé i dansk, engelsk, matematik og kemi/biologi Bestyrelsen besluttede at godkende tilbudsplanen og at følge ledelsens indstilling at fastholde deltagerbetalingen på niveauet fra Michael Kaas nævnte, at der kunne være en mulighed for at gennemføre GSK kemi i lånte lokaler på Selandia, idet det nyindrettede Laboratorium ikke benyttes i sommerperioden. Det aftaltes at behovet for GSK kemi søges afdækket med henblik på at kunne tilbyde GSK kemi allerede denne sommer. 8. Evt. Prøveafvikling pga af ændrede prøveterminer: Eksamensperioden er forkortet med 14 dage, både mundtlig og skriftlig eksamen skal afvikles på 4 uger. Det kan forekomme at kursister kan komme op i 2 fag på samme dag. Perioden mellem fagene bliver alt for kort. Dette giver både problemer i forbindelse med kursisternes mulighed for eksamensforberedelse og i forbindelse med de nye prøveformer. Ændringen er primært tænkt i forhold til stx, hvor man samtidigt reducerede antallet af mundtlige prøver med i alt 2. VEU Center Vestsjælland er etableret. Dækker det gamle Vestsjællands Amt Ringsted kommune. VEU-centrene skal blandt andet sikre, at særligt nye brugere og virksomheder samt virksomheder med komplekse uddannelsesbehov har mulighed for at henvende sig ét sted i forbindelse med at få løst deres uddannelsesbehov. Hermed medvirker centrene til at skabe større overskuelighed på tværs af de offentlige tilbud til ufaglærte og faglærte om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

8 VEU-centrene skal yderligere have en koordinerende rolle i forbindelse med virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring og behovsafdækning m.v. VEU Center Vestsjælland er etableret i regi af Selandia. Der er nedsat et Centerråd, hvor VUC er repræsenteret af Ulla Koch og Lars Thore Jensen (VUC Vestsjælland Nord). Forstanderne deltager uden stemmeret. VUC har foreløbig allokeret 150 timer til VEU arbejdet i Slagelse og Sorø og 100 timer til VEU i Sjælland Øst (Ringsted).

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere