MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd :39:35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35"

Transkript

1 3101_ES_0912.indd :39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1

2 3101_ES_0912.indd :39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instructions of use - english...page

3 3101_ES_0912.indd :39:36 OBH Nordica Björn Axén Tools Magic Style Brush Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten om apparaten inte fungerar som den ska, vid uppehåll i användandet, samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer ( inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/ erfarenhet av apparaten, om användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är 8 år eller äldre och är under uppsyn. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Apparaten får endast användas under uppsyn. 10. VARNING! Använd aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer, över handfat, badkar eller liknande. Lägg inte apparaten på våta eller fuktiga underlag. 11. Om apparaten används i badrummet, dra alltid ur kontakten efter användning eftersom närhet till vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd. 3

4 3101_ES_0912.indd :39: Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast till för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan apparaten tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Användning Se till att håret är helt torrt och kamma igenom det väl. Om man har väldigt långt eller tjockt hår kan det vara lättare att använda hårklämmor för att dela upp håret. Sätt kontakten i ett vägguttag. Starta apparaten genom att skjuta strömbrytaren på handtaget till I, signallampan runt strömbrytaren tänds. Vill du även aktivera joniseringsfunktionen skjuter du knappen till IONmarkeringen, den blå ION lampan tänds. Lägg apparaten på ett värmetåligt underlag under uppvärmning. Apparaten är klar att använda efter ca 30 sekunder. 4

5 3101_ES_0912.indd :39:36 OBS! Denna apparat uppnår mycket höga temperaturer. Se till att apparatens varma delar inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals eller händer. Använd inte apparaten på peruker, extensions eller konstgjort hår utan att prova på en liten hårslinga först, då det finns risk för att det smälter. Stylingtips Rakt hår Ta en hårslinga och börja nära hårbotten. Dra borsten sakta genom hårslingan (precis som när du borstar håret) samtidigt som du roterar borsten. Vill du forma hårtopparna utåt så rullar du upp håret runt borsten när du närmar dig hårtopparna. Vill du däremot forma hårtopparna inåt placerar du borsten under hårslingan och drar den från hårbotten mot topparna samtidigt som du sakta roterar borsten. Håll borsten någon sekund när du når topparna så att håret formas inåt. Lockigt hår Ta en hårslinga och dra borsten genom håret ner mot topparna, rulla upp håret runt borsten och håll borsten i några sekunder. Rulla försiktigt ut borsten från håret och forma till locken med fingrarna. Vill du ha lite mjukare lockar, dra borsten långsamt genom håret och ner mot hårtopparna samtidigt som du roterar borsten. 5

6 3101_ES_0912.indd :39:36 Volym För att få volym i medellångt eller kort hår, linda en hårslinga runt borsten och dra borsten i motsatt riktning från hårets naturliga fall, vilket lyfter hårrötterna. Låt alltid håret svalna innan du gör ytterligare styling. Spraya slutligen håret med hårspray för hållbart resultat. Rengöring och underhåll Dra ur kontakten och låt borsten svalna helt på ett värmetåligt underlag före rengöring. Se till att borsten är placerad utom barns räckhåll. Borsten når mycket höga temperaturer när den används och det tar därför tid innan den har svalnat helt. Borsten och sladden/kontakten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Var försiktig så att vatten inte tränger in innanför höljet! Torka botstens handtag och yttre delar med en fuktig trasa och eftertorka med en torr trasa. Skulle borstens vita cylinder bli smutsig eller missfärgad går den att rengöra med en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel. Ta bort hår som fastnat i borsten med hjälp av en kam eller dylikt men var noga med att inte peta in något föremål i hålen på borsten. Sladden får inte lindas runt borsten eller dess handtag. Se till att borsten har svalnat helt samt är torr innan den läggs undan. Förvara borsten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning. 6

7 3101_ES_0912.indd :39:36 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica V växelström watt OBH Nordica V växelström watt OBH Nordica V växelström watt 7

8 3101_ES_0912.indd :39:36 Tourmalinebeläggning (mineral som avger negativa joner) Joniseringsfunktion Med reservation för eventuella ändringar. 8

9 3101_ES_0912.indd :39:36 OBH Nordica Björn Axén Tools Magic Style Brush Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, hvis apparatet ikke virker, som det skal, når apparatet ikke er i brug og inden rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år eller ældre og er under overvågning. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Benyttes apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. ADVARSEL: Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. 11. Aapparatet på badeværelset, tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt. 9

10 3101_ES_0912.indd :39: Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFIrelæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret elinstallatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før apparatet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Sådan bruges apparatet Sørg for at håret er helt tørt og redt godt igennem, før apparatet tages i brug. Hvis du har meget langt eller kraftigt hår, kan det være en fordel at bruge hårklemmer til at dele håret med. Sæt stikket i en stikkontakt. Tænd apparatet ved at skubbe tænd/sluk knappen på håndtaget hen til I. Kontrollampen rundt om tænd/sluk knappen vil nu tænde. Hvis ionfunktionen ønskes aktiveret, skubbes knappen hen til IONmarkeringen, hvorefter den blå ION-lampe tænder. 10

11 3101_ES_0912.indd :39:36 Læg apparatet på et varmebestandigt underlag under opvarmning. Apparatet er klar til brug efter ca. 30 sekunder. OBS! Dette apparat opnår meget høje temperaturer. Sørg for at apparatets varme dele ikke kommer i kontakt med hovedbund, ansigt, hals eller hænder. Anvend ikke apparatet på parykker, hair extensions eller i kunstigt hår uden at teste en hårlok først, da der er risiko for, at parykken/kunsthåret smelter. Styling tips Glat hår Tag en hårlok og start fra hovedbunden. Træk langsomt børsten gennem hårlokken (præcist som når håret børstes), samtidig med, at du drejer børsten. Hvis hårspidserne skal bukkes udad, rulles håret op på børsten, når man nærmer sig hårspidserne. Skal hårspidserne derimod bukkes indad, placeres børsten under hårlokken, hvorefter børsten trækkes fra hovedbunden ned mod hårspidserne samtidig med, at børsten langsomt drejes. Hold børsten stille nogle sekunder, når hårspidserne nås, så håret bukkes indad. Krøllet hår Tag en hårlok og træk børsten gennem håret ned mod hårspidserne. Rul derefter håret rundt om børsten og hold børsten stille i nogle sekunder. 11

12 3101_ES_0912.indd :39:37 Rul derefter forsigtigt børsten ud af håret og form krøllen med fingrene. Ønskes der blødere krøller, trækkes børsten langsomt gennem håret ned mod hårspidserne samtidig med, at børsten drejes. Volumen For at få volumen i mellemlangt og kort hår, vikles en hårlok rundt om børsten, hvorefter børsten trækkes i modsat retning af hårets naturlige fald, hvilket vil løfte hårrødderne. Lad altid håret køle af, inden der foretages yderligere styling. Til sidst kan der anvendes hårspray for et mere holdbart resultat. Rengøring og vedligeholdelse Tag stikket ud af stikkontakten og lad børsten køle helt af på et varmebestandigt underlag før rengøring. Sørg for at børsten er udenfor børns rækkevidde. Børsten opnår meget høje temperaturer under brug og det tager derfor noget tid, inden den er helt kølet af. Børsten og ledningen/kontakten må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Vær forsigtig, så der ikke trænger vand ind i apparatet! Børstens håndtag og udvendige dele tørres af med en fugtig klud og tørres efter med en tør klud. Såfremt børstens hvide cylinder bliver snavset eller misfarvet, kan den rengøres med en fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel. Fjern hår, der har sat sig fast i børsten, med en kam eller lignende, men sørg for ikke at stikke genstande ind i hullerne på børsten. 12

13 3101_ES_0912.indd :39:37 Ledningen må ikke vikles rundt om børsten eller håndtaget. Sørg for at børsten er helt kølet af og er tør, før den lægges væk. Efter brug opbevares børsten på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm watt OBH Nordica V vekselstrøm watt 13

14 3101_ES_0912.indd :39:37 OBH Nordica V vekselstrøm watt Turmalin belægning (mineral, der afgiver negative ioner) Ion-funktion Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 3101_ES_0912.indd :39:37 OBH Nordica Björn Axén Tools Magic Style Brush Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til V vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten hvis apparatet ikke fungerer, når den ikke skal brukes, og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet skal ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat kan brukes av personer (også barn fra 8 år og oppover) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn hvis de ikke er 8 år eller eldre og er under tilsyn. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 9. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 10. ADVARSEL: Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender, over vask, badekar eller noe som inneholder vann. Legg aldri apparatet på et vått eller fuktig underlag. 11. Hvis apparatet brukes på bad skal alltid støpslet tas ut av kontakten etter bruk, ettersom nærhet til vann utgjør en fare selv om apparatet er avslått. 15

16 3101_ES_0912.indd :39: Sjekk alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 13. Det anbefales at el-installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter(hfi/ PFI/ HPFI- rele - brytestrøm maks. 30 ma ). Kontakt evt. en autorisert el- installatør. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før apparatet tas i bruk bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Bruken Pass på at håret er helt tørt og børstet godt. Hvis man har veldig langt eller tykt hår kan det være enklere å bruke hårklemmer for å dele opp håret. Sett støpslet i kontakten. Start apparatet med å skyve strømbryteren som sitter på håndtaket til I, signallampen rundt strømbryteren lyser. Vil du aktivere ioniseringsfunksjon skyver du knappen til ION-markeringen og den blå ION lampen lyser. Legg apparatet på et varmebestandig underlag ved oppvarmingen. Apparatet er klar til bruk etter ca. 30 sekunder. 16

17 3101_ES_0912.indd :39:37 OBS! Dette apparatet oppnår veldig høy temperatur. Pass på at ikke apparatets varme deler kommer i kontakt med hodebunn, ansiktet, halsen eller hendene. Bruk ikke apparatet på parykk, extensions eller kunstig hår, uten å ha prøvd på en liten hårlengde først, da det er fare for at det smelter. Stylingtips Slett hår Ta en hårlengde og start nærmest hodebunn, dra børsten gjennom hårlengden (akkurat som når du børster håret) samtidig som du roterer børsten. Vil du forme hårtuppene utover så ruller du opp håret rundt børsten når du nærmer deg hårtuppene. Vil du derimot forme hårtuppene innover setter du hårbørsten under hårlengden og drar den fra hodebunn og mot tuppene samtidig som du roterer børsten. Hold børsten noen sekunder i ro når du kommer til tuppene, slik at håret formes innover. Krøllet hår Ta en hårlengde og dra børsten gjennom håret ned mot tuppene, rull håret rundt børsten og hold børsten i ro noen sekunder. Rull børtsen forsiktig ut av håret og form til krøller med fingrene. 17

18 3101_ES_0912.indd :39:37 Hvis du ønsker litt myke krøller drar du børsten langsomt gjennom håret og ned mot hårtuppene samtidig som du roterer børsten. Volum For å få volum på halvlangt eller kort hår, tar du en hårlengde rundt børsten og drar børsten i motsatt retning fra hårets naturlige fall som betyr at du løfter hårrøttene. La alltid håret avkjøle før du gjør ytterligere styling. Spray til slutt håret med hårspray for å få det beste resultatet. Rengjøring og vedlikehold Dra støpslet ut av kontakten og la apparatet avkjøle på et varmebestandig underlag før rengjøring. Pass på at børsten er utenfor barns rekkevidde. Børsten oppnår veldig høy temperatur når den er i bruk og det tar derfor lang tid før den avkjøles helt. Børsten og ledningen/støpslet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Vær forsiktig slik at vann ikke kommer inni apparatet! Tørk håndtaket og overflaten med en fuktig klut og tørk deretter med en tørr klut. Skulle børstens hvite sylindre bli skitten eller missfarget kan man rengjøre de med en fuktig klut og litt rengjøringsmidde. Fjern hår som sitter fast i børsten ved hjelp av en kam eller lignende men vær forsiktig med å putte noe i hullene på børsten. Ledningen skal ikke tvinnes rundt apparatet. Pass på at børsten er helt avkjølt og tørr før den legges bort. 18

19 3101_ES_0912.indd :39:37 Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde etter bruk. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm watt OBH Nordica V vekselstrøm watt 19

20 3101_ES_0912.indd :39:37 OBH Nordica V vekselstrøm watt Tourmaline belegg (mineral som avgir negative ioner) Ioniseringsfunksjon Rett til løpende endringer forbeholdes. 20

21 3101_ES_0912.indd :39:37 OBH Nordica Björn Axén Tools Magic Style Brush Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja opastuksella. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa laitetta vain, jos he ovat kahdeksanvuotiaita tai sitä vanhempia ja jos nämä toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu vapaasti pöydän reunan yli. 9. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 10. VAROITUS! Laitetta ei saa koskaan käyttää märin tai kostein käsin, vettä sisältävän pesualtaan, kylpyammeen tai vastaavan yläpuolella. Laitetta ei saa asettaa kostealle tai märälle alustalle. 21

22 3101_ES_0912.indd :39: Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota aina pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen. Laite saattaa olla vaaraksi kylpyhuoneessa tai muualla veden läheisyydessä siitä huolimatta, että laitteesta on kytketty virta pois. 12. Tarkista laite, liitosjohto ja pistotulppa aina käytön jälkeen. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se tulee vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 14. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. Ennen käyttöä Ennen muotoiluharjan käyttöönottoa käyttöohje on luettava huolellisesti ja säästettävä myöhempää tarvetta varten. Käyttö Varmista, että hiukset ovat kuivuneet kunnolla, ja kampaa ne huolellisesti. Hyvin pitkät tai paksut hiukset on suositeltavaa jakaa osiin esimerkiksi hiussolkien avulla. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä laite työntämällä kädensijassa oleva virtakytkin asentoon I, jolloin virtakytkimen ympärillä oleva merkkivalo syttyy. Jos haluat lisäksi käyttää 22

23 3101_ES_0912.indd :39:37 ionisointitoimintoa, työnnä virtakytkin ION-merkin kohdalle. Toiminnon sininen merkkivalo syttyy. Pane laite lämpenemään tasaiselle, lämmönkestävälle alustalle. Laite on käyttövalmis noin 30 sekunnin kuluttua. HUOM! Laite lämpenee käytössä erittäin kuumaksi. Varo, etteivät laitteen kuumat osat kosketa hiuspohjaa, kasvoja, kaulaa tai käsiä. Älä muotoile laitteella peruukkia, hiustenpidennyksiä tai tekohiuksia kokeilematta sitä ensin pieneen hiusosioon, sillä kuituhius saattaa sulaa. Stailausvinkkejä Suorat hiukset Ota yksi hiusosio ja aloita käsittely läheltä hiustyveä. Vedä harjaa hitaasti ja tasaisesti hiusosion läpi (aivan kuten harjatessasi hiuksia) ja pyöritä sitä samalla. Jos haluat taivuttaa latvat ulospäin, kierrä hiusosio harjan ympärille ylöspäin lähestyessäsi latvoja. Jos sen sijaan haluat taivuttaa latvat sisäänpäin, aseta harja hiusosion alle, vedä harjaa hiustyvestä latvoja kohti ja pyöritä sitä samalla hitaasti. Pidä harja muutaman sekunnin ajan paikoillaan latvoissa, jotta ne taipuvat sisäänpäin. Kiharat hiukset Ota yksi hiusosio ja vedä harjaa hiusten läpi kohti latvoja, kierrä hiusosio kokonaan harjan ympäri ja pidä harjaa paikoillaan ylhäällä muutaman sekunnin ajan. 23

24 3101_ES_0912.indd :39:38 Kierrä harja varovasti irti hiuksista ja erottele kiharat sen jälkeen sormin. Jos haluat pehmeämpiä kiharoita, vedä harjaa hitaasti hiusten läpi kohti latvoja pyörittämällä sitä samanaikaisesti. Tuuheat hiukset Saat tuuheutta puolipitkiin tai lyhyisiin hiuksiin kiertämällä hiusosion harjan ympäri ja vetämällä harjaa vastakkaiseen suuntaan kuin mihin hiukset luonnostaan taipuvat. Tällöin hiukset kohoavat tyvestä. Anna hiusten aina jäähtyä, ennen kuin muotoilet niitä lisää. Suihkuta hiuksiin lopuksi hiuskiinnettä kestävän kampauksen saamiseksi. Puhdistus ja hoito Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna muotoiluharjan jäähtyä täysin lämmönkestävällä alustalla ennen puhdistusta. Pidä laite lasten ulottumattomissa. Laite kuumenee käytössä huomattavasti, minkä vuoksi sen jäähtyminen kestää kauan. Laitetta ja sen liitosjohtoa tai pistotulppaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Varo, ettei laitteen kuoren sisään pääse vettä! Pyyhi harjan kädensija ja ulkoiset osat kostealla liinalla ja kuivaa ne tämän jälkeen kuivalla liinalla. Jos laitteen valkoinen ulkopinta likaantuu tai värjääntyy, sen voi puhdistaa miedolla puhdistusaineella kostutetulla liinalla. 24

25 3101_ES_0912.indd :39:38 Irrota harjaan tarttuneet hiukset kammalla tai vastaavalla mutta varo työntämästä mitään esineitä harjan reikiin. Liitosjohtoa ei saa kiertää harjan tai sen kädensijan ympärille. Varmista, että harja on täysin jäähtynyt ja kuiva, ennen kuin siirrät sen säilytykseen. Säilytä harja käytön jälkeen kuivassa, turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09)

26 3101_ES_0912.indd :39:38 Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta W OBH Nordica V verkkovirta W OBH Nordica V verkkovirta W Turmaliinipinnoite (negatiivisia ioneja tuottava mineraali) Ionisointitoiminto Oikeus muutoksiin pidätetään. 26

27 3101_ES_0912.indd :39:38 OBH Nordica Björn Axén Tools Magic Style Brush Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply, if the appliance does not work properly, when not in use, and before cleaning and maintenance. 4. Never immerse the appliance in water or other liquids. 5. This appliance can be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience/knowledge, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Cleaning and maintenance should not be carried out by children under the age of 8 and always under supervision. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. WARNING! Never use the appliance with wet or humid hands, above a wash basin, bathtub or similar. Do not place the appliance on a wet or humid surface. 11. If you use the appliance in the bathroom, always unplug after use, as proximity to water could be dangerous, even if the appliance has been switched off. 27

28 3101_ES_0912.indd :39: Always examine appliance, cord and plug after use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 13. The electrical installation must comply with the current legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 14. The appliance is for domestic use only. 15. If the appliance is used for other purposes than intended or if it is not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Before you use the appliance for the first time, read the instruction manual carefully and save it for future use. Use Make sure that your hair is completely dry and comb is thoroughly. If your hair is very long or thick, it would make it easier if you use hair clips to separate the hair. Plug the appliance to a wall outlet. Switch on the appliance by pushing the switch on the handle to I; the signal lamp round the switch will be on. If you also want to activate the ionising, push the button to the ION-marking and the blue ION lamp will be on. Place the appliance on a heat-resistant support during heating. The appliance will be ready for use after about 30 seconds. 28

29 3101_ES_0912.indd :39:38 NOTE! The appliance reaches very high temperatures. Make sure that the hot parts of the appliance do not touch the scalp, your face, neck or hands. Do not use the appliance for wigs, hair extensions or artificial hair without having tested the appliance on a small section of hair, as there may be a risk that the hair will melt. Styling tips Straight hair Take a section of hair and start close to the root of the hair. Slowly pull the brush through the hair (exactly as you do when you brush your hair) and turn the brush at the same time. If you want to shape the hair outwards, wrap the hair around the brush when you get close to the end area. If, however, you want to shape the hair inwards, place the brush under the section of hair and pull it from the root area towards the end area while slowly rotating the brush. Hold the brush in position for a few seconds, when you get to the end area to shape the hair inwards. Curly hair Take a section of hair and pull the brush through the hair down towards the end area, wrap the hair around the brush and hold the brush for a few seconds. Carefully remove the brush from the hair and shape the curls with your fingers. 29

30 3101_ES_0912.indd :39:38 If you want to have softer curls, pull the brush slowly through the hair down towards the end area while rotating the brush. Volume To get short and middle-long hair look more voluminous, wrap a small section of hair around the brush and pull the brush in the opposite direction of the natural lie of the hair to lift up the hair roots. Always let the hair cool before further styling. Finally, add some hair spray to get a long-lasting result. Cleaning and maintenance Unplug the appliance and let the brush cool completely on a heat-resistant surface before cleaning. Make sure that the brush is placed out of the reach of children. The temperature of the brush is very high when in use and consequently, it takes time before it has cooled completely. Never immerse the brush and the cord/the switch in water or any other liquid. Be careful that water does not penetrate into the barrel of the brush! Wipe the handle and the outer parts of the brush with a damp cloth and wipe off with a dry cloth. In case the white barrel gets dirty or discoloured, you can clean it with a damp cloth and a drop of mild detergent. Remove hair sticking to the brush by using a comb or similar, but be careful that nothing gets into the holes of the brush. Do not wind the cord around the brush or handle. 30

31 3101_ES_0912.indd :39:38 Make sure that the brush has cooled completely before you put it away. Store the brush at a dry and safe place out of reach of children after use. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim should be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim, the appliance must be retuned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box 7086 SE Sundbyberg Tel: Technical data OBH Nordica V AC watt 31

32 3101_ES_0912.indd :39:38 OBH Nordica V AC watt OBH Nordica V AC watt Tourmaline coating (a mineral that releases negative ions) Ionising function These instructions are subject to alterations or improvements. 32

33 _ES_0912.indd :39:38

34 _ES_0912.indd :39:38

35 _ES_0912.indd :39:38

36 3101_ES_0912.indd :39:54 MAGIC STYLE BRUSH 45 Type 3103 MAGIC STYLE BRUSH 38 Type 3102 MAGIC STYLE BRUSH 30 Type SE/ES/3101, 3102, 3103/111012

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

pro airstyler 1000W professional

pro airstyler 1000W professional powerful 1000W ionic extra long power cord pro airstyler 1000W professional 3595_3596_AEL_0310.indd 1 2010-03-09 12:07:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_0512.indd 1 2012-07-02 11:22:09 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Advarsel: Læs alle instrukser og færdiggør samlingen før brug. Det kan være en fordel at være to til at samle trampolinen.

Advarsel: Læs alle instrukser og færdiggør samlingen før brug. Det kan være en fordel at være to til at samle trampolinen. InGround trampolin Advarsel: - Indeholder små dele som kan forårsage kvælning. - Trampolinen må ikke bruges af børn under 3 år. - For at undgå at glide, bør trampolinen ikke bruges når den er våd. - Kun

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 3568_AEL_0310.indd 1 2010-03-16 15:15:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

Formula 500i TS steam iron

Formula 500i TS steam iron Formula 500i TS steam iron 2119_IDV_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 9:35:03 PM Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk...side 13 22 Bruksanvisning norsk...side 23 32 Käyttöohjeet suomi...sivu

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at DA Brugervejledning

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at   DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

STRAIGHT & CURL 3092_CPE_0608.indd 1 2008-07-07 13:42:51

STRAIGHT & CURL 3092_CPE_0608.indd 1 2008-07-07 13:42:51 STRAIGHT & CURL 3092_CPE_0608.indd 1 2008-07-07 13:42:51 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-15 Instruction

Læs mere