DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor af Asp. Asp overgav den 1. marts 2013 Busk en af Asp underskrevet blanket om salg af en»hubertus Turbo 1200«for kr., så Busk kunne»slå til«, så snart han fik råd. Efter et par uger tænkte Asp ved sig selv, at han hellere måtte hjælpe Busk med at komme til penge. Den 18. marts 2013 henvendte Asp sig til Claus Carlsen, en lokal rigmand, for at få denne til at låne Busk kr. Carlsen afviste med ordene, at det ikke gik»for godt med Busks golfbane«. Asp, der var forberedt på denne indvending, foreviste derpå for Carlsen en langtidslejekontrakt mellem Busk og en golfklub. Lejekontrakten var et falskneri, som Asp havde fabrikeret til lejligheden. Carlsen tilkendegav nu, at han ville låne Busk kr., og tilføjede, at»et så lille beløb«var han villig til at»låne ud til snart sagt hvem som helst«. Asp aftalte med Carlsen, at Asps henvendelse»af hensyn til Busks stolthed«skulle forblive imellem dem. Senere samme dag sendte Carlsen med bud de kr. til Busk med et ledsagende brev, hvori Carlsen forklarede, at han ville låne Busk pengene rentefrit i et år, derefter mod 2 % i årlig rente, mod at Busk returnerede det medfølgende lånedokument i underskreven stand. Busk besluttede sig for at se tiden lidt an. Asp vidste, at Busk stadig manglede kr., og at Busk ejede et smukt landskabsmaleri af en ukendt maler. Busk havde fortalt Asp, at maleriet, så vidt Busk vidste, gengav et landskabsparti fra Sydfyn, og at det fem år forinden var blevet vurderet til kr. af en ekspert. Asp tilbød Busk at»sondere terrænet«med henblik på salg af maleriet, der»med den rigtige gang salgsgas«burde indbringe mindst kr. Busk overlod Asp maleriet og sagde, at han ville glæde sig til at»se på de tilbud«, Asp kunne fremskaffe. Asp besluttede at forsøge sig hos Dorthea Dahl, en åndsfrisk, lokal 92-årig husmandsenke, der hvilket hun fortalte alle og enhver, vidt og bredt, i tide og utide 1

2 var født og opvokset på godset Grydensøe på Sydfyn. Inden besøget hos Dahl havde Asp først orienteret sig om Grydensøes historie og dernæst forsynet maleriet med en falsk signatur lydende på»friherre Georg til Grydensøe«. Han havde også fremstillet et falsk vurderingscertifikat lydende på kr. Asp opsøgte den 19. marts 2013 Dahl, medbringende maleriet, som han sagde gengav udsigten mod vest fra Grydensøes hovedbygning. Asp forklarede, at maleriet tilhørte Busk, og at han Asp kunne»tage imod tilbud«, men at mange var interesserede i maleriet, som Busk forlangte»mindst kr.«for. Dahl udbad sig to dages betænkningstid og fik lov at beholde maleri og vurderingscertifikat så længe. Senere samme dag, den 19. marts 2013, sendte Dahl sålydende brev til Busk, der modtog det dagen efter:»kære hr. Busk. Jeg har netop via netbank overført kr. til Deres konto for maleriet med udsigten fra Grydensøe, som Deres udsendte Asp lod stå her hos mig. Hvem skulle nu have troet, at salig Georg var sådan en dygtig maler?! Jeg er klar over, at de kr. er lidt over vurderingen, men der er jo mange interesserede. Tak for handlen! Venlig hilsen Dorthea Dahl, tilforn til Grydensøe«. Busk, der nu havde kr. hjemme, underskrev straks salgsblanketten vedrørende havetraktoren og returnerede den til Asp, der som nævnt allerede havde skrevet under. Asp modtog salgsblanketten med posten næste morgen, den 21. marts Endnu samme dags formiddag, inden Busk havde kunnet nå at betale for og afhente traktoren, blev Asp anholdt for momssvindel. Asp brød sammen og gik endnu samme dag til bekendelse over for Busk, Carlsen og Dahl. Carlsen krævede straks de kr. tilbage fra Busk under henvisning til, at der ikke var nogen gyldig låneaftale, bl.a. fordi Busk ikke havde returneret lånedokumentet i underskreven stand. Dahl krævede straks sine kr. tilbage mod udlevering af maleriet. Busk hævdede, at Carlsen og Dahl var bundet, og underskrev straks lånedokumentet, som han endnu samme dag, den 21. marts 2013, overgav til Carlsen. Hvorledes er retsstillingen mellem Busk og Carlsen samt mellem Busk og Dahl? 2

3 Løsningseksempel til opgave nr Retsstillingen imellem B og C (pengelånet) C har givet B et tilbud om at låne kr. rentefrit i ét år, derefter mod 2 % i årlig rente, betinget af at B underskriver et lånedokument. A har ved opnåelsen af lånetilbuddet fra C til B udøvet svig over for C, idet forevisning af en forfalsket lejekontrakt for at formå C til at låne B et beløb uden tvivl er svigagtigt. Spørgsmålet er, om C s lånetilbud er fremkaldt af svigen, jf. C s udsagn om, at han er villig til at låne»et så lille beløb«ud»til snart sagt hvem som helst«. Svaret må være bekræftende, i hvert fald da B må antages at kunne påberåbe sig bevisreglen i AFTL 30, stk. 2 (uanset at ordene i bestemmelsen ikke dækker den situation, hvor svigen er udøvet af andre end løftemodtageren selv). (Det kan også anføres, at C s udsagn må karakteriseres som praleri uden retlig relevans). Svig er en svag ugyldighedsgrund, og det afgørende for, om B kan støtte ret på C s løfte, er derfor, om B var i god eller ond tro om svigen på det tidspunkt, da han blev bekendt med C s løfte, jf. AFTL 39, 1. pkt. Derimod er det principielt uden betydning, at B endnu ikke har accepteret lånetilbuddet over for C. B var på det tidspunkt, hvor han blev bekendt med C s løfte, utvivlsomt i god tro, da han ikke havde nogen som helst grund til at tro, at lånetilbuddet var fremkaldt ved svig fra A s side. Spørgsmålet er herefter, om undtagelsesreglen i AFTL 39, 2. pkt., kan finde anvendelse. Ifølge denne bestemmelse kan der»under særlige omstændigheder også tages hensyn til den kundskab, [løftemodtageren] har fået eller burde have fået efter det nævnte tidspunkt, men forinden viljeserklæringen har virket bestemmende på hans handlemåde«. Da lånetilbuddet allerede har været bestemmende for B, der har afgivet accept over for A vedrørende køb af havetraktoren, kan undtagelsesbestemmelsen i AFTL 39, 2. pkt., ikke bringes i anvendelse. Det følger heraf, at det er uden betydning, at B endnu ikke har underskrevet lånedokumentet, da han kommer i ond tro. C s løfte er ifølge løfteprincippet bindende over for en løftemodtager i god tro. B har heller ikke accepteret C s løfte for sent: C har ikke fastsat nogen acceptfrist, og den legale acceptfrist for et lån, som er udbetalt til låntager, og som skal være rentefrit det første år, er utvivlsomt ikke udløbet på 3 dage. 2. Retsstillingen mellem B og D (maleriet) A har optrådt som bud for B vedrørende salg af maleriet. A har alene haft til opgave at indhente tilbud, men har ikke fået fuldmagt til at sælge maleriet i B s navn. D s brev og overførsel via netbank til B ændrer ikke ved, at der kun foreligger et tilbud fra D s side ikke en accept af en aftale. A har udøvet svig, jf. AFTL 30, dels ved at forsyne maleriet med en falsk signatur, dels ved at foregøgle D, at maleriet gengav udsigten fra Grydensøe, og endelig ved at forevise et falsk vurderingscertifikat lydende på kr. Da A ikke er fuldmægtig for B, må A som udgangspunkt anses for en tredjemand i forhold til såvel B som D. Den omstændighed, at det er B, der har sendt 3

4 A ud for at indhente tilbud, kan under de foreliggende omstændigheder ikke i sig selv medføre, at B må identificeres med A. Da svig er en svag ugyldighedsgrund, er det afgørende herefter, om B er i god eller ond tro om den udøvede svig. B må antages at være i god tro, medmindre brevet fra D indeholder noget, der bringer ham i ond tro om, at der er udøvet svig eller i øvrigt foreligger en ugyldighedsgrund. Fire bemærkninger i brevet fra D til B må diskuteres, nemlig (a) den om»udsigten fra Grydensøe«, (b) den om»salig Georg«, (c) den om»lidt over vurderingen«og (d) den om de»mange interesserede«. Bemærkning (a) kan ikke bringe B i ond tro, da Grydensøe ligger på Sydfyn, og B mener, at maleriet gengiver et landskab herfra. Bemærkning (b) tyder på, at D modsat B har en viden om, hvem maleren er, og kan heller ikke bringe B i ond tro. Tværtimod kan bemærkning (a) og (b) tilsammen hævdes at få det til at fremstå som sandsynligt, at D sidder inde med en viden om maleriet, som B ikke har. Bemærkning (c) om»lidt over vurderingen«er noget ved siden af (en prisforskel på kr. i forhold til den vurdering, B kender til, andrager immervæk mere end 40 %), men er ikke tilstrækkelig til at bringe B i ond tro om, at der skulle foreligge en vildfarelse eller anden ugyldighedsgrund. Bemærkning (d) om at der er»mange interesserede«er ikke egnet til at bringe B i ond tro om noget som helst. Et sådant udsagn kan A fremkomme med, uden at det kan kaldes retsstridigt det er en lovlig»omgang salgsgas«, om man vil. B kan herefter som udgangspunkt støtte ret på D s tilbud, hvis acceptfrist ikke er udløbet. Spørgsmålet er herefter, om undtagelsesreglen i AFTL 39, 2. pkt., kan finde anvendelse, jf. ovenfor under pkt. 1. Da tilbuddet fra D der af D selv er formuleret som en endelig aftale allerede har været bestemmende for B, der har afgivet accept over for A vedrørende køb af havetraktoren, kan undtagelsesbestemmelsen i AFTL 39, 2. pkt., ikke bringes i anvendelse. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6. udg. (2012) s. 117 ff., s. 121 f., s. 155 ff. og s. 275 ff. 4

5 Opgave nr. 2 Anne Andersen havde gennem mange år været en ivrig konkurrencerytter. Efter at have skiftet såvel heste som sadler ud adskillige gange måtte hun imidlertid indse, at hendes talent ganske enkelt ikke stod mål med hendes ambitioner. Hun besluttede sig derfor for at sælge sin hest»lynet«og begynde at spille golf i stedet. Da den unge og talentfulde rytter Bente Balling hørte, at Anne ville skille sig af med Lynet, forespurgte Bente, som var en af Annes gode bekendte, om der var mulighed for at låne hesten i en periode på højst 6 måneder. Bente havde netop mistet sin egen konkurrencehest og ville gerne låne Lynet med henblik på deltagelse i Danmarksmesterskaberne i sommeren Anne ville gerne hjælpe Bente, og Anne og Bente indgik derfor i februar 2013 en aftale, som indebar, at Bente kunne låne Lynet, og at Anne afholdt alle udgifterne til hesten i låneperioden. Bente ejede en lille lystgård i det nordlige Aarhus, hvor Lynet blev opstaldet. Fredag den 10. maj 2013 om morgenen ville Bente som sædvanlig lukke Lynet ud på marken, som stødte op til Bentes ejendom. Bente trak Lynet, der plejede at gå helt roligt, i en snor, som var noget tyndslidt. Netop som Bente kom gående med Lynet, kom Carl Carlsen kørende i sin Toyota Yaris på vejen langs med Bentes ejendom. Udstødningen på Carls bil gik pludselig løs, og som følge af larmen blev Lynet forskrækket og rykkede uden videre den snor, som Bente trak hesten i, over. Lynet løb ud på vejen, netop som Carl passerede i Toyotaen. Carl drejede kraftigt og undgik herved at påkøre hesten. Carl ramte David Duus, som i det samme kom kørende i sin Fiat i den modsatte vejbane. Ved påkørslen blev Carls Toyota totalskadet. En tilsvarende brugt bil kostede kr. Toyotaen var kasko- og ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Helsikring med en selvrisiko på kr. på kaskoforsikringen. Davids Fiat fik en skade på forenden, som det kostede kr. at udbedre. Fiat en var kasko- og ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Fuldsikring uden selvrisiko på kaskoforsikringen. 5

6 Lynet blev så forskrækket over braget fra bilerne, der ramte hinanden, at den løb tilbage mod Bentes mark. På vejen overså den Bente, som stod og så til. Lynet løb lige ind i Bente, hvorved hun brækkede armen. Bente var sygemeldt fra sit arbejde med fuld løn i 6 uger, og hun pådrog sig ved skaden på armen et varigt mén på 5 %. Lynet fortsatte videre ind i elhegnet, som omgav Bentes mark. Hesten blev viklet ind i hegnet og fik herved skader på bagbenene. Hesten blev indlagt på dyrehospital med henblik på behandling. Dyrlægeregningen kom til at lyde på i alt kr., der blev dækket af en sygeforsikring, som Anne havde tegnet i forsikringsselskabet Kustos. Anne havde ligeledes tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring for Lynet i Kustos. Hvorledes er parternes erstatningsretlige og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatningskrav. 6

7 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på C s Toyota ( kr.) C s tab udgør kr., jf. princippet i FAL 37 (Lærebogen s. 321 f.) Den forsikringsdækkede del ( kr.) Bilens kaskoforsikring i Helsikring udbetaler kr. Spørgsmålet er, om Helsikring har regres til en eller flere skadevoldere, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 455 f.). Hesten Lynet, som forvolder skaden ved at tvinge C til at foretage en undvigemanøvre, er»løsgående«i hestelovens forstand. A er som ejer objektivt ansvarlig for de skader, hesten forvolder, jf. hestelovens 30 a, stk. 1, 1. pkt. (Lærebogen s. 226 f.). Hestens ansvarsforsikringsselskab hæfter som udgangspunkt direkte over for C, jf. hestelovens 30 a, stk. 2. A s ansvar og dermed Kustos hæftelse bortfalder dog i henhold til EAL 19, stk. 1, da A ikke har handlet uagtsomt (Lærebogen s. 447). B er som besidder af hesten ansvarlig for skaden på C s bil på culpagrundlag (Lærebogen s. 227 f.). B har handlet simpelt uagtsomt ved at trække hesten i en tyndslidt snor, som»uden videre«kan rykkes over. B s ansvar bortfalder i henhold til 19, stk. 1 (Lærebogen s. 443 ff.) Kaskoforsikringsselskabet Helsikring har herefter ikke regres mod hverken A eller B i henhold til EAL 22, stk. 1. Som udgangspunkt har C s kaskoforsikringsselskab Helsikring regres til D s ansvarsforsikringsselskab Fuldsikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. FL 108, stk. 1, jf. EAL 21, nr. 1, hvorefter EAL 19, stk. 1, ikke finder anvendelse (Lærebogen s. 455). Eftersom C imidlertid bærer hovedskylden for uheldet, har Helsikring ikke regres i medfør af FL 103, stk. 2, om sammenstød mellem motorkøretøjer (Lærebogen s. 220 f.). (Det er ikke ansvarsfritagende for C, at hans påkørsel af D skyldes en nødvendig undvigemanøvre, jf. U V (Lærebogen s. 76 og 201)) Den ikke-forsikringsdækkede del (selvrisikoen på kr.) A er objektivt ansvarlig i henhold til hestelovens 30 a, stk. 1, 1. pkt., og B er ansvarlig på culpagrundlag, jf. ovenfor under pkt A og B hæfter solidarisk for selvrisikoen på kr. over for C (Lærebogen s. 228). I det indbyrdes forhold mellem A og B hviler tabet på A, dvs. på A s ansvarsforsikring i Kustos, fordi B ikke er ansvarsforsikret, og B kun har handlet simpelt uagtsomt, jf. 25, stk. 2, 1. pkt. (Lærebogen s. 436 f.). C har ikke krav mod D s ansvarsforsikringsselskab, jf. FL 103, stk. 2, og ovenfor under pkt. 1.1 (Lærebogen s. 220 f.). 2. Skaden på D s Fiat ( kr.) Bilens kaskoforsikring i Fuldsikring udbetaler kr. Spørgsmålet er, om Fuldsikring har regres til en eller flere skadevoldere, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 455 f.). 7

8 Såvel A s som B s erstatningsansvar som ejer henholdsvis besidder af hesten bortfalder, jf. EAL 19, stk. 1, og ovenfor under pkt Som udgangspunkt har D s kaskoforsikringsselskab Fuldsikring regres mod C s ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. FL 108, stk. 1, jf. EAL 21, nr. 1, hvorefter EAL 19, stk. 1, ikke finder anvendelse (Lærebogen s. 455). Det er ikke ansvarsfritagende for C, at hans påkørsel af D skyldes en nødvendig undvigemanøvre, jf. U V (Lærebogen s. 76 og 201). Da C bærer hovedskylden for uheldet, har Fuldsikring fuld regres, jf. FL 103, stk. 2 (Lærebogen s. 220 f.). 3. Skaden på Lynet (dyrlægeregningen på kr.) Dyrlægeregningen er dækket af hestens sygeforsikring, som har karakter af en tingsforsikring. Kustos udbetaler erstatning til A. Spørgsmålet er, om Kustos har regres mod en eller flere skadevoldere, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 455 f.). B er objektivt ansvarlig for skaden, jf. DL 5-8-1, da hun udelukkende har lånt hesten i egen interesse. B er ligeledes ansvarlig på culpagrundlag (simpel uagtsomhed). B s ansvar bortfalder, jf. EAL 19, stk. 1, og ovenfor under pkt Personskaden på B Bente får fuld løn under sygdom og har derfor ikke krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2. Hun har krav på godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3, og godtgørelse for varigt mén, jf. EAL 4. Det objektive ansvar, som ved hestelovens 30 a er pålagt ejeren af en hest, omfatter (også) personskade, herunder skader, som hesten forvolder på besidderen. B har medvirket til skaden ved simpel uagtsomhed, jf. ovenfor under pkt B s krav mod hestens ansvarsforsikringsselskab i Kustos vil derfor blive nedsat eller helt bortfalde, jf. hestelovens 30 a, stk. 1, 2. pkt. (Lærebogen s. 227).»Lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave (2011). 8

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20.

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20. FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2012, således at lovsamlingen passer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere