DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor af Asp. Asp overgav den 1. marts 2013 Busk en af Asp underskrevet blanket om salg af en»hubertus Turbo 1200«for kr., så Busk kunne»slå til«, så snart han fik råd. Efter et par uger tænkte Asp ved sig selv, at han hellere måtte hjælpe Busk med at komme til penge. Den 18. marts 2013 henvendte Asp sig til Claus Carlsen, en lokal rigmand, for at få denne til at låne Busk kr. Carlsen afviste med ordene, at det ikke gik»for godt med Busks golfbane«. Asp, der var forberedt på denne indvending, foreviste derpå for Carlsen en langtidslejekontrakt mellem Busk og en golfklub. Lejekontrakten var et falskneri, som Asp havde fabrikeret til lejligheden. Carlsen tilkendegav nu, at han ville låne Busk kr., og tilføjede, at»et så lille beløb«var han villig til at»låne ud til snart sagt hvem som helst«. Asp aftalte med Carlsen, at Asps henvendelse»af hensyn til Busks stolthed«skulle forblive imellem dem. Senere samme dag sendte Carlsen med bud de kr. til Busk med et ledsagende brev, hvori Carlsen forklarede, at han ville låne Busk pengene rentefrit i et år, derefter mod 2 % i årlig rente, mod at Busk returnerede det medfølgende lånedokument i underskreven stand. Busk besluttede sig for at se tiden lidt an. Asp vidste, at Busk stadig manglede kr., og at Busk ejede et smukt landskabsmaleri af en ukendt maler. Busk havde fortalt Asp, at maleriet, så vidt Busk vidste, gengav et landskabsparti fra Sydfyn, og at det fem år forinden var blevet vurderet til kr. af en ekspert. Asp tilbød Busk at»sondere terrænet«med henblik på salg af maleriet, der»med den rigtige gang salgsgas«burde indbringe mindst kr. Busk overlod Asp maleriet og sagde, at han ville glæde sig til at»se på de tilbud«, Asp kunne fremskaffe. Asp besluttede at forsøge sig hos Dorthea Dahl, en åndsfrisk, lokal 92-årig husmandsenke, der hvilket hun fortalte alle og enhver, vidt og bredt, i tide og utide 1

2 var født og opvokset på godset Grydensøe på Sydfyn. Inden besøget hos Dahl havde Asp først orienteret sig om Grydensøes historie og dernæst forsynet maleriet med en falsk signatur lydende på»friherre Georg til Grydensøe«. Han havde også fremstillet et falsk vurderingscertifikat lydende på kr. Asp opsøgte den 19. marts 2013 Dahl, medbringende maleriet, som han sagde gengav udsigten mod vest fra Grydensøes hovedbygning. Asp forklarede, at maleriet tilhørte Busk, og at han Asp kunne»tage imod tilbud«, men at mange var interesserede i maleriet, som Busk forlangte»mindst kr.«for. Dahl udbad sig to dages betænkningstid og fik lov at beholde maleri og vurderingscertifikat så længe. Senere samme dag, den 19. marts 2013, sendte Dahl sålydende brev til Busk, der modtog det dagen efter:»kære hr. Busk. Jeg har netop via netbank overført kr. til Deres konto for maleriet med udsigten fra Grydensøe, som Deres udsendte Asp lod stå her hos mig. Hvem skulle nu have troet, at salig Georg var sådan en dygtig maler?! Jeg er klar over, at de kr. er lidt over vurderingen, men der er jo mange interesserede. Tak for handlen! Venlig hilsen Dorthea Dahl, tilforn til Grydensøe«. Busk, der nu havde kr. hjemme, underskrev straks salgsblanketten vedrørende havetraktoren og returnerede den til Asp, der som nævnt allerede havde skrevet under. Asp modtog salgsblanketten med posten næste morgen, den 21. marts Endnu samme dags formiddag, inden Busk havde kunnet nå at betale for og afhente traktoren, blev Asp anholdt for momssvindel. Asp brød sammen og gik endnu samme dag til bekendelse over for Busk, Carlsen og Dahl. Carlsen krævede straks de kr. tilbage fra Busk under henvisning til, at der ikke var nogen gyldig låneaftale, bl.a. fordi Busk ikke havde returneret lånedokumentet i underskreven stand. Dahl krævede straks sine kr. tilbage mod udlevering af maleriet. Busk hævdede, at Carlsen og Dahl var bundet, og underskrev straks lånedokumentet, som han endnu samme dag, den 21. marts 2013, overgav til Carlsen. Hvorledes er retsstillingen mellem Busk og Carlsen samt mellem Busk og Dahl? 2

3 Løsningseksempel til opgave nr Retsstillingen imellem B og C (pengelånet) C har givet B et tilbud om at låne kr. rentefrit i ét år, derefter mod 2 % i årlig rente, betinget af at B underskriver et lånedokument. A har ved opnåelsen af lånetilbuddet fra C til B udøvet svig over for C, idet forevisning af en forfalsket lejekontrakt for at formå C til at låne B et beløb uden tvivl er svigagtigt. Spørgsmålet er, om C s lånetilbud er fremkaldt af svigen, jf. C s udsagn om, at han er villig til at låne»et så lille beløb«ud»til snart sagt hvem som helst«. Svaret må være bekræftende, i hvert fald da B må antages at kunne påberåbe sig bevisreglen i AFTL 30, stk. 2 (uanset at ordene i bestemmelsen ikke dækker den situation, hvor svigen er udøvet af andre end løftemodtageren selv). (Det kan også anføres, at C s udsagn må karakteriseres som praleri uden retlig relevans). Svig er en svag ugyldighedsgrund, og det afgørende for, om B kan støtte ret på C s løfte, er derfor, om B var i god eller ond tro om svigen på det tidspunkt, da han blev bekendt med C s løfte, jf. AFTL 39, 1. pkt. Derimod er det principielt uden betydning, at B endnu ikke har accepteret lånetilbuddet over for C. B var på det tidspunkt, hvor han blev bekendt med C s løfte, utvivlsomt i god tro, da han ikke havde nogen som helst grund til at tro, at lånetilbuddet var fremkaldt ved svig fra A s side. Spørgsmålet er herefter, om undtagelsesreglen i AFTL 39, 2. pkt., kan finde anvendelse. Ifølge denne bestemmelse kan der»under særlige omstændigheder også tages hensyn til den kundskab, [løftemodtageren] har fået eller burde have fået efter det nævnte tidspunkt, men forinden viljeserklæringen har virket bestemmende på hans handlemåde«. Da lånetilbuddet allerede har været bestemmende for B, der har afgivet accept over for A vedrørende køb af havetraktoren, kan undtagelsesbestemmelsen i AFTL 39, 2. pkt., ikke bringes i anvendelse. Det følger heraf, at det er uden betydning, at B endnu ikke har underskrevet lånedokumentet, da han kommer i ond tro. C s løfte er ifølge løfteprincippet bindende over for en løftemodtager i god tro. B har heller ikke accepteret C s løfte for sent: C har ikke fastsat nogen acceptfrist, og den legale acceptfrist for et lån, som er udbetalt til låntager, og som skal være rentefrit det første år, er utvivlsomt ikke udløbet på 3 dage. 2. Retsstillingen mellem B og D (maleriet) A har optrådt som bud for B vedrørende salg af maleriet. A har alene haft til opgave at indhente tilbud, men har ikke fået fuldmagt til at sælge maleriet i B s navn. D s brev og overførsel via netbank til B ændrer ikke ved, at der kun foreligger et tilbud fra D s side ikke en accept af en aftale. A har udøvet svig, jf. AFTL 30, dels ved at forsyne maleriet med en falsk signatur, dels ved at foregøgle D, at maleriet gengav udsigten fra Grydensøe, og endelig ved at forevise et falsk vurderingscertifikat lydende på kr. Da A ikke er fuldmægtig for B, må A som udgangspunkt anses for en tredjemand i forhold til såvel B som D. Den omstændighed, at det er B, der har sendt 3

4 A ud for at indhente tilbud, kan under de foreliggende omstændigheder ikke i sig selv medføre, at B må identificeres med A. Da svig er en svag ugyldighedsgrund, er det afgørende herefter, om B er i god eller ond tro om den udøvede svig. B må antages at være i god tro, medmindre brevet fra D indeholder noget, der bringer ham i ond tro om, at der er udøvet svig eller i øvrigt foreligger en ugyldighedsgrund. Fire bemærkninger i brevet fra D til B må diskuteres, nemlig (a) den om»udsigten fra Grydensøe«, (b) den om»salig Georg«, (c) den om»lidt over vurderingen«og (d) den om de»mange interesserede«. Bemærkning (a) kan ikke bringe B i ond tro, da Grydensøe ligger på Sydfyn, og B mener, at maleriet gengiver et landskab herfra. Bemærkning (b) tyder på, at D modsat B har en viden om, hvem maleren er, og kan heller ikke bringe B i ond tro. Tværtimod kan bemærkning (a) og (b) tilsammen hævdes at få det til at fremstå som sandsynligt, at D sidder inde med en viden om maleriet, som B ikke har. Bemærkning (c) om»lidt over vurderingen«er noget ved siden af (en prisforskel på kr. i forhold til den vurdering, B kender til, andrager immervæk mere end 40 %), men er ikke tilstrækkelig til at bringe B i ond tro om, at der skulle foreligge en vildfarelse eller anden ugyldighedsgrund. Bemærkning (d) om at der er»mange interesserede«er ikke egnet til at bringe B i ond tro om noget som helst. Et sådant udsagn kan A fremkomme med, uden at det kan kaldes retsstridigt det er en lovlig»omgang salgsgas«, om man vil. B kan herefter som udgangspunkt støtte ret på D s tilbud, hvis acceptfrist ikke er udløbet. Spørgsmålet er herefter, om undtagelsesreglen i AFTL 39, 2. pkt., kan finde anvendelse, jf. ovenfor under pkt. 1. Da tilbuddet fra D der af D selv er formuleret som en endelig aftale allerede har været bestemmende for B, der har afgivet accept over for A vedrørende køb af havetraktoren, kan undtagelsesbestemmelsen i AFTL 39, 2. pkt., ikke bringes i anvendelse. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6. udg. (2012) s. 117 ff., s. 121 f., s. 155 ff. og s. 275 ff. 4

5 Opgave nr. 2 Anne Andersen havde gennem mange år været en ivrig konkurrencerytter. Efter at have skiftet såvel heste som sadler ud adskillige gange måtte hun imidlertid indse, at hendes talent ganske enkelt ikke stod mål med hendes ambitioner. Hun besluttede sig derfor for at sælge sin hest»lynet«og begynde at spille golf i stedet. Da den unge og talentfulde rytter Bente Balling hørte, at Anne ville skille sig af med Lynet, forespurgte Bente, som var en af Annes gode bekendte, om der var mulighed for at låne hesten i en periode på højst 6 måneder. Bente havde netop mistet sin egen konkurrencehest og ville gerne låne Lynet med henblik på deltagelse i Danmarksmesterskaberne i sommeren Anne ville gerne hjælpe Bente, og Anne og Bente indgik derfor i februar 2013 en aftale, som indebar, at Bente kunne låne Lynet, og at Anne afholdt alle udgifterne til hesten i låneperioden. Bente ejede en lille lystgård i det nordlige Aarhus, hvor Lynet blev opstaldet. Fredag den 10. maj 2013 om morgenen ville Bente som sædvanlig lukke Lynet ud på marken, som stødte op til Bentes ejendom. Bente trak Lynet, der plejede at gå helt roligt, i en snor, som var noget tyndslidt. Netop som Bente kom gående med Lynet, kom Carl Carlsen kørende i sin Toyota Yaris på vejen langs med Bentes ejendom. Udstødningen på Carls bil gik pludselig løs, og som følge af larmen blev Lynet forskrækket og rykkede uden videre den snor, som Bente trak hesten i, over. Lynet løb ud på vejen, netop som Carl passerede i Toyotaen. Carl drejede kraftigt og undgik herved at påkøre hesten. Carl ramte David Duus, som i det samme kom kørende i sin Fiat i den modsatte vejbane. Ved påkørslen blev Carls Toyota totalskadet. En tilsvarende brugt bil kostede kr. Toyotaen var kasko- og ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Helsikring med en selvrisiko på kr. på kaskoforsikringen. Davids Fiat fik en skade på forenden, som det kostede kr. at udbedre. Fiat en var kasko- og ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Fuldsikring uden selvrisiko på kaskoforsikringen. 5

6 Lynet blev så forskrækket over braget fra bilerne, der ramte hinanden, at den løb tilbage mod Bentes mark. På vejen overså den Bente, som stod og så til. Lynet løb lige ind i Bente, hvorved hun brækkede armen. Bente var sygemeldt fra sit arbejde med fuld løn i 6 uger, og hun pådrog sig ved skaden på armen et varigt mén på 5 %. Lynet fortsatte videre ind i elhegnet, som omgav Bentes mark. Hesten blev viklet ind i hegnet og fik herved skader på bagbenene. Hesten blev indlagt på dyrehospital med henblik på behandling. Dyrlægeregningen kom til at lyde på i alt kr., der blev dækket af en sygeforsikring, som Anne havde tegnet i forsikringsselskabet Kustos. Anne havde ligeledes tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring for Lynet i Kustos. Hvorledes er parternes erstatningsretlige og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatningskrav. 6

7 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på C s Toyota ( kr.) C s tab udgør kr., jf. princippet i FAL 37 (Lærebogen s. 321 f.) Den forsikringsdækkede del ( kr.) Bilens kaskoforsikring i Helsikring udbetaler kr. Spørgsmålet er, om Helsikring har regres til en eller flere skadevoldere, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 455 f.). Hesten Lynet, som forvolder skaden ved at tvinge C til at foretage en undvigemanøvre, er»løsgående«i hestelovens forstand. A er som ejer objektivt ansvarlig for de skader, hesten forvolder, jf. hestelovens 30 a, stk. 1, 1. pkt. (Lærebogen s. 226 f.). Hestens ansvarsforsikringsselskab hæfter som udgangspunkt direkte over for C, jf. hestelovens 30 a, stk. 2. A s ansvar og dermed Kustos hæftelse bortfalder dog i henhold til EAL 19, stk. 1, da A ikke har handlet uagtsomt (Lærebogen s. 447). B er som besidder af hesten ansvarlig for skaden på C s bil på culpagrundlag (Lærebogen s. 227 f.). B har handlet simpelt uagtsomt ved at trække hesten i en tyndslidt snor, som»uden videre«kan rykkes over. B s ansvar bortfalder i henhold til 19, stk. 1 (Lærebogen s. 443 ff.) Kaskoforsikringsselskabet Helsikring har herefter ikke regres mod hverken A eller B i henhold til EAL 22, stk. 1. Som udgangspunkt har C s kaskoforsikringsselskab Helsikring regres til D s ansvarsforsikringsselskab Fuldsikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. FL 108, stk. 1, jf. EAL 21, nr. 1, hvorefter EAL 19, stk. 1, ikke finder anvendelse (Lærebogen s. 455). Eftersom C imidlertid bærer hovedskylden for uheldet, har Helsikring ikke regres i medfør af FL 103, stk. 2, om sammenstød mellem motorkøretøjer (Lærebogen s. 220 f.). (Det er ikke ansvarsfritagende for C, at hans påkørsel af D skyldes en nødvendig undvigemanøvre, jf. U V (Lærebogen s. 76 og 201)) Den ikke-forsikringsdækkede del (selvrisikoen på kr.) A er objektivt ansvarlig i henhold til hestelovens 30 a, stk. 1, 1. pkt., og B er ansvarlig på culpagrundlag, jf. ovenfor under pkt A og B hæfter solidarisk for selvrisikoen på kr. over for C (Lærebogen s. 228). I det indbyrdes forhold mellem A og B hviler tabet på A, dvs. på A s ansvarsforsikring i Kustos, fordi B ikke er ansvarsforsikret, og B kun har handlet simpelt uagtsomt, jf. 25, stk. 2, 1. pkt. (Lærebogen s. 436 f.). C har ikke krav mod D s ansvarsforsikringsselskab, jf. FL 103, stk. 2, og ovenfor under pkt. 1.1 (Lærebogen s. 220 f.). 2. Skaden på D s Fiat ( kr.) Bilens kaskoforsikring i Fuldsikring udbetaler kr. Spørgsmålet er, om Fuldsikring har regres til en eller flere skadevoldere, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 455 f.). 7

8 Såvel A s som B s erstatningsansvar som ejer henholdsvis besidder af hesten bortfalder, jf. EAL 19, stk. 1, og ovenfor under pkt Som udgangspunkt har D s kaskoforsikringsselskab Fuldsikring regres mod C s ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. EAL 22, stk. 1, jf. FL 108, stk. 1, jf. EAL 21, nr. 1, hvorefter EAL 19, stk. 1, ikke finder anvendelse (Lærebogen s. 455). Det er ikke ansvarsfritagende for C, at hans påkørsel af D skyldes en nødvendig undvigemanøvre, jf. U V (Lærebogen s. 76 og 201). Da C bærer hovedskylden for uheldet, har Fuldsikring fuld regres, jf. FL 103, stk. 2 (Lærebogen s. 220 f.). 3. Skaden på Lynet (dyrlægeregningen på kr.) Dyrlægeregningen er dækket af hestens sygeforsikring, som har karakter af en tingsforsikring. Kustos udbetaler erstatning til A. Spørgsmålet er, om Kustos har regres mod en eller flere skadevoldere, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 455 f.). B er objektivt ansvarlig for skaden, jf. DL 5-8-1, da hun udelukkende har lånt hesten i egen interesse. B er ligeledes ansvarlig på culpagrundlag (simpel uagtsomhed). B s ansvar bortfalder, jf. EAL 19, stk. 1, og ovenfor under pkt Personskaden på B Bente får fuld løn under sygdom og har derfor ikke krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2. Hun har krav på godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3, og godtgørelse for varigt mén, jf. EAL 4. Det objektive ansvar, som ved hestelovens 30 a er pålagt ejeren af en hest, omfatter (også) personskade, herunder skader, som hesten forvolder på besidderen. B har medvirket til skaden ved simpel uagtsomhed, jf. ovenfor under pkt B s krav mod hestens ansvarsforsikringsselskab i Kustos vil derfor blive nedsat eller helt bortfalde, jf. hestelovens 30 a, stk. 1, 2. pkt. (Lærebogen s. 227).»Lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave (2011). 8

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 294 2014-9727 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] og CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail 3. november

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave 1 Alfred Asp, Århus, der ejede de to antikke bornholmerure»lange Ludvig«og»Tykke Marie«, bad den 1. marts 2000 sin ven, boghandler Bent Blum, om at sælge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000*

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* Anmeldelse: Festskrift for FED FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* NFT 3/2001 af adjunkt, ph.d. Lisbeth Kjærgaard, Aarhus Universitet Lisbeth Kjærgaard lk@jura.au.dk Forsikrings- og

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert.

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert. Handelshøjskolen i Århus BA-ØKONOMI HA(jur.) HA(jur.) i skat. 2. DEL VINTEREKSAMEN 2007/2008 Skriftlig prøve i: 25042 Formueret II Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hovedentreprenør Hans Ebert (HE)

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Opgave nr. 1. »Førsteudgave af Begrebet Angest (fin stand) mod betaling af 3.500 kr., og vi har en aftale«.

Opgave nr. 1. »Førsteudgave af Begrebet Angest (fin stand) mod betaling af 3.500 kr., og vi har en aftale«. DELE AF FORMUERET OMPRØVEN I MAJ 2015 Opgave nr. 1 Asger Asp var indehaver af en antikvarboghandel i Aarhus med to ansatte: En ekspedient til at betjene kunderne og en studentermedhjælper til at ordne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF 500 FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER: Introforsikring Intro Kasko Intro Super ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING Dækker skader på din bil. Lånebil

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 324 2015-10367 AA mod Ejendomsmægler Per Christensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. september

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: ASP40092 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere