Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud"

Transkript

1 Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Lars Hansen bestyrelsesmedlem (LH) Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Kasper Nørballe direktør Dennis Schultz driftschef Christina Viuf sekretær Camilla Elverdal Willis René Hattens revisor Dagsorden: 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Forsikringsbegivenheder, gennemgang af Willis (bilag 1-2) 3. Årsregnskab 2013/14 for GAA og GAAs afdelinger (bilag 3-11) - Trækningsret (bilag 12) - Dispositionsfond (bilag 13) 4. Regnskab 2013/14 for GAA ApS (bilag 14) 5. Budget for GAA 2015/2016 (bilag 15-16) 6. Revisionsprotokol (bilag 17) 7. Repræsentantskabsmødet mandag 23. marts 2015 (bilag 18) 8. Indkøb af fælles flishugger (bilag 19) 9. Konvertering af forbedringslån, Kildevænget 10. Status erhvervslejemål 11. Udlejningssituation (bilag 20-21) 1

2 12. Generel drøftelse af holdningen til skimmelsager (bilag 22) 13. Energimærkning af afdelingerne 14. Kildevængets Børneinstitution (bilag 23) 15. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 (bilag 24) 16. Status på byggesagen Mørkhøjvænge 17. Status på byggesagen og LAR i Marielyst 18. Status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget 19. Procedure for udvalgsarbejde 20. Aftale om energisamarbejde - Marielyst og Gladsaxe Kommune (bilag 25-26) 21. Status for kollektiv råderetssager Ved Stadion og Marielyst (bilag 27) 22. Styringsdialog 23. Nyt fra afdelingerne 24. Lukket punkt (bilag 28) 25. Eventuelt 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. december 2014 er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referatet godkendes og underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. Det blev godkendt, at der kom en ekstra sag på den fortrolige dagsorden. 2. Forsikringsbegivenheder, gennemgang af Willis Willis har lavet en skadesoversigt for for samtlige afdelinger, og der er udført en risiko- og tryghedsrapport i afdeling Marielyst. Rapporten er på 76 sider og kan rekvireres i administrationen. 2

3 Camilla Elverdal deltager for at gennemgå forsikringspolitik for GAA, skadesoversigten og risiko- og tryghedsrapporten. Der er afsat 30 minutter til gennemgangen. Forsikringspolitikken vedlægges som (bilag 1). Dansk Glasforsikring har fremsendt årsopgørelsen for regnskabsåret 2013/14. GAAs glasforsikring indeholder en klausul om, at hvis der ikke anmeldes ret mange skader, så tilbagebetales en del af forsikringspræmien. Det er dog ikke tilfældet i ovenstående regnskabsår, da der er udbetalt kr , hvilket svarer til 90 % af den årlige præmie. Skadestatistik for glasforsikring vedlægges som (bilag 2). at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at forsikringspolitikken tilrettes af Willis så den afspejler de forhold, der for nuværende gør sig gældende for GAA og at den sættes til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3. Årsregnskab 2013/14 for GAA og GAAs afdelinger Regnskaber for GAA og GAAs afdelinger er vedlagt som (bilag 3-11). Afdeling 1 - Højebo Regnskabet udviser et underskud på kr svarende til 2,78 % af de samlede lejeindtægter. Underskuddet skyldes i al væsentlighed at et forbedringslån ikke som forventet var udløbet. Lånet udløber i Afdeling 2 - Ved Stadion Regnskabet udviser et overskud på kr svarende til 6,03 % af de samlede lejeindtægter. Overskuddet skyldes mindre udgift til vand, renovation og forsikring. 3

4 Overskuddet er brugt til en ekstraordinær afskrivning på kr på forbedringsarbejde, mens det resterende overskud på kr er overført til opsamlet overskud. Afdeling 3 - Bakkely Regnskabet udviser et underskud på ,12, svarende til 0,57% af de samlede lejeindtægter. Underskuddet skyldes i al væsentlighed øgede udgifter til vand. Afdeling 4 - Marielyst Regnskabet udviser et overskud på kr , svarende til 1,40 % af de samlede lejeindtægter. Overskuddet skyldes mindre udgift til renovation, forsikring og fælles el. Overskuddet er brugt til afskrivning på tidligere års underskud. Afdeling 5 - Kildevænget Regnskabet udviser et overskud på kr , svarende til 2,79% af de samlede lejeindtægter. Overskuddet skyldes i al væsentlighed besparelse på energiforbrug og renholdelse. Overskuddet er brugt til en ekstraordinær afskrivning på kr på forbedringsarbejde, mens det resterende overskud på kr er overført til opsamlet overskud. Afdeling 6 - Mørkhøjvænge Regnskabet udviser et overskud på kr , svarende til 2,39% af de samlede lejeindtægter. Overskuddet skyldes i al væsentlighed mindre udgift til vand end budgetteret. Overskuddet er brugt til afskrivning på tidligere års underskud. Afdeling 7 - Kildevængets børneinstitution Regnskabet udviser et overskud på kr svarende til 4,28% af de samlede lejeindtægter. Overskuddet skyldes i al væsentlighed besparelser på nettokapitaludgifter. Overskuddet er overført til opsamlet overskud. 4

5 Afdeling 8 - Bondehavevej Regnskabet udviser et overskud på kr svarende til 0,64% af de samlede lejeindtægter. Overskuddet skyldes i al væsentlighed mindre besparelser på forskellige udgifter. Overskuddet er overført til opsamlet overskud. GAA Regnskabet udviser et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr Overskuddet skyldes i al væsentlighed besparelser på bestyrelsesudgifter. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen. Prognose for dispositionsfond og trækningsret. Dispositionsfond Dispositionsfondens disponible andel udgør primo 2015 kr Der er givet tilskud fra dispositionsfonden til følgende afdelinger i 2014: Tilskud til tab v/fraflytning Højebo kr. Ved Stadion kr. Marielyst kr. Kildevænget kr. Mørkhøjvænge kr. I alt kr. Tilskud til tab v/ lejeledighed Marielyst Bakkely I alt kr kr kr. Prognose for dispositionsfondens disponible andel vedlægges som (bilag 12). 5

6 Trækningsret Trækningsretten udgør primo 2015 kr Der er givet tilskud fra trækningsretten til følgende afdelinger i 2014: Afdeling 1 Højebo, tage og facader kr. Afdeling 4 Marielyst, renovering butik og altaner kr. Tilskud til afdeling Mørkhøjvænge på kr , der var disponeret i 2014 overføres til 2015, da renoveringssagen ikke er afsluttet endnu. Tilskud til afdeling Marielyst på kr , der var disponeret i 2014 overføres til 2015, da udbetalingen ikke har fundet sted. Ansøgning om udbetaling til LBF, er fremsendt i december Prognose for trækningsrettet for vedlægges som (bilag 13). at regnskaberne godkendes af organisationsbestyrelsen med henblik på den endelige godkendelse på repræsentantskabsmødet. at orientering om trækningsretten tages til efterretning. at orientering om dispositionsfonden tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne. Organisationsbestyrelsen tog orientering om trækningsretten og dispositionsfonden til efterretning. Det blev bemærket, at omfanget af det udsendte materiale var meget omfattende og administrationen blev bedt om at undersøge prisen på indkøb af IPads eller lignende til næste møde, så dagsorden og bilag kan fremsendes digitalt i stedet for i fysisk form. 4. Regnskab 2013/14 for GAA ApS Regnskabet for GAA ApS er vedlagt som (bilag 14). Regnskabet udviser et overskud på kr. 873, der overføres egenkapitalen. Administrationshonoraret til GAA udgør kr

7 at organisationsbestyrelsen godkender dette. Organisationsbestyrelsen godkendte regnskabet for GAA ApS. Det blev dog bemærket, at anvendt regnskabspraksis på side 6, skal ændres fra regnskabsklasse A til regnskabsklasse B, samt at dato for dirigentens underskrift skal ændres til 24. februar Budget for GAA 2015/2016 På organisationsbestyrelsesmødet den 1. november 2014 besluttede organisationsbestyrelsen at indstille til repræsentantskabet, at GAA indtræder i FA09. Da denne beslutning først træffes på repræsentantskabsmødet den 23. marts 2015, vedlægges der to budgetter. Ved indmeldelse i FA09. I budgettet udgør administrationsbidraget til FA09 inkl. lønandel og lønsum til kr ekskl. moms pr. lejemålsenhed årligt. Eget bidrag udgør kr. 628 pr. lejemålsenhed årligt. Budgettet vedlægges som (bilag 15). Ved forlængelse med PAB i et år. I budgettet udgør administrationsbidraget til PAB kr inkl. moms pr. lejemålsenhed årligt. Eget bidrag udgør kr. 628 pr. lejemålsenhed årligt. Budgettet vedlægges som (bilag 16). at organisationsbestyrelsen godkender budgetterne. Organisationsbestyrelsen godkendte budgetterne. 7

8 GAAs revisor René Hattens kunne oplyse, at der har været flere ansøgninger til skat om momsfritagelse på administrationshonorar og at der er kommet forskellige tilkendegivelse vedrørende dette fra SKAT. BL er ved at undersøge sagen, der forventes at blive forelagt skatterådet i løbet af René Hattens gjorde opmærksom på, at det i den henseende ville være rettidig omhu, hvis GAA under alle omstændigheder budgetterede med moms ved indmeldelse i FA09. Organisationsbestyrelsen godkendte budgetterne og besluttede at budgettet ved indmeldelse i FA09 skal indeholde moms. 6. Revisionsprotokol Revisionsprotokol vedlægges som (bilag 17). at protokollatet tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte protokollatet. 7. Repræsentantskabsmødet mandag 23. marts 2015 Dagsorden til repræsentantskabsmødet er udsendt før organisationsbestyrelsesmødets afholdelse. Udkast til beretning vedlægges som (bilag 18). at organisationsbestyrelsen godkender beretningen. Organisationsbestyrelsen godkendte beretningen med forskellige rettelser. 8

9 8. Indkøb af fælles flishugger GAA har tidligere haft en fælles flishugger, der kunne lånes af afdelingerne. Flishuggeren er blevet stjålet og sagen er meldt til forsikringen. Der er udbetalt en forsikringssum på kr Ejendomsmestrene i GAA har været meget glade for flishuggeren og har derfor ansøgt om en bevilling fra GAA på kr. ca , til indkøb af en ny flishugger. Ansøgning vedlægges som (bilag 19). Der er efterfølgende indhentet tilbud fra nedenstående tre leverandører: Svenningsens fra Kastrup Incl. moms / levering kr Helsinge Maskinforretning Incl. moms / levering kr Havdrup Maskinforretning Incl. moms / levering kr at organisationsbestyrelsen godkender indkøb af fælles flishugger fra Svenningsens til kr incl. moms og levering. at udgiften modregnet forsikringssummen dækkes af GAAs arbejdskapital. Der har forinden mødet været spørgsmål, der er blevet belyst og besvaret pr. mail. Organisationsbestyrelsen godkendte indkøb af fælles flishugger fra Svenningsens til kr incl. moms og levering og at udgiften modregnet forsikringssummen dækkes af GAAs arbejdskapital. Birgit Nielsen stemte i mod forslaget. 9. Konvertering af forbedringslån, Kildevænget Realkredit Danmark har oplyst, at der i afdeling Kildevænget kan opnås en besparelse ved konvertering af to ustøttede forbedringslån. Et oprindeligt lån med en hovedstol på kr , som ved konvertering opnår en samlet besparelse på ca. kr i restløbetiden på 4,5 år. Dette svarer til en årlig besparelse på ca. kr

10 Et lån til varmtvandsrør med en hovedstol på kr , som ved konvertering opnår en samlet besparelse på ca. kr i restløbetiden på 5,5 år. Dette svarer til en årlig besparelse på ca. kr Besparelserne er beregnet på baggrund af nuværende kurser, og er inkluderet gebyrer og honorarer. at organisationsbestyrelsen godkender konvertering af forbedringslån i afdeling Kildevænget. at organisationsbestyrelsen godkender PABs honorar på kr moms pr. lån der konverteres. Organisationsbestyrelsen godkendte konvertering af forbedringslån i afdeling Kildevænget og PABs honorar på kr moms pr. lån, der konverteres. 10. Status erhvervslejemål Afd. 4, Marielyst Gladsaxevej 130, st. 7, Frisør. Lejemålet er opsagt pr. 31/ Lejemålet er under genudlejning til en anden frisør. Afd. 5, Kildevænget Kildebakkegårds Alle 168, Lægepraksis. Kontrakt er underskrevet af de nye lejere og depositum m.v. er betalt Udkast til kontrakt mellem GAA ApS og Kildevænget er fremsendt til Erik Andersen og John Ejsing. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 10

11 11. Udlejningssituation Der er ingen ændring i den generelle udlejningssituation. Alle boliger bliver udlejet via ventelisten uden tomgang. I Bakkely har Gladsaxe Kommune i 2011 godkendt, at en del af supplementsboligerne sammenlægges med naboboligen. Derfor udlejes disse på midlertidige kontrakter. Der er i perioden til nu kun etableret en sammenlægning og en sammenlægning bliver igangsat primo For at fremme sammenlægningerne indstilles det, at der gives en særlig fortrinsret for beboere i afdelingen på den interne venteliste til de boliger, hvor sammenlægning kan finde sted. Fraflytningsstatistik for 2014 vedlægges som (bilag 20). Årsstatistik for 2014 vedlægges som (bilag 21). at statistikkerne tages til efterretning. at organisationsbestyrelsen godkender, at der på den interne venteliste gives en særlig fortrinsret til beboere i afdelingen, der ønsker at sammenlægge to lejligheder i afdeling Bakkely. Organisationsbestyrelsen tog statistikkerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte, at der på den interne venteliste gives en særlig fortrinsret til beboere i afdelingen, der ønsker at sammenlægge to lejligheder i afdeling Bakkely. Beslutningen er forudsat Gladsaxe Kommunes godkendelse. Administrationen indhenter de fornødne tilladelser i kommunen. 12. Generel drøftelse af holdningen til skimmelsager Vi har i de sidste par år haft en del større saneringssager efter at der er konstateret omfattende skimmelsvamp i lejemålene. Da sagerne ofte er meget komplekse at 11

12 håndtere, er der udarbejdet en forretningsgang for behandling af skimmelsager i GAA. Forretningsgangen beskriver ikke hvordan og hvem der skal tage stilling til, om skimmelsvampen skyldes beboeradfærd eller den bygningsfysiske tilstand. I sager hvor boligorganisationen mener, at skimmelsvampen skyldes beboeradfærd og vi vil gøre krav over for lejer som følge af misligholdelse, ligger bevisbyrden hos boligorganisationen. Det er vores oplevelse, at vi tit ender i boligretten, med øgede omkostninger til følge. Selv om vi vinder sagen er det sjældent, at lejeren vil kunne betale for misligholdelsen, da det er meget dyrt at få skimmelsaneret et lejemål. Ved at tage nogle forebyggende initiativer, vil ovenstående problemer sandsynligvis kunne begrænses. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få lavet nogle retningslinjer, der beskriver hvorledes sagerne juridisk skal behandles og hvilke forebyggende initiativer der skal tages. Bestyrelsen vil fortsat have en vurdering fra ejendomsmester, om det er en beboerrelateret skade eller ej, hvilket er indført i skemaet. Bestyrelsen besluttede ikke at nedsætte et udvalg til at udarbejde retningslinjer i samarbejde med administrationen, men ønskede et oplæg fra driftschef Dennis Schultz med ideer til forebyggelse af skimmel til bestyrelsesmødet den 24. februar Der er udsendt en generel skrivelse omkring "gode råd i fyrringssæsonen" til alle beboere i GAA jf. jævnfør beslutning på mødet den 3. december Driftschef Dennis Schultz vil gennemgå oplæg med ideer til forebyggende initiativer på kort og lang sigt. Oplægget er vedlagt som (bilag 22). at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning og på den baggrund drøfter hvilke initiativer der skal igangsættes. 12

13 Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen besluttede efter en drøftelse, at følgende sættes i værk med det samme: Når fyringssæsonen starter skal der udsendes gode råd om udluftning og opvarmning" der skal dog rettes i folderen inden næste udsendelse. Uddannelse til ejendomsmestrene. Indflytningsmappe med skimmelfolder, meget gerne synlig. Afdelinger med fugeproblemer, opmærksomhed på dette ved at udsende materiale til beboerne om at de kan henvende sig på ejendomskontoret. Tage skimmelproblematikken med på afdelingsmøderne, gerne med billedmateriale. Punktet medtages løbende på organisationsbestyrelsesmøderne fremover, hvor der skal drøftes nye ideer til bekæmpelse af skimmelsvamp. På næste møde ønskes input omkring fugtmålere og hvilke erfaringer der er gjort ved gennemførelse af sundhedstjek i Ved Stadion, samt tidsforbruget til dette. 13. Energimærkning af afdelingerne Administrationen har, jfr. beslutning på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014, indhentet underhåndsbud fra tre firmaer, der er godkendt til at udføre energimærker. Der er indhentet priser fra: Energi og Miljø kr Holmsgaard A/S kr Energi FOCUS ApS kr Betaling for udførelse af energimærkerne sker af de respektive afdelinger og vil blive opkrævet som en del af varmeregnskabet, dog således at udgiften fordeles over de år energimærket er gældende, hvilket minimum er 7 år. Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 3. december 2014 at bemyndige administrationen til at underskrive aftale med Energi FOCUS, idet det blev oplyst, at de oplyste priser var inkl. moms. 13

14 Administrationen har på vegne af GAA indgået aftale med firmaet Energi FOCUS, som var billigst med deres tilbud. Søren Pedersen, som er konsulent på opgaven, vil deltage i mestermødet i GAA den 22. januar 2015 og sammen med mestrene udarbejde en konkret plan for energimærkningsprojektet. Vi påbegynder derfor projektet med opstartsmøde den 22. januar 2015 og forventer at afslutte projektet i ultimo uge 25. Når energimærkerne er udarbejdet vil de blive lagt på GAAs hjemmeside under de respektive afdelinger. Administrationen vil orientere om de overordnede konklusioner når energimærkerne er udført. at orienteringen tages til efterretning Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 14. Kildevængets Børneinstitution På bestyrelsesmødet den 3. december 2014, pkt. 10, blev bestyrelsen orienteret om forhandlingsforløbet og om kommunens ønske om et opsigelsesvarsel på 12 måneder fra kommunen, vedr. GAA s pligt til varmeforsyning af institutionen, og at GAA ikke skulle kunne opsige aftalen. For at imødekomme kommunen godkendte bestyrelsen 2 års uopsigelighed og derefter et 12 måneders gensidigt opsigelsesvarsel. Forhandlingsmandatet til bestyrelsens formand og næstformand blev bekræftet. Kommunen afviste bestyrelsens forslag og fremsendte den 9. december 2014 udkast til købsaftale, hvor opsigelsesvarslerne var udeladt, men med den tilføjelse, at aftalen om varmeforsyning kun kan ophæves ved misligholdelse fra én af parterne. 14

15 Efter en omfangsrig mailkorrespondance mellem formandskabet og kommunen blev der afholdt møde den 28. januar 2015 med kommunen og formandskabet. På mødet blev der opnået enighed om enkelte ændringer og præciseringer af teksten vedr. varmeforsyningen ( 11) samt en 2 års uopsigelighed og efterfølgende et 18 måneders gensidigt opsigelsesvarsel til den 31. december. Kommunens begrundelse for et 18 måneders opsigelsesvarsel var, at kommunen i tilfælde af en opsigelse fra GAA skal lægge fjernvarmeledning i offentlig vej, hvilket kan tage op til 1½ år fra kommunen ansøger Gladsaxe Fjernvarme, der indhentes gravetilladelser mv., ledningerne lægges, installeres varmeveksler samt omlægges fra nuværende til fremtidig forsyning, hvilket bør ske om sommeren. Købsaftalen vedlægges som (bilag 23). Formandskabet indstiller: at organisationsbestyrelsen godkender købsaftalen. Organisationsbestyrelsen godkendte købsaftalen. 15. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 På organisationsbestyrelsens møde 1. november 2014 besluttede organisationsbestyrelsen, at den ønskede at indtræde i FA09. Udkast til administrationsaftale, ydelseskatalog og vedtægter for FA09, var vedlagt som bilag 4a, 4b og 4c. På bestyrelsesmødet den 3. december 2014, besluttede bestyrelsen at udvalget skulle gennemgå den fremsendte aftale. Udvalget blev bemyndiget til at bruge advokat i nødvendigt omfang. Udvalget har gennemgået administrationsaftalen og den vedlægges i revideret udgave som (bilag 24). 15

16 at organisationsbestyrelsen godkender den reviderede administrationsaftale til forelæggelse for endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 25. marts Organisationsbestyrelsen godkendte den reviderede administrationsaftale til forelæggelse for endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 23. marts 2015 med følgende ændringer: I punkt 7 slettes sætningen eller andet elektronisk medie. I punkt 8 ændres overenskomst til aftale. 16. Status på byggesagen Mørkhøjvænge Byggesagen har sidst været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 3. december 2014, pkt. 12. Der er lavet aftale om byggeforretningsførelse med PAB og der har været afholdt licitation. Gladsaxe Kommune og Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn og godkendt skema B. Byggesagen kører efter planen med forventet afslutning i uge 21. Der er afholdt et statusmøde den 13. januar hvor alle beboere var inviteret. På mødet blev ventilationssystemet gennemgået og der blev givet en generel status på hele byggeprojektet. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 16

17 17. Status på byggesager i Marielyst (altan, butikscenter) og LAR i Marielyst A - Renovering af altaner og butikscenter Byggesagen har sidst været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 3. december 2014, pkt. 13. Administrationen har anmodet Landsbyggefonden om udbetaling af trækningsret på henholdsvis kr og kr og hjemtaget lånetilbud fra Realkredit Danmark med en hovedstol på kr , beregnet med den pålydende kurs og rente af 8. januar Med ovenstående pålydende vil ydelsen på lånene være ca. kr lavere end beregnet i det godkendte anlægsbudget, hvilket skyldes faldende renter. Udligning af dette vil ske i forbindelse med budgetlægning 2015/16 på konto 125. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning at organisationsbestyrelsen bemyndiger de tegningsberettigede til at godkende og underskrive lånetilbud fra Realkredit Danmark af 8. januar Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen bemyndigede de tegningsberettigede til at godkende og underskrive lånetilbud fra Realkredit Danmark af 8. januar B - LAR projekt Byggesagen har sidst været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 3. december 2014, pkt. 13. Administrationen har ved afslutningen af LAR projektet taget initiativ til at ansøge Gladsaxe Kommune om et beløb til finansiering af ekstra beplantning. Baggrunden for ansøgningen er, at Kommunen har brugt området som erfaringsområde for mange Kommuner i landet, herunder EU politikkere. Det har betydet, at rigtig mange mennesker har været omkring Marielyst. Afdelingen har modtaget kr moms, der er brugt til at købe ekstra beplantning for. 17

18 Administrationen afventer byggeregnskab for tilbagebetaling af tilslutningsafgifter og udgifter til projektet fra Nordvand. Her efter indstilles byggeregnskabet til godkendelse i organisationsbestyrelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 18. Status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget A - Varmeanlæg Byggesagen har sidst været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 3. december 2014, pkt. 14. Der er nedsat et udvalg bestående af Dorte Pihl Madsen, Birgith Hansen, John Ejsing og Erik Andersen, med bemyndigelse til at godkende rådgiveraftale, udbudsmateriale og licitationsresultat. Kommunikationen foregår via mail og der er svarpligt. Ved uddelegering af beslutningskompetence til et udvalg, skal GAAs retningslinjer vedrørende godkendelse af udbudsmaterialer og licitation overholdes. Der er indgået byggeforretningsføreraftale med PAB på sagen. Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 3. december 2014 at der holdes licitation for salg af CO2- kvoter i forbindelse med renovering af varmeanlægget. Efterfølgende er det konstateret, at arbejderne er omfattet af den tidligere aftale med Gladsaxe Fjernvarme, hvor vi får 45 øre pr. kwh for de arbejder der drejer sig om afkøling. Der er den 8. januar 2015 fremsendt deludbudsmateriale for tilslutning af varmtvandsbeholder i varmecentralen Solnavej 32 til fjernvarmen. Tilbud på varmtvandsbeholdere indhentes som underhåndsbud fra 2 entreprenører. Resten af udbudsmaterialet til etape 1 forventes at blive fremsendt i løbet af februar 18

19 måned. Udbudsmaterialet til etape 2, vil i løbet af sommeren 2015 blive fremsendt til godkendelse. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. B - LAR projekt Byggesagen har sidst været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 3. december 2014, pkt. 14. Der er nedsat et udvalg bestående af Dorte Pihl Madsen, Birgith Hansen, John Ejsing og Erik Andersen, med bemyndigelse til at godkende rådgiveraftale, udbudsmateriale og licitationsresultat. Kommunikationen foregår via mail og der er svarpligt. Ved uddelegering af beslutningskompetence til et udvalg, skal GAAs retningslinjer vedrørende godkendelse af udbudsmaterialer og licitation overholdes. Der er indgået byggeforretningsføreraftale med PAB på sagen. Administrationen har den 15. januar 2015 fremsendt følgende dokumenter til godkendelse i udvalget: Den endelige samarbejdsaftale mellem GAA og Nordvand omkring etablering af LAR i Kildevænget. Fuldmagt der bemyndiger Orbicon til at søge byggetilladelser mv. ifm. LARprojektet på vegne af GAA afdeling Kildevænget. Dokument der godkender alternativ glatførebekæmpelse i det omfang som nedsivningstilladelserne påkræver dette. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19

20 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 19. Procedure for udvalgsarbejde I forbindelse med de i punkt 18 nævnte sagers gennemførelse, har organisationsbestyrelsen nedsat et udvalg. Udvalgets kompetencer fremgår af punkt 18. Administrationen ønsker, at organisationsbestyrelsen evaluerer udvalgets arbejde og samarbejde med administrationen, samt at der laves en procedure for dette. at organisationsbestyrelsen drøfter udvalgets arbejde. Det blev besluttet, at administrationen fremadrettet skal sørge for, at der afsættes mere tid til beboerdemokraternes behandling af sager, der forelægges af administrationen og at forelæggelsen af sagerne skal foregå skriftligt. Det blev endvidere besluttet, at alle skal være med på Cc når der svares på spørgsmål og/eller at materiale godkendes af udvalgsmedlemmerne, så alle kan følge med i status på sagen. Sagsfremstillingen vedrørende renovering af altangangene i Kildevænget blev efterlyst. 20. Aftale om energisamarbejde - Marielyst og Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune har et mål om at nedsætte CO 2-udledningen i Gladsaxe med 40% inden udgangen af Kommunen har i den forbindelse tilbudt afdeling Marielyst en samarbejdsaftale med henblik på at optimere boligafdelingens varmeanlæg for at opnå en bedre afkøling og udnyttelse af fjernvarmen. Her under instruktion og uddannelse af ejendomspersonalet i at betjene anlægget. Udgifterne udgør kr inkl. moms og fordeles med 1/3 til GAA, 1/3 til Gladsaxe Kommune og 1/3 til Gladsaxe Fjernvarme. Projektet gennemføres i

21 Samarbejdsaftalen og delaftale nr. 5 (ydelsesbeskrivelse) er vedlagt som (bilag 25 og 26). Der henvises i samarbejdsaftalen til en rammeaftale mellem Gladsaxe Kommune og AI-gruppen, hvilken kan rekvireres i administrationen. at organisationsbestyrelsen godkender aftalen. at Marielysts andel på kr betales af arbejdskapitalen jf. tidligere aftale i organisationsbestyrelsen om mulighed for at give afdelingerne tilskud til energifremmende foranstaltninger. Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen. Organisationsbestyrelsen godkendte, at Marielysts andel på kr betales af arbejdskapitalen jf. tidligere aftale i organisationsbestyrelsen om mulighed for at give afdelingerne tilskud til energifremmende foranstaltninger. Organisationsbestyrelsen godkendte, at PAB underskriver aftalen. 21. Status for kollektiv råderetssager Ved Stadion og Marielyst Sagen har sidst været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 3. december 2014, pkt. 16. Ved behandling af Ved Stadions og Marielysts ansøgninger om brug af kollektiv råderet (køkkener) på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2014 blev beslutningen at afvise de to sager, da organisationsbestyrelsen ønskede en dybere analyse af afdelingernes Den 5. oktober 2014 tilskrev administrationen efter anmodning fra organisationsbestyrelsen i GAA, Gladsaxe Kommune og bad dem om at træffe afgørelse i de to konkrete sager om brug af kollektiv råderet i afdeling Marielyst og Ved Stadion. På bestyrelsesmødet den 3. december 2014 besluttede bestyrelsen, at alle kollektive råderetssager i GAA stopper pr. 31/ Administrationen har adviseret alle beboere om dette ultimo

22 Endvidere blev administrationen bedt om at undersøge, om de der har 20 årige aftaler kan tilbydes 10 årige i stedet. Administrationen har undersøgt dette og er kommet frem til, at det vil kræve at der optages to realkreditlån i stedet for et. Da dette ikke fremgår af de ansøgninger der er godkendt på afdelingsmødet, organisationsbestyrelsen og Gladsaxe Kommune, anser administrationen det for at være udelukket. Når de sidste råderetssager er færdig behandlet af administrationen, hjemtages lånetilbud fra realkredit Danmark til finansiering af disse. Den 26. januar 2015 har Gladsaxe Kommune svaret per brev på GAAs forespørgsel. Svaret er vedlagt som (bilag 27). Det fremgår af brevet at kommunen imødeser fornyede ansøgninger med en yderligere redegørelse for arbejdernes moderniserings- og forbedringselementer. Organisationsbestyrelsen har på organisationsbestyrelsesmødet den 3. december 2014 besluttet at afdelingsbestyrelsernes forslag om kollektiv råderet fremover skal behandles i organisationsbestyrelsen inden forslaget stilles på et afdelingsmøde og at der skal være fokus på huslejeniveauet og differentieret husleje. Administrationen vil i samarbejde med afdelingsbestyrelserne i Ved Stadion og Marielyst analysere afdelingernes fremtidige vedligeholdelses behov og muligheden for brug af den kollektive råderet inden for rammerne af kommunens retningslinjer af 27. september 2012, samt under hensyntagen til huslejeniveauet. Ansøgningerne forelægges organisationsbestyrelsen inden de fremlægges på afdelingsmøder i afdelingerne. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. at organisationsbestyrelsen bemyndiger de tegningsberettigede i GAA til at godkende og underskrive lånetilbud fra Realkredit Danmark til endelig finansiering af de per 31. december 2014 afsluttede råderetssager i GAA, når disse foreligger. 22

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud Glostrup, den 20. februar 2014 Referat Den 18. februar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 1. september 2015. Glostrup, den 3. september 2015

Referat Den 1. september 2015. Glostrup, den 3. september 2015 Glostrup, den 3. september 2015 Referat Den 1. september 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 5. december 2013 Referat Den 4. december 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 12. september 2012 LLR/SA Referat Den 10. september 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 14 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere