REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:"

Transkript

1 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Kopi af referat er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersken-Skree fra Partner Revision. 46

2 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ekstraordinære møde den 18. august Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter Sagsfremstilling: 3.1 Status på anlægsarbejdet med transmissionsledningen. Der vil på mødet blive givet en orientering om status på arbejdet, herunder resultatet af forhandlingerne med Østergaard Entreprise om ekstraarbejde i forbindelse med underføringen af ledningen under banen. Desuden vil blive givet en orientering om tilslutning af ledningen til selve værket på Præstelunden, hvor værket bliver lukket for varme fra mandag, den 5. september kl til tirsdag, den 6. september kl Status på anlægsarbejdet med opførelse af flisanlæg. Der har senest været afholdt byggemøde tirsdag, den 30. august Tidsplanen følges d.v.s. at den tidligere forsinkelse på 1-2 uger er nu indhentet. Bilag: Referat af byggemøde nr. 9 fra den 30. august 2011 vil blive udleveret på mødet. 3.3 Status på anlægsprojekt renovering af Lars Nielsens Vej. Arbejdet udføres af Rahbek Brande AS, som har underleverandør Jysk Rør Entreprise (Tre-For) til at udføre en del af arbejdet. Der har været henvendelse fra beboere vedr. utilfredshed med manglende orientring om at der skulle graves i haven ind til huset, samt at der skal opstilles et udvendigt målerskab. 47

3 3.4 Projektforslag til forsyning af ny Fakta butik på Lærkevej/Østre Alle. På bestyrelsesmødet den 18. august 2011 blev godkendt tilslutning af den nye Fakta bygning. Ikast-Brande Kommune har ved skrivelse af 25. august 2011 meddelt godkendelse af projektforslaget og orienteret HNG Naturgas beslutningen. Der er samtidig meddelt HNG at beslutningen kan påklages til Energiklagenævnet, med en frist på 4 uger fra afgørelsen. Skrivelsen fra Ikast-Brande Kommune er tidligere fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Sagsbehandler: Henning Mikkonen. Ad 3.1. Der er afholdt møde den 24. august 2011 mellem entreprenør, DFP samt driftsleder Henning Mikkonen, jf. referat fra mødet som blev udleveret. Merarbejdet for entreprenøren har været: Forlænget boring under jernbanen. Fjernelse af cementblok under lysmast. Fjernelse af beton ved opgravning Brande Højskole. Entreprenøren vil snarest fremsende opgørelse og udgiftens omfang. 48

4 Ad 3.2. I uge 40 vil der blive foretaget en koldstart af anlægget (prøvestart) og i uge 42 en egentlig igangsætning af flisværket. Der aftales nærmere med leverandøren om tidspunkt for levering af stammeflis som skal bruges til indkøring. Der er udarbejdet og afleveret en leveringsplan til de to flisleverandører. Brovægten vil ikke være fuldt ud installeret når flisværket tages i brug, der aftales en midlertidig procedure med leverandørerne om vejning. Ad 3.3. Der udarbejdes en orienteringsskrivelse til forbrugerne på Lars Nielsensvej som skal indeholde: Hvornår afsluttes renoveringen. Der er ingen direkte udgift for forbrugerne. Hvem laver arbejdet. Hvorfor et tilslutningsskab. Hvilke ejendomme berøres. M.v. Skrivelsen er efterfølgende udarbejdet og udleveret til forbrugerne, jf. vedlagte. Ad 3.4. Der indhentes tilbud på arbejdet hos Rahbek Brande AS, samt Østergaard Entreprise AS. Det billigste tilbud accepteres, ud fra at begge firmaer har de nødvendige faglige kompetencer til at udføre arbejdet. 49

5 HMN Naturgas har ikke indgivet påklage på projektet, der er frist frem til den 25. september 2011, kommer der ikke påklage fra naturgasselskabet igangsættes arbejdet. Som en udløber af sagen har HMN Naturgas den 1. september fremsendt høringssvar til Ikast-Brande Kommune vedr. opførelse af akkumuleringstank ved det nye flisværk. I høringssvaret anfører HMN at de ikke mener at Ikast-Brande Kommune kan godkende projektet, idet tilbagebetalingstiden er 17 år, samt at den nye tank er 4 gange så stor som den nuværende. HMN mener at størrelsen af den nye tank skal reduceres til ca m2. Det er aftalt at ingeniør Viktor Jensen udfærdiger forslag til svarskrivelse til Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg. Skrivelsen skal være kommunen i hænde senest den 12. september, således at den kan blive behandlet i Teknik- og miljøudvalget den 27. september

6 4. Regnskab for varmeåret 2010/2011. Sagsfremstilling: Selskabets revisor har i samarbejde med driftslederen udarbejdet og revideret selskabets regnskab for varmeåret 2010/2011. Regnskabet indeholder: Årsrapport incl. ledelsesberetning. Specifikationer til årsrapporten. Revisionsprotokollat. Desuden bliver der udarbejdet et lille hæfte med dagsorden til generalforsamling, ledelsesberetning, regnskab samt budget for året 2011/2012. Hæftet kan afhentes af forbrugerne fra mandag, den 12. september og udleveres på generalforsamlingen. Regnskabet udviser en underdækning (underskud) på ca. kr , og der er overført en overdækning fra forrige regnskabsår på ca. kr , d.v.s. der bliver overført en overdækning til indeværende regnskabsår2011/2012 på ca. kr Regnskabet vil blive gennemgået på mødet af statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree. Kritisk revisor Christian Aaskov vil fremsende en skriftlig redegørelse for resultatet af den kritiske revision. Kassereren har stikprøvevis gennemgået bilagene i henhold til kasse- og regnskabsregulativet og meddelt, at han ikke har bemærkninger. Bilag: Selve regnskabet m.v. vil blive mailet rundt af revisor fredag, den 2. september Desuden vil formanden fremsende ledelsesberetningen per mail inden bestyrelsesmødet. Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen Ole Jespersen-Skree gennemgik: Årsrapporten. Specifikationer til årsrapporten. Revisionsprotokollat. 51

7 Stort set samtlige hovedtal i regnskabet stemmer meget godt med det budgetterede. Regnskabet i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmer udviser et underskud (underdækning) på kr mod budgetteret 0 kr. Der er overført et overskud (overdækning) fra tidligere år på kr , d.v.s. at der overføres herefter et overskud (overdækning) til regnskab 2011/2012 på kr Af særlige forhold blev fremhævet: Der er afskrevet kr som tab på tilgodehavende hos forbrugerne. Afskrivningen vedr. flere regnskabsår, fremover skal afskrivning foretages årligt. Den nye form for opkrævning af aconto, vil minimere muligheden for tab. Der skal udarbejdes retningslinjer for indhentning af tilbud hos leverandører. Regnskabet blev herefter godkendt af bestyrelsen. Vedr. budget 2011/2012 er der ingen bemærkninger, til det tidligere udarbejde budget, der er her forventet balance i regnskabet i forhold til reglerne i Varmeforsyningsloven, men budgettet er udarbejdet med en lav forventning på salg af el, derfor forventes et overskud. Vedr. budget 2012/2013, når dette skal endelig udarbejdes ser det p.t. ud til at gasprisen er ca. kr. 1,00 dyrere pr. m3, det betyder en merudgift på ca. kr. 2,5 mio. Såfremt flisværket ikke var etableres ville merudgiften på gas være ca. kr. 4,8 mio., herfra skal dog trækkes evt. prisstigninger på flis. 52

8 5. Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse. Sagsfremstilling: Bestyrelsen har tidligere godkendt igangsætning af følgende anlægsprojekter: Ny akkumuleringstank Brovægt Ombygninger i den nuværende kedelcentral Renovering af ledningsnet på Lars Nielsensvej Tilslutning af Fakta-butik på Lærkevej/Østre Alle Tilslutning af beboerne på Tranevej samt renovering af ledningsnet på Vibevej Renovering af ledningsnet Åkvarteret Samlet andrager anlægsudgifterne kr. 14,8 mio. excl. moms. Ovennævnte investeringer medfører en årlig driftsbesparelse på ca. kr. 1,0 mio. til kr. 1,2 mio. Baseret på et forsigtigt skøn. Der er udarbejdet et udkast til ansøgningsskrivelse til Ikast-Brande Kommune, desuden er Kommunekredit anmodet om et lånetilbud. Bilag: Udkast til ansøgningsskrivelse til Ikast-Brande Kommune, lånetilbud fra Kommunekredit vil foreligge på mødet. Sagsbehandler: Holger Skott Det udarbejdede forslag blev godkendt og fremsendes til Ikast-Brande Kommune. Lånetilbuddet fra Kommunekredit er endnu ikke modtages, der er efter bestyrelsesmødet rykket hos Kommunekredit. 53

9 6. Ordinær generalforsamling. Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 18. august 2011 blev dagsorden m.v. til generalforsamlingen godkendt og efterfølgende er der: Anmodet om indrykning af annonce i Brande Bladet den 7. og den 14. september Bestilt lokaler på Hotel Dalgas. Der vil på mødet blive givet en orientering om: Forslag til dirigent. Status på om der skal vælges 3 eller 2 til bestyrelsen. Status på om der skal vælges kritisk revisor. Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Holger Skott Advokat Torben Buur fra advokatfirmaet Dahl i Herning anbefales som dirigent på generalforsamlingen. Advokat Torben Buur er efterfølgende kontaktet og har indvilget i hvervet, desuden er Torben Buur anmodet om juridisk afklaring af problemstillingen om valg af henholdsvis 3 eller 2 til bestyrelsen, samt valg af kritisk revisor. Annonce i Brande Bladet den 7. september samt forslag til nye vedtægter er fremsendt til Torben Buur. Ole Jespersen-Skree fremlægger regnskab og budget på generalforsamlingen. 54

10 7. Pressemeddelelser. Der verserer fortsat læserbreve fra Hans-Christoph Paul og Finn Mogensen, som formanden har svaret på i den seneste udgave af Brande Bladet fra den 31. august Sagsbehandler: Henrik Kraglund Der var ingen bemærkninger til formandens læserindlæg, der henvises i øvrigt til referatet fra bestyrelsesmødet den 18. august 2011, punkt Eventuelt. Intet. 9. Mødet hævet. Mødet blev hævet kl: Henrik Kraglund Holger Skott Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen Carsten Kvist / Henning Mikkonen 55

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP, deltager

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde 18.10.14

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere