Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 6 udgår, Bjerringbro Gymnasium har fået afslag på oprettelse af to klasser på det 2 årige HF. Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 22. august Referatet blev godkendt og underskrivelsesseddel blev sendt rundt og underskrevet. 3. Låneoptag i forbindelse med byggeriet, herunder kort status på konkurrenceprocessen, under dette punkt deltager skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen v/plo Sagsfremstilling: Lånetilbud fra de to tilbudsgivende kreditforeninger Skolen har afholdt to møder med hver af de to bydende Nykredit og Realkredit Danmark. Grundlaget for deres tilbud er skolens udarbejdede budgetoplæg for årene Oplægget til lånetilbud givet til de 2 kreditforeninger:

2 et 30 årligt lån med fuld F1 to 30 årlige lån delt 50/50 - et fastforrentet og et variabelt forrentet F1 som ovenstående, hvor F1 afdækkes med en 10 årlig swap. Der er i tilbuddet fra Nykredit en plan for en tæt opfølgning af skolens gældspleje. Der er vedhæftet forslag til lånemodeller fra hver af de to kreditforeninger. Status på konkurrencen NSK orienterer om status på totalentreprisekonkurrencen. De konkurrerende teams har anmodet om forlængelse af konkurrenceperiode, hvilket vi har tildelt dem, så tilbuddene afleveres den 19. oktober. De 5 teams fremlægger deres konkurrenceoplæg på THL den 6. november fra kl Bilag Der vedhæftes lånetilbud fra de to kreditforeninger Skolens budget for perioden Indstilling: Bestyrelsen drøfter tilbuddene og tager endeligt stilling til valg af kreditforening, samt lånetype. Status på byggeprocessen og konkurrencen. NSK orienterede om status på byggeprocessen og det kommende forløb. PLO inviterer bestyrelsen til at deltage i præsentationen af totalentreprisekonkurrencens tilbud den 6/11-12 fra kl til på THL. Styregruppen samles efterfølgende og vælger hvem der får opgaven. I skrivende stund kan orienteres om, at alle 5 udvalgte teams har afgivet bud. Lånetilbud fra de to tilbudsgivende kreditforeninger Klaus Grønbæk Jakobsen (KGJ)fra BDO gennemgik lånetilbuddene. ( KGJ s oplæg er vedhæftet som bilag) Alle lånetilbuddene er med optagelse af en hovedstol på 36. Mio. kr. Det er vigtigt, at skolen tager stilling til, hvilken strategi skolen ønsker vedr. rentetilpasning og - tilskrivning. Ved at vælge 50/ års swap, skal der efter 10 år refinansieres. Der har været institutioner, som har mistet penge grundet en markant rentestigning, men denne risiko er faktisk ikkeeksisterende med det renteniveau, vi har nu. Der er ikke forbud fra ministeriets side om at optage Swap-lån. Der var en drøftelse af låneoptag og muligheder/fordele/ulemper ved de forskellige

3 lånetyper. Bestyrelsen fravalgte dog på mødet SWAP-lånetypen. EF forstår ikke, hvorfor man ikke har indregnet brug af skolens egenkapital i forhold til at finansiere byggeriet. KGJ: da renten er så lav, som den er netop nu, vil det være bedst at optage lån på det fulde byggesumsbeløb og have egenkapitalen til at understøtte driften af byggeriet og kunne agere likviditetsmæssigt frit efterfølgende. TEF og KVN ønsker begge, at der optages lån med så lidt risiko som muligt. TEF ville gerne, at der tillige havde været oplæg med låneoptag af et fastforrentet lån. PL tilslutter sig TEF og KVN s synspunkt. PLO tilslutter sig også, og der ønskes et tilbud på et fastforrentet lån. CRH: synes, det kunne være interessant at arbejde med rent F1 lån, da man kunne tjene en del på renten i den sammenhæng. PLO spørger til, hvornår bestyrelsen endeligt skal tage beslutningen om låneoptagstype. Der er ikke noget tidspres, men vi skylder de to bydende kreditforeninger at give en melding om, hvem vi ønsker at samarbejde med fremover. CRH synes, at Nykredit var bedst som mulig kreditforening. Nykredit har i deres tilbud tillige et oplæg til gældspleje, samt pleje af indestående egenkapital. KGJ: det er vigtigt, at skolen også tager stilling til skolens kapitalberedskab. Bestyrelsen tilsluttede sig, og vi giver besked til Nykredit om, at det er dem, vi ønsker at optage lån hos. Låneoptag sættes på som punkt til mødet i december, hvor bestyrelsen endeligt vil tage stilling til lånetype. Vi får desuden Nykredit til som aftalt at give et oplæg på et fastforrentet lån, så lånetyperne kan sammenlignes på decembermødet. På mødet skal skolens strategi vedr. renter drøftes.

4 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC 4. Opgørelse af rektors resultatlønskontakt og indgåelse af resultatlønskontrakt for den kommende periode v/plo Sagsfremstilling: PLO orienterer om afrapportering og opgørelse af NSK s resultatlønskontrakt for perioden 1. januar juli Desuden redegøres der for det kommende års resultatkontrakt. Bilag Afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for perioden 1. januar 31. juli 2012, samt opgørelsen. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. PLO gennemgik opgørelsen af NSK s resultatlønskontrakt for 1. januar til 31. juli Mange punkter betragtes som fuldført. PLO og NSK har evalueret formen, og der vil fremover ikke være så høj en detaljeringsgrad og så mange enkelte resultatmålspunkter. Resultatlønskontrakten har været for omfangsrig. Der var ingen yderligere kommentar til opgørelsen. PLO gennemgik NSK s resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013, der var fremsendt som bilag. EF: Målene om evaluering er vanskelige. Han bryder sig ikke om begrebet evalueringskoncept, men vil hellere bruge ordet evalueringspraksis. Elevtrivselsdelen er god. Det var ønskeligt, om der også havde været resultatmål vedr. medarbejdertrivsel, samt sikring af, at skolen fremadrettet og fortsat har 7 klasser på det 2-årige HF. KVN synes, der mangler økonomiske mål i resultatkontrakten, da skolens økonomi kan var meget dårlig, og rektor vil trods det få udbetalt resultatløn.

5 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC 5. Halvårsregnskab og revideret budget for 2012 v/nsk og ES Sagsfremstilling: Perioderegnskabet for halvåret 1. januar 30. juni 2012 Fremstillingsformen er den som blev vist på vores møde i juni, hvor perioderegnskabet for første kvartal blev fremvist. I halvårsregnskab er desuden det reviderede budget indlagt, sådan som skolen forventer resten af året bliver. Der 2 kolonner med budget dels: Det budget bestyrelsen vedtog i december 2011, og det reviderede for I perioderegnskabet er angivet kommenterer til skolens samlede resultat på halvåret foruden kommentarer for hver enkelt af afdelingerne. Kommentarer vedr. tidsforbrug og tidsstyring Ledelsen har overordentligt stort fokus på tidsforbruget (hvad anvendes timerne til) og tidsstyring. Ledelsen vil på mødet vise fordelingen af timer på aktiviteter for de to afdelinger HF og AVU for skoleåret 2011/2012. Konsekvensen af det merforbrug af timer, skyldes forhold det ikke har været muligt at tage højde for på årsplanlægningstidspunktet i maj Vi har været meget proaktive og sikret, at der i dette skoleår 2012/13 er taget højde for alle de opgaver, der er planlagt for den enkelte underviser, så der er taget højde for projekter og særligt arbejde kendt på planlægningstidspunktet. Ligesom der er indlagt luft i den enkelte undervisers årsplan. Det betyder, at den planlagte overtid er minimeret, dels ved omrokeringer undervisningsmæssigt, og den overtid det ikke har været muligt at undgå er nøje overvejet og aftalt med den enkelte underviser og TR. Ansættelser i skoleåret 2012/2013 På sidste bestyrelsesmøde blev spørgsmålet rejst om, hvordan vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem behov og økonomi ved nyansættelser. Dette sikres gennem en grundig årsplanlægning for hver afdeling og for hver enkelt medarbejder før det endeligt ansættelsesbehov besluttes. Ledelsen gennemgår på mødet, hvordan vi beregner behovet for antal årsværk. Hvilke ansættelser, der er foretaget pr. august, dels fastansættelser, vikarer for underviserer i pædagogikum på HF, vikarer i sygdomsperioder/barsel mv. Revideret budget for 2012 Der er foretaget de nødvendige reguleringer på løn, og omsætning i forhold til de konkrete optag. Desuden er de afsatte midler til implementering og arbejdet med skolens strategiske fokusområder på 2,5 mio. nøje vurderet og opsamling har betydet, at der sættes ikke flere tiltag i gang på denne side af jul, hvorfor budgettet er nedjusteret med kr. Budgettet har været grundigt gennemarbejdet. Omsætning og holdopretteser Vi har stor fokus på holdoprettelser og sikrer, at der nøje vurderes, hvornår der er tilpas grundlag for at oprettet de enkelte hold, samt vurderer om grundlaget for at dele hold i to er tilstede. Dette

6 har bl.a. betydet, at vi har nedlagt 3 fjernflexhold på AVU, og at vi ikke oprettede italiensk og engelsk om aftenen på HF. Samtidig har vi på AVU kunnet oprette dubleringshold. Ovenstående viser, at vi hele tiden følger dette tæt og nøje overvejer holdene og deres størrelser. Opfølgning på konsekvens af klasseloftet på 28, herunder bestyrelsen godkendelse af procedure NSK giver en kort orientering om processen vedr. klasseloftet på de 28, samt orienterer om proceduren, der er vedtaget i forbindelse med optag, som bestyrelsen skal tiltræde. Denne er vedhæftet som bilag. Skolen har i en af de nye første års klasser optaget en elev ud over klasseloftet, her er der lavet særlig revisorpåtegning for denne overskridelse af klasseloftet. Bilag Perioderegnskab for 1. januar juni Notat om procedure i forbindelse med optag og evt. overskridelse af max. klasseloftet på de 28. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. NSK beklager den meget sene fremendelse af bilagene til dette punkt (perioderegnskabet). NSK er meget ked af, at der er et underskud på halvåret på 1,2 mill. kr. og ikke mindst, at der er et budgetteret underskud i det reviderede budget på 1,1 mio. kr. Det skyldes primært et merforbrug på timer og dermed en markant stigning på lønudgiften, som vi allerede efter 1. kvartal kunne konstatere. Kommentarer til timestyring Det har dog med en meget stram styring på timerne været muligt at minimere underskuddets størrelse. Timestyringen og dermed planlægning går på tværs af finansåret 2012, hvilket betyder at årsplanlægningen for skoleåret 2011/12 (som får betydning for 1. halvår af 2012), foretages allerede i foråret NSK runddelte notat om timeforbruget på HF og AVU. Vi har formået med en markant proaktiv timestyring af sikre at årsplanlægningen for 2012/13, 2. halvår af 2012, kunne minimere underskuddet. Vi har desværre også i efteråret 2 langtidssygemeldte medarbejdere, som kræver vores fulde opmærksomhed. På sidste møde efterlyste PL en indsigt i, hvordan vi sikrer, at alle ansættelser er velovervejede. NSK medsender til referatet notat om ansættelserne på HF afdelingen. Notatet skulle have været omdelt på mødet.

7 Der er meget stor fokus på timer og udgiftsstyring, så vi har fuld fokus på dette. TH. LANGS HF & VUC PLO: der skal lægges tid ind til sygdom i budgettet. NSK forsikrer, at det vil det blive i budget PLO: der bør ses på den udløste tid til rettereduktion på HF, hvor der tildeles tid efter antal elever, og ikke efter hvor mange, der rent faktisk afleverer opgaver. Hvis man får tid på forhånd, og opgaven ikke løses til fulde, må der naturligvis ske en reduktion i den planlagte tid. PB: I den nye overenskomst er det således, at der kun skal ske honorering for faktisk rettet opgaver. Det drøftes i øjeblikket med tillidsrepræsentanterne, hvordan vi sikre den korrekte registrering. Kommentarer til indtægtssiden Vi har oplevet en mindre aktivitetsforøgelse, som ligeledes har været med til at minimere underskuddet på det reviderede budget. Vi tror stadig på, at vi får flere aktiviteter på især AVU-afdelingen, men vi har ikke budgetteret med disse, hvilket der tages højde for i det reviderede budget i forbindelse med perioderegnskabet for 3. Kvartal. Vi har desværre også mistet indtægt. Klasseloftet har givet store udfordringer. Vi optog naturligvis 28 i hver 1. årsklasse (det er der budgetteret med), men vi havde 9 på venteliste og lige nu yderligere 4 fra STX, der ønsker optag hos os. Gøres det op i mistet indtægt, svarer det til kr. Sidste skoleår ville vi have optaget dem alle. Det sværeste er, at vi må afvise elever og dermed deres mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, ligesom vi ikke kan leve op til de fornemme intentioner i garantiskolesamarbejdet i Silkeborg. Der er afsat midler på finansloven til kompensation for klasseloftet. Der er til fordeling 17 mio. kr. til samtlige STX og HF institutioner på landsplan, så lidt får vi, men ikke nær det vi mister. Introducerende undervisning på AVU har været anvendt til at sikre kursisternes mestring af uddannelsesforløbet hos os, og vi har fulgt lovgivningen. Begrebet introducerende undervisning har været evalueret i ministeriet, og det har vist sig, at der har været meget kreative skoler, hvilket resulterede i et hyrdebrev fra ministeriet i februar måned i år, der skærpede reglerne yderligere. Vi valgte på den baggrund at fjerne al introducerende undervisning. Det var der ikke muligt at tage højde for på budgetteringstidspunktet i december Det skal nævnes, at introducerende undervisning i 2011 var på 47 årskursister svarende til 2, 6 mio. kr.

8 KVN: Vi skal være mere realistiske og lægge en buffer ind vedr. timer. Der er ikke en aktivitetsstigning, der berettiger til en stigning i lønomkostninger. Der var en lang drøftelse af regnskabet. Det er bekymrende med underskuddet. EF: kommenterer de store forhøjede udgifter på AVU, hvad sker der med det? EF mener, at der må være en konsekvens af det. BKG forklarer, hvad der ligger bag tallene (bl.a. mellemregning vedr. driftsoverenskomster, proces med afdelingen i forbindelse med arbejdstilsynets påbud, mv.). PLO spørger til omkostningerne til censur. PB forklarer, at vi på forhånd ikke ved, hvor meget underviserne skal ud som censorer. Det får skolen først besked om i marts/april måned. Vi er naturligvis bekendt med eksamensafholdelse, så det er alene den udgående censur, vi ikke kender på budgetteringstidspunktet. PB: der vil ske en forøgelse af omkostningerne i 2013 i forhold til sidste år, da censorerne fremover også tidsmæssigt skal honoreres for transporttiden i form af timer. TEF en del af timerne der er anvendt af den enkelte underviser er ikke hægtet op på undervisning, f.eks. deltagelse i kurser, møder, projektarbejder mv. og udgifterne skal så hentes i form af kroner fra andre indtægter. Hun ønsker et særligt fokus på dette. KVN: det er vigtigt, at alt er med i timebudgettet. NSK: i tidsstyringen og planlægningen af skoleåret 2012/13 er der på forhånd taget højde for alle de projekter, opgaver og andre aktiviteter i den enkeltes årsplan. I det netop afsluttede skoleår var det ikke forudset på planlægningstidspunktet sidste år, at der i foråret i år i AVU har været anvendt procestid til arbejdet med pålægget fra arbejdstilsynet. Det var ikke kendt på budgetteringstidspunktet og betyder merforbrug på timer uden tilhørende indtægt. CRH vil gerne sige efter denne diskussion, at skolen stadig har en stærk økonomi, men vi skal have det nødvendige fokus og stram styring. Vi må bare ikke bruge på forhånd, siger KVN og er bekymret over, at vi allerede bruger bygningstaxameteret fuld ud uden, at vi har udgifter til bygninger og lån. NSK: Det kan se sådan ud, men i år har vi udgifter til lejemålet på Toldbodgade og leje af ny j- bygning.

9 Samlet driftsomkostninger vedr. dette ser ud som følge: Leje af lokaler på Toldbodgade: kr.. Indretning, installering af trådløst net, almindelig drift: kr. Leje af J-bygningen: kr. Samlet dags dato: kr. Der henvises i øvrigt til kommentarerne i perioderegnskabet under halvåret og revideret budget. Proceduren for fravigelse af 28 klasseloftet Procedure vedr. fravigelse af klasseloftet skal bestyrelsen orienteres om og tiltræde. Notat er fremsendt som bilag til mødet. Bestyrelsen tilsluttede sig proceduren. PLO mener, at skolen skal gå i pressen og problematisere konsekvenser af klasseloftet. BB er enig og nævner, at det spænder ben for samarbejdet i Silkeborg om garantiskolen og sikring af, at de unge får en ungdomsuddannelse.

10 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC 7. Opfølgning og status på følgende punkter: v/nsk Status på THL s indgåelse i et It-fællesskab via VUC-lederforeningen. SOSU Silkeborg har ansøgt om at få driftsoverenskomst med THL inden for FVU-undervisning. Sagsfremstilling: Der gives en status på følgende punkter, status på THL s deltagelse i IT-fællesskab og ansøgning om driftsoverenskomst med SOSU. Status på THL s indgåelse i et It-fællesskab vis VUC-lederforeningen. Som orienteret om på mødet den 22. august og efterfølgende eftersendt udkast til kontrakt om fællesskabet er det besluttet, at der indgås et it-fællesskab til varetagelse af driften af VUC ernes nye studieadministrative system. Der har været afholdt VUC repræsentantskabsmøde i sidste uge, hvor vi blev enige om kontrakten. Der udarbejdes nu et meget udførligt budget for driften, ligesom der udformes en oversigt mindre beskrivelse af, hvad det er for et system skolerne får samt, hvilke yderligere ydelser og funktionerne det nye system vil kunne sikre skolerne i den daglige drift. Det er et meget anderledes system, der kan langt mere og sikre en bedre drift. Når det endelige budget for systemets drift foreligger, vil det blive forelagt skolens bestyrelse. For nuværende anvender skolen på LUDUS, som er skolens administrative system i 2011: kr : kr. indtil dato. Derforuden er der superbrugere hos os, der anvender tid til arbejdet med at rådgive andre på skolen og medarbejdere på andre skoler. SOSU Silkeborg har ansøgt om at få driftsoverenskomst med THL inden for FVUundervisning. SOSU-skolen har ansøgt om at få en driftsoverenskomst med skolen på FVU-undervisning. THL har netop, afviklet en udbudsrunde og indgået kontrakt med 3 driftsoverenskomstparter. Ledelsen indstiller derfor til, at der gives afslag til SOSU, med netop den begrundelse og endelig vil de tre nye parter samt THL i fællesskab kunne løfte opgaven med at drive og gennemføre FVU-undervisningen på SOSU. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen vedr. it-fællesskaber til efterretning Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der ikke gives driftsoverenskomst til SOS, eftersom der netop har været afholdt udbud, og hvor der nu er tre aktører.

11 Status på THL s indgåelse i et It-fællesskab via VUC-lederforeningen. It-fællesskabet er stiftet, men alle skoler har problematiseret, at der ikke er klarhed over den økonomiske byrde, og der arbejdes med dette fra lederforeningens side, ligesom det er et ønske fra lederne, at der skabes et overblik over økonomien, før den enkelte skole tiltræder økonomien. Forretningsudvalget for it-fælleskabet er blevet bedt om at udarbejde et orienterende brev til brug for skolerne til orientering af skolernes bestyrelser om, hvad det nye system kan, og hvordan driften sikres. Bestyrelsen bemyndiger NSK til at indgå i samarbejdet. SOSU Silkeborg har ansøgt om at få driftsoverenskomst med THL inden for FVUundervisning. Bestyrelsen følger indstillingen om at give afslag til SOSU, da de skoler vi netop har indgået driftsoverenskomst med vil i samspil med THL - kunne sikre, at undervisningen og uddannelsesforsyningen af FVU i vores dækningsområde kan tilgodeses. 8. Opsamling på bestyrelsens temadag i august. Der gives en kort status, og der orienteres om det kommende arbejde. v/nsk Sagsfremstilling: Skolen er godt på vej med arbejdet med de 6 strategiske fokusområder, der danner udgangspunktet for destination Der blev gjort status i forhold til målene opsat for 2012 på bestyrelsen temamøde den 22. august. Strategiprocessen Det er vigtigt, at vi er bevidste om, at arbejdet i de enkelte afdelinger med implementering af strategien pågår forskudt af finansåret. Det betyder, at implementeringsarbejdet af målene opsat for hver af delingerne først er igangsat her i skoleåret 2012/13. Involveringen af medarbejderne sker frem mod 2016 gennem dette arbejde. Det er planen, at vi skal have en lignende involverende proces, som vi havde i Gjern med alle skolens medarbejder, når vi nærmer os 2016 (i efteråret 2014/foråret 2015). I mellemtiden sker involveringen i strategiarbejdet i SU og lokalt i de enkelte afdelinger. Det er vigtigt, at arbejdet hele tiden er interessebåret, hvilket betyder, at de strategiske fokusområder vil være nedbrudt til projekter med projektgrupper, der sikrer og understøtter arbejdet med skolens strategiske fokusområder.

12 Det er tanken, at bestyrelsen fortsat arbejder med viden om THL gennem Stellar og målet er, at vi hvert år i bestyrelsen gennemgår modellen og ser på status for skolen. Det kan være en mulighed, at dette sker sammen med skolens samarbejdsudvalg(su). Tanken er, at imellem destinationsarbejdet, skal de enkelte afdelinger arbejde med Stellar i forhold til netop deres afdelingsfokus. Oplæg til THL s strategiske fokus i 2013 På baggrund af arbejdet der videreføres efter oplæg fra ledelsen til starten af 2012, gennemfører ledelsen et strategiarbejde med afsæt i kompetencebehovsanalyse, hvor vi fremkommer med oplæg til bestyrelsens møde i december, hvor de endelige strategiske fokusmål for det kommende år 2013 vil blive vedtaget. Det er dog vigtigt allerede nu at pointere, at arbejdet med skolens byggeri på alle måder vil komme til at fylde meget, så der skal ikke sætte alt for mange nye strategiskibe i søen. Dog vil vi allerede løfte sløret for, at et af fokusområderne bliver sikring og øgning af og bevaring af markedspositionen samt arbejdet med pædagogiske udvikling i lyset af, at vi ønsker at være pædagogiske i front i NSK foreslår, at bestyrelsens møde i december udvides med en time for at sikre, at vi har tid til at drøfte skolens indsatser for det kommende skoleår. Bilag: På mødet udleveres kompetencebehovsanalysen for THL dækningsområde Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning NSK anbefaler, at bestyrelsen hvert år arbejder med strategien via Stellarværktøjet og finder en god form, evt. udvikler på formen fra strategidagen den 22. august. Der var en mindre drøftelse af strategidagen. Der var et ønske om mulighed for mere drøftelse og mindre oplæg. NSK foreslår, at disse drøftelser kunne være sammen med skolens samarbejdsudvalg i de år, hvor der ikke sker en medarbejderinvolvering som i Gjern. NSK vil på bestyrelsens møde i december komme med ledelsens oplæg til det strategiske fokus i det kommende år, som bestyrelsen så tager stilling til. Skolen har allerede søsat mange projekter og er først lige begyndt på destination Der skal ikke opsættes for mange nye fokusområder. Byggeriet kommer til at optage megen tid, og det er vigtigt med optimeret fokus her, men det er klart, at arbejdet med pædagogisk udvikling og med at indfri målsætningen om at være pædago-

13 gisk i front vil blive et af emnerne i det kommende år. TH. LANGS HF & VUC Bestyrelsesmødet udvides i den forbindelse med en time, for at der gives tid til at grundig drøftelse. Mødet begynder kl. 15. Kompetencebehovsanalysen blev uddelt og på mødet i december vil NSK fremlægge ledelsens overvejelser og indsatser på baggrund af den analytiske viden.

14 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC 9. Orientering fra skolen v /NSK Sagsfremstilling: Det følgende er orienteringen fra skolen. NSK vil kommentere og uddybe punkterne på mødet. Nyansættelser Ny i pedeltjenesten er Per Klovborg Holstrup, som er ansat i jobtilskud fra den 1. september. Opstart på alle uddannelser Vi oplevede et boom på især AVU lige frem til opstart og så det også efterfølgende. Det er en fornøjelse at byde velkommen til så mange nye elever/kursister. 197 på HF2, 300 på HFe, 150 på AVU og så det løse ja der sker hele tiden nyt. På AVU har vi dubleret en del hold, og der kommer hele tiden nye kursister til. På HF2 er der fortsat ventelister, og der kan komme nye til stadigvæk, da der grundet 28-loftet er lidt til- og fragang. Det har været en stor udfordring for os med klasseloftet, hvilket har betydet, at der fortsat er ventelister til vores hold. En udfordring vi også skolepolitisk arbejder med, da det er meget svært at skulle afvise elever, der er uddannelsesparate, og som har en stor lyst til at skulle i gang med en uddannelse. Der har været stort fokus på introduktion og sikring af at alle de nye elever og kursister samt alle vores fortsættere er kommet godt i gang på skolen, og i år er der nye tiltag både på AVU og på HF. Personaledage Smartboard fagligt kursus der skulle give en yderlige dimension ind i faggrupperne med mulighed for at lave eksemplariske særlige faglige forløb til brug for alle i faggruppen. Dagen var tilrettelagt i tæt samspil mellem IT og Shahin og Kamilla, der er skolens superbrugere. Sårbare unge er et særligt projekt, hvor hele skolen gennem arbejdet med psykiatrifonden har fokus på fastholdelse og udfordringerne med de mange unge med særlige udfordringer, men som jo langt hen ad vejen også handler om den måde hvorpå, vi møder alle vores elever/kursister. Vi har afviklet de første 3 dage i dette projekt, som i alt rummer 5 hele dage. Det unikke er, at det er et fælles skoleprojekt, som sikrer fokus på de udfordringer, der er for os alle blandt de sårbare unge, hvad er det, der er på spil hos dem, hvordan kan vi komme dem i møde, så de får de bedste vilkår for at mestre uddannelsen. Kommunikationsdagen med fokus på kommunikation, adfærd, relationer Som et led i opfølgning på vores arbejde med personalepolitikkerne, AT-påbuddet og arbejdet med adfærd, planlagde ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i fællesskab med en konsulent fra Recome, en personaledag om relationer, kommunikation og adfærd. Med afsæt i den enkelte, kommunikation og ageren i forhold til hinanden ønskede vi at give det liv i forhold til intentioner og ordene i personalepolitikken.

15 Implementeringen af kommunikationsetik og adfærd vil blive og er en del af det temaarbejde, der pågår i SU i øjeblikket ved arbejdet med professionalisering af hele skolen, og hvad det vil sige at være medarbejder på THL. Vi har i år haft mange personaledage lige i opstarten, og det evaluerer vi på i SU, for det er vigtigt, at det hele tiden sikrer, at den enkelte kan se den røde tråd, og at vi muliggør den så vigtige implementering efterfølgende i skolens daglige praksis. Berlintur- årets personaletur Vi har i år planlagt en personaletur til Berlin. Det er helt fantastisk, at vi bliver 104 THL er, der skal på tur til Berlin. Vi skal besøge to skoler og ikke mindst være på research forlæns på den studietur, som 2 HFerne skal på til næste år. Det styrker det kulturelle fællesskab med en fælles oplevelse. Det nye elev- og kursistråd i skoleåret 2012/13 Elevrådet har konstitueret sig, og i år er formanden Patrick Blom-Bachstein, der har rigtig godt fat i gruppen og gør sig mange tanker. Som det var sidste år, har vi valgt, at der er undervisere, der støtter rådet, hjælper og arbejder med dem. Underviserne er Keld, Hanne C, Ida J, Sigrid D og undertegnede. Vi skabte en tradition sidste år, så igen i år tager rådet på teamtur til Gjern. Bortvisning af elev på hf 2 Vi måtte i sidste uge klart sikre, at vores medarbejdere og vores god arbejdsmiljø var intakt, hvorfor det beklageligvis var nødvendigt at bortvise en elev, efter at hun havde skrevet krænkende og mobbende om vores undervisere på Facebook i undervisningstiden. Det er en adfærd, der direkte strider imod vores værdier og imod vores studie- og ordensreglement, hvorfor det var vigtigt at stå fast med en for nogen meget drastisk konsekvens efter opdagelsen. Der er ingen, der nogen sinde skal være i tvivl om min støtte, og at jeg ikke accepterer sådan en adfærd overhovedet. Elevtrivselsundersøgelse I år skal vi gennemføre den store elevtrivselsundersøgelse (ETU). Igen deltager vi i den samlede store undersøgelse for samtlige VUC-er for at sikre en mulig benchmarking. Vi har i år mulighed for at tilføje særlige spørgsmål, og dette har vi valgt at benytte os af. Vi evaluerer bl.a. skolens morgenmadsprojekt, introforløb, mv. Der vil som noget nyt være en yderligere opdeling på de enkelte uddannelser på AVU. Undersøgelsen igangsættes med besvarelser i oktober. Tema på THL om Kierkegaard Vi vil I år sammen med institutionerne omkring Bindslevs plads lave tema om Søren Kierkegaard, som 5. maj 2013 vil kunne have fyldt 200 år. Vi er så småt gået i gang her på THL med et særligt Kierkegaard tema på skolens fødselsdag og derfor særlige foredrag for elever og kursister. Det bliver spændende og anderledes at være i Silkeborg og på vores institutioner hen over foråret og i særdeleshed op til herrens fødselsdag.

16 Et klassesæt THL-cykler THL har købt et klassesæt på 30 THL-cykler til brug for transport ud i naturen og så. Det bliver godt at få den mulighed for at gøre vores elever og kursister mere mobile, så det ikke er en hindring for særlige udflugter, ture, mv. Campus Bindslev Plads NSK giver en status på projektet. Kommunen har afsat midler i 2013 til projekteringsarbejdet og der afholdes projektgruppemøde 5. oktober, hvor de nærmere fælles aftaler afklares. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. NSK orienterede om mødet i projektgruppen vedr. Campus Bindslev plads. Der var drøftelse af det driftstilskud, som kommunen forventer institutionerne skal bidrage med. Det skolernes klare tilbagemelding, at der ikke kan gives tilsagn om noget, før der er et overblik over den samlede økonomi, ligesom det blev problematiseret, at alle uddannelsesinstitutioner betaler ejendomsskat, hvilket visse kommuner har valgt fra. 10. Evt. PLO og hele bestyrelsen tog afsked med TKS, som udtræder af bestyrelsen. TKS siger tak for hans tid i bestyrelsen. Det har været rigtig lærerigt. NSK fortæller, at der endnu ikke er fundet nogen afløser. Kursist-/elevrådet vælger en ny repræsentant på deres tur til Gjern i november.

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, KVN, BB, TKS, PBB, TEF, EF, NSK, ES og BKG Fraværende: HF, PB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011 Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, PBB, EF, NSK, PB, ES og BKG Fraværende: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre

Referat af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, PBB, TEF, EF, NSK, PB, ES og BKG Referent: SUH 1. Dagsordenspunkt: Godkendelse af dagsordenen Konklusion: Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: Peter Lykke-Olesen (PLO), Chris Rævsgaard Hansen (CRH), Knud Vestergaard Nielsen (KVN), Britta Bang (BB), Thomas Mortensen(TM), Erik Fyhn (EF), Preben

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. august 2012

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. august 2012 Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. august 2012 TH. LANGS HF & VUC 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2012 Dagsorden blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden. Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2012 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Afbud fra BB, PBD, KVN kom lidt senere. Ved dagsordenspunkt 7 om ansøgning om udbud

Læs mere

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt.

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt. Resultatlønskontrakt for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC for perioden 1/8 2012-31/7 2013 Parterne og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for TH. LANGS HF &VUC ved formand

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam

Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. december 2012. Til stede: Afbud: Øvr. deltagere: Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. den 29. marts 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre

Referat af bestyrelsesmøde. den 29. marts 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, TKS, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, NE Afbud/Fraværende: BB, TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Steen Colberg Jensen Kirsa Ahlebæk Michael Dam Jonna Nielsen Klaus Holm Carl-Jørgen Bindslev

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl Referat af møde i VUF s bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl. 8.00-10.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Törnkvist, Marianne Jerslev, Nina Kofoed Jakobsen, Andreas Kvist Bacher,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Dagsorden for mødet den 09-06-2015 Kl. 16.00 18:30 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 09-06-2015 Kl. 16.00 18:30 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 23. oktober 2015 Dagsorden for mødet den 09-06-2015 Kl. 16.00 18:30 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser 4) Opfølgning

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 25.08.2014 kl. 16.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 30.november kl. 16.00-18.00 i Slagelse

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 30.november kl. 16.00-18.00 i Slagelse Bestyrelsesmøde Den 30.november kl. 16.00-18.00 i Slagelse Velkomst til Lonni Larsen og Rasmus Henningsen, som er nyvalgte repræsentanter for kursistrådet. Tove Jakobsen, Karina afbud. Tilstede: Alle med

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl

Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl Helsingør Gymnasium d. 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl. 18.00 Tilstede: Flemming Jensen (formand), Henrik Busch (næstformand), Bo Søby Kristensen, Per Bjørn Waagø, Sofie Gyldsø

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Påskehilsen marts 2015

Påskehilsen marts 2015 Påskehilsen marts 2015 TH. LANGS HF & VUC Kære alle. En varm hilsen for at ønske jer alle en rigtig god påskeferie. Jeg håber, ferien må blive med en sol og forårstegn Nu er det igen tid til seneste nyt

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 14. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Helle Vestergaard, Emil Martin Vork Heunecke, Fredrik Allentoft- Andersen Administrativ leder Hans-Henrik

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 24, onsdag den 14. september 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 24, onsdag den 14. september 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 19. september 2011 Bestyrelsesmøde nr. 24, onsdag den 14. september 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted(t.o.m.

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/8-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: U203 Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: Hanne Fischer (HF), Susanne Stubgaard (ST), Martin

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. september 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. maj 2014 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John Brædder, Ole Marqweis, Stina Løvgreen Møllenbach, Kirsten Jacobsen, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, Martin

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 kl. 16.00-18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 13 Bilag 1: Referat fra sidste

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Torben Bugge (TB) Kim

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 26. september 2013, kl. 15.30-18.00 i mødelokale C i Ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov

Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 26. september 2013, kl. 15.30-18.00 i mødelokale C i Ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 26. september 2013, kl. 15.30-18.00 i mødelokale C i Ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen Rørbæk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2012 2. Punkter til beslutning: a) Indgåelse

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 21.03.2016 kl. 19.00 kl. 21.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Magnus Riskjær Andreas Frost Andersen Lars Kold Jensen Thomas Frost

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Referat Orientering fra formanden Lectio er systemrevideret og godkendt. UU giver i sit hæfte Fremtidsparat,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere