Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 6 udgår, Bjerringbro Gymnasium har fået afslag på oprettelse af to klasser på det 2 årige HF. Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 22. august Referatet blev godkendt og underskrivelsesseddel blev sendt rundt og underskrevet. 3. Låneoptag i forbindelse med byggeriet, herunder kort status på konkurrenceprocessen, under dette punkt deltager skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen v/plo Sagsfremstilling: Lånetilbud fra de to tilbudsgivende kreditforeninger Skolen har afholdt to møder med hver af de to bydende Nykredit og Realkredit Danmark. Grundlaget for deres tilbud er skolens udarbejdede budgetoplæg for årene Oplægget til lånetilbud givet til de 2 kreditforeninger:

2 et 30 årligt lån med fuld F1 to 30 årlige lån delt 50/50 - et fastforrentet og et variabelt forrentet F1 som ovenstående, hvor F1 afdækkes med en 10 årlig swap. Der er i tilbuddet fra Nykredit en plan for en tæt opfølgning af skolens gældspleje. Der er vedhæftet forslag til lånemodeller fra hver af de to kreditforeninger. Status på konkurrencen NSK orienterer om status på totalentreprisekonkurrencen. De konkurrerende teams har anmodet om forlængelse af konkurrenceperiode, hvilket vi har tildelt dem, så tilbuddene afleveres den 19. oktober. De 5 teams fremlægger deres konkurrenceoplæg på THL den 6. november fra kl Bilag Der vedhæftes lånetilbud fra de to kreditforeninger Skolens budget for perioden Indstilling: Bestyrelsen drøfter tilbuddene og tager endeligt stilling til valg af kreditforening, samt lånetype. Status på byggeprocessen og konkurrencen. NSK orienterede om status på byggeprocessen og det kommende forløb. PLO inviterer bestyrelsen til at deltage i præsentationen af totalentreprisekonkurrencens tilbud den 6/11-12 fra kl til på THL. Styregruppen samles efterfølgende og vælger hvem der får opgaven. I skrivende stund kan orienteres om, at alle 5 udvalgte teams har afgivet bud. Lånetilbud fra de to tilbudsgivende kreditforeninger Klaus Grønbæk Jakobsen (KGJ)fra BDO gennemgik lånetilbuddene. ( KGJ s oplæg er vedhæftet som bilag) Alle lånetilbuddene er med optagelse af en hovedstol på 36. Mio. kr. Det er vigtigt, at skolen tager stilling til, hvilken strategi skolen ønsker vedr. rentetilpasning og - tilskrivning. Ved at vælge 50/ års swap, skal der efter 10 år refinansieres. Der har været institutioner, som har mistet penge grundet en markant rentestigning, men denne risiko er faktisk ikkeeksisterende med det renteniveau, vi har nu. Der er ikke forbud fra ministeriets side om at optage Swap-lån. Der var en drøftelse af låneoptag og muligheder/fordele/ulemper ved de forskellige

3 lånetyper. Bestyrelsen fravalgte dog på mødet SWAP-lånetypen. EF forstår ikke, hvorfor man ikke har indregnet brug af skolens egenkapital i forhold til at finansiere byggeriet. KGJ: da renten er så lav, som den er netop nu, vil det være bedst at optage lån på det fulde byggesumsbeløb og have egenkapitalen til at understøtte driften af byggeriet og kunne agere likviditetsmæssigt frit efterfølgende. TEF og KVN ønsker begge, at der optages lån med så lidt risiko som muligt. TEF ville gerne, at der tillige havde været oplæg med låneoptag af et fastforrentet lån. PL tilslutter sig TEF og KVN s synspunkt. PLO tilslutter sig også, og der ønskes et tilbud på et fastforrentet lån. CRH: synes, det kunne være interessant at arbejde med rent F1 lån, da man kunne tjene en del på renten i den sammenhæng. PLO spørger til, hvornår bestyrelsen endeligt skal tage beslutningen om låneoptagstype. Der er ikke noget tidspres, men vi skylder de to bydende kreditforeninger at give en melding om, hvem vi ønsker at samarbejde med fremover. CRH synes, at Nykredit var bedst som mulig kreditforening. Nykredit har i deres tilbud tillige et oplæg til gældspleje, samt pleje af indestående egenkapital. KGJ: det er vigtigt, at skolen også tager stilling til skolens kapitalberedskab. Bestyrelsen tilsluttede sig, og vi giver besked til Nykredit om, at det er dem, vi ønsker at optage lån hos. Låneoptag sættes på som punkt til mødet i december, hvor bestyrelsen endeligt vil tage stilling til lånetype. Vi får desuden Nykredit til som aftalt at give et oplæg på et fastforrentet lån, så lånetyperne kan sammenlignes på decembermødet. På mødet skal skolens strategi vedr. renter drøftes.

4 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC 4. Opgørelse af rektors resultatlønskontakt og indgåelse af resultatlønskontrakt for den kommende periode v/plo Sagsfremstilling: PLO orienterer om afrapportering og opgørelse af NSK s resultatlønskontrakt for perioden 1. januar juli Desuden redegøres der for det kommende års resultatkontrakt. Bilag Afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for perioden 1. januar 31. juli 2012, samt opgørelsen. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. PLO gennemgik opgørelsen af NSK s resultatlønskontrakt for 1. januar til 31. juli Mange punkter betragtes som fuldført. PLO og NSK har evalueret formen, og der vil fremover ikke være så høj en detaljeringsgrad og så mange enkelte resultatmålspunkter. Resultatlønskontrakten har været for omfangsrig. Der var ingen yderligere kommentar til opgørelsen. PLO gennemgik NSK s resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013, der var fremsendt som bilag. EF: Målene om evaluering er vanskelige. Han bryder sig ikke om begrebet evalueringskoncept, men vil hellere bruge ordet evalueringspraksis. Elevtrivselsdelen er god. Det var ønskeligt, om der også havde været resultatmål vedr. medarbejdertrivsel, samt sikring af, at skolen fremadrettet og fortsat har 7 klasser på det 2-årige HF. KVN synes, der mangler økonomiske mål i resultatkontrakten, da skolens økonomi kan var meget dårlig, og rektor vil trods det få udbetalt resultatløn.

5 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC 5. Halvårsregnskab og revideret budget for 2012 v/nsk og ES Sagsfremstilling: Perioderegnskabet for halvåret 1. januar 30. juni 2012 Fremstillingsformen er den som blev vist på vores møde i juni, hvor perioderegnskabet for første kvartal blev fremvist. I halvårsregnskab er desuden det reviderede budget indlagt, sådan som skolen forventer resten af året bliver. Der 2 kolonner med budget dels: Det budget bestyrelsen vedtog i december 2011, og det reviderede for I perioderegnskabet er angivet kommenterer til skolens samlede resultat på halvåret foruden kommentarer for hver enkelt af afdelingerne. Kommentarer vedr. tidsforbrug og tidsstyring Ledelsen har overordentligt stort fokus på tidsforbruget (hvad anvendes timerne til) og tidsstyring. Ledelsen vil på mødet vise fordelingen af timer på aktiviteter for de to afdelinger HF og AVU for skoleåret 2011/2012. Konsekvensen af det merforbrug af timer, skyldes forhold det ikke har været muligt at tage højde for på årsplanlægningstidspunktet i maj Vi har været meget proaktive og sikret, at der i dette skoleår 2012/13 er taget højde for alle de opgaver, der er planlagt for den enkelte underviser, så der er taget højde for projekter og særligt arbejde kendt på planlægningstidspunktet. Ligesom der er indlagt luft i den enkelte undervisers årsplan. Det betyder, at den planlagte overtid er minimeret, dels ved omrokeringer undervisningsmæssigt, og den overtid det ikke har været muligt at undgå er nøje overvejet og aftalt med den enkelte underviser og TR. Ansættelser i skoleåret 2012/2013 På sidste bestyrelsesmøde blev spørgsmålet rejst om, hvordan vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem behov og økonomi ved nyansættelser. Dette sikres gennem en grundig årsplanlægning for hver afdeling og for hver enkelt medarbejder før det endeligt ansættelsesbehov besluttes. Ledelsen gennemgår på mødet, hvordan vi beregner behovet for antal årsværk. Hvilke ansættelser, der er foretaget pr. august, dels fastansættelser, vikarer for underviserer i pædagogikum på HF, vikarer i sygdomsperioder/barsel mv. Revideret budget for 2012 Der er foretaget de nødvendige reguleringer på løn, og omsætning i forhold til de konkrete optag. Desuden er de afsatte midler til implementering og arbejdet med skolens strategiske fokusområder på 2,5 mio. nøje vurderet og opsamling har betydet, at der sættes ikke flere tiltag i gang på denne side af jul, hvorfor budgettet er nedjusteret med kr. Budgettet har været grundigt gennemarbejdet. Omsætning og holdopretteser Vi har stor fokus på holdoprettelser og sikrer, at der nøje vurderes, hvornår der er tilpas grundlag for at oprettet de enkelte hold, samt vurderer om grundlaget for at dele hold i to er tilstede. Dette

6 har bl.a. betydet, at vi har nedlagt 3 fjernflexhold på AVU, og at vi ikke oprettede italiensk og engelsk om aftenen på HF. Samtidig har vi på AVU kunnet oprette dubleringshold. Ovenstående viser, at vi hele tiden følger dette tæt og nøje overvejer holdene og deres størrelser. Opfølgning på konsekvens af klasseloftet på 28, herunder bestyrelsen godkendelse af procedure NSK giver en kort orientering om processen vedr. klasseloftet på de 28, samt orienterer om proceduren, der er vedtaget i forbindelse med optag, som bestyrelsen skal tiltræde. Denne er vedhæftet som bilag. Skolen har i en af de nye første års klasser optaget en elev ud over klasseloftet, her er der lavet særlig revisorpåtegning for denne overskridelse af klasseloftet. Bilag Perioderegnskab for 1. januar juni Notat om procedure i forbindelse med optag og evt. overskridelse af max. klasseloftet på de 28. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. NSK beklager den meget sene fremendelse af bilagene til dette punkt (perioderegnskabet). NSK er meget ked af, at der er et underskud på halvåret på 1,2 mill. kr. og ikke mindst, at der er et budgetteret underskud i det reviderede budget på 1,1 mio. kr. Det skyldes primært et merforbrug på timer og dermed en markant stigning på lønudgiften, som vi allerede efter 1. kvartal kunne konstatere. Kommentarer til timestyring Det har dog med en meget stram styring på timerne været muligt at minimere underskuddets størrelse. Timestyringen og dermed planlægning går på tværs af finansåret 2012, hvilket betyder at årsplanlægningen for skoleåret 2011/12 (som får betydning for 1. halvår af 2012), foretages allerede i foråret NSK runddelte notat om timeforbruget på HF og AVU. Vi har formået med en markant proaktiv timestyring af sikre at årsplanlægningen for 2012/13, 2. halvår af 2012, kunne minimere underskuddet. Vi har desværre også i efteråret 2 langtidssygemeldte medarbejdere, som kræver vores fulde opmærksomhed. På sidste møde efterlyste PL en indsigt i, hvordan vi sikrer, at alle ansættelser er velovervejede. NSK medsender til referatet notat om ansættelserne på HF afdelingen. Notatet skulle have været omdelt på mødet.

7 Der er meget stor fokus på timer og udgiftsstyring, så vi har fuld fokus på dette. TH. LANGS HF & VUC PLO: der skal lægges tid ind til sygdom i budgettet. NSK forsikrer, at det vil det blive i budget PLO: der bør ses på den udløste tid til rettereduktion på HF, hvor der tildeles tid efter antal elever, og ikke efter hvor mange, der rent faktisk afleverer opgaver. Hvis man får tid på forhånd, og opgaven ikke løses til fulde, må der naturligvis ske en reduktion i den planlagte tid. PB: I den nye overenskomst er det således, at der kun skal ske honorering for faktisk rettet opgaver. Det drøftes i øjeblikket med tillidsrepræsentanterne, hvordan vi sikre den korrekte registrering. Kommentarer til indtægtssiden Vi har oplevet en mindre aktivitetsforøgelse, som ligeledes har været med til at minimere underskuddet på det reviderede budget. Vi tror stadig på, at vi får flere aktiviteter på især AVU-afdelingen, men vi har ikke budgetteret med disse, hvilket der tages højde for i det reviderede budget i forbindelse med perioderegnskabet for 3. Kvartal. Vi har desværre også mistet indtægt. Klasseloftet har givet store udfordringer. Vi optog naturligvis 28 i hver 1. årsklasse (det er der budgetteret med), men vi havde 9 på venteliste og lige nu yderligere 4 fra STX, der ønsker optag hos os. Gøres det op i mistet indtægt, svarer det til kr. Sidste skoleår ville vi have optaget dem alle. Det sværeste er, at vi må afvise elever og dermed deres mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, ligesom vi ikke kan leve op til de fornemme intentioner i garantiskolesamarbejdet i Silkeborg. Der er afsat midler på finansloven til kompensation for klasseloftet. Der er til fordeling 17 mio. kr. til samtlige STX og HF institutioner på landsplan, så lidt får vi, men ikke nær det vi mister. Introducerende undervisning på AVU har været anvendt til at sikre kursisternes mestring af uddannelsesforløbet hos os, og vi har fulgt lovgivningen. Begrebet introducerende undervisning har været evalueret i ministeriet, og det har vist sig, at der har været meget kreative skoler, hvilket resulterede i et hyrdebrev fra ministeriet i februar måned i år, der skærpede reglerne yderligere. Vi valgte på den baggrund at fjerne al introducerende undervisning. Det var der ikke muligt at tage højde for på budgetteringstidspunktet i december Det skal nævnes, at introducerende undervisning i 2011 var på 47 årskursister svarende til 2, 6 mio. kr.

8 KVN: Vi skal være mere realistiske og lægge en buffer ind vedr. timer. Der er ikke en aktivitetsstigning, der berettiger til en stigning i lønomkostninger. Der var en lang drøftelse af regnskabet. Det er bekymrende med underskuddet. EF: kommenterer de store forhøjede udgifter på AVU, hvad sker der med det? EF mener, at der må være en konsekvens af det. BKG forklarer, hvad der ligger bag tallene (bl.a. mellemregning vedr. driftsoverenskomster, proces med afdelingen i forbindelse med arbejdstilsynets påbud, mv.). PLO spørger til omkostningerne til censur. PB forklarer, at vi på forhånd ikke ved, hvor meget underviserne skal ud som censorer. Det får skolen først besked om i marts/april måned. Vi er naturligvis bekendt med eksamensafholdelse, så det er alene den udgående censur, vi ikke kender på budgetteringstidspunktet. PB: der vil ske en forøgelse af omkostningerne i 2013 i forhold til sidste år, da censorerne fremover også tidsmæssigt skal honoreres for transporttiden i form af timer. TEF en del af timerne der er anvendt af den enkelte underviser er ikke hægtet op på undervisning, f.eks. deltagelse i kurser, møder, projektarbejder mv. og udgifterne skal så hentes i form af kroner fra andre indtægter. Hun ønsker et særligt fokus på dette. KVN: det er vigtigt, at alt er med i timebudgettet. NSK: i tidsstyringen og planlægningen af skoleåret 2012/13 er der på forhånd taget højde for alle de projekter, opgaver og andre aktiviteter i den enkeltes årsplan. I det netop afsluttede skoleår var det ikke forudset på planlægningstidspunktet sidste år, at der i foråret i år i AVU har været anvendt procestid til arbejdet med pålægget fra arbejdstilsynet. Det var ikke kendt på budgetteringstidspunktet og betyder merforbrug på timer uden tilhørende indtægt. CRH vil gerne sige efter denne diskussion, at skolen stadig har en stærk økonomi, men vi skal have det nødvendige fokus og stram styring. Vi må bare ikke bruge på forhånd, siger KVN og er bekymret over, at vi allerede bruger bygningstaxameteret fuld ud uden, at vi har udgifter til bygninger og lån. NSK: Det kan se sådan ud, men i år har vi udgifter til lejemålet på Toldbodgade og leje af ny j- bygning.

9 Samlet driftsomkostninger vedr. dette ser ud som følge: Leje af lokaler på Toldbodgade: kr.. Indretning, installering af trådløst net, almindelig drift: kr. Leje af J-bygningen: kr. Samlet dags dato: kr. Der henvises i øvrigt til kommentarerne i perioderegnskabet under halvåret og revideret budget. Proceduren for fravigelse af 28 klasseloftet Procedure vedr. fravigelse af klasseloftet skal bestyrelsen orienteres om og tiltræde. Notat er fremsendt som bilag til mødet. Bestyrelsen tilsluttede sig proceduren. PLO mener, at skolen skal gå i pressen og problematisere konsekvenser af klasseloftet. BB er enig og nævner, at det spænder ben for samarbejdet i Silkeborg om garantiskolen og sikring af, at de unge får en ungdomsuddannelse.

10 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC 7. Opfølgning og status på følgende punkter: v/nsk Status på THL s indgåelse i et It-fællesskab via VUC-lederforeningen. SOSU Silkeborg har ansøgt om at få driftsoverenskomst med THL inden for FVU-undervisning. Sagsfremstilling: Der gives en status på følgende punkter, status på THL s deltagelse i IT-fællesskab og ansøgning om driftsoverenskomst med SOSU. Status på THL s indgåelse i et It-fællesskab vis VUC-lederforeningen. Som orienteret om på mødet den 22. august og efterfølgende eftersendt udkast til kontrakt om fællesskabet er det besluttet, at der indgås et it-fællesskab til varetagelse af driften af VUC ernes nye studieadministrative system. Der har været afholdt VUC repræsentantskabsmøde i sidste uge, hvor vi blev enige om kontrakten. Der udarbejdes nu et meget udførligt budget for driften, ligesom der udformes en oversigt mindre beskrivelse af, hvad det er for et system skolerne får samt, hvilke yderligere ydelser og funktionerne det nye system vil kunne sikre skolerne i den daglige drift. Det er et meget anderledes system, der kan langt mere og sikre en bedre drift. Når det endelige budget for systemets drift foreligger, vil det blive forelagt skolens bestyrelse. For nuværende anvender skolen på LUDUS, som er skolens administrative system i 2011: kr : kr. indtil dato. Derforuden er der superbrugere hos os, der anvender tid til arbejdet med at rådgive andre på skolen og medarbejdere på andre skoler. SOSU Silkeborg har ansøgt om at få driftsoverenskomst med THL inden for FVUundervisning. SOSU-skolen har ansøgt om at få en driftsoverenskomst med skolen på FVU-undervisning. THL har netop, afviklet en udbudsrunde og indgået kontrakt med 3 driftsoverenskomstparter. Ledelsen indstiller derfor til, at der gives afslag til SOSU, med netop den begrundelse og endelig vil de tre nye parter samt THL i fællesskab kunne løfte opgaven med at drive og gennemføre FVU-undervisningen på SOSU. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen vedr. it-fællesskaber til efterretning Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der ikke gives driftsoverenskomst til SOS, eftersom der netop har været afholdt udbud, og hvor der nu er tre aktører.

11 Status på THL s indgåelse i et It-fællesskab via VUC-lederforeningen. It-fællesskabet er stiftet, men alle skoler har problematiseret, at der ikke er klarhed over den økonomiske byrde, og der arbejdes med dette fra lederforeningens side, ligesom det er et ønske fra lederne, at der skabes et overblik over økonomien, før den enkelte skole tiltræder økonomien. Forretningsudvalget for it-fælleskabet er blevet bedt om at udarbejde et orienterende brev til brug for skolerne til orientering af skolernes bestyrelser om, hvad det nye system kan, og hvordan driften sikres. Bestyrelsen bemyndiger NSK til at indgå i samarbejdet. SOSU Silkeborg har ansøgt om at få driftsoverenskomst med THL inden for FVUundervisning. Bestyrelsen følger indstillingen om at give afslag til SOSU, da de skoler vi netop har indgået driftsoverenskomst med vil i samspil med THL - kunne sikre, at undervisningen og uddannelsesforsyningen af FVU i vores dækningsområde kan tilgodeses. 8. Opsamling på bestyrelsens temadag i august. Der gives en kort status, og der orienteres om det kommende arbejde. v/nsk Sagsfremstilling: Skolen er godt på vej med arbejdet med de 6 strategiske fokusområder, der danner udgangspunktet for destination Der blev gjort status i forhold til målene opsat for 2012 på bestyrelsen temamøde den 22. august. Strategiprocessen Det er vigtigt, at vi er bevidste om, at arbejdet i de enkelte afdelinger med implementering af strategien pågår forskudt af finansåret. Det betyder, at implementeringsarbejdet af målene opsat for hver af delingerne først er igangsat her i skoleåret 2012/13. Involveringen af medarbejderne sker frem mod 2016 gennem dette arbejde. Det er planen, at vi skal have en lignende involverende proces, som vi havde i Gjern med alle skolens medarbejder, når vi nærmer os 2016 (i efteråret 2014/foråret 2015). I mellemtiden sker involveringen i strategiarbejdet i SU og lokalt i de enkelte afdelinger. Det er vigtigt, at arbejdet hele tiden er interessebåret, hvilket betyder, at de strategiske fokusområder vil være nedbrudt til projekter med projektgrupper, der sikrer og understøtter arbejdet med skolens strategiske fokusområder.

12 Det er tanken, at bestyrelsen fortsat arbejder med viden om THL gennem Stellar og målet er, at vi hvert år i bestyrelsen gennemgår modellen og ser på status for skolen. Det kan være en mulighed, at dette sker sammen med skolens samarbejdsudvalg(su). Tanken er, at imellem destinationsarbejdet, skal de enkelte afdelinger arbejde med Stellar i forhold til netop deres afdelingsfokus. Oplæg til THL s strategiske fokus i 2013 På baggrund af arbejdet der videreføres efter oplæg fra ledelsen til starten af 2012, gennemfører ledelsen et strategiarbejde med afsæt i kompetencebehovsanalyse, hvor vi fremkommer med oplæg til bestyrelsens møde i december, hvor de endelige strategiske fokusmål for det kommende år 2013 vil blive vedtaget. Det er dog vigtigt allerede nu at pointere, at arbejdet med skolens byggeri på alle måder vil komme til at fylde meget, så der skal ikke sætte alt for mange nye strategiskibe i søen. Dog vil vi allerede løfte sløret for, at et af fokusområderne bliver sikring og øgning af og bevaring af markedspositionen samt arbejdet med pædagogiske udvikling i lyset af, at vi ønsker at være pædagogiske i front i NSK foreslår, at bestyrelsens møde i december udvides med en time for at sikre, at vi har tid til at drøfte skolens indsatser for det kommende skoleår. Bilag: På mødet udleveres kompetencebehovsanalysen for THL dækningsområde Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning NSK anbefaler, at bestyrelsen hvert år arbejder med strategien via Stellarværktøjet og finder en god form, evt. udvikler på formen fra strategidagen den 22. august. Der var en mindre drøftelse af strategidagen. Der var et ønske om mulighed for mere drøftelse og mindre oplæg. NSK foreslår, at disse drøftelser kunne være sammen med skolens samarbejdsudvalg i de år, hvor der ikke sker en medarbejderinvolvering som i Gjern. NSK vil på bestyrelsens møde i december komme med ledelsens oplæg til det strategiske fokus i det kommende år, som bestyrelsen så tager stilling til. Skolen har allerede søsat mange projekter og er først lige begyndt på destination Der skal ikke opsættes for mange nye fokusområder. Byggeriet kommer til at optage megen tid, og det er vigtigt med optimeret fokus her, men det er klart, at arbejdet med pædagogisk udvikling og med at indfri målsætningen om at være pædago-

13 gisk i front vil blive et af emnerne i det kommende år. TH. LANGS HF & VUC Bestyrelsesmødet udvides i den forbindelse med en time, for at der gives tid til at grundig drøftelse. Mødet begynder kl. 15. Kompetencebehovsanalysen blev uddelt og på mødet i december vil NSK fremlægge ledelsens overvejelser og indsatser på baggrund af den analytiske viden.

14 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC 9. Orientering fra skolen v /NSK Sagsfremstilling: Det følgende er orienteringen fra skolen. NSK vil kommentere og uddybe punkterne på mødet. Nyansættelser Ny i pedeltjenesten er Per Klovborg Holstrup, som er ansat i jobtilskud fra den 1. september. Opstart på alle uddannelser Vi oplevede et boom på især AVU lige frem til opstart og så det også efterfølgende. Det er en fornøjelse at byde velkommen til så mange nye elever/kursister. 197 på HF2, 300 på HFe, 150 på AVU og så det løse ja der sker hele tiden nyt. På AVU har vi dubleret en del hold, og der kommer hele tiden nye kursister til. På HF2 er der fortsat ventelister, og der kan komme nye til stadigvæk, da der grundet 28-loftet er lidt til- og fragang. Det har været en stor udfordring for os med klasseloftet, hvilket har betydet, at der fortsat er ventelister til vores hold. En udfordring vi også skolepolitisk arbejder med, da det er meget svært at skulle afvise elever, der er uddannelsesparate, og som har en stor lyst til at skulle i gang med en uddannelse. Der har været stort fokus på introduktion og sikring af at alle de nye elever og kursister samt alle vores fortsættere er kommet godt i gang på skolen, og i år er der nye tiltag både på AVU og på HF. Personaledage Smartboard fagligt kursus der skulle give en yderlige dimension ind i faggrupperne med mulighed for at lave eksemplariske særlige faglige forløb til brug for alle i faggruppen. Dagen var tilrettelagt i tæt samspil mellem IT og Shahin og Kamilla, der er skolens superbrugere. Sårbare unge er et særligt projekt, hvor hele skolen gennem arbejdet med psykiatrifonden har fokus på fastholdelse og udfordringerne med de mange unge med særlige udfordringer, men som jo langt hen ad vejen også handler om den måde hvorpå, vi møder alle vores elever/kursister. Vi har afviklet de første 3 dage i dette projekt, som i alt rummer 5 hele dage. Det unikke er, at det er et fælles skoleprojekt, som sikrer fokus på de udfordringer, der er for os alle blandt de sårbare unge, hvad er det, der er på spil hos dem, hvordan kan vi komme dem i møde, så de får de bedste vilkår for at mestre uddannelsen. Kommunikationsdagen med fokus på kommunikation, adfærd, relationer Som et led i opfølgning på vores arbejde med personalepolitikkerne, AT-påbuddet og arbejdet med adfærd, planlagde ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i fællesskab med en konsulent fra Recome, en personaledag om relationer, kommunikation og adfærd. Med afsæt i den enkelte, kommunikation og ageren i forhold til hinanden ønskede vi at give det liv i forhold til intentioner og ordene i personalepolitikken.

15 Implementeringen af kommunikationsetik og adfærd vil blive og er en del af det temaarbejde, der pågår i SU i øjeblikket ved arbejdet med professionalisering af hele skolen, og hvad det vil sige at være medarbejder på THL. Vi har i år haft mange personaledage lige i opstarten, og det evaluerer vi på i SU, for det er vigtigt, at det hele tiden sikrer, at den enkelte kan se den røde tråd, og at vi muliggør den så vigtige implementering efterfølgende i skolens daglige praksis. Berlintur- årets personaletur Vi har i år planlagt en personaletur til Berlin. Det er helt fantastisk, at vi bliver 104 THL er, der skal på tur til Berlin. Vi skal besøge to skoler og ikke mindst være på research forlæns på den studietur, som 2 HFerne skal på til næste år. Det styrker det kulturelle fællesskab med en fælles oplevelse. Det nye elev- og kursistråd i skoleåret 2012/13 Elevrådet har konstitueret sig, og i år er formanden Patrick Blom-Bachstein, der har rigtig godt fat i gruppen og gør sig mange tanker. Som det var sidste år, har vi valgt, at der er undervisere, der støtter rådet, hjælper og arbejder med dem. Underviserne er Keld, Hanne C, Ida J, Sigrid D og undertegnede. Vi skabte en tradition sidste år, så igen i år tager rådet på teamtur til Gjern. Bortvisning af elev på hf 2 Vi måtte i sidste uge klart sikre, at vores medarbejdere og vores god arbejdsmiljø var intakt, hvorfor det beklageligvis var nødvendigt at bortvise en elev, efter at hun havde skrevet krænkende og mobbende om vores undervisere på Facebook i undervisningstiden. Det er en adfærd, der direkte strider imod vores værdier og imod vores studie- og ordensreglement, hvorfor det var vigtigt at stå fast med en for nogen meget drastisk konsekvens efter opdagelsen. Der er ingen, der nogen sinde skal være i tvivl om min støtte, og at jeg ikke accepterer sådan en adfærd overhovedet. Elevtrivselsundersøgelse I år skal vi gennemføre den store elevtrivselsundersøgelse (ETU). Igen deltager vi i den samlede store undersøgelse for samtlige VUC-er for at sikre en mulig benchmarking. Vi har i år mulighed for at tilføje særlige spørgsmål, og dette har vi valgt at benytte os af. Vi evaluerer bl.a. skolens morgenmadsprojekt, introforløb, mv. Der vil som noget nyt være en yderligere opdeling på de enkelte uddannelser på AVU. Undersøgelsen igangsættes med besvarelser i oktober. Tema på THL om Kierkegaard Vi vil I år sammen med institutionerne omkring Bindslevs plads lave tema om Søren Kierkegaard, som 5. maj 2013 vil kunne have fyldt 200 år. Vi er så småt gået i gang her på THL med et særligt Kierkegaard tema på skolens fødselsdag og derfor særlige foredrag for elever og kursister. Det bliver spændende og anderledes at være i Silkeborg og på vores institutioner hen over foråret og i særdeleshed op til herrens fødselsdag.

16 Et klassesæt THL-cykler THL har købt et klassesæt på 30 THL-cykler til brug for transport ud i naturen og så. Det bliver godt at få den mulighed for at gøre vores elever og kursister mere mobile, så det ikke er en hindring for særlige udflugter, ture, mv. Campus Bindslev Plads NSK giver en status på projektet. Kommunen har afsat midler i 2013 til projekteringsarbejdet og der afholdes projektgruppemøde 5. oktober, hvor de nærmere fælles aftaler afklares. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. NSK orienterede om mødet i projektgruppen vedr. Campus Bindslev plads. Der var drøftelse af det driftstilskud, som kommunen forventer institutionerne skal bidrage med. Det skolernes klare tilbagemelding, at der ikke kan gives tilsagn om noget, før der er et overblik over den samlede økonomi, ligesom det blev problematiseret, at alle uddannelsesinstitutioner betaler ejendomsskat, hvilket visse kommuner har valgt fra. 10. Evt. PLO og hele bestyrelsen tog afsked med TKS, som udtræder af bestyrelsen. TKS siger tak for hans tid i bestyrelsen. Det har været rigtig lærerigt. NSK fortæller, at der endnu ikke er fundet nogen afløser. Kursist-/elevrådet vælger en ny repræsentant på deres tur til Gjern i november.

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere