Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild"

Transkript

1 Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Undersøgelsens resultater Vurdering af den telefoniske kommunikation Vurdering af den skriftlige kommunikation.5 5. Vurdering af samtaler og hjælp til jobsøgning Vejledning i forbindelse med jobsøgning Vejledning i forbindelse med tilbud.8 8. Generel vurdering af jobcentret Tværgående samarbejde Praktisk om undersøgelsen Forbehold for rapportens konklusioner Repræsentativitet Repræsentativitet i forhold til ledighedsgruppe Repræsentativitet i forhold til køn Repræsentativitet i forhold til alder 13 2

3 Indledning I 2014 blev der gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse med det formål at skabe overblik over borgernes oplevelser med Jobcenter Rebild. Områderne der ønskedes belyst var serviceniveauet og kommunikationen. Resultaterne skulle anskueliggøre om disse områder fungerede på en hensigtsmæssig måde og i hvor høj grad serviceniveau og kommunikation var tilfredsstillende. Det var også hensigten at undersøgelsen skulle bidrage til innovation og udvikling af beskæftigelsesindsatsen, gennem borgernes bidrag, da de kan give flere perspektiver på den indsats, der ydes i jobcenteret. Den 30. september 2015, udførtes anden fase af undersøgelsen. Denne med hovedformålet at sammenligne det tidligere resultat med det nuværende. Det ønskes at belyse om de indsatser der blev iværksat på baggrund af undersøgelsen i 2014 viser effekt på tilfredsheden. Et værdifuldt resultat som undersøgelsen i 2015 kom frem til er, at borgernes utilfredshedsniveau er blevet betydeligt reduceret på ALLE områder og flere med op til 50 %. Det vil sige at borgernes generelle opfattelse af samarbejdet med Jobcenter Rebild er blevet mere positivt i forhold til Borgertilfredshedsundersøgelsen har fire hovedbudskaber; vurderinger af telefonisk og skriftlig kommunikation, samtaler og hjælp til jobsøgning samt general vurdering af jobcenteret. For det første ses, at der er en generel tilfredshed med den telefoniske service, som tilbydes i jobcentret, da over 60 % af brugerne oplever, at det var let at komme igennem til den rigtige person, samtidigt med at de fik de oplysninger, som de havde behov for og at samtalen i høj grad blev afsluttet på en god og venlig måde. Omvendt oplevede kun 8 % at den telefoniske service ikke var optimal. I forholdt til skriftlig kontakt med jobcentret oplever over 80 % at sproget i brevene er let at forstå og samtidigt svarer over 70 % af borgerne, at tonen i brevet var skrevet på en venlig måde. Dette giver et billede af generel tilfredshed med både den telefoniske og skriftlige kommunikation. For det andet ses, at borgernes oplevelser ift. mødet og samtalen med jobcenteret er baseret på, at medarbejderne lagde vægt på, hvad de havde at sige og var interesserede i at finde løsninger sammen. Dette billede strider imod borgernes oplevelser ift. medarbejdernes viden om arbejdsmarked, jobmuligheder og uddannelser, da der ses en høj procent af borgere, som ikke 3

4 oplever, at medarbejderne har den viden og det kendskab der skal til, for at forbedre deres muligheder for at finde job. I den tidligere undersøgelse ses et lignende billede, hvor besvarelserne viste en høj grad af utilfredshed ift. medarbejdernes viden om uddannelser, arbejdsmarked og jobmuligheder. Bemærk at i denne undersøgelse, er populationen der blev adspurgt, den gruppe af borgere der ikke har opnået deres beskæftigelsesmål endnu, så billedet kunne har været anderledes hvis de adspurgte havde været dem, der har opnå at komme i job. For det tredje oplever borgerne generelt, at de selv har indflydelse på de tilbud, som de deltager i og at de bliver mødt med respekt, og at få den information og vejledning, der er brug for. Der er tegn på at borgerens interesse og kendskab til samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger er meget lavt. Andelen af de der ikke har besvaret dette spørgsmål er høj, og samtidig er procentdelen af dem, der svarer ved ikke, eller ikke synes det er relevant, også høj. Undersøgelsens resultater I dette afsnit præsenteres de samlede konklusioner for borgertilfredshedsundersøgelsen med udgangspunkt i de væsentligste temaer for spørgeskemaet. I analysen betragtes borgere, der har svaret indenfor kategorierne I høj grad eller i nogen grad som tilfredse. På samme måde betragtes borgere, der har svaret i mindre grad eller slet ikke som utilfredse. I det omfang, at tallene ikke summerer til 100 % i nedenstående er der tale om, at borgerne har tilkendegivet hverken/eller eller ved ikke/ikke relevant. Vurdering af den telefoniske kommunikation (tilfredshed med den telefoniske kommunikation for alle ledighedsgrupper) Telefonisk kommunikation Var det let at komme igennem til den rigtige person? Fik du svar på det du henvendte dig om? Blev samtalen afsluttet på en god og venlig måde? Tilfredse borger Utilfredse borger Tilfredse Borger Utilfredse Borger 52 % 13 % 56,1 % 8 % 66 % 11 % 60 % 5,3 % 71 % 8 % 70,1 % 6,4 % 4

5 Total 63 % 11 % 62,1 % 7 % Her ses et generelt billede af tilfredse borgere; 63 % i 2014 og 62,1 % i 2015 i forhold til den telefoniske kommunikation med jobcenteret. I begge undersøgelser ses et ensartet tilfredshedsniveau, især i forhold til måden, hvorpå samtalen blev afsluttet. De utilfredse borgere er til gengæld reduceret til kun 7 % i 2015 mod 11 % i Sygedagpengemodtagere er den gruppe der i højst grad er tilfredse med den telefoniske kommunikation, hvor 71 % af denne gruppe har svaret, at de i høj grad og i nogen grad finder, at den telefoniske kontakt har været tilfredsstillende. Kontanthjælpsmodtagere er, som i 2014, den gruppe, som er mindst tilfredse. Omkring 18 % af denne gruppe, svarer, at de er generelt utilfredse med den telefoniske kommunikation. Mønsteret er det samme som i undersøgelsen fra Vurdering af den skriftlige kommunikation (alle ledigheds grupper) Skriftlig kommunikation Var det let at forstå 72 % 8 % 72 % 6,3 % sproget i brevet? Var brevet skrevet i en 65 % 11 % 66,2 % 9,1 % venlig tone? Total 69 % 9,5 % 69 % 8 % Borgernes oplevelse af den skriftlige kommunikation fra jobcentret er generelt god. 72 % af respondenterne synes, at det var let at forstå den skriftlige kommunikation og 66,2 % oplever at brevet var skrevet i en god og venlig tone. Den samlede del af utilfredse borgere i 2015 er 8 % mod 9,5 % i Det bemærkes, at de adspurgte er mindre utilfredse i forhold til såvel forståeligheden som tonen i kommunikationen. Også i dette tilfælde er kontanthjælpsmodtagere generelt mere utilfredse med den skriftlige kommunikation end de resterende grupper. Det er således 12,5 %, der indikerer at det ikke var let at forstå sproget i brevet, og samtidig er 19 % ikke tilfredse med tonen i brevet. I undersøgelsen fra sidste år var det sygedagpengemodtagerne, der var mindst tilfredse med den skriftlige 5

6 kommunikation, med lige knap15 % utilfredshed. Vurdering af samtaler og hjælp til jobsøgning (alle ledighedsgrupper) Samtaler Medarbejderen lagde vægt på det 68 % 15 % 73,1 % 8,4 % jeg havde at sige Medarbejderen var interesseret i at 69 % 16 % 72 % 7,4 % finde løsninger med mig Medarbejderen fik mig til at se nye 38 % 27 % 38 % 21 % muligheder for job eller uddannelse Medarbejderen havde viden om 42 % 20 % 42 % 14.1 % arbejdsmarkedet og uddannelser Medarbejderen fortalte om mine 54 % 19 % 61 % 14 % rettigheder og pligter Total 54,2 % 24 % 57,2 % 13 % Borgernes vurdering af samtaler og hjælp til jobsøgning viser en forbedring på både tilfredsheds- og utilfredshedsgrad. 73 % tilkendegiver i 2015, at medarbejderen lagde vægt på det de havde at sige mod 68 og 72 % var enige i at medarbejderen var interesseret i at finde løsningen i samarbejde med borgeren, mod 69 %. Samtidig er graden af utilfredshed faldet henholdsvis fra 15 % i 2014 til 8,4 % og 16 % til 7,4 i Et anderledes billede ses i borgernes oplevelser i forhold til medarbejdernes viden om arbejdsmarked og uddannelser samt medarbejdernes evner til at åbne borgernes muligheder for job og uddannelse, hvor der i 2014 var henholdsvis 42 % og 38 % af de besvarende, som var tilfredse og i 2015 er denne procentdel ikke ændret. Det er dog værd at bemærke, at der er markant færre, der har svaret, at de er utilfredse i 2015 end i 2014 inden for de nævnte områder. Der ses et fald på henholdsvis ca. 6 procentpoint, svarende til 30 % og 5 procentpoint, svarende til 26 % i forhold til Kontanthjælpsmodtagere er den gruppe, hvor der opleves mindst tilfredshed med vurdering af samtalen og hjælp til jobsøgning. 23 % af borgerne oplevede ikke, at medarbejderen fik dem til at se nye muligheder for job eller uddannelse, og 25 % oplever, at medarbejderne slet ikke har viden om arbejdsmarked og uddannelser. Endvidere bemærkes en høj andel af kontanthjælpsmodtagere, der oplever, at de ikke får deres rettigheder og pligter at vide. 6

7 Vejledning i forbindelse med jobsøgning (for alle ledigheds grupper) Hjælp ifm. Jobsøgning Har du fået vejledning, som du har brug for i forbindelse med jobsøgning? 49 % 20 % 48,2 % 13,5 Sammenlignes de tilfredse borgere i 2014 og i 2015, ses at andelen af tilfredse borgere er uændret, hvorimod andelen af utilfredse borgere er faldet markant med 6,5 procentpoint, svarende til 32,5 % til forhold til 2014; dette viser en tydelig forbedring af vejledning i forbindelse med jobsøgning. På dette felt ses en større tilfredshed under grupperne dagpenge og ledighedsydelse, hvor henholdsvis 67 % og 70 % svarer, at de har fået den vejledning, som de har brug for i forbindelse med jobsøgning. Til sammenligning er det 8 % for ledighedsydelse og 18 % for dagpengemodtagere, der svarer, at vejledningen har været utilfredsstillende. Billedet er ikke væsentligt forandret i forhold til 2014, da andelen af tilfredse dagpengemodtagere var 63 % og utilfredse var 17 %. Hvis der udelukkende observeres på kontanthjælpsmodtagere ses et billede, der står i kontrast hertil, da tilfredsheden kun er 25,4 % og andelen af utilfredse udgør 31,24 %. Det er interessant at se, at kontanthjælpsmodtagere har en generel negativ opfattelse af vejledning ift. jobsøgning. Overordnet set er borgerne på ledighedsydelse de mest tilfredse med vejledningen, mens de mindst tilfredse er kontanthjælpsmodtagere. Vejledning i forbindelse med tilbud (for alle ledighedsgrupper) Vejledning ifm. tilbud Jeg fik god information 65 % 16 % 68 % 14 % fra medarbejderen i jobcentret før start i tilbuddet, så jeg vidste, hvad jeg forpligtede mig til (fx om deltagelse i tilbuddets indhold, mål, omfang) Jeg var med til at 63 % 24 % 76,1 % 14,3 % bestemme tilbuddet Målet med tilbuddet var 68 % 19 % 68,1 % 14 % helt tydeligt fra starten Total 65,3 % 20 % 71 % 14.1 % 7

8 Borgerne oplever en generel tilfredshed med vejledningen i forbindelse med tilbuddet og deres jobeller uddannelsesplan, da procentdelen af tilfredse borgere er 71 %. Tilfredshedsniveauet er væsentligt højere i 2015 end i 2014, med en forskel på 5,7 procentpoint. Det bemærkes, at andelen af utilfredse borgere i 2014 i forhold til oplevelsen af at være med til at bestemme tilbuddet, var forholdsvist højt, hvor 24 % svarede, at de var utilfredse. Denne del er reduceret betydeligt med en forskel på næsten 10 procentpoint, svarende til et fald af utilfredse borgere på 40 %. Samtidig er andelen af tilfredse borgere steget med 13,1 procentpoint, svarende til en forbedring på ca. 21 %. Dette viser at medarbejdernes indsats har været væsentlig for at dette resultat fremkommer. Generel vurdering af jobcentret. Generel vurdering af jobcentret Jeg har selv indflydelse 49 % 25 % 62 % 11,3 % på hvilke tilbud jeg deltaer i Jeg bliver mødt med 68 % 16 % 70,04 % 9,3 % respekt, når jeg henvender mig til / i jobcentret Jeg får den information, 61 % 17 % 65 % 11,4 % jeg har brug for Jeg får den vejledning, 62 % 18 % 62, 2 % 12,04 % jeg har brug for Samarbejdet med 37 % 27 % 42 % 19,1 % jobcentret forøger mine muligheder for at komme i job eller uddannelse Jeg er i alt tilfreds med 54 % 23 % 64,4 % 13 % mit samarbejde med jobcenteret. Total 55,2 % 21 % 60,1 % 12,7 % I forhold til borgerens tilfredsheds med samarbejdet med jobcentret, ses en generel tilfredshed med måden, hvorpå de adspurgte bliver mødt, da 70 % af besvarelserne indikerer, at de oplever at blive mødt med respekt, når de henvender sig til jobcentret. Et lignede billede ses i 2014, hvor 68 % var enige i at de blev mødt med respekt. Andelen af utilfredse borgere i forhold til egen indflydelse på de tilbud der deltages i, er blevet reduceret betydeligt fra 25 % til 11,3 %, hvilket svarer til et fald på 54,8 %. Det generelle utilfredshedsbillede er blevet reduceret, til fordel for 2015 med en 8,3 %. Dette betyder at borgerne er blevet mere tilfredse med samarbejdet med jobcenteret. 8

9 Trods en betydelig forbedring, ligger den største utilfredshed fortsat under spørgsmålet om, samarbejdet med jobcentret forøger borgernes muligheder for at komme i job eller i uddannelse. I 2015 opleves en stigning i andelen af tilfredse borgere, hvor der i 2014 var tilfredshedsprocent på 37 % mod 42 % i Forskellen er 5 procentpoint svarende til en forbedring på 13,5 %. Utilfredshedsprocenten er blevet reduceret med 7,9 procentpoint fra 27 % til 19,1 %. Dette svarer til en forbedring på 29,2 %. I 2014 var dagpengemodtagerne den gruppe, der mindst oplevede at deres muligheder for job eller uddannelse forøgedes gennem samarbejdet med jobcenteret. Andelen af utilfredse dagpengemodtagere var meget høj med 28 % af besvarelserne i kategorien utilfreds. I 2015 er denne procent blevet reduceret med 6 %, dog er der stadig plads til forbedring. I 2015 er kontanthjælpsmodtagere den største gruppe, der ikke oplever at samarbejdet med jobcentret forøger deres muligheder for at komme i job eller uddannelse. Dette ses reflekteret i at 39 % af besvarelserne afspejler utilfredshed blandt disse borgere. Alligevel er procentdelen af utilfredse kontanthjælpsmodtagere i 2015 lavere end i 2014, hvor denne var på 42 %. Generelt set er den samlede tilfredshed blandt borgerne ift. samarbejdet med jobcenteret forskellig, afhængig af hvilken ledighedsgruppe der svarer. Den højeste procent af tilfredse borgere er personer på ledighedsydelse (74,2 %), dagpengemodtagere (68 %), sygedagpengemodtagere (65 %) og de mindst tilfredse med samarbejdet med jobcentret er kontanthjælpmodtagerne (45 %). Billedet på de grupper der er mest tilfredse har ikke ændret sig væsentligt i forhold til 2014, hvorimod utilfredsheden er faldet med 8,3 procentpoint, svarende til 39,5 %. Oplevelsen med jobcenteret opleves som mindre utilfredsstillende i forhold til 2014, derfor må der fortsættes med de tiltag og indsats som der er arbejdet med siden Tværgående samarbejde. Undersøgelsen er blevet suppleret af et spørgsmål vedrørende det tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltningsområder. I forhold til den kvantitative undersøgelse kan det ikke udledes, hvordan borgerne oplever samarbejdet mellem forvaltningsområder, idet en høj procentdel af borgerne (46 %) svarer ved ikke, ikke finder det relevant eller ikke har svaret. 9

10 Praktisk om undersøgelsen Da det ønskes at sammenligne de to undersøgelser, bruges samme spørgeskema som blev anvendt i Spørgeskemaet blev sendt til 878 borgere der er på følgende ydelser: arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløb, selvforsøgende, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Spørgeskemaet er ikke sendt til de resterende 611 ledige, da de ikke har adresse registreret og systemet som bruges til undersøgelsen ikke muliggør at sende det digitalt. Af de 878 borgere, som spørgeskemaet er sendt til, er der fejl i omkring 138 af de angivne e- mailadresser, hvorfor de pågældende borgere ikke har kunnet besvare skemaet. Det vil sige, at undersøgelsen i virkeligheden er baseret på 740 borgere, som fik undersøgelsen tilsendt pr. . Derfor er svarprocenten på undersøgelsen 39 % af de adspurgte, selvom rapporten beregner en svarprocent på 32,8 %, da svarprocenten beregnes ud fra 740 adspurgte. Undersøgelsen anses som rimelig repræsentativ ift. køn, alder og ledighedsgrupper. Dog ses en høj antal af kvindelige respondenter ift. mandlige respondenter, henholdsvis 66,8 % kvinder og 31,1 % mænd. Sammenlignes svarprocenten med svarprocenten i den tidligere undersøgelse, som var 63,4 for kvinder og 36,6 for mænd, viser det sig, at disse er meget tætte. Der ses tillige en højere repræsentativitet af borgere mellem år, med 29 % af det samlede antal besvarelser. Der er også en højere repræsentativitet af borgere med en erhvervsuddannelse (36 % af de adspurgte) efterfulgt af kort - eller mellemlang uddannelse med 27 %. Gruppen som er mindst repræsenteret er personer med en lang videregående uddannelse med 8 %. Hvis der observeres på svarprocent i forhold til ledighedsgrupper, ses at dagpengemodtagere er bedst repræsenteret med 42 % af de det samlede antal besvarelser. I undersøgelsen foretaget i 2014, ses at dagpengemodtagere også dengang var bedst repræsenteret med 47 %. Undersøgelsen er baseret på brugerhåndbogen Spørg brugerne - en guide til kvantitativ brugerundersøgelser i jobcentrene som beskæftigelsesregionerne har fået udviklet af konsulentbureauet DISCUS. Borgertilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild tager udgangspunkt i det spørgeskema, som er udviklet i forbindelse med denne guide og er herefter i begrænset omfang justeret efter lokale forhold. Undersøgelsen vil derfor være sammenlignelig ift. undersøgelser, foretaget på andre jobcentre. Spørgeskemaet har fire overordnede temaer: telefonisk kommunikation, skriftlig kommunikation, vurdering af 10

11 samtaler og hjælp til jobsøgning, samt generel vurdering af jobcentret. Borgertilfredshedsundersøgelsen er gennemført elektronisk gennem det webbaserede spørgeskemamodul Defco.net, der er blevet stillet gratis til rådighed for jobcenteret. Indsamlingen af besvarelserne er udelukkende sket via forsendelse pr. . Der blev sendt 2 påmindelser (en hver uge), hvilket vurderes at have gjort en forskel, da det oplevedes at antallet af respondenter faldt drastisk nogle dage efter afsendelsen, og da påmindelsen blev sendt, steg antallet af respondenter med over 100. Da det i år ønskedes at få flere respondenter, blev borgerne motiveret med en konkurrence om en ipad mini. Der ses også en betydelig forskel mellem svarprocenten i den aktuelle undersøgelse 2015 ift. den fra I 2014 var svarprocent på 28,1 % mens den i år har været 39 %. Det kan ikke konkluderes at antallet af respondenter er steget pga. konkurrencen eller påmindelserne, men det antages, at det var en faktor der influerede på motivationen af de adspurgte. Forbehold for rapportens konklusioner En vigtig faktor, der skal tages hensyn til i en brugerundersøgelse er, at resultaterne ikke nødvendigvis er kvalificeret nok til at foretage en vurdering af den faglige og organisatoriske kvalitet i Jobcenter Rebild, men er subjektive oplevelser, som brugeren definerer som tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Disse resultater kan også være påvirket af personlige livssituationer, regelmæssighed i brug af jobcenter, personlige oplevelser med sagsbehandler m.m. Det vil sige, at undersøgelsen vil give et billede af borgerens personlige oplevelser i mødet med jobcenteret ift. telefonisk kommunikation, skriftlig kommunikation, vurdering af samtaler, og hjælp til jobsøgning. Repræsentativitet Hermed beskrives repræsentativitet ift. ledighedsgrupper, køn og alder. Alle tre grupper sammenlignes med repræsentativiteten i Det tages udgangspunkt i de 878 ledige, der fik tilsendt spørgeskemaet. Det tages forbehold for det eksakte antal af borgere, der fik muligheden for at besvare spørgeskemaet, idet der var fejl i en del af adresserne. Repræsentativitet ift. ledighedsgrupper Da hensigten med undersøgelsen har været, at den skulle kunne opdeles i de forskellige ledighedsgrupper, kan der ses en jævn repræsentativitet af de forskellige grupper, hvorfor den, selvom antallet af respondenter ift. hele populationen virker ubetydelig, er rimelig repræsentativ ift. 11

12 den enkelte ledighedsgruppe. Hvis der sammenlignes procenter af respondenter indenfor hver ledighedsgruppe, ses en betydelig forskel mellem dem der svaret undersøgelsen i 2014, og dem der svaret i Dette vil vises i følgende tabel. Ledighedsgrupper Hele populationen Undersøgelsen Undersøgelsen ift. hele populationen Hele populationen* Undersøgelsen ift. enkelt ledighedsgruppe Undersøgelsen ift. hele populationen Dagpenge 42 % 52 % 47 % 50 % 27,4 % 42 % Sygedagpenge 22 % 17 % 18 % 17,3 % 33,1 % 17,5 % Uddannelseshjælp 12 % 3 % 3,2 % 8 % 14,7 % 4 % Kontanthjælp 18 % 18 % 17 % 16,2 % 24,3 % 12,04 % Ledighedsydelse 6 % 7 % 7 % 8,1 % 41,5 % 10 % *Hele populationen: Alle ledighedsgrupper 878 mennesker, herunder dagpengemodtagere: 416,(50 %) Sygedagpengemodtagere:145(17,3 %), Kontanthjælpmodtagere 136(16,2 %), Uddannelseshjælp 6(8 %), Ledighedsydelser 65(8,1 %). Repræsentativitet i forhold til køn Køn Hele populationen Repræsentativitet i 2014 ift. undersøgelsen Hele populationen Repræsentativitet i 2015 ift. undersøgelsen Mænd 44 % 37 % 39 % 31,1 % Kvinde 56 % 63 % 62 % 67 % I 2014 var undersøgelsen overrepræsenteret af kvinder med en svarprocent på 63 % og der ses stadig en markant forskel mellem mændenes og kvindernes svarprocent i 2015, da svarprocenten for kvinder er steget til 67 %, hvorimod mændenes svarprocent er faldet med næsten 6 procentpoint. Det skal bemærkes, at antallet af mænd er markant lavere ift. hele populationen såvel i 2014 som i 2015, hvilket påvirker repræsentativiteten ift. hele undersøgelsen. Repræsentativitet ift. alder Aldersfordeling Hele Populationen Undersøgelse 2014 Hele Populationen Undersøgelse år 15 % 9 % 10,3 % 8 % ar 8 % 6 % 12 % 8 % år 22 % 20 % 25 % 29 % år 24 % 28 % 23 % 21 % ar 26 % 33 % 26 % 28,4 % Over 60 år 4 % 4 % 5.2 % 5 % 12

13 I 2015 er undersøgelsen overrepræsenteret af aldersgruppen år, efterfulgt med meget lille forskel af aldersgruppen år og gruppen år. Aldersgrupperne, som er underrepræsenteret, er mellem år, år og over 60 år. Det skal bemærkes, at procenterne er beregnet på baggrund af hele populationen (de samlede adspurgte) så der forventedes en svarprocenten svarende til fordelingen i den samlede gruppe adspurgte. 13

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelsen Jobcenter Rebild. 1.1 Jobcenter Rebild

Borgertilfredshedsundersøgelsen Jobcenter Rebild. 1.1 Jobcenter Rebild Borgertilfredshedsundersøgelsen 2016 Jobcenter Rebild 1.1 Jobcenter Rebild 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Borgertilfredshedsundersøgelse 2016 i Jobcenter Rebild...3 2.1 Kort om undersøgelsen...3

Læs mere

Bilag. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Bilag. Det Lokale Beskæftigelsesråd REBILD KOMMUNE Det Lokale Beskæftigelsesråd 5. februar 2015 Bilag Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping 1 Efteråret

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse blandt sygedagpengemodtagere i Silkeborg Kommune. Forår 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse blandt sygedagpengemodtagere i Silkeborg Kommune. Forår 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse blandt sygedagpengemodtagere i Silkeborg Kommune Forår 2013 Nanna Sofie Bruhn Lilhav Direkte tlf.: 24 96 23 09 nbl@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Ballerup 2017

Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Ballerup 2017 Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Ballerup 2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 10. oktober 2017 www.ballerup.dk Dagsorden for punktet ØBaggrund ØResultater ØVidere proces ØMetode 2 Baggrund

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Opfølgende baseline måling - BIF. Louise Kjær Mansfeldt Juni 2016

Opfølgende baseline måling - BIF. Louise Kjær Mansfeldt Juni 2016 Opfølgende baseline måling - BIF Louise Kjær Mansfeldt Juni 2016 Indhold Hovedresultater 3 Digitalisering 8 Arbejdsmarkedssituationen 17 Om undersøgelsen 26 Hovedresultater Betjening og selvbetjening Betjening

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 2. version Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Forløbsanalyse af bevægelser mellem ledighedsydelse og fleksjob

Forløbsanalyse af bevægelser mellem ledighedsydelse og fleksjob Forløbsanalyse af bevægelser mellem ledighedsydelse og fleksjob Deskriptiv analyse Kvantitativ analyse af bevægelser mellem ledighedsydelse og fleksjob for personer visiteret til fleksjobordningen før

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017 Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017 Rapport RAMBØLL 19-12-2017 Indhold 3 Indledning Kort om undersøgelsen samt indledning 4 Overordnede konklusioner Udvikling siden 2013 og 2015, på tværs

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET 2010 BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Felt og fremgangsmåde 3 2. Basisoplysninger om respondenterne 3 3. Kontakten til Adoptionsnævnets

Læs mere

Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret

Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret Brugerundersøgelser februar-marts 2019 Kerneområdet Alle Kan Bidrage Kerneområdet Alle Kan Bidrage gennemførte februar/marts 2019 to brugerundersøgelser henvendt til henholdsvis borgere og virksomheder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Den korte udgave Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer.

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Januar 18 Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER...

Læs mere

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på ressourceforløb. Nedenfor gives en kort status i forhold til historik og udvikling på området. Udvikling i Rebild Kommune Herunder

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 1. udkast Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 3 3. Baggrund og metode 5 3.1 Baggrund for undersøgelsen 5 3.2 Metode 5 4.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Laborantuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Brugerundersøgelse i. En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af borgernes oplevelse af mødet og samtalen med Jobcenter Aalborg

Brugerundersøgelse i. En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af borgernes oplevelse af mødet og samtalen med Jobcenter Aalborg Brugerundersøgelse i En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af borgernes oplevelse af mødet og samtalen med Kolofon: Merete Wenneberg Jørgensen, Kvalitetsenheden 21.03.2018 Sagsnr/dokumentnr. Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Indenrigs- & Socialministeriet og KL September 2009 RESULTATER Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Capacent Research... 3 1 Indledning...

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB INDHOLD Afsnit 1 Introduktion Side 02 Afsnit 2 Sammenfatninger Side 04 Afsnit 3 Resultater dagtilbud Side 08 Afsnit 4

Læs mere

Jobcentrene: Tiltag på integrationsområdet virker

Jobcentrene: Tiltag på integrationsområdet virker 19. juli 217 ARTIKEL Af Mikkel Ballegaard Pedersen & Rasmus Brygger Jobcentrene: Tiltag på integrationsområdet virker Jobcentercheferne giver integrationstiltag medvind i en ny rundspørge. Forsker siger,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Temadrøftelse. / En forenklet beskæftigelsesindsats. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Temadrøftelse. / En forenklet beskæftigelsesindsats. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Temadrøftelse / En forenklet beskæftigelsesindsats Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 16.04.2018 Formål På udvalgsmødet d. 12. marts bad Socialdemokratiet om at få en gennemgang af regeringsudspillet

Læs mere