Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune."

Transkript

1 Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud, skal kommunen føre tilsyn med de godkendte tilbud og med at de krav, der følger af godkendelsesgrundlaget, overholdes. Overordnet er det ønsket med de nye retningslinjer for tilsyn, at sikre at: - Forudsætningerne for den givne godkendelse fortsat er til stede - Den faglige kvalitet i botilbuddets/opholdsstedets arbejde er i orden og til stadighed udvikles - Det pædagogiske arbejde til enhver tid er til gavn for brugerne - De offentlige midler anvendes til formålet Indledning Det generelle tilsyn med opholdssteders/botilbuds driftsmæssige forhold udføres som en følge af kommunens kompetence til at godkende private opholdssteder efter servicelovens 142, stk. 5 og private botilbud efter servicelovens 107. Tilsynet skal endvidere ses i samspil med retssikkerhedslovens 16 og 43, der blandt andet omhandler kommuners pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses. Serviceloven har som formål at yde en helhedsorienteret hjælp afpasset den enkeltes særlige behov, og at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion og udviklingsmuligheder. Lov om Social Service tager afsæt i et grundlæggende princip om, at den enkelte har selvbestemmelsesret. Herudover lægges der i Serviceloven vægt på brugerinddragelse og brugerindflydelse. Disse intentioner gør sig også gældende for tilbuddene i private opholdssteder/botilbud, og tilsynet bør derfor tilrettelægges og gennemføres på en måde, så det indgår som et led i tilsynet at påse, at man generelt lever op til lovens forudsætninger og intentioner om selvbestemmelsesret, brugerindflydelse og brugerinddragelse. Det her omtalte tilsyn med de private opholdssteder og botilbud er et generelt tilsyn med rammerne for opholdsstedet/botilbuddet. Herudover skal den enkelte visiterende myndighed føre et individuelt tilsyn med de enkelte anbragte/beboere. Det generelle tilsyn må planlægges med respekt for det individuelle tilsyn.

2 Det generelle tilsynet omfatter ikke tilsyn med andre aktiviteter, der efter bekendtgørelsens 3 kan indgå i opholdsstedets eller botilbuddets organisation. Opholdsstedets eller botilbuddets oplysningspligt. Opholdssteder og botilbud har pligt til at oplyse tilsynet om forhold, der ændre godkendelses-grundlaget. Ændringer må ikke iværksættes, før tilsynet har haft mulighed for at vurdere, om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt, med mindre det vil være uforsvarligt ikke at iværksætte foranstaltningen inden dette tidspunkt. Oplysningspligten gælder således oplysninger om ændringer i målgruppe, antal pladser, organisation, pædagogisk metode eller målsætning, fysiske rammer, personale samt væsentlige økonomiske forudsætninger. Ringkøbing-Skjern Kommune tager stilling til, om godkendelsen kan opretholdes hvis de oplyste ændringer i godkendelsesgrundlaget gennemføres. Pligten til at give oplysninger om ændringer omfatter ikke oplysninger om strafbare forhold, hvis der er en konkret mistanke om, at selve opholdsstedet eller botilbuddet som juridisk person har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf. Dette følger af 10 i lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Hvis tilsynet fatter en sådan mistanke, skal opholdsstedet eller botilbuddet derfor straks underrettes om, at det ikke længere er omfattet af oplysningspligten vedrørende dette forhold. 2. Generelt om udførelsen af tilsynet De private opholdssteder dækker over et bredt spekter af tilbud fra de små familielignende enheder til større opholdssteder med institutionslignende karakter, ligesom de private botilbud dækker mange forskellige målgrupper. Det er derfor nødvendigt at tilpasse tilsynet til det konkrete tilbud og dets målgruppe, således at stederne mødes med differentierede og afstemte krav. Ringkøbing-Skjern Kommune lægger desuden vægt på, at vi i udøvelsen af tilsynet har respekt for, at det er den private driftsherre, der er ansvarlig ledelse af stedet. Tilsynet har ikke ledelsesbeføjelser overfor det private opholdssteder/botilbud, men kan give råd og anvisninger som konsulenter. Såfremt den pædagogiske og omsorgsmæssige tilgang til brugerne ikke lever op til godkendelsens forudsætninger, er det tilsynets opgave at påpege de utilfredsstillende forhold overfor ledelsen, der pålægges at sørge for at rette op på det kritiserede. Hvis ledelsen ikke får rettet op på forholdene, kan det få konsekvenser for stedets godkendelse.

3 Kommunen skal ikke stille samme krav til private tilbud, som til egne tilbud. Der stilles således ikke krav om at følge en bestemt pædagogiske metode eller koncept, men tilsynet skal vurdere om metoden er egnet i forhold til den målgruppe, der modtages på stedet, ligesom tilsynet skal vurdere, om personalet er i stand til at omsætte den pædagogiske metode. 3. Formålet med det pædagogiske tilsyn Kommunen skal ved et løbende tilsyn sikre, at opholdsstedet/botilbuddet til enhver tid lever op til de vilkår, godkendelsen er givet under. Ved et socialfagligt tilsyn påses at der alene modtages brugere, der er omfattet af den godkendte målgruppe, og at opholdsstedet/botilbuddet arbejder ud fra de pædagogiske ideer og målsætninger, som er tilkendegivet i forbindelse med godkendelsen. I forhold til stedets pædagogiske indhold skal følgende sikres: - at opholdsstedet/botilbuddet lever op til de personalemæssige forudsætninger, der var for stedets godkendelse, - at opholdsstedet/botilbuddet arbejder efter de pædagogiske og behandlingsmæssige metoder, der var forudsat i forbindelse med godkendelsen, - at det pædagogiske, omsorgs- og behandlingsmæssige arbejde har den kvalitet, der var forudsat i forbindelse med opholdsstedets/botilbuddets godkendelse samt, at stederne til stadighed fastholdes i at videreudvikle den pædagogiske indsats, - at personale og ledelse omgår brugerne på en værdig, omsorgs- og respektfuld måde - at opholdsstedet/botilbuddet lever op til standarder for god behandling af brugerne, som bl.a. er beskrevet i socialministeriets vejledninger, - at påse, at brugerne får den hjælp, som de har ret til efter godkendelsesskrivelsen, - at forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. Tilsynet i Ringkøbing-Skjern Kommune baseres på følgende tre overordnede principper: Kontrolaspektet der består i at påse, at opholdsstedet/botilbuddet overholder gældende lovgivning og, at stedets tilbud med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse, organisation og økonomi er i overensstemmelse med de vilkår, godkendelsen er givet under. Kvalitetssikringsaspektet der består i at sikre gode faglige standarder i opholdsstedets/botilbuddets ydelser og opgaveløsning. Målet er at sikre, at der fastholdes en basiskvalitet, og at der løbende arbejdes med at dokumentere og videreudvikle denne.

4 Udviklingsaspektet der består i - gennem en løbende dialog - at bidrage til løbende udvikling af opholdsstedets/botilbuddets socialfaglige metoder og strategier i takt med brugernes behov og ny viden om målgruppen. I det konkrete tilsyn tilstræbes, så vidt muligt, at alle tre aspekter eller principper vægtes således, at alle tre måder at vurdere opholdsstedet/botilbuddet på indgår i den viden, kommunen har pligt til at fremskaffe. Kontrolaspektet er dog overordnet. De oplysninger, der opnås ved udøvelsen af tilsynet, nedfældes i skriftlige referater af tilsynsbesøg, således der mellem tilsyn og opholdssted/botilbud er et fælles grundlag for vurderinger og udviklingsbehov. 4. Det specifikke indhold i det pædagogiske tilsyn Tilsynet i Ringkøbing-Skjern Kommune skal, i forhold til det pædagogiske arbejde, sikre sig indsigt i: 4.1 Pædagogisk koncept og metode Tilsynet skal sikre, at der er tydelig sammenhæng mellem den for opholdsstedet/botilbuddet beskrevne pædagogik og praksis. Tilsynet skal tilse, at der i opholdsstedet/botilbuddet er praksisbeskrivelser, der belyser det pædagogiske arbejde f.eks. i form af værdigrundlag, pædagogiske målsætninger, behandlingsplaner og eventuelt evalueringsovervejelser. Tilsynet har ikke kompetence til at foreskrive bestemte pædagogiske koncepter men har til opgave at vurdere, om der er kvalitet og relevans i opholdsstedets/botilbuddets pædagogiske metode i forhold til målgruppen og de vilkår, godkendelsen er givet under. Tilsynet skal endvidere vurdere, om botilbuddets menneskesyn og værdier, hvorpå det pædagogiske koncept og metode er bygget, er etisk forsvarligt og opfylder lovgivningens intentioner. 4.2 Målgruppebeskrivelse Tilsynet skal sammen med stedets ledelse sikre, at godkendelsesskrivelsen indeholder en præcis beskrivelse af, hvem opholdsstedet/botilbuddet henvender sig til, og hvem tilbuddet ikke er egnet til at modtage. I målgruppens sammensætning bør det tilstræbes, at de indskrevne brugere kan profitere af hinandens samvær. Det bør ligeledes sikres, ved en negativ afgrænsning, at brugergruppen ikke sammensættes, så brugerne begår overgreb mod hinanden. Som udgangspunkt vil en målgruppe med massive problemstillinger forudsætte en snæver afgrænsning, mens en lettere målgruppe kan gives en bredere afgrænsning. 4.3 Visitation og indskrivning Det er den visiterende myndigheds ansvar at træffe afgørelse om valg af anbringelsessted/ botilbud. Det er en del af tilsynsforpligtelsen at sikre, at indskrevne brugeres problemstillinger er i overensstemmelse med opholdsstedets/botilbuddets godkendte målgruppe. Tilbuddene kan i konkrete

5 situationer være i tvivl om, hvorvidt en person falder indenfor målgruppen. Den tilsynsførende konsulent kan deltage i en vurdering af spørgsmålet. Tilsynet skal vurdere, om opholdsstedet/botilbuddet har en hensigtsmæssig procedure ved visitation af nye brugere, herunder om de nødvendige oplysninger er indhentet for at kunne vurdere, om brugeren er indenfor målgruppen og kan profitere af tilbuddet. 4.4 Pædagogisk omsættelighed Tilsynet skal sikre, at der til enhver tid er sammenhæng mellem personalets personlige og faglige kompetencer og opholdsstedets/botilbuddets pædagogiske praksis. Der skal fokuseres på, hvordan personalegruppens sammensætning er i forhold til uddannelse, erfaring, personlige kvalifikationer og engagement, og det skal vurderes, om sammensætningen er hensigtsmæssig i forhold til det pædagogiske koncept og målgruppen. Tilsynet kan stille krav om et opholdssteds/botilbudds personalesammensætning, såfremt godkendelsen f.eks. tilsiger flere socialfagligt uddannede medarbejdere, end stedet reelt har. Det skal desuden indgå i tilsynet, om medarbejderne i deres daglige arbejde indfrier forventningerne til de etiske værdier og pædagogiske målsætninger, som godkendelsen forudsætter. 4.5 Behandlingsplaner Tilsynet skal sikre, at opholdsstedet/botilbuddet arbejder systematisk med udvikling af behandlingsplaner for den enkelte bruger, og at relevante samarbejdspartnere inddrages i dette arbejde (visiterende myndighed/pårørende). Behandlingsplanerne bør indeholde beskrivelse af udviklingsmål for den enkelte bruger samt indikatorer for indfrielse af disse mål. Tilsynet skal endvidere tilse, at den enkelte bruger har relevant og tilstrækkelig indflydelse på sin egen handleplan og hverdag. 4.6 Den faglige kvalitet og personale Tilsynet skal vurdere, om opholdsstedet/botilbuddet kan fastholde og videreudvikle den faglige kvalitet, på hvilken baggrund de blev godkendt. Det skal herunder vurderes, om opholdsstedet/botilbuddet er i stand til at tilegne sig nye arbejdsmetoder f.eks. i forbindelse med myndigheders ændrede krav til driften eller erfaret ny viden og teori om de behandlingsmæssige metoder. Det er opholdsstedets eller botilbuddets ledelse, der har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere. Tilsynet skal ikke godkende ansættelser og afskedigelser men skal vurdere, om medarbejdersammensætningen og medarbejdernes forudsætninger (uddannelse, tidligere erfaring og personlige kvalifikationer) til enhver tid er rimelig i forhold til tilbuddets målgruppe. Tilsynet kan kun i særlige tilfælde indkalde en medarbejder med en utraditionel uddannelsesbaggrund til samtale. Det er tilfælde, hvor den pågældende ikke kan dokumentere erfaring fra tidligere ansættelse i lignende stillinger, eller hvor særlige forhold i øvrigt giver anledning til mistanke om, at

6 personen ikke kan varetage opgaven. Det er altid muligt for tilsynet at holde en samtale eller om nødvendigt flere med opholdsstedets eller botilbuddets leder eller medarbejdere med særlige opgaver (eksempelvis psykologbistand til beboerne) forud for ansættelsen. Tilsynet indhenter straffeattest på den enkelte medarbejder. Ledelsen på opholdssteder oprettet efter servicelovens 142, stk. 5, der modtager børn under 15 år, skal forud for nyansættelser efter 1. juli 2005 indhente børneattest. Dette følger af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. samt Socialministeriets bekendtgørelse udstedt i medfør af denne lov. Reglerne indebærer dog ikke pligt for nogen til at indhente børneattest for lederen selv, når der er tale om et lederejet opholdssted. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker dog som et led i tilsynet at indhente børneattester på alle ledere også på lederejet opholdssteder. Undladelse af at indhente børneattest medfører normalt ikke ansættelsesforholdets ugyldighed, men ledelsen kan straffes med bøde for undladelsen. Der er ikke fastsat specielle regler om tilsyn med reglernes overholdelse, men kommunen indgiver politianmeldelse, hvis kommunen som led i sit tilsyn bliver bekendt med, at et opholdssted forsætligt har overtrådt reglerne. Såfremt tilsynet finder forhold, der betyder, at tilsynet ikke anser en eller flere personer for egnede til ansættelse, bør tilsynet anmode opholdsstedets eller botilbuddets leder om en redegørelse om dette/disse forhold. Tilsynet må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger til lederen. Oplysninger, som kommunen har tavshedspligt med hensyn til, kan dog kun videregives med den ansattes samtykke. Hvis lederens redegørelse ikke viser at forholdene er tilfredsstillende, kan kommunen bringe godkendelsen til ophør efter reglen i bekendtgørelsens 14. Tilsynet skal desuden vurdere arbejdsklimaet i personalegruppen og forholdet mellem ledelse og medarbejdere. Dette for at sikre, at eventuelle personalemæssige problemer ikke får indflydelse på brugernes hverdag. Endvidere skal tilsynet tilse, at personalet er indstillet på at modtage supervision, og om personalet via generelle og individuelle kurser, selvevaluering m.v. får mulighed for at udvikle sig og vurdere sig selv i forhold til en given brugergruppe. 4.7 Brugerindflydelse Tilsynet skal sikre, at brugerne har indflydelse på opholdsstedets/botilbuddets hverdag og på egne behandlingsplaner. Det skal undersøges, hvordan der

7 arbejdes med brugerindflydelse, og hvordan grænserne for indflydelse er defineret. Der kan evt. aflægges tilsynsbesøg, hvor der er mulighed for at møde beboerne i forskellige sammenhænge. 4.8 Magtanvendelser Det påhviler opholdsstedets/botilbuddets leder at informere de ansatte om reglerne vedrørende magtanvendelse. Magtanvendelser skal, for opholdssteder, indberettes skriftligt til beliggenhedskommunen. Det påhviler opholdsstedet at orientere forældre/værge, såfremt der ikke er indgået anden aftale og endvidere skal den anbringende kommune orienteres. Indberetningerne skal ske på særlige udformede skemaer. På opholdsstedsområdet skal tilsynet behandle og vurdere magtanvendelser. Tilsynet skal tilse, om der er indberettet efter proceduren i magtanvendelsesbekendtgørelsen, om der er tale om en magtanvendelse i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og om opholdsstedets ledelse i relevante tilfælde har taget stilling til eventuelle sanktioner overfor pågældende medarbejder. Er der i magtanvendelsen tale om, at en medarbejder har foretaget en strafbar handling, skal opholdsstedets leder straks indberette dette til kommunen, der herefter tager kontakt til politiet. I forhold til magtanvendelser skal tilsynet desuden undersøge, om opholdsstedets personale reflekterer over eventuelle magtanvendelser, og hvorvidt disse giver anledning til nye pædagogiske tiltag og/eller fornyet praksis. Såfremt dette ikke vurderes at forekomme i tilstrækkelig grad, kan tilsynet pålægge lederen at sikre denne refleksion. Tilsynet med magtanvendelser, der foretages i intern skole, påhviler den tilsynsførende skolemyndighed. For så vidt angår botilbud for voksne, skal magtanvendelser indberettes til den visiterende myndighed. Kommunen vil som led i tilsynet løbende drøfte magtanvendelse med tilbuddene. Kommunen kan anmode om redegørelse for stedets magtanvendelse og indsigt i magtindberetninger til visiterende myndighed, blandt andet med henblik på afdækning af systematisk magtanvendelse. Én gang årligt fremsendes opgørelser over magtanvendelse til børn- og familieudvalget til orientering. 4.9 Orientering af de ansatte om relevant retsregler Opholdsstedets/botilbuddets leder skal i øvrigt informere personalet om bestemmelser i forvaltnings- og offentlighedsloven (notatpligt, tavshedspligt mv.), der ifølge retssikkerhedsloven også er gældende for private botilbud og

8 opholdssteder i det omfang opholdsstedet/botilbuddet udfører opgaver for det offentlige Økonomi Ringkøbing-Skjern Kommune skal ved det økonomiske tilsyn sikre at: - Der ikke sker privat formueakkumulation for offentlige midler - Den samlede drift foregår økonomisk ansvarligt - Budgettet svarer til den kvalitet ydelsen har - Der er gennemskuelighed i de økonomiske forhold på opholdsstedet/botilbuddet - De offentlige midler anvendes forsvarligt og til det godkendte formål - Der ikke sker en sammenblanding mellem opholdsstedets/botilbuddets økonomi og privat økonomi - Det offentlige træffer beslutning om anvendelse af eventuelt overskud ved driften I Ringkøbing-Skjern Kommune føres det økonomiske tilsyn af økonomimedarbejdere. Således skal drøftelser af økonomi som hovedregel ikke foregå på socialfaglige tilsynsbesøg, men ved inddragelse af økonomikonsulenterne. Der kan således ikke på tilsynsbesøg indgås bindende aftaler om forhold, der influerer på stedets budgetoverholdelse, såfremt disse ikke først har undergået en økonomisk vurdering. Dette gælder endvidere i forhold til ændringer, som har konsekvenser i forhold til den organisatoriske godkendelse, idet aftalen i så fald først skal underkastes en juridisk vurdering. Henviser til bilag Fysiske rammer Tilsynet skal sikre, at de fysiske rammer har en sådan standard, at det er et godt miljø for brugerne at være i, samt at de fysiske rammer til enhver tid er udtryk for god dansk standard. Det skal som udgangspunkt sikres, at opholdsstedet/botilbuddet stiller enkeltværelser til rådighed for beboerne. Tilsynet skal desuden sætte fokus på opholdsstedets/botilbuddets sikkerhedsforhold indendørs og udendørs Klagesager Der nedsættes et team, der skal behandle og vurdere klager. Specialteamet behandler og vurderer klager over et opholdssted. Hvert enkelt klagesagsforløb tilrettelægges individuelt alt efter sagens karakter, og teamet tilrettelægger sin undersøgelse med udgangspunkt i gældende regler for partshøring mv. Sagsbehandlingen munder ud i en afgørelse af klagen med tilhørende vurdering af eventuelle sanktioner Skærpet tilsyn

9 Såfremt der er forhold i et opholdssted/botilbud, der giver anledning til bekymring hos tilsynet, iværksættes et skærpet tilsyn. Der fastlægges en plan for omfang og indhold af det skærpede tilsyn, der med udgangspunkt i problemernes karakter, giver tilsynet mulighed for indgående indsigt i stedets forhold. Skærpet tilsyn kan tilrettelægges som hyppigere tilsynsbesøg, samtale med brugere og personale, gennemgang af døgnrapporter, indhentelse af udtalelser fra anbringende kommuner og tidligere ansatte mv. Såfremt der iværksættes skærpet tilsyn på et opholdssted tilsendes plan for omfang og indhold af tilsyn til Børne- og Familieudvalget til orientering. 5. Tilrettelæggelsen af tilsynet i Ringkøbing-Skjern Kommune Tilsynet skal udføres med en systematik, der sikrer en ligelig behandling af tilbuddene. Der udarbejdes og anvendes en tilsynsmanual. 5.1 Planlægning af besøg Tilsynsbesøgene kan både være anmeldte og uanmeldte. De anmeldte aftales og tilrettelægges med opholdsstedets/botilbuddets ledelse med henblik på at afdække det pædagogiske tilbuds indhold. Der kan indhentes dokumentation i form af vagtplaner, aktivitetsskemaer, mødestruktur osv. De uanmeldte tilrettelægges efter en konkret vurdering af Specialteamet og den socialfaglige leder. Der aflægges minimum 2 besøg årligt på såvel opholdssteder som botilbud. I forhold til opholdssteder har Specialteamet, ud fra en konkret vurdering, mulighed for differentiering i antallet af tilsyn. Dette vil fremgå af samarbejdsaftalen. 5.2 Den skriftlige dokumentation Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder den tilsynsførende konsulent et skriftligt referat. Referatet skal indeholde en beskrivelse af de emner, der er blevet drøftet under tilsynet, herunder de oplysninger om faktiske forhold, som opholdsstedet/botilbuddet er fremkommet med. Referatet sikrer dokumentation for tilsynsbesøgets indhold, hvilket f.eks. kan have betydning, hvis kommunen ikke mener, at opholdsstedet/botilbuddet fortsat lever op til vilkårene for godkendelse. Referatet fremsendes til opholdsstedet/ botilbuddet, således at stedet er bekendt med kommunens beskrivelse af tilsynsbesøget. Opholdsstedet/botilbuddet har således også mulighed for at fremsætte bemærkninger til referatet.

10 TILSYN MED FONDE Ifølge bekendtgørelsens 15, stk. 2 fører kommunen tilsyn med opholdssteder og botilbud, oprettet som fonde. Dette indebærer, at kommunen skal føre tilsyn med, at fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med fondens vedtægter og med grundlaget for godkendelsen herunder betingelserne i bekendtgørelsens 11. Endvidere føres der tilsyn med om fonden efterlever lovgivningens krav om regnskabs-aflæggelse og revision. Kommunen skal som led i sit tilsyn med fondens økonomiske dispositioner godkende budget. Kommunen skal desuden godkende ekstraordinære økonomiske dispositioner, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom, indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, optagelse eller overtagelse af lån, ændring af lånevilkår, forpligtelse ved kaution eller anden økonomisk garanti eller ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser af betydning for driftsbudget og regnskab og som ikke er aftalt i forbindelse med den årlige budgetgodkendelse samt øvrige dispositioner, som ville kunne bringe fondens eksistens i fare. Ved tilsynet med om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med grundlaget for godkendelse, skal det påses, at bekendtgørelsens 7, stk. 3 klar adskillelse mellem stifters privat økonomi og fondens økonomi ikke kun foreligger ved godkendelsen med efterleves løbende. Tilsynet skal således påse, at der ikke overføres midler fra fonden til fondes stifter eller til personer, som har et nært interessefællesskab med fondens stifter. Kommunen skal ikke godkende sammensætningen af fondens bestyrelse, men skal føre tilsyn med, at bestyrelsen til enhver tid er sammensat således, at mindst et medlem er uafhængigt af stifter. Genbesættelse af bestyrelsesposter skal ske i overensstemmelse med fondens vedtægter. Alle vedtægtsændringer skal i henhold til bekendtgørelsens 5, stk. 4 godkendes af kommunen. Væsentlige vedtægtsændringer skal tillige godkendes af Civilstyrelsen, ligesom opløsning af fonden skal godkendes af Civilstyrelsen efter underretning fra kommunen, jf. bekendtgørelsens 14, stk. 4. Ved fondens opløsning skal kommunen påse, at fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens vedtægter.

11 Tilbudsportalen Kommunen skal påse, at de oplysninger om opholdsstedet eller botilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Kommunen skal løbende indberette til Tilbudsportalen, når der sker ændringer herunder nedlæggelse og omlægning af målgruppe - i eksisterende tilbud. De nærmere retningslinjer for tilsyn og indberetning i for hold til Tilbudsportalen, fastlægges i overensstemmelse med de statsligt udstukne rammer.

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Standard for godkendelse.

Standard for godkendelse. Standard for godkendelse. Krav og forventninger til arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af private opholdssteder Politisk målsætning: Rebild Kommune godkender private opholdssteder i medfør af SEL

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse: 1. De organisatoriske forhold... 3 1.1 Selvstændig

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Danske Regioner juli 2007 Indledning Regionerne har ansvaret for at føre tilsyn med egne tilbud.

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Januar 2013 Bilag 2. Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede

Januar 2013 Bilag 2. Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede Januar 2013 Bilag 2 Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde Lovgrundlag Kommunalbestyrelsens generelle forpligtelse

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 15.00 Side 140 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet Opholdsstedet Solsikken Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Opholdsstedet Solsikken, Stenskrovej 71, 6100 Haderslev. Tlf.: 74 56 32 02 E-mail:solsikken@mail.dk

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Underbilag E: Lovgivningsmatrice

Underbilag E: Lovgivningsmatrice Underbilag E: Lovgivningsmatrice Version af den 19/5-2011 2 I det følgende fremstilles en ikke udtømmende liste overlovgivningsfastsatte aktiviteter, samt en mere overordnet matrice for hvilken lovgivning

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Planlægning af tilsyn Når en familie bliver godkendt opretter lederen af børneteamet personen i tilsynsplanen (bilag

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2 Opdateret juli 2011. Administrationsgrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for det generelle driftsorienterede tilsyn med private og kommunale tilbud omfattet af eksternt socialfagligt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag,

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune

Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune 18.8.2010 lybom Vejledning til brug for ansøgning om godkendelse af privat opholdssted for børn og unge, serviceloven 66, nr. 5, jf. 142 stk. 7 Frederikssund kommune I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet. Frørupskolen. Oplysninger om tilbuddet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet. Frørupskolen. Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Oplysninger om tilbuddet Frørupskolen Tilbuddets navn: Opholdsstedet Frørupskolen, Skovrupvej 6, Frørup, 6070 Christiansfeld. Tlf.:73 26 86 00 E-mail:fs@ungsommens-vel.dk

Læs mere

stisk og rimeligt antal pladser og tilstrækkeligt til at kunne dække behovet for pladser af denne type. StruerSkolen godkendes til 5 pladser.

stisk og rimeligt antal pladser og tilstrækkeligt til at kunne dække behovet for pladser af denne type. StruerSkolen godkendes til 5 pladser. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-09-2012 JOURNALNUMMER 27.30.00-P19-2-12 Godkendelsesdokument for 5 anbringelsespladser på

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 Årsrapport 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 1.1 LOVHJEMMEL... 7 1.2 OPBYGNING AF ÅRSRAPPORTEN... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 2.1 SOCIALTILSYNETS

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Botilbud Utterslev Gamle Skole

VEDTÆGTER. for. Botilbud Utterslev Gamle Skole VEDTÆGTER for Botilbud Utterslev Gamle Skole Cvr.nr. 32 80 44 89 Botilbud Utterslev Gamle Skole er en fond med hjemsted i Lolland Kommune. 1 2 Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 3. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2009 gennemført 3 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark 1 Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark (Notatet afløser notat af 11. maj 2007. Der er kun tale om tilpasninger, bl.a. fordi

Læs mere