Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer)) Forslaget om ændring af kursgevinstloven er et bidrag til Økonomi- og Erhvervsministeriets lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer). Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Der er indkommet bemærkninger til forslaget fra Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Landbrugsrådgivning, Finansrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, KommuneKredit, Realkreditrådet, SKAT, Skatterevisorforeningen og Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finanstilsynet. Overordnede bemærkninger til forslaget om ændring af kursgevinstloven Danmarks Skibskredit A/S Lovforslaget er unødvendigt Danmarks Skibskredit er af den opfattelse, at det er unødvendigt at ændre kursgevinstloven i forbindelse med SDO-lovgivningen. Sigtet med Kapitaldækningsdirektivet (CRD) er, at SDO-obligationer skal frembyde en særlig god sikkerhed, der medfører at kapitalbelastningen for de investorer, der er omfattet af CRD, bliver markant lavere end andre obligationer udstedt af de samme kreditinstitutter. Private investorer er ikke omfattet af CRD. SDO-lovgivningen medfører derfor ikke et behov for ændring af kursgevinstloven på områder, der udspringer af den private investors skatteforhold (skattefri kursgevinst på blåstemplede obligationer). Der er ifølge Danmarks Skibskredit tilmed en reel risiko for utilsigtet at forrykke balancen på markedet for funding i privatkundesegmentet med de foreslåede ændringer. Som Specialinstitut med forpligtelse over for de maritime erhverv er Danmarks Skibskredit meget betænkelige ved risikoen for at forrykke denne balance, fordi udstedelse af blåstemplede obligationer er deres eneste mulighed for at funde sig i det for dem vigtige privatkundesegment, som i dag tegner sig for 50 pct. af deres funding. Side 1 af 16

2 Danmarks Skibskredit er uenig i Skatteministeriets fortolkning af balanceprincipreglernes betydning for fradragsretten for kurstab. Af hensyn til lovens sigte om ligebehandling af låneudbydere samt hensynet til at begrænse mulighederne for udnyttelse af asymmetrisk beskatning, bør balanceprincippet efter Danmarks Skibskredits opfattelse fortsat spille en rolle i forhold til den skattemæssige behandling af kurstab. I dag har realkreditinstitutter mv. i modsætning til andre selskaber fradrag for kurstab ved udstedelse af blåstemplede obligationer i danske kroner. Denne bestemmelse foreslås ændret under hensyntagen til de foreslåede nye regler om SDO er. Det er dog vurderingen, at udvidelsen bør omfatte alle selskaber og fysiske personer og dødsboer, der driver pengenæring, således at udvidelsen ikke indebærer selektivitet og dermed ikke er i strid med EF-traktatens statsstøtteregler. De gældende regler, hvorefter realkreditinstitutter m.v. har fradrag for kurstab ved udstedelse af blåstemplede obligationer i danske kroner, er som nævnt i bemærkningerne til lovforslaget begrundet i et balanceprincip. Det balanceprincip, der er baggrund for indførelsen de gældende regler, er siden indførelsen af disse regler blevet moderniseret og opblødt, således at der ikke længere er fuldstændig symmetri mellem betalingerne fra låntagerne til kreditforeningen og betalingerne fra kreditforeningen til obligationsejerne. Tilsvarende skal symmetrien i betalingerne ikke nødvendigvis være til stede i det balanceprincip, der indføres i forbindelse med gennemførelsen af lovforslaget om de særligt dækkede obligationer. Skatteministeriet er derfor af den opfattelse, at balanceprincippet ikke længere kan være afgørende for, om et selskab skal have fradrag for kurstab på gæld. Forslaget, hvorefter reglerne om fradrag for kurstab på gæld skal være ens for alle selskaber skal ses på denne baggrund. Fysiske personer og dødsboer, der driver pengenæring, beskattes efter samme regler som selskaber. De regler, der foreslås for selskaber, foreslås derfor også at skulle gælde for fysiske personer og dødsboer, der driver pengenæring. Kravet om skibspant som forudsætning for fradragsret Danmarks Skibskredit er af den opfattelse, at kravet om pant i skib vil være ødelæggende for Danmarks Skibskredits muligheder for at finansiere nybygninger til fremtidig levering. For obligationer, der udstedes i forbindelse med prefunding (blokemission), er der ikke på tidspunktet for obligationsudstedelsen etableret et udlån med sikkerhed i skibe, idet prefundingen netop sker for at afdække afgivelsen af lånetilbud m.v. Først på det tidspunkt, hvor rederen får udbetalt lånet til finansiering af et skib, stiller rederen skibet til sikkerhed for det lån, der optages hos Danmarks Skibskredit. Side 2 af 16

3 Lovforslaget er ændret på dette punkt. Det foreslås nu, for så vidt angår obligationer, der udstedes som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsvirksomhed, at betingelsen for tabsfradrag skal anses for opfyldt, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån ydet med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS senest 90 dage efter emissionen. Dansk Landbrugsrådgivning Med sikkerhed i fast ejendom Dansk Landbrugsrådgivning bemærker, at det af udkastet til lovforslaget om SDO erne fremgår, at disse kan udstedes uden at der er (fuld) sikkerhed i fast ejendom. F.eks. er der forslag i høring om, at finansieringsgrænsen for visse lån er 60 pct., men at der ved yderligere sikkerhedsstillelse kan ske belåning op til 70 pct. Tilsvarende kan den løbende vurdering medføre, at der skal stilles yderligere sikkerhed fra obligationsudstederne, såfremt værdien af pantet er faldet. Udkastet til forslaget om ændring af kursgevinstloven anvender i flere sammenhænge formuleringen med sikkerhed i fast ejendom Ovenstående medfører, at der i de skattemæssige regler bør tages stilling til, hvad der nærmere menes med sikkerhed i fast ejendom. Er der tale om et krav om fuld sikkerhed, eller gælder bestemmelserne også ved delvis sikkerhed? Og afhængigt af svaret kan det være relevant at tage stilling til, hvilket tidspunkt der i givet fald er afgørende. Efter forslaget, som det foreligger nu, er det en betingelse for fradrag for tab på lån, at der på det tidspunkt, hvor lånet optages, er sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Der er ikke fradrag for tab på lån optaget med sikkerhed i andre aktiver. Det vil sige, at der på det tidspunkt, hvor lånet optages, skal være fuld sikkerhed i de nævnte aktiver. Det er uden betydning for fradraget, at der på et senere tidspunkt stilles yderligere sikkerhed som følge af, at pantet er faldet i værdi. Mindsterenten for indeksregulerede fordringer Dansk Landbrugsrådgivning bemærker, at med udkastet ligestilles selskaber og næringsdrivende personer og dødsboer i vidt omfang med realkreditinstitutter. Side 3 af 16

4 Dette bør vel også gælde i relation til kursgevinstlovens 38, stk. 3, om mindsterenten for visse indeksregulerede fordringer. Lovforslaget indebærer ikke nogen ændring i næringsdrivende fysiske personers og dødsboers adgang til at udstede indeksregulerede fordringer. Der ses derfor ikke at være grundlag for at ændre de gældende regler om fastsættelse af mindsterenten på indeksregulerede fordringer. Finansrådet Finansrådet kan fuldt ud bakke op om formålet med lovudkastet. Det fremgår af bemærkningerne til udkastets 1, nr. 1, at Det er en forudsætning for fradrag for tab på lån og obligationer, at der er sikkerhed på tidspunktet for udstedelsen. Finansrådet går ud fra, at den praksis, som i dag gælder for realkreditinstitutter, fortsat kan bestå og gælde tilsvarende ved realkredit- og pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer. Forslaget indebærer, at den gældende adgang for realkreditinstitutter m.v. til generelt at fradrage kurstab på gæld i danske kroner ikke videreføres. Efter forslaget er der alene fradrag for kurstab på gæld, der relaterer til udlånsvirksomheden Efter forslaget er der fradrag for tab på obligationer eller værdipapirer, som udstedes til finansiering af lån ydet med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. For så vidt angår obligationer, der udstedes som forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet, anses betingelsen for tabsfradrag for opfyldt, såfremt obligationerne anvendes til finansiering af lån med sikkerhed som nævnt senest 90 dage efter emissionen. Ses bort fra obligationer, der udstedes som forhåndsemission eller blokemission, jf. ovenfor, så omfatter forslaget ikke obligationer, der udstedes til finansiering af lån eller egne obligationer, der ikke anvendes til finansiering af lån, med sikkerhed i andre aktiver. Finansrådet mener, at det er vanskeligt at sige noget præcist om provenutabet. Man finder det imidlertid væsentligt at pege på, at provenutabet alene vil opstå, hvis de særligt dækkede obligationer medvirker til at udvide den samlede boliglånsmasse og dermed de cirkulerende obligationer. Desuden er det en forudsætning, for provenutabet, at de ekstra obligationer bliver udstedt i danske kroner. Det forventes imidlertid, at der også vil være et marked for obligationer i andre Side 4 af 16

5 valutaer. Investorerne skal desuden være fysiske personer med skattepligt i Danmark (ikke pensionsmidler). Ifølge Danmarks Statistik ejes 7 pct. af obligationerne i dag af husholdningerne. Alt i alt må provenutabet være minimalt set for den samlede økonomi, men for den enkelte udsteder vil det være væsentligt, at der opnås fradragsret for udstedelseskurstabet. Betragtningerne om forslagets provenuvirkning tiltrædes. Provenutabet ved, at forslaget kan medvirke til at øge den samlede boliglånsmasse, er ikke beregnet, idet det vurderes at være meget usikkert i hvilket omfang, forslaget vil øge den samlede masse af boliglån, og ligeledes i hvilket omfang, obligationer med pant i fast ejendom vil udstedes i fremmed valuta. Kommunekredit KommuneKredit gør opmærksom på, at KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits lån finasieres ved udstedelse af obligationer på det danske og de udenlandske obligationsmarkeder. Lovudkastets betingelse for fradrag for kurstab ved udstedelse af obligationer at kreditinstituttets udlån ydes mod sikkerhed i fast ejendom eller skibe - indebærer, at KommuneKredit ikke fremover opnår fradrag for kurstab vedrørende udstedte obligationer. Det skyldes, at KommuneKredits udlån ikke sker mod sikkerhed i fast ejendom eller skibe. KommuneKredit finansierer i vidt omfang også kommunalt byggeri, men udlån til kommunerne sker aldrig mod sikkerhed i fast ejendom. Kommunekredits sikkerhed består derimod i, at udlån sker til offentlige myndigheder. Lovforslaget er ændret, således at der er fradrag for tab på lån, der optages med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Der er endvidere fradrag for tab på obligationer eller værdipapirer, som udstedes til finansiering af lån ydet med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Realkreditrådet Upræcis afgrænsning i lovudkastet Side 5 af 16

6 Hvis der, som foreslået i lovudkastet, alene gives mulighed for at foretage emissionskurstab, når der udstedes obligationer til finansiering af udlån med sikkerhed i fast ejendom eller skibe, vil det give usikkerhed for alle udstedere af SDO er om, hvorvidt der vil være fradragsret for emissionskurstab eller ej. Dette skyldes, at listen over godkendte aktiver til sikkerhed for SDO-udstedelser omfatter andre aktiver end pant i fast ejendom eller skibe, jf. lovforslaget om SDO er. Derudover vil realkreditinstitutterne, som lovudkastet foreligger, bl.a. ikke kunne få fradrag for det kurstab, som vil være knyttet til udstedelse af seniorgæld. Seniorgæld er ikke-ansvarlig lånekapital, som realkreditinstitutterne i henhold til lovudkastet om SDO er vil få adgang til at optage. Adgang til fradrag for emissionskurstab på seniorgæld er nødvendig, hvis realkreditinstitutterne ikke skal stå over for en øget skattebetaling, hvilket vil forringe vilkårene for institutternene tilstedeværelse på lånemarkedet. Efter forslaget, som det foreligger nu, er der fradrag for tab på obligationer eller værdipapirer, som udstedes til finansiering af lån ydet med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. For så vidt angår obligationer, der udstedes som forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet, anses betingelsen for tabsfradrag for opfyldt, såfremt obligationerne anvendes til finansiering af lån med sikkerhed som nævnt senest 90 dage efter emissionen. Ses bort fra obligationer, der udstedes som forhåndsemission eller blokemission, jf. ovenfor, så omfatter forslaget ikke obligationer, der udstedes til finansiering af lån med sikkerhed i andre aktiver. Indskrænkning af realkreditinstitutternes fradragsmuligheder Realkreditinstitutterne har i dag generelt fradrag for kurstab ved udstedelse af blåstemplede obligationer i danske kroner. Fradragsretten er således uafhængig af, om udstedelsen direkte vedrører udlånsvirksomheden eller om udstedelsen vedrører kapitalgrundlaget. Men i alle tilfælde er udstedelsen klart afgrænset og reguleret i lov om finansiel virksomhed og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v Med forslaget er der som følge af ændringen af kursgevinstlovens 9 lagt op til, at denne fradragsret begrænses, hvilket overordnet synes vanskeligt foreneligt med skattestoppet. Realkreditrådet undrer sig i øvrigt over, at denne ændring ikke er særskilt omtalt hverken i sammenfatningen eller i bemærkningerne. Side 6 af 16

7 For realkreditinstitutterne er det vigtigt, at denne fradragsret ikke indskrænkes/begrænses ved udvidelse af tabsfradragsretten, som er nødvendig, hvis der skal opnås ens skattemæssige vilkår for alle udstedere af SDO er. Som det nu fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, indebærer forslaget, at den gældende adgang for realkreditinstitutter m.v. til generelt at fradrag kurstab på gæld i danske kroner ikke videreføres. Efter forslaget er der alene fradrag for kurstab på gæld, der relaterer til udlånsvirksomheden. Indskrænkningen af realkreditinstitutterne fradragsret skal ses i sammenhæng med udvidelsen af fradragsretten til at omfatte alle selskaber samt pengenæringsdrivende personer og dødsboer. En ordning, der generelt giver låntagere/obligationsudstedere (debitor) fradrag for kurstab uden at beskatte långivere/obligationskøbere (kreditor) af kursgevinst vil kunne give anledning til udnyttelse af den asymmetri, der opstår, såfremt debitor kan fradrage kurstab på gæld, mens den tilsvarende kursgevinst hos kreditor er skattefri. Forslaget om at knytte tabsfradraget til fast ejendom, skibe eller garanti fra en stat, en region, en kommune etc. inden for EU eller EØS begrænser denne mulighed for udnyttelse. Der skal være en fast ejendom eller et skib at stille som sikkerhed, og der er kun én (ejeren), der kan stille ejendommen eller skibet som sikkerhed, eller der skal være en garanti fra en stat, en region, en kommune etc. inden for EU eller EØS. Løsningsforslag Realkreditrådet foreslår lovudkastet ændret således, at alle obligationsudstedelser, som foretages ud af et realkreditinstitut (i et kapitalcenter eller af instituttet i øvrigt) eller et register i et pengeinstitut, er omfattet af adgangen til fradrag for emissionskurstab. Disse udstedelser vil være klart afgrænsede og regulerede i lov om finansiel virksomhed og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. I dag har realkreditinstitutter mv. i modsætning til andre selskaber fradrag for kurstab ved udstedelse af blåstemplede obligationer i danske kroner. Denne bestemmelse foreslås ændret under hensyntagen til de foreslåede nye regler om SDO er. Det er dog vurderingen, at udvidelsen bør omfatte alle selskaber og fysiske personer og dødsboer, der driver pengenæring, således at udvidelsen ikke indebærer selektivitet og dermed ikke er i strid med EF-traktatens statsstøtteregler. En løsning som foreslået af Realkreditrådet vil indebære selektivitet, og den vil derfor ikke være i overensstemmelse med EU-rettens regler om statsstøtte. Side 7 af 16

8 Skatteministeriet kan derfor ikke gå ind for den af Realkreditrådet foreslåede løsning. Lagerprincip kontra realisationsprincip Realkreditrådet gør opmærksom på, at realkreditinstitutter m.v. og koncernforbundne virksomheder efter de gældende regler i kursgevinstloven er tvunget til at anvende lagerprincippet for samtlige fordringer og gæld. Der gælder ikke en tilsvarende regel for pengeinstitutter og deres koncernforbundne virksomheder. Der er ikke i lovudkastet lagt op til en ændring af den for realkreditinstitutterne gældende regel. Realkreditrådet er umiddelbart er uforstående over for, hvorfor reglen skal opretholdes, når realkreditvirksomheder i øvrigt foreslås tilpasset reglerne for pengeinstitutter. Efter det for Skatteministeriet oplyste har alle de store pengeinstitutter valgt at opgøre gevinst og tab på fordringer og gæld efter lagerprincippet. En del af de små pengeinstitutter opgør fortsat gevinst og tab på fordringer og gæld efter realisationsprincippet. Skatteministeriet ser ikke noget formål i at tvinge disse små pengeinstitutter til at opgøre gevinst og tab på fordringer og gæld efter lagerprincippet. For så vidt angår andre selskaber end realkreditinstitutter og pengeinstitutter ser Skatteministeriet ikke noget formål i at forlange et selskabs gevinst og tab på fordringer og gæld opgjort efter lagerprincippet, blot fordi selskabet har optaget et lån med pant i selskabets faste ejendom. Fradrag ved optagelse af lån Realkreditrådet ser med tilfredshed på, at der gives adgang for selskaber til at foretage fradrag for tab på lån, der optages med sikkerhed i fast ejendom. Dermed afhjælpes en række af de problemstillinger, som i praksis knytter sig til skift i mindsterenten, og selskabernes hidtidige interesse set fra en skattemæssig synsvinkel i at optage kontantlån eller obligationslån på baggrund af sortstemplede obligationer. Realkreditrådet er imidlertid af den opfattelse, at begrebet sikkerhed i fast ejendom er meget upræcist, idet der hverken i lovteksten eller i de tilhørende bemærkninger er anført noget herom. Det er ifølge Realkreditrådet oplagt, at de nuværende realkredit-pantebreve eller kommende SDO-pantebreve vil være omfattet, men herudover vil der også fremover være mulighed for at anvende ejerpantebreve som sikkerhed. Sådanne ejerpantebreve vil ikke være underlagt begrænsninger i pantets værdi, og der kan derfor i princippet ske finansiering af mange forskellige aktiver med sikkerhed i fast ejendom, selv om der ikke reelt er tale om sikkerhedsstillelse. Side 8 af 16

9 Med den foreslåede ændring af kursgevinstlovens 14, stk. 2, er der lagt op til at lukke for et eventuelt misbrug af muligheden for at fratrække kurstab på lån mod samtidig at få skattefrie kursgevinster på samme obligationer. Umiddelbart vurderet er det dog Realkreditrådets opfattelse, at der med den upræcise formulering af fradragsretten findes en række muligheder for at omgå intentionerne med lovgivningen, og at ændringen af 14, stk. 2, ikke er tilstrækkelig. Efter forslaget, som det foreligger nu, er det en betingelse for fradrag for tab på lån, at der på det tidspunkt, hvor lånet optages, er sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Der er ikke fradrag for tab på lån optaget med sikkerhed i andre aktiver. Det vil sige, at der på det tidspunkt, hvor lånet optages, skal være fuld sikkerhed i de nævnte aktiver. Det er uden betydning for fradraget, at der på et senere tidspunkt stilles yderligere sikkerhed som følge af, at pantet er faldet. Det er uden betydning, hvad lånet anvendes til. Det ses ikke, hvorledes reglerne skulle kunne udnyttes (negativt) og Realkreditrådet har ikke givet eksempler på dette. Skatterevisorforeningen Skatterevisorforeningen bemærker, at den udvidede fradragsret er med til at komplicere kursgevinstloven til skade for visionen om at have en enkel og gennemskuelig skattelovgivning, der samtidig tilgodeser hensynet til større retssikkerhed. Desuden giver det en stor gruppe mulighed for at udnytte de nye regler. SKAT har i sit høringssvar skønnet, at lovforslaget ikke medfører administrative konsekvenser for SKAT. Skatterevisorforeningens høringssvar er derfor for så vidt angår de administrative konsekvenser forelagt for SKAT. SKAT finder, at lovforslaget skaber symmetri mellem indtægts- og fradragssiden, hvilket i sig selv er udtryk for større retssikkerhed. En sådan symmetri skaber, alt andet lige, en mere logisk og gennemskuelig tilgang til kursgevinstlovens logik. Side 9 af 16

10 SKAT ser ikke, hvorledes reglerne skulle kunne udnyttes (negativt), og Skatterevisorforeningen har ikke givet eksempler på dette. Den gruppe, der måtte kunne forventes at ville udnytte regelsættet, er dækket ind af regelsættet. Skatterevisorforeningen har ret i, at de nye regler kan medføre flere fejl. Men det er SKAT s opfattelse, at andelen af nye selskaber m.v., som vil anvende det nye regelsæt, er begrænset, således at kontrollen heraf kan indeholdes i de nuværende ressourcer, især henset til SKAT s indsatsstrategi. Skatterevisorforeningen anbefaler derfor først og fremmest, at de foreslåede regler bliver begrænset til selskaber m.v., der er omfattet af den finansielle tilsynslovgivning, således at lovforslaget kan forenkles betydeligt, og de foreslåede værnsregler formentlig udelades. En begrænsning af forslaget til selskaber m.v., der er omfattet af den finansielle tilsynslovgivning vil, som det fremgår af kommentaren til Realkreditrådets løsningsforslag, jf. ovenfor, indebære selektivitet, og en sådan begrænsning vil derfor ikke være i overensstemmelse med EU-rettens regler om statsstøtte. Skatterevisorforeningen anfører vedrørende den foreslåede værnsregel i kursgevinstlovens 14, stk. 2, at man er klar over, at den familiekreds, der omfattes af lovforslaget er identisk med familieafgrænsningen i aktieavancebeskatningslovens 4, men at det forekommer svært at forstå, hvorfor hovedaktionærens svigerbørn skal være omfattet af værnsreglerne, medens svigerfamilien ikke er omfattet. Der skal være en grænse for, hvilken familiekreds, der skal være omfattet af værnsreglen. Og det tjener ikke noget formål at udvide familiekredsen ud over, hvad der finder anvendelse i i aktieavancebeskatningslovens 4. Det bør være samme definition, uanset hvilket skatteretligt regelsæt, der anvendes. Samme definition tjener retssikkerheden og medvirker til at undgå fejl. Skatterevisorforeningen peger på, at selv om der i dag er mulighed for fradrag for finansieringsomkostninger ved at optage kontantlån, vil en generel mulighed for fradrag for kurstab give et betydeligt større fradrag for kurstab end amortisationskontoen under kontantlåneordningen. Efter gældende lovgivning er der ingen begrænsninger i muligheden for fradrag via amortisationskontoen. Skatteministeriet finder derfor ikke, at der med forslaget vil blive tale om større kurstab. Side 10 af 16

11 Skatterevisorforeningen peger på, at der allerede i dag er en uhensigtsmæssig behandling af kurstab på kontantlån. Kurstabet består reelt i de låneomkostninger, der ved optagelsen af lånet, ikke er fradragsberettiget ved lånets optagelse efter reglerne i ligningslovens 8, stk. 3 (stiftelsesprovisioner o.l. vedrørende lån med løbetid over 2 år og stempeludgifter), idet disse efter gældende praksis herefter fradrages som kurstab i takt med, at lånene afdrages. Der er tale om relativt små beløb, der skal opgøres år for år, idet de pågældende beløb regnskabsmæssigt er udgiftsført i det år, lånet er optaget. I takt med, at der ikke skal indsendes kopi af konverteringen fra Årsrapport til skattepligtig indkomst, vil SKAT ikke være i besiddelse af den indkomstopgørelse, hvor de skattemæssigt aktiverede låneomkostninger er opgjort og tillagt, og en løbende kontrol vil derfor reelt være umulig. Dertil kommer, at sådanne små forskelle i regnskabsmæssig og skattemæssig periodisering er til irritation for skatteyder og en administrativ belastning for disse, samt bevirker unødig ressourcemæssig belastning hos SKAT, hvis der reelt skal følges op på, at beløbene skattemæssigt behandles korrekt. Det forekommer derfor at kunne være hensigtsmæssigt, hvis de pågældende udgifter skattemæssigt er fradragsberettigede, når de regnskabsmæssigt udgiftsføres. Ønsker man at sikre sig imod, at renteudgifter klassificeres til store stiftelsesprovisioner, kunne der sættes et maksimum for sådanne fradragsberettigede omkostninger, f.eks. 3 pct. af lånets hovedstol. Det er korrekt, at en adgang til at fradrage låneomkostningerne fuldt ud i det år, hvori de er afholdt, vil indebære en administrativ fordel. Problemet er, at en sådan regel vil indebære et provenutab i og med, at den medfører en fremrykning af fradragstidspunktet. Skattestoppet betyder, at der må foretages en prioritering af, hvordan de offentlige ressourcer anvendes. Her har regeringen valgt at prioritere en nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst højt. Hvis der kan findes økonomisk råderum til lettelser i skatten, står skatten på arbejde således højere på dagsordenen. Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finanstilsynet Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finanstilsynet har i et fælles høringssvar bemærket, at det fremgår af lovforslaget om ændring af kursgevinstloven, at det omfatter lån, der optages med sikkerhed i fast ejendom eller skibe, og obligationer, der udstedes til finansiering af lån med sikkerhed i fast ejendom eller skibe. Økonomi- og Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at visse andre aktivtyper kan indgå som sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, ifølge 1, nr. 4 Side 11 af 16

12 (forslag til ny 152 c, stk. 1) i forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (særligt dækkede obligationer). Det kan bemærkes, at der i forlængelse af lovforslaget om særligt dækkede obligationer, udarbejdes et revideret balanceprincip, der frembryder samme grad af sikkerhed som det eksisterende balanceprincip. Rammerne i det reviderede balanceprincip vil blive mere fleksible end det eksisterende men med skrappere stresstest. Det vil være muligt indenfor de fleksible rammer at køre videre med det eksisterende balanceprincip. Økonomi- og Erhvervsministeriet gør i den forbindelse opmærksom på, at institutterne kan fortsætte med at følge den praksis, der er beskrevet i 5, stk. 6, i bekendtgørelse nr af 17. december 2003 om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutarisici. Det følger heraf, at realkreditinstitutterne i dag skal anbringe overskydende midler, herunder midler fra bl.a. paristraksindfrielser, i sikre og likvide værdipapirer mv., indtil udlån kan ske, indtil beløbet kan udbetales, eller indtil de bagvedliggende obligationer indfries. Derudover kan realkreditinstitutterne i en begrænset periode have overskydende midler fra blokemissioner, jf. 5, stk. 5 (90-dages reglen). Forslaget, som det foreligger nu, omfatter obligationer eller værdipapirer, der udstedes til finansiering af lån ydet med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. For så vidt angår obligationer, der udstedes som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet, anses betingelsen for tabsfradrag opfyldt, såfremt obligationerne anvendes til finansiering af lån med sikkerhed som nævnt senest 90 dage efter emissionen. Ses bort fra obligationer, der udstedes som forhåndsemission eller blokemission, jf. ovenfor, så omfatter forslaget ikke obligationer, der udstedes til finansiering af lån, der ydes med sikkerhed i andre aktiver. Forslaget indebærer, at den gældende adgang for realkreditinstitutter m.v. til generelt at fradrage kurstab på gæld i danske kroner ikke videreføres. Efter forslaget er der alene fradrag for kurstab på gæld, der relaterer til udlånsvirksomheden. En ordning, der generelt giver låntagere/obligationsudstedere (debitor) fradrag for kurstab uden at beskatte långivere/obligationskøbere (kreditor) af kursgevinst vil kunne give anledning til udnyttelse af den asymmetri, der opstå, såfremt debitor kan fradrage kurstab på gæld, mens den tilsvarende kursgevinst hos kreditor er skattefri, jf. ovenfor om baggrunden for 7, stk. 2. Forslaget om at knytte tabsfradraget til fast ejendom eller skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS, begrænser denne mulighed for udnyttelse. Der skal være en fast ejendom eller et skib at stille som sikkerhed, og der er kun én (ejeren), der kan stille ejendommen eller Side 12 af 16

13 skibet som sikkerhed, eller der skal være en garanti fra en stat, en region, en kommune etc. inden for EU eller EØS. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til x, nr. 1 Danmarks Skibskredit og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer foreslår, at der indsættes en bestemmelse om prefunding (blokemission) i den foreslåede 7, stk. 3. Lovforslaget er ændret på dette punkt. Det foreslås nu, for så vidt angår obligationer, der udstedes som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsvirksomhed, at betingelsen for tabsfradrag skal anses for opfyldt, hvis obligationerne anvendes til finansiering af lån ydet med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS senest 90 dage efter emission. Danmarks Skibskredit og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer foreslår en tilføjelse i den foreslåede 7, stk. 3, således at funding kan ske på anden vis end ved udstedelse af obligationer. Lovforslaget er ændret, således at fundingen også kan ske ved udstedelse af andre værdipapirer end obligationer. Danmarks Skibskredit og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer foreslår henset til, at lovforslaget under visse forudsætninger åbner op for generel adgang til fradrag for kurstab på lån for selskaber og fysiske personer og dødsboer, der driver pengenæring at det bør overvejes at behandlingen af tab ved indeksregulering i henhold til nugældende 7, stk. 1, ændres ved at der i 7, stk. 3 henvises til både stk. 1 og stk. 2. I modsat fald vil der blive forskel på almindelige lån og indekslån, hvilket ifølge Danmarks Skibskredit virker ubegrundet. 7 fastsætter: 7. Tab ved indeksregulering af hovedstol eller restgæld på lån kan ikke fradrages. Dette gælder dog kun gæld i danske kroner og kun, hvis den pålydende rente er lig med eller højere end den mindsterente, der fastsættes efter 38, jf pkt. gælder ligeledes kun, såfremt gevinst og tab på den fordring, der modsvarer gælden, ikke omfattes af 29, stk. 3. Skattepligtige, der både har fordringer og gæld, som indeksreguleres, kan dog fradrage tab ved indeksregule- Side 13 af 16

14 ring i det omfang, det ikke overstiger gevinst i samme indkomstår ved indeksregulering efter udviklingen i samme indeks. Stk. 2. Tab på gæld kan ikke fradrages, såfremt indfrielse skal ske til en forud fastsat overkurs i forhold til værdien på det oprindelige udstedelsestidspunkt. Dette gælder dog kun gæld i danske kroner og kun, hvis den pålydende rente er lig med eller højere end den mindsterente, der fastsættes efter 38, jf. 14. Med de gældende regler i kursgevinstlovens 9, hvorefter 7, stk. 2, ikke gælder for realkreditinstitutter m.v., er der forskel på realkreditinstitutter m.v. og andre selskaber, herunder pengeinstitutter, for så vidt angår tab på lån og obligationer omfattet af 7, stk. 2. Forslaget til 7, stk. 3 og 4, og den foreslåede ændring af 9 går ud på at ligestille realkreditinstitutter m.v., pengeinstitutter og andre selskaber for så vidt angår tab på lån og obligationer omfattet af 7, stk. 2. Realkreditinstitutter m.v., pengeinstitutter og andre selskaber er allerede med de gældende regler ligestillet for så vidt angår indeksregulerede lån omfattet af 7, stk. 1, idet 7, stk. 1, gælder for dem alle. Der er således allerede med de gældende regler forskel på almindelige lån og indekslån. Det ligger uden for formålet med dette lovforslag at ændre herpå. Dansk Landbrugsrådgivning foreslår den foreslåede 7, stk. 3, og den foreslåede 19, stk. 4, delt op af hensyn til læsevenligheden. Lovudkastets 7, stk. 3, er i lovforslaget delt op i et stk. 3 og et stk. 4. Lovudkastets 19, stk. 4, er i lovforslaget delt op i et stk. 4 og et stk. 5. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer gør opmærksom på, at Kommune- Kredit efter de gældende regler har fradrag for kurstab. Da KommuneKredit ikke foretager udlån mod sikkerhed i fast ejendom eller skibe, vil foreningen ikke være omfattet af den foreslåede 7, stk. 3. Lovforslaget indebærer dermed en væsentlig skærpelse af beskatningen af KommuneKredit. Lovforslaget er ændret, således at der er fradrag for tab på lån, der optages med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Der er endvidere fradrag for tab på obligationer eller værdipapirer, som udstedes til finansiering af lån ydet med sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Side 14 af 16

15 SKAT bemærker, at det fremgår af ændringerne til kursgevinstlovens 7, stk. 3, m.fl., at ændringerne gælder, hvor der er sikkerhed i fast ejendom eller skibe. Det fremgår ikke af bemærkningerne til lovforslaget, hvad der præcist menes med sikkerhed, herunder hvilke krav, der stilles til sikkerheden SKAT finder, at den manglende definition i bemærkningerne kan skabe usikkerhed om, hvad der præcist menes med sikkerhed. Det bør derfor præciseres i bemærkningerne, hvad der forstås ved sikkerhed. Efter forslaget, som det foreligger nu, er det en betingelse for fradrag for tab på lån, at der på det tidspunkt, hvor lånet optages, er sikkerhed i fast ejendom, skibe eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Der er ikke fradrag for tab på lån optaget med sikkerhed i andre aktiver. Det vil sige, at der på det tidspunkt, hvor lånet optages, skal være fuld sikkerhed i de nævnte aktiver. Det er uden betydning for fradraget, at der på et senere tidspunkt stilles yderligere sikkerhed som følge af, at pantet er faldet i værdi. Til X, nr. 5, 7, 8, 9, 10, 14 og 15 Dansk Landbrugsrådgivning gør opmærksom på, at det ville være mere nærliggende at definere næringsdrivende personer og dødsboer i disse bestemmelser defineres med henvisning til 13, der vedrører kreditorsiden, end (som i lovudkastet) 19, der vedrører debitorsiden. I lovforslaget er henvisningen til 19 ændret til en person eller et dødsbo, der driver næringsvirksomhed ved finansiering. Til X, nr. 13 Dansk Landbrugsrådgivning mener, at det bør fremgå af lovteksten, at bestemmelsen alene finder anvendelse, når pengeinstituttet anvender lagerprincippet, og at bestemmelsen bør udvides til at omfatte næringsdrivende personer og dødsboer. I lovforslaget er bestemmelsen ændret il et nyt stk. 3: Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår udlån med sikkerhed som nævnt i 7, stk. 3, og 19, stk. 4, ydet af andre selskaber end de i Side 15 af 16

16 stk. 1 nævnte eller en person eller et dødsbo, der driver næringsvirksomhed ved finansiering, hvis selskabet, personen eller dødsboet har valgt at opgøre gevinst og tab på fordringer og gæld efter lagerprincippet. Side 16 af 16

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 5 Offentlig. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004

Skatteudvalget L Bilag 5 Offentlig. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 Skatteudvalget L 123 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast (ÆF fra ministeren og betænkningsbidrag fra SF

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16.

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 8. april 2016 Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT har den 18. marts 2016 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender - 1 Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om personers fradragsret for tab på fordringer har i en årrække været uklare. Siden 2010 har

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) J.nr. 2008-321-0008 Dato: 5. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) Til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring Erhvervsudvalget 2006-07 L 199 Bilag 13 Offentligt Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring I medfør af 152 e, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere