SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT"

Transkript

1 SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT GUNNAR LARSEN OG ALBERT A. KUYP LARSEN, G. & KUYP, A. A.: Spor efter lokale grundvandsforekomster i ungtertiæret ved Fasterholt. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1970, side København, 5. januar The paper describes some dark coloured lenses and horizons localised in the light sand of the lignite-bearing Upper Tertiary at Fasterholt, Central Jutland. The lower boundary of the dark areas consists of impermeable layers, the upper one cuts through primary structures in the sand. Probably the dark material is an organic compound. The dark coloured areas are considered to be a reflection of local ground waters developed in Upper Tertiary, shortly after the deposition of the sediments. Det jydske ungtertiærs sedimentologi er en af de forskningsopgaver, som for tiden er under udvikling ved den exogene geologiske afdeling, Geologisk Institut, Aarhus. Den sedimentologiske undersøgelse løber til dels parallelt med det af lektor Eske Koch ledede palæobotaniske brunkulsprojekt (Koch & Friedrich, 1970). Hovedlokaliteten for disse undersøgelser har hidtil været brunkulgraven i Fasterholt. Forud for gravens lukning og vandfyldning ultimo juni 1970 gennemførtes en ret detaljeret sedimentologisk feltundersøgelse under medvirken af adskillige studerende; blandt deltagerne skal nævnes stud. scient. Frede B. Johannesen, som virkede længst. Det indsamlede observations- og prøvemateriale er under bearbejdelse, bl. a. som kursusopgave indenfor det exogene geologi studium. I det følgende skal en enkelt side af undersøgelsens resultater fremlægges. Farvetegninger i sandet Profilet i Fasterholt brunkulgrav omfatter tre kullag med mellemliggende aflejringer bestående af sand, silt og ler. Over øverste kulhorisont følger ca m tertiært sand, der igen overlejres af ca. 14 m kvartære smeltevandsdannelser. Det tertiære sand, som findes over øverste brunkullag, er af ensartet lys, nærmest hvidliggrå farve. Lignende lyse farver er også til stede i sandet mellem kullagene; men det, der er særpræget her, er, at der i dette sand tillige findes mørke, brungrå til brunsorte farver. De lyse og mørke farvers indbyrdes afgrænsning er som regel meget skarp. De mørktfarvede områder

2 18 LARSEN & KUYP: Spor efter lokale grundvandsforekomster s-..'.;,~t**i* > mfe."*' Hiispw JE ^i S -. Fig. 1. Parti af lagserien mellem de to øverste kullag i Fasterholt brunkulgrav. fremtræder bl. a. som vidt udstrakte, tilnærmelsesvis vandrette horisonter, der skærer lagseriens primære sedimentstrukturer, såsom skrålejringer. Desuden findes mindre, linseformige enheder. I fig. l er vist et parti af lagserien mellem de to øverste kullag. Man ser dels et udsnit af et linseformigt, mørkt område i det lyse sand og dels et udsnit af en gennemgående, mørk horisont. Et nøjere studium afslører, at linsens underside udgøres af et tyndt, udkilende lerlag. Den mørke linses overflade er svagt hvælvet fra enden af det udkilende lerlag og ind mod midten af forekomsten. I skematisk form er dette illustreret i fig. 2. I mange tilfælde ses det mørktfarvede områdes øvre grænse at skære lagenes primære sedimentstrukturer. Den her skitserede forekomstmåde for de mørke farver (fig. l og 2) leder umiddelbart til den hypotese, at der foreligger aftegninger af små, lokale grundvandsområder. Disse antages opstået ved, at tynde, udkilende lerlag eller lerlinser, beliggende over det egentlige grundvandspejl, har virket som fælder for en del af det nedsivende vand. Under vandets henstand i de lo-

3 Dansk Geologisk Forening, Arsskrift for 1970 [1971] 19 Fig. 2. Skematisk fremstilling af det linseformige mørke område i det lyse sand, vist i fig. 1. kale grundvandslommer er et i vandet opløst eller opslemmet, mørkt farvestof øjensynlig blevet udfældet. Herved er der fremkommet den aftegning af vandområdernes størrelse og form, som kan iagttages i tertiærprofilerne i dag. Om farvestoffets art vides foreløbig meget lidt, da detajlanalyser endnu ikke foreligger. Det, at fænomenerne er nøje knyttet til de kulførende dannelser, kan lede til den opfattelse, at farvestoffet er en organisk forbindelse, som ved vandgennemsivningen er udvasket fra de organiske sedimenter. En glødetabsanalyse af to mørke og to lyse sandprøver har givet flg. resultat: Mørkt sand: 2.61 «/o; 1.06 o/ 0. Lyst sand: 0.49 «/o; 0.54 «/o. Endvidere har det vist sig, at den mørke farve kan fjernes næsten helt fra sandet ved behandling med HaOa. Ovenstående bemærkninger har især omhandlet de mindre, linseformige områder. De mere vidtstrakte, mørke horisonter kan imidlertid anses for at være af ganske tilsvarende natur, idet de overalt, ligesom linserne, hviler på impermeable lag bestående af ler eller brunkul. Hypotesen om, at mørkfarvningen skyldes et fra lokale grundvandsforekomster udfældet farveemne, synes således at kunne forklare alle forekomster af mørktfarvet sand i brunkullagserien ved Fasterholt. Om fænomenets alder Et emne, der naturligt trænger sig på, er spørgsmålet om alderen af disse farvningsfænomener. Nogle observationer foretaget i brunkulgraven kan kaste lys over dette emne. Fig. 3 viser et udsnit af sandaflejringen mellem de to øverste kullag. Lagene er gennemsat af en revers forkastning, som bl. a. ses at forskyde en ca. 3 m bred og ca. 20 cm tyk linse af den ovenfor omtalte type. Farvefænomenet er følgelig ældre end forkastningen. Om dennes alder kan følgende bemærkes. Brunkullagserien er gennemsat af talrige små og større tektoniske deformationsstrukturer. Disse kan indtil videre antages at være indbyrdes nogenlunde jævnaldrende. Den største struktur, der er iagttaget, er en NV- SØ strygende depression, som spores i hele den blottede tertiære lagserie, men ikke i de overliggende kvartære smeltevandsaflejringer (se f. eks. Koch

4 20 LARSEN & KUYP: Spor efter lokale grundvandsforekomster ^Yh;-v^», Fig. 3. Revers forkastning gennem de to øverste kullag og mellemlejrende sand i Fasterholt brunkulgrav. Den mørkfarvede linse er også forsat. & Friedrich 1970, fig. 4). Ifølge Milthers (1939) er smeltevandsdannelserne aflejret under næstsidste istid (Saale). Under henvisning til Rasmussen (1966) antages den brunkulførende lagserie at udgøre en del af den mellem miocæne Odderup Formation. Ad denne vej når man altså til det resultat, at de grundvandsfænomcner, der menes lokaliseret i de mørktfarvede sandområder, ikke er af helt ny dato; de må henføres til den sidste del af tertiærtiden eller den første del af kvartærtiden. Andre observationer kan føre til en endnu snævrere indkredsning af alderen. Fig. 4 viser et udsnit af aflejringen lige over nederste brunkullag. Man ser en mørktfarvet finkornet sandforekomst, hvis øverste del er udformet som en intraformational breccie. Det mørke sand overlejres af lyst sand, som bl. a. optræder som mellemmasse mellem breccie-brudstykkerne. I forklaringen af disse fænomener kan et udgangspunkt være, at mørkfarvningen af sandet er opstået på samme måde, som skildret tidligere, altså som en udfældning af et farveemne fra mere eller mindre stillestående pore-

5 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1970 [1971] 21 Fig. 4. Parti over nederste brunkullag i Fasterholt brunkulgrav. Den øverste del af det mørkfarvede sand har karakter af en intraformational breccie. vand. Farvestoffet har formentlig ført til en let sammenkitning af sandet. En påfølgende erosion kan have fjernet et oprindeligt overliggende materiale, således at det mørke sand er blevet exponeret for sub-aerisk påvirkning, bl. a. udtørring. Ved udtørring af et let sammenkittet sandmateriale kan der evt. opstå svindrevner i overfladen. Dette antages at have været tilfældet i overfladen af det her foreliggende mørke sandmateriale. Næste skridt i udviklingen af den intraformationale breccie kan tænkes at være en flytning af fragmenterne i den opbrudte overflade i forbindelse med aflejringen af det efterfølgende lyse sand. Enkelthederne i dette udviklingsforløb er selvfølgelig usikre. Det væsentligste i denne sammenhæng er imidlertid blot, at mørkfarvningen af sandet øjensynlig har fundet sted ganske kort tid efter aflejringen. Der er altså tale om et tidlig diagenetisk fænomen. Under anvendelse af et internationalt terminologisystem kan fænomenet betegnes syndiagenetisk, selv om denne term af Fairbridge (1967) er opstillet specielt med henblik på marine sedimenter. Afsluttende bemærkninger Hovedkonklusionen af de her fremførte observationer og betragtninger bliver, at de mørkfarvninger, man møder som linser og horisonter i de lyse, ung-

6 22 LARSEN & KUYP: Spor efter lokale grundvandsforekomster tertiære sandaflejringer i Fasterholt, øjensynlig er afspejlinger af lokale grundvandsforekomster opstået i ungtertiær tid, kort efter sedimenternes dannelse. Det skal påpeges, at ganske tilsvarende fænomener også kan iagttages i andre aflejringer, eksempelvis i juralagene på Bornholm. På samme måde som ungtertiæret i Jylland er disse bornholmske lag udformet som kulførende, sandede deltaaflejringer med mere eller mindre underordnede lerforekomster. Der synes således i begge aflejringer at have været de samme facielle forudsætninger for udviklingen af de tidlig diagenetiske grundvandsfænomener. Litteratur Geologisk Institut Aarhus Universitet Universitetsparken 8000 Aarhus C 26. oktober, 1970 Fairbridge, R. W. 1967: Phases of diagenesis and authigenesis. In: G. Larsen & G. V. Chilingar (editors): Diagenesis in Sediments. Developments in Sedimentology 9, Koch, B. E. & Friedrich, W. L. 1970: Geologisch-paläobotanische Untersuchung der miozänen Braunkohlen bei Fasterholt in Jutland, Dänemark. Bull. geol. Soc. Denmark. 20, Milthers, V. 1939: Kortbladet Brande. Danmarks geol. Unders, række l, 18. Rasmussen, L. B. 1966: Molluscan Faunas and Biostratigraphy of the Marine Younger Miocene Formations in Denmark. Part I: Geology and Biostratigraphy. Danmarks geol. Unders, række 2,88, 358 pp.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N Y T F R A G E U S G E O L O G I DANMARKS DIGITALE JORDARTSKORT MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N R. 3 N O V E M B E R 1 9 9 8 Muligt nyt råstof i Danmark Christian Knudsen Er der mulighed for at finde titaniumog

Læs mere

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Kornfordelingen i nogle danske jordarter Kornfordelingen i nogle danske jordarter ALBRT FBIAN Fobian, A. 000--: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte, pp. -. København. Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster

Læs mere

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963 Oversigt over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963 Mødet 28. januar 1963 Hr. Helge Gry holdt foredraget: Noget om Bornholms palæozoikum. I tilknytning til foredraget fremkom indlæg fra

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Naturforholdene i havet omkring Læsø

Naturforholdene i havet omkring Læsø Naturforholdene i havet omkring Læsø Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø Rapport udarbejdet for arbejdsgruppen Havet Juni 2005 Forside: Horneks Odde på nordsiden af Læsø Foto: Merete Binderup (2004) 2

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk DECEMBER 2010 Geologisk Tidsskrift udgives én gang årligt i trykt form af Dansk Geologisk Forening, DGF. Artikler om alle aspekter inden for geologien optages efter invitation fra redaktionskomiteen. Tidsskiftet

Læs mere

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune Grundvandsmagasinerne i Tønder Kommune omfatter dybtliggende istidsaflejringer og miocæne sandaflejringer. Den overvejende del af drikkevandsindvindingen finder sted fra istidsaflejringerne, mens de miocæne

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

TIDSLIGE FAKTORER I PERCEPTION

TIDSLIGE FAKTORER I PERCEPTION -, TIDSLIGE FAKTORER I PERCEPTION En eksperimentel undersøgelse over perception af punktuelle begivenheder i et kontinuerligt rums-tidsligt forløb. l. del Jens Narrunen 1: 1ksperirnentalopgave til magisterkonferens

Læs mere

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand Arsen i dansk grundvand og drikkevand Bind 1: Arsen i dansk grundvand Titel: Forfatter: Anden bidragyder: URL: Emneord: Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 1: Arsen i dansk grundvand Flemming

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

PROSPEKTERING FOR AMATØRER

PROSPEKTERING FOR AMATØRER Mineral-guide Bjarne Ljungdahl PROSPEKTERING FOR AMATØRER 1 Grønlands Stenklub 2005 Mineral-guide Bjarne Ljungdahl PROSPEKTERING FOR AMATØRER - tilegnet min geologiske ven Hans Kristian Olsen Mineral-guide

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør 2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør Knud Erik S. Klint (GEUS) 2.1 Indledning Den geologiske variabilitet inden for undersøgelsesområderne er af afgørende

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Titel: Redegørelse for GKO Odsherred Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Kort: Copyright

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

Radon og Radioaktivitet

Radon og Radioaktivitet 2010 G EO LO G I O G G EO G R A F I N R. 4 Radon og Radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter Hvad er radon og er det farligt? Hvad viser den danske radon-undersøgelse? Hvor er der radon i Danmark?

Læs mere