Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund"

Transkript

1 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Afbud: Erik Højsholt, Claus Christensen og Pauli Johansen. Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 1. Referat BS Økonomiske sager 2. Kvartalsrapport Overtagelse af bygningerne endelig købspris og finansiering Nyt lejemål på Kystvejen Status vdr. undervisningen på Samsø efter tre år... 7 B. Pædagogisk kvarter... 9 Temadrøftelse 6. Status på strategiplan Ny strategiplan indledende drøftelse Driftssager 8. Meddelelser Den fokuserede skole - udvalgsarbejde vdr. perioden Status vdr. bygningerne Regulering af HF-lærerløn vdr. delt laboratorium 5 år tilbage VUC s Uddannelsespris 2010 gik til bl.a. VUC Århus VEU-Center Østjylland udviklingskontrakt Klassestørrelser på 2-årigt HF Brochuremateriale Karakterstatistik Eventuelt

2 1. Referat BS 16 Referat fra BS 16 blev godkendt og underskrevet. 2

3 2. Kvartalsrapport Sagsfremstilling I budgettet for 1. kvartal 2010 forventedes et resultat på kr mio. Resultatet blev på kr. 25,5 mio., svarende til en stigning på kr. 8,3 mio. den væsentligste del af denne stigning skyldes periodeforskydninger, mens en mindre del, ca. kr. 3,5 mio, er en reel forbedring for hele første halvår Forbedringen skyldes en samlet stigning i antallet af årskursister på ca. 46, der fordeler sig med en stigning på HF på 66 årskursister og et fald på ca. 20 årskursister på AVU, svarende til en samlet merindtægt på ca. kr. 2,7 mio. i taxameterindtægter og ca. kr ,- i deltagerbetalinger. For HF s vedkommende er de flere årskursister primært et resultat af en fortsat forøget aktivitet på Flex og et generelt mindre frafald. Nedgangen i AVU kursister skyldes primært ændringer i tilrettelæggelse og tælleprincipper i forlængelse af AVU reformen (tre tællinger i stedet for to), der ikke var endeligt kendt på budgettidspunktet. Desuden vil der være en positiv påvirkning fra finansiering af bygningerne i størrelsesordenen ca. kr ,- da ydelserne på kreditforeningslånene ligger væsentlig under det budgetterede. Kvartalets lønudgifter til undervisningen ligger generelt under det budgetterede, men dette skyldes primært manglende opgørelse af overtid i forbindelse med f.eks. flex undervisningen samt omkostninger til censur, der først forfalder i 2. kvartal. På den baggrund kan der i næste kvartal blive tale om en mindre stigning i lønudgifterne til undervisning i HF afdelingen. Alle øvrige driftsomkostninger i næste kvartal forventes at holde budgettet. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen godkender kvartalsrapporten Drøftelse Per Lund orienterede om indstillingen. Den reelle forbedring af halvåret på 3,5 millioner kr. er under forudsætning af uændrede udgifter. Preben Clausen tilføjede, at der særligt er tre forhold vedr. taxameterindtægter, som kan påvirke skolens fremtidige økonomi i negativ retning: 1) Bygningstaxameter for flexundervisning forventes at bortfalde, hvilket vil betyde en mindreindtægt på ca. 1 million kr. 2) Skolen forventer forringelse af taxameter for GSK undervisning 3) Skolen forventer forringelse af administrationsbidraget, som ydes for skolens administration af GSK i Jylland. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med materialet samt overskueligheden af materialet. Beslutning Bestyrelsen godkendte kvartalsrapporten 3

4 3. Overtagelse af bygningerne endelig købspris og finansiering Sagsfremstilling Undervisningsministeriet har meddelt, at der endnu ikke er afklaring på den endelige købspris og at Ministeriet ikke fra Finansministeriet kan få oplyst, hvornår en afklaring kan forventes. Ledelsen arbejder på at få en afklaring inden mødet. Lånetilbud fra Nykredit vil ligge til underskrift på mødet, jfr. beslutningen fra MØDE 16. Grundet ændringer i udbudskurserne for obligationer er renten generelt faldende, men det kan være nødvendigt at anvende 4 % fastforrentede obligationer i stedet for 5 % fastforrentede obligationer. Dette vil være afklaret inden mødet den 18. maj. Punktet kommenteres yderligere under mødet. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, idet der tidligere er truffet beslutning om køb og om finansiering Drøftelse Per Lund orienterende om indstillingen. Der er ikke som anført i sagsfremstillingen lånetilbud til underskrift på. Lånoptagelsen bliver i 4 % fastforrentede obligationer, da 5 % er lukket. Det er endnu uafklaret, hvornår købstilbud på bygninger foreligger, men skolen håber på en afklaring inden for nær fremtid. Formand og rektor forventes at underskrive lånetilbud fra Nykredit inden for de kommende uger jf. bemyndigelse hertil givet på BS 16. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4

5 4. Nyt lejemål på Kystvejen Sagsfremstilling Den fortsat stærke søgning til skolens uddannelsestilbud, og en oplevelse af alt for lidt plads i hverdagen til kursister og medarbejdere, har betydet, at skolen nu ønsker at etablere endnu et lejemål. Den direkte anledning er aftalen med de øvrige gymnasier/hf-kurser i Århus og med Region Midt om, at VUC Århus opretter fem 2-årige HF-klasser august 2010 mod budgetteret fire. Denne sidste femte klasse kan der ikke skabes plads til i de eksisterende rammer. Der er indgået aftale om et lokalefællesskab med Århus Maskinmesterskole i en erhvervsejendom Kystvejen 17 i Århus. Tilsammen ønsker de to skoler at leje to etager, svarende til 1000 m, således at hver skole som udgangspunkt råder over en etage, og således at man deles om fællesfaciliteter som opholdsrum, grupperum, kontorer m.v.. Det er tanken, at en af skolerne indgår hele lejemålet, og at den anden betaler en forholdsmæssig del af driften. VUC Århus-andelen betyder tre ekstra klasserum plus et mindre klasserum. August 2010 placeres to nye politihold og et særligt intensivt GSK-hold i lokalerne. Lokalefællesskabet udbygger det eksisterende samarbejde mellem de to skoler, og det er ambitionen på sigt at udnytte dette til at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde om rekruttering til de videregående tekniske uddannelser. Det er planen at indgå lejemålet for en 4-årig periode fra , dvs. frem til , som er det tidspunkt, hvor Maskinmesterskolen flytter ind i en ny bygning på havnen sammen med Ingeniørhøjskolen og Incuba. Hvis søgningen til vore uddannelser - mod forventning - falder markant i samme periode, har skolen mulighed for med 6 måneders varsel at opsige lejemålet i Skt. Pauls Gade, der har samme størrelse som Kystvejen. Lejeudgiften andrager forventeligt kr. 0,5 mio pr. år, hvortil kommer indkøb af inventar til vores del plus vores andel af fællesfaciliteterne, anslået p.t. ca. 1 mio. Begge beløb kan rummes inden for skolens driftsøkonomi. Det foreslås derfor, at disse optages i budget 2010 og frem som drift og som investering med afskrivning efter gældende regler. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen godkender det nye lejemål at udgifterne indarbejdes i et revideret budget, som forelægges bestyrelsen ved MØDE 18 den 28. september 2010 Drøftelse Preben Clausen orienterede om indstillingen. Det er ikke en ideel løsning med undervisningssted på Kystvejen, men det bedste af det mulige. Skolen arbejder for, at undervisere som skal arbejde på Kystvejen, i videst mulige udstrækning ikke skal undervise på andre af skolens undervisningssteder den samme dag. Som en del af etableringen af et godt studiemiljø arbejdes bl.a. for en god indretning og for muligheder for køb af mere enkle 5

6 fornødenheder. Kursister forventes tillige at anvende den nærliggende Maskinmesterskoles kantinefaciliteter i Borggade. Lokalerne er fine, men der forventes dog nogle udgifter til etablering. Beslutning Bestyrelsen godkendte indstillingerne 6

7 5. Status vdr. undervisningen på Samsø efter tre år Sagsfremstilling Skolens bestyrelse besluttede i slutningen af 2006, at undervisningen på Samsø integreres i skolens samlede økonomi som et undervisningssted, men at bestyrelsen efter de første tre år med ansvar for VUC-undervisning på øen også ønskede en separat redegørelse vdr. den samlede økonomi for denne undervisning. Dette skete, fordi det måtte forventes, at det lave befolkningstal på øen fortsat ville betyde små holdstørrelser og derfor en urentabel drift af en VUC-undervisning, der er baseret på ensartede takster for hele Danmark. I den amtslige tid havde VUC Samsø meget fordelagtige særvilkår. Skolen fremlægger derfor en redegørelse vdr. de første tre år med VUC Århus på Samsø, nemlig årene 2007, 2008 og Materialet består af to dele, der kort kommenteres nedenfor. Økonomien overskud/underskud årskursister 15,2 13,9 16,1 Det ses af ovenstående og af bilagene, at underskuddet for 2009 udgør kr ,-, hvilket er et fald i forhold til 2008, hvor underskuddet var kr Opgørelsen vdr. 2007, som bestyrelsen så ved MØDE 8 den 3. september 2008 (referatet side 13), udviste et overskud på kr ,-. Men 2007 var et overgangsår, hvor staten ydede engangstilskud, og skolens vurdering ved dette møde var, at de efterfølgende år ville udvise et underskud i størrelsesordenen kr ,- Det er skolens opfattelse, at det med den spredning af opgaverne, der er på Samsø, og på basis af øens demografi, fortsat ikke vil være muligt at drive en VUC-aktivitet, der giver overskud. Det forventede vi også ved overtagelsen i Bl.a. derfor er aktiviteterne integreret i skolens øvrige økonomi, der er robust nok til at kunne løfte opgaven på øen. VUC Århus på Samsø. Nutid og fremtid Vedlagt punktet er endvidere en statusbeskrivelse af VUC-opgaverne på Samsø og et bud på de kommende års udfordringer. Materialet er udarbejdet af inspektor Cecilia Holmquist Andersen. Det fremgår af redegørelsens afsluttende bemærkninger, at fusionen mellem de to ulige parter, Danmarks mindste VUC på Samsø og et af Danmarks største VUC er, VUC Århus, uligheden til trods eller måske snarere på grund af den er en fordel for VUC-undervisningen på Samsø. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen drøfter økonomi og redegørelse i forhold til skolens uddannelsespolitiske opgaver at bestyrelsen på den baggrund godkender, at undervisningen på Samsø videreføres som beskrevet i redegørelsen at undervisningen på Samsø revurderes igen efter yderligere tre år Drøftelse Kort drøftelse. Ledelsen supplerede med bemærkninger om blandt andet kursistgruppe, muligheden for fagelementer samt mulighederne for undervisning uden for turistsæsonen. Det 7

8 er ledelsens vurdering, at der kan forventes en stabilitet i den nuværende søgning, men at mulighederne for en markant øget aktivitet ikke er til stede. Frits Andersen orienterede kort om, at VUC er en af de eneste muligheder på Samsø for at øens beboere kan løfte uddannelsesniveauet. På spørgsmål fra Frits Andersen oplyste Preben Clausen, at det særlige tilskud fra Undervisningsministeriet på kr. årligt til driften af VUC på Samsø, godt kan gøres til genstand for anmodning om forhøjelse. Det er naturligvis uvist om ministeriet vil imødekomme en anmodning, men skolen kan godt fremsætte den. Susanne Dombernowsky orienterede om, at skolen i september 2009 havde planlagt gennemførelse af en uddannelsesmesse i samarbejde med Jobcentret på Samsø, men at denne blev aflyst. Skolen arbejder løbende for etablering af samarbejde med diverse interessenter. Bestræbelserne herpå afpasses dog inden for de begrænsede ressourcer der er til rådighed, udmålt i forhold til omfanget af undervisningen på Samsø. Per Lund bemærkede, at regnskabet er konstrueret, da VUC på Samsø er et undervisningssted på linje med skolens øvrige undervisningssteder og dermed indgår som en del af VUC Århus samlede budget. Underskuddet må forventes at være lidt større grundet udgifter til husleje. Udgifterne til husleje udgør kr ,- årligt. Beslutning Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning med bemærkninger om, at der gennemføres en revurdering af undervisningen på Samsø om 2 år og ikke 3 år som anført i indstillingen. Desuden ønsker bestyrelsen en fokus på de udgifter ved Samsø-undervisningen, som ikke er direkte undervisningsrelaterede. Ved revurderingen om 2 år udarbejdes i det omfang det er muligt, et selvstændig regnskab svarende til det nuværende. Endvidere opfordrede bestyrelsen til, at skolen fortsætter med at søge samarbejde med Jobcentret og arbejdsmarkedskontoret. 8

9 B. Pædagogisk kvarter Tema: 2-årigt HF på VUC Århus status og perspektiver v/uddannelseschef Mette Jespersen Uddannelseschef Mette Jespersen orienterede om erfaringer med HF2 samt overvejelser for fremtiden. Hovedpunkter fra orienteringen: Organisatorisk - skolen indgår i et forpligtende samarbejde med 3 andre Århus skoler - fælles optag og fordeling af kursister. Kvalificerede ansøgere skal optages - erfaringsudveksling og gensidig læring såvel administrativt som pædagogisk - VUC har en stor palet af fag og kan tilbyde stort set alle fag i modsætning til mindre skoler - 2-årigt HF udgør ca. 13 procent af HF fladen og er en mindre del af det samlede udbud - stiller nye udfordringer til bygninger, og der sker en anden udvikling af de sociale relationer i klasserne, end skolen er vant til fra enkeltfag Status på søgning der er optaget 142 hvoraf stort set alle havde VUC som 1. prioritet - arbejder for at styrke optaget til HF-science. P.t. er der 18 tilmeldte og der regnes med flere og gerne kvinder - søgemønstret er forskelligt fra skole til skole. Vores profil som en skole for de lidt ældre unge har givet en gennemsnitsalder på 22,1 år på de optagne denne aldersgruppe er netop VUC Århus målgruppe Erfaringer og perspektiver - frafald det første år af årgang 09 er på 26,8 procent svarende til landsgennemsnittet for 2-årigt HF. Af disse er flere blevet sluset ind i enkeltfag - enkelte oplevede det for krævende at gennemføre 2-årigt HF - der er stor vækst på skolen, og både personale og lokaler skal kunne følge med - lærerrollen er anderledes, og klasselærerbegrebet skal læres og udfoldes - erfaringer fra 2-årigt HF kan adopteres af enkeltfagsfladen i det omfang det giver mening Herefter drøftede bestyrelsen HF2. Blandt andet blev samarbejdsfladerne med Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen drøftet. Endvidere drøftedes forskellen mellem egentligt frafald og så skift til anden uddannelse. Flere af kursisterne på HF 2 har afbrudte forløb bag sig, hvorfor det for disse kursister er ekstra vigtigt, at de opnår at gennemføre forløbet på VUC Århus. Et skift fra 2-årigt HF til enkeltfag internt på skolen kan derfor være et positivt tilvalg snarere end et frafald. Skolen arbejder desuden for glidende overgange mellem AVU og HF, og kursister, der har gennemført et fuldt AVU forløb, har ret til optag på HF. 9

10 6. Status på strategiplan 2012 Sagsfremstilling Den nuværende fireårige strategiplan blev vedtaget af bestyrelsen på MØDE 7 den 27. maj Der blev gjort status over det første års arbejde med strategiplanen ved MØDE 12 den 2. juni Ved dette møde konstaterede bestyrelsen, at skolen efter første år: - havde gennemført 7 af de 23 initiativer - var i gang med yderligere 15 initiativer - endnu ikke havde påbegyndt 1 initiativ På den baggrund bad bestyrelsen skolens ledelse justere i strategiplanen, således at de overliggende hovedindsatsområder, som er bestyrelsens hovedinteresse, bliver tydeligere og mere kvantificerbare, og således at strategi og målsætninger er dynamiske og i god balance mellem kvantitative og kvalitative målinger. Efter endnu et års arbejde med strategiplanen, som nu er halvvejs igennem sin fireårige periode, ser status vdr. de 23 initiativer således ud: - alle 23 initiativer er helt eller delvist gennemført, jfr. vedlagte oversigt Arbejdet med strategiplan 2012 i det forløbne år har afsløret, at vores "gamle" strategiplan er blevet indhentet af udviklingen. Den er desuden for kompliceret i sin indre opbygning, for bredspekret i sine målformuleringer og for lidt målelig i sine hovedintentioner, jfr. også bestyrelsens kommentarer hertil ved sidste års status. Udviklingen i søgningen gennem de første snart fire år under selvejet har været markant, og det sætter en helt ny dagsorden for skolen, som strategiplanen ikke er god nok til at opfange. Desuden har de sidste tre års vækst og samtidige spredning i aktiviteterne betydet, at skolen som organisation har brug for en pause til at standse op og reflektere på ny over skolens roller i forhold til omverdenen og over skolens indre opbygning i forhold dertil. Der er derfor behov for en ny, enklere mere konkret og skarpere fokuseret strategiplan, der samtidig er dynamisk, og som levner rum til, at der i hverdagens arbejde er overskud og mulighed for at understøtte også et udviklingsarbejde, der ikke rationalt er tilrettelagt, men som vokser frem af hverdagens arbejde. Enkelheden og det konkrete skal endvidere bidrage til et større ejerskab blandt medarbejderne til strategiplanens indsatsområder. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen tager afrapporteringen vedr. strategiplanens 23 initiativer til efterretning at bestyrelsen beslutter, at Strategiplan 2012 herefter henlægges 10

11 Drøftelse Preben Clausen orienterede om, at skolen som organisation har behov for at standse lidt op og overveje skolens kommende strategiske mål. Udover at den nuværende strategiplan stort set er opfyldt, er der også behov for at udvikle konceptet. Henlæggelsen af strategiplanen med udgangen af indeværende skoleår sker med respekt for de interne og eksterne forhold den er bundet op til, således at intet falder ned mellem stolene. Beslutning Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og besluttede at henlægge strategiplan 2012, jf. ledelsens indstilling. 11

12 7. Ny strategiplan indledende drøftelse Sagsfremstilling Som anført ovenfor under pkt. 6 er det ledelsens vurdering, at der er behov for at erstatte den nuværende Strategiplan 2012 med en ny, der tilgodeser flg. ønsker: - enkel - konkret - systematisk - fokuseret - målbar - dynamisk - bredt ejerskab - forbinder skolens omverden med skolens indre liv Da skolen som kursusinstitution altid vil være i en foranderlig kontekst, er det vigtigt, at strategiplanen ses som en stabiliserende faktor baseret på nogle forpligtende fremtidsspor, der angiver hovedretning, uden at disse samtidig forhindrer, at udvikling og fornyelse også kan vokse frem af hverdagens arbejde. Denne dobbelthed i udviklingen af undervisningen og af skolens egen organisation - de rationelle fremtidsspor over for de selvgroede initiativer - er nødvendig, både af hensyn til kerneydelsen undervisning og af hensyn til dette at bevare og udvikle en for medarbejderne attraktiv arbejdsplads. Der er intet modsætningsforhold imellem dem. Derfor fremlægges til dette møde en skitse til en ny strategiplan, Strategi Planen er tænkt som et diskussionsoplæg til bestyrelsen med henblik på en fælles brainstorm af de få formulerede indsatsområder. Tanken er herefter, at skolens ledelse sammen med medarbejderne til næste møde videreudvikler oplægget til en egentlig strategiplan, der opfylder de ovenfor beskrevne krav. Punktet indledes med en kort gennemgang af udviklingen i søgningen til skolens uddannelser i perioden og af udviklingen i skolens bygningskapacitet. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen drøfter de foreløbigt formulerede indsatsområder at skolens ledelse til næste møde fremlægger en ny Strategiplan 2016 Drøftelse Preben Clausen indledte drøftelsen med en gennemgang af skolens udvikling fra Fokus på udvidelsen af undervisningstilbud, økonomi og bygningssituationen. Plancher fra gennemgangen er vedlagt referatet. 12

13 Drøftelse af indsatsområder Ledelsen har udarbejdet 5 udsagn som enkeltstående fokuspunkter ud fra skolens samlede strategi, der samler skolens målsætninger i perioden frem til Udsagnene kommenteres af bestyrelsen. Fem udsagn om VUC Århus P skolens profil i forhold til omverdenen Indsatsområde 1 Vi vil udvikle vore uddannelsestilbud, således at disse yder et selvstændigt og unikt bidrag til mobiliteten i Århus og på Samsø med særligt fokus på overgang til videre uddannelse Bestyrelsens kommentarer: - mobilitet bredt forstået - overvejes om Århus og Samsø skal fjernes skolens bidrag til mobilitet er ikke geografisk bestemt - vigtigt at signalere, at der arbejdes for at bidrage til 95% og 50% målsætningerne Indsatsområde 2 Vi vil som en mindre del af den samlede aktivitet udvikle flere tilbud til beskæftigede og ledige på arbejdsmarkedet med henblik på at styrke deres muligheder for fortsat beskæftigelse eller omskoling. Bestyrelsens kommentarer: - ingen grund til at det er en mindre del - fokus også på virksomheder/virksomhedsforlagt undervisning U undervisningens hverdag Indsatsområde 3 Vi vil tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at flere kursister gennemfører undervisningen og gennemfører den med prøve, og således at deres studieparathed øges. Bestyrelsens kommentarer: - uddannelsesparathed kan indgå, evt. i stedet for studieparathed R ressourcer (menneskelige, fysiske og økonomiske) Indsatsområde 4 Vi vil være en økonomisk velfunderet arbejdsplads i tidssvarende bygninger, som også er udviklingsorienteret og attraktiv og præget af et åbent samspil om den fælles opgave og med rum for den enkelte medarbejder. Bestyrelsens kommentarer: - medarbejdernes ejerskab til strategiplan - forhold mellem kontraktfunderede indsats ( de rationelle mål ) og den udviklende indsats ( grundforskning ) - åbent samspil hvad ligger i det begreb? 13

14 E effekt og dokumentation Indsatsområde 5 Vi vil øge omverdenens og medarbejdernes kendskab til centrale nøgletal for skolens virke og til effekterne deraf med basis i skolens kvalitetsarbejde Bestyrelsens kommentarer: - for ambitiøst mål? - evne til at være i markedet og evne til at regenere sig selv som institution: søgetal, medarbejderrekruttering, fortsat udvikling af nye tilbud, elevtilfredshed. - en forpligtelse til at arbejde udadvendt - kommunikation Beslutning Bestyrelsen drøftede og kommenterede de formulerede indsatsområder og besluttede, at ledelsen udarbejder oplæg til kommentering ved bestyrelsen forud for BS 18 i september. Efter bestyrelsens kommentering af oplæg, udarbejdes materiale til bestyrelsens behandling på BS 18. Bilag: Preben Clausens præsentation som indledning til punktet. 14

15 8. Meddelelser Preben Clausen orienterede om de enkelte meddelelser 1. Den fokuserede skole - udvalgsarbejde vdr. perioden Som bekendt regner skolen fortsat med at overtage hele bygningen i Bülowsgade sommeren 2011, således at de to nederste etager, der p.t. udlejes til Århus Kommune, i efteråret 2011 kan konverteres til undervisningsformål og ibrugtages januar Samlet betyder det nye areal ekstra 10 klasselokaler, og skolens undervisning vil kunne koncentreres på to lige store bygninger. De opstillede pavilloner ( 9 klasselokaler og en kontorpavillon) nedtages, men de to eksterne lejemål (Skt. Pauls Gade og Kystvejen) bevares indtil videre som stødpude. For at sikre skolens undervisning de bedst mulige rammer i de to bygninger har skolen nedsat et udvalget - kaldet interimudvalget - der skal udarbejde scenarier for undervisningens placering i de to bygninger i den mellemliggende periode , indtil det afklares, om skolen kan samles på én eller evt. to adresser. Udvalget afleverer sine anbefalinger den 10. september 2010 og efter en intern høring i skolens organisation og blandt medarbejderne er det planen, at bestyrelsen præsenteres for mulighederne ved MØDE 18 den 28. september. Det valgte scenarie indgår herefter i skolens materiale til Årstiderne Arkitekter, der i efteråret 2010 udarbejder en masterplan for en samling af skolen, jfr. bestyrelsens tidligere beslutning herom. 2. Status vdr. bygningerne Situationen lige nu Skolens bygningskapacitet er presset som ingensinde før. Det skyldes den store tilstrømning til alle skolens tilbud, men især 2-årigt HF, GSK og Flex. Situationen er den samme på andre VUC er. Der er på skolens to grunde nu opstillet 5 pavilloner, der tilsammen rummer 9 klasselokaler og et kontorareal. Desuden udnyttes lejemålet i Skt. Pauls Gade fuldt ud. Løsningen er midlertidig og bestemt ikke optimal. Af de 9 klasselokaler var 4 oprindeligt kun tænkt som midlertidig genhusning af undervisning, mens ombygning af loftet IBS stod på, så reelt er der 4 ekstra eksamenslokaler til rådighed i denne eksamenstermin. Som eksamensskole udfordres skolens lokalekapacitet alligevel så kraftigt i denne eksamenstermin, at det er nødvendigt til de skriftlig prøver at leje mange haller i Århus og til fem mundtlig prøvedage at leje lokaler ude i byen. Årsagerne hertil er mange: samtlige hold skal til prøve skriftlig og eller mundtlig eksamensformerne i gymnasiereformen fra 2005 er meget lokalekrævende (UVM s beregninger af eksamenslokalbehovet er foretaget på basis af et gennemsnitsgymnasium, hvor flere fag er fritaget for eksamen) AVU-reformens nye prøveformer fra 2009 stiller krav om flere lokaler mængden af flex-kursister, der skal til prøve er større end forudsat GSK-aktiviteten er vokset 15

16 Situationen august 2010 Som omtalt ovenfor planlægger skolen et lejemål på Kystvejen pr , der giver skolen adgang til yderligere 3 normalklasser, et mindre undervisningslokale og grupperum m.v. Her placeres politiholdene og koncentrerede GSK-forløb. Situationen august 2011 Forventningen er fortsat, at Århus Kommune fraflytter de to nederste etager i Bülowsgade, så disse kan ombygges til VUC-formål klar til brug Herefter nedtages samtlige pavilloner, og de to lejemål (Skt. Pauls Gade og Kystvejen) bibeholdes som stødpude. 3. Regulering af HF-lærerløn vdr. delt laboratorium 5 år tilbage Det fremgik af referatet fra bestyrelsens MØDE 16 side 6, at regulering af tillæg vdr. delt laboratorium går 3 år tilbage. Dette er ikke korrekt. Reguleringen går tilbage til VUC s Uddannelsespris 2010 gik til bl.a. VUC Århus Ved en højtidelighed i forbindelse med VUC s årsmøde (lederforeningens og bestyrelsesforeningens fællesmøde) mandag den 19. april 2010 modtog projektet Maskinflex den nyindstiftede og fornemme VUC s Uddannelsespris, som uddeltes for første gang. Projektet er et samarbejde mellem VUC Århus, Århus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen i Århus, og de tre projektledere fik overrakt prisen, som - ud over hæderen - er på kr Fra VUC Århus var det lektor Jette Meldgaard Harboe. 5. VEU-Center Østjylland udviklingskontrakt VUC Århus er repræsenteret i centerrådet bag den nye storkonstruktion VEU-Center Østjylland ved bestyrelsesmedlem Erik Højsholt. VEU-Center Østjylland har fokus på virksomhedsrettet efteruddannelse, og centrets ledelse, der er tilknyttet Aarhus Tech, har netop indgået en udviklingskontrakt med staten for årene Af særlig betydning for VUC Århus er ambitionerne om vækst i indsatsområde 2 samspillet mellem FVU, AVU og AMU-uddannelserne, jfr. bilagets side Klassestørrelser på 2-årigt HF GL og DGS har udsendt en opfordring til alle gymnasier og 2-årige HF-kurser vdr. holdstørrlser ved skolestart for nye 1.g er og 1. hf ere. Henvendelsen er vedlagt og vil blive kommenteret under punktet. Susanne Dombernowsky bemærkede, at der optages indtil 30 kursister på hvert hold, dog således, at der i suppleringsperioden (de første 3 uger) kun suppleres op til 28 kursister pr. hold. 7. Brochuremateriale Vedlagt dagsorden er et udpluk af skolens brochuremateriale vdr. skoleåret Bilag: 1. Pressemeddelelse vdr. VUC s Uddannelsespris VEU-Center Østjylland. Udviklingskontrakt Henvendelse fra DGS og GL vdr. klassestørrelser 4. Brochuremateriale 16

17 8. Karakterstatistik Alle VUC-folk har oplevet - med en vis beklemthed - at skulle kommentere frække udsagn af typen VUC = Voksne Uden Chance. På denne skole har vi altid vidst, at dette billede er helt forkert. Derfor var det glædeligt, at et af byens lokale dagblade, Stiften, sidste efterår bragte en reportage om skolens arbejde under overskriften VUC skolen for vindere. Artiklen var baseret på kursistinterviews, og overskriften var kursisternes egen. Men nu får vi så også tal på bordet fra Undervisningsministeriets eksamensdatabase vdr. karakterstatistikker for alle gymnasiale uddannelser, der viser flg. billede for vores skole i eksamensåret 2009 vdr. HF: VUC Århus karaktergennemsnit samtlige prøver: 7,2 Med dette snit er skolen helt i top: som nr. 2 ud af 29 VUC er som nr. 3 ud af 97 HF-institutioner som nr. 30 ud af 234 gymnasiale institutioner (i de øverste 12%) Københavns VUC ligger over os. Med dem har vi da også i hverdagen et tæt samarbejde ud fra devisen, at man skal samarbejde med dem, man kan lære noget af. På det gymnasiale område blander de to store VUC er - København og Århus - sig altså med landets - med hensyn til dette ene nøgletal førende skoler - private og offentlige. 17

18 9. Eventuelt Det blev aftalt, at dagsorden med bilag fra og med referatet af og dagsorden vdr. BS 18 fremsendes til bestyrelsens medlemmer elektronisk. 18

19 Underskriftsblad : I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Carsten Riis (næstformand) Erik Højsholt Merete Ipsen Peter Bonfils Pauli Johansen Claus Christensen Frits Andersen Dorte Stockfisch Niels Jørgen Andreasen Marie Røn Ansbjerg Preben Clausen (rektor) 19

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 1. september 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Børge

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Dagsorden Bestyrelsesmøde. Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse.

VUC Vestsjælland Syd. Dagsorden Bestyrelsesmøde. Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse. Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse. Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Thomas Clausen, Bodil Knudsen, Thomas

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

VUC Aarhus 2.0 på IHA

VUC Aarhus 2.0 på IHA VUC Aarhus 2.0 på IHA 1. Skolens værdigrundlag Med den nye bygning, som vi tager i brug i august 2015, får vi mulighed for at gentænke VUC Aarhus ind i vores skolegrundlag: mission, vision og værdier:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde, onsdag d 2.9.15

Referat fra skolebestyrelsesmøde, onsdag d 2.9.15 Referat fra skolebestyrelsesmøde, onsdag d 2.9.15 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Jette Navntofte (JN), Karsten Geertsen (KG), Hanne Gammelgaard (HG), Tove Thomassen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere