Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund"

Transkript

1 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Afbud: Erik Højsholt, Claus Christensen og Pauli Johansen. Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 1. Referat BS Økonomiske sager 2. Kvartalsrapport Overtagelse af bygningerne endelig købspris og finansiering Nyt lejemål på Kystvejen Status vdr. undervisningen på Samsø efter tre år... 7 B. Pædagogisk kvarter... 9 Temadrøftelse 6. Status på strategiplan Ny strategiplan indledende drøftelse Driftssager 8. Meddelelser Den fokuserede skole - udvalgsarbejde vdr. perioden Status vdr. bygningerne Regulering af HF-lærerløn vdr. delt laboratorium 5 år tilbage VUC s Uddannelsespris 2010 gik til bl.a. VUC Århus VEU-Center Østjylland udviklingskontrakt Klassestørrelser på 2-årigt HF Brochuremateriale Karakterstatistik Eventuelt

2 1. Referat BS 16 Referat fra BS 16 blev godkendt og underskrevet. 2

3 2. Kvartalsrapport Sagsfremstilling I budgettet for 1. kvartal 2010 forventedes et resultat på kr mio. Resultatet blev på kr. 25,5 mio., svarende til en stigning på kr. 8,3 mio. den væsentligste del af denne stigning skyldes periodeforskydninger, mens en mindre del, ca. kr. 3,5 mio, er en reel forbedring for hele første halvår Forbedringen skyldes en samlet stigning i antallet af årskursister på ca. 46, der fordeler sig med en stigning på HF på 66 årskursister og et fald på ca. 20 årskursister på AVU, svarende til en samlet merindtægt på ca. kr. 2,7 mio. i taxameterindtægter og ca. kr ,- i deltagerbetalinger. For HF s vedkommende er de flere årskursister primært et resultat af en fortsat forøget aktivitet på Flex og et generelt mindre frafald. Nedgangen i AVU kursister skyldes primært ændringer i tilrettelæggelse og tælleprincipper i forlængelse af AVU reformen (tre tællinger i stedet for to), der ikke var endeligt kendt på budgettidspunktet. Desuden vil der være en positiv påvirkning fra finansiering af bygningerne i størrelsesordenen ca. kr ,- da ydelserne på kreditforeningslånene ligger væsentlig under det budgetterede. Kvartalets lønudgifter til undervisningen ligger generelt under det budgetterede, men dette skyldes primært manglende opgørelse af overtid i forbindelse med f.eks. flex undervisningen samt omkostninger til censur, der først forfalder i 2. kvartal. På den baggrund kan der i næste kvartal blive tale om en mindre stigning i lønudgifterne til undervisning i HF afdelingen. Alle øvrige driftsomkostninger i næste kvartal forventes at holde budgettet. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen godkender kvartalsrapporten Drøftelse Per Lund orienterede om indstillingen. Den reelle forbedring af halvåret på 3,5 millioner kr. er under forudsætning af uændrede udgifter. Preben Clausen tilføjede, at der særligt er tre forhold vedr. taxameterindtægter, som kan påvirke skolens fremtidige økonomi i negativ retning: 1) Bygningstaxameter for flexundervisning forventes at bortfalde, hvilket vil betyde en mindreindtægt på ca. 1 million kr. 2) Skolen forventer forringelse af taxameter for GSK undervisning 3) Skolen forventer forringelse af administrationsbidraget, som ydes for skolens administration af GSK i Jylland. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med materialet samt overskueligheden af materialet. Beslutning Bestyrelsen godkendte kvartalsrapporten 3

4 3. Overtagelse af bygningerne endelig købspris og finansiering Sagsfremstilling Undervisningsministeriet har meddelt, at der endnu ikke er afklaring på den endelige købspris og at Ministeriet ikke fra Finansministeriet kan få oplyst, hvornår en afklaring kan forventes. Ledelsen arbejder på at få en afklaring inden mødet. Lånetilbud fra Nykredit vil ligge til underskrift på mødet, jfr. beslutningen fra MØDE 16. Grundet ændringer i udbudskurserne for obligationer er renten generelt faldende, men det kan være nødvendigt at anvende 4 % fastforrentede obligationer i stedet for 5 % fastforrentede obligationer. Dette vil være afklaret inden mødet den 18. maj. Punktet kommenteres yderligere under mødet. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, idet der tidligere er truffet beslutning om køb og om finansiering Drøftelse Per Lund orienterende om indstillingen. Der er ikke som anført i sagsfremstillingen lånetilbud til underskrift på. Lånoptagelsen bliver i 4 % fastforrentede obligationer, da 5 % er lukket. Det er endnu uafklaret, hvornår købstilbud på bygninger foreligger, men skolen håber på en afklaring inden for nær fremtid. Formand og rektor forventes at underskrive lånetilbud fra Nykredit inden for de kommende uger jf. bemyndigelse hertil givet på BS 16. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4

5 4. Nyt lejemål på Kystvejen Sagsfremstilling Den fortsat stærke søgning til skolens uddannelsestilbud, og en oplevelse af alt for lidt plads i hverdagen til kursister og medarbejdere, har betydet, at skolen nu ønsker at etablere endnu et lejemål. Den direkte anledning er aftalen med de øvrige gymnasier/hf-kurser i Århus og med Region Midt om, at VUC Århus opretter fem 2-årige HF-klasser august 2010 mod budgetteret fire. Denne sidste femte klasse kan der ikke skabes plads til i de eksisterende rammer. Der er indgået aftale om et lokalefællesskab med Århus Maskinmesterskole i en erhvervsejendom Kystvejen 17 i Århus. Tilsammen ønsker de to skoler at leje to etager, svarende til 1000 m, således at hver skole som udgangspunkt råder over en etage, og således at man deles om fællesfaciliteter som opholdsrum, grupperum, kontorer m.v.. Det er tanken, at en af skolerne indgår hele lejemålet, og at den anden betaler en forholdsmæssig del af driften. VUC Århus-andelen betyder tre ekstra klasserum plus et mindre klasserum. August 2010 placeres to nye politihold og et særligt intensivt GSK-hold i lokalerne. Lokalefællesskabet udbygger det eksisterende samarbejde mellem de to skoler, og det er ambitionen på sigt at udnytte dette til at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde om rekruttering til de videregående tekniske uddannelser. Det er planen at indgå lejemålet for en 4-årig periode fra , dvs. frem til , som er det tidspunkt, hvor Maskinmesterskolen flytter ind i en ny bygning på havnen sammen med Ingeniørhøjskolen og Incuba. Hvis søgningen til vore uddannelser - mod forventning - falder markant i samme periode, har skolen mulighed for med 6 måneders varsel at opsige lejemålet i Skt. Pauls Gade, der har samme størrelse som Kystvejen. Lejeudgiften andrager forventeligt kr. 0,5 mio pr. år, hvortil kommer indkøb af inventar til vores del plus vores andel af fællesfaciliteterne, anslået p.t. ca. 1 mio. Begge beløb kan rummes inden for skolens driftsøkonomi. Det foreslås derfor, at disse optages i budget 2010 og frem som drift og som investering med afskrivning efter gældende regler. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen godkender det nye lejemål at udgifterne indarbejdes i et revideret budget, som forelægges bestyrelsen ved MØDE 18 den 28. september 2010 Drøftelse Preben Clausen orienterede om indstillingen. Det er ikke en ideel løsning med undervisningssted på Kystvejen, men det bedste af det mulige. Skolen arbejder for, at undervisere som skal arbejde på Kystvejen, i videst mulige udstrækning ikke skal undervise på andre af skolens undervisningssteder den samme dag. Som en del af etableringen af et godt studiemiljø arbejdes bl.a. for en god indretning og for muligheder for køb af mere enkle 5

6 fornødenheder. Kursister forventes tillige at anvende den nærliggende Maskinmesterskoles kantinefaciliteter i Borggade. Lokalerne er fine, men der forventes dog nogle udgifter til etablering. Beslutning Bestyrelsen godkendte indstillingerne 6

7 5. Status vdr. undervisningen på Samsø efter tre år Sagsfremstilling Skolens bestyrelse besluttede i slutningen af 2006, at undervisningen på Samsø integreres i skolens samlede økonomi som et undervisningssted, men at bestyrelsen efter de første tre år med ansvar for VUC-undervisning på øen også ønskede en separat redegørelse vdr. den samlede økonomi for denne undervisning. Dette skete, fordi det måtte forventes, at det lave befolkningstal på øen fortsat ville betyde små holdstørrelser og derfor en urentabel drift af en VUC-undervisning, der er baseret på ensartede takster for hele Danmark. I den amtslige tid havde VUC Samsø meget fordelagtige særvilkår. Skolen fremlægger derfor en redegørelse vdr. de første tre år med VUC Århus på Samsø, nemlig årene 2007, 2008 og Materialet består af to dele, der kort kommenteres nedenfor. Økonomien overskud/underskud årskursister 15,2 13,9 16,1 Det ses af ovenstående og af bilagene, at underskuddet for 2009 udgør kr ,-, hvilket er et fald i forhold til 2008, hvor underskuddet var kr Opgørelsen vdr. 2007, som bestyrelsen så ved MØDE 8 den 3. september 2008 (referatet side 13), udviste et overskud på kr ,-. Men 2007 var et overgangsår, hvor staten ydede engangstilskud, og skolens vurdering ved dette møde var, at de efterfølgende år ville udvise et underskud i størrelsesordenen kr ,- Det er skolens opfattelse, at det med den spredning af opgaverne, der er på Samsø, og på basis af øens demografi, fortsat ikke vil være muligt at drive en VUC-aktivitet, der giver overskud. Det forventede vi også ved overtagelsen i Bl.a. derfor er aktiviteterne integreret i skolens øvrige økonomi, der er robust nok til at kunne løfte opgaven på øen. VUC Århus på Samsø. Nutid og fremtid Vedlagt punktet er endvidere en statusbeskrivelse af VUC-opgaverne på Samsø og et bud på de kommende års udfordringer. Materialet er udarbejdet af inspektor Cecilia Holmquist Andersen. Det fremgår af redegørelsens afsluttende bemærkninger, at fusionen mellem de to ulige parter, Danmarks mindste VUC på Samsø og et af Danmarks største VUC er, VUC Århus, uligheden til trods eller måske snarere på grund af den er en fordel for VUC-undervisningen på Samsø. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen drøfter økonomi og redegørelse i forhold til skolens uddannelsespolitiske opgaver at bestyrelsen på den baggrund godkender, at undervisningen på Samsø videreføres som beskrevet i redegørelsen at undervisningen på Samsø revurderes igen efter yderligere tre år Drøftelse Kort drøftelse. Ledelsen supplerede med bemærkninger om blandt andet kursistgruppe, muligheden for fagelementer samt mulighederne for undervisning uden for turistsæsonen. Det 7

8 er ledelsens vurdering, at der kan forventes en stabilitet i den nuværende søgning, men at mulighederne for en markant øget aktivitet ikke er til stede. Frits Andersen orienterede kort om, at VUC er en af de eneste muligheder på Samsø for at øens beboere kan løfte uddannelsesniveauet. På spørgsmål fra Frits Andersen oplyste Preben Clausen, at det særlige tilskud fra Undervisningsministeriet på kr. årligt til driften af VUC på Samsø, godt kan gøres til genstand for anmodning om forhøjelse. Det er naturligvis uvist om ministeriet vil imødekomme en anmodning, men skolen kan godt fremsætte den. Susanne Dombernowsky orienterede om, at skolen i september 2009 havde planlagt gennemførelse af en uddannelsesmesse i samarbejde med Jobcentret på Samsø, men at denne blev aflyst. Skolen arbejder løbende for etablering af samarbejde med diverse interessenter. Bestræbelserne herpå afpasses dog inden for de begrænsede ressourcer der er til rådighed, udmålt i forhold til omfanget af undervisningen på Samsø. Per Lund bemærkede, at regnskabet er konstrueret, da VUC på Samsø er et undervisningssted på linje med skolens øvrige undervisningssteder og dermed indgår som en del af VUC Århus samlede budget. Underskuddet må forventes at være lidt større grundet udgifter til husleje. Udgifterne til husleje udgør kr ,- årligt. Beslutning Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning med bemærkninger om, at der gennemføres en revurdering af undervisningen på Samsø om 2 år og ikke 3 år som anført i indstillingen. Desuden ønsker bestyrelsen en fokus på de udgifter ved Samsø-undervisningen, som ikke er direkte undervisningsrelaterede. Ved revurderingen om 2 år udarbejdes i det omfang det er muligt, et selvstændig regnskab svarende til det nuværende. Endvidere opfordrede bestyrelsen til, at skolen fortsætter med at søge samarbejde med Jobcentret og arbejdsmarkedskontoret. 8

9 B. Pædagogisk kvarter Tema: 2-årigt HF på VUC Århus status og perspektiver v/uddannelseschef Mette Jespersen Uddannelseschef Mette Jespersen orienterede om erfaringer med HF2 samt overvejelser for fremtiden. Hovedpunkter fra orienteringen: Organisatorisk - skolen indgår i et forpligtende samarbejde med 3 andre Århus skoler - fælles optag og fordeling af kursister. Kvalificerede ansøgere skal optages - erfaringsudveksling og gensidig læring såvel administrativt som pædagogisk - VUC har en stor palet af fag og kan tilbyde stort set alle fag i modsætning til mindre skoler - 2-årigt HF udgør ca. 13 procent af HF fladen og er en mindre del af det samlede udbud - stiller nye udfordringer til bygninger, og der sker en anden udvikling af de sociale relationer i klasserne, end skolen er vant til fra enkeltfag Status på søgning der er optaget 142 hvoraf stort set alle havde VUC som 1. prioritet - arbejder for at styrke optaget til HF-science. P.t. er der 18 tilmeldte og der regnes med flere og gerne kvinder - søgemønstret er forskelligt fra skole til skole. Vores profil som en skole for de lidt ældre unge har givet en gennemsnitsalder på 22,1 år på de optagne denne aldersgruppe er netop VUC Århus målgruppe Erfaringer og perspektiver - frafald det første år af årgang 09 er på 26,8 procent svarende til landsgennemsnittet for 2-årigt HF. Af disse er flere blevet sluset ind i enkeltfag - enkelte oplevede det for krævende at gennemføre 2-årigt HF - der er stor vækst på skolen, og både personale og lokaler skal kunne følge med - lærerrollen er anderledes, og klasselærerbegrebet skal læres og udfoldes - erfaringer fra 2-årigt HF kan adopteres af enkeltfagsfladen i det omfang det giver mening Herefter drøftede bestyrelsen HF2. Blandt andet blev samarbejdsfladerne med Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen drøftet. Endvidere drøftedes forskellen mellem egentligt frafald og så skift til anden uddannelse. Flere af kursisterne på HF 2 har afbrudte forløb bag sig, hvorfor det for disse kursister er ekstra vigtigt, at de opnår at gennemføre forløbet på VUC Århus. Et skift fra 2-årigt HF til enkeltfag internt på skolen kan derfor være et positivt tilvalg snarere end et frafald. Skolen arbejder desuden for glidende overgange mellem AVU og HF, og kursister, der har gennemført et fuldt AVU forløb, har ret til optag på HF. 9

10 6. Status på strategiplan 2012 Sagsfremstilling Den nuværende fireårige strategiplan blev vedtaget af bestyrelsen på MØDE 7 den 27. maj Der blev gjort status over det første års arbejde med strategiplanen ved MØDE 12 den 2. juni Ved dette møde konstaterede bestyrelsen, at skolen efter første år: - havde gennemført 7 af de 23 initiativer - var i gang med yderligere 15 initiativer - endnu ikke havde påbegyndt 1 initiativ På den baggrund bad bestyrelsen skolens ledelse justere i strategiplanen, således at de overliggende hovedindsatsområder, som er bestyrelsens hovedinteresse, bliver tydeligere og mere kvantificerbare, og således at strategi og målsætninger er dynamiske og i god balance mellem kvantitative og kvalitative målinger. Efter endnu et års arbejde med strategiplanen, som nu er halvvejs igennem sin fireårige periode, ser status vdr. de 23 initiativer således ud: - alle 23 initiativer er helt eller delvist gennemført, jfr. vedlagte oversigt Arbejdet med strategiplan 2012 i det forløbne år har afsløret, at vores "gamle" strategiplan er blevet indhentet af udviklingen. Den er desuden for kompliceret i sin indre opbygning, for bredspekret i sine målformuleringer og for lidt målelig i sine hovedintentioner, jfr. også bestyrelsens kommentarer hertil ved sidste års status. Udviklingen i søgningen gennem de første snart fire år under selvejet har været markant, og det sætter en helt ny dagsorden for skolen, som strategiplanen ikke er god nok til at opfange. Desuden har de sidste tre års vækst og samtidige spredning i aktiviteterne betydet, at skolen som organisation har brug for en pause til at standse op og reflektere på ny over skolens roller i forhold til omverdenen og over skolens indre opbygning i forhold dertil. Der er derfor behov for en ny, enklere mere konkret og skarpere fokuseret strategiplan, der samtidig er dynamisk, og som levner rum til, at der i hverdagens arbejde er overskud og mulighed for at understøtte også et udviklingsarbejde, der ikke rationalt er tilrettelagt, men som vokser frem af hverdagens arbejde. Enkelheden og det konkrete skal endvidere bidrage til et større ejerskab blandt medarbejderne til strategiplanens indsatsområder. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen tager afrapporteringen vedr. strategiplanens 23 initiativer til efterretning at bestyrelsen beslutter, at Strategiplan 2012 herefter henlægges 10

11 Drøftelse Preben Clausen orienterede om, at skolen som organisation har behov for at standse lidt op og overveje skolens kommende strategiske mål. Udover at den nuværende strategiplan stort set er opfyldt, er der også behov for at udvikle konceptet. Henlæggelsen af strategiplanen med udgangen af indeværende skoleår sker med respekt for de interne og eksterne forhold den er bundet op til, således at intet falder ned mellem stolene. Beslutning Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og besluttede at henlægge strategiplan 2012, jf. ledelsens indstilling. 11

12 7. Ny strategiplan indledende drøftelse Sagsfremstilling Som anført ovenfor under pkt. 6 er det ledelsens vurdering, at der er behov for at erstatte den nuværende Strategiplan 2012 med en ny, der tilgodeser flg. ønsker: - enkel - konkret - systematisk - fokuseret - målbar - dynamisk - bredt ejerskab - forbinder skolens omverden med skolens indre liv Da skolen som kursusinstitution altid vil være i en foranderlig kontekst, er det vigtigt, at strategiplanen ses som en stabiliserende faktor baseret på nogle forpligtende fremtidsspor, der angiver hovedretning, uden at disse samtidig forhindrer, at udvikling og fornyelse også kan vokse frem af hverdagens arbejde. Denne dobbelthed i udviklingen af undervisningen og af skolens egen organisation - de rationelle fremtidsspor over for de selvgroede initiativer - er nødvendig, både af hensyn til kerneydelsen undervisning og af hensyn til dette at bevare og udvikle en for medarbejderne attraktiv arbejdsplads. Der er intet modsætningsforhold imellem dem. Derfor fremlægges til dette møde en skitse til en ny strategiplan, Strategi Planen er tænkt som et diskussionsoplæg til bestyrelsen med henblik på en fælles brainstorm af de få formulerede indsatsområder. Tanken er herefter, at skolens ledelse sammen med medarbejderne til næste møde videreudvikler oplægget til en egentlig strategiplan, der opfylder de ovenfor beskrevne krav. Punktet indledes med en kort gennemgang af udviklingen i søgningen til skolens uddannelser i perioden og af udviklingen i skolens bygningskapacitet. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen drøfter de foreløbigt formulerede indsatsområder at skolens ledelse til næste møde fremlægger en ny Strategiplan 2016 Drøftelse Preben Clausen indledte drøftelsen med en gennemgang af skolens udvikling fra Fokus på udvidelsen af undervisningstilbud, økonomi og bygningssituationen. Plancher fra gennemgangen er vedlagt referatet. 12

13 Drøftelse af indsatsområder Ledelsen har udarbejdet 5 udsagn som enkeltstående fokuspunkter ud fra skolens samlede strategi, der samler skolens målsætninger i perioden frem til Udsagnene kommenteres af bestyrelsen. Fem udsagn om VUC Århus P skolens profil i forhold til omverdenen Indsatsområde 1 Vi vil udvikle vore uddannelsestilbud, således at disse yder et selvstændigt og unikt bidrag til mobiliteten i Århus og på Samsø med særligt fokus på overgang til videre uddannelse Bestyrelsens kommentarer: - mobilitet bredt forstået - overvejes om Århus og Samsø skal fjernes skolens bidrag til mobilitet er ikke geografisk bestemt - vigtigt at signalere, at der arbejdes for at bidrage til 95% og 50% målsætningerne Indsatsområde 2 Vi vil som en mindre del af den samlede aktivitet udvikle flere tilbud til beskæftigede og ledige på arbejdsmarkedet med henblik på at styrke deres muligheder for fortsat beskæftigelse eller omskoling. Bestyrelsens kommentarer: - ingen grund til at det er en mindre del - fokus også på virksomheder/virksomhedsforlagt undervisning U undervisningens hverdag Indsatsområde 3 Vi vil tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at flere kursister gennemfører undervisningen og gennemfører den med prøve, og således at deres studieparathed øges. Bestyrelsens kommentarer: - uddannelsesparathed kan indgå, evt. i stedet for studieparathed R ressourcer (menneskelige, fysiske og økonomiske) Indsatsområde 4 Vi vil være en økonomisk velfunderet arbejdsplads i tidssvarende bygninger, som også er udviklingsorienteret og attraktiv og præget af et åbent samspil om den fælles opgave og med rum for den enkelte medarbejder. Bestyrelsens kommentarer: - medarbejdernes ejerskab til strategiplan - forhold mellem kontraktfunderede indsats ( de rationelle mål ) og den udviklende indsats ( grundforskning ) - åbent samspil hvad ligger i det begreb? 13

14 E effekt og dokumentation Indsatsområde 5 Vi vil øge omverdenens og medarbejdernes kendskab til centrale nøgletal for skolens virke og til effekterne deraf med basis i skolens kvalitetsarbejde Bestyrelsens kommentarer: - for ambitiøst mål? - evne til at være i markedet og evne til at regenere sig selv som institution: søgetal, medarbejderrekruttering, fortsat udvikling af nye tilbud, elevtilfredshed. - en forpligtelse til at arbejde udadvendt - kommunikation Beslutning Bestyrelsen drøftede og kommenterede de formulerede indsatsområder og besluttede, at ledelsen udarbejder oplæg til kommentering ved bestyrelsen forud for BS 18 i september. Efter bestyrelsens kommentering af oplæg, udarbejdes materiale til bestyrelsens behandling på BS 18. Bilag: Preben Clausens præsentation som indledning til punktet. 14

15 8. Meddelelser Preben Clausen orienterede om de enkelte meddelelser 1. Den fokuserede skole - udvalgsarbejde vdr. perioden Som bekendt regner skolen fortsat med at overtage hele bygningen i Bülowsgade sommeren 2011, således at de to nederste etager, der p.t. udlejes til Århus Kommune, i efteråret 2011 kan konverteres til undervisningsformål og ibrugtages januar Samlet betyder det nye areal ekstra 10 klasselokaler, og skolens undervisning vil kunne koncentreres på to lige store bygninger. De opstillede pavilloner ( 9 klasselokaler og en kontorpavillon) nedtages, men de to eksterne lejemål (Skt. Pauls Gade og Kystvejen) bevares indtil videre som stødpude. For at sikre skolens undervisning de bedst mulige rammer i de to bygninger har skolen nedsat et udvalget - kaldet interimudvalget - der skal udarbejde scenarier for undervisningens placering i de to bygninger i den mellemliggende periode , indtil det afklares, om skolen kan samles på én eller evt. to adresser. Udvalget afleverer sine anbefalinger den 10. september 2010 og efter en intern høring i skolens organisation og blandt medarbejderne er det planen, at bestyrelsen præsenteres for mulighederne ved MØDE 18 den 28. september. Det valgte scenarie indgår herefter i skolens materiale til Årstiderne Arkitekter, der i efteråret 2010 udarbejder en masterplan for en samling af skolen, jfr. bestyrelsens tidligere beslutning herom. 2. Status vdr. bygningerne Situationen lige nu Skolens bygningskapacitet er presset som ingensinde før. Det skyldes den store tilstrømning til alle skolens tilbud, men især 2-årigt HF, GSK og Flex. Situationen er den samme på andre VUC er. Der er på skolens to grunde nu opstillet 5 pavilloner, der tilsammen rummer 9 klasselokaler og et kontorareal. Desuden udnyttes lejemålet i Skt. Pauls Gade fuldt ud. Løsningen er midlertidig og bestemt ikke optimal. Af de 9 klasselokaler var 4 oprindeligt kun tænkt som midlertidig genhusning af undervisning, mens ombygning af loftet IBS stod på, så reelt er der 4 ekstra eksamenslokaler til rådighed i denne eksamenstermin. Som eksamensskole udfordres skolens lokalekapacitet alligevel så kraftigt i denne eksamenstermin, at det er nødvendigt til de skriftlig prøver at leje mange haller i Århus og til fem mundtlig prøvedage at leje lokaler ude i byen. Årsagerne hertil er mange: samtlige hold skal til prøve skriftlig og eller mundtlig eksamensformerne i gymnasiereformen fra 2005 er meget lokalekrævende (UVM s beregninger af eksamenslokalbehovet er foretaget på basis af et gennemsnitsgymnasium, hvor flere fag er fritaget for eksamen) AVU-reformens nye prøveformer fra 2009 stiller krav om flere lokaler mængden af flex-kursister, der skal til prøve er større end forudsat GSK-aktiviteten er vokset 15

16 Situationen august 2010 Som omtalt ovenfor planlægger skolen et lejemål på Kystvejen pr , der giver skolen adgang til yderligere 3 normalklasser, et mindre undervisningslokale og grupperum m.v. Her placeres politiholdene og koncentrerede GSK-forløb. Situationen august 2011 Forventningen er fortsat, at Århus Kommune fraflytter de to nederste etager i Bülowsgade, så disse kan ombygges til VUC-formål klar til brug Herefter nedtages samtlige pavilloner, og de to lejemål (Skt. Pauls Gade og Kystvejen) bibeholdes som stødpude. 3. Regulering af HF-lærerløn vdr. delt laboratorium 5 år tilbage Det fremgik af referatet fra bestyrelsens MØDE 16 side 6, at regulering af tillæg vdr. delt laboratorium går 3 år tilbage. Dette er ikke korrekt. Reguleringen går tilbage til VUC s Uddannelsespris 2010 gik til bl.a. VUC Århus Ved en højtidelighed i forbindelse med VUC s årsmøde (lederforeningens og bestyrelsesforeningens fællesmøde) mandag den 19. april 2010 modtog projektet Maskinflex den nyindstiftede og fornemme VUC s Uddannelsespris, som uddeltes for første gang. Projektet er et samarbejde mellem VUC Århus, Århus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen i Århus, og de tre projektledere fik overrakt prisen, som - ud over hæderen - er på kr Fra VUC Århus var det lektor Jette Meldgaard Harboe. 5. VEU-Center Østjylland udviklingskontrakt VUC Århus er repræsenteret i centerrådet bag den nye storkonstruktion VEU-Center Østjylland ved bestyrelsesmedlem Erik Højsholt. VEU-Center Østjylland har fokus på virksomhedsrettet efteruddannelse, og centrets ledelse, der er tilknyttet Aarhus Tech, har netop indgået en udviklingskontrakt med staten for årene Af særlig betydning for VUC Århus er ambitionerne om vækst i indsatsområde 2 samspillet mellem FVU, AVU og AMU-uddannelserne, jfr. bilagets side Klassestørrelser på 2-årigt HF GL og DGS har udsendt en opfordring til alle gymnasier og 2-årige HF-kurser vdr. holdstørrlser ved skolestart for nye 1.g er og 1. hf ere. Henvendelsen er vedlagt og vil blive kommenteret under punktet. Susanne Dombernowsky bemærkede, at der optages indtil 30 kursister på hvert hold, dog således, at der i suppleringsperioden (de første 3 uger) kun suppleres op til 28 kursister pr. hold. 7. Brochuremateriale Vedlagt dagsorden er et udpluk af skolens brochuremateriale vdr. skoleåret Bilag: 1. Pressemeddelelse vdr. VUC s Uddannelsespris VEU-Center Østjylland. Udviklingskontrakt Henvendelse fra DGS og GL vdr. klassestørrelser 4. Brochuremateriale 16

17 8. Karakterstatistik Alle VUC-folk har oplevet - med en vis beklemthed - at skulle kommentere frække udsagn af typen VUC = Voksne Uden Chance. På denne skole har vi altid vidst, at dette billede er helt forkert. Derfor var det glædeligt, at et af byens lokale dagblade, Stiften, sidste efterår bragte en reportage om skolens arbejde under overskriften VUC skolen for vindere. Artiklen var baseret på kursistinterviews, og overskriften var kursisternes egen. Men nu får vi så også tal på bordet fra Undervisningsministeriets eksamensdatabase vdr. karakterstatistikker for alle gymnasiale uddannelser, der viser flg. billede for vores skole i eksamensåret 2009 vdr. HF: VUC Århus karaktergennemsnit samtlige prøver: 7,2 Med dette snit er skolen helt i top: som nr. 2 ud af 29 VUC er som nr. 3 ud af 97 HF-institutioner som nr. 30 ud af 234 gymnasiale institutioner (i de øverste 12%) Københavns VUC ligger over os. Med dem har vi da også i hverdagen et tæt samarbejde ud fra devisen, at man skal samarbejde med dem, man kan lære noget af. På det gymnasiale område blander de to store VUC er - København og Århus - sig altså med landets - med hensyn til dette ene nøgletal førende skoler - private og offentlige. 17

18 9. Eventuelt Det blev aftalt, at dagsorden med bilag fra og med referatet af og dagsorden vdr. BS 18 fremsendes til bestyrelsens medlemmer elektronisk. 18

19 Underskriftsblad : I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Carsten Riis (næstformand) Erik Højsholt Merete Ipsen Peter Bonfils Pauli Johansen Claus Christensen Frits Andersen Dorte Stockfisch Niels Jørgen Andreasen Marie Røn Ansbjerg Preben Clausen (rektor) 19

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere