Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund"

Transkript

1 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Afbud: Erik Højsholt, Claus Christensen og Pauli Johansen. Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 1. Referat BS Økonomiske sager 2. Kvartalsrapport Overtagelse af bygningerne endelig købspris og finansiering Nyt lejemål på Kystvejen Status vdr. undervisningen på Samsø efter tre år... 7 B. Pædagogisk kvarter... 9 Temadrøftelse 6. Status på strategiplan Ny strategiplan indledende drøftelse Driftssager 8. Meddelelser Den fokuserede skole - udvalgsarbejde vdr. perioden Status vdr. bygningerne Regulering af HF-lærerløn vdr. delt laboratorium 5 år tilbage VUC s Uddannelsespris 2010 gik til bl.a. VUC Århus VEU-Center Østjylland udviklingskontrakt Klassestørrelser på 2-årigt HF Brochuremateriale Karakterstatistik Eventuelt

2 1. Referat BS 16 Referat fra BS 16 blev godkendt og underskrevet. 2

3 2. Kvartalsrapport Sagsfremstilling I budgettet for 1. kvartal 2010 forventedes et resultat på kr mio. Resultatet blev på kr. 25,5 mio., svarende til en stigning på kr. 8,3 mio. den væsentligste del af denne stigning skyldes periodeforskydninger, mens en mindre del, ca. kr. 3,5 mio, er en reel forbedring for hele første halvår Forbedringen skyldes en samlet stigning i antallet af årskursister på ca. 46, der fordeler sig med en stigning på HF på 66 årskursister og et fald på ca. 20 årskursister på AVU, svarende til en samlet merindtægt på ca. kr. 2,7 mio. i taxameterindtægter og ca. kr ,- i deltagerbetalinger. For HF s vedkommende er de flere årskursister primært et resultat af en fortsat forøget aktivitet på Flex og et generelt mindre frafald. Nedgangen i AVU kursister skyldes primært ændringer i tilrettelæggelse og tælleprincipper i forlængelse af AVU reformen (tre tællinger i stedet for to), der ikke var endeligt kendt på budgettidspunktet. Desuden vil der være en positiv påvirkning fra finansiering af bygningerne i størrelsesordenen ca. kr ,- da ydelserne på kreditforeningslånene ligger væsentlig under det budgetterede. Kvartalets lønudgifter til undervisningen ligger generelt under det budgetterede, men dette skyldes primært manglende opgørelse af overtid i forbindelse med f.eks. flex undervisningen samt omkostninger til censur, der først forfalder i 2. kvartal. På den baggrund kan der i næste kvartal blive tale om en mindre stigning i lønudgifterne til undervisning i HF afdelingen. Alle øvrige driftsomkostninger i næste kvartal forventes at holde budgettet. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen godkender kvartalsrapporten Drøftelse Per Lund orienterede om indstillingen. Den reelle forbedring af halvåret på 3,5 millioner kr. er under forudsætning af uændrede udgifter. Preben Clausen tilføjede, at der særligt er tre forhold vedr. taxameterindtægter, som kan påvirke skolens fremtidige økonomi i negativ retning: 1) Bygningstaxameter for flexundervisning forventes at bortfalde, hvilket vil betyde en mindreindtægt på ca. 1 million kr. 2) Skolen forventer forringelse af taxameter for GSK undervisning 3) Skolen forventer forringelse af administrationsbidraget, som ydes for skolens administration af GSK i Jylland. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med materialet samt overskueligheden af materialet. Beslutning Bestyrelsen godkendte kvartalsrapporten 3

4 3. Overtagelse af bygningerne endelig købspris og finansiering Sagsfremstilling Undervisningsministeriet har meddelt, at der endnu ikke er afklaring på den endelige købspris og at Ministeriet ikke fra Finansministeriet kan få oplyst, hvornår en afklaring kan forventes. Ledelsen arbejder på at få en afklaring inden mødet. Lånetilbud fra Nykredit vil ligge til underskrift på mødet, jfr. beslutningen fra MØDE 16. Grundet ændringer i udbudskurserne for obligationer er renten generelt faldende, men det kan være nødvendigt at anvende 4 % fastforrentede obligationer i stedet for 5 % fastforrentede obligationer. Dette vil være afklaret inden mødet den 18. maj. Punktet kommenteres yderligere under mødet. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, idet der tidligere er truffet beslutning om køb og om finansiering Drøftelse Per Lund orienterende om indstillingen. Der er ikke som anført i sagsfremstillingen lånetilbud til underskrift på. Lånoptagelsen bliver i 4 % fastforrentede obligationer, da 5 % er lukket. Det er endnu uafklaret, hvornår købstilbud på bygninger foreligger, men skolen håber på en afklaring inden for nær fremtid. Formand og rektor forventes at underskrive lånetilbud fra Nykredit inden for de kommende uger jf. bemyndigelse hertil givet på BS 16. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4

5 4. Nyt lejemål på Kystvejen Sagsfremstilling Den fortsat stærke søgning til skolens uddannelsestilbud, og en oplevelse af alt for lidt plads i hverdagen til kursister og medarbejdere, har betydet, at skolen nu ønsker at etablere endnu et lejemål. Den direkte anledning er aftalen med de øvrige gymnasier/hf-kurser i Århus og med Region Midt om, at VUC Århus opretter fem 2-årige HF-klasser august 2010 mod budgetteret fire. Denne sidste femte klasse kan der ikke skabes plads til i de eksisterende rammer. Der er indgået aftale om et lokalefællesskab med Århus Maskinmesterskole i en erhvervsejendom Kystvejen 17 i Århus. Tilsammen ønsker de to skoler at leje to etager, svarende til 1000 m, således at hver skole som udgangspunkt råder over en etage, og således at man deles om fællesfaciliteter som opholdsrum, grupperum, kontorer m.v.. Det er tanken, at en af skolerne indgår hele lejemålet, og at den anden betaler en forholdsmæssig del af driften. VUC Århus-andelen betyder tre ekstra klasserum plus et mindre klasserum. August 2010 placeres to nye politihold og et særligt intensivt GSK-hold i lokalerne. Lokalefællesskabet udbygger det eksisterende samarbejde mellem de to skoler, og det er ambitionen på sigt at udnytte dette til at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde om rekruttering til de videregående tekniske uddannelser. Det er planen at indgå lejemålet for en 4-årig periode fra , dvs. frem til , som er det tidspunkt, hvor Maskinmesterskolen flytter ind i en ny bygning på havnen sammen med Ingeniørhøjskolen og Incuba. Hvis søgningen til vore uddannelser - mod forventning - falder markant i samme periode, har skolen mulighed for med 6 måneders varsel at opsige lejemålet i Skt. Pauls Gade, der har samme størrelse som Kystvejen. Lejeudgiften andrager forventeligt kr. 0,5 mio pr. år, hvortil kommer indkøb af inventar til vores del plus vores andel af fællesfaciliteterne, anslået p.t. ca. 1 mio. Begge beløb kan rummes inden for skolens driftsøkonomi. Det foreslås derfor, at disse optages i budget 2010 og frem som drift og som investering med afskrivning efter gældende regler. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen godkender det nye lejemål at udgifterne indarbejdes i et revideret budget, som forelægges bestyrelsen ved MØDE 18 den 28. september 2010 Drøftelse Preben Clausen orienterede om indstillingen. Det er ikke en ideel løsning med undervisningssted på Kystvejen, men det bedste af det mulige. Skolen arbejder for, at undervisere som skal arbejde på Kystvejen, i videst mulige udstrækning ikke skal undervise på andre af skolens undervisningssteder den samme dag. Som en del af etableringen af et godt studiemiljø arbejdes bl.a. for en god indretning og for muligheder for køb af mere enkle 5

6 fornødenheder. Kursister forventes tillige at anvende den nærliggende Maskinmesterskoles kantinefaciliteter i Borggade. Lokalerne er fine, men der forventes dog nogle udgifter til etablering. Beslutning Bestyrelsen godkendte indstillingerne 6

7 5. Status vdr. undervisningen på Samsø efter tre år Sagsfremstilling Skolens bestyrelse besluttede i slutningen af 2006, at undervisningen på Samsø integreres i skolens samlede økonomi som et undervisningssted, men at bestyrelsen efter de første tre år med ansvar for VUC-undervisning på øen også ønskede en separat redegørelse vdr. den samlede økonomi for denne undervisning. Dette skete, fordi det måtte forventes, at det lave befolkningstal på øen fortsat ville betyde små holdstørrelser og derfor en urentabel drift af en VUC-undervisning, der er baseret på ensartede takster for hele Danmark. I den amtslige tid havde VUC Samsø meget fordelagtige særvilkår. Skolen fremlægger derfor en redegørelse vdr. de første tre år med VUC Århus på Samsø, nemlig årene 2007, 2008 og Materialet består af to dele, der kort kommenteres nedenfor. Økonomien overskud/underskud årskursister 15,2 13,9 16,1 Det ses af ovenstående og af bilagene, at underskuddet for 2009 udgør kr ,-, hvilket er et fald i forhold til 2008, hvor underskuddet var kr Opgørelsen vdr. 2007, som bestyrelsen så ved MØDE 8 den 3. september 2008 (referatet side 13), udviste et overskud på kr ,-. Men 2007 var et overgangsår, hvor staten ydede engangstilskud, og skolens vurdering ved dette møde var, at de efterfølgende år ville udvise et underskud i størrelsesordenen kr ,- Det er skolens opfattelse, at det med den spredning af opgaverne, der er på Samsø, og på basis af øens demografi, fortsat ikke vil være muligt at drive en VUC-aktivitet, der giver overskud. Det forventede vi også ved overtagelsen i Bl.a. derfor er aktiviteterne integreret i skolens øvrige økonomi, der er robust nok til at kunne løfte opgaven på øen. VUC Århus på Samsø. Nutid og fremtid Vedlagt punktet er endvidere en statusbeskrivelse af VUC-opgaverne på Samsø og et bud på de kommende års udfordringer. Materialet er udarbejdet af inspektor Cecilia Holmquist Andersen. Det fremgår af redegørelsens afsluttende bemærkninger, at fusionen mellem de to ulige parter, Danmarks mindste VUC på Samsø og et af Danmarks største VUC er, VUC Århus, uligheden til trods eller måske snarere på grund af den er en fordel for VUC-undervisningen på Samsø. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen drøfter økonomi og redegørelse i forhold til skolens uddannelsespolitiske opgaver at bestyrelsen på den baggrund godkender, at undervisningen på Samsø videreføres som beskrevet i redegørelsen at undervisningen på Samsø revurderes igen efter yderligere tre år Drøftelse Kort drøftelse. Ledelsen supplerede med bemærkninger om blandt andet kursistgruppe, muligheden for fagelementer samt mulighederne for undervisning uden for turistsæsonen. Det 7

8 er ledelsens vurdering, at der kan forventes en stabilitet i den nuværende søgning, men at mulighederne for en markant øget aktivitet ikke er til stede. Frits Andersen orienterede kort om, at VUC er en af de eneste muligheder på Samsø for at øens beboere kan løfte uddannelsesniveauet. På spørgsmål fra Frits Andersen oplyste Preben Clausen, at det særlige tilskud fra Undervisningsministeriet på kr. årligt til driften af VUC på Samsø, godt kan gøres til genstand for anmodning om forhøjelse. Det er naturligvis uvist om ministeriet vil imødekomme en anmodning, men skolen kan godt fremsætte den. Susanne Dombernowsky orienterede om, at skolen i september 2009 havde planlagt gennemførelse af en uddannelsesmesse i samarbejde med Jobcentret på Samsø, men at denne blev aflyst. Skolen arbejder løbende for etablering af samarbejde med diverse interessenter. Bestræbelserne herpå afpasses dog inden for de begrænsede ressourcer der er til rådighed, udmålt i forhold til omfanget af undervisningen på Samsø. Per Lund bemærkede, at regnskabet er konstrueret, da VUC på Samsø er et undervisningssted på linje med skolens øvrige undervisningssteder og dermed indgår som en del af VUC Århus samlede budget. Underskuddet må forventes at være lidt større grundet udgifter til husleje. Udgifterne til husleje udgør kr ,- årligt. Beslutning Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning med bemærkninger om, at der gennemføres en revurdering af undervisningen på Samsø om 2 år og ikke 3 år som anført i indstillingen. Desuden ønsker bestyrelsen en fokus på de udgifter ved Samsø-undervisningen, som ikke er direkte undervisningsrelaterede. Ved revurderingen om 2 år udarbejdes i det omfang det er muligt, et selvstændig regnskab svarende til det nuværende. Endvidere opfordrede bestyrelsen til, at skolen fortsætter med at søge samarbejde med Jobcentret og arbejdsmarkedskontoret. 8

9 B. Pædagogisk kvarter Tema: 2-årigt HF på VUC Århus status og perspektiver v/uddannelseschef Mette Jespersen Uddannelseschef Mette Jespersen orienterede om erfaringer med HF2 samt overvejelser for fremtiden. Hovedpunkter fra orienteringen: Organisatorisk - skolen indgår i et forpligtende samarbejde med 3 andre Århus skoler - fælles optag og fordeling af kursister. Kvalificerede ansøgere skal optages - erfaringsudveksling og gensidig læring såvel administrativt som pædagogisk - VUC har en stor palet af fag og kan tilbyde stort set alle fag i modsætning til mindre skoler - 2-årigt HF udgør ca. 13 procent af HF fladen og er en mindre del af det samlede udbud - stiller nye udfordringer til bygninger, og der sker en anden udvikling af de sociale relationer i klasserne, end skolen er vant til fra enkeltfag Status på søgning der er optaget 142 hvoraf stort set alle havde VUC som 1. prioritet - arbejder for at styrke optaget til HF-science. P.t. er der 18 tilmeldte og der regnes med flere og gerne kvinder - søgemønstret er forskelligt fra skole til skole. Vores profil som en skole for de lidt ældre unge har givet en gennemsnitsalder på 22,1 år på de optagne denne aldersgruppe er netop VUC Århus målgruppe Erfaringer og perspektiver - frafald det første år af årgang 09 er på 26,8 procent svarende til landsgennemsnittet for 2-årigt HF. Af disse er flere blevet sluset ind i enkeltfag - enkelte oplevede det for krævende at gennemføre 2-årigt HF - der er stor vækst på skolen, og både personale og lokaler skal kunne følge med - lærerrollen er anderledes, og klasselærerbegrebet skal læres og udfoldes - erfaringer fra 2-årigt HF kan adopteres af enkeltfagsfladen i det omfang det giver mening Herefter drøftede bestyrelsen HF2. Blandt andet blev samarbejdsfladerne med Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen drøftet. Endvidere drøftedes forskellen mellem egentligt frafald og så skift til anden uddannelse. Flere af kursisterne på HF 2 har afbrudte forløb bag sig, hvorfor det for disse kursister er ekstra vigtigt, at de opnår at gennemføre forløbet på VUC Århus. Et skift fra 2-årigt HF til enkeltfag internt på skolen kan derfor være et positivt tilvalg snarere end et frafald. Skolen arbejder desuden for glidende overgange mellem AVU og HF, og kursister, der har gennemført et fuldt AVU forløb, har ret til optag på HF. 9

10 6. Status på strategiplan 2012 Sagsfremstilling Den nuværende fireårige strategiplan blev vedtaget af bestyrelsen på MØDE 7 den 27. maj Der blev gjort status over det første års arbejde med strategiplanen ved MØDE 12 den 2. juni Ved dette møde konstaterede bestyrelsen, at skolen efter første år: - havde gennemført 7 af de 23 initiativer - var i gang med yderligere 15 initiativer - endnu ikke havde påbegyndt 1 initiativ På den baggrund bad bestyrelsen skolens ledelse justere i strategiplanen, således at de overliggende hovedindsatsområder, som er bestyrelsens hovedinteresse, bliver tydeligere og mere kvantificerbare, og således at strategi og målsætninger er dynamiske og i god balance mellem kvantitative og kvalitative målinger. Efter endnu et års arbejde med strategiplanen, som nu er halvvejs igennem sin fireårige periode, ser status vdr. de 23 initiativer således ud: - alle 23 initiativer er helt eller delvist gennemført, jfr. vedlagte oversigt Arbejdet med strategiplan 2012 i det forløbne år har afsløret, at vores "gamle" strategiplan er blevet indhentet af udviklingen. Den er desuden for kompliceret i sin indre opbygning, for bredspekret i sine målformuleringer og for lidt målelig i sine hovedintentioner, jfr. også bestyrelsens kommentarer hertil ved sidste års status. Udviklingen i søgningen gennem de første snart fire år under selvejet har været markant, og det sætter en helt ny dagsorden for skolen, som strategiplanen ikke er god nok til at opfange. Desuden har de sidste tre års vækst og samtidige spredning i aktiviteterne betydet, at skolen som organisation har brug for en pause til at standse op og reflektere på ny over skolens roller i forhold til omverdenen og over skolens indre opbygning i forhold dertil. Der er derfor behov for en ny, enklere mere konkret og skarpere fokuseret strategiplan, der samtidig er dynamisk, og som levner rum til, at der i hverdagens arbejde er overskud og mulighed for at understøtte også et udviklingsarbejde, der ikke rationalt er tilrettelagt, men som vokser frem af hverdagens arbejde. Enkelheden og det konkrete skal endvidere bidrage til et større ejerskab blandt medarbejderne til strategiplanens indsatsområder. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen tager afrapporteringen vedr. strategiplanens 23 initiativer til efterretning at bestyrelsen beslutter, at Strategiplan 2012 herefter henlægges 10

11 Drøftelse Preben Clausen orienterede om, at skolen som organisation har behov for at standse lidt op og overveje skolens kommende strategiske mål. Udover at den nuværende strategiplan stort set er opfyldt, er der også behov for at udvikle konceptet. Henlæggelsen af strategiplanen med udgangen af indeværende skoleår sker med respekt for de interne og eksterne forhold den er bundet op til, således at intet falder ned mellem stolene. Beslutning Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og besluttede at henlægge strategiplan 2012, jf. ledelsens indstilling. 11

12 7. Ny strategiplan indledende drøftelse Sagsfremstilling Som anført ovenfor under pkt. 6 er det ledelsens vurdering, at der er behov for at erstatte den nuværende Strategiplan 2012 med en ny, der tilgodeser flg. ønsker: - enkel - konkret - systematisk - fokuseret - målbar - dynamisk - bredt ejerskab - forbinder skolens omverden med skolens indre liv Da skolen som kursusinstitution altid vil være i en foranderlig kontekst, er det vigtigt, at strategiplanen ses som en stabiliserende faktor baseret på nogle forpligtende fremtidsspor, der angiver hovedretning, uden at disse samtidig forhindrer, at udvikling og fornyelse også kan vokse frem af hverdagens arbejde. Denne dobbelthed i udviklingen af undervisningen og af skolens egen organisation - de rationelle fremtidsspor over for de selvgroede initiativer - er nødvendig, både af hensyn til kerneydelsen undervisning og af hensyn til dette at bevare og udvikle en for medarbejderne attraktiv arbejdsplads. Der er intet modsætningsforhold imellem dem. Derfor fremlægges til dette møde en skitse til en ny strategiplan, Strategi Planen er tænkt som et diskussionsoplæg til bestyrelsen med henblik på en fælles brainstorm af de få formulerede indsatsområder. Tanken er herefter, at skolens ledelse sammen med medarbejderne til næste møde videreudvikler oplægget til en egentlig strategiplan, der opfylder de ovenfor beskrevne krav. Punktet indledes med en kort gennemgang af udviklingen i søgningen til skolens uddannelser i perioden og af udviklingen i skolens bygningskapacitet. Ledelsen indstiller: at bestyrelsen drøfter de foreløbigt formulerede indsatsområder at skolens ledelse til næste møde fremlægger en ny Strategiplan 2016 Drøftelse Preben Clausen indledte drøftelsen med en gennemgang af skolens udvikling fra Fokus på udvidelsen af undervisningstilbud, økonomi og bygningssituationen. Plancher fra gennemgangen er vedlagt referatet. 12

13 Drøftelse af indsatsområder Ledelsen har udarbejdet 5 udsagn som enkeltstående fokuspunkter ud fra skolens samlede strategi, der samler skolens målsætninger i perioden frem til Udsagnene kommenteres af bestyrelsen. Fem udsagn om VUC Århus P skolens profil i forhold til omverdenen Indsatsområde 1 Vi vil udvikle vore uddannelsestilbud, således at disse yder et selvstændigt og unikt bidrag til mobiliteten i Århus og på Samsø med særligt fokus på overgang til videre uddannelse Bestyrelsens kommentarer: - mobilitet bredt forstået - overvejes om Århus og Samsø skal fjernes skolens bidrag til mobilitet er ikke geografisk bestemt - vigtigt at signalere, at der arbejdes for at bidrage til 95% og 50% målsætningerne Indsatsområde 2 Vi vil som en mindre del af den samlede aktivitet udvikle flere tilbud til beskæftigede og ledige på arbejdsmarkedet med henblik på at styrke deres muligheder for fortsat beskæftigelse eller omskoling. Bestyrelsens kommentarer: - ingen grund til at det er en mindre del - fokus også på virksomheder/virksomhedsforlagt undervisning U undervisningens hverdag Indsatsområde 3 Vi vil tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at flere kursister gennemfører undervisningen og gennemfører den med prøve, og således at deres studieparathed øges. Bestyrelsens kommentarer: - uddannelsesparathed kan indgå, evt. i stedet for studieparathed R ressourcer (menneskelige, fysiske og økonomiske) Indsatsområde 4 Vi vil være en økonomisk velfunderet arbejdsplads i tidssvarende bygninger, som også er udviklingsorienteret og attraktiv og præget af et åbent samspil om den fælles opgave og med rum for den enkelte medarbejder. Bestyrelsens kommentarer: - medarbejdernes ejerskab til strategiplan - forhold mellem kontraktfunderede indsats ( de rationelle mål ) og den udviklende indsats ( grundforskning ) - åbent samspil hvad ligger i det begreb? 13

14 E effekt og dokumentation Indsatsområde 5 Vi vil øge omverdenens og medarbejdernes kendskab til centrale nøgletal for skolens virke og til effekterne deraf med basis i skolens kvalitetsarbejde Bestyrelsens kommentarer: - for ambitiøst mål? - evne til at være i markedet og evne til at regenere sig selv som institution: søgetal, medarbejderrekruttering, fortsat udvikling af nye tilbud, elevtilfredshed. - en forpligtelse til at arbejde udadvendt - kommunikation Beslutning Bestyrelsen drøftede og kommenterede de formulerede indsatsområder og besluttede, at ledelsen udarbejder oplæg til kommentering ved bestyrelsen forud for BS 18 i september. Efter bestyrelsens kommentering af oplæg, udarbejdes materiale til bestyrelsens behandling på BS 18. Bilag: Preben Clausens præsentation som indledning til punktet. 14

15 8. Meddelelser Preben Clausen orienterede om de enkelte meddelelser 1. Den fokuserede skole - udvalgsarbejde vdr. perioden Som bekendt regner skolen fortsat med at overtage hele bygningen i Bülowsgade sommeren 2011, således at de to nederste etager, der p.t. udlejes til Århus Kommune, i efteråret 2011 kan konverteres til undervisningsformål og ibrugtages januar Samlet betyder det nye areal ekstra 10 klasselokaler, og skolens undervisning vil kunne koncentreres på to lige store bygninger. De opstillede pavilloner ( 9 klasselokaler og en kontorpavillon) nedtages, men de to eksterne lejemål (Skt. Pauls Gade og Kystvejen) bevares indtil videre som stødpude. For at sikre skolens undervisning de bedst mulige rammer i de to bygninger har skolen nedsat et udvalget - kaldet interimudvalget - der skal udarbejde scenarier for undervisningens placering i de to bygninger i den mellemliggende periode , indtil det afklares, om skolen kan samles på én eller evt. to adresser. Udvalget afleverer sine anbefalinger den 10. september 2010 og efter en intern høring i skolens organisation og blandt medarbejderne er det planen, at bestyrelsen præsenteres for mulighederne ved MØDE 18 den 28. september. Det valgte scenarie indgår herefter i skolens materiale til Årstiderne Arkitekter, der i efteråret 2010 udarbejder en masterplan for en samling af skolen, jfr. bestyrelsens tidligere beslutning herom. 2. Status vdr. bygningerne Situationen lige nu Skolens bygningskapacitet er presset som ingensinde før. Det skyldes den store tilstrømning til alle skolens tilbud, men især 2-årigt HF, GSK og Flex. Situationen er den samme på andre VUC er. Der er på skolens to grunde nu opstillet 5 pavilloner, der tilsammen rummer 9 klasselokaler og et kontorareal. Desuden udnyttes lejemålet i Skt. Pauls Gade fuldt ud. Løsningen er midlertidig og bestemt ikke optimal. Af de 9 klasselokaler var 4 oprindeligt kun tænkt som midlertidig genhusning af undervisning, mens ombygning af loftet IBS stod på, så reelt er der 4 ekstra eksamenslokaler til rådighed i denne eksamenstermin. Som eksamensskole udfordres skolens lokalekapacitet alligevel så kraftigt i denne eksamenstermin, at det er nødvendigt til de skriftlig prøver at leje mange haller i Århus og til fem mundtlig prøvedage at leje lokaler ude i byen. Årsagerne hertil er mange: samtlige hold skal til prøve skriftlig og eller mundtlig eksamensformerne i gymnasiereformen fra 2005 er meget lokalekrævende (UVM s beregninger af eksamenslokalbehovet er foretaget på basis af et gennemsnitsgymnasium, hvor flere fag er fritaget for eksamen) AVU-reformens nye prøveformer fra 2009 stiller krav om flere lokaler mængden af flex-kursister, der skal til prøve er større end forudsat GSK-aktiviteten er vokset 15

16 Situationen august 2010 Som omtalt ovenfor planlægger skolen et lejemål på Kystvejen pr , der giver skolen adgang til yderligere 3 normalklasser, et mindre undervisningslokale og grupperum m.v. Her placeres politiholdene og koncentrerede GSK-forløb. Situationen august 2011 Forventningen er fortsat, at Århus Kommune fraflytter de to nederste etager i Bülowsgade, så disse kan ombygges til VUC-formål klar til brug Herefter nedtages samtlige pavilloner, og de to lejemål (Skt. Pauls Gade og Kystvejen) bibeholdes som stødpude. 3. Regulering af HF-lærerløn vdr. delt laboratorium 5 år tilbage Det fremgik af referatet fra bestyrelsens MØDE 16 side 6, at regulering af tillæg vdr. delt laboratorium går 3 år tilbage. Dette er ikke korrekt. Reguleringen går tilbage til VUC s Uddannelsespris 2010 gik til bl.a. VUC Århus Ved en højtidelighed i forbindelse med VUC s årsmøde (lederforeningens og bestyrelsesforeningens fællesmøde) mandag den 19. april 2010 modtog projektet Maskinflex den nyindstiftede og fornemme VUC s Uddannelsespris, som uddeltes for første gang. Projektet er et samarbejde mellem VUC Århus, Århus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen i Århus, og de tre projektledere fik overrakt prisen, som - ud over hæderen - er på kr Fra VUC Århus var det lektor Jette Meldgaard Harboe. 5. VEU-Center Østjylland udviklingskontrakt VUC Århus er repræsenteret i centerrådet bag den nye storkonstruktion VEU-Center Østjylland ved bestyrelsesmedlem Erik Højsholt. VEU-Center Østjylland har fokus på virksomhedsrettet efteruddannelse, og centrets ledelse, der er tilknyttet Aarhus Tech, har netop indgået en udviklingskontrakt med staten for årene Af særlig betydning for VUC Århus er ambitionerne om vækst i indsatsområde 2 samspillet mellem FVU, AVU og AMU-uddannelserne, jfr. bilagets side Klassestørrelser på 2-årigt HF GL og DGS har udsendt en opfordring til alle gymnasier og 2-årige HF-kurser vdr. holdstørrlser ved skolestart for nye 1.g er og 1. hf ere. Henvendelsen er vedlagt og vil blive kommenteret under punktet. Susanne Dombernowsky bemærkede, at der optages indtil 30 kursister på hvert hold, dog således, at der i suppleringsperioden (de første 3 uger) kun suppleres op til 28 kursister pr. hold. 7. Brochuremateriale Vedlagt dagsorden er et udpluk af skolens brochuremateriale vdr. skoleåret Bilag: 1. Pressemeddelelse vdr. VUC s Uddannelsespris VEU-Center Østjylland. Udviklingskontrakt Henvendelse fra DGS og GL vdr. klassestørrelser 4. Brochuremateriale 16

17 8. Karakterstatistik Alle VUC-folk har oplevet - med en vis beklemthed - at skulle kommentere frække udsagn af typen VUC = Voksne Uden Chance. På denne skole har vi altid vidst, at dette billede er helt forkert. Derfor var det glædeligt, at et af byens lokale dagblade, Stiften, sidste efterår bragte en reportage om skolens arbejde under overskriften VUC skolen for vindere. Artiklen var baseret på kursistinterviews, og overskriften var kursisternes egen. Men nu får vi så også tal på bordet fra Undervisningsministeriets eksamensdatabase vdr. karakterstatistikker for alle gymnasiale uddannelser, der viser flg. billede for vores skole i eksamensåret 2009 vdr. HF: VUC Århus karaktergennemsnit samtlige prøver: 7,2 Med dette snit er skolen helt i top: som nr. 2 ud af 29 VUC er som nr. 3 ud af 97 HF-institutioner som nr. 30 ud af 234 gymnasiale institutioner (i de øverste 12%) Københavns VUC ligger over os. Med dem har vi da også i hverdagen et tæt samarbejde ud fra devisen, at man skal samarbejde med dem, man kan lære noget af. På det gymnasiale område blander de to store VUC er - København og Århus - sig altså med landets - med hensyn til dette ene nøgletal førende skoler - private og offentlige. 17

18 9. Eventuelt Det blev aftalt, at dagsorden med bilag fra og med referatet af og dagsorden vdr. BS 18 fremsendes til bestyrelsens medlemmer elektronisk. 18

19 Underskriftsblad : I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Carsten Riis (næstformand) Erik Højsholt Merete Ipsen Peter Bonfils Pauli Johansen Claus Christensen Frits Andersen Dorte Stockfisch Niels Jørgen Andreasen Marie Røn Ansbjerg Preben Clausen (rektor) 19

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, og Daniel Olling. Fra

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Fredag den 27. marts 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Mette

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Tirsdag den 27. maj 2008 kl. 15-18 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand) (pkt. 1 til og med pkt. 6.c), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Sidsel Homann (pkt. 1 til og med

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. BS møde 32 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Marianne Ping Huang, Peter Hegner Bonfils, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Stine Sofie Jensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Ulrich

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF.

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC torsdag den 28. januar 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Torben Henriksen, Mads Ekstrøm, Camilla Bruun, Erik

Læs mere

Afbud: Hans Halvorsen (formand), Susanne Dombernowsky og Claus Christensen. 1. Referat af møde 13 incl. underskrift... 2

Afbud: Hans Halvorsen (formand), Susanne Dombernowsky og Claus Christensen. 1. Referat af møde 13 incl. underskrift... 2 Referat Deltagelse Til stede: Carsten Riis (næstformand og fungerende mødeleder), Merete Ipsen, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Børge Rasmussen, Sidsel Homann, Erik Højsholt

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. VUC Aarhus BS 24 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Pauli Johansen, Merete Ipsen, Claus Christensen, Frits Andersen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, Fra ledelsen:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Onsdag den 28. januar 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Børge

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse VUC Århus Onsdag den 2. april 2008 kl. 14-16 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Erik Højsholt, Ole Pedersen, Pauli Johansen, Sidsel Homann, Claus

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Jesper Clausen, medlem udpeget af bestyrelsen

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

Protokollat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 7. februar kl Selandia Park Ringsted

Protokollat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 7. februar kl Selandia Park Ringsted Protokollat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 7. februar kl. 17.45-19 Selandia Park 8. 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob Holm Karin Basse Flemming Helsted

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Region Midtjylland Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 29 Region Midtjylland Tingvej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Hans Halvorsen (formand), Pauli Johansen og Merete Ipsen.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Hans Halvorsen (formand), Pauli Johansen og Merete Ipsen. Referat Deltagelse: Til stede: Carsten Riis (næstformand), Mogens Birkebæk, Claus Christensen, Frits Andersen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, Rune Bak Hansen og Daniel Olling.

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Marianne Jerslev, repræsentant for medarbejderne

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Onsdag den 3. september 2008 kl. 14-16 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Sidsel Homann, Erik Højsholt, Ole Pedersen, Claus Christensen,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 30. oktober 2012 Mødedato: 23. oktober 2012 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Deltagere: Afbud: Referent: Kopi til: Medlemmer af Uddannelsesrådet

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Trille Gaarsdal, Susanne Dombernowsky, Per Lund. A. Orientering og konstituering... 2

Fra ledelsen: Preben Clausen, Trille Gaarsdal, Susanne Dombernowsky, Per Lund. A. Orientering og konstituering... 2 Fredag den 9. marts 2007 kl. 13-15 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Sidsel Homann, Erik Højsholt, Pauli Johansen, Claus Christensen, Børge Rasmussen, Niels Jørgen Andresen.

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet)

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Mødets dagsorden: 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Meddelelser 5.

Læs mere

Administrationslederen gennemgik budgettet med tilhørende noter og bilag. Der var enkelte spørgsmål undervejs, som blev besvaret.

Administrationslederen gennemgik budgettet med tilhørende noter og bilag. Der var enkelte spørgsmål undervejs, som blev besvaret. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 26. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 1. september 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Børge

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 18.marts 2010 kl. 14.30 18.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. PriceWaterhouseCoopers ved Niels Villadsen og Hanne Jansfort

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse. CVR:

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse.  CVR: VUC Storstrøms bestyrelse. Bispegade 1 Tlf: 5488 1700 nhe@vucstor.dk 4. august 2016 Dagsorden til bestyrelsesmødet 5. september 2016 kl. 14.00 16.00 Mødet afvikles i lokale h109 i Bispegade 1 i Nykøbing

Læs mere

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2015 Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Formanden indledte med at byde Helle Enkelund velkommen i bestyrelsen.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere