REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/ )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)"

Transkript

1 Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/ ) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 2. oktober 2013 kl på Femøvej 3 i Næstved. Lokale A11. 2 sal i gamle bygning Arne Petersen, Astrid Dahl, Chresten Marstrand, Evan Lynnerup, Gert Svendsen, Jesper Østrup, Jorun Bech, Jørgen Sloth, Marlene Selvig-Hansen, Michael Bang, Michael Kaas-Andersen, Peter Jakobsen, Steen Sørensen, Søren Christensen, Ulla Winther Koch og Tim Christensen. Rektor, Lene Renault (ref.), John Norman Faste modtagere, referent. Ole Marqweis, Bjarne Pedersen, Henrik Holmer, Johnny Damsted Andersen, Lene Andersen og Søren Clausen. Punkt og tekst på dagsordenen Velkommen Intension/Formål Velkommen til Aquahuset. Rundvisning og præsentation af uddannelserne, samarbejdet med DTU, RUC og erhvervslivet. Særligt indlæg om den nye professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship v./michael Bager Ansvarlig/evt. materiale Rektor og campuschef Studieleder Tid 60 Tim Christensen bød velkommen og gennemgik dagens program. Præsentation af Campus Næstved og rundvisning Campus Næstved er beliggende både på Handelsskolevej og Femøvej og bygningskonstruktørerne er som planlagt flyttet fra Haslev til Næstved i sommeren Aktiviteten på Femøvej udvides gradvist, også til at omfatte aftenundervisningen etc. DTU og RUC har lejet sig ind hos EASJ, og DTU rykker ind omkring juletid. Rektoratets controllingfunktion er pt. placeret på Femøvej, da der er pladsmangel i rektoratet på Lyngvej, Køge. Der var rundvisning i Femøvej undervisningslokaler og medarbejderarbejdspladser. PBA i Innovation og Entrepreneurship Studieleder Michael Bager fortalte om den nye top-up bacheloruddannelse i Innovation og Entrepreneurship. Særligt ved uddannelsen er, at man under sin uddannelsestid SKAL oprette egen virksomhed og at praktikdelen sker ligeledes i egen virksomhed. Alle erhvervsakademiuddannelse er adgangsgivende til den nye top-up uddannelse. Første hold starter 1. februar 2014 og der starter et internationalt hold i september Væksthus Sjælland indgår som en aktiv partner i udviklingen. Bestyrelse spurgte til hvem er målgruppen for uddannelsen? MB fremhævede produktions- og servicevirksomheder, som mulige målgrupper for denne uddannelse. Et andet perspektiv er entrepreneurship, som også retter sig i mod eksisterende virksomheder. Der arbejdes også med hvordan Innovation og Entrepreneurship inddrages i Erhvervsakademi Sjællands øvrige uddannelser. I studieordningen er det en del af uddannelsen, at top-up uddannelsen tilbyder specialiserede forløb i fht. IT, teknik og merkantil. Vækstfabrikkerne er en oplagt samarbejdspartner i sær indenfor IT uddannelserne. Ulla Skaarup fortalte, at EASJ netop har gennemført en survey blandt de nye studerende, og her har 47% svaret ja, til at de overvejer at starte egen virksomhed.

2 Side 2 af 7 ORDINÆRT B-MØDE Godkendelse af dagsorden Til godkendelse: dagsorden Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 5 Tim Christensen (TC) bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt. 2. Referat fra sidste møde Til underskrift: referat fra bestyrelsesmøde d Referatet blev udsendt den 25/ Jørgen Sloth har indsendt bemærkninger efterfølgende (angivet med kursiv) Referatet er godkendt, godkendelsesliste underskrives. Referat blev godkendt. Jorun Bech ønsker, at det fremadrettet fremgår af referatet, hvem der har været til stede. 3. EASJ halvårsrapport 2013 Til orientering: Erhvervsakademiets halvårsrapport Ressourcechefen redegør for udviklingen i 1. halvår 2013 og orienterer om forventninger til årets resultat. Der orienteres om processen og principperne for arbejdet med budget 2014 og der gives en status på arbejdet med at placere likvidbeholdningen optimalt. Formanden Bilag 2.1. Referat fra Ressourcechefen Bilag 3.1. Halvårsrapport 2013 og budgetprincipper Halvårsrapporten drøftes og tages til efterretning. Budgetprincipperne drøftes og vedtages. Ressourcechef John Norman præsenterede halvårsregnskabet for bestyrelsen. Resultatopgørelsen viser, at vi er tab på debitorerne er en negativ tendens, og der arbejdes på en bedre opfølgning i rektoratet. Mht. de finansielle indtægter har EASJ ingen renteindtægter, men der arbejdes på en ny løsning. Der er indhentet 2 tilbud og et 3die er på vej. Likviditeten er ved at finde sit leje efter spaltningen. Det overordnede resultat ser positivt ud, aktuelt er EASJ lidt foran i forhold til budget. Der var ingen spørgsmål fra bestyrelsen. John Norman gennemgik EASJs budgetprincipper. Disse er udarbejdet for at sikre en ensartet forståelse af budgetstrukturen i hele EASJ. Af det udleverede materiale fremgår det, at takstudviklingen, og derved den samlede indtægtsnedgang er omkring 8% frem mod Det skal bemærkes, at taksterne på efter- og videreuddannelsesområdet rammes særligt hårdt. 6 ugers selvvalg og SVU rammes ligeledes på finansloven. Alle aktiviteter er aktivitetsbudgetter, og internationale aktiviteter skal budgetteres i henhold til Code of Conduct. Både de internationale uddannelser samt efteruddannelsesudbud prisfastsættes i et fælles priskatalog. Michael Bang spurgte til, hvordan der budgetteres aktiviteter, når indtægten ikke kommer tidstro. JN fremhævede, at der udregnes en timepris og de budgettere hvad en aktivitet er værd uanset hvornår indtægten kommer. MKA spurgte om der er budgetteret med en buffer. Det er der ikke.

3 Side 3 af 7 Søren Christensen spurgte om der: tages højde for at man kan oprette uddannelsesudbud, som ikke nødvendigvis er rentable, men for at sikre også små miljøers opretholdelse. SC henviste til garantihold (efteruddannelse). JN nævnte, at det ikke indgår i budgetmodellen og USK fremhævede, at hele EASJs strategi, og derfor også budgettet, tager hensyn til at også udbud med forholdsvis lille optag kan gennemføres. TC fremhævede, at en del af EASJ legitimitet bunder i at vi har en forpligtelse i forhold til uddannelsesdistribution i hele regionen. Bestyrelsen godkendte budgetprincipperne 4. Orientering fra FU og rektor Orientering fra Forretningsudvalgets møde den 11/ bl.a.: - Orientering fra formanden, bl.a. om arbejdet i EA Bestyrelsesforeningen - Orientering fra rektor om perioden 21/ / Orienteringerne tages til efterretning Formanden og rektor Bilag 4.1. Rektorrapport Tim Christensen orienterede fra FUmødet og EA bestyrelsesforeningen, hvor fokus har været på den nye lov om erhvervsakademier, herunder sammensætningen af de nye bestyrelser. Ulla Skaarup orienterede om den forgangne periode bl.a. sommerens arbejde med OK13 og de ændringer overenskomsten medfører. EASJ styrker ledelsesniveauet med fuldtidsansatte studieledere for at understøtte denne proces. Ansvaret for det tværgående udviklingsniveau lægges hos Campuscheferne. Der udarbejdes campusorienterede strategiske handlingsplaner med afsæt i de tværgående handlingsplaner Vi har et meget fornuftigt optag, som ligger lidt højere en sidste år. Optaget på de tekniske uddannelser har været rigtig flot. Efteruddannelsesområdet er uvist da SVU etc ikke er endeligt afklaret. EASJ arbejder med at udbygge paletten af nye tekniske efteruddannelsesudbud. AU i hygiejne og teknik er godkendt, men AU i ernæringsteknologi er endnu ikke afgjort. Også på efteruddannelsesområdet er staben i rektoratet styrket. Jesper Østrup spurgte til ledelsesorganiseringen der er meget fokus på styring i rektoratet. USK: vi har valgt, at de 5 campuschefer har et tværgående ledelsesansvar for uddannelserne, herunder den pædagogiske udvikling. JØ synes, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det fremgår af organisationsdiagrammet og at uddannelsesudviklingen kommer mere frem Udvikling af studiemiljøer Til orientering og beslutning: Siden den 20. juni har etableringen af EASJs campusmiljøer primært været fokuseret på flytningen fra Haslev til Næstved, på løbende revision af driftaftaler herunder igangsættelse af ejerforeningsarbejdet og budgetter i samme, indgåelse af lejemål i Nykøbing og uddybende arbejde med en indstilling til henhv. grundreservation og køb i Køge og en mulig samling af aktiviteterne i Roskilde. Rektor og ressourcechef Bilag 5.1. Orientering om udvikling af studiemiljøer i 5 byer 45

4 Side 4 af 7 Orientering Campus Slagelse Se bilag 5.1. Bl.a. om Vision Slagelse og arbejdet i ejerforeningen på Bredahlsvej. orienteringen tages til efterretning Bilag 5.2. Kravspecifikation med succeskriterier Orientering Nykøbing F Se bilag 5.1. Bl.a. om nye samlede lokaler til EASJ uddannelserne og overvejelserne om den fremtidige placering af Installatøruddannelsen. orienteringen tages til efterretning Orientering Næstved Se bilag 5.1. Bl.a. om flytning af uddannelser fra Haslev til Næstved, og arbejdet med Campus Næstved ved stationsgrunden ( Mærk Næstved ) orientering tages til efterretning Orientering og beslutning Køge Se bilag Bl.a. om lokalplansforslag for Campus Køge og mulighed for køb af reserveret grund til EASJ. På baggrund af kombinationen af de nuværende lokaleforhold i Køge, de store udviklingsplaner for området og en meget fordelagtigt pris for køb af grund til udvikling af EASJ i Køge beslutter bestyrelsen at rektor kan lægge en interessetilkendegivelse til Køge Kommune nu mhb. På erhvervelse af grund når lokalplan er vedtaget og salget kan foretages. Orientering og tydeliggørelse af processen om beslutningsgrundlaget for Roskilde Se Bilag 5.1. Bl.a. om status på arbejdet med de 3 scenarier for EASJs placering i et bynært miljø og processen frem til det af Forretningsudvalget foreslåede ekstraordinære bestyrelsesmøde den 29. oktober Bestyrelsesformændene for UCR og RHS har anmodet EASJ bestyrelsesformand om yderligere tid til at belyse scenariet om EASJs fortsatte lejemål af lokalerne på de to skoler, hvorfor en beslutning udsættes. Bestyrelsen drøfter den yderligere belysning af scenarierne for EASJ i Roskilde og beslutter den videre proces som foreslået af forretningsudvalget, dvs. et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29/10, hvor den endelige beslutning træffes. Ulla Skaarup orienterede om Jørgen Sloths anmodning om at endelig stillingtagen til de 3 scenarier for EASJs placering i Roskilde blev udskudt til et ekstraordinært møde, da scenariet

5 Side 5 af 7 for RHS/UCR ikke er velbeskrevet. Derfor indgår RHS/UCR scenariet ikke i materialet, der arbejdes pt. på at færdiggøre dette til det ekstraordinære møde er den 29/10 (udsendes den 25/10, med mulighed for mail tilkendegivelse senest den 28/10). Ulla Skaarup præsenterede fremdriften i alle campusbyer med fokus på etablering af attraktive og synlige studiemiljøer:. Slagelse: Der arbejdes med en Visionsplan Slagelse for at udbygge området ved stationspladsen til de videregående uddannelser. SDU og UCSJ først og fremmest. EASJ indgår i drøftelser om hvordan byggeriet og udviklingen af området tager højde for EASJ evt. behov for fællesaktiviteter, erhvervslivskontakt mm. Pt. er der ingen planer om at flytte fra Bredahlsgade, hvor alle ASJ uddannelserne er samlet, og vi har en synlig placering. Nykøbing: EASJ uddannelserne får til huse i bygning C på Bispegade. Installatør uddannelse ligger stadig på Kringelborg Allé, og det overvejes hvorvidt placeringen er optimal i forhold til den kommende akkreditering.. Næstved: De tekniske uddannelser er samlet (inkl. IT) på Femøvej, og de merkantile uddannelser ligger pt. på Handelsskolevej. De fremtidige muligheder i scenariet ved Næstved Station kræver, at Handelsskolevej kan blive solgt. Køge: Der er en lokalplan for området omkring Lyngvej til høring, for at området udlægges som Campusområde USK er bekymret for støjniveauet i fbm. udbygning af jernbanen, som løber tæt ved EASJs Campus Køges lokaler. Der er indstillet til beslutning på dette bestyrelsesmøde, at EASJ reserverer en grund på campusområdet. Vi ser, at der er et grundbehov for m2 og prisen er 500 DKK pr. m2. I lokalplanen er krav om, at man skal bygge op til 4. sals højde, og der ligger også nogle bindinger i forhold til fælles parkering, fælles arealer mm. Roskilde: Der har været en dialog mellem EASJ bestyrelse formand og Roskildeskolerne direktører og bestyrelser. Der er behov i EASJ for et stærkt uddannelsessted i Roskilde. De afdækkede scenarier, som blev præsenteret tidligere er: Maglegaardsvej/Bakkesvinget, Musicon og Maglegaardsvej 2. Musicon: forventet en investering omkring 193 mio og med en tidshorizont med indflytning januar Maglegaardsvej 2: forventet investering omkring 180 mio, men mulighed for udmatrikulering. Tidshorizonten er mulig indflytning ca. december Maglegårdsvej 8/Bakkesvinget er ved at blive yderligere beskrevet. Finansieringsmuligheder er undersøgt, og der er afgivet et indikativt lånetilbud på omkring 172 mio. EASJ forventer at indgå lejemål på Bakkesvinget/Maglegårdsvej 8 frem til udgangen af 2015 (som angivet i spaltningsaftalerne). Chresten Marstrand: spurgte om placeringen giver anledning til nye overvejelser omkring udbudsplaceringen af uddannelserne. Ulla Skaarup forespurgte bestyrelsen hvilke konkrete ønsker der var til det materiale der skal udsendes senest den 25/10 for at kunne træffe en beslutning omkring den fremtidige placering i Roskilde? Tim Christensen: Bestyrelsen forventer indblik i driftsudgifter og overvejelser om hvor de studerende vil trives bedst. Mikael Kaas Andersen: forventer oversigt over etablerings- og driftudgifter, overvejelser om et samlet studiemiljø og mulighederne for yderligere udvikling/udvidelser. MKA anførte

6 Side 6 af 7 endvidere overvejelser om holdningen i den kommende nye bestyrelse. Evan Lyhnerup: fremhæver, at det er vigtigt at beslutningsgrundlaget er tilstrækkeligt. Tim Christensne bemærkede at Maglegaardsvej 2 er kun en mulighed, hvis den besluttes nu. Astrid Dahl behøvede ikke yderligere materiale, da det er velbeskrevet, at EASJ af hensyn til en selvstændig udvikling skal bygges nyt eller købes en grund med bygninger. Søren Christensen ønsker at se overvejelser om udviklingen i studenterandelen - vil vi kunne fastholde vores aktuelle niveau eller er der et vækstbehov. Steen Sørensen fremhæver at det kan være en pointe at lægge sig sammen med de videregående uddannelser. Mikael Kaas Andersen ønsker EASJ placeret i nærheden af de erhvervsrettede uddannelser. Tim Christensen afførte, at prognoserne viser at ungdomsårgangene vokser, og at flere skal uddannes, derfor skal der være vækstmuligheder. Ulla Skaarup erindrede om at bestyrelsen tidligere har peget på en bynær placering. EASJ står foran en eventuel forlængelse af aftalerne med UCR og RHS, hvilket gør at der gerne skal en hurtig afklaring. Bestyrelsen godkendte at EASJ køber en grund i Campus Køge og afventer indstilling til beslutning på ekstraordinært møde den 29/ Næste møde Ekstraordinært møde den 29/10 kl i Køge. Næste ordinære møde den 17. december kl i Køge 7. Evt. Frokost Frokost serveres i restauranten Molina i Aquahuset. 45 SEMINARPROGRAM Fokus på Erhvervsakademiets Strategiske Handlingsplaner for , herunder især arbejdet med IA/kvalitetspolitik Orientering om de 9 tværgående handlingsplaner og arbejdet med campusplaner for Særligt fokus på bestyrelsens rolle i forhold til Institutionsakkreditering og udarbejdelse af en kvalitetspolitik Efter oplæg og præsentation indhentes input og synspunkter fra bestyrelsen i forhold til en kommende (overordnet) kvalitetspolitik Rektor m.fl. 45 Ulla Skaarup orienterede om status på kvalitetsarbejdet og hvorfor det var vigtigt med bestyrelsesinddragelse. Bestyrelsen drøftede afrapportering af kvalitetsniveauet og de forskellige redskaber til dette. Der vil blive arbejdet med standarder for de enkelte kvalitetsområder, der måles på tilfredshed og trivsel, der måles på undervisningskvalitet og der arbejdes med Hånd i Hanke processer for de enkelte uddannelser udviklingsniveau og muligheder. De mange input fra bestyrelsen inddrages i det kommende arbejde med institutionsakkreditering og den kvalitetspolitik der skal udarbejdes/revideres.

7 Side 7 af 7 SEMINARPROGRAM Nyt lovgrundlag, ny bestyrelse og nye uddannelsesudvalg Oplæg om Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser Og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der pt. er i høring. Formanden og rektor m.fl. 5 Bestyrelsen drøfter ideer til: - Hvordan processen kan gribes fornuftigt an? Hvordan får vi de bedste bestyrelsesmedlemmer ind? - Hvordan snitter vi uddannelsesudvalgene og sikrer engagement og effektivitet? - Henstillinger til den nye bestyrelse hvad bliver det vigtigste at arbejde videre med? Ulla Skaarup orienterede om punkterne i den nye lov. Især den ændrede bestyrelsessammensætning gav anledning til gode input til formanden (og det udvalg, der skal nedsættes meget snart) Tim Christensen har overvejet forskellige modeller f.eks. finansiel institution, aftager, arbejdsgiver, repræsentant med markedsføringsekspertise, Arbejdsmarkedets parter (TL, DI, LO etc.). Overvejelserne går ligeledes på hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have (9 eller 13) og omfanget af selvsupplerende pladser. Enighed om at det er vigtigt med en række komplementerende egenskaber hos medlemmerne, således at virksomhedens bedste bliver tilgodeset. Ulla Skaarup ønskede input omkring sammensætning af uddannelsesudvalgene, hvor der i den nye lov gives friere tøjler til at sammensætte disse mere fleksibelt efter de lokale uddannelsers behov og bedste. Der var forslag om at kun kvalificerede og engagerede medlemmer skulle deltage. Der var ønske om en tæt sammenhæng med bestyrelsen og at møder med temaer, som alle kunne forholde sig til var at foretrække. Uddannelsesudvalgene kan indgå i et stort tværgående netværk, der vælger og arbejder med temaer af relevans for flere. Der var forslag om internationale medlemmer til at støtte uddannelsernes internationalisering. Se mange input inddrages i det kommende arbejde med ny bestyrelse/nye uddannelsesudvalg.

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi,

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere