VIA University College Harald Mikkelsen M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College Harald Mikkelsen M"

Transkript

1 Mødereferat Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: Tid: Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark Horsens Hans Werner Jacobsen Den jydske Haandværkerskole Henrik Øelund M Ingeniørhøjskolen i Århus Jan Erik Elgaard M Learnmark Horsens Hans A. Sørensen M Medarbejderrepræsentant Pia Vendelbo M Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Kirsten Holmgaard M Mercantec Ejner Bank Andreasen M Region/kommuner Anders G. Christensen M Skive Handelsskole Niels Yde M Skive Tekniske Skole Ann K. Østergaard M Skive Tekniske Skole Otto M. Jakobsen M Tradium John Jeppesen M Tradium Tage Andersen M Teknisk Skole Silkeborg Svend Skov Jensen VIA University College Harald Mikkelsen M Rektor Lis Randa Vicerektor Anders Graae Rasmussen Økonomichef Hanne Juul Statsautoriseret revisor Henrik Holst Afbud Bygholm Landbrugsskole Kaj Aage Højgaard Den jydske Haandværkerskole Benny Yssing M Handelsskolen Silkeborg Torben Jessen M Skive Handelsskole Bill Pharsen M Teknisk Skole Silkeborg John Staal Viden Djurs Ole Svit M Ikke mødt Region/kommuner Mette Rohde Terp M Viden Djurs Inge Didriksen Referent Inger Christensen

2 Bilag Vedlagt mødeindkaldelse: Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde Bilag 2: Årsregnskab 2013 Bilag 3: Revisionsprotokollat 2013 Bilag 4a+b: Uddannelsesudvalg Bilag 5a+b: Nye udbud Eftersendt: Bilag til punkt 5, økonomi (Update med generel orientering) Udleveret på mødet: Årsrapport 2013 Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Forslag til Danias kommende uddannelsesudvalg Artikel, uddannelsesministeren DAGSORDEN (rækkefølge tilrettet på mødet) 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde Bilag 1 3. Økonomi a) Årsregnskab 2013 Bilag 2/Hanne Juul b) Revisionsprotokollat Bilag 3/Henrik Holst c) Økonomiopgørelser Hanne Juul d) Udviklingskontrakt Lis Randa 4. Vedtægtsudvalgets indstilling til bestyrelsessammensætning John Jeppesen 5. Oplæg til ny vedtægt Lis Randa 6. Resultat af Ennova brugertilfredshedsanalyse 2013 Lis Randa 7. Uddannelsesudvalg fremadrettet Bilag 4a+b/Lis Randa 8. Justerede retningslinjer for nye udbud Bilag 5a+b/Lis Randa 9. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Lis Randa/John Jeppesen 10. Eventuelt Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 2 af 7

3 Ad 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Økonomipunktet blev flyttet op som punkt 3 på dagsordenen. Der var ikke øvrige kommentarer til dagsordenen, som herefter blev godkendt af bestyrelsen. Ad 2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde Der har ikke været indsigelser til referat af John Jeppesen tilføjede, at arbejdet med Danias Mission og Vision vil blive videreført i den nye bestyrelse. Det samme er gældende for implementering af Danias strategier. Herefter blev referatet formelt godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside. Ad 3. Økonomi Årsregnskab 2013 Revisionsprotokollat Økonomiopgørelser Udviklingskontrakt Hanne Juul fremviste og kommenterede årsrapportens resultatopgørelse, aktiver, passiver og pengestrømsopgørelse. Vi lander på en omsætning på 124 mio. kr., som sammenlignet med 2012 viser en stigning på ca. 15 mio. kr. Hanne Juul gennemgik resultatopgørelsens poster sammenlignet med Vi lander på et resultat på kr., der afviger positivt med kr. i forhold til budgettet, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Danias materielle aktiver på 84 mio. kr. viser en stigning på ca. 48 mio. kr. i forhold til 2012, hvilket kan henføres til køb af ejendommene i Randers og Skive. Deposita er steget til 671 tkr., og det skyldes indskud til udlejer i Silkeborg, da vi har overtaget lejemålet fra Silkeborg Handelsskole. Alt i alt beløber Danias aktiver sig til ca. 103 mio. kr. mod ca. 74 mio. kr. i Danias egenkapital er steget med årets resultat fra 19 mio. kr. i 2012 til 22. mio. kr. Realkreditgælden er steget med ca. 27 mio. kr., da der er optaget lån i ejendommen Minervavej 63. Den kortfristede gæld er faldet lidt til 34,2 mio. kr. Pengestrømsopgørelsen bærer præg af, at vi i forbindelse med ejendomskøbene har nedbragt vore likvider samt købt inventar for ca. 4 mio. kr., alt i et fald i likviditeten fra 34,3 mio. kr. i 2012 til 13,1 mio. kr. i Revisionsprotokollat Herefter orienterede statsautoriseret revisor Henrik Holst om indholdet af revisionsprotokollatet. Henrik Holst kunne konstatere, at når man kigger tilbage, er skolen kommet rigtig godt igennem de seneste to år efter overgang til classic. Økonomiafdelingen har fundet sit fodfæste i sin nuværende medarbejderstab, og der er godt styr på regnskaberne. Den systemmæssige opsætning af adgangsrettigheder til SLS har stadig en svaghed, som akademiet ikke for nuværende selv kan løse, men som alene kan foretages af økonomistyrelsen for samtlige institutioner, der anvender SLS. Revisor konkluderede, at den udførte revision ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger. Økonomiopgørelser Hanne Juul gennemgik de interne økonomiopgørelser Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 3 af 7

4 Vore personaleomkostninger er ca. 85 mio. kr., hvilket er ca. 10 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes, dels øgede lønomkostninger i forbindelse med udmøntning af udviklingsmidlerne, dels at vi har haft større medarbejderforbrug pga. vækst samt udgifter som følge af den nye stillingsstruktur/lektorbedømmelse samt nulstilling af overtid og afspadseringspulje. Vi har en besparelse på driftsomkostningerne på ca. 5 mio. kr., hvilket dels skyldes besparelse på huslejer i Randers og Skive og dels, at vi har udmeldt til afdelingerne, at de skulle være sparsommelige. Resultatet på 2.8 mio. kr. er kr. bedre end det oprindelige budget. Hanne Juul viste oversigt over udvikling fra realiseret 2012/2013 til budget Bestyrelsen havde ingen kommentarer hertil. Danias likviditet er faldet betydeligt på grund af investering i de to ejendomme i Randers og Skive. Vi har fortsat et lånetilbud liggende fra Nykredit vedr. ejendommen i Skive, og vi overvejer, om vi skal indfri det. Hanne Juul fremviste oversigt over Danias investeringer i 2013, som beløber sig til 49 mio. kr. og med et træk på likviditeten på 19 mio. kr. Hanne Juul viste grafer over Danias fuldtidsstuderende realiseret 2012/2013, sammenholdt med budget 2014, som totalt viser en stigning fra 1427 til ca studerende. Vi har især oplevet en stigning på datamatiker og handelsøkonom, men derimod et fald på uddannelserne serviceøkonom, markedsføringsøkonom, installatør og optometristerne. Oversigten over fuldtidsstuderende, opdelt på tekniske, merkantile og PB samt AU, viser, at vi forventer en pæn stigning på KVU uddannelserne i 2014 og samme optag på PB uddannelserne som Der budgetteres i samarbejde med partnerskolerne med et fald i optag 2014 i forhold til både 2011 og Anders Graae Rasmussen begrundede dette i en generel stagnation på efteruddannelsesområdet, herunder bortfald af 6 ugers forløb for ledige. Hanne Juul fremviste benchmark med alle akademier 2012 med udvalgte nøgletal til sammenligning. Her kan vi se, at omkostninger til undervisningens gennemførelse ligger højere i Dania end øvrige akademier. Det kan henføres til, at vi har stor geografisk spredning, der kan gøre det svært at optimere holdstørrelser, samt at Dania lægger stor vægt på kvalitet i undervisningen. På nøgletallene markedsføring, ledelse og administration samt bygningsdrift ligger Dania til gengæld lavere end gennemsnittet for akademierne. Vi har p.t. ikke set de gennemsnitlige tal for alle akademier for På spørgsmål herom, oplyste Hanne Juul, at nøgletallene er baseret på totale omkostninger for de forskellige områder, delt med totale antal årselever. Udviklingskontrakt Lis Randa oplyste, at vi som noget nyt i år også har skullet opgive målopfyldelsen af udviklingskontrakten som en integreret del af årsrapporten. Vi har i år nået en opfyldelsesgrad på 94,6 %, som vi betragter som tilfredsstillende. Ud af 21 områder har vi opfyldt de 18. Lis Randa kommenterede de tre ikke/delvist opfyldte områder. Der var ingen kommentarer til Regnskab 2013, som herefter blev godkendt af bestyrelsen. Ad 4. Vedtægtsudvalgets indstilling til bestyrelsessammensætning John Jeppesen redegjorde for forudsætningerne for vedtægtsudvalgets sammensætning og den proces, der har været forud for udvalgets indstilling til Ministeriet. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 4 af 7

5 Der var på forhånd opstillet en række kriterier for den nye bestyrelses kompetenceprofil fra Ministeriet samt kompetence matrix fra erhvervsakademiernes sekretariat. John Jeppesen havde på bestyrelsesmødet i december redegjort for vedtægtsudvalgets kommende opgave og havde tilkendegivet, at alle var velkomne til at ringe/ e vedr. interesse i og spørgsmål om den ny bestyrelses sammensætning. John Jeppesen kunne henvise til, at udvalget på alle måder havde fulgt de retningslinjer, som var opstillet af Ministeriet i forbindelse med udvalgets arbejde og efter bedste evne havde varetaget den pålagte opgave. Ifølge den nye lov og de udsendte retningslinjer skulle indstilling til ny bestyrelse alene ligge i vedtægtsudvalget, og den siddende bestyrelse skulle således ikke ind og godkende udvalgets indstilling. På samme måde vil det også være den nye bestyrelse, der skal underskrive Danias nye vedtægt. Bestyrelsen gav herefter input og kom med ønsker til den nye bestyrelses sammensætning, og John Jeppesen fastslog, at alle fortsat er velkomne til at kontakte formanden med input og interessetilkendegivelser. Der er intet til hinder for, at den siddende bestyrelse kan sende anbefalinger og gode ideer videre til den nye bestyrelse. Der var fra flere sider generel tilfredshed med, at erhvervsskolesektoren fortsat er repræsenteret i den nye bestyrelse, og John Jeppesen opfordrede i denne forbindelse erhvervsskolerne til, at indgive interessetilkendegivelser, hvis de havde interesse i posten. Den endelige godkendelse af vedtægtsudvalgets indstilling til bestyrelsessammensætning er endnu ikke godkendt i Ministeriet. John Jeppesen har sammen med tre andre bestyrelsesformænd været indkaldt til møde i Ministeriet for at redegøre for de nærmere overvejelser bag udvalgets indstilling, og John Jeppesen orienterede om ministeriets kommentarer til orienteringen. Vi afventer nu den formelle godkendelse, hvorefter den siddende bestyrelse vil blive orienteret, og selve udpegningsprocessen kan gå i gang. Den nye bestyrelse udpeger selv de selvsupplerende medlemmer. På spørgsmål herom gjorde John Jeppesen opmærksom på, at de gældende vedtægter fortsat er gældende frem til , men at den nye lovs regler underkender evt. vedtægtsuregelmæssigheder. Så snart den nye bestyrelse er udpeget, skal denne underskrive den nye vedtægt. På spørgsmål fra de to medarbejderrepræsentanter om valg af medarbejderrepræsentanter orienterede Lis Randa om processen, samt at der efter aftale med H-MIO er lavet procedure med skriftlig afstemning blandt medarbejderne. Den nye bestyrelse er siddende i 4 år. Ad 5. Oplæg til ny vedtægt I den nye vedtægt skal indgå sammensætningen af den nye bestyrelse, og Danias oplæg til ny vedtægt vil blive præsenteret på det første møde i den nye bestyrelse. Der skal også tages beslutning om organisering af arbejdet i den nye bestyrelse. Ad 6. Resultat af Ennova brugertilfredshedsanalyse 2013 Lis Randa fremviste og gennemgik resultaterne fra Ennova brugertilfredshedsanalysen Igen i år er Danias svarprocent den højeste blandt akademierne, 87 %. Alt i alt er det tilfredsstillende, at vi er steget i point score på alle områder siden 2009, og at vi ligger på landsgennemsnittet eller over på alle tre områder, studieglæde, udbytte og loyalitet. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 5 af 7

6 Lis Randa fremviste oversigt over Danias score siden sidst i forhold til undervisning (+2), fysiske miljø (+2), udstyr og materiale (+1), ledelse og organisering af uddannelserne (+1), praktik (0) og socialt miljø, hvor vi er faldet med (-1). Vi skal nu udarbejde opfølgningsplaner på hver afdeling. Ad 7. Uddannelsesudvalg fremadrettet Lis Randa uddelte oplæg til sammensætning af Danias fremtidige uddannelsesudvalg. I forbindelse med den nye lov om Erhvervsakademier er der nu langt større frihedsgrader for ledelsen til at sammensætte udvalgene. Der vil være mulighed for løbende at foretage ændringer i uddannelsesudvalgenes repræsentanter, uden at dette forudsætter ændringer i vedtægten, da sammensætningen af de nedsatte udvalg ikke længere skal fremgå af Danias vedtægt, men i stedet fremgå af vores hjemmeside. Vi skal her oplyse uddannelsesudvalgets dækning samt aftagervirksomheder/organisationer. Endvidere skal vore studenter- og medarbejder repræsentanter med to af hver fremgå. Udvalgenes sammensætning skal endeligt godkendes af den nye bestyrelse og med efterfølgende konstituering inden for de første tre måneder efter tiltrædelse af den nye vedtægt. På de fleste afdelinger planlægges også nedsættelse af Advisory Boards, der skal være et lokalt inspirationsforum. Ad 8. Justerede retningslinjer for nye udbud Pga. tidsnød nåede man ikke dette punkt. Dette tages op i den nye bestyrelse efter konstituering. Ad 9. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Lis Randa og John Jeppesen deltog i sidste uge i et inspirationsseminar for Erhvervsakademierne i København med drøftelse af erhvervsakademiernes sektorstrategi. Lis Randa orienterede fra rektorkollegiets rundbordssamtale med den nye minister Sofie Carsten Nielsen og hendes embedsmænd. Den nye minister agter at videreføre den linje, som Morten Østergaard har lagt, og betonede vigtigheden af et godt samarbejde mellem akademierne og på tværs med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. Hun opfordrede til samarbejde akademierne imellem og ikke konkurrence om de studerende. Der bliver opfordret til i fællesskab at udforme en distributionspolitik at samle udbuddene, hvor det giver mening og at udnytte hinandens styrkepositioner i langt højere grad. Der var en henstilling til de store akademier, at der skulle bakkes op bag de små miljøer, ikke for institutionernes skyld, men fordi det er vigtigt, at der er etableret gode studiemiljøer for studerende uden for de store universitetsbyer. Ad 10. Eventuelt John Jeppesen og Lis Randa takkede bestyrelsen for det gode samarbejde, som vi ser frem til at videreføre i andre sammenhænge. Danias bestyrelse har skullet træffe vigtige beslutninger og har bidraget til at få Dania igennem mange af de udfordringer, vi har stået over for. Lis Randa og John Jeppesen står fortsat til rådighed for eventuelle spørgsmål og input fra bestyrelsens side. Den nuværende bestyrelse fungerer fortsat, indtil den nye bestyrelse tager over Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 6 af 7

7 Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania: John Jeppesen Anders G. Christensen Tage Andersen Hans A. Sørensen Benny Yssing Henrik Øelund Jan Erik Elgaard Harald Mikkelsen Mette Rohde Terp Ejner Bank Andreasen Kirsten Holmgaard Otto M. Jakobsen Bill Pharsen Niels Yde Ann K. Østergaard Ole Svit Torben Jessen Pia Vendelbo Gunner Møller Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 7 af 7

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 19.06.2012-1/1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl. 10.00-12.00 på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere