BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv"

Transkript

1 årsrapport 2011

2 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning som markedets enkleste og BRFkredits produkter og priser som værende blandt de bedste og mest konkurrencedygtige. at obligationsinvestorer vurderer, at de ved køb af BRFkredits obligationer foretager en investering, som giver dem et konkurrencedygtigt afkast. at vores samarbejdspartnere oplever, at BRFkredits produkter er nemmere at formidle, samt at de tilfører kunder merværdi. at sammensætningen af medarbejdere er mangfoldig og at medarbejderne oplever BRFkredit som en sund og attraktiv arbejdsplads. * BRFkredit-koncernen omtales som BRFkredit i det følgende. Indhold 2 Kort om BRFkredit-koncernen 3 Hoved- og nøgletal for BRFkredit 4 Ledelsens beretning 9 Samfundsansvar (CSR Corporate social responsibility) 10 Resultat i forhold til forventning 11 Realkreditmarkedet 13 Forretningsområderne 13 Obligationsudstedelse 18 Risikostyring 25 Medarbejdere 26 Datterselskaber og associerede selskaber 27 Selskabsledelse (Corporate Governance) 30 Bestyrelsens ledelseshverv 33 Direktionens ledelseshverv 34 Erklæring vedrørende Koncernrevisionsudvalget 35 Ledelsespåtegning 36 Intern revisionserklæringer 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 Resultatopgørelse 38 Totalindkomst 39 Balance 40 Egenkapitalopgørelse 43 Pengestrømsopgørelse 44 Basis- og beholdningsopgørelse 46 Noteoversigt 77 Serieregnskaber 79 Ordforklaring 2

3 Hoved- og nøgletal for BRFkredit Beløb i millioner kroner Basis-/beholdningsindtjening samt årets resultat Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Junior Covered Bonds Seniorlån Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat Balance i sammendrag Udlån Obligationer og aktier m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt Udstedte obligationer 1) Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Udvalgte nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone 1,09 1,02 0,72 0,64 1,80 Driftsomkostninger og afskrivninger i pct. af gnsn. udlånsportefølje 0,44 0,38 0,41 0,44 0,45 Årets nedskrivningsprocent 0,2 0,2 0,9 0,3 0,0 Egenkapitalforrentning før skat 1,3 0,2-8,5-5,4 6,8 Egenkapitalforrentning efter skat 1,0 0,1-6,2-4,7 5,5 Solvensprocent 16,0 13,5 13,0 12,3 12,6 Kernekapitalprocent 16,3 13,7 13,3 12,3 10,9 Basiskapital, mio. kr ) Udstedte obligationer er i 2011 og 2010 modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for henholdsvis 85 mia. kr. og 98 mia. kr. 3

4 Ledelsens beretning Bestyrelsen har den 22. februar 2012 godkendt BRFkredits årsrapport for Resumé BRFkredits resultat før skat blev et overskud på 127 mio. kr. i 2011 mod et overskud på 21 mio. kr. i Regnskabet er karakteriseret ved et større afkast af fondsbeholdningen sammenlignet med 2010, faldende basisindtægter fra udlånsvirksomheden som følge af fortsat konsolidering og lav aktivitet på udlånsmarkedet, stigende omkostninger til driften som følge af etablering af egen distribution på privatområdet og stigende kapitalomkostninger. Nedskrivningerne har været svagt faldende sammenlignet med Efter indregning af årets resultat udgjorde solvensprocenten 16,0 ultimo Opgjort alene på kernekapitalen var solvensnøgletallet 16,3 ultimo Solvensbehovet er opgjort til 9,5 pct. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Porteføljen af overtagne ejendomme er faldet med 210 mio. kr. i 2011 og udgør 775 mio. kr. pr. 31. december 2011 mod 985 mio. kr. pr. 31. december Endvidere udviser restancerne fortsat en faldende tendens. BRFkredit indledte i 2011 et samarbejde med Standard & Poor s, der den 12. oktober 2011 tildelte BRFkredit institutratingen A- med outlook Stable og i november 2011 tildelte BRFkredits obligationer udstedt fra Kapitalcenter B og E ratingen AAA. BRFkredit har som følge af ophøret af samarbejdsaftalen med EDC pr. 31. december 2011 arbejdet med etableringen af egen distribution på Privatområdet. Arbejdet hermed forventes afsluttet i løbet af 1. halvår Det er aftalt med EDC, at den enkelte mægler fremover kan henvise kunder til BRFkredit på ikke-eksklusiv basis. BRFkredit har derudover indgået en række nye aftaler om henvisning af kunder med blandt andre Realmæglerne, en række selvstændige mæglere og andre virksomheder med relation til boligmarkedet. 4

5 Bestyrelsen udtaler BRFkredit fik i 2011 et overskud før skat på 127 mio. kr. mod et overskud på 21 mio. kr. i Det er en tilfredsstillende fremgang i resultatet, der især skyldes en positiv beholdningsindtjening, samt svagt faldende nedskrivninger. Resultatet er samtidig præget af udgifter til udvikling af egen distribution på Privatområdet, samt øgede kapitalomkostninger. BRFkredits konkurrencesituation forbedredes i anden halvdel af året. BRFkredits obligationer har fået den højest mulige rating, og ved refinansieringen i december opnåede BRFkredit en rente på den 1-årige rentetilpasningsobligation på linje med konkurrenternes. I prissammenligninger er BRFkredit nu også konkurrencedygtig. Samtidig er BRFkredit kommet langt med etablering af ny distribution på privatområdet, der er blevet godt modtaget blandt kunderne. BRFkredits resultat for 2012 forventes at blive positivt om end på et fortsat lavt niveau. Resultatet er afhængigt af udviklingen i beskæftigelse, renteniveau, beskatning af boliger og i generelle forbrugerforventninger. Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb BRFkredit, Jyske Bank og Sydbank har den 7. februar 2012 indgået aftale om fælles funding af de to bankers lån i privatboliger. Med aftalen kan BRFkredit SDO-finansiere bankernes udlån til privatkunder med tinglyst pant i ejerboliger og fritidshuse inden for lovgivningens regler om fælles funding. Aftalen betyder, at Jyske Bank og Sydbank får endnu en fundingmulighed til deres udbud af låneprodukter med pant i fast ejendom. Aftalen giver pengeinstitutterne mulighed for mod betaling til BRFkredit at lægge udlån over i BRFkredits AAA ratede SDO kapitalcenter E og dermed finansiere en del af deres banklån konkurrencedygtigt. Aftalen sigter mod funding af bankydede boliglån. Alle relationer mellem bankens kunder og banken fortsætter. Indtægter og omkostninger Egenkapital og solvensprocent Porteføljeudviklingen Mio. kr Mio. kr Mia. kr 12 Pct. 18 Mia. kr. 120 Mia. kr Egenkapital (venstre akse) Solvensprocent (højre akse) Kernekapitalprocent (højre akse) Indtægter (venstre akse) Omkostninger (venstre akse) Tab- og nedskrivninger (højre akse) Erhverv Privat Alment Byggeri I alt (højre akse) 5

6 BRFkredits resultat 2011 BRFkredits segmenter BRFkredit består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i to segmenter: 1) Realkredit m.v. 2) Fondsforvaltning Realkredit m.v. Realkredit m.v. omfatter finansielle aktiviteter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv, Alment Byggeri samt aktiviteterne i BRFkredit Bank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen. Basisindtjening før kapitalomkostninger blev i 2011 blev et overskud på 208 mio. kr. mod et overskud på 372 mio. kr. i Basisindtægter fra udlånsvirksomhed består af bidragsindtægter, kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden samt indtægter fra bankudlån og udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i Bidragsindtægterne udgjorde mio. kr. i 2011 mod mio. kr. i Kurtage- og gebyrindtægterne er reduceret som følge af det lavere aktivitetsniveau på realkreditmarkedet. Basisindtægter fra Fonds, der primært består af et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt af posten Øvrige renteindtægter m.v., udgjorde 195 mio. kr. i 2011 mod 234 mio. kr. i I 2011 udgjorde det risikofrie afkast 97 mio. kr., mod 147 mio. kr. i Faldet i basisindtægterne fra Fonds skyldes ikke mindst en lavere risikofri rente i 2011 sammenlignet med Driftsomkostninger inklusive afskrivninger udgjorde 916 mio. kr. i 2011 mod 827 mio. kr. året før. Stigningen kan primært henføres til omkostninger i forbindelse med etablering og udvikling af egen distributionsmodel på Privatområdet samtidig med, at der er afholdt omkostninger i forbindelse med EDCsamarbejdet. Omkostningsprocenten, beregnet som driftsomkostninger og afskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje, udgør 0,44 i 2011 mod 0,38 i Kapitalomkostninger (netto) udgør i alt 365 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 210 mio. kr. på Hybrid Kernekapital, 63 mio. kr. på Junior Covered Bonds samt 92 mio. kr. på Seniorlån. BRFkredit udstedte i april 2010 statsgaranteret seniorgæld i USA på 1,3 mia. US $ med udløb i april Samtidig blev der indgået rente- og valutaswaps til imødegåelse af rente- og valutarisikoen. Swappen er renterisikoneutral set over den 3-årige løbetid. Den store efterspørgsel efter danske statsgaranterede fordringer ultimo 2011 har imidlertid medført et urealiseret nettokurstab på arrangementet på 29 mio. kr. ultimo Kurstabet vil være fuldt indvundet senest ved udløb i BRFkredits segmentregnskab Realkredit Fondsforvaltning m.v. Realkredit I alt Mio kr. m.v. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Fondsforvaltning I alt Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Junior Covered Bonds Seniorlån Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat 33 7 Resultat efter skat

7 Herudover har BRFkredit Bank i 2011 afholdt udgifter til Garantifonden for Indskydere og Investorer (Bankpakke 3 & 4) på 13 mio. kr. Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udviser et svagt fald fra 471 mio. kr. i 2010 til 459 mio. kr. i Driftsvirkningen i 2011 er fordelt med en reduktion af individuelle nedskrivninger på 291 mio. kr., en reduktion af gruppevise nedskrivninger på 85 mio. kr. samt konstaterede tab m.v. på 835 mio. kr. Af konstaterede tab udgjorde værdireguleringer af aktiver 49 mio. kr. (2010: 18 mio. kr.). I gruppevise nedskrivninger har ledelsen afsat ekstra 105 mio. kr., heraf 50 mio. kr. for BRFkredit Bank, udover modelberegnede nedskrivninger. I forhold til det samlede udlån udgør driftsvirkningen af nedskrivningerne 0,2 pct. i 2011, hvilket er uændret i forhold til Af den samlede driftsvirkning vedrører 322 mio. kr. BRFkredit a/s, og 137 mio. kr. vedrører BRFkredit Bank a/s. Driftsvirkningen er fordelt med 295 mio. kr. på privatkunder og 164 mio. kr. på erhvervskunder. De samlede nedskrivninger ultimo december 2011 udgør mio. kr. svarende til 0,8 pct. af det samlede udlån. Heraf udgør gruppevise nedskrivninger 496 mio. kr. BRFkredit giver ikke længere lån til landbrug, skovbrug og gartneri. Der har ikke været behov for at foretage individuelle nedskrivninger på dette lånesegment. Den samlede portefølje af lån til landbrug m.v., udgør 125 mio. kr. Restanceprocenterne udviser et fald sammenholdt med samme perioder dages restancen efter september-terminen 2011 udgør 0,65 pct. mod 1,04 pct. i 2010, og 15-dages restancen udgør 1,90 pct. efter december-terminen 2011 mod 2,53 pct. i september-terminen 2011 (henholdsvis 1,94 pct. og 3,07 pct. i tilsvarende måneder i 2010). BRFkredit overtog i 2011 væsentligt færre ejendomme sammenlignet med BRFkredits beholdning af midlertidigt overtagne aktiver udgjorde 775 mio. kr. ultimo 2011 mod 985 mio. kr. primo året. Der er i løbet af året solgt ejendomme for 980 mio. kr. De midlertidigt overtagne aktiver er i regnskabet maksimalt optaget til markedsværdien, jf. anvendt regnskabspraksis. Der blev i 2011 videresolgt erhvervsejendomme for i alt 787 mio. kr. Ejendommene er generelt solgt til højere priser i forhold til bogførte værdier. Porteføljen af Restanceprocenter Termin dec sept jun mar dec sept Restanceprocent efter 105 dage - 0,65 0,85 0,93 0,71 1,04 Restanceprocent efter 15 dage 1,90 2,53 2,22 2,70 1,94 3,07 Fondsforvaltning Mio kr Fondsafkast Afkast rentebærende instrumenter Risikofrit afkast Risikofrit afkast kapitalomkostninger Beholdningsafkast overtagne erhvervsejendomme m.v. udgjorde 654 mio. kr. ved udgangen af 2011 (2010: 859 mio. kr.) Fondsforvaltning BRFkredits fondsbeholdning består overvejende af rentebærende instrumenter, hovedsageligt placeret i realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter som futures, optioner og swaps til risikoafdækning. Det samlede fondsafkast blev i 2011 en indtægt på 576 mio. kr. mod en indtægt på 114 mio. kr. i Udviklingen i BRFkredits fondsresultat er positivt påvirket af det faldende renteniveau samt en gunstig udvikling i spændet mellem dansk og tysk rente i Resultatet er opnået med en uændret renterisikoprofil, der forsat er meget forsigtig. BRFkredit opgør en basisindtjening og en beholdningsindtjening af fondsforvaltningen. Basisindtjeningen opgøres som det risikofrie afkast af egenbeholdningen. Det risikofrie afkast fastsættes ud fra en kort markedsrente og udgjorde 97 mio. kr. i Det risikofrie afkast er lavere i 2011 i forhold til sidste år som følge af de faldende korte renter. Beholdningsindtjeningen i 2011 kan herefter opgøres som det samlede fondsafkast (576 mio. kr.) fratrukket det risikofrie afkast på 97 mio. kr., der overføres til basisindtjeningen, samt 194 mio. kr. der vedrører risikofrit afkast af provenu fra udstedelse af lånekapital. Beholdningsindtjeningen udgør herefter i alt en indtægt på 285 mio. kr. i 2011 mod en udgift på 77 mio. kr. i Skat Skat af årets resultat udgør en udgift på 33 mio. kr. mod en udgift på 7 mio. kr. for Den effektive skattesats kan opgøres til 26 pct. og svarer stort set til selskabsskattesatsen på 25 pct. 7

8 Balance BRFkredits balance udgjorde 220,9 mia. kr. ultimo 2011 mod 231,4 mia. kr. ultimo BRFkredits realkreditudlån faldt i 2011 med nominelt 11,2 mia. kr. til 196,6 mia. kr. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 205,5 mia. kr. ultimo Egenkapitalen blev påvirket af årets resultat på 95 mio. kr., værdiregulering af aktier på 15 mio. kr., samt opskrivning af domicilejendomme med 7 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde herefter mio. kr. ultimo Solvens og egenkapital Solvens- og kernekapitalprocenten er steget i 2011 og udgør henholdsvis 16,0 pct. og 16,3 pct. Forskellen mellem solvens- og kernekapitalprocenten skyldes, at basiskapitalen for BRFkredit næsten udelukkende består af kernekapital, og at der anvendes den avancerede IRB-metode ved opgørelsen af kapitalkravet for kreditrisiko. Som følge af sidstnævnte korrigeres basiskapitalen fuldt ud med forskellen mellem de regnskabsmæssige nedskrivninger og de forventede nedskrivninger beregnet efter IRB-metoden, hvorimod kernekapitalen kun justeres med halvdelen af den ovennævnte forskel. Dette medfører, at solvensprocenten bliver lavere end kernekapitalprocenten, når de beregnede nedskrivninger efter IRB-metoden overstiger de regnskabsmæssige nedskrivninger. Opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko beregnes på baggrund af den avancerede IRB-metode, idet der i denne metode er taget hensyn til minimumskravene i lovgivningens overgangsregler. IRB-metoden skulle oprindeligt være fuldt implementeret i 2010, men overgangsreglerne er forlænget og forventes at gælde til og med Den fulde effekt af IRB-metoden er således ikke opnået, jf. størrelserne af kapitalkravet med og uden hensyntagen til overgangsreglerne. De risikovægtede aktiver er faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i Faldet skyldes hovedsageligt en porteføljenedgang på ca. 10 mia. kr. samt en ændret opgørelsesmetode af de risikovægtede aktiver for lån garanteret af FIH Erhvervsbank. Udvikling i egenkapital Mio kr. 31. december december 2010 Egenkapital primo Poster indregnet i anden totalindkomst 22-2 Henlagt af årets resultat Egenkapital ultimo Solvens- og kernekapitalprocent for BRFkredit-koncernen Mio kr. 31. december december 2010 Kernekapital mio. kr Basiskapital mio. kr Risikovægtede aktiver mio. kr Solvensprocent 16,0 13,5 Kernekapitalprocent 16,3 13,7 Det individuelle solvensbehov er ledelsens vurdering af BRFkredits samlede risici, herunder ledelsens vurdering af den fremtidige indtjening og risiko for tab. Det individuelle solvensbehov er opgjort som den kapital, der er vurderet til at være tilstrækkelig til at dække BRFkredits risici i en stress-situation, i pct. af de risikovægtede poster. For BRFkredit a/s er der afsat en kapitalreservation på 5,3 mia. kr. til det almindelige kapitalkrav og 0,9 mia. kr. til øvrige risici, der ikke kapitalmæssigt er dækket af det almindelige kapitalkrav. Den tilstrækkelige basiskapital kan derfor opgøres til 6,2 mia. kr. for BRFkredit a/s svarende til et solvensbehov på 9,3 pct. For BRFkreditkoncernen udgør den tilstrækkelige basiskapital 6,7 mia. kr., hvilket svarer til et solvensbehov på 9,5 pct. For yderligere information om BRFkredits solvensbehov og overdækning henvises til brf.dk. Krav til basiskapital og overdækning 31. december 2011 Krav til basiskapital, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Krav til basiskapital, pct. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Overdækning, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Kapitalkrav 5,4 5,7 8,0 8,0 6,3 5,7 (uden overgangsregel) Kapitalkrav 6,8 7,1 10,1 9,9 4,9 4,3 (med overgangsregel) Tilstrækkelig basiskapital 6,2 6,7 9,3 9,5 5,4 4,7 8

9 Samfundsansvar (CSR Corporate Social Responsibility) BRFkredits bestyrelse har vedtaget en politik for samfundsansvar, der engagerer sig i samfundets udfordringer, søger at forbedre vilkårene i og omkring boligmiljøerne, har fokus på socialt udsatte og grupper, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, på kunder inden for det almennyttige område og på medarbejdere og miljø. BRFkredit har en selvstændig CSR-afdeling, der har til opgave at sikre, at BRFkredits CSR-politik gennemføres. Socialt udsatte og grupper, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet BRFkredit har også i 2011 haft samarbejde med blandt andre Sandtoften, som er et job- og aktivitetscenter drevet af Gentofte Kommune, om levering af rengøringsydelser. I 2011 har Pilotprojektet Råd&Rum haft aktiviteter i to boligområder i Jylland. Målet for Råd&Rum er at yde økonomisk rådgivning til almene boligområders beboere, der er kommet i økonomiske problemer. Råd&Rum har i 2011 medvirket til, at fem familier ikke blev sat ud af deres bolig. Desuden har et større antal familier fået et væsentligt bedre overblik over deres økonomi. Kunder Indsatserne i PÅ TVÆRS - aktiviteterne på det almennyttige område gennemføres sammen med lokale kræfter, som både kender lokalområdet, og som har en særlig interesse i at forbedre det. Ofte vælger BRFkredit at løse problemerne i resultatskabende partnerskaber, der også giver værdi og stolthed hos kunderne. Et eksempel på dette er projekt Flere praktikpladser som har givet 34 unge nydanskere praktikplads. På baggrund af projekt Flere praktikpladser er der i 2011 indgået en partneraftale mellem Boligselskabernes Landsforening og Dansk Byggeri. Det forventes, at aftalen vil føre til flere praktikpladser inden for byggebranchen. MurMal er et projekt i Aalborg Øst, hvor nydanskere i samarbejde med beboere og professionelle kunstnere fokuserer på muligheder og ressourcer gennem frembringelse af et stort vægmaleri. I 2011 har 15 nydanskere deltaget i arbejdet og otte lærlinge har haft en del af deres praktikperiode ved at bidrage til maleriet. Medarbejdere Ved besættelse af ledige stillinger, herunder på ledelsesniveau, er udgangspunktet at tilgodese virksomhedens behov for medarbejdere med de rigtige kompetencer uanset køn, alder, etnicitet m.v. Ved valg mellem lige kvalificerede kandidater kan hensyn til diversificeret sammensætning af medarbejderstablen indgå. I samarbejde med medarbejderne udvikles der løbende en række initiativer, som skal udvikle og fastholde et højt ambitionsniveau, et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdsplads. Medarbejderne er desuden involveret i virksomhedens CSR-indsatser. I 2011 er det specielt faglige kompetencer, der har været i fokus, herunder kredit og rådgivningskompetencer. BRFkredits kredituddannelse blev udbygget, og 120 rådgivere fik en intern certificering i god kreditgivning. Miljø BRFkredit arbejder for en effektiv og skånsom udnyttelse af ressourcerne i forhold til energiforbrug, affaldshåndtering og reduktion af CO2-udledning. BRFkredit har i forbindelse med en intern kampagne reduceret elforbruget med 7 pct. (14 pct. i 2010). Forventninger til CSR-indsatser i 2012 I 2012 fastholder BRFkredit fokus på PÅ TVÆRS projekterne. Der vil blandt andet blive gennemført netværksaktiviteter for udsatte grupper i almene områder. Desuden videreføres projekt Flere praktikpladser og MurMal. Begge projekters formål er at skaffe beskæftigelse til unge ved etablering af timebetalte jobs og praktikpladser. Som i tidligere år fortsætter BRFkredit også den succesfulde etablering af computercafeer. 9

10 Resultat i forhold til forventning Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2010 anførtes, at konsolideringen ville fortsætte i 2011 og at der for hele 2011 forventedes stigende basisindtægter fra udlånsvirksomheden, let stigende omkostninger, faldende nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt stigende kapitalomkostninger. Samlet forventedes, at resultatet for 2011 ville blive et bedre resultat før skat for 2011 end for I 2011 faldt basisindtægterne fra udlånsvirksomheden, da aktiviteten på markedet, herunder konverteringsaktiviteten ikke har været som forventet. Omkostningerne steg som følge af etablering og udvikling af egen distributionsmodel på Privatområdet samtidig med, at der i hele 2011 er afholdt omkostninger i forbindelse med EDC-samarbejdet. Driftsvirkningen af tab og nedskrivningerne er faldet svagt. Niveauet for nedskrivninger er fortsat højt og vidner om, at også 2011 var et vanskeligt år på ejendomsmarkedet. Nettokapitalomkostninger steg som forventet. Dels som følge af, at Seniorlån på oprindelig 7,2 mia. kr. optaget i april 2010, er forrentet i et fuldt år i 2011 mod kun 9 måneder i 2010, og dels fordi placeringsrenten i 2011 har været lavere end i Det faktiske resultat blev herefter et overskud før skat på 127 mio. kr. mod 21 mio. kr. i 2010, hvilket ikke mindst skyldes et tilfredsstillende afkast af fondsbeholdningen. Forventninger til 2012 Den samfundsøkonomiske udvikling i Eurolandene og i Danmark er i disse år volatil, hvilket også sætter sit præg på vilkårene for at drive realkreditvirksomhed. BRFkredits resultat for 2012 forventes at blive positivt om end på et fortsat lavt niveau og afhængig af udviklingen i beskæftigelse, renteniveau, beskatning af boliger og i generelle forbrugerforventninger. 10

11 Realkreditmarkedet 2011 De finansielle markeder er fortsat præget af gældskrisen De finansielle markeder har også i 2011 haft fokus på statsgæld og ubalancerne på de offentlige budgetter i særligt Sydeuropa og USA. En række lande er blevet nedgraderet af ratingbureauerne og har måttet konstatere stigende renter i forbindelse med refinansiering af statsgæld. Gældskrisen påvirker verdensøkonomierne bredt. Krisen har medført krav om budgetdisciplin, hvilket imidlertid på kort sigt påvirker den samlede efterspørgsel og forbrugernes forventninger til fremtiden negativt. Euro en er sendt ud i den værste krise i valutasamarbejdets historie, og også USA oplevede at blive nedgraderet af et ratingbureau. Pt. er der tegn på bedring i den amerikanske økonomi, mens der kæmpes for en holdbar løsning i Europa. Krisen har bevirket, at renterne er historiske lave og investorerne vægter sikkerhed frem for afkast. Det har medført, at renten på danske realkreditobligationer i perioder har været lavere end renten på statsobligationer i en række kernelande i det europæiske valutasamarbejde. Dansk økonomi er også påvirket af krisen Krisen i den internationale økonomi smittede også af på Danmark. Væksten i samfundet har været begrænset, hvorfor ledigheden er stigende og opsparingskvoten er historisk høj. Privatforbruget bidrog således ikke til vækst i økonomien. I 2011 har den økonomiske vækst primært været båret af eksporten, men i takt med at den økonomiske tilbagegang har ramt vores samhandelspartnere primært i Europa, er dansk økonomi gået tilbage. I slutningen af 2011 har økonomien således primært været hjulpet på vej af et stigende offentligt forbrug. Rentespænd 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ejendomsmarkedet er præget lav aktivitet Også ejendomsmarkedet har været præget af lav aktivitet. Der har været relativt få ejendomshandler i 2011 sammenlignet med de historiske gennemsnit. Set i forhold til toppunktet er aktiviteten halveret over de sidste 5 år. Den lave aktivitet, der også kendetegnes ved et historisk stort udbud af ejendomme til salg samt et stigende niveau for antallet af tvangsauktioner, bragte boligpriserne under pres i Den faldende rente og boligydelse har ikke medført stigende aktivitet på boligmarkedet, der pt. primært er præget af forbrugernes tilbageholdenhed. De positive tendenser i starten af året blev afløst af faldende priser i takt med eskaleringen af gældskrisen. Samlet set endte boligpriserne med at falde på samtlige ejendomskategorier på landsplan i Parcel Tyskland Danmark Frankrig Italien BNP vækst 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2011K1 2010K1 2009K1 2008K1 2007K1 2006K1 2005K1 2004K1 2003K1 2002K1 2001K1 2000K1 1999K1 1998K1 1997K1 1996K1 1995K1 1994K1 1993K1 1992K1 1991K1 BNP 11

12 husene faldt således med 2 pct., ejerlejlighederne med 1,5 pct. og sommerhusene med 5 pct. Udviklingen dækker imidlertid over ganske store regionale forskelle. Der synes fortsat at være en tendens til, at boligmarkedet omkring hovedstaden har klaret sig bedre end det øvrige boligmarked, mens boligmarkedet i de ydre områder af Danmark er under pres. Handelsaktivitet Boligmarkedet har sat sit præg på realkreditmarkedet Den lave handelsaktivitet og de faldende ejendomspriser har bevirket, at væksten i realkreditudlånet har været meget svag igennem Det samlede realkreditudlån i Danmark er således kun steget med 42,5 mia. kr., hvilket er det laveste niveau siden En del boligejere har valgt at udnytte de lave renter og har omlagt fastforrentede lån til rentetilpasningslån. Danskernes foretrukne lån igennem 2011 har været rentetilpasningslån. Rentetilpasningslån udgør ultimo pct. af det samlede udlån til husholdningerne mod 49 pct. i Det er primært F1 lån med afdragsfrihed, der er det foretrukne lån. Danskernes mulighed for at lægge lånene om og udnytte de lave renter i en økonomisk svag tid, har uden tvivl virket understøttende for dansk økonomi og er en af årsagerne til, at Danmark har klaret sig pænt i krisen. Det kommer eksempelvis til udtryk ved, at niveauet for tvangsauktioner kun har været en tredjedel af niveauet under kartoffelkuren i slutningen af 80 erne. Afdragsfrihed har som nævnt været populært igennem Ultimo 2011 er der knyttet afdragsfrihed til 55,3 pct. af det samlede udlån til private. Langt størsteparten af de afdragsfrie lån er rentetilpasningslån, der udgør godt 70 pct. af den afdragsfrie lånmasse. Da afdragsfrie rentetilpasningslån er ekstra følsomme i forhold til renteudviklingen, er dansk økonomi løbende blevet mere rentefølsom. Omfanget af rentetilpasningslån betyder, at der arbejdes på at sprede refinansieringen af lånene ud over året med henblik på at mindske refinansieringsrisikoen. BRFkredits nyudlån i rentetilpasningslån har pt. rentetilpasning i oktober. Både den store rentetilpasning i december 2011 og den mindre i oktober 2011 blev K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 2006K1 Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Fritidshus Boligpriser 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2011K3 2010K4 2010K1 2009K2 2008K3 2007K4 2007K1 2006K2 2005K3 2004K4 2004K1 2003K2 2002K3 2001K4 2001K1 2000K2 1999K3 1998K4 1998K1 1997K2 1996K3 1995K4 1995K1 1994K2 1993K3 1992K4 1992K1 Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Fritidshus gennemført uden problemer. December-rentetilpasningen medførte ny bundrekord for renten og betød, at kontantlånsrenten på BRFkredits F1-lån uden afdrag blev på 1,21 pct. Resultatet understreger, at der i markederne er stor tiltro til den danske realkreditmodel og til dansk økonomi. De danske boligejere har således langt lavere renter end statsobligationer udstedt af flere sydeuropæiske lande. Udviklingen i porteføljen Den svage udvikling på realkreditmarkedet og BRFkredits konsolideringsstrategi har i 2011 medført et fald i BRFkredits portefølje. Konsolideringen har betydet, at BRFkredit igennem 2011 har reduceret porteføljen med cirka 10 mia. kr. BRFkredits samlede portefølje udgør således 198 mia. kr. 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 12

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen Beretning og regnskab 1998 Realkredit Danmark Koncernen Indhold Realkredit Danmarks ledelse 2 Koncernberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 48 Demokratiet i Realkredit Danmark 72 Ledende medarbejdere 3

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere