BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv"

Transkript

1 årsrapport 2011

2 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning som markedets enkleste og BRFkredits produkter og priser som værende blandt de bedste og mest konkurrencedygtige. at obligationsinvestorer vurderer, at de ved køb af BRFkredits obligationer foretager en investering, som giver dem et konkurrencedygtigt afkast. at vores samarbejdspartnere oplever, at BRFkredits produkter er nemmere at formidle, samt at de tilfører kunder merværdi. at sammensætningen af medarbejdere er mangfoldig og at medarbejderne oplever BRFkredit som en sund og attraktiv arbejdsplads. * BRFkredit-koncernen omtales som BRFkredit i det følgende. Indhold 2 Kort om BRFkredit-koncernen 3 Hoved- og nøgletal for BRFkredit 4 Ledelsens beretning 9 Samfundsansvar (CSR Corporate social responsibility) 10 Resultat i forhold til forventning 11 Realkreditmarkedet 13 Forretningsområderne 13 Obligationsudstedelse 18 Risikostyring 25 Medarbejdere 26 Datterselskaber og associerede selskaber 27 Selskabsledelse (Corporate Governance) 30 Bestyrelsens ledelseshverv 33 Direktionens ledelseshverv 34 Erklæring vedrørende Koncernrevisionsudvalget 35 Ledelsespåtegning 36 Intern revisionserklæringer 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 Resultatopgørelse 38 Totalindkomst 39 Balance 40 Egenkapitalopgørelse 43 Pengestrømsopgørelse 44 Basis- og beholdningsopgørelse 46 Noteoversigt 77 Serieregnskaber 79 Ordforklaring 2

3 Hoved- og nøgletal for BRFkredit Beløb i millioner kroner Basis-/beholdningsindtjening samt årets resultat Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Junior Covered Bonds Seniorlån Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat Balance i sammendrag Udlån Obligationer og aktier m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt Udstedte obligationer 1) Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Udvalgte nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone 1,09 1,02 0,72 0,64 1,80 Driftsomkostninger og afskrivninger i pct. af gnsn. udlånsportefølje 0,44 0,38 0,41 0,44 0,45 Årets nedskrivningsprocent 0,2 0,2 0,9 0,3 0,0 Egenkapitalforrentning før skat 1,3 0,2-8,5-5,4 6,8 Egenkapitalforrentning efter skat 1,0 0,1-6,2-4,7 5,5 Solvensprocent 16,0 13,5 13,0 12,3 12,6 Kernekapitalprocent 16,3 13,7 13,3 12,3 10,9 Basiskapital, mio. kr ) Udstedte obligationer er i 2011 og 2010 modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for henholdsvis 85 mia. kr. og 98 mia. kr. 3

4 Ledelsens beretning Bestyrelsen har den 22. februar 2012 godkendt BRFkredits årsrapport for Resumé BRFkredits resultat før skat blev et overskud på 127 mio. kr. i 2011 mod et overskud på 21 mio. kr. i Regnskabet er karakteriseret ved et større afkast af fondsbeholdningen sammenlignet med 2010, faldende basisindtægter fra udlånsvirksomheden som følge af fortsat konsolidering og lav aktivitet på udlånsmarkedet, stigende omkostninger til driften som følge af etablering af egen distribution på privatområdet og stigende kapitalomkostninger. Nedskrivningerne har været svagt faldende sammenlignet med Efter indregning af årets resultat udgjorde solvensprocenten 16,0 ultimo Opgjort alene på kernekapitalen var solvensnøgletallet 16,3 ultimo Solvensbehovet er opgjort til 9,5 pct. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Porteføljen af overtagne ejendomme er faldet med 210 mio. kr. i 2011 og udgør 775 mio. kr. pr. 31. december 2011 mod 985 mio. kr. pr. 31. december Endvidere udviser restancerne fortsat en faldende tendens. BRFkredit indledte i 2011 et samarbejde med Standard & Poor s, der den 12. oktober 2011 tildelte BRFkredit institutratingen A- med outlook Stable og i november 2011 tildelte BRFkredits obligationer udstedt fra Kapitalcenter B og E ratingen AAA. BRFkredit har som følge af ophøret af samarbejdsaftalen med EDC pr. 31. december 2011 arbejdet med etableringen af egen distribution på Privatområdet. Arbejdet hermed forventes afsluttet i løbet af 1. halvår Det er aftalt med EDC, at den enkelte mægler fremover kan henvise kunder til BRFkredit på ikke-eksklusiv basis. BRFkredit har derudover indgået en række nye aftaler om henvisning af kunder med blandt andre Realmæglerne, en række selvstændige mæglere og andre virksomheder med relation til boligmarkedet. 4

5 Bestyrelsen udtaler BRFkredit fik i 2011 et overskud før skat på 127 mio. kr. mod et overskud på 21 mio. kr. i Det er en tilfredsstillende fremgang i resultatet, der især skyldes en positiv beholdningsindtjening, samt svagt faldende nedskrivninger. Resultatet er samtidig præget af udgifter til udvikling af egen distribution på Privatområdet, samt øgede kapitalomkostninger. BRFkredits konkurrencesituation forbedredes i anden halvdel af året. BRFkredits obligationer har fået den højest mulige rating, og ved refinansieringen i december opnåede BRFkredit en rente på den 1-årige rentetilpasningsobligation på linje med konkurrenternes. I prissammenligninger er BRFkredit nu også konkurrencedygtig. Samtidig er BRFkredit kommet langt med etablering af ny distribution på privatområdet, der er blevet godt modtaget blandt kunderne. BRFkredits resultat for 2012 forventes at blive positivt om end på et fortsat lavt niveau. Resultatet er afhængigt af udviklingen i beskæftigelse, renteniveau, beskatning af boliger og i generelle forbrugerforventninger. Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb BRFkredit, Jyske Bank og Sydbank har den 7. februar 2012 indgået aftale om fælles funding af de to bankers lån i privatboliger. Med aftalen kan BRFkredit SDO-finansiere bankernes udlån til privatkunder med tinglyst pant i ejerboliger og fritidshuse inden for lovgivningens regler om fælles funding. Aftalen betyder, at Jyske Bank og Sydbank får endnu en fundingmulighed til deres udbud af låneprodukter med pant i fast ejendom. Aftalen giver pengeinstitutterne mulighed for mod betaling til BRFkredit at lægge udlån over i BRFkredits AAA ratede SDO kapitalcenter E og dermed finansiere en del af deres banklån konkurrencedygtigt. Aftalen sigter mod funding af bankydede boliglån. Alle relationer mellem bankens kunder og banken fortsætter. Indtægter og omkostninger Egenkapital og solvensprocent Porteføljeudviklingen Mio. kr Mio. kr Mia. kr 12 Pct. 18 Mia. kr. 120 Mia. kr Egenkapital (venstre akse) Solvensprocent (højre akse) Kernekapitalprocent (højre akse) Indtægter (venstre akse) Omkostninger (venstre akse) Tab- og nedskrivninger (højre akse) Erhverv Privat Alment Byggeri I alt (højre akse) 5

6 BRFkredits resultat 2011 BRFkredits segmenter BRFkredit består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i to segmenter: 1) Realkredit m.v. 2) Fondsforvaltning Realkredit m.v. Realkredit m.v. omfatter finansielle aktiviteter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv, Alment Byggeri samt aktiviteterne i BRFkredit Bank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen. Basisindtjening før kapitalomkostninger blev i 2011 blev et overskud på 208 mio. kr. mod et overskud på 372 mio. kr. i Basisindtægter fra udlånsvirksomhed består af bidragsindtægter, kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden samt indtægter fra bankudlån og udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i Bidragsindtægterne udgjorde mio. kr. i 2011 mod mio. kr. i Kurtage- og gebyrindtægterne er reduceret som følge af det lavere aktivitetsniveau på realkreditmarkedet. Basisindtægter fra Fonds, der primært består af et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt af posten Øvrige renteindtægter m.v., udgjorde 195 mio. kr. i 2011 mod 234 mio. kr. i I 2011 udgjorde det risikofrie afkast 97 mio. kr., mod 147 mio. kr. i Faldet i basisindtægterne fra Fonds skyldes ikke mindst en lavere risikofri rente i 2011 sammenlignet med Driftsomkostninger inklusive afskrivninger udgjorde 916 mio. kr. i 2011 mod 827 mio. kr. året før. Stigningen kan primært henføres til omkostninger i forbindelse med etablering og udvikling af egen distributionsmodel på Privatområdet samtidig med, at der er afholdt omkostninger i forbindelse med EDCsamarbejdet. Omkostningsprocenten, beregnet som driftsomkostninger og afskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje, udgør 0,44 i 2011 mod 0,38 i Kapitalomkostninger (netto) udgør i alt 365 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 210 mio. kr. på Hybrid Kernekapital, 63 mio. kr. på Junior Covered Bonds samt 92 mio. kr. på Seniorlån. BRFkredit udstedte i april 2010 statsgaranteret seniorgæld i USA på 1,3 mia. US $ med udløb i april Samtidig blev der indgået rente- og valutaswaps til imødegåelse af rente- og valutarisikoen. Swappen er renterisikoneutral set over den 3-årige løbetid. Den store efterspørgsel efter danske statsgaranterede fordringer ultimo 2011 har imidlertid medført et urealiseret nettokurstab på arrangementet på 29 mio. kr. ultimo Kurstabet vil være fuldt indvundet senest ved udløb i BRFkredits segmentregnskab Realkredit Fondsforvaltning m.v. Realkredit I alt Mio kr. m.v. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Fondsforvaltning I alt Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Junior Covered Bonds Seniorlån Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat 33 7 Resultat efter skat

7 Herudover har BRFkredit Bank i 2011 afholdt udgifter til Garantifonden for Indskydere og Investorer (Bankpakke 3 & 4) på 13 mio. kr. Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udviser et svagt fald fra 471 mio. kr. i 2010 til 459 mio. kr. i Driftsvirkningen i 2011 er fordelt med en reduktion af individuelle nedskrivninger på 291 mio. kr., en reduktion af gruppevise nedskrivninger på 85 mio. kr. samt konstaterede tab m.v. på 835 mio. kr. Af konstaterede tab udgjorde værdireguleringer af aktiver 49 mio. kr. (2010: 18 mio. kr.). I gruppevise nedskrivninger har ledelsen afsat ekstra 105 mio. kr., heraf 50 mio. kr. for BRFkredit Bank, udover modelberegnede nedskrivninger. I forhold til det samlede udlån udgør driftsvirkningen af nedskrivningerne 0,2 pct. i 2011, hvilket er uændret i forhold til Af den samlede driftsvirkning vedrører 322 mio. kr. BRFkredit a/s, og 137 mio. kr. vedrører BRFkredit Bank a/s. Driftsvirkningen er fordelt med 295 mio. kr. på privatkunder og 164 mio. kr. på erhvervskunder. De samlede nedskrivninger ultimo december 2011 udgør mio. kr. svarende til 0,8 pct. af det samlede udlån. Heraf udgør gruppevise nedskrivninger 496 mio. kr. BRFkredit giver ikke længere lån til landbrug, skovbrug og gartneri. Der har ikke været behov for at foretage individuelle nedskrivninger på dette lånesegment. Den samlede portefølje af lån til landbrug m.v., udgør 125 mio. kr. Restanceprocenterne udviser et fald sammenholdt med samme perioder dages restancen efter september-terminen 2011 udgør 0,65 pct. mod 1,04 pct. i 2010, og 15-dages restancen udgør 1,90 pct. efter december-terminen 2011 mod 2,53 pct. i september-terminen 2011 (henholdsvis 1,94 pct. og 3,07 pct. i tilsvarende måneder i 2010). BRFkredit overtog i 2011 væsentligt færre ejendomme sammenlignet med BRFkredits beholdning af midlertidigt overtagne aktiver udgjorde 775 mio. kr. ultimo 2011 mod 985 mio. kr. primo året. Der er i løbet af året solgt ejendomme for 980 mio. kr. De midlertidigt overtagne aktiver er i regnskabet maksimalt optaget til markedsværdien, jf. anvendt regnskabspraksis. Der blev i 2011 videresolgt erhvervsejendomme for i alt 787 mio. kr. Ejendommene er generelt solgt til højere priser i forhold til bogførte værdier. Porteføljen af Restanceprocenter Termin dec sept jun mar dec sept Restanceprocent efter 105 dage - 0,65 0,85 0,93 0,71 1,04 Restanceprocent efter 15 dage 1,90 2,53 2,22 2,70 1,94 3,07 Fondsforvaltning Mio kr Fondsafkast Afkast rentebærende instrumenter Risikofrit afkast Risikofrit afkast kapitalomkostninger Beholdningsafkast overtagne erhvervsejendomme m.v. udgjorde 654 mio. kr. ved udgangen af 2011 (2010: 859 mio. kr.) Fondsforvaltning BRFkredits fondsbeholdning består overvejende af rentebærende instrumenter, hovedsageligt placeret i realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter som futures, optioner og swaps til risikoafdækning. Det samlede fondsafkast blev i 2011 en indtægt på 576 mio. kr. mod en indtægt på 114 mio. kr. i Udviklingen i BRFkredits fondsresultat er positivt påvirket af det faldende renteniveau samt en gunstig udvikling i spændet mellem dansk og tysk rente i Resultatet er opnået med en uændret renterisikoprofil, der forsat er meget forsigtig. BRFkredit opgør en basisindtjening og en beholdningsindtjening af fondsforvaltningen. Basisindtjeningen opgøres som det risikofrie afkast af egenbeholdningen. Det risikofrie afkast fastsættes ud fra en kort markedsrente og udgjorde 97 mio. kr. i Det risikofrie afkast er lavere i 2011 i forhold til sidste år som følge af de faldende korte renter. Beholdningsindtjeningen i 2011 kan herefter opgøres som det samlede fondsafkast (576 mio. kr.) fratrukket det risikofrie afkast på 97 mio. kr., der overføres til basisindtjeningen, samt 194 mio. kr. der vedrører risikofrit afkast af provenu fra udstedelse af lånekapital. Beholdningsindtjeningen udgør herefter i alt en indtægt på 285 mio. kr. i 2011 mod en udgift på 77 mio. kr. i Skat Skat af årets resultat udgør en udgift på 33 mio. kr. mod en udgift på 7 mio. kr. for Den effektive skattesats kan opgøres til 26 pct. og svarer stort set til selskabsskattesatsen på 25 pct. 7

8 Balance BRFkredits balance udgjorde 220,9 mia. kr. ultimo 2011 mod 231,4 mia. kr. ultimo BRFkredits realkreditudlån faldt i 2011 med nominelt 11,2 mia. kr. til 196,6 mia. kr. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 205,5 mia. kr. ultimo Egenkapitalen blev påvirket af årets resultat på 95 mio. kr., værdiregulering af aktier på 15 mio. kr., samt opskrivning af domicilejendomme med 7 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde herefter mio. kr. ultimo Solvens og egenkapital Solvens- og kernekapitalprocenten er steget i 2011 og udgør henholdsvis 16,0 pct. og 16,3 pct. Forskellen mellem solvens- og kernekapitalprocenten skyldes, at basiskapitalen for BRFkredit næsten udelukkende består af kernekapital, og at der anvendes den avancerede IRB-metode ved opgørelsen af kapitalkravet for kreditrisiko. Som følge af sidstnævnte korrigeres basiskapitalen fuldt ud med forskellen mellem de regnskabsmæssige nedskrivninger og de forventede nedskrivninger beregnet efter IRB-metoden, hvorimod kernekapitalen kun justeres med halvdelen af den ovennævnte forskel. Dette medfører, at solvensprocenten bliver lavere end kernekapitalprocenten, når de beregnede nedskrivninger efter IRB-metoden overstiger de regnskabsmæssige nedskrivninger. Opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko beregnes på baggrund af den avancerede IRB-metode, idet der i denne metode er taget hensyn til minimumskravene i lovgivningens overgangsregler. IRB-metoden skulle oprindeligt være fuldt implementeret i 2010, men overgangsreglerne er forlænget og forventes at gælde til og med Den fulde effekt af IRB-metoden er således ikke opnået, jf. størrelserne af kapitalkravet med og uden hensyntagen til overgangsreglerne. De risikovægtede aktiver er faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i Faldet skyldes hovedsageligt en porteføljenedgang på ca. 10 mia. kr. samt en ændret opgørelsesmetode af de risikovægtede aktiver for lån garanteret af FIH Erhvervsbank. Udvikling i egenkapital Mio kr. 31. december december 2010 Egenkapital primo Poster indregnet i anden totalindkomst 22-2 Henlagt af årets resultat Egenkapital ultimo Solvens- og kernekapitalprocent for BRFkredit-koncernen Mio kr. 31. december december 2010 Kernekapital mio. kr Basiskapital mio. kr Risikovægtede aktiver mio. kr Solvensprocent 16,0 13,5 Kernekapitalprocent 16,3 13,7 Det individuelle solvensbehov er ledelsens vurdering af BRFkredits samlede risici, herunder ledelsens vurdering af den fremtidige indtjening og risiko for tab. Det individuelle solvensbehov er opgjort som den kapital, der er vurderet til at være tilstrækkelig til at dække BRFkredits risici i en stress-situation, i pct. af de risikovægtede poster. For BRFkredit a/s er der afsat en kapitalreservation på 5,3 mia. kr. til det almindelige kapitalkrav og 0,9 mia. kr. til øvrige risici, der ikke kapitalmæssigt er dækket af det almindelige kapitalkrav. Den tilstrækkelige basiskapital kan derfor opgøres til 6,2 mia. kr. for BRFkredit a/s svarende til et solvensbehov på 9,3 pct. For BRFkreditkoncernen udgør den tilstrækkelige basiskapital 6,7 mia. kr., hvilket svarer til et solvensbehov på 9,5 pct. For yderligere information om BRFkredits solvensbehov og overdækning henvises til brf.dk. Krav til basiskapital og overdækning 31. december 2011 Krav til basiskapital, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Krav til basiskapital, pct. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Overdækning, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Kapitalkrav 5,4 5,7 8,0 8,0 6,3 5,7 (uden overgangsregel) Kapitalkrav 6,8 7,1 10,1 9,9 4,9 4,3 (med overgangsregel) Tilstrækkelig basiskapital 6,2 6,7 9,3 9,5 5,4 4,7 8

9 Samfundsansvar (CSR Corporate Social Responsibility) BRFkredits bestyrelse har vedtaget en politik for samfundsansvar, der engagerer sig i samfundets udfordringer, søger at forbedre vilkårene i og omkring boligmiljøerne, har fokus på socialt udsatte og grupper, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, på kunder inden for det almennyttige område og på medarbejdere og miljø. BRFkredit har en selvstændig CSR-afdeling, der har til opgave at sikre, at BRFkredits CSR-politik gennemføres. Socialt udsatte og grupper, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet BRFkredit har også i 2011 haft samarbejde med blandt andre Sandtoften, som er et job- og aktivitetscenter drevet af Gentofte Kommune, om levering af rengøringsydelser. I 2011 har Pilotprojektet Råd&Rum haft aktiviteter i to boligområder i Jylland. Målet for Råd&Rum er at yde økonomisk rådgivning til almene boligområders beboere, der er kommet i økonomiske problemer. Råd&Rum har i 2011 medvirket til, at fem familier ikke blev sat ud af deres bolig. Desuden har et større antal familier fået et væsentligt bedre overblik over deres økonomi. Kunder Indsatserne i PÅ TVÆRS - aktiviteterne på det almennyttige område gennemføres sammen med lokale kræfter, som både kender lokalområdet, og som har en særlig interesse i at forbedre det. Ofte vælger BRFkredit at løse problemerne i resultatskabende partnerskaber, der også giver værdi og stolthed hos kunderne. Et eksempel på dette er projekt Flere praktikpladser som har givet 34 unge nydanskere praktikplads. På baggrund af projekt Flere praktikpladser er der i 2011 indgået en partneraftale mellem Boligselskabernes Landsforening og Dansk Byggeri. Det forventes, at aftalen vil føre til flere praktikpladser inden for byggebranchen. MurMal er et projekt i Aalborg Øst, hvor nydanskere i samarbejde med beboere og professionelle kunstnere fokuserer på muligheder og ressourcer gennem frembringelse af et stort vægmaleri. I 2011 har 15 nydanskere deltaget i arbejdet og otte lærlinge har haft en del af deres praktikperiode ved at bidrage til maleriet. Medarbejdere Ved besættelse af ledige stillinger, herunder på ledelsesniveau, er udgangspunktet at tilgodese virksomhedens behov for medarbejdere med de rigtige kompetencer uanset køn, alder, etnicitet m.v. Ved valg mellem lige kvalificerede kandidater kan hensyn til diversificeret sammensætning af medarbejderstablen indgå. I samarbejde med medarbejderne udvikles der løbende en række initiativer, som skal udvikle og fastholde et højt ambitionsniveau, et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdsplads. Medarbejderne er desuden involveret i virksomhedens CSR-indsatser. I 2011 er det specielt faglige kompetencer, der har været i fokus, herunder kredit og rådgivningskompetencer. BRFkredits kredituddannelse blev udbygget, og 120 rådgivere fik en intern certificering i god kreditgivning. Miljø BRFkredit arbejder for en effektiv og skånsom udnyttelse af ressourcerne i forhold til energiforbrug, affaldshåndtering og reduktion af CO2-udledning. BRFkredit har i forbindelse med en intern kampagne reduceret elforbruget med 7 pct. (14 pct. i 2010). Forventninger til CSR-indsatser i 2012 I 2012 fastholder BRFkredit fokus på PÅ TVÆRS projekterne. Der vil blandt andet blive gennemført netværksaktiviteter for udsatte grupper i almene områder. Desuden videreføres projekt Flere praktikpladser og MurMal. Begge projekters formål er at skaffe beskæftigelse til unge ved etablering af timebetalte jobs og praktikpladser. Som i tidligere år fortsætter BRFkredit også den succesfulde etablering af computercafeer. 9

10 Resultat i forhold til forventning Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2010 anførtes, at konsolideringen ville fortsætte i 2011 og at der for hele 2011 forventedes stigende basisindtægter fra udlånsvirksomheden, let stigende omkostninger, faldende nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt stigende kapitalomkostninger. Samlet forventedes, at resultatet for 2011 ville blive et bedre resultat før skat for 2011 end for I 2011 faldt basisindtægterne fra udlånsvirksomheden, da aktiviteten på markedet, herunder konverteringsaktiviteten ikke har været som forventet. Omkostningerne steg som følge af etablering og udvikling af egen distributionsmodel på Privatområdet samtidig med, at der i hele 2011 er afholdt omkostninger i forbindelse med EDC-samarbejdet. Driftsvirkningen af tab og nedskrivningerne er faldet svagt. Niveauet for nedskrivninger er fortsat højt og vidner om, at også 2011 var et vanskeligt år på ejendomsmarkedet. Nettokapitalomkostninger steg som forventet. Dels som følge af, at Seniorlån på oprindelig 7,2 mia. kr. optaget i april 2010, er forrentet i et fuldt år i 2011 mod kun 9 måneder i 2010, og dels fordi placeringsrenten i 2011 har været lavere end i Det faktiske resultat blev herefter et overskud før skat på 127 mio. kr. mod 21 mio. kr. i 2010, hvilket ikke mindst skyldes et tilfredsstillende afkast af fondsbeholdningen. Forventninger til 2012 Den samfundsøkonomiske udvikling i Eurolandene og i Danmark er i disse år volatil, hvilket også sætter sit præg på vilkårene for at drive realkreditvirksomhed. BRFkredits resultat for 2012 forventes at blive positivt om end på et fortsat lavt niveau og afhængig af udviklingen i beskæftigelse, renteniveau, beskatning af boliger og i generelle forbrugerforventninger. 10

11 Realkreditmarkedet 2011 De finansielle markeder er fortsat præget af gældskrisen De finansielle markeder har også i 2011 haft fokus på statsgæld og ubalancerne på de offentlige budgetter i særligt Sydeuropa og USA. En række lande er blevet nedgraderet af ratingbureauerne og har måttet konstatere stigende renter i forbindelse med refinansiering af statsgæld. Gældskrisen påvirker verdensøkonomierne bredt. Krisen har medført krav om budgetdisciplin, hvilket imidlertid på kort sigt påvirker den samlede efterspørgsel og forbrugernes forventninger til fremtiden negativt. Euro en er sendt ud i den værste krise i valutasamarbejdets historie, og også USA oplevede at blive nedgraderet af et ratingbureau. Pt. er der tegn på bedring i den amerikanske økonomi, mens der kæmpes for en holdbar løsning i Europa. Krisen har bevirket, at renterne er historiske lave og investorerne vægter sikkerhed frem for afkast. Det har medført, at renten på danske realkreditobligationer i perioder har været lavere end renten på statsobligationer i en række kernelande i det europæiske valutasamarbejde. Dansk økonomi er også påvirket af krisen Krisen i den internationale økonomi smittede også af på Danmark. Væksten i samfundet har været begrænset, hvorfor ledigheden er stigende og opsparingskvoten er historisk høj. Privatforbruget bidrog således ikke til vækst i økonomien. I 2011 har den økonomiske vækst primært været båret af eksporten, men i takt med at den økonomiske tilbagegang har ramt vores samhandelspartnere primært i Europa, er dansk økonomi gået tilbage. I slutningen af 2011 har økonomien således primært været hjulpet på vej af et stigende offentligt forbrug. Rentespænd 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ejendomsmarkedet er præget lav aktivitet Også ejendomsmarkedet har været præget af lav aktivitet. Der har været relativt få ejendomshandler i 2011 sammenlignet med de historiske gennemsnit. Set i forhold til toppunktet er aktiviteten halveret over de sidste 5 år. Den lave aktivitet, der også kendetegnes ved et historisk stort udbud af ejendomme til salg samt et stigende niveau for antallet af tvangsauktioner, bragte boligpriserne under pres i Den faldende rente og boligydelse har ikke medført stigende aktivitet på boligmarkedet, der pt. primært er præget af forbrugernes tilbageholdenhed. De positive tendenser i starten af året blev afløst af faldende priser i takt med eskaleringen af gældskrisen. Samlet set endte boligpriserne med at falde på samtlige ejendomskategorier på landsplan i Parcel Tyskland Danmark Frankrig Italien BNP vækst 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2011K1 2010K1 2009K1 2008K1 2007K1 2006K1 2005K1 2004K1 2003K1 2002K1 2001K1 2000K1 1999K1 1998K1 1997K1 1996K1 1995K1 1994K1 1993K1 1992K1 1991K1 BNP 11

12 husene faldt således med 2 pct., ejerlejlighederne med 1,5 pct. og sommerhusene med 5 pct. Udviklingen dækker imidlertid over ganske store regionale forskelle. Der synes fortsat at være en tendens til, at boligmarkedet omkring hovedstaden har klaret sig bedre end det øvrige boligmarked, mens boligmarkedet i de ydre områder af Danmark er under pres. Handelsaktivitet Boligmarkedet har sat sit præg på realkreditmarkedet Den lave handelsaktivitet og de faldende ejendomspriser har bevirket, at væksten i realkreditudlånet har været meget svag igennem Det samlede realkreditudlån i Danmark er således kun steget med 42,5 mia. kr., hvilket er det laveste niveau siden En del boligejere har valgt at udnytte de lave renter og har omlagt fastforrentede lån til rentetilpasningslån. Danskernes foretrukne lån igennem 2011 har været rentetilpasningslån. Rentetilpasningslån udgør ultimo pct. af det samlede udlån til husholdningerne mod 49 pct. i Det er primært F1 lån med afdragsfrihed, der er det foretrukne lån. Danskernes mulighed for at lægge lånene om og udnytte de lave renter i en økonomisk svag tid, har uden tvivl virket understøttende for dansk økonomi og er en af årsagerne til, at Danmark har klaret sig pænt i krisen. Det kommer eksempelvis til udtryk ved, at niveauet for tvangsauktioner kun har været en tredjedel af niveauet under kartoffelkuren i slutningen af 80 erne. Afdragsfrihed har som nævnt været populært igennem Ultimo 2011 er der knyttet afdragsfrihed til 55,3 pct. af det samlede udlån til private. Langt størsteparten af de afdragsfrie lån er rentetilpasningslån, der udgør godt 70 pct. af den afdragsfrie lånmasse. Da afdragsfrie rentetilpasningslån er ekstra følsomme i forhold til renteudviklingen, er dansk økonomi løbende blevet mere rentefølsom. Omfanget af rentetilpasningslån betyder, at der arbejdes på at sprede refinansieringen af lånene ud over året med henblik på at mindske refinansieringsrisikoen. BRFkredits nyudlån i rentetilpasningslån har pt. rentetilpasning i oktober. Både den store rentetilpasning i december 2011 og den mindre i oktober 2011 blev K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 2006K1 Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Fritidshus Boligpriser 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2011K3 2010K4 2010K1 2009K2 2008K3 2007K4 2007K1 2006K2 2005K3 2004K4 2004K1 2003K2 2002K3 2001K4 2001K1 2000K2 1999K3 1998K4 1998K1 1997K2 1996K3 1995K4 1995K1 1994K2 1993K3 1992K4 1992K1 Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Fritidshus gennemført uden problemer. December-rentetilpasningen medførte ny bundrekord for renten og betød, at kontantlånsrenten på BRFkredits F1-lån uden afdrag blev på 1,21 pct. Resultatet understreger, at der i markederne er stor tiltro til den danske realkreditmodel og til dansk økonomi. De danske boligejere har således langt lavere renter end statsobligationer udstedt af flere sydeuropæiske lande. Udviklingen i porteføljen Den svage udvikling på realkreditmarkedet og BRFkredits konsolideringsstrategi har i 2011 medført et fald i BRFkredits portefølje. Konsolideringen har betydet, at BRFkredit igennem 2011 har reduceret porteføljen med cirka 10 mia. kr. BRFkredits samlede portefølje udgør således 198 mia. kr. 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 12

13 BRFkredits Forretningsområder BRFkredit er organiseret i tre forretningsområder Privat, Erhverv og Alment Byggeri. Derudover tilbyder BRFkredit Bank almindeligt forekommende ind- og udlånsprodukter samt services til privatkunder, herunder i forbindelse med ejendomshandler samt ved omlægning af bestående ejendomsfinansiering. Den nye distributionsmodel indebærer, at BRFkredit møder kunden, når og hvor kunden ønsker det, herunder i kundens eget hjem. I løbet af 2011 blev indkøbt biler og udstyr, etableret it-løsninger og 5 mødecentre, ansat 89 nye medarbejdere samt gennemført træning og uddannelse m.m. Privat Privatområdet omfatter udlån til ejerboliger og fritidshuse og er det største forretningsområde i BRFkredit. Privatområdet havde i 2011 en portefølje på 6,5 pct. af det samlede marked på privatområdet mod 7,0 pct. i Faldet er en konsekvens af den konsolideringsstrategi BRFkredit besluttede i 2009, hvor fokus blev lagt på forbedring af kreditprocesser og proceseffektivisering med det mål at øge rentabiliteten. Der blev i 2011 udstedt lånetilbud for ca. 13 mia. kr. fordelt på tilbud. Det er aftalt med EDC, at den enkelte mægler fremover kan henvise kunder til BRFkredit på ikke-eksklusiv basis. BRFkredit har derudover indgået en række aftaler med RealMæglerne, en række selvstændige mæglere og andre virksomheder med relation til boligmarkedet. Erhverv Erhvervsudlånet i BRFkredit er koncentreret inden for områderne kontor- og forretningsejendomme, boligudlejningsejendomme og ejendomme til andelsboligforeninger. Med udgangen af 2011 afsluttedes BRFkredits hidtidige samarbejde med EDC. BRFkredit har som følge heraf i 2011 iværksat etableringen af egen distribution på Privatområdet, der omfatter regionale mødecentre med eget landsdækkende net af rådgivere suppleret med en række henvisningsaftaler. Arbejdet hermed afsluttes i løbet af 1. halvår Kunderne serviceres fra BRFkredits hovedkontor i Lyngby og fra kontoret i Aarhus samt fra lokalt placerede hjemmekontorer. I 2011 har BRFkredit indgået en formidlingsaftale med Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) om særlig kreditværdige erhvervskunder i Danmark. Aftalen Rentetilpasning med fast ydelse BRFkredit introducerede i foråret 2011 realkreditproduktet, Rentetilpasning med fast ydelse. Produktet giver boligejerne mulighed for at udnytte den lave rente til at spare op i boligen og dermed blive hurtigere gældfri samtidig med, at ydelsen ligger fast. Produktet var også en attraktiv mulighed for de boligejere, der skulle foretage rentetilpasning ultimo BRFkredit vil også i de kommende år fokusere på at kunne tilbyde produkter, som gør kunderne mindre følsomme over for renteændringer, og som derfor samtidig reducerer risikoen for uforudsete stigninger i ydelsen. 13

14 indebærer, at SEB kan formidle kunder til realkreditbelåning i BRFkredit inden for BRFkredits eksisterende satsningsområder. Erhvervsejendomsmarkedet har også i 2011 været præget af et begrænset antal ejendomshandler, men der ses en svagt stigende interesse i markedet for investeringsejendomme med god beliggenhed og stabile afkast. Det er hovedsageligt nyere boligudlejningsejendomme i det indre København og centralt i Aarhus, der har interesse, og i særlig grad for udenlandske investorer. Tomgangen i disse ejendomme er reduceret og rentabiliteten forbedret, blandt andet som følge af nettotilflytning til storbyerne. Moderne kontorejendomme og strøgbutikker efterspørges også i stigende grad, navnlig ejendomme med lang lejeuopsigelighed og god beliggenhed. Det lave antal handler betyder, at udlån til ejerskifte har været begrænset i Samtidig er markedet for tillægslån stadig på et lavt niveau som følge af et generelt fald i ejendomsværdierne. Desuden er investorerne afventende med at foretage større investeringer, hvorfor det primært kun er de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bliver foretaget. BRFkredit har siden 2009 været i en konsolideringsfase. I 2. halvdel af 2011 har erhvervsområdet påbegyndt en række aktiviteter, der betyder, at kundekontakten og udlånet på markedet er øget. Fokus har primært været rettet mod at servicere eksisterende kunder, samt mod nye kreditværdige kunders porteføljer. Erhvervsområdet havde i 2011 en portefølje på 8,5 pct. af det samlede marked på erhvervsområdet mod 9,5 pct. i Der blev i 2011 udstedt lånetilbud for ca. 8 mia. kr. fordelt på ca. 650 tilbud. BRFkredit har en relativ stor udlånsportefølje i andelsboligejendomme. Udlånet til dette segment er primært givet til ældre andelsboligforeninger, som har optaget traditionelle realkreditlån uden tilknytning af finansielle instrumenter. Hovedparten af lånene er fastforrentede eller har en længere fastrenteperiode. Alment Byggeri BRFkredits portefølje udgjorde i ,7 pct. af det samlede marked inden for det almene byggeri, hvilket er uændret i forhold til Tilbudsaktiviteten på markedet for alment byggeri steg betydeligt i 2011 i forhold til 2010, hvor aktiviteten også var på et højt niveau. Der blev i 2011 udstedt lånetilbud for ca. 15,2 mia. kr. fordelt på 510 tilbud. Det øgede aktivitetsniveau kan primært henføres til mange større renoveringsopgaver (helhedsplaner), der er igangsat inden for den almene sektor, hvor lokale boligorganisationer, kommuner og Landsbyggefonden samarbejder for at gøre almene boligområder til mere attraktive bydele. BRFkredit forventer et højere aktivitetsniveau i de kommende år som følge af, at Folketinget har indgået et forlig om at fremrykke investeringer i Danmarks almene boliger for 5,5 mia. kr. Forliget betyder, at mange boligområder nu kan få et kvalitetsløft gennem en samlet renoveringsramme på 10,6 mia. kr. i Landsbyggefonden. 14

15 Obligationsudstedelse BRFkredits realkreditudlån finansieres ved udstedelse af obligationer, som primært består af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. Herudover har BRFkredit udstedt hybrid kernekapital, statsgaranteret seniorgæld og obligationer til finansiering af supplerende sikkerhed i medfør af 33e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (junior covered bonds). Obligationer fordelt på kapitalcentre Cirkulerende mængde nominelt, mia. kr. Primo 2012 Primo 2011 Kapitalcenter E (SDO) Kapitalcenter B (RO) Andre (RO) I alt Den samlede udstedelse af obligationer udgjorde 80,9 mia. kr. i 2011 (92,7 mia. kr. i 2010), heraf blev godt 60 mia. kr. udstedt i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån (57 mia. kr. i 2010). BRFkredit har i 2011 solgt særlig dækkede obligationer (SDO er) for at skaffe midler til nye lån og solgt både særlig dækkede obligationer (SDO er) og realkreditobligationer (RO er) til refinansiering af eksisterende udlån. I det følgende omtales begge obligationsformer som realkreditobligationer, med mindre forkortelserne RO eller SDO udtrykkeligt er anført. BRFkredit havde ved begyndelsen af 2011 udstedt junior covered bonds (JCB er) for i alt 4,5 mia. kr. JCB anvendes som supplerende sikkerhed for SDO-udlånet. I løbet af 2011 blev der refinansieret JCB er for 2 mia. kr., således at den samlede JCB-udstedelse ultimo 2011 androg i alt 4,5 mia. kr. BRFkredit forventer i 2012 at udstede JCB og/eller seniorgæld, blandt andet til refinansiering af 1,5 mia. kr. JCB er, der udløber i efteråret Af årets udstedelser til funding af BRFkredits udlån, udgjorde rentetilpasnings-obligationer (RTL-obligationer) 96 pct. (91 pct. i 2010) og fastforrentede, konverterbare obligationer 4 pct. (8 pct. i 2010). BRFkredit udsteder obligationer ved daglig tap-emission kombineret med de to årlige refinansieringer af rentetilpasningslån i oktober og december måned. centralen VP Lux S.à.r.l. i Luxembourg. Luxembourg indgår i eurozonen, og obligationer, som er udstedt via VP Lux, kan derfor optages på den europæiske centralbanks såkaldte Tier-liste over obligationer, der kan belånes i ECB af kreditinstitutter. Denne facilitet betyder, at kreditinstitutter får mulighed for at investere i obligationerne uden at skulle binde likviditet i investeringen. Alle BRFkredits øvrige obligationer er udstedt via VP SECURITIES i Danmark og kan belånes i Danmarks Nationalbank af kreditinstitutter. Såvel VP SECURITIES Lux-registrerede som VP SECURITIES -registrerede obligationer kan afvikles via VP SECURITIES i Danmark. BRFkredits obligationer er optaget til handel på NAS- DAQ OMX København (tidligere Københavns Fondsbørs), og handlen er koncentreret på obligationer i få likvide, åbne serier. Den cirkulerende mængde af realkreditobligationer udstedt af BRFkredit udgjorde ved begyndelsen af 2012 nominelt godt 200 mia. kr. Mia. kr Fem største obligationer ultimo 2011 Investorfordeling 5% 2% 4% 6% De finansielle markedsvilkår har også i 2011 haft indflydelse på europæiske covered bondudstederes muligheder for at udstede og afsætte covered bonds. BRFkredit har i 2011 bevaret muligheden for at afsætte obligationer i markedet til konkurrencedygtige priser, - særligt i forbindelse med rentetilpasningen i december 2011, hvor BRFkredits obligationer blev Cirk. mængde ultimo % Finansielle institutioner Forsikring og pension 62% afsat til meget attraktive priser. 2% BRF 2013 (SDO) Offentlige institutioner 2% BRF 2012 (SDO) Husholdninger Siden slutningen af 2008 har BRFkredit udstedt EUR- 2% BRF 2013 (RO) 2% BRF 2014 (SDO) Udenlandske investorer Øvrige denominerede realkreditobligationer via værdipapir- 2% BRF 2015 (SDO) 15

16 Ved udgangen af 2011 var den udstedte mængde af realkreditobligationer en del større end BRFkredits realkreditudlån. Den primære forskel stammer fra salget af obligationer i slutningen af 2011 i forbindelse med refinansieringen af rentetilpasningslån. Dette har medført, at BRFkredit nu har to årlige refinansieringsterminer, hvor der hidtil blot har været én. BRFkredits refinansieringstidspunkter er således i oktober måned og i december måned. Provenuet herfra anvendtes til indfrielse af tilsvarende obligationer, der udløb den 1. januar SDO er udstedes fra BRFkredits kapitalcenter E, mens RO er udstedes fra BRFkredits kapitalcenter B. Ældre udstedelser af RO er er udstedt fra andre kapitalcentre eller fra Instituttet i øvrigt. BRFkredits realkreditobligationer er langt overvejende ejet af danske institutionelle investorer banker, investeringsforeninger, pensionskasser og forsikringsselskaber m.fl. En mindre del ejes af private investorer og af udenlandske investorer. Ved udgangen af 2011 var 4,9 pct. (4,2 pct. ultimo 2010) af BRFkredits obligationer ifølge Nationalbankens statistik placeret hos udenlandske investorer. Rating BRFkredit har ratings fra ratingbureauet Standard and Poor s. BRFkredits udstederrating er A- (stable), og BRFkredits obligationer udstedt fra henholdsvis Kapitalcenter E og Kapitalcenter B er tildelt en rating på AAA (stable). BRFkredit indledte i juli 2011 et samarbejde med Standard & Poor s med henblik på at få tildelt ratings på BRFkredit som udsteder samt på BRFkredits kapitalcentre. Standard & Poors tildelte den 12. oktober 2011 BRFkredit en udstederrating på A- med outlook stable. Den 17. oktober 2011 blev BRFkredits Kapitalcenter E og kapitalcenter B tildelt en foreløbig (preliminary) rating på AAA. Disse ratings blev gjort endelige henholdsvis den 18. og 24. november Refinansiering af rentetilpasningsobligationer Efter en drøftelse mellem Nationalbanken og realkreditinstitutterne blev det besluttet, at realkreditinstitutterne fremover foretager en mere jævn fordeling af tidspunktet for refinansiering af rentetilpasningslån end hidtil. Formålet hermed, er at undgå en yderligere ophobning af refinansieringer omkring årsskiftet. Ratingen af kapitalcentret Instituttet i Øvrigt forventes afsluttet i løbet af 1. kvartal Samarbejdet med det hidtidige ratingbureau Moody s Investors Service blev opsagt af BRFkredit den 10. oktober Ratings fra Standard & Poor s Ultimo 2011 Særligt dækkede obligationer: - udstedt fra Kapitalcenter E AAA Realkreditobligationer: - udstedt fra Kapitalcenter B AAA - udstedt fra Instituttet i øvrigt n/a Udsteder rating (Long-term rating) A- Udsteder rating (Short-term rating) A-2 BRFkredits statsgaranterede seniorlån * AAA/Aaa * Rated af både S&P og Moody s 16

17 Finanskalender for februar Meddelelse om årsrapporten for 2011 Den trykte årsrapport for 2011 ventes at foreligge primo marts april Generalforsamling i BRFkredit a/s 21. maj Meddelelse om regnskabet for 1. kvartal august Meddelelse om regnskabet for 1. halvår november Meddelelse om regnskabet for 3. kvartal Selskabsmeddelelser i december Resultat af BRFkredits refinansiering af rentetilpasningslån (SDO) 6. december Endelige vilkår for særligt dækket obligation, der åbnes den 12. december december Standard & Poor s fastholder BRFkredits udstederrating på A- (stable) 25. november Endelige vilkår for særligt dækket obligation, der åbnes den 30. november november Standard & Poor s bekræfter endelig rating af BRFkredits kapitalcenter B på AAA 23. november Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån 21. november Endelige vilkår for realkreditobligation, der åbnes 23. november november Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån 18. november Tillæg til BRFkredits prospekter 18. november Standard & Poor s bekræfter endelig rating af BRFkredits kapitalcenter E på AAA 17. november Kvartalsregnskab 3. kvartal november Endelige vilkår for særligt dækkede obligationer 17. oktober Standard & Poor s tildeler både BRFkredits kapitalcenter E og kapitalcenter B en preliminary obligationsrating på AAA 13. oktober Moody s reagerer på BRFkredit s opsigelse med en downgrade 12. oktober Standard & Poor s tildeler BRFkredit en udstederrating på A- 10. oktober Rating fra Standard & Poor s 7. september Tillæg til BRFkredit prospekter 29. august Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån - udtrækningsprocenter 25. august Finanskalender for august Halvårsregnskab juli Moody s sætter BRFkredits rating på obligationsudstedelser på review for mulig downgrade 25. juli Ekstraordinære indfrielser 6. juli Endelige vilkår for særligt dækkede obligationer 6. juli BRFkredit a/s åbner nyt SDO Kapitalcenter H 1. juli Obligationsudstedelser fra BRFkredits kapitalcenter E 1. juli Moodys nedjusterer BRFkredits udstederrating 29. juni Endelige vilkår JCB er stående obligation med variabel rente 27. juni Ændrede OC-krav til BRFkredits kapitalcentre grundet Moody s Investors Service nylige modelændring 21. juni Tillæg til BRFkredit prospekter 1. juni Endelige vilkår for særligt dækkede obligationer 19. maj Endelige vilkår for særligt dækkede obligationer 18. maj Kvartalsregnskab 1. kvartal april Referat af generalforsamling i BRFkredit a/s 30. marts Tillæg til BRFkredit prospekter 23. marts Endelige vilkår for obligation (junior covered bond) 24. februar Årsregnskabsmeddelelse februar Ekstraordinære indfrielser 15. februar Ophør af samarbejdsaftale mellem BRFkredit og EDC 8. februar Amagerbankens situation skønnes at påvirke BRFkredit i begrænset omfang For en komplet liste over selskabsmeddelelser henvises til brf.dk 17

18 Risikostyring Risikoen ved BRFkredit a/s virksomhed er i det væsentligste knyttet til kreditrisici på de ydede lån samt markedsrisici på BRFkredit a/s fondsbeholdning i form af renterisiko og aktiekursrisiko. Lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring sætter de overordnede rammer for BRFkredit a/s fondsbeholdnings rente- og kursrisiko samt valutakursrisiko. Risikostyringen i BRFkredit a/s udgør et centralt element i den daglige drift og medvirker aktivt til, at bestyrelse og direktion i sin forretningsførelse har det fornødne grundlag. Forbedring af risikostyringen sker løbende, særligt i form af forbedringer af kreditrisikomodellerne til opgørelse af kreditrisikoen i BRFkredit a/s. Dette er et naturligt led i koncernens fortsatte ambition om at udvikle værktøjer og opstille procedurer til endnu bedre at kunne kvantificere de forskellige risici, som koncernen er eksponeret over for. Risikoorganisering Bestyrelsen for BRFkredit a/s har det overordnede ansvar for fastlæggelse af koncernens risikoprofil, herunder risikovilligheden i form af typen og størrelsen af de risici, koncernen ønsker at være eksponeret over for. Risikoprofilerne for såvel BRFkredit a/s som BRFkredit Bank består af en række kvantitative målsætninger for solvensbehov, indtjening og udvalgte risikomål. Via forskellige politikker, eksempelvis kreditpolitik og markedsrisikopolitik, udtrykker bestyrelsen den ønskede risikovillighed ved bl.a. at forholde sig til størrelsen af risiciene. Sammen med bestyrelsen godkender direktionen alle væsentlige aspekter af rating- og estimeringsprocesserne, der anvendes ved opgørelsen af koncernens kapitalkrav. Endelig er bestyrelsen sammen med direktionen ansvarlig for, at koncernen har en organisatorisk struktur, der overholder lovgivningens krav, sikrer en klar ansvarsfordeling og indeholder en passende funktionsadskillelse mellem udviklingsenheder, driftsenheder og kontrolenheder i den daglige overvågning og styring af koncernens risici. Bestyrelsen har etableret et revisionsudvalg fælles for BRFkredit a/s og BRFkredit Bank, der bl.a. har til opgave at overvåge, om koncernens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt. Efterlevelsen af politikkerne er uddelegeret til direktionen, der forestår den daglige ledelse af koncernen. Direktionen har ansvaret for, at bestyrelsens vedtagne politikker, retningslinjer m.v. for koncernens kapital- og risikostyring operationaliseres og overholdes. Direktionen har udpeget en risikoansvarlig, der er ansvarlig for en betryggende risikostyring i koncernen, herunder for at skabe et overblik over koncernens risici og det samlede risikobillede. Ansvarsområdet omfatter koncernens risikobehæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder. Den risikoansvarlige refererer til direktionen. Organisationsdiagram for risikostyringen Bestyrelse Revisionsudvalg Intern Revision Direktion All risk-komité Kreditkomité BIS-koordinationsudvalg Early Warning-komité Kreditforum 18

19 Rapportering BRFkredit a/s ledelse, herunder komitéerne, modtager med faste frekvenser rapportering om koncernens risici. Kreditområdet rapporterer kvartalsvis til BRFkredit a/s bestyrelse og direktion om kreditrisikoen på udlånsporteføljen. Udviklingen i beholdningen af overtagne ejendomme, nedskrivninger samt svage engagementer rapporteres månedsvis til direktionen. Anvendelse af IRB-metoden i BRFkredit-koncernen Eksponeringkategori BRFkredit BRFkredit Bank Statseksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Instituteksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Erhvervseksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Detaileksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Aktieeksponeringer Standardmetoden n/a Securitiseringspositioner n/a n/a Aktiver uden modparter Standardmetoden Standardmetoden BRFkredit Bank s bestyrelse og direktion modtager tilsvarende kvartalsvis rapportering om udviklingen i kreditkvalitet, risici og tab for BRFkredit Banks engagementer. Markedsrisici på BRFkredit a/s fondsbeholdning rapporteres dagligt til BRFkredit a/s direktion, ligesom der udarbejdes en udførlig månedsrapportering til BRFkredit a/s direktion samt en tilsvarende kvartalsrapportering til bestyrelsen. Kreditrisiko Ved kreditrisiko forstås risikoen for tab som følge af en modparts misligholdelse af sin betalingsforpligtelse over for koncernen. Kreditrisikoen opgøres i BRFkredit a/s ud fra interne modeller, som er godkendt af Finanstilsynet. BRFkredit Bank anvender Finanstilsynets standardmetode til at opgøre kreditrisikoen. Kreditrisikomodeller Statistiske modeller ved opgørelsen af kapitalkravet for kreditrisikoen har været anvendt siden 1. januar BRFkredit a/s har siden december 2008 anvendt den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden) til opgørelse af kapitalkravet for kreditrisikoen, dog undtaget statseksponeringer, instituteksponeringer og eksponeringer i BRFkredit Bank. Sidstnævntes porteføljer opgøres fortsat ved brug af standardmetoden. Anvendelsen af IRB-metoden bevirker, at BRFkredit a/s opgør kreditrisikoen for den enkelte kunde ud fra internt udviklede kreditmodeller. Modellerne estimerer kundens sandsynlighed for misligholdelse (PD), den forventede tabsprocent givet kundens misligholdelse (LGD) samt kundens forventede eksponering over for BRFkredit a/s ved misligholdelse (EAD). Produktet af risikoparametrene PD, LGD og EAD udtrykker BRFkredit a/s forventede tab for en given kunde. Estimeringen af risikoparametrene foretages for såvel privatkunder som erhvervskunder. For privatkunder anvendes den statistisk beregnede PD, mens der ved beregningen af PD for udvalgte erhvervskunder tillige tages hensyn til virksomhedsforhold, fx økonomiske nøgletal, ledelse og branche. Estimater for PD indgår efterfølgende i de forretningsmæssige dispositioner (bevillingsproces m.v.). Den estimerede sandsynlighed for realisation og tabsprocent ved kundens misligholdelse danner grundlag for beregningen af den forventede LGD for både privatkunder og erhvervskunder. For privatkunder anvendes den statistisk beregnede LGD, mens den statistisk beregnede LGD for erhvervskunder suppleres med en ekspertberigelse ud fra ejendommens anvendelsesformål og beliggenhed. LGDestimaterne ligger efterfølgende til grund for bevillingsprocessen, risikoovervågningen m.v. PD-estimaterne danner grundlag for indplacering i ratingklasser. BRFkredit a/s opererer med 8 ratingklasser, hvor ratingklasse 1 indeholder de mest kreditværdige kunder, og ratingklasse 7 de mindst kreditværdige kunder. I ratingklasse 8 indplaceres kunder, der har misligholdt deres engagementer samt kunder med skrøbelig økonomi, der dog hidtil har været i stand til at opfylde deres betalingsforpligtigelser over for BRFkredit a/s. De pantsatte ejendomme, der udgør sikkerhedsstillelsen, inddeles tilsvarende i 10 ratingklasser ud fra deres estimerede LGD. Ejendomme med de laveste tabsprocenter indplaceres i ratingklasse 1, hvorimod ratingklasse 10 indeholder ejendommene med de højeste tabsprocenter. Fordeling af udlån i BRFkredit opdelt på ratingklasser (PD) Pct

20 Udlånsportefølje Hovedaktiviteten i BRFkredit a/s er at foretage realkreditudlån mod pant i fast ejendom. Udlånsfokus er rettet mod private ejerboliger, privat boligudlejning, andelsboliger, alment boligbyggeri samt kontor- og forretningsejendomme Ultimo 2011 udgjorde realkreditporteføljen i BRFkredit a/s 198 mia. kr., hvoraf udlån til privatkunder tegnede sig for 47 pct. af porteføljen. Den resterende del af udlånsporteføljen kan henføres til BRFkredit a/s øvrige forretningsområder som udlån til erhverv og alment byggeri. Samlet set udgør realkreditudlån til beboelse (privat, alment byggeri, andelsboliger og privat boligudlejning) 84 pct. af realkreditporteføljen. For knap 20 pct. af porteføljen er kreditrisikoen ud over pantsikkerheden i ejendommen yderligere begrænset i form af tabsgaranti fra enten den danske stat, danske kommuner eller pengeinstitutter. Udlånsporteføljen i BRFkredit Bank udgjorde ved årsskiftet 3,5 mia. kr., og der var udstedt garantier for 0,6 mia. kr. BRFkredit Banks balance udgjorde således 3 pct. af koncernens balance. Loan to value (LTV) er et centralt værktøj i risikostyringen i BRFkredit a/s, idet LTV udtrykker, hvor meget gælden udgør i forhold til markedsværdien af den pantsatte ejendom. For privatkunder har 77 pct. af udlånsporteføljen sikkerhed inden for 60 pct. af ejendommenes værdi. For erhvervskunderne afhænger belåningsgraden af den enkelte ejendomskategori, men samlet set gælder for erhvervskunderne, at 73 pct. af udlånsporteføljen har sikkerhed inden for 60 pct. Fordeling af udlån i brfkredit opdelt på ejendomskategori % 20% 40% 60% 80% 100% Privat Kontor og forretning Alment byggeri Industri og håndværk Privat boligudlejning Andet BRFkredit a/s foretager løbende vurdering af kundernes bonitet med henblik på at identificere engagementer med objektiv indikation på værdiforringelse. Såfremt kundens økonomiske situation vurderes at have en betydning for de fremtidige betalinger på lånet, foretager BRFkredit a/s en beregning af nedskrivningsbehovet. Ved beregningen tages udgangspunkt i ejendommens cash flow samt skønnede omkostninger for BRFkredit a/s, hvis ejendommen skal overtages efter tvangsauktion og videresælges. I selve beregningen af nedskrivningsbeløbet indgår således auktionsomkostninger, omkostninger som følge af 18 måneders liggetid samt omkostninger til salg af ejendommen. Foruden de individuelle nedskrivninger foretager BRFkredit a/s en gruppevis vurdering af samtlige lån uden individuel nedskrivning. De gruppevise nedskrivninger baseres på udviklingen i ensartede risici for de enkelte grupper. Andelsboliger Restanceprocenter Privat Restanceprocenter Erhverv Restanceprocenter Alment Byggeri Pct. 4,0 3,5 3,0 Pct. 16,0 14,0 12,0 Pct. 4,0 3,5 3,0 2,5 10,0 2,5 2,0 8,0 2,0 1,5 6,0 1,5 1,0 4,0 1,0 0,5 2,0 0,5 0,0 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt ,0 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt ,0 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt dage 45 dage 90 dage 105 dage 15 dage 45 dage 90 dage 105 dage 15 dage 45 dage 90 dage 105 dage

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

årsrapport for BRFkredit-koncernen 2012

årsrapport for BRFkredit-koncernen 2012 årsrapport for BRFkredit-koncernen 2012 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. VIsion Konkurrencedygtig

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 15/2014 24. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2013 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-KONCERNEN * Beløb

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 17/2013 25. februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2012 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-koncernen * Beløb

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 Den positive udvikling fortsætter Fremgang i BRFkredit Resultat før skat blev isoleret set på 909 mio. kr. for 2015. Det svarer til

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit > Årsrapport 2007 < ÅRSRAPPORT 2007 Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2007 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 7 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 12 Obligationsudstedelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

RISiko- og kapitalstyring

RISiko- og kapitalstyring RISiko- og kapitalstyring 211 Indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 8 Bevillingsstruktur 8 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004)

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. november Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere