Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale"

Transkript

1 Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale

2 Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere klageadgang og udvidede klagemuligheder. Læring er i fokus i det nye patientklagesystem. Sundhedsvæsenet skal i højere grad i dialog med patienterne og lytte til deres erfaringer. Dialogen giver mulighed for lokalt at afklare klagerne, inden de eventuelt bliver sendt videre til den relevante, centrale klageinstans. Danske Regioner, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd byder det nye patientklagesystem velkomment. Vi mener, at det nye patientklagesystem er en klar forbedring både for patienter og sundhedspersonale. Danske Regioner, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd er glade for, at tilbuddet om dialog er blevet en formaliseret del af patientklagesystemet. Vi ser dialogen som en god mulighed for at øge den lokale læring af patienters og pårørendes klager. Formålet med dialogen er at afklare de spørgsmål og klagepunkter, som patienten har. Det kan f.eks. gøres ved at give patienten en forklaring på situationer, hvor kommunikationen ikke har været optimal, at give patienten en undskyldning eller ved at fortælle om hvordan sundhedspersonalet vil lære af klagen. Vi forventer derfor, at dialogen kan medvirke til, at en længerevarende klagesagsbehandling - som både kan være opslidende for patienter og sundhedspersonale - kan undgås. Vi anbefaler, at relevant sundhedspersonale så vidt muligt deltager i den lokale dialog, så klageren får mulighed for at mødes med sundhedspersoner, der har været direkte involveret i behandlingen. Vi tror på, at det nye patientklagesystem kan være med til at skabe en kultur, der håndterer patienters klager og erfaringer ved at lytte, agere og forbedre. København den Bent Hansen Mads Koch Hansen Grete Christensen Formand Formand Formand Danske Regioner lægeforeningen Dansk Sygeplejeråd 2 Det nye patientklagesystem

3 Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale I det nye patientklagesystem skal sundhedsvæsenet lytte og være mere aktivt i dialog med patienterne. Målet er, at sundhedsvæsenet bruger patienternes information og erfaringer til systematisk at lære og forbedre. Patienter har i mange tilfælde en viden, som sundhedsvæsenet ikke i forvejen er opmærksom på, eller hvor problemets omfang ikke er kendt. Det nye patientklagesystem giver sundhedsvæsenet bedre vilkår for at skabe højere kvalitet i behandlingen, større patienttilfredshed og et bedre psykisk arbejdsmiljø for sundhedspersonalet. Et nyt patientklagesystem 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Det indebærer etablering af to nye klageinstanser. Den ene er Patientombuddet, der behandler klager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed og klager over manglende overholdelse af visse patientrettigheder. Den anden instans er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der behandler klager over sundhedspersoners faglige virksomhed og dermed erstatter Sundhedsvæsenets patientklagenævn. Patientombuddet sekretariatsbetjener Disciplinærnævnet, så der nu er én samlet indgang via Patientombuddet til alle typer af klager. Formål med det nye patientklagesystem Formålet med det nye patientklagesystem er at styrke patienternes retsstilling ved at give bedre klagemuligheder, lettere klageadgang og en hurtigere sagsbehandlingstid. Det nye patientklagesystem skal også understøtte, at sundhedsvæsenet i højere grad lærer af fejl og af de klager, som patienter indgiver. 3 Det nye patientklagesystem

4 Fakta om Patientombuddet Patientombuddet vil fungere som én ny samlet klageindgang. Fra 1. januar 2011 kan alle konkrete klager, erstatningsanmeldelser m.v. vedrørende sundhedsvæsenet sendes til Patientombuddet. Hvis Patientombuddet ikke selv kan afgøre sagen, vil Patientombuddet sørge for, at sagen bliver behandlet af den rette myndighed. ( ) Patientombuddet er en uvildig, statslig institution, der har patienterne og deres retssikkerhed i fokus. Ud over at sikre en grundig og kvalificeret behandling af patienternes klager, har Patientombuddet også til opgave at sikre, at sundhedsvæsenet lærer af fejl, så de så vidt muligt ikke gentages. ( ) Patientombuddet etableres ved en sammenlægning af eksisterende myndigheder sekretariaterne for Patientklagenævnet, Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet ligesom Patientombuddet overtager de statslige opgaver med rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser og om international sygesikring. Udvidelse af patienters klagemuligheder Patienter har i det nye patientklagesystem mulighed for at klage over det samlede behandlingsforløb og få vurderet, om forløbet har været kritisabelt. Det nye patientklagesystem gør det med andre ord muligt for patienter og pårørende at klage over fejl i sundhedssystemet, uden samtidig at klage over en konkret sundhedsperson. Disse klager benævnes klager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed. Der er ikke nogen entydig definition på sundhedsvæsenets faglige virksomhed. Klager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed Patienter skal kunne klage over sundhedsvæsenets faglige virksomhed, uden samtidig at klage over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed. Et dårligt behandlingsforløb kan opstå som en følge af utilstrækkelig planlægning og koordination, apparaturfejl eller svigt i kommunikationen, f.eks. i overgangen mellem forskellige dele af sundhedsvæsenet. I sådanne tilfælde er der ikke altid grundlag for eller ønske om at kritisere enkelte sundhedspersoner for de svigt eller fejl, som patienten har oplevet. Klager, der alene handler om serviceniveauet som f.eks. lokaleforhold, forplejning eller rengøring, kan Patientombuddet ikke tage stilling til. Klager over service skal som hidtil rettes til regionen eller kommunen. (Bemærkninger til lovforslaget) 4 Det nye patientklagesystem

5 En anden ny klagemulighed er, at patienter også kan klage over manglende efterlevelse af visse patientrettigheder, f.eks. frit og udvidet frit sygehusvalg, maksimale ventetider og kontaktpersonordning m.v. Klager over manglende efterlevelse af patientrettigheder Patienter og pårørende kan klage over følgende administrative afgørelser og beslutninger, som regioner og kommuner træffer på sundhedsområdet: Udstedelse af sundhedskort Indplacering i sikringsgruppe 1 og 2 og overførsel til gruppe 1-sikring Anmeldelse om lægevalg Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning Begravelseshjælp Tilskud til sundhedsydelser i et andet EU/EØS-land Befordring og befordringsgodtgørelse i forbindelse med undersøgelse og behandling Kontanttilskud fra kommunen til dækning af visse udgifter til behandling i praksissektoren Tilskud til behandling i praksissektoren Vilkår for ret til sygehusbehandling, herunder behandlingsredskaber Tilskud til ernæringspræparater Tolkebistand efter sundhedsloven Frit og udvidet frit sygehusvalg Udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge Udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne Maksimale ventetider for behandling af visse livstruende sygdomme Regionernes pligt til at oplyse bl.a. om dato og sted for behandling, om ventetiden til behandling og om patientens ret til frit eller udvidet frit sygehusvalg Kontaktperson på sygehuset Beløb til personlige fornødenheder under langvarig indlæggelse Hjemtransport af afdøde patienter Tilskud til tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom Henvisning eller tilskud til behandling i udlandet Refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land ( 5-6 i LOV nr. 706 af 25/06/2010) 5 Det nye patientklagesystem

6 Tilbud om dialog med klager En nyskabelse i det nye patientklagesystem er, at regionerne skal tilbyde en dialog med de patienter, der klager. Det er en fordel, at tilbuddet om dialog nu er en formaliseret del af patientklagesystemet. Dialogen er en god mulighed for at øge den lokale læring af patienters og pårørendes klager og erfaringer. Dialogen er også et redskab til, at I på arbejdspladsen i højere grad kan tale åbent om fejl og utilsigtede hændelser. Regionen er forpligtet til at tilbyde en dialog med patienten, der har klaget til Patientombuddet over sundhedsvæsenets faglige virksomhed eller over en sundhedspersons faglige virksomhed. Klager over manglende overholdelse af patientrettigheder er ikke omfattet af kravet om dialog. Patienten bestemmer selv, om han eller hun vil tage imod tilbuddet om dialog. Regionerne skal gennemføre dialogen, inden klagen behandles og inden for 4 uger. Hvis patienten siger nej til dialogen, fortsætter behandlingen af klagen uden videre. Regionerne har frihed til lokalt at tilrettelægge administrationen af dialogen, og hvorledes dialogen skal foregå. Det vil i de fleste tilfælde være afdelings-, klinik- eller centerledelsen, der har ansvaret for at gennemføre dialog med patienten. De tager stilling til, hvem der skal deltage i dialogen med patienten, og hvordan den skal håndteres og gennemføres. Patientens ønsker og behov skal tilgodeses i beslutningen om, hvordan dialogen skal gennemføres. Formålet med dialog Det overordnede formål med dialog er dels at medvirke til en øget lokal læring af patienternes klager, dels at afværge klager. Som sundhedspersonale stræber I efter at give den bedste behandling og omsorg, men misforståelser og fejl kan ske. Når det sker, er det vigtigt hurtigt at få rettet misforståelsen eller fejlen og bruge erfaringen til at forbedre og forhindre gentagelser. Mange patienter er optaget af, at den fejl eller dårlige oplevelse, de selv har været ude for, ikke overgår en anden. De er også optaget af, at deres tab eller lidelse i forbindelse med en hændelse anerkendes. Ønsket er, at deres oplevelse bliver brugt til læring for at forbedre behandlingen i sundhedsvæsenet. Mere konkret er formålet med dialogen, at give patienten mulighed for at få svar på de eventuelle spørgsmål, patienten har om den behandling og det forløb, han eller hun har modtaget. Patienten kan få en forklaring på, hvorfor behandlingen forløb som den gjorde. Dialogen giver også mulighed for at undersøge, om spørgsmålet kan løses med f.eks. en undskyldning, en forklaring eller oplysning om, at procedurerne ændres. Når dialogen er gennemført, skal patienten tage stilling til, om han eller hun vil fastholde sin klage. Det forventes, at dialogen med patienten i mange tilfælde medfører en afklaring af de spørgsmål, klagen handler om, så patienten efter dialogen ikke ønsker at gå videre med klagesagen. På den måde kan en god og konstruktiv dialog med patienten føre til, at klagen afværges. 6 Det nye patientklagesystem

7 Hvis patienten ønsker at opretholde klagen, skal patienten vælge, om det er en klage, der skal behandles af Patientombuddet, dvs. en klage over sundhedsvæsenets faglige virksomhed. Eller om det er en klage, der skal behandles af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, dvs. en klage over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed. Den relevante instans afgør derefter klagesagen og vurderer, om der er grundlag for at rejse kritik, eller om der ikke er anledning til kritik. Patienten i centrum Mange klager har deres udspring i mangelfuld kommunikation mellem patient og sundhedspersonale, uden at der nødvendigvis er grundlag for kritik af den sundhedsfaglige behandling. I de tilfælde opfatter en del patienter det som mere tilfredsstillende, at de får en dialog med de ansvarlige i sundhedsvæsenet frem for at opnå en stillingtagen i patientklagesystemet. Dialog er en samtale Mange steder i sundhedsvæsenet bruger man allerede uformel dialog, når patienter henvender sig og er utilfredse med behandlingen. I mange tilfælde afklares misforståelser ved en uformel dialog. Det er op til den enkelte region, hvordan dialogen skal gennemføres. Regionerne arbejder f.eks. med at udvikle spørgeguider og gode råd til dialogen. Nogle regioner regner med at uddanne deres sundhedspersonale, så de kan bruge mæglingsinspirerede teknikker i dialogen. Vi anbefaler, at du tager en snak med din nærmeste leder, hvis du har spørgsmål til, hvordan den lokale dialog bliver organiseret på din arbejdsplads. 7 Det nye patientklagesystem

8 Patienten klager Efter lokal dialog frafalder patienten sin klage Patienten tilbydes lokal dialog Efter lokal dialog fastholder patienten sin klage Patienten ønsker ikke lokal dialog Klagen behandles hos central myndighed Klager over konkrete sundhedspersoner behandles i Disciplinærnævnet Klager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed behandles i Patientombuddet Sagen afgøres: Der rejses kritik, eller der findes ingen anledning til kritik Figur 1. Illustration af sagsgange for de patientklager, hvor der skal tilbydes dialog På vej mod en mere åben og ærlig kommunikation om klager Åben og ærlig kommunikation om klager, skader eller utilsigtede hændelser er vigtig, fordi patienterne ønsker det. Men også fordi det skaber et bedre arbejdsmiljø og giver troværdighed i offentligheden. At kunne tale åbent om fejl og skadevoldende hændelser er en forudsætning for at kunne lære af fejl og forebygge gentagelse. Det kan også være et godt middel, når du eller din kollega skal videre efter en skadevoldende hændelse eller en klage. Nederst i dokumentet kan du finde links til eksempler på, hvordan andre sundhedspersoner har håndteret dialogen med patienten eller den pårørende efter en fejl eller skade. Her kan du også høre en pårørende fortælle, hvordan samtalen med det involverede personale hjalp hende videre efter en fejl med alvorlige konsekvenser. Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen ser frem til, at det nye patientklagesystem i højere grad er med til at skabe en kultur, der håndterer patienters klager og erfaringer ved at lytte, agere og forbedre. 8 Det nye patientklagesystem

9 Mere information og relevante links Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Tlf. nr.: Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder med at forebygge utilsigtede hændelser, og give både patienter og personale redskaber til at håndtere de fejl og utilsigtede hændelser, der finder sted. På hjemmesiden: kan du bl.a. finde følgende: Vejledning og information om at sige undskyld : En rapport om patienters, personalets og sygehusledelsens holdning og ønsker til den lokale dialog: Danske/Den_gode_dialog/Den_gode dial_lay_13_08_10.pdf Et e-læringsredskab med film, tips og vejledning til, hvordan den lokale dialog kan finde sted: Lægeforeningens klagevejledning R%C3%A5dgivning/Klagesager Dansk Sygeplejeråds klagevejledning 9 Det nye patientklagesystem

10 Kontaktinformation Danske Regioner Dampfærgevej København Ø Tlf Lægeforeningen Kristianiagade København Ø Tlf Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads København K Tlf Det nye patientklagesystem

11 11 Det nye patientklagesystem

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere