Referat. Porteføljestyregruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Porteføljestyregruppen"

Transkript

1 Referat Porteføljestyregruppen Møde den 29. oktober kl til i mødelokalet, Sundhed og sammenhæng, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst MØDEDELTAGERE Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær Andersen, Klynge Syd Fie Holt Christiansen, Klynge Nord Anne Fink, Klynge Vest Fra Region Nordjylland: Jane Pedersen, Fællesadministrationen Regional Formand Lise Søndergaard, Somatik (substitut for Lisbeth Lagoni) Jan Mainz, Psykiatri Kristian Baden, Koncern IT Fra PLO / Nordkap: Vivi Jørgensen, PLO Camilla Donslund, PLO Sekretariat Christoffer Bidstrup, Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat Peter Hvid Paulsen, Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat Thomas Stampe Rasmussen, Region Nordjylland Afbud: Vibeke Olesen, Klynge Midt Kommunal formand Lisbeth Lagoni, Somatik Marianne Siersbæk, Nord-Kap 1. Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger til dagsordenen. 2. Status på igangværende projekter Der indhentes en status fra igangværende projektgrupper primo november med henblik på at udarbejde en kvartalsvis status til Den Administrative Styregruppe d. 18. november Når den samlede statusbeskrivelse er udarbejdet, fremsendes den til orientering og eventuel kommentering til Porteføljestyregruppen.

2 Herudover gives der en mundtlig status på igangværende projekter v/ formandskabet. Her skal særligt fremhæves, at arbejdsgruppen vedrørende rekruttering til alkoholbehandling har henvendt sig vedrørende uklarheder i arbejdsgruppens kommissorium (vedrører bl.a. gruppens tidsplan og antallet af samarbejdsmodeller, som skal udarbejdes) sekretariatet vil på den baggrund lave de nødvendige præciseringer i kommissoriet. Derudover skal bemærkes, at Styregruppen for Den ældre medicinske patient efter planen skulle have forelagt Porteføljestyregruppen en status på de 11 nationale initiativer jf. Den Nationale Handleplan samt et oplæg til handleplan for de af initiativerne, der fremadrettet skal prioriteres i regi af Sundhedsaftalen. Status skal forelægges Den Administrative Styregruppe den 18. november Da styregruppen imidlertid først behandler denne status på et møde den 21. oktober har det ikke været muligt, at fremsende status med denne dagsorden. Status går derfor direkte til Den Administrative Styregruppe, mens oplæg til prioritering af sundhedsaftaleinitiativerne kommer på et senere møde i Porteføljestyregruppen. Oversigt over igangværende projekter er vedlagt som bilag 1. Det blev indledningsvis bemærket, at projektgruppernes deadline for afgivelse af status til DAS-mødet 18. november 2015 er fastsat til 2. november 2015 for at give DAS så frisk en status som mulig. Dette betyder imidlertid, at status må sendes til Porteføljestyregruppen til eventuel kommentering per mail. Porteføljestyregruppen var enig om, at manglen på en ny status til Porteføljestyregruppen gør det svært at porteføljestyre, herunder kommentere og lave anbefalinger til DAS. Fremadrettet vil der være fokus på at mødeplanlægningen muliggør, at Porteføljestyregruppen behandler en opdateret status inden forelæggelse for DAS. Det kan derudover drøftes med DAS, om DAS kan nøjes med at modtage status fra projektgrupperne to gange årligt. I forhold til konkrete projekter blev følgende bemærket: Projektgruppen om rekruttering til alkoholbehandling: Projektgruppen vedrørende rekruttering til alkoholbehandling har henvendt sig til Porteføljestyregruppen, da det bl.a. viser sig, at de pilotprojekter, som er nævnt i gruppens kommissorium ikke findes, men der er derimod samarbejdsmodeller at arbejde videre ud fra. Sekretariatet/formandskabet for Porteføljestyregruppen blev derfor bemyndiget til at justere gruppens kommissorium. Det blev derudover aftalt, at Jane Pedersen og Fie Christiansen vender behovet for en eventuel kommunal repræsentant fra Klynge Nord i gruppen (denne problemstilling var ligeledes påpeget af projektgruppen). Projektgruppen om den ældre medicinske patient: Denne projektgruppe har til opgave, at forelægge DAS en status på 11 initiativer i handleplanen, men da denne status først behandles på et møde i projektgruppen 4. november 2015, har det ikke været muligt for projektgruppen at forelægge Porteføljestyregruppen en status nu. Porteføljestyregruppen besluttede på den baggrund, at projektgruppen selv kan beslutte, om de efter mødet den 4. november har en tilstrækkeligt gennemarbejdet status til at forelægge denne for DAS, eller om projektgruppen ønsker at afvente DAS-mødet i februar. Status rundsendes eventuelt inden DAS til Porteføljestyregruppen. Efter mødet i Porteføljestyregruppen besluttede Styregruppen for Den ældre medicinske patient på sit møde den 4. november 2015 at vente på at kommunerne har gennemført deres audits ultimo 2

3 2015, med henblik på at få dette med i status. Opgaveoverdragelse: I oversigten over status fra de forskellige projektgrupper er status for projektgruppen om opgaveoverdragelse angivet som gul. Inge Kjær Andersen anførte, at eftersom projektgruppen mødes første gang den 4. november må projektgruppens status være rød, da det dermed ikke er muligt at overholde den oprindelige tidsplan. Forebyggende helbredsundersøgelser til børn: Dette projekt forelægges den 26. november 2015 Samarbejdsudvalget for almen læger med henblik på en fortolkning af, om dele af den kommunikation, som aftalen omhandler, er dækket af overenskomsten. Herefter oversendes aftalen til Praksisplanudvalget. Der blev gjort opmærksom på, at der skal orienteres om, når en færdig aftale foreligger, så implementering kan igangsættes. Sundhedsaftalen for osteoporose: 7 kommuner har tilsluttet sig den sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for Osteoporose, hvilket betyder at aftalen anses som en supplerende sundhedsaftale. Der mangler imidlertid at blive kommunikeret ud (evt. via Samarbejdsfora), at aftalen er klar til brug. PLO gjorde opmærksom på, at der er lang ventetid til skanning, og regionen vil undersøge om dette er et forbigående fænomen. Kræftrehabilitering og palliation: Projektgruppen vedrørende kræftrehabilitering og palliation har efter beslutning på DAS omskrevet lægernes rolle i forhold til palliationssamtale/opfølgning. En samlet aftale skal forelægges Porteføljestyregruppen og derefter DAS til februar (sideløbende behandles sagen i PPU-regi). IV-behandling i eget hjem: På dette projekt afventes en afdækning i Region Midtjylland vedrørende kommunernes erfaring med håndtering af denne opgave. Neurorehabilitering i eget hjem: Der nedsættes en ny projektgruppe til at se på udarbejdelse af samarbejdsaftale vedrørende tværsektorielt samarbejde om neurorehabilitering i eget hjem. Udkast til projektgruppens kommissorium udarbejdes af regionen med udgangspunkt i de kommunale høringssvar, som blev afgivet i forbindelse med høringsrunde tidligere på året. Træning i stedet for operation: Der arbejdes fortsat på en økonomisk konsekvensvurdering i regionalt regi. Det blev derudover nævnt, at der er ved at blive planlagt et ekstra tema-das-møde i januar, som skal omhandle Rambøll-evalueringen af TeleCare Nord samt eventuelt aktiv patientstøtte/triple aim. 3. Opfølgning på SKU mødet d. 24. september 2015 Sundhedskoordinationsudvalget havde følgende bemærkning til prioritering af indsatser i Sundhedsaftalen: For så vidt angår øvrige fremtidige prioriteringer, gav såvel kommunal som regional side udtryk for vigtigheden af at have et overblik over status på igangværende indsatser samt den samlede pulje af projekter i pipeline, før man kan igangsætte yderligere indsatser. Projekterne ønskes sat i en sammenhæng, så de relaterer sig til de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen. Administrationen vil tilvejebringe dette overblik til næste møde. Sekretariatet går i gang med at udarbejde et sådant overblik, som kan forelægges Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 3. december. 3

4 Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede på mødet 24. september 2015 to projekter vedrørende revision af Den Sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for KOL og nyt telemedicinsk projekt vedrørende hjertesvigt til igangsætning. Projektet vedrørende medicinhåndtering ved sektorovergange (de problemstillinger, som ikke løses af FMK), blev derimod ikke prioriteret til igangsættelse men afventer indtil videre indgåelse af FMK-samarbejdsaftale. Med henblik på at få et overblik over projektporteføljen efterspurgte Sundhedskoordinationsudvalget derudover en oversigt over sundhedsaftaleprojekter fordelt på de fire overordnede politiske målsætninger i sundhedsaftalen. Oversigten er under udarbejdelse. 4. Afrapportering fra projektgrupper Følgende projektgrupper skulle ifølge tidsplanen indlevere afrapporteringer til Porteføljestyregruppen. I det omfang afrapporteringerne er modtaget (jævnfør nedenstående), er de vedlagt som bilag. Henvisning til kommunal forebyggelse (afrapportering). Ledsagelse under indlæggelse (1. afrapportering). Styregruppen for tværsektoriel Sundheds-IT (1. afrapportering). Ledelsesinformation (afrapportering). Revidering af rammeaftalen for kronikerområdet (afrapportering). Rammeaftale ved brug af korrespondancemeddelelser mellem ambulatorier og kommuner (1. afrapportering) Samarbejdsaftale om forældreuddannelse Afrapporteringen/status fra ovennævnte grupper er som følger: Henvisning til kommunal forebyggelse Afrapporteringen fra denne arbejdsgruppe blev allerede behandlet på DAS 8. september, hvor det blev besluttet, at sygehusenes del af opgaven kan igangsættes. PLO ønskede deres del af opgaven viderebragt til Praksisplanudvalget med henblik på forhandling om underliggende aftale, da PLO er af den opfattelse, at opgaven med at identificere, motivere og henvise ikke er omfattet af overenskomsten. Ledsagelse under indlæggelse Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at fremsende en endelig afrapportering ved tidspunkt for dagsordenens udsendelse. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale om ledsagelse under indlæggelse, men i en mailhøring af udkastet er der fremkommet både regionale og kommunale kommentarer; der arbejdes på at opnå enighed om alle elementer i aftalen. Aftalen går derfor direkte til behandling på DAS den 18. november 2015 med henblik på videre behandling i Sundhedskoordinationsudvalget primo december Styregruppen for tværsektoriel Sundheds-IT (bilag 2) Som bilag 2 er vedlagt udkast til handleplan fra Styregruppen for Sundheds-IT. Det skal bemærkes, at den vedlagte version af handleplanen for øjeblikket er i høring i 4

5 Styregruppen for Sundheds-IT. På mødet vil Kristian Baden kunne redegøre for eventuelle ændringer denne høring kan have afstedkommet. Ledelsesinformation (bilag 3) Arbejdsgruppen vedrørende ledelsesinformation har udarbejdet vedlagte Plan for ledelsesinformation. Planen samt bilag afdækker kort fortalt ledelsesinformationens primære målgrupper, hvilke mål/indikatorer som skal formidles samt hvordan ledelsesinformationen forventes formidlet. I planens bilag er en mere detaljeret oversigt over de enkelte indikatorer; det kan bemærkes at denne indikatorliste løbende kan udbygges ligesom der for nogle indikatorers vedkommende fortsat arbejdes på at finde muligheder for monitorering. Det skal bemærkes, at der pga. efterårsferien kan være tilbageværende høringssvar fra arbejdsgruppen, som på tidspunktet for dagsordenens udarbejdelse ikke var modtaget og dermed kan blive indarbejdet senere. Revidering af rammeaftalen for kronikerområdet (bilag 4) Arbejdsgruppen har i perioden august til oktober afholdt 3 møder, og kan nu fremlægge et udkast til en revideret rammeaftale for kronikerområdet. Den reviderede rammeaftale er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens generiske forløbsprogram. Rammeaftalen er indholdsmæssigt delt i en generel del, som beskriver; Rammeaftalens generelle vilkår Udmøntning af regionens rådgivningsforpligtigelse på kronikerområdet Opfølgning på rammeaftalen og de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler. Og en del der beskriver hvordan en sygdomsspecifik sundhedsaftale skal se ud (en skabelon), og hvad der indholdsmæssigt skal beskrives i den. Rammeaftalen lægger op til, at eksisterende sygdomsspecifikke sundhedsaftaler skal rettes til efter den nye skabelon i forbindelse med, at der næste gang skal ske en faglig revidering af en aftale. Rammeaftalen indgår i den eksisterende organisering af sundhedsaftalen, og der følger derfor ikke nogen ny organisering af denne rammeaftale. Rammeaftale ved brug af korrespondancemeddelelser mellem ambulatorier og kommuner (bilag 5) Vedlagt som bilag 5 er første bud på en foreløbig rammeaftale for brug af korrespondancemeddelelser mellem ambulatorier og kommuner. Dette udkast er udarbejdet med henblik på en hurtig implementering. Arbejdsgruppen bemærker, at de i uge 42 fortsat kan modtage kommentarer til aftaleudkastet (hvilket dog forventes at være i form af præciseringer og ikke indholdsmæssige ændringer). Arbejdsgruppen mødes den 21. oktober, hvor formålet er endeligt at lægge aftaleudkastet fast. Samarbejdsaftale om forældreuddannelse (bilag 5b) Vedhæftet som bilag 5b er Samarbejdsaftale om forældreuddannelse, som forelægges Porteføljestyregruppen med henblik på anbefaling til godkendelse i Den Administrative Styregruppe. 5

6 En række projektgrupper skulle ifølge deres tidsplan aflægge afrapportering til Porteføljestyregruppen med henblik på, at afrapporteringen kan behandles på DAS den 18. november 2015: Henvisning til kommunal forebyggelse: Denne projektgruppes afrapporteringer blev behandlet på DAS 8. september og sendt videre til behandling i Praksisplanudvalget. Ledsagelse under indlæggelse: En endelig aftale vedrørende ledsagelse under indlæggelse er ikke faldet på plads i projektgruppen endnu og forelægges derfor ikke Porteføljestyregruppen. Såfremt en aftale falder på plads forelægges denne aftale DAS den 18. november 2015, og alternativt gives DAS en status fra projektgruppen. Det blev bemærket, at det formelt set ikke er i orden, at projektgruppernes afrapportering går udenom Porteføljestyregruppen og direkte til behandling på DAS, men at man i dette tilfælde har været nødt til at acceptere det. Der er et stort politisk fokus på denne aftale, og der skal meget gerne afrapporteres i indeværende år til Sundhedskoordinationsudvalget. Handleplan fra Styregruppen for Sundheds-IT: Kristian Baden forklarede indledningsvist om handleplanen, hvor det bl.a. blev bemærket, at handleplanens tidsplan er meget ambitiøs. I den efterfølgende drøftelse af handleplanen blev det bl.a. bemærket, at det skal gøres mere tydeligt, hvad DAS siger ja til, herunder antallet af projekter/projektgrupper. Kristian Baden bemærkede, at såfremt Porteføljestyregruppen og DAS skal godkende kommissorier og udpegning til projektgrupperne, skal tidsplanen ændres, da der ikke er afsat tid til dette; denne problemstilling skal ligeledes tydeliggøres i dagsordenen til DAS. Derudover blev det bemærket, at det i handleplanen skal klargøres, hvilken type bemanding, der skal i spil til de konkrete projektgrupper, ligesom der fra kommunal side blev udtrykt behov for klyngerepræsentation i grupperne frem for de 3 kommunale repræsentanter, som handleplanen (baseret på antallet af EOJ-systemer) lægger op til (kommunerne bemærkede i samme forbindelse at kommunal udpegning med fordel kan ske via de fire klyngesekretærer). Med henblik på disse ændringer samt et ønske om generelt at gøre handleplanen lettere at forstå for ikke-it-kyndige blev Jane og Fie udpeget til at hjælpe med revision af handleplanen. Ledelsesinformation: Planen for ledelsesinformation indeholder bl.a. en liste over indikatorer/målsætninger, der skal etableres monitorering på. På flertallet af disse indikatorer er der fundet monitoreringsmuligheder, men på nogle indikatorer har projektgruppen hidtil ikke fundet meningsfulde monitoreringsmuligheder. Porteføljestyregruppen påpegede i den forbindelse, at det er vigtigt, at DAS gøres opmærksom på, at der arbejdes videre med at finde monitoreringsmuligheder, ligesom det kort skal beskrives hvad planen alternativt er, såfremt monitorering ikke viser sig mulig. På baggrund af drøftelserne blev det slået fast, at indstillingen til DAS er, at de godkender de beskrevne målgrupper for ledelsesinformation, indikatorerne, afrapporteringskadencen (to årlige afrapporteringer til DAS og en årlig status til SKU i forbindelse med revision af sundhedsaftale), at data er tilgængelig via hjemmesider, samt at projektgruppen arbejder videre med de indikatorer, hvor meningsfulde monitoreringsmuligheder hidtil ikke er fundet; arbejdet videreføres med henblik på enten at finde monitoreringsmuligheder eller alternativt overveje om indikatorer skal justeres ved næste revision af sundhedsaftalen. Rammeaftale for kronikerområdet: Inge Kjær Andersen orienterede indledningsvist om forslaget til rammeaftale for kronikerområdet, som bl.a. indeholder en skabelon for sygdomsspecifikke sundhedsaftaler. I forhold til organiseringen omkring arbejdet med kronikerområdet havde de regionale repræsentanter i projektgruppen oprindeligt ønsket nedsættelse af flere 6

7 sygdomsspecifikke task force grupper, mens kommunerne ønskede en overordnet gruppe, der som udgangspunkt kunne dække alle sygdomsområder. Det kompromis projektgruppen nåede frem til var, at der ikke oprettes ny organisering på kronikerområdet, men at Porteføljestyregruppen i stedet bliver det forum, hvor området håndteres. Fra PLO s side blev det anført, at dette er betænkeligt af hensyn til fagligheden. Det blev yderligere i den forbindelse pointeret, at det med denne konstruktion er vigtigt, at personer med større faglig indsigt i de sygdomsspecifikke områder melder ind til Porteføljestyregruppen, såfremt der skal handles på noget. Dette fordrer, at parterne giver denne opgave til konkrete fagpersoner. Jan Mainz orienterede om, at regionen formentlig vil organisere sig på denne opgave i samarbejde med NordKap. Drøftelsen af, hvordan denne konstruktion skulle håndteres, og hvordan det sikres, at relevante emner meldes ind til Porteføljestyregruppen, mundede ud i en indstilling til DAS om, at den foreslåede rammeaftale indstilles til godkendelse, men at Porteføljestyregruppen nærmere skal afklare, hvordan Porteføljestyregruppens rolle skal varetages; i forhold til at sikre indmeldinger til Porteføljestyregruppen besluttede Porteføljestyregruppen, at meldingen til DAS er, at det er op til parterne at foretage løbende opfølgning i relation til alle de sygdomsspecifikke områder. Rammeaftale ved brug af korrespondancemeddelelser mellem ambulatorier og kommuner: Der blev indledningsvist gjort opmærksom på, at der i forhold til det bilag, som blev fremsendt med Porteføljestyregruppens dagsorden, var sket ændringer i forslaget til rammeaftalen pga. kommunale kommentarer (eksempelvis fremhæver aftalens overskrift nu, at aftalen omhandler hjemmepleje/sygepleje). PLO fremførte at "til egen læge" slettes i aftalens skema, da kopi af kommunikation mellem kommune og region ikke skal i praktiserende læges korrespondancebox. Her skal kun indgå de aftalte korrespondancer, som indeholder lægefaglige spørgsmål til egen læge fra kommune eller sygehuse (epikriser og genoptræningsplaner sendes i MedCom). Jammerbugt Kommune havde afgivet en kommentar om, hvordan korrespondancemeddelelser i weekenden kunne håndteres, men der var enighed i Porteføljestyregruppen om ikke på nuværende tidspunkt at ændre på aftalens tidsmæssige afgrænsninger omkring brugen af korrespondancemeddelelser. Lise Søndergaard gjorde derudover opmærksom på, at det er meget vigtigt for hospitalerne, at alle kommuner går med i aftalen, da det ellers ikke vil være praktisk muligt at håndtere for hospitalerne. For at kunne anvende korrespondancemeddelelser skal regionen derudover gennemføre undervisning, som gennemføres primo januar Herefter er regionen klar til implementering. Afslutningsvis blev Porteføljestyregruppen enige om, med ovennævnte bemærkninger, at anbefale aftalen til implementering, men at erfaringerne med aftalen skal følges tæt og evalueres efter ca. et halvt år. Forældreuddannelse: Porteføljestyregruppen blev forelagt en samarbejdsaftale om forældreuddannelse. Aftalen beskriver bl.a. at uddannelsesindsatsen som udgangspunkt foregår ét sted i hver kommune. Aalborg Kommune har i den forbindelse en eksisterende aftale med fødested Aalborg Universitetshospital med andre aftaler end dem der fremgår af aftaleudkastet, og er derfor bekymrede for, at den nye samarbejdsaftale vil ændre på den eksisterende aftale. Der er enighed om i Porteføljestyregruppen, at aftalen netop lægger op til, at alle kommuner kan aftale nærmere lokalt inden for den økonomiske ramme. 5. Godkendelse af kommissorier Følgende kommissorier forelægges Porteføljestyregruppen til anbefaling om godkendelse i Den Administrative Styregruppe: 7

8 Revision af Den sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for KOL (bilag 6) Som bilag 6 er vedlagt forslag til kommissorium for revision af den sygdomsspecifikke sundhedsaftale for KOL. På Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 24. september 2015 blev dette projekt prioriteret til igangsættelse; Sundhedskoordinationsudvalget bemærkede i den forbindelse, at det er vigtigt at overveje, om der er brug for at foretage justeringer på baggrund af de erfaringer der er gjort med TeleCare Nord projektet. Sundhedsprofil 2017 (bilag 7) Det forberedende arbejde med Sundhedsprofil 2017 går i gang 1. januar 2016, og der skal derfor nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe. Som bilag 7 er vedlagt forslag til kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende Sundhedsprofil Vedrørende kommissoriet for revision af den sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for KOL var der kun forslag om, at Vivi Jørgensen indsættes som Porteføljesansvarlig, og at det i kommissoriet fremhæves, at borger/patientinddragelsesperspektivet skal beskrives/inddrages. Vedrørende kommissoriet for Sundhedsprofil bemærkede kommunerne, at de har behov for repræsentation fra hver af de 11 kommuner og ikke klyngerepræsentation. Det skal derudover sikres, at projektgruppen i sit arbejde også har fokus på data vedrørende børn/unge og i den forbindelse inddrager den eksisterende projektgruppe vedrørende data om børn og unges sundhed i dette. 6. Dagsorden til næste møde (3. februar 2015) Status på i gangværende projekter NordKAPs understøttendes rolle ift. kommunale praksiskonsulenter (status) Afrapporteringer fra projektgrupper Evaluering UTH organisering Forebyggende helbredsundersøgelser til børn Revitalisering af opgaveoverdragelsesaftalen Rekruttering til alkoholbehandling Elektronisk understøttelse af ambulatorieområdet og korte indlæggelser Oplæg til handleplan for sundhedsaftaleinitiativerne i forhold til Den ældre medicinske patient Drøftelse af oplæg til fase 3 prioritering til DAS (behandles på DAS 24. maj 2016) I forhold til de punkter til Porteføljestyregruppens næste møde, som var opstillet i dagsordenen, var der enighed om, at punkterne om forebyggende helbredsundersøgelser til børn samt revitalisering af opgaveoverdragelsesaftalen ikke skal behandles på næste møde i Porteføljestyregruppen. 7. Mødeplan for 2016 Der forventes i 2016 afholdt fire møder i Porteføljestyregruppen, og der skal således aftales fire mødedatoer. Følgende fire datoer foreslås (mødeindkaldelser er udsendt), og det skal afklares, om disse datoer er brugbare for Porteføljestyregruppens medlemmer: 8

9 3. februar 11. maj 23. august 2. november Alle møderne afholdes i mødelokalet ved Sundhed og Sammenhæng, Fyrkildevej Aalborg Øst i tidsrummet fra til Der var et eller flere afbud til alle de foreslåede mødedatoer i Det blev derfor besluttet, at Porteføljestyregruppens formandskab og sekretariat ser på nye mødedatoer og derudover tager stilling til antallet af indkaldelser til møder i 2016 (4-6 møder). 8. Eventuelt Ingen bemærkninger. 9

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl. 14-16 Mødedeltagere Porteføljestyregruppen Inge Kjær Andersen, Klynge Syd Vibeke Olesen, Klynge Midt Anne Fink, Klynge Vest Lisbeth

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 20. august 2015 kl. 14.00 til 16.30 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 15. september 2015 kl. 14.00 til 16.30 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 17. juni 2015 kl. 14.00 til 17.00 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 28. april 2015 kl. 14.00 til 17.00 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Vibeke

Læs mere

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre?

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre? Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Mandag den 19/10 2015 kl. 08.00-10.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 4 Deltagere: Bente Graversen, Rikke Albrektsen, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Møde den 4. februar 2016 kl til på Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst

Møde den 4. februar 2016 kl til på Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst Referat Porteføljestyregruppen Møde den 4. februar 2016 kl. 14.00 til 17.00 på Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst MØDEDELTAGERE Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær Andersen, Klynge Syd Fie Holt

Læs mere

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen Slutafrapportering. 1.

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen Slutafrapportering. 1. Version 11.05.15 Oversigt over aktive projekter Projekterne er iværksat på 2 forskellige baggrund: - Projekter der er iværksat før - Projekter der er iværksat i og fremefter Afsnit i Sundhedsaftale Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning. Projektet er afsluttet, og DAS orienteres herom d. 18. maj 2015.

Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning. Projektet er afsluttet, og DAS orienteres herom d. 18. maj 2015. Afsluttede projekter Afsnit i Sundheds aftale TSG Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over,

Læs mere

Forslag til administrativ organisering

Forslag til administrativ organisering Forslag til administrativ organisering Sundhedskoordinationsudvalget Den Administrative Styregruppe Sundhedsaftalens udviklingsdel Sundhedsaftalens driftsdel Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe Sygehus

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Informationsark. Formandskab Overordnede mål: Planlægning af og opfølgning på møder i projektgruppen Planlægning af punkter til DAS og SKU

Informationsark. Formandskab Overordnede mål: Planlægning af og opfølgning på møder i projektgruppen Planlægning af punkter til DAS og SKU Version 19.04.18 Formandskab Planlægning af og opfølgning på møder i projektgruppen Planlægning af punkter til DAS og SKU Gruppen koordinere opgaver i forbindelse med projektgruppen, samt vejleder indsatsområderne,

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2015-2018 Sundhedsaftalens opbygning Sundhedsaftalen består af: Den Politiske Sundhedsaftale Den Administrative Sundhedsaftale Den Tværsektorielle Grundaftale Politisk organisering Administrativ

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat. På KKR mødet d. 27. februar 2015 skal følgende drøftes:

Referat. På KKR mødet d. 27. februar 2015 skal følgende drøftes: Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Fredag den 30/1 2015 kl. 10.00-13.00 Sted: Boulevarden 13 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten Kaalbye, Haukur Thorsteinsson,

Læs mere

Indstilling: Det indstilles, at det vedlagte Kommissorium og forretningsorden for FU Sundhed drøftes.

Indstilling: Det indstilles, at det vedlagte Kommissorium og forretningsorden for FU Sundhed drøftes. Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 8.30-11.00 Sted: Boulevarden 13, 9000 Aalborg, mødelokale 2 Deltagere: Leif Serup, Peter Møller Rasmussen, Lone Becker,

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Referat Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 11. april. 2016 kl 14.00-16.00 i mødelokale CPU, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Kick-Off for arbejdsgrupper i forbindelse med udvikling af Sundhedsaftalen 2015-2018 21. marts 2014 Oplæg ved Jane Pedersen (Region Nordjylland) Maria Thorsager (Det fælleskommunale Sundhedssekretariat)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas.

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas. Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Fredag den 7. december 2018 kl. 9.30-11.00 Sted: Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø Deltagere: Leif Serup, Peter Møller Rasmussen,

Læs mere

Beskrivelse af projekt Status på indsatsen Gruppens status

Beskrivelse af projekt Status på indsatsen Gruppens status Version 01.09.15 Oversigt over aktive projekter Projekterne er iværksat på 2 forskellige baggrund: - Projekter der er iværksat før 2015 - Projekter der er iværksat i 2015 og fremefter Afsnit i Sundhedsaftale

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Dagsorden Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 14. dec. 2015 kl 15.30-17.30 i mødelokale SAN, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune (kommunal

Læs mere

Dagsorden til møde i Projektgruppen for Ledelsesinformation Torsdag den 6. april 2017 kl , Regionshuset mødelokale 2

Dagsorden til møde i Projektgruppen for Ledelsesinformation Torsdag den 6. april 2017 kl , Regionshuset mødelokale 2 Dagsorden til møde i Projektgruppen for Ledelsesinformation Torsdag den 6. april 2017 kl. 14.00-16.00, Regionshuset mødelokale 2 Deltagere: Rune Winther Rebild Kommune, Klynge Syd Søren Kildskov Brogaard

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Referat fra møde i Projektgruppen for Ledelsesinformation Mødelokale B Deltagere: Afbud: Dagsorden 1. Opfølgning på SKU - sengepladser/overbelægning

Referat fra møde i Projektgruppen for Ledelsesinformation Mødelokale B Deltagere: Afbud: Dagsorden 1. Opfølgning på SKU - sengepladser/overbelægning Referat fra møde i Projektgruppen for Ledelsesinformation Onsdag den 21. juni 2017 kl. 14.00-16.00 Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø - Mødelokale B Deltagere: Rune Winther Rebild Kommune,

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl. 15.00-17.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 VELKOMST v/ Anders Broholm, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget DAGENS PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/anders Broholm 8.35-9.20 Oplæg v/flemming Møller

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset Sundhed og Sammenhæng Karin Rosen Christensen AC-medarbejder Direkte: +4529323780 karin.christensen@rn.dk Referat Arbejdsgruppemøde - Korrespondancemeddelelser 24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion til mødet. 2. Elektronisk kommunikation Faglig

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Dagens program 08.00-08.30: Fælles morgenkaffe 08.30-08.45: Velkomst og status på Sundhedsaftalen 2015-2018 v. Anders Broholm, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 28. december 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 16. december

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 13. februar 2017. Udarbejdet af: Helle Marie Sejr Bentsen og Morten Jessen-Hansen E-mail: helle.marie.sejr.bentsen@rsyd.dk mjh@aabenraa.dk Telefon: 51709731 Referat af møde

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel

Den Nordjyske Kronikermodel Den Nordjyske Kronikermodel Forslag til justeret model - april 2012 Indhold 0. Indledning... 1 1. Den Nordjyske Kronikermodel Justeret udgave... 1 1.1 Præmisser for en justering af Den Nordjyske Kronikermodel...

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Der orienteres på FU mødet om status på arbejdet med Vision og pejlemærker og bemærkninger fra mødet med formandsskabet for SKU d. 13. august 2018.

Der orienteres på FU mødet om status på arbejdet med Vision og pejlemærker og bemærkninger fra mødet med formandsskabet for SKU d. 13. august 2018. Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 16.30-18.00 Sted: Boulevarden 13, 9000 Aalborg, mødelokale 4 Deltagere: Leif Serup, Peter Møller Rasmussen, Lone

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat. Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg + Fælles FU Tid: Mandag d. 20. november 2017 kl Sted: Mødelokale N, Regionshuset

Referat. Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg + Fælles FU Tid: Mandag d. 20. november 2017 kl Sted: Mødelokale N, Regionshuset Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg + Fælles FU Tid: Mandag d. 20. november 2017 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale N, Regionshuset Deltagere: Afbud: Sagsnr.: 2013-24536 Bente Graversen,

Læs mere

Skriftlig orientering

Skriftlig orientering Region Midtjylland Sundhed 29. maj 2019 /SUSSOR Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 29. maj 2019 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 1 1 1-01-72-30-17

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Dagsorden. Regionshuset Viborg

Dagsorden. Regionshuset Viborg Den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Torsdag den 27. november 2014 Mødelokale: Konference 1, regionshuset Viborg Tidspunkt: 16.00 18.00 Regionshuset Viborg

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Rådhuset, lokale 329 Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Deltagere

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient d. 6. april 2017

Møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient d. 6. april 2017 REFERAT Møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient d. 6. april 2017 Fra Region Nordjylland: Chefkonsulent Jacob Bertramsen, Patientforløb - Regional formand Konsulent Jesper Torp Nielsen, Patientforløb

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum 22. oktober 2015 PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/ Anders Broholm 8.35-9.00 Status Sundhedsaftale, praksisplan og økonomiaftale 9.00-9.15 Pause 9.15-10.00 KL s udspil vedr. det

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 8. oktober 2018 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Eva Nielsen, Sygeplejefaglig

Læs mere

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning.

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning. Patientforløb AC fuldmægtig Maja Lynderup Behrmann Direkte +4520591066 m.behrmann@rn.dk Sagsnummer 2014-016996 24. januar 2017 NOTAT Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Bente Graversen, Anne Krøjer, Rikke Albrektsen, Lone Becker, Haukur Thorsteinsson, Peter Hvid Paulsen, Maria Thorsager

Bente Graversen, Anne Krøjer, Rikke Albrektsen, Lone Becker, Haukur Thorsteinsson, Peter Hvid Paulsen, Maria Thorsager Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Mandag d. 28. august 2017 kl. 08.00-10.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Afbud: Sagsnr.: 2013-24536 Bente Graversen, Anne Krøjer,

Læs mere

Bente Graversen, Lone Becker, Carsten Kaalbye, Rikke Albrektsen, Haukur Thorsteinsson, Peter Hvid Paulsen, Maria Thorsager

Bente Graversen, Lone Becker, Carsten Kaalbye, Rikke Albrektsen, Haukur Thorsteinsson, Peter Hvid Paulsen, Maria Thorsager Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Mandag den 29. august 2016, kl. 8.30-10.30 Sted: Boulevarden 13, 9000 Aalborg, mødelokale 3 Deltagere: Afbud: Sagsnr.: 2013-24536 Bente Graversen,

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere