- 1 - Poul Dahl, Grindsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Poul Dahl, Grindsted"

Transkript

1 Andelsfrysehus fra start til slut I 1950 dannede en række borgere i Grindsted og Uggerhalne en forening, som på andelsbasis skulle bygge og drive et frysehus. Hvorfor bygge frysehus i 1950, hvad var baggrunden og hvordan var udviklingen, hvor længe fik den lov at leve? HammerNyt.dk har sat sig for at beskrive dette lille stykke lokalhistorie og har allieret sig med gårdejer Villy Aagaard Nielsen, Østerholt, der, som foreningens sidste formand, var med til at lukke og slukke Andelsfrysehuset for Grindsted og Omegn i Poul Dahl, Grindsted Mange forældre, som er kommet til børnehaven Mellergaard for at aflevere deres børn, har sikkert undret sig over, hvad det lille rødstenshus, der ligger klos op ad Børnehaven, er for en tingest; hvad bliver den brugt til, hvad er der inden i? HammerNyt.dk har sat sig for at beskrive husets funktion i et historisk perspektiv og har i den anledning allieret sig med gårdejer Villy Aagaard Nielsen, Østerholt, der som andelsforeningens sidste formand var med til at slukke og lukke Andelsfrysehuset. Til støtte for Villys hukommelse kan vi læne os op ad foreningens protokoller, som er bevaret. I venstre side af billedet anes Grindsted Andelsfrysehus. Fotoet er fra begyndelsen af 1960 erne. Men, lad os lige kigge på de store linjer inden vi ser på, hvordan udviklingen forløb i Grindsted. Og, lad os se tilbage på tiden før frysehuset blev bygget, for at afklare, hvordan gårde og husholdninger opbevarede kød, fx fra en slagtet gris. Det kan siges kort: Kødet blev nedsaltet i kar og opbevaret i denne saltlage for at sikre holdbarheden, indtil det skulle bruges. Det var en omstændelig proces for husmoderen, ikke mindst fordi kødet for det meste skulle udblødes for salt inden brug. Ældre mennesker, der har oplevet tiden, fortæller, at der dengang blev spist meget saltmad. Grøntsager blev sammen med frugt langtidsopbevaret ved henkogning. At fryse fersk kød blev et brud med denne århundred gamle opbevaringsmetode. Frysning gjorde det let, enkelt og sikkert at opbevare fersk kød og grøntsager over længere tid. Ideen til at bygge fryserier med udlejede bokse kom til Danmark fra USA. Det første anlæg blev bygget af firmaet Atlas under Anden Verdenskrig. Det blev dog perioden efter krigen, der satte gevaldigt skub i en udvikling, som medførte, at der i Danmark omkring 1950 var relativt flere udlejningsfrysehuse end i USA. Der var dog den væsentlige forskel, at andelstanken, som jo var så almindelig i Danmark, også slog igennem på fryseområdet. De allerfleste frysehuse blev nemlig etableret på andelsbasis. I løbet af en kort årrække lykkedes det dansk køleindustri, energisk støttet af Statens Husholdningsråd, lokale landboforeninger og deres husholdningskonsulenter at få de danske konserveringsvaner lagt ganske om. Fordelene ved at nedfryse kød og grøntsager, blev på rekordtid så kendt, at der kom et voksende behov i landsbyer for mindre og lokalt beliggende frysehuse. De blev opført i stort antal, og omkring 1950 var der ca andelsfrysehuse i Danmark. Et typisk eksempel herpå er Andelsfrysehuset på Espelunden, et lille murstenshus med en række isolerede frysebokse i midten 24 helbokse i alt, hver med adgang for andelshaverne via en aflåselig låge. En del af boksene var delt af et trådnet, så andelshavere med mindre behov kunne leje ½-bokse Skillerummene mellem helboksene var såkaldte kanalfryseplader, hvori kølemidlet cirkulerede, det skulle sikre en bokstemperatur på under det lovfæstede krav på -18 o C. Lad os starte med begyndelsen i Grindsted. En kreds af beboere i Grindsted og Uggerhalne var - 1 -

2 blevet opmærksom på den nye opbevaringsmetode og på stiftende generalforsamling mandag den 2. oktober 1950 på Grindsted Skole blev foreningen Andelsselskabet Grindsted og Omegns Frysehus etableret. Bestyrelsen kom til at bestå af gårdejer Lars Larsen, Uggerhalne, gårdejer Adolf Koch, Søndergaard og gårdejer Kasper Djernis, Birket. Revisorerne blev gårdejer Jens Larsen, Mellergaard, gårdejer Niels Sudergaard, Mariehøj, fru Ella Skindbjerg (gift med vognmand Henry Skindbjerg) blev suppleant. Umiddelbart efter generalforsamlingen blev det første bestyrelsesmøde afholdt, og den konstituerede sig med Kasper Djernis som formand, Adolf Koch som kasserer og Lars Larsen, rideskolen i Uggerhalne som sekretær. Bestyrelsen besluttede samtidig at indkøbe et fryseanlæg fra firmaet Frigidair i Aalborg. var, at det var vanskeligt for bestyrelsen at skaffe 10 eller 20 årige lån i huset på rimeligt favorable tilbud. Der måtte to ekstraordinære møder til, inden bestyrelsen den 15. marts 1951 fik tilladelse til at tage mod et lånetilbud fra Andelsbanken på kr. På samme møde blev det vedtaget, at hvert medlem skulle indbetale 200 kr. pr. boks. Et beløb som kan sættes i relief til, at timelønnen for en faglært i 1950 var ca. 3,70 kr. i timen. Ifølge 1951-regnskabet fra opførelsen af frysehuset og dets indretning findes noteret: Murermester Gerhardt Pedersen, Langholt skulle have kr. for at opføre bygningen. El-installationer blev foretaget af Installatør Jes Tyrrestrup, Vodskov Installationsforretning, prisen herfor var 705,68 kr. Grindsted Vognmandsforretning fragtede varer til huset og skulle hertil have 156,80 kr. Selve fryseanlægget kostede ,32 kr. Hertil kom1.770,80 kr. til korkplader, der skulle bruges til isolering af de 24 frostbokse. Samlet kom frysehuset til at stå andelshaverne i ,40 kr. Renter og afdrag til Andelsbanken blev i husets første 10 år den helt store post i regnskabet. I 1952 lød den på 2.666,95 kr. Det sidste afdrag på 900,40 kr. var på regnskabet for Elektricitetsselskabet var en den andenstørste kreditor. I 1952 måtte andelsfrysehuset af med 642,70 kr. for leverance af lys og kraft. Ifølge sagens natur en nødvendig omkostning for et frostanlæg, der skulle fungere 24 timer i døgnet året rundt. Fra Andelsforeningens protokol: Stiftende generalforsamling i Andelsfrysehuset den 2. oktober 1950 i Grindsted Skole. På mødet blev det endvidere besluttet at indhente tilbud fra håndværkere til at opføre frysehuset. I begyndelsen af foreningens liv var der ekstraordinær mødeaktivitet. Baggrunden Afrimning af anlægget var nødvendig af hensyn til anlæggets korrekte og økonomisk drift, og ifølge generalforsamlingsnotater foretoges afrimning af boksene så vidt muligt efter Nytår. Fordelene var dels at beholdningen i boksene var på et lavpunkt efter Julens og Nytårets festligheder, dels at årstidens temperatur var så tilpas lav, at de dybfrosne varer, i denne kolde tid, kunne taget ud af boksene, uden at tø op, mens afrimningen blev gennemført alt i løbet af en dag. Ellers bestod vedligeholdelsen i at gøre rent i huset, male og kalke. Det var bestyrelsens opgave at hyre en person til opgaven. I mange år blev det varetaget af Peter Madsen, der til gengæld var kontingentfri. Det samme gjaldt for Christian Thomsen, Katrineborgvej, der ligeledes i en mangeårig periode opkrævede kontingent

3 Der blev afholdt et par bestyrelsesmøder og tirsdag den 18. marts 1952 ordinær generalforsamling. Her blev det besluttet, at sætte boksprisen for det kommende ½ år på 80 kr. Det betød, at de 40 kr. gik til det, der blev kaldt afdrag på boks, 20 kr. til renter og 20 kr. til strøm. Der var genvalg til bestyrelse og revisor. Villy Nielsen studerer bestyrelsesprotokollen, der indeholder oplysninger om mange års virke i andelsfrysehuset i Grindsted. Foto Arne Riis Uddrag af Andelsforeningens love fortæller bl.a. om formål mm.: 1. Selskabet er et andelsselskab med solidarisk hæftelse. Selskabets formål er at fryse kød og andre produkter for andelshaverne til billigst mulige pris. 2. Kun produkter, der er beregnet til menneskeføde, må fryses og opbevares i boxanlæget. Den fastsatte afgift pr. box erlægges til kassereren månedligt eller halvårlig efter bestyrelsens ønske. 3. på den stiftende generalforsamling befuldmægtiger medlemmerne den valgte bestyrelse til at træffe bestemmelser om anlægets opførelse, til på selskabets vegne at optage lån, slutte overenskomst med leverandør og entreprenører, og når den i øvrigt finder grund til at virke på selskabets vegne. 10. Såfremt et medlem ikke overholder sine forpligtelse, har selskabet dispositionsret over boxen, og nøgle til box og dør afleveres til bestyrelsen. Andelshaveren fritages ikke derfor for sit solidariske ansvar. Ellers disponerer andelshaveren frit over sin box. Når man kigger foreningens protokol igennem, udstråler den et livsforløb uden de store udsving. Medlemmerne har i et par generationer anbragt og hentet deres frostvarer i boksene, bestyrelser og revisorer er blevet valgt, har konstitueret sig som vi jo gør i Danmark med formand, kasserer og sekretær, har fastsat kontingent og sørget for at få den indkasseret, har sørget for rengøring og afrimning, har malet og kalket og vedligeholdt frysemaskineri. Der har nok ind imellem været problemer med at få al kontingent indkasseret, men alligevel, forbløffende sjældent. Eneste større begivenhed indtraf i frysehusets barndom. Den skete i 1954/55, årsagen var tyveri. Protokollen fortæller, at der mandag den 10. januar 1955 var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Anledningen var tyveri fra boksene. Konklusionen på miseren blev, at forsamlingen besluttede at sætte Yale-lås i yderdøren og tegne en tyveriforsikring. Hvem gerningsmanden var, henstår! I øvrigt var boksprisen nu nedsat til 70 kr., 40 kr. til afdrag og 30 kr. til strøm, renter og vedligehold. Tyveriet har jo nok givet anledning til nogen opstandelse i medlemskredsen, for på den ordinære generalforsamling den 4. april 1955 fortæller protokollen, for første og eneste gang, at formanden, Kasper Djernis, aflagde en udførlig beretning. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer blev skiftet ud i en ujævn rytme og gik på denne måde på omgang blandt medlemmerne op gennem 1960 erne, 70 erne, 80 erne, 90 erne. Boksene var i det store og hele konstant udlejet, så der var løbende en pæn økonomi i foreningen. Medlemmer, der ønskede at udtræde, skulle selv søge at finde en afløser Ser man på bestyrelsens sammensætning over hele perioden, viser den klart, at det i begyndelsen var landbrug og forretningsdrivende, der udgjorde kernen. De byggede og drev frysehuset. Men op i 1960 erne og fremad blev flere poster besat med borgere uden for denne kreds. En udvikling, som - 3 -

4 afspejler, at medlemskredsen blev udvidet med flere byboere. Baggrunden for denne udvikling kan ses i to forhold. Dels en byintern: Der blev både i Grindsted og Uggerhalne bygget flere huse, flere borgere flyttede til byerne og en tilsvarende afvandring skete fra landbruget, så behovet her faldt. Dels en ekstern udvikling, hvor produktionen af kølemaskiner blev effektiviseret. Resultatet var, at priserne på udstyr faldt, hvilket igen førte med sig, at gårde og husholdninger i større stil begyndte at købe egne frysebokse. Her kommer Danfoss ind i billedet, for i 1950 begyndte virksomheden dansk produktion af en såkaldt hermetisk kølemaskine, hvor kompressor og elmotor var indkapslet i én enhed og omgivet af kølemiddel. Det er den type alle kendte køle- fryseenheder bruger i dag. Typen kunne masseproduceres, og danske fabrikker som Sabroe, Atlas og Gram, firmanavne, der for lidt ældre medborgere er ganske velkendte, begyndte snart at producere frysere og køleskabe i stor stil. Udviklingen og priserne gjorde det muligt for mange husstande at købe et køleskab med en lille fryser indbygget, og snart fik mange husstande også installeret en særskilt fryseboks. Andelsfrysehusene ude på landet blev primært brugt til at opbevare egne produkter fra haven eller stalden. Men, efterhånden som antallet af frysere i hjemmene steg, begyndte købmændene og brugsforeningerne at markedsføre stadig flere forskellige produkter inden for frostvarer. Priserne faldt, og frostvarer fra købmanden røg i fryseren derhjemme. Det var anderledes nemt senere at hente varerne i fryseren i eget hus end i byens frysehus. Frysehusene mistede andelshavere, og hovedparten af husene er i dag nedlagt. Sådan gik det også i Grindsted, fortæller Villy Nielsen, der blev formand i 1986 og fungerede frem til 2009, hvor de tilbageværende andelshavere besluttede at lukke. Villy fortæller, at det sådan set gik godt i 1980 erne og 90 erne og langt ind i 0 erne. Men i 2008 meldte fire andelshavere sig ud, og det var ikke muligt at finde erstatning. Hermed svandt kapitalgrundlaget med kr. årligt. Nogle få år tidligere havde bestyrelsen været nødt til at udskifte kompressoren, der ellers havde kørt siden frysehusets start. Den investering havde drænet kapitalen. Dette forhold sammenholdt med, at el-priserne, der helt naturligt var frysehusets største omkostning, var steget eksplosivt over årene, medførte, at vi besluttede at slukke og lukke. Villy Nielsen foran det nu nedlagte andelsfrysehus. Grindstedgaard ses i baggrunden. Foto Poul Dahl. Per Nikolajsen på Grindstedgaard, den gård, der, sammen med Mellergaard, i sin tid gav jord til frysehuset, overtog huset. Indboet er fjernet, og Per har nu et dejligt stort rum, som han kan anvende i sin virksomhed. Som Villy afsluttende siger, så er lukningen af frysehuset i Grindsted efter 59 års virke udtryk for, at en milepæl i den historiske udvikling inden for moderne fødevare-konservering er passeret, og en epoke i lokalområdets historie er afsluttet. Dog står det røde murstenshus på Espelunden som et herligt minde om mange års virke til gavn og glæde for utallige gårde og husstande i Grindsted og Uggerhalne, slutter Villy Nielsen. Kilder: Interview med gårdejer Villy Aagaard Nielsen, Østerholt, Protokol for Andelsselskabet Grindsted og Omegns Frysehus, 1950 og følgende år. Kassebog for Grindsted Frysehus, 1951 og følgende år. Kulde, Dansk Køleteknisk Tidsskrift. Dansk Køleforenings 50-års dag nr

5 Bestyrelser i frysehuset: 1950 Generalforsamling på Grindsted Skole 2. oktober valgte gdr. Lars Larsen, Adolf Koch og Kasper Djernis til bestyrelsen. Revisorer: gdr. Jens Larsen og gdr. Niels Sudergaard Generalforsamling på Grindsted Skole 15. marts. Bestyrelse: Lars Larsen, Adolf Koch og Kasper Djernis. Revisorer: Jens Larsen og Niels Sudergaard. Bokspris 200 kr Generalforsamling 18. marts. Bestyrelse: Lars Larsen, Adolf Koch og Kasper Djernis. Revisorer: Jens Larsen og Niels Sudergaard. Bokspris 80 kr. halvårligt Generalforsamling 30. marts. Bestyrelse: Lars Larsen, Adolf Koch og Kasper Djernis. Revisorer: købmand Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard. ½ årlig bokspris på 80 kr Ingen generalforsamling anført i protokol Generalforsamling 4. april. Bestyrelse: Adolf Koch, Kasper Djernis og gdr. Martin Pedersen. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard. Bokspris 70 kr. halvårligt Generalforsamling 4. april. Bestyrelse: Adolf Koch, cykelhandler Martin Pedersen, vognmand Henry Skindbjerg nyvalgtes. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard Generalforsamling 29. maj. Bestyrelse: Adolf Koch, Martin Pedersen og Henry Skindbjerg. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard Generalforsamling 30. april. Bestyrelse: Martin Pedersen, Henry Skindbjerg, grd. J. Lassen Svendsen, Hammerdam nyvalgtes. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard Ingen generalforsamling anført i protokol Generalforsamling 25. maj. Bestyrelse: Martin Pedersen, gdr. Jens Pedersen, Hammervej 87 og gdr. Niels Peter Pedersen, Katrineborg. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard Generalforsamling 12. juni. Bestyrelse: Martin Pedersen, Jens Pedersen, og Niels Peter Pedersen. Revisorer: Frederik Frederiksen og Børge Christensen, Eget. Bestyrelser i frysehuset: 1973 Generalforsamling ikke nævnt i protokol. Bestyrelse og revisorer ser ud til at fortsætte. Bestyrelse: Ejner Christensen, Christian Thomsen, Albert Jensen Revisorer: Frederik Frederiksen og Marius Ravn Generalforsamling 6. september. Ny bestyrelse: Ejnar Larsen, Smedevej, cykelmekaniker Eluf Sørensen og Svend Nielsen, Uggerhalnevej. Revisorer: Marius Ravn, Erik Christensen nyvalgtes Generalforsamling 19. juni. Bestyrelse: Ejnar Larsen, Eluf Sørensen og Svend Nielsen. Revisorer: Marius Ravn, Erik Christensen nyvalgtes Generalforsamling ikke nævnt i protokol. Bestyrelse: Ejnar Larsen, Eluf Sørensen og Svend Nielsen. Revisorer: Marius Ravn, Erik Christensen Generalforsamling 10. august. Bestyrelse: Eluf Sørensen, Svend Nielsen, Morten Jensen, Mellergaard nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn, Erik Christensen Generalforsamling 16. oktober. Bestyrelse: Eluf Sørensen, Svend Nielsen, Morten Jensen, Mellergaard nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn, Ejnar Larsen nyvalgtes Generalforsamling 16. oktober. Bestyrelse: Eluf Sørensen, Svend Nielsen og Morten Jensen. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 125 kr Generalforsamling 14. august. Bestyrelse: Eluf Sørensen, Svend Nielsen og Morten Jensen. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 125 kr Generalforsamling 14. oktober. Bestyrelse: Svend Nielsen, Morten Jensen, Christian Thomsen, Katrineborgvej nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 150 kr Generalforsamling 12. november., købmand Alf Frederiksen Grindsted nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 160 kr Generalforsamling 18. november. og Alf Frederiksen. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 160 kr

6 Bestyrelser i frysehuset: 1984 Generalforsamling 22. november. og Alf Frederiksen. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 225 kr Generalforsamling ikke anført i protokol Generalforsamling 14. februar., gdr. Villy Aagaard Nielsen, Østerholt nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn og Alf Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr Generalforsamling 12. februar. og Villy Aagaard Nielsen. Revisorer: Marius Ravn og Alf Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr Generalforsamling 21. april. Bestyrelse: Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr Generalforsamling 18. maj. Bestyrelse: Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr Generalforsamling 10. oktober. og Villy Aagaard Nielsen. Revisorer: Marius Ravn og Alf Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr. Bestyrelser i frysehuset: 1991 Generalforsamling 12. marts. Bestyrelse: Frederiksen. Årlig bokspris 0 kr Generalforsamling 17. marts. Bestyrelse: Frederiksen. Årlig bokspris 0 kr Generalforsamling 17. marts. Bestyrelse: Frederiksen. Arne Skindbjerg. Årlig bokspris 260 kr Bestyrelsen bestod af Villy Aagaard Nielsen og Arne Skindbjerg, Grindsted samt Niels Jørgen Jensen, Uggerhalne Bestyrelsen bestod af Villy Aagaard Nielsen. I perioden fra 1994 til 2009 blev der ikke holdt regelmæssigt generalforsamlinger, men på uformelle møder blev bokspriser fastsat

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Periode Hovedemner Underemner Materiale: Billeder, kort, tekst Deltager

Periode Hovedemner Underemner Materiale: Billeder, kort, tekst Deltager 1900-1940 Handel, Håndværk & Industri Købmænd Brugsforening Smed Købmandshandel. Trap 4 Brugsforening. >Trap 4 Landbrug Gårde & Husmandsbrug, udstykninger fra hvilke gårde Østerholt Villy Nielsen Siverholm

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Side 2 1 Foreningens navn er Sunds Pensionistforening og har hjemsted i Herning kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009 LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING 1 Foreningens navn Foreningens navn er Ansager Antenneforening 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat generalforsamlingen den 21. marts 2012.

Referat generalforsamlingen den 21. marts 2012. Referat generalforsamlingen den 21. marts 2012. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 1. valg af dirigent 2. formandens beretning 3. evt. udvalgs beretning 4. fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Taulov Antenneforening

Vedtægter for Taulov Antenneforening Vedtægter for Taulov Antenneforening Foreningens navn er Taulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd - af 23/9 1970). 1 2 Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk Referat fra generalforsamling i foreningen Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal 10. marts 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

- 1 - Poul Dahl, Grindsted

- 1 - Poul Dahl, Grindsted Grindsted omkring 1950 - Gårde, huse, forretninger og mennesker I begyndelsen af 1950 erne var Grindsteds status som landsby absolut berettiget. Der var endnu ikke tænkt på parcel- og rækkehuskvarterer.

Læs mere

Vedtægter for UGGERHALNE VANDVÆRK

Vedtægter for UGGERHALNE VANDVÆRK Vedtægter for UGGERHALNE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmernes forpligtelser 6 Udtræden af selskabet 7 Levering til ikke-medlem mer (købere) 8 Anlæg

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere