- 1 - Poul Dahl, Grindsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Poul Dahl, Grindsted"

Transkript

1 Andelsfrysehus fra start til slut I 1950 dannede en række borgere i Grindsted og Uggerhalne en forening, som på andelsbasis skulle bygge og drive et frysehus. Hvorfor bygge frysehus i 1950, hvad var baggrunden og hvordan var udviklingen, hvor længe fik den lov at leve? HammerNyt.dk har sat sig for at beskrive dette lille stykke lokalhistorie og har allieret sig med gårdejer Villy Aagaard Nielsen, Østerholt, der, som foreningens sidste formand, var med til at lukke og slukke Andelsfrysehuset for Grindsted og Omegn i Poul Dahl, Grindsted Mange forældre, som er kommet til børnehaven Mellergaard for at aflevere deres børn, har sikkert undret sig over, hvad det lille rødstenshus, der ligger klos op ad Børnehaven, er for en tingest; hvad bliver den brugt til, hvad er der inden i? HammerNyt.dk har sat sig for at beskrive husets funktion i et historisk perspektiv og har i den anledning allieret sig med gårdejer Villy Aagaard Nielsen, Østerholt, der som andelsforeningens sidste formand var med til at slukke og lukke Andelsfrysehuset. Til støtte for Villys hukommelse kan vi læne os op ad foreningens protokoller, som er bevaret. I venstre side af billedet anes Grindsted Andelsfrysehus. Fotoet er fra begyndelsen af 1960 erne. Men, lad os lige kigge på de store linjer inden vi ser på, hvordan udviklingen forløb i Grindsted. Og, lad os se tilbage på tiden før frysehuset blev bygget, for at afklare, hvordan gårde og husholdninger opbevarede kød, fx fra en slagtet gris. Det kan siges kort: Kødet blev nedsaltet i kar og opbevaret i denne saltlage for at sikre holdbarheden, indtil det skulle bruges. Det var en omstændelig proces for husmoderen, ikke mindst fordi kødet for det meste skulle udblødes for salt inden brug. Ældre mennesker, der har oplevet tiden, fortæller, at der dengang blev spist meget saltmad. Grøntsager blev sammen med frugt langtidsopbevaret ved henkogning. At fryse fersk kød blev et brud med denne århundred gamle opbevaringsmetode. Frysning gjorde det let, enkelt og sikkert at opbevare fersk kød og grøntsager over længere tid. Ideen til at bygge fryserier med udlejede bokse kom til Danmark fra USA. Det første anlæg blev bygget af firmaet Atlas under Anden Verdenskrig. Det blev dog perioden efter krigen, der satte gevaldigt skub i en udvikling, som medførte, at der i Danmark omkring 1950 var relativt flere udlejningsfrysehuse end i USA. Der var dog den væsentlige forskel, at andelstanken, som jo var så almindelig i Danmark, også slog igennem på fryseområdet. De allerfleste frysehuse blev nemlig etableret på andelsbasis. I løbet af en kort årrække lykkedes det dansk køleindustri, energisk støttet af Statens Husholdningsråd, lokale landboforeninger og deres husholdningskonsulenter at få de danske konserveringsvaner lagt ganske om. Fordelene ved at nedfryse kød og grøntsager, blev på rekordtid så kendt, at der kom et voksende behov i landsbyer for mindre og lokalt beliggende frysehuse. De blev opført i stort antal, og omkring 1950 var der ca andelsfrysehuse i Danmark. Et typisk eksempel herpå er Andelsfrysehuset på Espelunden, et lille murstenshus med en række isolerede frysebokse i midten 24 helbokse i alt, hver med adgang for andelshaverne via en aflåselig låge. En del af boksene var delt af et trådnet, så andelshavere med mindre behov kunne leje ½-bokse Skillerummene mellem helboksene var såkaldte kanalfryseplader, hvori kølemidlet cirkulerede, det skulle sikre en bokstemperatur på under det lovfæstede krav på -18 o C. Lad os starte med begyndelsen i Grindsted. En kreds af beboere i Grindsted og Uggerhalne var - 1 -

2 blevet opmærksom på den nye opbevaringsmetode og på stiftende generalforsamling mandag den 2. oktober 1950 på Grindsted Skole blev foreningen Andelsselskabet Grindsted og Omegns Frysehus etableret. Bestyrelsen kom til at bestå af gårdejer Lars Larsen, Uggerhalne, gårdejer Adolf Koch, Søndergaard og gårdejer Kasper Djernis, Birket. Revisorerne blev gårdejer Jens Larsen, Mellergaard, gårdejer Niels Sudergaard, Mariehøj, fru Ella Skindbjerg (gift med vognmand Henry Skindbjerg) blev suppleant. Umiddelbart efter generalforsamlingen blev det første bestyrelsesmøde afholdt, og den konstituerede sig med Kasper Djernis som formand, Adolf Koch som kasserer og Lars Larsen, rideskolen i Uggerhalne som sekretær. Bestyrelsen besluttede samtidig at indkøbe et fryseanlæg fra firmaet Frigidair i Aalborg. var, at det var vanskeligt for bestyrelsen at skaffe 10 eller 20 årige lån i huset på rimeligt favorable tilbud. Der måtte to ekstraordinære møder til, inden bestyrelsen den 15. marts 1951 fik tilladelse til at tage mod et lånetilbud fra Andelsbanken på kr. På samme møde blev det vedtaget, at hvert medlem skulle indbetale 200 kr. pr. boks. Et beløb som kan sættes i relief til, at timelønnen for en faglært i 1950 var ca. 3,70 kr. i timen. Ifølge 1951-regnskabet fra opførelsen af frysehuset og dets indretning findes noteret: Murermester Gerhardt Pedersen, Langholt skulle have kr. for at opføre bygningen. El-installationer blev foretaget af Installatør Jes Tyrrestrup, Vodskov Installationsforretning, prisen herfor var 705,68 kr. Grindsted Vognmandsforretning fragtede varer til huset og skulle hertil have 156,80 kr. Selve fryseanlægget kostede ,32 kr. Hertil kom1.770,80 kr. til korkplader, der skulle bruges til isolering af de 24 frostbokse. Samlet kom frysehuset til at stå andelshaverne i ,40 kr. Renter og afdrag til Andelsbanken blev i husets første 10 år den helt store post i regnskabet. I 1952 lød den på 2.666,95 kr. Det sidste afdrag på 900,40 kr. var på regnskabet for Elektricitetsselskabet var en den andenstørste kreditor. I 1952 måtte andelsfrysehuset af med 642,70 kr. for leverance af lys og kraft. Ifølge sagens natur en nødvendig omkostning for et frostanlæg, der skulle fungere 24 timer i døgnet året rundt. Fra Andelsforeningens protokol: Stiftende generalforsamling i Andelsfrysehuset den 2. oktober 1950 i Grindsted Skole. På mødet blev det endvidere besluttet at indhente tilbud fra håndværkere til at opføre frysehuset. I begyndelsen af foreningens liv var der ekstraordinær mødeaktivitet. Baggrunden Afrimning af anlægget var nødvendig af hensyn til anlæggets korrekte og økonomisk drift, og ifølge generalforsamlingsnotater foretoges afrimning af boksene så vidt muligt efter Nytår. Fordelene var dels at beholdningen i boksene var på et lavpunkt efter Julens og Nytårets festligheder, dels at årstidens temperatur var så tilpas lav, at de dybfrosne varer, i denne kolde tid, kunne taget ud af boksene, uden at tø op, mens afrimningen blev gennemført alt i løbet af en dag. Ellers bestod vedligeholdelsen i at gøre rent i huset, male og kalke. Det var bestyrelsens opgave at hyre en person til opgaven. I mange år blev det varetaget af Peter Madsen, der til gengæld var kontingentfri. Det samme gjaldt for Christian Thomsen, Katrineborgvej, der ligeledes i en mangeårig periode opkrævede kontingent

3 Der blev afholdt et par bestyrelsesmøder og tirsdag den 18. marts 1952 ordinær generalforsamling. Her blev det besluttet, at sætte boksprisen for det kommende ½ år på 80 kr. Det betød, at de 40 kr. gik til det, der blev kaldt afdrag på boks, 20 kr. til renter og 20 kr. til strøm. Der var genvalg til bestyrelse og revisor. Villy Nielsen studerer bestyrelsesprotokollen, der indeholder oplysninger om mange års virke i andelsfrysehuset i Grindsted. Foto Arne Riis Uddrag af Andelsforeningens love fortæller bl.a. om formål mm.: 1. Selskabet er et andelsselskab med solidarisk hæftelse. Selskabets formål er at fryse kød og andre produkter for andelshaverne til billigst mulige pris. 2. Kun produkter, der er beregnet til menneskeføde, må fryses og opbevares i boxanlæget. Den fastsatte afgift pr. box erlægges til kassereren månedligt eller halvårlig efter bestyrelsens ønske. 3. på den stiftende generalforsamling befuldmægtiger medlemmerne den valgte bestyrelse til at træffe bestemmelser om anlægets opførelse, til på selskabets vegne at optage lån, slutte overenskomst med leverandør og entreprenører, og når den i øvrigt finder grund til at virke på selskabets vegne. 10. Såfremt et medlem ikke overholder sine forpligtelse, har selskabet dispositionsret over boxen, og nøgle til box og dør afleveres til bestyrelsen. Andelshaveren fritages ikke derfor for sit solidariske ansvar. Ellers disponerer andelshaveren frit over sin box. Når man kigger foreningens protokol igennem, udstråler den et livsforløb uden de store udsving. Medlemmerne har i et par generationer anbragt og hentet deres frostvarer i boksene, bestyrelser og revisorer er blevet valgt, har konstitueret sig som vi jo gør i Danmark med formand, kasserer og sekretær, har fastsat kontingent og sørget for at få den indkasseret, har sørget for rengøring og afrimning, har malet og kalket og vedligeholdt frysemaskineri. Der har nok ind imellem været problemer med at få al kontingent indkasseret, men alligevel, forbløffende sjældent. Eneste større begivenhed indtraf i frysehusets barndom. Den skete i 1954/55, årsagen var tyveri. Protokollen fortæller, at der mandag den 10. januar 1955 var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Anledningen var tyveri fra boksene. Konklusionen på miseren blev, at forsamlingen besluttede at sætte Yale-lås i yderdøren og tegne en tyveriforsikring. Hvem gerningsmanden var, henstår! I øvrigt var boksprisen nu nedsat til 70 kr., 40 kr. til afdrag og 30 kr. til strøm, renter og vedligehold. Tyveriet har jo nok givet anledning til nogen opstandelse i medlemskredsen, for på den ordinære generalforsamling den 4. april 1955 fortæller protokollen, for første og eneste gang, at formanden, Kasper Djernis, aflagde en udførlig beretning. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer blev skiftet ud i en ujævn rytme og gik på denne måde på omgang blandt medlemmerne op gennem 1960 erne, 70 erne, 80 erne, 90 erne. Boksene var i det store og hele konstant udlejet, så der var løbende en pæn økonomi i foreningen. Medlemmer, der ønskede at udtræde, skulle selv søge at finde en afløser Ser man på bestyrelsens sammensætning over hele perioden, viser den klart, at det i begyndelsen var landbrug og forretningsdrivende, der udgjorde kernen. De byggede og drev frysehuset. Men op i 1960 erne og fremad blev flere poster besat med borgere uden for denne kreds. En udvikling, som - 3 -

4 afspejler, at medlemskredsen blev udvidet med flere byboere. Baggrunden for denne udvikling kan ses i to forhold. Dels en byintern: Der blev både i Grindsted og Uggerhalne bygget flere huse, flere borgere flyttede til byerne og en tilsvarende afvandring skete fra landbruget, så behovet her faldt. Dels en ekstern udvikling, hvor produktionen af kølemaskiner blev effektiviseret. Resultatet var, at priserne på udstyr faldt, hvilket igen førte med sig, at gårde og husholdninger i større stil begyndte at købe egne frysebokse. Her kommer Danfoss ind i billedet, for i 1950 begyndte virksomheden dansk produktion af en såkaldt hermetisk kølemaskine, hvor kompressor og elmotor var indkapslet i én enhed og omgivet af kølemiddel. Det er den type alle kendte køle- fryseenheder bruger i dag. Typen kunne masseproduceres, og danske fabrikker som Sabroe, Atlas og Gram, firmanavne, der for lidt ældre medborgere er ganske velkendte, begyndte snart at producere frysere og køleskabe i stor stil. Udviklingen og priserne gjorde det muligt for mange husstande at købe et køleskab med en lille fryser indbygget, og snart fik mange husstande også installeret en særskilt fryseboks. Andelsfrysehusene ude på landet blev primært brugt til at opbevare egne produkter fra haven eller stalden. Men, efterhånden som antallet af frysere i hjemmene steg, begyndte købmændene og brugsforeningerne at markedsføre stadig flere forskellige produkter inden for frostvarer. Priserne faldt, og frostvarer fra købmanden røg i fryseren derhjemme. Det var anderledes nemt senere at hente varerne i fryseren i eget hus end i byens frysehus. Frysehusene mistede andelshavere, og hovedparten af husene er i dag nedlagt. Sådan gik det også i Grindsted, fortæller Villy Nielsen, der blev formand i 1986 og fungerede frem til 2009, hvor de tilbageværende andelshavere besluttede at lukke. Villy fortæller, at det sådan set gik godt i 1980 erne og 90 erne og langt ind i 0 erne. Men i 2008 meldte fire andelshavere sig ud, og det var ikke muligt at finde erstatning. Hermed svandt kapitalgrundlaget med kr. årligt. Nogle få år tidligere havde bestyrelsen været nødt til at udskifte kompressoren, der ellers havde kørt siden frysehusets start. Den investering havde drænet kapitalen. Dette forhold sammenholdt med, at el-priserne, der helt naturligt var frysehusets største omkostning, var steget eksplosivt over årene, medførte, at vi besluttede at slukke og lukke. Villy Nielsen foran det nu nedlagte andelsfrysehus. Grindstedgaard ses i baggrunden. Foto Poul Dahl. Per Nikolajsen på Grindstedgaard, den gård, der, sammen med Mellergaard, i sin tid gav jord til frysehuset, overtog huset. Indboet er fjernet, og Per har nu et dejligt stort rum, som han kan anvende i sin virksomhed. Som Villy afsluttende siger, så er lukningen af frysehuset i Grindsted efter 59 års virke udtryk for, at en milepæl i den historiske udvikling inden for moderne fødevare-konservering er passeret, og en epoke i lokalområdets historie er afsluttet. Dog står det røde murstenshus på Espelunden som et herligt minde om mange års virke til gavn og glæde for utallige gårde og husstande i Grindsted og Uggerhalne, slutter Villy Nielsen. Kilder: Interview med gårdejer Villy Aagaard Nielsen, Østerholt, Protokol for Andelsselskabet Grindsted og Omegns Frysehus, 1950 og følgende år. Kassebog for Grindsted Frysehus, 1951 og følgende år. Kulde, Dansk Køleteknisk Tidsskrift. Dansk Køleforenings 50-års dag nr

5 Bestyrelser i frysehuset: 1950 Generalforsamling på Grindsted Skole 2. oktober valgte gdr. Lars Larsen, Adolf Koch og Kasper Djernis til bestyrelsen. Revisorer: gdr. Jens Larsen og gdr. Niels Sudergaard Generalforsamling på Grindsted Skole 15. marts. Bestyrelse: Lars Larsen, Adolf Koch og Kasper Djernis. Revisorer: Jens Larsen og Niels Sudergaard. Bokspris 200 kr Generalforsamling 18. marts. Bestyrelse: Lars Larsen, Adolf Koch og Kasper Djernis. Revisorer: Jens Larsen og Niels Sudergaard. Bokspris 80 kr. halvårligt Generalforsamling 30. marts. Bestyrelse: Lars Larsen, Adolf Koch og Kasper Djernis. Revisorer: købmand Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard. ½ årlig bokspris på 80 kr Ingen generalforsamling anført i protokol Generalforsamling 4. april. Bestyrelse: Adolf Koch, Kasper Djernis og gdr. Martin Pedersen. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard. Bokspris 70 kr. halvårligt Generalforsamling 4. april. Bestyrelse: Adolf Koch, cykelhandler Martin Pedersen, vognmand Henry Skindbjerg nyvalgtes. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard Generalforsamling 29. maj. Bestyrelse: Adolf Koch, Martin Pedersen og Henry Skindbjerg. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard Generalforsamling 30. april. Bestyrelse: Martin Pedersen, Henry Skindbjerg, grd. J. Lassen Svendsen, Hammerdam nyvalgtes. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard Ingen generalforsamling anført i protokol Generalforsamling 25. maj. Bestyrelse: Martin Pedersen, gdr. Jens Pedersen, Hammervej 87 og gdr. Niels Peter Pedersen, Katrineborg. Revisorer: Frederik Frederiksen og Niels Sudergaard Generalforsamling 12. juni. Bestyrelse: Martin Pedersen, Jens Pedersen, og Niels Peter Pedersen. Revisorer: Frederik Frederiksen og Børge Christensen, Eget. Bestyrelser i frysehuset: 1973 Generalforsamling ikke nævnt i protokol. Bestyrelse og revisorer ser ud til at fortsætte. Bestyrelse: Ejner Christensen, Christian Thomsen, Albert Jensen Revisorer: Frederik Frederiksen og Marius Ravn Generalforsamling 6. september. Ny bestyrelse: Ejnar Larsen, Smedevej, cykelmekaniker Eluf Sørensen og Svend Nielsen, Uggerhalnevej. Revisorer: Marius Ravn, Erik Christensen nyvalgtes Generalforsamling 19. juni. Bestyrelse: Ejnar Larsen, Eluf Sørensen og Svend Nielsen. Revisorer: Marius Ravn, Erik Christensen nyvalgtes Generalforsamling ikke nævnt i protokol. Bestyrelse: Ejnar Larsen, Eluf Sørensen og Svend Nielsen. Revisorer: Marius Ravn, Erik Christensen Generalforsamling 10. august. Bestyrelse: Eluf Sørensen, Svend Nielsen, Morten Jensen, Mellergaard nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn, Erik Christensen Generalforsamling 16. oktober. Bestyrelse: Eluf Sørensen, Svend Nielsen, Morten Jensen, Mellergaard nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn, Ejnar Larsen nyvalgtes Generalforsamling 16. oktober. Bestyrelse: Eluf Sørensen, Svend Nielsen og Morten Jensen. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 125 kr Generalforsamling 14. august. Bestyrelse: Eluf Sørensen, Svend Nielsen og Morten Jensen. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 125 kr Generalforsamling 14. oktober. Bestyrelse: Svend Nielsen, Morten Jensen, Christian Thomsen, Katrineborgvej nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 150 kr Generalforsamling 12. november., købmand Alf Frederiksen Grindsted nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 160 kr Generalforsamling 18. november. og Alf Frederiksen. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 160 kr

6 Bestyrelser i frysehuset: 1984 Generalforsamling 22. november. og Alf Frederiksen. Revisorer: Marius Ravn og Ejnar Larsen. Årlig bokspris 225 kr Generalforsamling ikke anført i protokol Generalforsamling 14. februar., gdr. Villy Aagaard Nielsen, Østerholt nyvalgtes. Revisorer: Marius Ravn og Alf Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr Generalforsamling 12. februar. og Villy Aagaard Nielsen. Revisorer: Marius Ravn og Alf Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr Generalforsamling 21. april. Bestyrelse: Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr Generalforsamling 18. maj. Bestyrelse: Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr Generalforsamling 10. oktober. og Villy Aagaard Nielsen. Revisorer: Marius Ravn og Alf Frederiksen. Årlig bokspris 260 kr. Bestyrelser i frysehuset: 1991 Generalforsamling 12. marts. Bestyrelse: Frederiksen. Årlig bokspris 0 kr Generalforsamling 17. marts. Bestyrelse: Frederiksen. Årlig bokspris 0 kr Generalforsamling 17. marts. Bestyrelse: Frederiksen. Arne Skindbjerg. Årlig bokspris 260 kr Bestyrelsen bestod af Villy Aagaard Nielsen og Arne Skindbjerg, Grindsted samt Niels Jørgen Jensen, Uggerhalne Bestyrelsen bestod af Villy Aagaard Nielsen. I perioden fra 1994 til 2009 blev der ikke holdt regelmæssigt generalforsamlinger, men på uformelle møder blev bokspriser fastsat

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Søndag, den. 4. juli 2003 kl. 10.00 på Den gamle Grænsekro, Frederikshøj i Taps (Den gamle Grænsekro ligger på hovedvej 170 mellem Christiansfeld og Kolding,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Generalforsamling i A/B Fjordtofteparken Tirsdag den 10/3 2015 kl. 18.00

Generalforsamling i A/B Fjordtofteparken Tirsdag den 10/3 2015 kl. 18.00 Generalforsamling i A/B Fjordtofteparken Tirsdag den 10/3 2015 kl. 18.00 1. Valg af dirigent : Henning Harder Flg. Huse var ikke repræsenteret : nr. 26, 52, 58. fuldmagt fra nr.40. Generalforsamling var

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 27/2 2012 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2012, samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen i GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere