Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Arbejderes Byggeforening af 1874"

Transkript

1 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. april 2015 Referat udsendt den 28. april 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 kl Mødested: Viborgvej 16, 8920 Randers NV Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Mogens Vive (MV) John Harder Nielsen (JHN) Jannie Østergaard Amdi (JØA) Else Christensen (EC) Benny Kristiansen (BK) Administrationen Berit M. Rudbeck - referent (BMR) Dagsorden 25. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Konstituering af bestyrelsen Bestyrelseshonorar Udlejningsprocedurer i RandersBolig og udlejningssituationen i RAB Prognose for udviklingen i boligorganisationens dispositionsfond Fællesvaskeri på Chr. Hauns Alle Opstart af styringsdialog med Randers Kommune Nyt fra Team Drift Orientering om helhedsplanen Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 2

3 25. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden MV bød velkommen til mødet. Og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 26. Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 19. februar 2015, er udsendt til bestyrelsen den 6. marts Der er ikke indkommet ændringer til referatet. Der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsesmødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Der var ingen bemærkninger til referatet, og bestyrelsen underskrev referatet. 27. Revisionsprotokol Revisionsprotokollen fremlægges til orientering. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen gennemså revisionsprotokollen tog orienteringen til efterretning. 28. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen for RAB så før generalforsamlingen den 19. februar 2015 således ud: Bestyrelsesmedlem Valgt af Valgt til Mogens Vive (formand) Generalforsamlingen Februar 2015 Benny Kristiansen Generalforsamlingen Februar 2015 John Harder Generalforsamlingen Februar 2015 Jannie Østergaard Amdi Generalforsamlingen Februar 2016 Else Christensen Generalforsamlingen Februar 2016 Med RandersBolig som administrator. Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 3

4 Generalforsamlingen valgte/genvalgte den 19. februar 2015, formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Boligforeningens eksterne interesser Varme Verdo Vandværk Verdo El Verdo Medlemskab Det Kooperative Fællesråd BL Formand opstiller som kandidat til bestyrelsen TV aftale Kollektiv YouSee Randers Amts Avis Leveres til bestyrelseslokalet Ipads Hele bestyrelsen samt ejendomsfunktionær Fri tlf. Formand Fri internet Formand Bestyrelseshonorar Formand modtager det fulde honorar Godtgørelse Hvert medlem i bestyrelsen modtager kr Det indstilles at bestyrelsen Konstituerer sig med næstformand Tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen konstituerede sig med Jannie Ø. Amdi som næstformand. Ulla Skouboe og Jess Balle som suppleanter. Der var genvalg til Revisionsinstituttet, som boligforeningens revisor. MV er i øjeblikket i bestyrelsen i det kooperative fællesråd i Randers. Der var en drøftelse i bestyrelsen omkring eventuel genforhandling af tv-aftalen i afdelingen, bestyrelsen besluttede at afvente situationen. Der har ikke været mange indvendinger mod den nuværende tv-aftale fra beboerne. MV gennemgik processen for valg til RandersBoligs bestyrelse på repræsentantskabsmødet den 16. juni 2015, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 29. Bestyrelseshonorar Regler for udbetaling af honorar skal drøftes, og bestyrelsen skal beslutte, hvordan honoraret skal fordeles. Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 15. december 2009 med senere ændringer. Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 74,92 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 4

5 boligorganisationen og 44,94 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. Beløbene kan hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor. Ved regulering i overensstemmelse med lønindekset for den private sektor bliver beløbene henholdsvis 75,82 kr. og 45,49 kr. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Bestyrelseshonoraret er skattepligtigt. Bestyrelseshonorar i RAB, februar 2015 Antal lejemål 179 Honorarsatser jf. BL informerer nr af 3. oktober 2014 Pris for de første 100 lejemål kr. 75, ,00 Pris for de øvrige lejemål kr. 45, ,71 I alt ,71 Pr. år ,71 Pr. kvartal 2.793,93 Godtgørelse for telefon- og kontorhold Der er også mulighed for at modtage godtgørelse for kontor- og telefonhold. Beløbet udbetales som kompensation for mindre udlæg, der måtte være i regi af bestyrelsesarbejdet. Godtgørelsen udbetales som et skattefrit beløb, der er fastsat som følger: Telefonhold: Kontorhold: kr kr. Det er ikke muligt at modtage både godtgørelse og honorar samtidig. Bestyrelsen har mulighed for at beslutte fordelingen af udbetalinger af honorar eller godtgørelse imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Fordeling 2014 I dag er honoraret tildelt formanden alene imens den resterende organisationsbestyrelse modtager godtgørelse for kontor- og telefonhold, som det fremgår af skemaet nedenfor: Fordeling Dec. Mar. Jun. Sep. Titel Navn i kr Formand Mogens Vive Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 5

6 Medlem Jannie Ø. Amdi Medlem John Harder Medlem Benny Kristiansen Medlem Else Christensen Bestyrelsen har yderligere ipads til rådighed og formanden har fri telefon samt internet. Fordeling 2015 Med reguleringerne for honorarsatserne, som de fremgår ovenfor vil fordelingen af honorar og godtgørelse for det kommende år se ud som følger: Fordeling Dec. Mar. Jun. Sep. Titel Navn i kr Formand Mogens Vive Medlem Jannie Ø. Amdi Medlem John Harder Medlem Benny Kristiansen Medlem Else Christensen Det indstilles, at den fremtidige fordeling af udbetalinger til bestyrelsen drøftes og besluttes. Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen for Således udbetales følgende honorar til formanden samt godtgørelse til bestyrelsens øvrige medlemmer. Fordeling Dec. Mar. Jun. Sep. Titel Navn i kr Formand Mogens Vive Medlem Jannie Ø. Amdi Medlem John Harder Medlem Benny Kristiansen Medlem Else Christensen Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 6

7 30. Udlejningsprocedurer i RandersBolig og udlejningssituationen i RAB Udlejning af ledige boliger er et centralt element i enhver almen boligorganisations hverdag og som regel en del af formålsparagraffen i organisationens vedtægter; at opføre og udleje boliger. Derfor er det væsentligt at både bestyrelse og administration har fokus på udlejningen af boligorganisationens boliger, og at der med mellemrum foretages et serviceeftersyn af udlejningsreglerne, udlejningsmetoderne og udlejningstiltagene i organisationen. I det efterfølgende gennemgås forskellige elementer af udlejning i jeres boligorganisation, med henblik på indledende drøftelser og beslutninger. I denne tekst indgår også statistik og analyse på konkrete data for RAB, der omhandler ventelister, tomgang samt fraflytninger for boligforeningen. A) Udlejningsprocedurer i RandersBolig Bestyrelsen i RandersBolig, hvor jeres bestyrelse også er repræsenteret, har også fokus på udlejningsområdet. RandersBoligs bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe blandt bestyrelsens medlemmer støttet af administrationen og DAB, til at gennemgå forskellige konkrete emner herunder udlejningen i RandersBolig. Dette dagsordenspunkt skal tillige ses som en opfølgning på dette arbejde. Generelle udlejningsprocedurer Når en bolig opsiges, påbegyndes genudlejningen straks dvs. inden for få dage og ansøgere fra ventelisten kontaktes om den ledige bolig. Der kan i konkrete tilfælde være uafklarede spørgsmål f.eks. om den dato genudlejning kan ske til og i disse situationer kan det være nødvendigt at afvente afklaring af tidspunktet for genudlejning, inden genudlejning påbegyndes. Det kan f.eks. være tilfældet i udsættelsessager, ved dødsfald eller i situationer, hvor det viser sig umuligt at gennemføre syn af boligen, på grund af lejers forhold. Der kan tillige være tale om boliger, der ensidigt er opsagt af administrationen/ boligorganisationen f.eks. ved husordenssager hvor det ikke kan vides før det meddelte fraflytningstidspunkt, om lejer reelt vil fraflytte boligen. Endelig kan der være tale om situationer, hvor boligen kræver større istandsættelse end det, der kan nås på 14 dage. I disse situationer vil en forlængelse af genudlejningsperioden normalt blive pålagt fraflytter som udgift men desværre vil det ofte blive et reelt tab for afdelingen, når fraflytter ikke betaler. Når en bolig bliver opsagt bliver boligen tilbudt de øverste på ventelisten i et tilbudsbrev. Når der, efter 5-6 dage, er fundet en konkret lejer til boligen fra ventelisten, vil denne lejer modtage lejekontrakten til underskrift. Siger ansøger nej, kontaktes næste ja-siger til den konkrete bolig; typisk pr. telefon; for at fastslå den reelle interesse for boligen, inden lejekontrakt fremsendes. Når lejekontrakt er fremsendt, er tilbudsrunden afsluttet, og evt. ny tilbudsrunde vil blive gennemført, hvis ansøger alligevel ikke underskriver og indgår lejekontrakt. Sidst nævnte er meget sjældent forekommende. Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 7

8 Her og nu boliger kommer på nettet, når den almindelige venteliste er gennemløbet, og der ikke er fundet ansøgere. Boligerne behøver ikke at være ledige (men vil ofte være det) her og nu henviser til, at der ikke er ventetid; ikke om boligen er ledig eller ej. Interesserede boligsøgende kan henvende sig for opskrivning og er man allerede skrevet op, så oplever vi ofte, at her og nu boligerne tjener til inspiration for også at søge denne type boliger. Ledige boliger opslås tillige på boligportal.dk. Ændrede procedurer for udlejning i efteråret 2014 For at optimere procedurerne omkring udlejningen af boliger i boligforeningen arbejdes der på at indføre to nye tiltag på forsøgsbasis. Reservation I forbindelse med udsendelsen af tilbud til boligsøgende på ventelisten, var det tidligere muligt for den boligsøgende, at reservere boligen i nogle dage, inden den boligsøgende gav sit endelige tilsagn og kontrakten kunne tilsendes. Dette kunne typisk ske i forbindelse med at den boligsøgende endnu ikke havde besigtiget boligen. Denne reservationsperiode har vist sig at kunne forsinke genudlejningen af boligen, og særligt de boliger der ikke er blandt de mest attraktive. Reservationsperioden er således forsøgsvist suspenderet fra 1. september I tilbuddet der udsendes i dag, i forbindelse med at en bolig bliver ledig, gøres der opmærksom på, at den boligsøgende, bør besigtige boligen, inden de giver deres tilsagn til boligen. Når tilbudsrunden afsluttes efter 5-6 dage, følger således processen med underskrift af lejekontrakt, og ikke en reservationsperiode, der kan resultere i en afvisning af boligen. Da ændringerne for dette tiltag netop er trådt i kraft, kontakter boligbutikkens medarbejdere den enkelte ja-siger telefonisk i en overgangsperiode, for at sikre at den potentielle lejer har set boligen og ønsker at acceptere kontrakten. Bero-breve Der arbejdes med at indføre bero-breve til de boligsøgende på ventelisten, der ikke responderer på tre tilsendte boligtilbud i træk. De boligsøgende er blevet varslet om dette primo september 2014, ligesom det er tilfældet med reservationsbrevene. Det vil sige, at når en boligsøgende på ventelisten ikke responderer på et udsendt boligtilbud tre gange i træk, vil den pågældende boligsøgende modtage et brev, hvor det vil fremgå, at den boligsøgende er blevet sat i bero, og dermed ikke længere er aktiv boligsøgende i RandersBolig. Der fremgår også af bero-brevet hvad den boligsøgende kan gøre, hvis den boligsøgende stadig ønsker at være aktiv på ventelisten. Overvejelser om udlejning Udviklingen i udlejning af boliger giver anledning til at foretage nogle overvejelser. Tendensen til at det bliver sværere at leje ud fortsætter; en udvikling der har været stigende over de senere år. Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 8

9 Vi ved fra andre boligadministrationer, at udviklingen ikke er et særligt fænomen i RandersBolig eller jeres boligorganisation, men det er nødvendigt at tage situationen alvorligt. Vi har ved forvaltningsrevision for RandersBolig ultimo 2013 konstateret, at udlejningsfrekvens og tomgangsniveauet ligger på højde med landsdelen som sådan. Ved forvaltningsrevisionen ultimo 2014 fremgik det, at der har været et markant fald i antallet af tomgangsboliger i Randersbolig, der nu ligger væsentligt under niveauet for resten af Midtjylland. Men at vi ligger under niveau eller lige som de andre skal ikke være en sovepude, for at undlade, at søge at forbedre udlejningssituationen i jeres boligorganisation. B) Overblik over udlejningssituationen i RAB I det kommende afsnit vil konkrete tal og statistikker fra udlejningen af lejemålene i RAB blive undersøgt nærmere. Det primære fokus vil være på tomgangssituationen, flyttefrekvensen og ventelister i boligorganisationen. Da RandersBolig i oktober 2012 overgik fra KTP til EG-boligs administrationssystem, er data før denne dato ikke valid. Nedenstående oversigter er derfor baseret på data fra og med regnskabsåret 2012/13 og frem til den 14. april RAB er registreret med 156 lejemål fordelt som følger: 141 Familieboliger 12 Klubværelser 3 Erhverv (Køreskolen, Lungeforeningen og ejd. kontoret) Overblikket over udlejningssituationen er vedlagt dagsordenen som bilag. Sammenfatning Administrationen følger udviklingen for udlejningen i boligorganisationen både med henblik på tomgang og efterspørgsel efter boliger. Den igangværende tendens for flyttefrekvensen i boligforeningen, følges også tæt af administrationen. Der vil blive fulgt løbende op på udlejningssituationen, og administrationen vender tilbage med en redegørelse for udviklingen til bestyrelsen igen ved passende lejlighed. Bilag: Udlejningssituationen i RAB Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning BMR orienterede om RandersBoligs udlejningsprocedurer samt udlejningssituationen i RAB. Bestyrelsen drøftede blandt andet procedurerne vedrørende berobrevene, samt indtrykket af at boligerne i Sjællandsgade har størst fraflytningsfrekvens i afdelingen. Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 9

10 30. Prognose for udviklingen i boligorganisationens dispositionsfond Administrationen har udarbejdet en tabel til fremskrivning af dispositionsfondens likviditet. Heraf fremgår det, at beboerne i RAB ikke skal henlægges særlige bidrag til dispositionsfonden, da der er henlagt over maksimum pr. enhed i henhold til lovgivningen. Den disponible saldo for dispositionsfonden udgjorde for regnskabsåret 2013/ kr. Med udarbejdelsen af prognosen for boligorganisationens dispositionsfond bliver det muligt, at følge med i den økonomiske udvikling af denne, og således gøres konsekvenserne af kommende disponeringer af boligorganisationens midler i dispositionsfonden tydeligere. Bilag: Dispositionsfondsprognose for RAB Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning BMR orienterede om prognosens funktioner og formålet med at anvende prognosen som styringsredskab fremadrettet, også set i lyset af at der kan komme nogle udlæg fra dispositionsfonden i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen i RAB. 31. Fællesvaskeri på Chr. Hauns Alle Til bestyrelsens arbejde med etableringen af et fællesvaskeri i ejendommen på Chr. Hauns Allé kan der hermed fremlægges overslagspriser. Priserne er inkl. moms: Murerarbejde (fliser, vægge, gulv, lydisoleret loft, elektronisk dørlås mv.) kr VVS arbejde (kloak, vand, afløb, aftræk) kr El (ny inst. til maskiner, ny inst. til bygning mv) kr Evt. tilslutningsafgift Verdo kr Maler kr Diverse (inventar mv.) kr Maskiner kr Uforudsete udgifter kr Overslag i alt kr Der kan afsættes midler til etableringen af vaskeriet i driftsbudgettet for afdelingen, så afdelingens beboere vil ikke stige i husleje som følge af etableringen af vaskeriet. Dette kan ske som følge af at der er afsat midler til indkøb af maskiner og vedligeholdelse af alle de eksisterende vaskerier i afdelingen. Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 10

11 Der vil forsat blive henlagt til indkøb og vedligehold af vaskerier, selvom der kan blive godkendt et nyt vaskeri nu. Der vil så blot ikke være udgifter til vaskeriet de næste mange år. Det anbefales at en beslutning om etablering af fællesvaskeri i afdelingen, der er af væsentlig betydning for afdelingens beboere, udsendes til beboernes beslutning på et ekstraordinært afdelingsmøde. Bilag: Forslag til indretning af vaskeriet Det indstilles at bestyrelsen Principgodkender etableringen af fællesvaskeri i ejendommen på Chr.Hauns Allé Indkalder til et ekstraordinært afdelingsmøde, der træffer endelig beslutning om etableringen af et fællesvaskeri i afdelingen. MV fremlagde sammen med ejendomsfunktionæren et muligt forslag om at lave et vaskeri sammen med en miljøstation i et separat hus i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen. Der er også mulighed for at lave en leasingaftale med leverandøren. Med argumenter om at der bliver flere og flere individuelle vaskemaskiner, ønsker bestyrelsen at se tiden lidt an, og afvente arbejdet med den igangværende renovering samt helhedsplanen. Det blev besluttet at der skal oprettes et vaskehus til rengøringen, da der kommer sand i tøjet, når der vaskes efter rengøringen. BK, MV og ejd.funk. arbejdere videre med sagen. 32. Opstart af styringsdialog med Randers Kommune I lighed med sidst år, afholdes der styringsdialogmøder med Randers Kommune i efteråret Styringsdialogmødet for RAB er endnu ikke fastlagt i Randers Kommune. Administrationen og boligforeningen er inviteret til at deltage i dialogen, og boligorganisationen kan deltage med to repræsentanter. Til brug for styringsdialogen skal der udarbejdes en dokumentationspakke for boligorganisationen, samt de enkelte afdelinger. Dokumentationspakken består af: Styringsrapport for boligorganisationen Oplysningsskema for hver enkelt afdeling. Revisionsprotokollat Årsberetning Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 11

12 Redegørelse udarbejdes af Randers Kommune efter afholdes af styringsdialogmødet (referat af mødet) Oplysningsskemaerne udarbejdes af administrationen i samarbejde med afdelingen. I praksis udsendes rapporten til afdelingsbestyrelsen, med anmodning om tilbagemelding. Hvis afdelingsbestyrelsen ønsker det, er der mulighed for at den enkelte afdelingsbestyrelse kan afholde møde med administrationen om udfyldelsen af oplysningsskemaet. Oplysningsskemaet er udsendes i foråret. Styringsrapporten for en almen boligorganisation med egne boligafdelinger omfatter: A. En konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for indgåelse af aftaler. B. En gennemgang af forhold i den centrale boligorganisation med udgangspunkt i lovens målsætninger. C. En gennemgang af særlige problemer i de enkelte afdelinger. D. En opfølgning på tidligere aftaler mv. Styringsrapporten og oplysningsskemaerne er sammensat af flere forskellige typer af information, der samlet belyser, hvor godt boligorganisationen lever op til sektorens målsætninger: Åbne spørgsmål i form af vurderingsfelter. Boligorganisationen evaluerer her sin egen virksomhed på baggrund af spørgsmål om blandt andet større udfordringer og påtænkte og igangsatte initiativer. Afkrydsningsfelter med en række specifikke og overbliksgivende spørgsmål vedrørende bestemte initiativer, vurderinger af forhold osv. Nøgletal, herunder regnskabstal. Der indgår overvejende automatisk overførte data og der gennemføres benchmarking på en stor del af tallene. Boligorganisationen vil altid kunne kommentere nøgletal, men der vil være krav om, at stærkt afvigende/kritiske nøgletal skal kommenteres. De seneste år har administrationen udarbejdet et oplæg til boligorganisationens styringsrapport. Bestyrelsen vil efterfølgende have mulighed for at godkende rapporten, inden denne indberettes til Landsbyggefonden. Det indstilles at bestyrelsen: Drøfter deltagelsen fra boligorganisationen Godkender den kommende proces for afdelingernes bidrag til styringsdialogen. Bemyndiger administrationen til, at udfylde og indsende skemaerne for organisationen og afdelingen til Randers Kommune Bestyrelsen drøftede de seneste års deltagelse i styringsdialogen og godkendte: Den kommende proces for afdelingernes bidrag til styringsdialogen Bemyndigelsen af administrationen til, at udfylde og indsende skemaerne for organisationen og afdelingen til Randers Kommune Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 12

13 33. Nyt fra Team Drift a) Resultat af EMO-udbud i afdelingerne Med baggrund i bestyrelsens beslutning, har der været foretaget udbud for udarbejdelse af EMO-mærker til afdelingerne. Kuben Management vandt udbuddet i RAB, og der er derfor udarbejdet aftale om teknisk rådgivning med dem. Samlet honorar for dette er aftalt til kr. inkl. moms Energimærkerne for den enkelte afdeling udarbejdes løbende, som der er behov for dette ifølge lovgivningen. Det er den vindende entreprenør, der skal sørge for at mærkerne udarbejdes rettidigt. Af det vedlagte skema fremgår prisen for mærkningen, samt datoen for udarbejdelse af den seneste energimærkning. Der kan ske en tilpasning af priserne afhængigt af, hvornår arbejdet med den enkelte afdelingsmærkning træder i kraft. Indekseringen af prisen for mærkningen sker første gang efter et år, og indekseringen svarer i øjeblikket til ca. 1 % af prisen for mærket. Afdelingens udgift til udarbejdelse af energimærkningen betales af afdelingens beboere over fem år via forbrugsregnskabet. Bilag: Resultat af energimærkningsudbud Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b) Orientering om markvandring Den årlige markvandring i afdelingen afholdes torsdag den 28. maj kl. 12, med deltagelse af lokalinspektør og inspektør fra RandersBolig, bestyrelsen i RAB samt ejendomsfunktionæren i afdelingen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Der startes med frokost, og alle de bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at deltage, opfordres til dette. Formanden lægger op til at bestyrelsen går aktivt ind i dialogen om afdelingens stand. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 34. Orientering om helhedsplanen Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 13

14 MV orienterede om at der har været snak om at nedlægge festsalen, og ændre disse til pulterrum. Referat fra orienteringsmødet den 15. april blev omdelt til bestyrelsens gennemlæsning. 35. Orientering fra formanden Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Der er en god orientering på tværs af boligforeningerne i bestyrelsen i RandersBolig. Der er møde i det kooperative råd inden længe, hvor der planlægges en udflugt for alle medlemmer. Der indføres momsfri administration i RandersBolig pr. 1. juli MV roste RandersBolig der netop har aflagt et godt regnskab for det seneste regnskabsår. Boligselskabet af 2014 arbejder nu med afholdelse af afdelingsmøder og etablering af beboerdemokrati. RandersBolig administrerer B14. Der påtænkes at ansætte nye medarbejdere i RandersBolig blandt andet med baggrund i opstarten af den momsfri administration og B14. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 36. Orientering fra administrationen Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning BMR orienterede om at arbejdet med fra den økonomiske boligsociale konsulent er godt i gang, samt den kommende boligkonference, der afholdes den 17. juni i RandersBoligs lokaler. 37. Fremtidig mødeoversigt Aktionsplanen for de kommende organisationsbestyrelsesmøder er vedlagt til orientering Oversigt over kommende bestyrelsesmøder: Torsdag den 27. august 2015 kl Torsdag den 08. oktober 2015 kl Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Noter Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 14

15 Torsdag den 17. december 2015 kl på Marsvej 1 Torsdag den 11. februar 2016 kl Torsdag den 14. april 2016 kl Torsdag den 25.august 2016 kl Bestyrelsesmøde med revisor Formøde til generalforsamling Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Oversigt over andre kommende møder Oversigt over andre kommende møder: Torsdag den 11. februar 2016 kl Torsdag den 11. februar 2016 kl Afdelingsmøde Generalforsamling Noter Det indstilles at bestyrelsen godkender de foreslåede datoer Bestyrelsen godkendte de foreslåede datoer 38. Eventuelt Bestyrelsen fastsatte pasningen af kontoret for sommer halvåret. Referat til bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 den side 15

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5E, Klub 9, 8930 Randers NØ Mødedeltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke) Boligselskabet BSB Lunderskov Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16.00 Mødet holdes på Boligcenter Haderslev, Naffet 2, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Lunderskov Boligforening

Lunderskov Boligforening Lunderskov Boligforening Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 18.00 Bemærk at vi starter kl. 17.00 med besigtigelse af arealer ved Hellas. Mødested: Kongsbjerghjemmet, Reinholdts Bakke

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Pkt. 5. Selskabets udlejning 4 Pkt. 6. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012 Pkt. 1. Selskabet udlejning 4 Pkt. 2. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand S. A. B. Jensen, næstformand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand S. A. B. Jensen, næstformand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30

0.1. Nytorv 11, Kolding 13.00/15.30 By- og Udviklingsforvaltningen Dato 14. december 2011 Sagsnr. 11/24995 Løbenr. 224729/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund.

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. I generalforsamlingen deltog: På generalforsamlingen var 37 beboere mødt som repræsenterede

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Torsdag den 5. februar 2015 kl. 16.00 PS! Vi mødes Kærvej 120 ved Børnehaven for at se hyblerne, hvorefter vi kører til kontoret. Af hensyn til mødedeltagernes

Læs mere

Løgumkloster Andelsboligforening

Løgumkloster Andelsboligforening Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. februar 2015, på foreningens kontor: Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 26. januar 2015. Mødt var hele bestyrelsen. Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Øvrige deltagere: Kundechef Frank Hansen Ejendomsmester Lars Kjeldgaard Jensen. Der var afbud fra: Bent Andersen

Øvrige deltagere: Kundechef Frank Hansen Ejendomsmester Lars Kjeldgaard Jensen. Der var afbud fra: Bent Andersen Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 2. juni 2015 kl. 10.00 kl. 10.00, i fælleshuset i Rotaryparken, Rotaryparken 35, 7900 Nykøbing Mors. 1 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN 755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2013 kl. 18.00 i selskabslokalet Rødtjørnen 10A. Deltagere: Formand S ren Keldorff, Lars Bryde Hansen, Monna S rensen, Pia Johansen,

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 På Toftehøjen, Toftehøjvej 20, 4130 Viby Sj., Opholdsstuen. Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar blev godkendt

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M.

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Dagsorden: 1. Protokol 2. Revisionsprotokol 3. Meddelelser fra

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 80 Onsdag den 17. juni 2015 kl. 17.00 i Restaurant Mums, Karen Oldsdattersstræde 9, Roskilde Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Dagsordenpunkt Bilag Indstilling Beslutning. Referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 4. juni 2012 er tidligere udsendt.

Dagsordenpunkt Bilag Indstilling Beslutning. Referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 4. juni 2012 er tidligere udsendt. Protokol 1 Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet Referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 4. juni 2012 er tidligere udsendt. Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Opfølgning på beslutninger

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 2 fremmødte fra afd. 36 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 2 fremmødte fra afd. 36 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 36 Viborg Landevej 44 Torsdag, den 17. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen.

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen FA09 Afdelingsmøde Huskeliste til afdelingsbestyrelsen INDLEDNING Boligafdelingens øverst bestemmende organ er afdelingsmødet. Afdelingsmødet skal drøfte og godkende afdelingens budget for det kommende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Referat organisationsmøde 11. februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Deltagere: Formand Lilian Mortensen, Knud-Erik Hansen, Leif Bønding,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset. Tirsdag den 22. september 2009

Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset. Tirsdag den 22. september 2009 Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset Tirsdag den 22. september 2009 1. Fremmødte: 13 personer. 2. Evy Pauck bød velkommen, og åbnede mødet jf. dagsordnen, hun gjorde opmærksom på at der i den første

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2014 Dato: 9. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl. 0900 1230

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 27-01-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 30 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Larsen Signe Lind Kristine

Læs mere

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk]

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] From: Heidi Nielsen Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 To: Britta Bech Jørgensen Cc: Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] Subject: VS: Referat af afdelingsmødet den 23 sep Hej Britta. Jeg vil hermed på s

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012 1 Deltagere Domea København v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Mona Bojko (Domea) Rikke Tobiesen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Ole Bjerregaard

Læs mere