STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra Version: April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra 2015. Version: April 2015 1"

Transkript

1 STUDIEPLAN Diploma in Music Business and Leadership Aarhus Gældende fra 2015 Version: April

2 Indhold 1 Indledning Obligatoriske moduler Musikbranchen Kontrakter og rettigheder i Musikbranchen Ledelse Strategi og økonomisk styring Kreativ dynamisk projektledelse Valgfri moduler Moderne musikformidling International Music Management Publishing Academy Live Academy Digital Music Business Musikkultur Kreativ Business Design Dialogisk kommunikation og personlig træning Afgangsprojekt Version: April

3 1 Indledning Ny og mere fleksibel struktur, som imødekommer musikbranchens ønsker: uddannelsen udbydes i moduler á 5 ECTS point. Disse placeres i sammenhængende dage/weekender uddannelsen udbydes så vidt muligt som distance learning undervisningssproget er dansk eller engelsk afhængig af deltagernes behov Hvordan tager man uddannelsen/kompetenceudviklingen? a) Såfremt den studerende ønsker at tage den fulde diplomuddannelse: Den studerende gennemfører 5 obligatoriske moduler af 5 ECTS point i alt 25 ECTS point Den studerende vælger fra et katalog af valgfri moduler at gennemføre 20 ECTS point (svarende til 4 moduler) Den studerende kan efter gennemførelse af ovenstående indenfor en periode af maksimalt seks år - tage et 15 ECTS point afgangsprojekt modul Den studerende kan med de 60 gennemførte ECTS point få et diplomeksamensbevis for gennemført uddannelse b) Såfremt den studerende ønsker at opkvalificere sig uden nødvendigvis at tage den fulde uddannelse: den studerende vælger frit blandt de udbudte moduler (bortset fra afgangsprojektet) såfremt det bliver aktuelt, vil der være mulighed for at få merit for de gennemførte moduler, såfremt de er gennemført indenfor de seneste 6 år den studerende har dermed mulighed for på et senere tidspunkt at beslutte sig for at gennemføre den fulde uddannelse det behøver ikke at være planen fra starten Version: April

4 Diploma in Music Business and Leadership - ny fleksibel diplomuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium, henvendt til musikbranchens professionelle aktører! Musikbranchen bliver en mere og mere kompleks størrelse, der kræver mange både brede og mere specialiserede kompetencer. Så for at imødekomme branchens behov for netop kompetencer, men samtidig at formidle dem i en mere fleksibel form, har vi lavet en ny struktur for rammer og indhold på Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium. Modellen bag Diploma in Music Business and Leadership! En komplet Diploma in Music Business and Leadership kræver samlet 60 ECTSpoint. Uddannelsen består af 5 obligatoriske grundmoduler, som omfatter modulerne; Musikbranchen Kontrakter og rettigheder i musikbranchen Ledelse Strategi og økonomisk styring Kreativ dynamisk projektledelse samt 8 valgfrie flexmoduler, der omfatter: Moderne musikformidling International Music Management Publishing Academy Live Academy Digital Music Business Musikkultur Kreativ Business design Dialogisk kommunikation og personlig træning Version: April

5 4 ud af de 8 valgfrie flexmoduler udgør sammen med grundmodulerne og et afgangsprojekt den samlede diplomuddannelse på 60 ECTS-point. Men den studerende kan også vælge at sammensætte enkeltmoduler efter eget behov, uden nødvendigvis at tage hele uddannelsen. De enkelte moduler udbydes i koncentrerede forløb over enten 5 dage i træk eller opdelt på fx 3 og 2 hele dage. På den måde er den studerende ikke bundet til at afsætte en fast ugedag i en længere periode, men kan frit placere modulerne som det passer bedst inden for en længere årrække i helt op til 6 år. Den måde kan man altså skræddersy sin Diploma in Music Business and Leadership-uddannelse i forhold til arbejdstider, travlhedsperioder m.v. Diploma in Music Business and Leadership er henvendt til alle professionelle kultur- og musikbrancheaktører fra spillesteder, festivaler og kulturhuse over musikselskaber, publishing, management og booking, til ansatte i kommunale og statslige kulturinstitutioner med musik som fokus. Det Jyske Musikkonservatorium administrerer uddannelsen og undervisningen tilrettelægges i et tæt og velafprøvet samarbejde med kompetente undervisere fra musikbranchen, Aarhus Universitet, Kaospiloterne og Promus. Version: April

6 2.1 Obligatoriske moduler Musikbranchen Musikbranchen har i de sidste år gennemlevet en kolossal omvæltning og ændring af strukturer. Der har aldrig været forbrugt så meget musik som nu, men branchen har stadig store udfordringer med at tilpasse sig til de nye forretningsmodeller. Forløbet vil arbejde på et dynamisk grundlag, der skal sikre de studerende så meget indblik i de nye, og stadigt skiftende, tendenser. Men det gøres ikke uden den fornødne historiske faglige baggrund. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har opnået: Forståelse og indsigt i de overordnede strukturer i musikbranchen Forståelse og indsigt i de enkelte aktørers arbejdsområder Forståelse og indsigt i de aftale- og rettighedsmæssige strukturer Forståelse og indsigt i musikbranchens økonomiske strukturer. Forståelse og indsigt i musikbranchens nye digitale virkelighed, sociale medier og distribution. Grundlæggende redskaber til projektstyring af produktion, udgivelse og markedsføring. Indhold I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der har fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen Koncert/festival/spillesteder/klubber/events Artist Management Kontrakter & aftaler Pengestrømmene i musikbranchens nye økonomi. Musikmarketing PR, formidling og sociale medier Med udgangspunkt i ovenstående arbejdes på at skabe et fagligt rum hvor de studerendes kompetencer og daglige/faglige udfordringer kommer i spil. Version: April

7 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning foregår på hold med gennemgående underviser samt supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Omfang: ca. 10 sider. Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Bedømmelse: Karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

8 2.1.2 Kontrakter og rettigheder i Musikbranchen Læringsmål Målet er, at den studerende får En grundlæggende forståelse for juraen og den juridiske metode Et grundlæggende kendskab til, hvad der gælder om kontrakter og rettigheder i musikbranchen Konkrete værktøjer til at identificere og analysere juridiske konflikter i musikbranchen Indsigt i centrale juridiske problemer i musikbranchen samt redskaber til, hvordan disse problemer undgås ved forhandlinger, udarbejdelse af hensigtsmæssige kontrakter mv. Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til juraen og den juridiske metode En grundlæggende indføring i ophavsretten Musikrettigheder (ophavsrettigheder, rettigheder til udøvende kunstnere og producentrettigheder) En generel indføring i aftale- og kontraktsretten: Aftalers indgåelse, fortolkning og misligholdelse Kontrakter i musikbranchen En tværgående del med cases og analyse og fortolkning af kontrakter fra musikbranchen Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler. Omfang 5 ECTS Version: April

9 Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Faget evalueres ved en skriftlig, individuelt udarbejdet rapport indenfor fagets emneområde. Emnet vælges af den studerende og godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Besvarelserne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Version: April

10 2.1.3 Ledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Har en teoretisk begrundet holdning til hvad der er god ledelse i egen organisatorisk kontekst Har indsigt i eget udgangspunkt for det personlige lederskab Har en skærpet opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer. Har kendskab til og kompetencer indenfor ledelse af dynamikkerne i samspillet mellem mennesker i organisationer. Har kendskab til grundlæggende motivationsteori og en vis indsigt i for branchen relevante ledelsesteorier og værktøjer Kan analysere problemstillinger, erfaringer og fortolke fortællinger fra egen organisation Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssig, kommunikativ praksis og begrunde konsekvenserne heraf. Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Ledelsesperspektiver Leder typologier Ledelse og relationer Motivation Beslutningsprocesser Situationsbestemt ledelse Ledelse og kommunikation Ledelse og læring Konflikthåndtering Ledelsesudvikling Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Version: April

11 Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Mundtlig eksamen. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen uden forberedelse (30 min), der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

12 2.1.4 Strategi og økonomisk styring Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Har en erhvervsøkonomisk forståelse med henblik på at kunne bidrage til planlægning og styring af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Besidder en grundlæggende viden om virksomhedens regnskab Kan udvælge og analysere centrale nøgletal i virksomhedens regnskab Evner at udarbejde et basalt budget og anvende dette som ledelsesværktøj Besidder en grundlæggende viden om perspektiverne i Balanced scorecard / strategikort således at den studerende kvalificeret kan deltage i og rådgive om musikvirksomheders strategiske planlægning, drift og udvikling. Kan forstå og reflektere over andre organisationers resultatskabelse Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Strategi overvejelser Balanced scorecard/strategikort herunder Det økonomiske perspektiv Kundeperspektivet De interne processer Læring og innovation behandler Virksomhedens Årsregnskab Nøgletalsanalyse Budget som ledelsesværktøj Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Samarbejde ml. studerende indbyrdes og med andre aktører er en væsentlig arbejdsform i faget. Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang Version: April

13 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig projektopgave på ca. 5 sider ( anslag) med udgangspunkt i en konkret problemstilling eksempelvis fra den studerendes egen organisation. Der arbejdes kun med problemstillinger inden for fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

14 2.1.5 Kreativ dynamisk projektledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Besidder grundlæggende projekt-forsta else Kan anvende konkrete dynamiske projektledelsesværktøjer Kan identificere og anvende proaktive helhedsorienterede og kreative planlægningsværktøjer og metoder med henblik pa direkte anvendelse i praktisk projektarbejde Kan lede og organisere en projektorganisation Kan konceptualisere projekter Indhold Projektorganisering Projektteori (klassisk vs. dynamisk) og projektorganisering Sammenhæng mellem kontekst, projekt og handlingsplaner Fra ide til projekt Projektfaser (prejekt, projekt og implementering) Vision, ma l og forma l Projektbeskrivelse Afgrænsning af projekt Proaktiv planlægning Succeskriterier og værdier Fortløbende kontekstuel justering Kreativ Ide udvikling Forma l og afgrænsning. Ide generering Ide udvikling Ide vurdering Raffinering Konceptualisering Version: April

15 Projektledelse Ansvar og afgrænsning Rollen som projektleder Procesforsta else og ledelse Ejerskab og forankring Implementering Teamwork Netværk Etablering, vedligeholdelse og udvidelse af netværk Sparringspartnere Dokumentation Dokumentation Vidensdeling Evaluering og opfølgning. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Undervisningsformen veksler mellem teoretisk undervisning, træning i metode-anvendelse og praktiske projektopgaver. Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler. Omfang: 5 ECTS Version: April

16 Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform Mundtlig eksamen af 30 min varighed. Censur og bedømmelse Intern censur. Bedømmelsen: karakter Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Version: April

17 2.2 Valgfri moduler Moderne musikformidling Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet Har en grundlæggende forståelse for internetbaseret kommunikation med henblik på at formidle målrettet og effektivt til en bestemt målgruppe Besidder en grundlæggende viden om gennemslagskraft online, herunder indhold tilpasset søgemaskiner (SEO) Kan anvende forskningsbaseret viden om brugeradfærd på nettet med henblik på at udforme konkret indhold Har kendskab til tendenser inden for digitale medier, herunder content marketing som konkurrent til etablerede nyhedsmedier Kan oprette og vedligeholde en hjemmeside/blog i et CMS som fx Wordpress Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Teoretiske overvejelser om og praktiske eksempler på internetbaseret kommunikation Introduktion til søgemaskiner og søgemaskineoptimering Introduktion til grundlæggende brugeradfærd på nettet med udgangspunkt i blandt andet eyetrackanalyser Identificering og analyse af onlinebaseret nyhedsindhold fra ikke-journalistiske aktører (content marketing) Oprettelse af hjemmeside i CMS og produktion af indhold i et samspil med underviser og medstuderende Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Version: April

18 Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Version: April

19 2.2.2 International Music Management I mange år var det mere undtagelsen end reglen, når danske artister og bands søgte en karriere udenfor landets grænser. Men i takt med de øgede muligheder for adgang til det internationale marked via internettet og de mange nye kommunikationsmuligheder og i takt med nødvendigheden af at udvikle nye markeder er det efterhånden blevet mere reglen end undtagelsen når danske artister og bands er på plakaten på de internationale markeder. Denne udvikling er det vigtigt at fastholde og udbygge, og derfor vil International Music Management modulet have fokus på at arbejde og instrumentalisere de efterhånden mange erfaringer som en række danske aktører har fået med det internationale arbejde i de senere år. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har opnået: Forståelse og indsigt i de branchemæssige strukturer på de primære musikmarkeder Forståelse og indsigt i de internationale aftaleforhold Forståelse og indsigt i de internationale pengestrømme. Forståelse og indsigt i logistiske/praktiske forhold omkring internationalt arbejde; visa, arbejdstilladelser m.v. Praktisk erfaring med deltagelse på internationale showcases Indhold I samarbejde med en række internationale platforme/institutioner (eks. Music Managers Forum), samt MXD Music Export Denmark - udarbejdes et koncentreret forløb i det internationale arbejde som music manager. Modulet vil omfatte Markedsintroduktion til de primære markeder for dansk musik Internationale forhold omkring forvaltning, rettigheder, digitalisering, økonomiske pengestrømme og internationale aktører. Internationale forhold omkring visum, arbejdstilladelser, skatteforhold m.v. Særligt fokus på det tyske marked. Særligt fokus på internationalt netværk Version: April

20 Undervisnings og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Gennemgående underviser med supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

21 2.2.3 Publishing Academy Det hele starter som bekendt med en sang. Det har altid været grundstoffet i musikken. Men en sang er også et værk, eller en rettighed, og denne rettighed danner baggrund for hele det pengemæssige økosystem i musikbranchen. I takt med det stadigt pressede traditionelle musikmarked, bliver forståelsen og arbejdet med at udnytte og optimere disse rettigheder i den nuværende og fremtidige digitale- og globale virkelighed, mere og mere vigtig for den moderne music manager. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har: Kendskab til infrastrukturen omkring publishingarbejdet i både nationalt og internationalt, og de generelle arbejdsområder. Indgående kendskab til danske og internationale forvaltningsselskaber; Koda/NCB/Gramex m.fl Indgående kendskab til aktørerne og deres forskellige funktioner; publishers, music supervisors m.v. Indgående indsigt i de økonomiske infrastrukturer hvordan ser pengestrømmene ud. Indgående kendskab til ophavsretsloven nationalt/internationalt aftaler/rettigheder generelt. Indgående kendskab til registrering, afregning, licenser, tilladelser nationalt/internationalt. Indgående kendskab til de rettighedsmæssige udfordringer via digitale platforme, streamingtjenester m.v. Et indgående kendskab til og netværk til publishing/forvaltningsforhold i de tre vigtige markeder Sverige, Tyskland og USA Kendskab til nye forretningsmodeller, nye trends Indhold Grundig gennemgang af hele rettigheds- og forvaltningsområdet (Koda, NCB & Gramex). Indføring i arbejdet med værker og rettigheder; Publishingvirksomhed og arbejdsområderne her, rettigheder og forvaltning, kontrakter. Pengestrømme nationalt og internationalt. Arbejdet med rettigheder på de nye medier. Version: April

22 Udfordringer for rettigheder i den digitale virkelighed. Talentudvikling indenfor producerteams og sangskrivere og co-writing. Arbejdet med film og musik & music supervision. Audio branding. Music copyright export" og internationale forhold og netværk. Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Promus, Koda og DMFF/Dansk Musikforlæggerforening. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold og med gennemgående undervisere med supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

23 2.2.4 Live Academy I mange år har livescenen udgjort den største økonomi i musikbranchen herhjemme. På de mange spillesteder og kulturhuse rundt i landet præsenteres et tætpakket program, og i sommerhalvåret, valfarter publikum til en bred vifte af store og små festivaler, endags-events og en lang række tværgående kulturarrangementer. Men samtidig er området også under pres for en konstant udvikling, og vi oplever i tiden en skarp konkurrence om publikum. Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningen: Har kendskab til infrastrukturen på den danske og internationale live-scene Har kendskab til det kulturpolitiske/musikorganisatoriske landskab; spillestedsloven, Dansk Live, genreorganisationerne, Koda/Gramex m.fl Har kendskab til aktørerne og deres forskellige funktioner; bookere, venues, festivalarrangører, promotere, produktion, lyd & lys. samt nære aktører; labels, forlæggere, managers m.v. Har indsigt i de økonomiske infrastrukturer hvordan ser pengestrømmene ud. Har indsigt i arrangementsøkonomi og styring Har indsigt i de statslige/kommunale/private støtteordninger Har kendskab til arbejde med drift og programlægning for spillesteder og festivaler herunder også arbejdet med frivillige Har kendskab til turné- og koncertproduktion indland og udland, markedsføring, sponsorater, medier sociale medier, nye forretningsmodeller, nye trends Indhold Modulet vil sætte fokus på udfordringer og områder som; Publikumsinddragelse Nye forretningsmodeller, spillestedskrise, nichefestivaler, festival-krig Internationalisering. Oplevelsesøkonomi. Projektstyring & budgettering Produktion & praktisk afvikling. Myndigheder & tilladelser. Spillestedsdrift Booking/agency-arbejdet. Det kulturpolitiske aspekt. Version: April

24 Sociale medier, formidling, sponsorer & partnerskaber. Projektforløb selvstændigt arbejde/projektudvikling og afvikling. Undervisnings og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold med gennemgående underviser samt supplerende oplægsholdere. Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Promus samt en række aktører fra branchen. Elementer af undervisningen søges forankret hos lokale aktører. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

25 2.2.5 Digital Music Business Den digitale udvikling har været nærmest eksplosiv når vi taler om det danske musikmarked. Senest offentliggjorte statistikker viser, at over 80% af markedet herhjemme nu er digitalt (IFPI/2014). Denne udvikling er typisk for Skandinavien, og uagtet at det fysiske marked stadig har stor betydning på andre internationale markeder, så vil vinyler, CD er og sågar kassettebånd i fremtiden være marginale produkter. Men det digitale udvikling har stadig mange udfordringer i forhold til, og de legale platforme har endnu ikke nået massemarked -størrelsen. YouTube er stadig den største aktør, og p.t. er der lagt op til kraftige aktiviteter fra de store spillere som Apple/iTunes/BEATS, Facebook og Google/You Tube/Play. Endvidere er der stadig en lang række tekniske og juridiske udfordringer når det kommer til udviklingen af nye forretningsmodeller og tiltag i den digitale verden. Udfordringer, som tit fagfolk og jurister kan have svært ved at overskue. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Har indsigt i det digitale landskab og dets primære aktører Har forståelse for de økonomiske infrastrukturer omkring streaming og digital distribution Har forståelse og indsigt omkring udfordringer og problemstillinger vedr. digitale forretningsmodeller og ophavsrettigheder. Har indsigt i og forståelse for digital markedsføring Har indsigt i og forståelse for arbejdet med sociale medier & netværk Har indsigt i og forståelse for arbejdet med interaktive/digitale tiltag som eks. crowdfunding, crowdsourcing, community m.v. Indhold Modulet vil derfor arbejde mere i dybden med en række af områderne fra de øvrige moduler: De rettighedsmæssige aspekter. De nye forretningsmodeller Lovgivning og internationalisering Digital markedsføring Version: April

26 Digital distribution. Sociale medier De internationale aktører streamingplatforme, indholdsproducenter, nye tendenser, metadata & brugeradfærd. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning foregår på hold og med gennemgående underviser samt supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

27 2.2.6 Musikkultur Læringsmål At den studerende ved afslutningen af faget: besidder en bred viden om forskellige musikalske stilarter set i et kulturhistorisk, samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv. har et nuanceret kendskab til nutidige musikkulturelle strømninger set i forhold til forskellige vigtige musikhistoriske stilfænomener og perioder. kan anvende diverse analytiske og kritiske tilgange til forskellige former for musik. kan forstå og reflektere over almene musikalske termer og begreber, som anvendes herhjemme og internationalt. kan opsøge og indsamle relevante informationer. er i stand til at formidle et personligt perspektiv på de musikalske tendenser, der præger vores tid. Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Musik og kultur ud fra forskellige perspektiver Den danske rockscene Musik og kvalitet Klassisk musik i det 20. århundrede Kultur og æstetik Den internationale rockscene gennem 60 år Musik og identitet forskellige musikkulturer Modernisme, postmodernisme og andre ismer Pensum Per Reinholdt Nielsen: Rebel & remix. Rockens historie (Systime, 2007) Gads Musikhistorie (Gads Forlag, 1990) og supplerende litteratur. Version: April

28 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser: Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

29 2.2.7 Kreativ Business Design Læringsmål At den studerende ved afslutning af modulet: Har en grundlæggende viden om, hvorledes man skaber, driver og udvikler en kreativ business. Kan identificere, udvælge og beskrive gode businesside er, der er velegnet til interessante, kreative businesskoncepter og morgendagens kreative projekter og virksomheder. Har trænet et innovativt mindset som en del af et business grundlag. Kan identificere trends og tendenser og anvende disse som en del af en kontinuerlig strategiudvikling. Indhold Vil bl.a. omfatte: Personlig drivkraft og motivation bag en forretning. Fra idé til forretningsmodel Test, vurdering, udvikling og/eller videreudvikling af en idé ved hjælp kreativitet og innovative metoder Forretningsmodeller og design af forretningsmodeller Definition af value proposition, infrastruktur, kunder og salgstrategi og kanaler. Trends og tendenser. Strategi og strategisk planlægning for udvikling af forretningen Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Undervisningsformen veksler mellem teoretisk undervisning, træning i metodeanvendelse og praktiske opgaver. Der vil være mulighed for at modtage sparring på egne forretninger. Tidsmæssig placering Undervisningen foregår på hold Version: April

30 Omfang: 5 ECTS Evaluering og eksamensform Eksamensform Fremlæggelse og sparring af forretningsideer over for et panel af businessudviklere Censur og bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået Version: April

31 2.2.8 Dialogisk kommunikation og personlig træning Læringsmål At den studerende ved afslutning af uddannelsen: har trænet sit personlige lederskab har styrket sine sociale kompetencer, handlings-, forandrings- og meningskompetencer evner at agere som projektleder i et dynamisk og foranderlig projekt mestrer dialogiske samtaler kan designe reflekterende og dynamiske processer evner at skabe synlige resultater kan skabe mening og muligheder i et projekt har trænet sin personlige gennemslagskraft Indhold Kommunikation Kommunikative metoder og værktøjer Dialogiske samtaler og reflekterende processer Anerkendende kommunikation Kunsten at stille tilpas usædvanlige og kraftfulde spørgsma l Kommunikationsbrister og konflikter Øvelser og lege, der træner kommunikationsevnen Den fysiske fremtræden Forankring af processer (ansvarsfordeling i et team, forventningsafklaring, den sociale kontrakt) Teambuilding og teamwork Gruppedynamik og gruppedannelse. Sammensætning af det kompetente og samarbejdende dynamiske team. Drexler Sibbets team-performancemodel om orientering, tillid, ma l, engagement, implementering, succes og fornyelse. Erfaringer, værdier og kompetencer Gruppeøvelser, lege og tillidsopbyggende øvelser Spilleregler og kommunikation Version: April

32 Den coachende leder Udvikling og forandring Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform Mundtlig eksamen af 30 min varighed Censur og bedømmelse Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået Version: April

33 2.3 Afgangsprojekt Formålet med afgangsprojektet er at planlægge, gennemføre og formidle en selvstændig analyse af en selvvalgt, relevant problemstilling med relation til musikbranchen, evt. i kombination med beskrivelse af en forretningsmodel. Afgangsprojektet sætter den studerende i stand til at reflektere over forskellige brancheaktørers praksis i et videnskabeligt funderet perspektiv. Derved styrkes den studerendes evne til at identificere, forklare og løse problemstillinger i professionel praksis. Afgangsprojektet bør så vidt muligt være tværfagligt i forhold til uddannelsens studieområder. Læringsmål At den studerende ved afslutning af afgangsprojekt: Besidder grundlæggende viden om praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde. Kan reflektere over egen praksis og metodevalg i relation til projektet. Kan anvende relevante metode og redskaber i relation til projektet Kan selvstændigt identificere og indhente projektrelevant viden samt anvende relevante, projektrelaterede løsningsmodeller. Kan formidle projektidé og opnåede resultater både mundtligt og skriftligt. Kan arbejde projektbaseret på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan opsøge relevante samarbejdspartnere og indgå professionelt i faglige og/eller tværfaglige samarbejder. Kan udarbejde og arbejde efter en realistisk tidsplan. Indhold Individuel vejledning i relation til afgangsprojektet. Her lægges op til sparring med såvel projektvejleder som evt. medstuderende, og der kan lægges vægt på såvel idéudvikling som afklaring/fokusering af projektet, afhængigt af den studerendes behov. Omfang 15 ECTS Version: April

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT 1 MUSIC MANAGEMENT UDDANNELSEN Music Management videreuddannelsen er designet i et samarbejde mellem musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det Jyske Musikkonservatorium.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 13.05.2013 STUDIEORDNING 13.05.2013 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3.

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere