STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra Version: April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra 2015. Version: April 2015 1"

Transkript

1 STUDIEPLAN Diploma in Music Business and Leadership Aarhus Gældende fra 2015 Version: April

2 Indhold 1 Indledning Obligatoriske moduler Musikbranchen Kontrakter og rettigheder i Musikbranchen Ledelse Strategi og økonomisk styring Kreativ dynamisk projektledelse Valgfri moduler Moderne musikformidling International Music Management Publishing Academy Live Academy Digital Music Business Musikkultur Kreativ Business Design Dialogisk kommunikation og personlig træning Afgangsprojekt Version: April

3 1 Indledning Ny og mere fleksibel struktur, som imødekommer musikbranchens ønsker: uddannelsen udbydes i moduler á 5 ECTS point. Disse placeres i sammenhængende dage/weekender uddannelsen udbydes så vidt muligt som distance learning undervisningssproget er dansk eller engelsk afhængig af deltagernes behov Hvordan tager man uddannelsen/kompetenceudviklingen? a) Såfremt den studerende ønsker at tage den fulde diplomuddannelse: Den studerende gennemfører 5 obligatoriske moduler af 5 ECTS point i alt 25 ECTS point Den studerende vælger fra et katalog af valgfri moduler at gennemføre 20 ECTS point (svarende til 4 moduler) Den studerende kan efter gennemførelse af ovenstående indenfor en periode af maksimalt seks år - tage et 15 ECTS point afgangsprojekt modul Den studerende kan med de 60 gennemførte ECTS point få et diplomeksamensbevis for gennemført uddannelse b) Såfremt den studerende ønsker at opkvalificere sig uden nødvendigvis at tage den fulde uddannelse: den studerende vælger frit blandt de udbudte moduler (bortset fra afgangsprojektet) såfremt det bliver aktuelt, vil der være mulighed for at få merit for de gennemførte moduler, såfremt de er gennemført indenfor de seneste 6 år den studerende har dermed mulighed for på et senere tidspunkt at beslutte sig for at gennemføre den fulde uddannelse det behøver ikke at være planen fra starten Version: April

4 Diploma in Music Business and Leadership - ny fleksibel diplomuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium, henvendt til musikbranchens professionelle aktører! Musikbranchen bliver en mere og mere kompleks størrelse, der kræver mange både brede og mere specialiserede kompetencer. Så for at imødekomme branchens behov for netop kompetencer, men samtidig at formidle dem i en mere fleksibel form, har vi lavet en ny struktur for rammer og indhold på Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium. Modellen bag Diploma in Music Business and Leadership! En komplet Diploma in Music Business and Leadership kræver samlet 60 ECTSpoint. Uddannelsen består af 5 obligatoriske grundmoduler, som omfatter modulerne; Musikbranchen Kontrakter og rettigheder i musikbranchen Ledelse Strategi og økonomisk styring Kreativ dynamisk projektledelse samt 8 valgfrie flexmoduler, der omfatter: Moderne musikformidling International Music Management Publishing Academy Live Academy Digital Music Business Musikkultur Kreativ Business design Dialogisk kommunikation og personlig træning Version: April

5 4 ud af de 8 valgfrie flexmoduler udgør sammen med grundmodulerne og et afgangsprojekt den samlede diplomuddannelse på 60 ECTS-point. Men den studerende kan også vælge at sammensætte enkeltmoduler efter eget behov, uden nødvendigvis at tage hele uddannelsen. De enkelte moduler udbydes i koncentrerede forløb over enten 5 dage i træk eller opdelt på fx 3 og 2 hele dage. På den måde er den studerende ikke bundet til at afsætte en fast ugedag i en længere periode, men kan frit placere modulerne som det passer bedst inden for en længere årrække i helt op til 6 år. Den måde kan man altså skræddersy sin Diploma in Music Business and Leadership-uddannelse i forhold til arbejdstider, travlhedsperioder m.v. Diploma in Music Business and Leadership er henvendt til alle professionelle kultur- og musikbrancheaktører fra spillesteder, festivaler og kulturhuse over musikselskaber, publishing, management og booking, til ansatte i kommunale og statslige kulturinstitutioner med musik som fokus. Det Jyske Musikkonservatorium administrerer uddannelsen og undervisningen tilrettelægges i et tæt og velafprøvet samarbejde med kompetente undervisere fra musikbranchen, Aarhus Universitet, Kaospiloterne og Promus. Version: April

6 2.1 Obligatoriske moduler Musikbranchen Musikbranchen har i de sidste år gennemlevet en kolossal omvæltning og ændring af strukturer. Der har aldrig været forbrugt så meget musik som nu, men branchen har stadig store udfordringer med at tilpasse sig til de nye forretningsmodeller. Forløbet vil arbejde på et dynamisk grundlag, der skal sikre de studerende så meget indblik i de nye, og stadigt skiftende, tendenser. Men det gøres ikke uden den fornødne historiske faglige baggrund. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har opnået: Forståelse og indsigt i de overordnede strukturer i musikbranchen Forståelse og indsigt i de enkelte aktørers arbejdsområder Forståelse og indsigt i de aftale- og rettighedsmæssige strukturer Forståelse og indsigt i musikbranchens økonomiske strukturer. Forståelse og indsigt i musikbranchens nye digitale virkelighed, sociale medier og distribution. Grundlæggende redskaber til projektstyring af produktion, udgivelse og markedsføring. Indhold I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der har fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen Koncert/festival/spillesteder/klubber/events Artist Management Kontrakter & aftaler Pengestrømmene i musikbranchens nye økonomi. Musikmarketing PR, formidling og sociale medier Med udgangspunkt i ovenstående arbejdes på at skabe et fagligt rum hvor de studerendes kompetencer og daglige/faglige udfordringer kommer i spil. Version: April

7 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning foregår på hold med gennemgående underviser samt supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Omfang: ca. 10 sider. Censur og bedømmelse: Ekstern censur. Bedømmelse: Karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

8 2.1.2 Kontrakter og rettigheder i Musikbranchen Læringsmål Målet er, at den studerende får En grundlæggende forståelse for juraen og den juridiske metode Et grundlæggende kendskab til, hvad der gælder om kontrakter og rettigheder i musikbranchen Konkrete værktøjer til at identificere og analysere juridiske konflikter i musikbranchen Indsigt i centrale juridiske problemer i musikbranchen samt redskaber til, hvordan disse problemer undgås ved forhandlinger, udarbejdelse af hensigtsmæssige kontrakter mv. Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til juraen og den juridiske metode En grundlæggende indføring i ophavsretten Musikrettigheder (ophavsrettigheder, rettigheder til udøvende kunstnere og producentrettigheder) En generel indføring i aftale- og kontraktsretten: Aftalers indgåelse, fortolkning og misligholdelse Kontrakter i musikbranchen En tværgående del med cases og analyse og fortolkning af kontrakter fra musikbranchen Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler. Omfang 5 ECTS Version: April

9 Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Faget evalueres ved en skriftlig, individuelt udarbejdet rapport indenfor fagets emneområde. Emnet vælges af den studerende og godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Besvarelserne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Version: April

10 2.1.3 Ledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Har en teoretisk begrundet holdning til hvad der er god ledelse i egen organisatorisk kontekst Har indsigt i eget udgangspunkt for det personlige lederskab Har en skærpet opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer. Har kendskab til og kompetencer indenfor ledelse af dynamikkerne i samspillet mellem mennesker i organisationer. Har kendskab til grundlæggende motivationsteori og en vis indsigt i for branchen relevante ledelsesteorier og værktøjer Kan analysere problemstillinger, erfaringer og fortolke fortællinger fra egen organisation Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssig, kommunikativ praksis og begrunde konsekvenserne heraf. Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Ledelsesperspektiver Leder typologier Ledelse og relationer Motivation Beslutningsprocesser Situationsbestemt ledelse Ledelse og kommunikation Ledelse og læring Konflikthåndtering Ledelsesudvikling Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Version: April

11 Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Mundtlig eksamen. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen uden forberedelse (30 min), der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

12 2.1.4 Strategi og økonomisk styring Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Har en erhvervsøkonomisk forståelse med henblik på at kunne bidrage til planlægning og styring af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Besidder en grundlæggende viden om virksomhedens regnskab Kan udvælge og analysere centrale nøgletal i virksomhedens regnskab Evner at udarbejde et basalt budget og anvende dette som ledelsesværktøj Besidder en grundlæggende viden om perspektiverne i Balanced scorecard / strategikort således at den studerende kvalificeret kan deltage i og rådgive om musikvirksomheders strategiske planlægning, drift og udvikling. Kan forstå og reflektere over andre organisationers resultatskabelse Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Strategi overvejelser Balanced scorecard/strategikort herunder Det økonomiske perspektiv Kundeperspektivet De interne processer Læring og innovation behandler Virksomhedens Årsregnskab Nøgletalsanalyse Budget som ledelsesværktøj Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Samarbejde ml. studerende indbyrdes og med andre aktører er en væsentlig arbejdsform i faget. Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang Version: April

13 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig projektopgave på ca. 5 sider ( anslag) med udgangspunkt i en konkret problemstilling eksempelvis fra den studerendes egen organisation. Der arbejdes kun med problemstillinger inden for fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

14 2.1.5 Kreativ dynamisk projektledelse Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet: Besidder grundlæggende projekt-forsta else Kan anvende konkrete dynamiske projektledelsesværktøjer Kan identificere og anvende proaktive helhedsorienterede og kreative planlægningsværktøjer og metoder med henblik pa direkte anvendelse i praktisk projektarbejde Kan lede og organisere en projektorganisation Kan konceptualisere projekter Indhold Projektorganisering Projektteori (klassisk vs. dynamisk) og projektorganisering Sammenhæng mellem kontekst, projekt og handlingsplaner Fra ide til projekt Projektfaser (prejekt, projekt og implementering) Vision, ma l og forma l Projektbeskrivelse Afgrænsning af projekt Proaktiv planlægning Succeskriterier og værdier Fortløbende kontekstuel justering Kreativ Ide udvikling Forma l og afgrænsning. Ide generering Ide udvikling Ide vurdering Raffinering Konceptualisering Version: April

15 Projektledelse Ansvar og afgrænsning Rollen som projektleder Procesforsta else og ledelse Ejerskab og forankring Implementering Teamwork Netværk Etablering, vedligeholdelse og udvidelse af netværk Sparringspartnere Dokumentation Dokumentation Vidensdeling Evaluering og opfølgning. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Undervisningsformen veksler mellem teoretisk undervisning, træning i metode-anvendelse og praktiske projektopgaver. Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler. Omfang: 5 ECTS Version: April

16 Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform Mundtlig eksamen af 30 min varighed. Censur og bedømmelse Intern censur. Bedømmelsen: karakter Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Version: April

17 2.2 Valgfri moduler Moderne musikformidling Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet Har en grundlæggende forståelse for internetbaseret kommunikation med henblik på at formidle målrettet og effektivt til en bestemt målgruppe Besidder en grundlæggende viden om gennemslagskraft online, herunder indhold tilpasset søgemaskiner (SEO) Kan anvende forskningsbaseret viden om brugeradfærd på nettet med henblik på at udforme konkret indhold Har kendskab til tendenser inden for digitale medier, herunder content marketing som konkurrent til etablerede nyhedsmedier Kan oprette og vedligeholde en hjemmeside/blog i et CMS som fx Wordpress Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Teoretiske overvejelser om og praktiske eksempler på internetbaseret kommunikation Introduktion til søgemaskiner og søgemaskineoptimering Introduktion til grundlæggende brugeradfærd på nettet med udgangspunkt i blandt andet eyetrackanalyser Identificering og analyse af onlinebaseret nyhedsindhold fra ikke-journalistiske aktører (content marketing) Oprettelse af hjemmeside i CMS og produktion af indhold i et samspil med underviser og medstuderende Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Version: April

18 Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået. Version: April

19 2.2.2 International Music Management I mange år var det mere undtagelsen end reglen, når danske artister og bands søgte en karriere udenfor landets grænser. Men i takt med de øgede muligheder for adgang til det internationale marked via internettet og de mange nye kommunikationsmuligheder og i takt med nødvendigheden af at udvikle nye markeder er det efterhånden blevet mere reglen end undtagelsen når danske artister og bands er på plakaten på de internationale markeder. Denne udvikling er det vigtigt at fastholde og udbygge, og derfor vil International Music Management modulet have fokus på at arbejde og instrumentalisere de efterhånden mange erfaringer som en række danske aktører har fået med det internationale arbejde i de senere år. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har opnået: Forståelse og indsigt i de branchemæssige strukturer på de primære musikmarkeder Forståelse og indsigt i de internationale aftaleforhold Forståelse og indsigt i de internationale pengestrømme. Forståelse og indsigt i logistiske/praktiske forhold omkring internationalt arbejde; visa, arbejdstilladelser m.v. Praktisk erfaring med deltagelse på internationale showcases Indhold I samarbejde med en række internationale platforme/institutioner (eks. Music Managers Forum), samt MXD Music Export Denmark - udarbejdes et koncentreret forløb i det internationale arbejde som music manager. Modulet vil omfatte Markedsintroduktion til de primære markeder for dansk musik Internationale forhold omkring forvaltning, rettigheder, digitalisering, økonomiske pengestrømme og internationale aktører. Internationale forhold omkring visum, arbejdstilladelser, skatteforhold m.v. Særligt fokus på det tyske marked. Særligt fokus på internationalt netværk Version: April

20 Undervisnings og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Gennemgående underviser med supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

21 2.2.3 Publishing Academy Det hele starter som bekendt med en sang. Det har altid været grundstoffet i musikken. Men en sang er også et værk, eller en rettighed, og denne rettighed danner baggrund for hele det pengemæssige økosystem i musikbranchen. I takt med det stadigt pressede traditionelle musikmarked, bliver forståelsen og arbejdet med at udnytte og optimere disse rettigheder i den nuværende og fremtidige digitale- og globale virkelighed, mere og mere vigtig for den moderne music manager. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har: Kendskab til infrastrukturen omkring publishingarbejdet i både nationalt og internationalt, og de generelle arbejdsområder. Indgående kendskab til danske og internationale forvaltningsselskaber; Koda/NCB/Gramex m.fl Indgående kendskab til aktørerne og deres forskellige funktioner; publishers, music supervisors m.v. Indgående indsigt i de økonomiske infrastrukturer hvordan ser pengestrømmene ud. Indgående kendskab til ophavsretsloven nationalt/internationalt aftaler/rettigheder generelt. Indgående kendskab til registrering, afregning, licenser, tilladelser nationalt/internationalt. Indgående kendskab til de rettighedsmæssige udfordringer via digitale platforme, streamingtjenester m.v. Et indgående kendskab til og netværk til publishing/forvaltningsforhold i de tre vigtige markeder Sverige, Tyskland og USA Kendskab til nye forretningsmodeller, nye trends Indhold Grundig gennemgang af hele rettigheds- og forvaltningsområdet (Koda, NCB & Gramex). Indføring i arbejdet med værker og rettigheder; Publishingvirksomhed og arbejdsområderne her, rettigheder og forvaltning, kontrakter. Pengestrømme nationalt og internationalt. Arbejdet med rettigheder på de nye medier. Version: April

22 Udfordringer for rettigheder i den digitale virkelighed. Talentudvikling indenfor producerteams og sangskrivere og co-writing. Arbejdet med film og musik & music supervision. Audio branding. Music copyright export" og internationale forhold og netværk. Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Promus, Koda og DMFF/Dansk Musikforlæggerforening. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold og med gennemgående undervisere med supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

23 2.2.4 Live Academy I mange år har livescenen udgjort den største økonomi i musikbranchen herhjemme. På de mange spillesteder og kulturhuse rundt i landet præsenteres et tætpakket program, og i sommerhalvåret, valfarter publikum til en bred vifte af store og små festivaler, endags-events og en lang række tværgående kulturarrangementer. Men samtidig er området også under pres for en konstant udvikling, og vi oplever i tiden en skarp konkurrence om publikum. Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningen: Har kendskab til infrastrukturen på den danske og internationale live-scene Har kendskab til det kulturpolitiske/musikorganisatoriske landskab; spillestedsloven, Dansk Live, genreorganisationerne, Koda/Gramex m.fl Har kendskab til aktørerne og deres forskellige funktioner; bookere, venues, festivalarrangører, promotere, produktion, lyd & lys. samt nære aktører; labels, forlæggere, managers m.v. Har indsigt i de økonomiske infrastrukturer hvordan ser pengestrømmene ud. Har indsigt i arrangementsøkonomi og styring Har indsigt i de statslige/kommunale/private støtteordninger Har kendskab til arbejde med drift og programlægning for spillesteder og festivaler herunder også arbejdet med frivillige Har kendskab til turné- og koncertproduktion indland og udland, markedsføring, sponsorater, medier sociale medier, nye forretningsmodeller, nye trends Indhold Modulet vil sætte fokus på udfordringer og områder som; Publikumsinddragelse Nye forretningsmodeller, spillestedskrise, nichefestivaler, festival-krig Internationalisering. Oplevelsesøkonomi. Projektstyring & budgettering Produktion & praktisk afvikling. Myndigheder & tilladelser. Spillestedsdrift Booking/agency-arbejdet. Det kulturpolitiske aspekt. Version: April

24 Sociale medier, formidling, sponsorer & partnerskaber. Projektforløb selvstændigt arbejde/projektudvikling og afvikling. Undervisnings og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold med gennemgående underviser samt supplerende oplægsholdere. Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Promus samt en række aktører fra branchen. Elementer af undervisningen søges forankret hos lokale aktører. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

25 2.2.5 Digital Music Business Den digitale udvikling har været nærmest eksplosiv når vi taler om det danske musikmarked. Senest offentliggjorte statistikker viser, at over 80% af markedet herhjemme nu er digitalt (IFPI/2014). Denne udvikling er typisk for Skandinavien, og uagtet at det fysiske marked stadig har stor betydning på andre internationale markeder, så vil vinyler, CD er og sågar kassettebånd i fremtiden være marginale produkter. Men det digitale udvikling har stadig mange udfordringer i forhold til, og de legale platforme har endnu ikke nået massemarked -størrelsen. YouTube er stadig den største aktør, og p.t. er der lagt op til kraftige aktiviteter fra de store spillere som Apple/iTunes/BEATS, Facebook og Google/You Tube/Play. Endvidere er der stadig en lang række tekniske og juridiske udfordringer når det kommer til udviklingen af nye forretningsmodeller og tiltag i den digitale verden. Udfordringer, som tit fagfolk og jurister kan have svært ved at overskue. Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Har indsigt i det digitale landskab og dets primære aktører Har forståelse for de økonomiske infrastrukturer omkring streaming og digital distribution Har forståelse og indsigt omkring udfordringer og problemstillinger vedr. digitale forretningsmodeller og ophavsrettigheder. Har indsigt i og forståelse for digital markedsføring Har indsigt i og forståelse for arbejdet med sociale medier & netværk Har indsigt i og forståelse for arbejdet med interaktive/digitale tiltag som eks. crowdfunding, crowdsourcing, community m.v. Indhold Modulet vil derfor arbejde mere i dybden med en række af områderne fra de øvrige moduler: De rettighedsmæssige aspekter. De nye forretningsmodeller Lovgivning og internationalisering Digital markedsføring Version: April

26 Digital distribution. Sociale medier De internationale aktører streamingplatforme, indholdsproducenter, nye tendenser, metadata & brugeradfærd. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning foregår på hold og med gennemgående underviser samt supplerende oplægsholdere. Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

27 2.2.6 Musikkultur Læringsmål At den studerende ved afslutningen af faget: besidder en bred viden om forskellige musikalske stilarter set i et kulturhistorisk, samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv. har et nuanceret kendskab til nutidige musikkulturelle strømninger set i forhold til forskellige vigtige musikhistoriske stilfænomener og perioder. kan anvende diverse analytiske og kritiske tilgange til forskellige former for musik. kan forstå og reflektere over almene musikalske termer og begreber, som anvendes herhjemme og internationalt. kan opsøge og indsamle relevante informationer. er i stand til at formidle et personligt perspektiv på de musikalske tendenser, der præger vores tid. Indhold Undervisningen omfatter: Introduktion til faget Musik og kultur ud fra forskellige perspektiver Den danske rockscene Musik og kvalitet Klassisk musik i det 20. århundrede Kultur og æstetik Den internationale rockscene gennem 60 år Musik og identitet forskellige musikkulturer Modernisme, postmodernisme og andre ismer Pensum Per Reinholdt Nielsen: Rebel & remix. Rockens historie (Systime, 2007) Gads Musikhistorie (Gads Forlag, 1990) og supplerende litteratur. Version: April

28 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser: Eksamensform: Skriftlig eksamen. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave af ca. 5 siders omfang, der tager udgangspunkt i fagets læringsområder. Emnet skal godkendes af underviseren. Censur og bedømmelse: Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang, fagets læringsmål er opnået. Version: April

29 2.2.7 Kreativ Business Design Læringsmål At den studerende ved afslutning af modulet: Har en grundlæggende viden om, hvorledes man skaber, driver og udvikler en kreativ business. Kan identificere, udvælge og beskrive gode businesside er, der er velegnet til interessante, kreative businesskoncepter og morgendagens kreative projekter og virksomheder. Har trænet et innovativt mindset som en del af et business grundlag. Kan identificere trends og tendenser og anvende disse som en del af en kontinuerlig strategiudvikling. Indhold Vil bl.a. omfatte: Personlig drivkraft og motivation bag en forretning. Fra idé til forretningsmodel Test, vurdering, udvikling og/eller videreudvikling af en idé ved hjælp kreativitet og innovative metoder Forretningsmodeller og design af forretningsmodeller Definition af value proposition, infrastruktur, kunder og salgstrategi og kanaler. Trends og tendenser. Strategi og strategisk planlægning for udvikling af forretningen Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold. Undervisningsformen veksler mellem teoretisk undervisning, træning i metodeanvendelse og praktiske opgaver. Der vil være mulighed for at modtage sparring på egne forretninger. Tidsmæssig placering Undervisningen foregår på hold Version: April

30 Omfang: 5 ECTS Evaluering og eksamensform Eksamensform Fremlæggelse og sparring af forretningsideer over for et panel af businessudviklere Censur og bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået Version: April

31 2.2.8 Dialogisk kommunikation og personlig træning Læringsmål At den studerende ved afslutning af uddannelsen: har trænet sit personlige lederskab har styrket sine sociale kompetencer, handlings-, forandrings- og meningskompetencer evner at agere som projektleder i et dynamisk og foranderlig projekt mestrer dialogiske samtaler kan designe reflekterende og dynamiske processer evner at skabe synlige resultater kan skabe mening og muligheder i et projekt har trænet sin personlige gennemslagskraft Indhold Kommunikation Kommunikative metoder og værktøjer Dialogiske samtaler og reflekterende processer Anerkendende kommunikation Kunsten at stille tilpas usædvanlige og kraftfulde spørgsma l Kommunikationsbrister og konflikter Øvelser og lege, der træner kommunikationsevnen Den fysiske fremtræden Forankring af processer (ansvarsfordeling i et team, forventningsafklaring, den sociale kontrakt) Teambuilding og teamwork Gruppedynamik og gruppedannelse. Sammensætning af det kompetente og samarbejdende dynamiske team. Drexler Sibbets team-performancemodel om orientering, tillid, ma l, engagement, implementering, succes og fornyelse. Erfaringer, værdier og kompetencer Gruppeøvelser, lege og tillidsopbyggende øvelser Spilleregler og kommunikation Version: April

32 Den coachende leder Udvikling og forandring Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår på hold Tidsmæssig placering Undervisningen tilrettelægges i moduler Omfang 5 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform Mundtlig eksamen af 30 min varighed Censur og bedømmelse Intern censur. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsmål er opnået Version: April

33 2.3 Afgangsprojekt Formålet med afgangsprojektet er at planlægge, gennemføre og formidle en selvstændig analyse af en selvvalgt, relevant problemstilling med relation til musikbranchen, evt. i kombination med beskrivelse af en forretningsmodel. Afgangsprojektet sætter den studerende i stand til at reflektere over forskellige brancheaktørers praksis i et videnskabeligt funderet perspektiv. Derved styrkes den studerendes evne til at identificere, forklare og løse problemstillinger i professionel praksis. Afgangsprojektet bør så vidt muligt være tværfagligt i forhold til uddannelsens studieområder. Læringsmål At den studerende ved afslutning af afgangsprojekt: Besidder grundlæggende viden om praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde. Kan reflektere over egen praksis og metodevalg i relation til projektet. Kan anvende relevante metode og redskaber i relation til projektet Kan selvstændigt identificere og indhente projektrelevant viden samt anvende relevante, projektrelaterede løsningsmodeller. Kan formidle projektidé og opnåede resultater både mundtligt og skriftligt. Kan arbejde projektbaseret på kreativ, undersøgende og analyserende vis. Kan opsøge relevante samarbejdspartnere og indgå professionelt i faglige og/eller tværfaglige samarbejder. Kan udarbejde og arbejde efter en realistisk tidsplan. Indhold Individuel vejledning i relation til afgangsprojektet. Her lægges op til sparring med såvel projektvejleder som evt. medstuderende, og der kan lægges vægt på såvel idéudvikling som afklaring/fokusering af projektet, afhængigt af den studerendes behov. Omfang 15 ECTS Version: April

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT 1 MUSIC MANAGEMENT UDDANNELSEN Music Management videreuddannelsen er designet i et samarbejde mellem musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det Jyske Musikkonservatorium.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere