Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Onsdag den 28-maj-2003 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Niels Bo Lauridsen deltog ikke i punkt 82. Han tiltrådte kl Jens Himmelstrup deltog ikke i punkt 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 90 og 91. Birger Jensen, Jens Himmelstrup, Niels Bo Lauridsen, Ove Engstrøm, Torben Nielsen

2 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Indholdsfortegnelse Til efterretning Efterretning Licitation på vandledning i Pavegyden, Højbjergvej og Bøllemosen Hovedvejen 80 - Udvidelse af husdyrproduktion - Til efterretning Til behandling - åbne sager Sømarken Opførelse af træhus Stågerupvej 54 - Reduktion af lugt- og støjgener i forbindelse med svineproduktion Filippavej 57 - Indretning af 400 m 2 kunstgalleri i tidligere kostald Langegyde 64 - Etablering af bådeklargøringsplads Rødmevej 2 Opførelse af antennemast Lokalplan Oplæg til afgrænsning af lokalplanområdet og foreløbig indplacering af ny værkstedsbygning m.m Forslag til budget 2004 og overslagsårene til og med Fyns Amts Trafiksikkerhedsplan Tilslutningsbidrag for Teglværksgården A/S Til behandling - lukkede sager Lukket sag: Meddelelser fra afdelingen Lukket sag: Eventuelt... 89

3 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 77 Til efterretning 79. Efterretning Licitation på vandledning i Pavegyden, Højbjergvej og Bøllemosen J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik og Miljøafdelingen har afholdt licitation på anlæg af vandledningen i Pavegyden, Højbjergvej og Bøllemosen Der blev afgivet følgende tilbud Ollerup Maskinstation Solbjerg Maskinstation Dongs Højrup Maskinstation Hans H. Pedersen Munkholm & Andersen kr kr kr kr kr. Arbejdet er overdraget til lavest bydende Ollerup Maskinstation Til efterretning. 80. Hovedvejen 80 - Udvidelse af husdyrproduktion - Til efterretning J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag på ejendommen Hovedvejen 80 er søgt om udvidelse af kvægholdet fra 76 dyreenheder til 143,8 dyreenheder. Ansøgningen er af Fyns Amt vurderet til at der skal udarbejdes VVM-redegørelse. Som begrundelse for at der skal udarbejdes VVM-redegørelse anføres, at merbelastningen med husdyrgødning på udspredningsarealerne vil medføre en væsentlig nitratbelastning af grundvandet. udspredningsarealerne er beliggende inden for nitratfølsomme indvindingsom-

4 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 78 råder. Endvidere sker afvandingen af udspredningsarealerne via vandløb dels til Seden Fjord og dels til Nakkebølle Fjord. Begge områder er sårbare overfor tilførsel af næringsstoffer. Til efterretning. Til behandling - åbne sager 81. Sømarken Opførelse af træhus J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag Der søges om dispensation fra bestemmelsen i lokalplanen for området Sømarken om at ydervægge på boliger skal opføres i tegl til opførelse af enfamiliehus opført som træhus. Der er udarbejdet ny lokalplan til erstatning for den nuværende. Den nye lokalplan giver mulighed for opførelse af træhuse. Den nye lokalplan mangler at blive endelig godkendt. Der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelse om at ydervægge på boliger skal opføres i tegl til opførelse af enfamiliehus opført som træhus. Godkendt. 82. Stågerupvej 54 - Reduktion af lugt- og støjgener i forbindelse med svineproduktion J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag

5 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 79 Efter naboklage over lugt- og støjgener fra svinestalden udstedte kommunen den 14. januar 2003 påbud om reduktion af støj- og lugtgener med frist for efterkommelse af påbuddet til 1. maj Kommunen modtog den 25. februar 2003 fra landmanden forslag til tekniske ændringer i ventilationsanlægget med henblik på reduktion af støj og lugt. Udgiften til forbedringen androg kr. excl. moms. Miljøcentret vurderede at de foreslåede ændringer kunne forventes at reducere lugt og støj til et acceptabelt niveau for omgivelserne, hvilket blev meddelt landmanden. Landmanden meddelte den 2. maj 2003 til Miljøcenter Fyn, at påbudet ikke var efterkommet, men at dyreholdet var blevet reduceret med ca. 50% til 241 stk. slagtesvin kg. Miljøcentret har derefter foretaget en miljøteknisk vurdering, der viser at dyreholdet skal ned på maks. 60 slagtesvin ad gangen, såfremt der ikke foretaget øvrige reduktioner i staldlugt. Kommunen vil derfor sende indskærpelse om at påbudet af 14. januar 2003 skal efterkommes inden 14. dage efter modtagelsen af brevet. Såfremt en indskærpelse ikke efterkommet skal der efter håndhævelsescirkulæret følges op med en politianmeldelse. Til efterretning. Oversendes til anden behandling. På næste møde besøger udvalget ejendommen for at vurdere om området skal betegnes som et område 1, 2 eller 3 i relation til lugt. 83. Filippavej 57 - Indretning af 400 m 2 kunstgalleri i tidligere kostald J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag På ejendommen Flintholm søges om tilladelse til at indrette kunstgalleri. Det er ansøgers plan at galleriet skal være rammen om 8-10 årlige udstillinger med moderne kunst af international karat. Èn udstilling vil typisk løbe over 20 dage. Ansøgningen er sendt til Fyns Amt for at opnå dispensation fra skovbyggelinien. Der meddeles tilladelse efter planlovens 35 til det ansøgte.

6 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 80 Bilag: Filippavej 57 Byggeri Galleri (95095) Godkendt. 84. Langegyde 64 - Etablering af bådeklargøringsplads J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag Kim Løvendahl Lyngenbo. Strandgårdsvej 5, ansøger om at opstille 33 m2 værksted til brug for klargøring af båd på et areal ved siden af sin bopæl. Arealet hører under Langegyde 64. I forbindelse med værkstedet etablerer han opbevaringsplads til sin båd. Indstilling. Da arealet er beliggende indenfor den 300 m strandbeskyttelseszone meddeles afslag på tilladelse efter planlovens 35, og han henvises til Ballen lystbådehavn, som er beliggende i nærheden. Bilag: Langegyde 64 Bådklargøringsplads (95105) Indstilling godkendt.

7 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side Rødmevej 2 Opførelse af antennemast J.nr.:. Sagsid.: Initialer: hew Åben sag På ejendommen Rødmevej 2 søges om tilladelse til opstilling af en 14 m. høj antennemast til privat brug. Ejendommen ligger i landzone, men indenfor kommuneplanens rammer. Opsætning af antennemaster er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i planlovens 36, og kræver derfor en landzonetilladelse. Antennemaster er omfattet af byggelovens 6C, stk. 1, som fastsætter en max. bygningshøjde på 8,5 m. Opstilling af masten kræver derfor en dispensation fra byggeloven. Der er foretaget naboorientering ved 8 omkringliggende naboer. Der er indkommet bemærkning fra en enkelt nabo, som mener at masten vil tage udsynet fra hans vinduer. Ejendommen er medtaget i kommuneplanens rammedel under område 51.37, som er udlagt til blandet bolig og erhverv. For områder omfattet af denne rammedel gælder, at antennemaster og lignende mindre bygningsdele kan gives en højde på maksimalt 15 m. Det vurderes, at masten ikke vil virke væsentligt generende for naboer eller området. Området er i forvejen udlagt til blandet bolig og erhverv, og i kommuneplanens rammedel er der givet mulighed for opstilling af sådanne master i området. Det indstilles, at der meddeles dispensation fra byggelovens højdekrav, og at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte, på vilkår at der kun opsættes de i ansøgningen nævnte antenner og paraboler, og masten nedtages senest 1 år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til. Bilag: Rødmevej 2 ansøgning om opstilling af mast (88154) Rødmevej 2 beskrivelse af gittermast (91273) Rødmevej 2/nabobemærkninger (94372) Indstilling godkendt på betingelse af, at antennen nedtages, hvis det kommende boligområde mod nord forsynes med fællesantenne, hvor ejendommen kan tilsluttes.

8 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side Lokalplan Oplæg til afgrænsning af lokalplanområdet og foreløbig indplacering af ny værkstedsbygning m.m. J.nr.: Sagsid.: Initialer: ols Åben sag Egebjerg Smedie Aps søgte i 2001 om lov til at opføre en maskinhal på 900 m 2. Efter aftale med ejerne blev ansøgningen trukket tilbage. Fyns amt og kommunen holdt efterfølgende møde med ejerne og der peges på udarbejdelse af en lokalplan, - men samtidig gøres opmærksom på at det er et meget sårbart område vi befinder os i. Den fremlægger virksomheden et forslag til en hal på 2208 m 2 til drøftelse. Teknik-og miljøudvalget behandler herefter forslaget på møder den og den , hvor ejerne var inviteret med på sidstnævnte. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Der igangsættes et arbejde med en lokalplan. Som det første skal udvalget se på forskellige muligheder med at indpasse en hal i terrænet. Teknik- og miljøafdelingen vil forelægge skitser til drøftelse af områdets afgrænsning og bygningens indplacering i området på mødet. Oversendes til anden behandling. Der skal undersøges muligheder for en visualisering. 87. Forslag til budget 2004 og overslagsårene til og med 2007 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Økonomi- og Teknik- og Miljøafdelingen har i samarbejde gennemgået det budget kommunalbestyrelsen sidste år godkendte for 2004 og 3 år frem. Det er siden blevet prisfremskrevet. Der er endnu ikke udarbejdet et budgetoplæg, men vi vil på mødet fremlægge hvad vi har taget fat i, og herunder få nogle tilbagemeldinger på hvad budgettet skal indeholde. Herefter skal udvalget på næste møde indstille fagudvalgets budgetoplæg til det samlede budget og temadag i august. Oplægget vil være opdelt i det skattefinansierede område og det brugerfinasierede område: På det skattefinansierede område vil afdelingens oplæg alene dreje sig om forslag til omplaceringer samt forslag til hvordan den fra 2003 udmeldte rammebesparelse skal gen-

9 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 83 nemføres. I 2004 er rammebesparelsen kr., og dem vil afdelingen foreslå besparet ved at omlægge vedligeholdelse af vandløb og grøfter langs kommuneveje, samt omlægge græsslåning og hækklipning på de grønne områder. Herved der kan spares kr. hvoraf de kr. er på de grønne områder. De sidste kr. lægges som en rammebesparelse indtil den samlede kommunalbestyrelse har taget stilling til yderligere lønbesparelser ved at tilbageføre boligveje og stier til beboer og grundejerforeninger. På det brugerfinansierede område er der generel en god økonomi, men en tidligere målsætning hvor det samlede brugerområde skulle have en kapital på ca. 2 mill. kr. i kassen kan ikke opretholdes. Som det ser ud nu vil der ved udgangen af 2004 kun være 1,4 mill. kr., og det vil være faldende gennem perioden. Baggrunden er spildevandsområdet som sidste år blev forringet ved en halvering af vejbidraget og stigende udgifter til behandling af spildevand til Faaborg Kommune. Da aftalen blev indgået var der en fortjeneste på 3 kr. pr. m 3, men den er nu skrumpet ind til 75 øre. Dette er ikke nok til at forrente og afdrage lånet til anlægsinvesteringen samt drive afledningen for. Det bliver nødvendigt at se på en takstforhøjelse. Ud over det budgetoplæg afdelingerne har udarbejdet skal udvalget også komme med forslag til hvordan en udvidelse/henholdsvis en besparelse på % skal udmyntes. Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag som vedlægges. Efter en gennemgang ved afdelingerne drøftes forslaget og sagen oversendes til 2. behandling Bilag: Administrative +- 2% besparelser (95088) Oversendes til anden behandling. 88. Fyns Amts Trafiksikkerhedsplan J.nr.: K02 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Fyns Amt har udsendt en plan for perioden 2001 til 2012 i høring i 2 måneder og beder om eventuelle bemærkninger inden 9. juli Arbejdet med planen blev startet i 2001samtidig med en række fynske kommuner herunder Egebjerg Kommune. I modsætning til de kommunale planer er der i planen ikke prioriteret konkrete projekter, men emneområder. I bilag 1 til planen er nævnt flere emner som: Hastighed, alkohol, cyklister, kryds og særlige udsatte grupper og samarbejde på tværs herunder samarbejde med kommunerne.

10 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 84 I denne sag har Fyns Amt gjort en stor indsats for samarbejdet med kommunerne, og det er også med i planen. Bl. a. Udfører de stadig trafiksikkerhedsrevision af projekter ligesom de vil bistå kommunerne med arbejdet om trafiksikkerhed. Til efterretning Bilag: Planen er vedlagt som en pdf-fil som du skal åbne. Til efterretning. 89. Tilslutningsbidrag for Teglværksgården A/S J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag På udvalgets møde den 29. maj behandlede og godkendte udvalget igangsætning af kloakering af området ved Gemalvej i Kirkeby. Arbejdet har været i licitation og er overdraget Solbjerg Maskinstation. De ejendomme der skal tilsluttes den nye kloak er orienteret om det forestående arbejde, en tidsplan og prisen for at blive tilsluttet kloakken. For Teglværksgården A/S er prisen oplyst til kr. Ved brev af 26. juni har advokatfirmaet Borch & Petersen på vegne af Teglværksgården A/S anmodet om at denne ejendom sættes til et lavere bidrag. Advokaten henviser til 2, stk. 8 i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg. 2,stk 1 7 omhandler prisen for betaling og hvordan denne beregnes, og i stk. 8 er der indføjet en dispensationsmulighed for at sætte et lavere bidrag: Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end de i stk. 2-7 nævnte bidrag, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. Ved behandlingen af betalingsvedtægten for Egebjerg Kommune har der været særlig fokus på i hvilke tilfælde denne bestemmelse skulle anvendes i. Som det blev udtrykt ved behandlingen af loven i Folketinget skal særlige tilfælde være helt specielle, og under behandlingen blev der nævnt parker, golfbaner o.l. evt. med en mindre bebyggelse i forhold til en stor grund. Dette forhold er ikke tilfældet i denne sag. Der er tale om en virksomhed reguleret gennem en lokalplan. Der er en stor bebyggelsesprocent (50 %) der næsten er udfyldt, og der er mange ansatte. Den aktuelle belastning er kun sanitær spildevand, men med bestemmelserne i lokalplanen kan der indrettes anden form for produktion. Det kan som i tilfældet med en anden

11 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 85 virksomhed i den sydlige del af kommunen betyde store investeringer for kloakforsyningen uden mulighed for at opkræve yderligere bidrag. Det udmeldte kloakbidrag er ikke et udtryk for de omkostninger der er forbundet med at kloakere en konkret ejendom, men der er tale om en af Folketinget fastsat takst der skal dække kloakforsyningens samlede udgifter til modtagelse og behandling af spildevand. Herunder også til senere udvidelser, da der ikke kan opkræves ekstra bidrag. Bidraget beregnes efter grundens størrelse. Siden betalingsvedtægten blev vedtaget i 1998 har der været flere sager hvor der har været udmeldt store kloakbidrag. I nogle tilfælde har virksomheden accepteret bidraget når Teknikog Miljøafdelingen har forklaret reglerne, og i en enkelt sag har Økonomiudvalget fastholdt et bidrag efter en konkret ansøgning. På den baggrund skal begrebet lighedsbetragtninger med i udvalgets vurdering. Ansøger har i sin ansøgning henvist til en sag i en anden kommune, og Teknik- og Miljøafdelingen har drøftet med Miljøstyrelsen om det er os der fortolker loven indskrænkende. Miljøstyrelsen oplyser at vores fortolkning er i overensstemmelse med loven og intentionerne med loven. Samtidig oplyser styrelsen at 2, stk. 8 i mange kommuner er blevet reglen og ikke undtagelsen. I budgettet er der regnet med den udmeldte indtægt, men dette må ikke være styrende for en beslutning. Blot skal det med i overvejelserne at kloakforsyningen er en selvstændig enhed hvor økonomien skal hvile i sig selv. Udgifterne er styret af udviklingen og lovgivningen og skal modsvares af indtægter fra brugerne i form af drifts- og tilslutningsbidrag. Udmeldingen er foretaget på baggrund af betalingsvedtægten og den administrative praksis der er godkendt af den tidligere kommunalbestyrelsen. I tidligere sager er administrationen af administrativ praksis behandlet i Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget, og hvis der skal træffes anden afgørelse i den konkrete sag skal der indstilles en anden administrativ praksis til afgørelse i den nye kommunalbestyrelse. Det indstilles til Økonomiudvalget at det beregnede kloakbidrag på kr. fastholdes Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Det skal undersøges om der er muligheder inden for lovens rammer til at beregne kloakbidraget anderledes. Oversendes til anden behandling. Ved brev af 26. september 2002 har Teknik- og Miljøafdelingen bedt Tilsynsrådet vejlede til sagens afgørelse Det er oplyst at der tegner sig en politisk vilje til at påligne et lavere bidrag end det kan beregnes efter betalingsvedtægten og den administrative praksis der er skabt gennem tiden. Ved brev af 14. januar har Tilsynsrådet svaret. Som Teknik- og Miljøafdelingen læser svaret sammenholdt med samtaler i den aktuelle sag og med Miljøstyrelsen ved betalingsvedtægtens tilblivelse kan Egebjerg Kommune ikke inde for lovens rammer give rabat i den aktuelle sag med følgende begrundelse:

12 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side For at kunne bruge undtagelsesbestemmelserne i 2 stk. 8 skal der være tale om et særlig tilfælde for at mulighederne for at fastsætte et lavere bidrag er til stede. Dette særlige tilfælde er ikke til stede i denne sag da der er tale om en ganske almindelig virksomhed i et område der er blevet kloakeret. For at få nogle muligheder for fortsat produktion og senere udvidelsesmuligheder skal der pålignes nu da kloakforsyningen ikke senere kan påligne supplerende betaling. 2. Det andet punkt der anføres i svaret fra Tilsynsrådet er hensynet til at sammenlignelige sager behandles ens. Hvis Egebjerg Kommune skulle komme til en beslutning om nedsættelse af kloakbidraget skal det med i overvejelserne om tidligere sager hvor et kloakbidrag er fastholdt skal genoptages. 3. Som det tredje punkt anfører Tilsynsrådet at det skal tages i betragtning at hvis bidraget sættes lavere vil de øvrige tilsluttede forbrugere komme til at betale et tilsvarende højere beløb. Indstilling fra 28. august 2002 fastholdes med samme begrundelse suppleret med ovennævnte punkter 1,2 og 3 Bilag: Spørgsmål til Tilsynsrådet (70016) Teglværksgården/kloakbidrag (81272) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Oversendes til anden behandling. Baggrund for at sagen blev oversendt til anden behandling var at udvalget ønskede at få belyst den faktiske udgift ved kloakering af ejendommen hvis det kom på tale at anvende 2, stk. 8 samt andre muligheder for at fastsætte et lavere bidrag end udmeldt. Ved en dispensatision efter 2, stk. 8 må bidraget ikke fastsættes lavere end de faktiske udgifter ved detajlkloakering. De faktiske udgifter kan umiddelbart beregnes til kr. ved at fratrække de andre ejendommes tilslutningsbidrag fra den samlede anlægssum. Der er her lagt vægt på at området er besluttet kloakeret på baggrund af at recipienten, Hørup Å ikke opfylder målsætningen. Det kan dog ikke afvises at det ved en prøvelse i retssystemet kan blive os pålagt at fordele udgiften på de resten ejendomme i kloakoplandet der på et senere tidspunkt kan benytte ledningen og pumpestationen. Herved vil den faktiske udgift blive langt lavere. Alternativt kan en administrative praksis ved påligning af tilslutningsbidrag på ny erhvervsgrunde tages i anvendelser. Det er ikke en praksis der er besluttet endnu, men ved tidligere vedtægters behandling er en model skitseret. Modellen bygger på at principperne i loven, og der pålignes kloakbidrag når et område kloakkers. Tidspunktet for betaling vil fortsat være når der gives byggetilladelse eller tilladelse til tilslutning.

13 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 87 For nye grunde hvor en køber vil sikre sig senere udvidelsesmuligheder, kan der fastsættes et bidrag der svarer til det der bliver bygget. Betaling for et eventuelt restbidrag kan vente til der næste gang skal gives byggetilladelse til udvidelse af bygninger eller produktion af spildevand. Hvis dette princip overføres til denne ejendom vil det med de nuværende bygninger medføre et lavere bidrag nu på kr. + moms og et hvilende bidrag på kr. Bidraget vil blive noteret på ejendommen. Teknik- og Miljøafdelingen skal gøre opmærksom på at der ikke kan opkræves renter eller prisfremskrivning for det resterende beløb hvis tidspunktet for betalingen udsættes. Det indstilles til Økonomiudvalget at der pålignes et kloakbidrag som tidligere er udmeldt på kr. + moms i overensstemmelse med lov om betaling for spildevandsanlæg. Som begrundelse for ikke fuldt ud at imødekomme ansøgning om et lavere bidrag anføres: 4. For at kunne bruge undtagelsesbestemmelserne i 2 stk. 8 skal der være tale om et særlig tilfælde for at mulighederne for at fastsætte et lavere bidrag er til stede. Dette særlige tilfælde er ikke til stede i denne sag da der er tale om en ganske almindelig virksomhed i et område der er blevet kloakeret. For at få nogle muligheder for fortsat produktion og senere udvidelsesmuligheder skal der pålignes bidrag nu da kloakforsyningen ikke senere kan påligne supplerende betaling. 5. Det andet punkt der anføres i svaret fra Tilsynsrådet er hensynet til at sammenlignelige sager behandles ens. Hvis Egebjerg Kommune skulle komme til en beslutning om at nedsætte kloakbidraget, skal det med i overvejelserne om tidligere sager hvor et kloakbidrag er fastholdt skal genoptages. 6. Som det tredje punkt anfører Tilsynsrådet at det skal tages i betragtning at hvis bidraget sættes lavere, vil de øvrige tilsluttede forbrugere komme til at betale et tilsvarende højere beløb. Fristen for betaling ændres således kr. + moms forfalder til betaling nu og resten, kr. + moms forfalder til betaling ved en senere udvidelse af bygninger eller produktion. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Torben Nielsen tager forbehold og fastholder det fulde bidrag til betaling ved tilslutning ud fra de betragtninger der har været fremme om ligelighed og hvile i sig selv princippet. Økonomiudvalgs beslutning den Godkendt. Arne Ebsen tager samme forbehold som Torben Nielsen i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af Arne Ebsen ønsker sagen behandet i Kommunalbestyrelsen.

14 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 88 Kommunalbestyrelsens beslutning den Indstillingen godkendt med 11 stemmer for. 6 stemmer imod (Liste T, samt Torben Frost, Orla Hansen og Karen Strandhave - alle A). Efter Kommunalbestyrelsens beslutning er meddelt Teglværksgården A/S har de gennem udvalgsformanden ønsket en uddybende forklaring på hvornår resten af kloakbidraget forfalder. Teknik & Miljøudvalget blev orienteret om dette og ønskede denne uddybning behandlet af udvalget. I brevet er afgørelsen formuleret som: Første del af betalingsbidraget, kr. + moms forfalder til betaling nu og resten kr. + moms forfalder når der foretages en udvidelse på ejendommen eller der oprettes en anden produktion med spildevand på ejendommen. I dag er der registreret lagervirksomhed og produktion kun med sanitetsspildevand og uden stort vandforbrug. Restbeløbet er et fast beløb der ikke reguleres med pristal. Det er ikke rimeligt at sætte et antal m 3 så længe der er tale om sanitetsspildevand. Der er betalt tilslutningsbidrag for en bygningsmasse der svarer til de nuværende bygninger, og derfor kan vandmængden være næsten ubegrænset eller i hvert fald op til en mængde svarende til mange ansatte. Hvis bygningsmassen f. eks. udnyttes til 450 ansatte i toholds skift, vil det med erfaringstal kunne løbe op i m 3 sanitestspildevand. Hvis bygningsmassen udvides er der ikke betale for så store mængder og i den situation vil resten af bidraget forfalde. Et vilkår for at dispensere og give udsættelse med betalingen er at der kun er tale om sanitetsspildevand som vi kan behandle på renseanlægget. Processpildevand kan betyde at der skal foretages udvidelser på renseanlægget, og derfor vil resten af bidraget forfalde når der kommer processpildevand. Formuleringen i svaret fastholdes, men ovennævnte beskrivelse kan tilføjes. Indstilling godkendt.

15 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side 89 Til behandling - lukkede sager 90. Lukket sag: Meddelelser fra afdelingen 91. Lukket sag: Eventuelt

16 Teknik- og Miljøudvalget, onsdag den 28-maj-2003 Side i

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Teknik- og Miljøudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:00-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 02-03-2006 Deltagere: Birger Jensen, Ove Engstrøm, Torben Nielsen, Niels Rasmussen, Niels

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udsendelsesdato: 16-10-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.10 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 23.06.05 Afbud fra:

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 27-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22-08-2003 Afbud fra:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype: AO Antal sider i opgavesættet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg nr. 16. Ændring af retningslinjerne 9.9 - Teleanlæg. Høringsperiode fra den 1. december 2015 til den 26.

FORSLAG. Kommuneplantillæg nr. 16. Ændring af retningslinjerne 9.9 - Teleanlæg. Høringsperiode fra den 1. december 2015 til den 26. FORSLAG Høringsperiode fra den 1. december 2015 til den 26. januar 2016 Kommuneplantillæg nr. 16 Ændring af retningslinjerne 9.9 - Teleanlæg Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 16.08.2011 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 21 Ringen 6, Esbjerg - Ændring af tagdækning... 3 22 Opførelse af carport/redskabsrum på Matrosvænget 106, 6710

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

Afgørelse i sagen om produktion af genbrugsstabil i en grusgrav i Høje-Taastrup Kommune

Afgørelse i sagen om produktion af genbrugsstabil i en grusgrav i Høje-Taastrup Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 17. marts 2004 J.nr.: 03-31/150-0015 KPA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Onsdag den 12-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 21 omfattende område 2.F.o2. til fritidsformål (surfing) i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982)

Læs mere

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Dette notat er udarbejdet for at belyse en ansøgning vedrørende udstykning af Forsvarets eksisterende boliger på adressen Tingstedet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Røde Anes Vej - Hovedgaden

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Røde Anes Vej - Hovedgaden Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Røde Anes Vej - Hovedgaden 1. Velkomst m/kaffe og brød 2. Hvem er vi 3. Gennemgang af årsagen til denne miljøindsats (Natur- og miljøafdelingen) 4. Projektgennemgang

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 17-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår Koglevej i Uggelhuse Salgsvilkår Udstykningen omfatter 21 parceller i Uggelhuse. De udbudte parceller er alle beliggende i den sydøstlige del af Uggelhuse, på et nordligt skrånende terræn, der giver særdeles

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:01 Mødested: Codanhus, mødelokale 3. sal

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30. Henrik Højer Lundergaardsvej 8 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj.

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Gitte Lysehøj. Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR

Læs mere

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Høringsperiode:

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2008-6542 - KJK/tik Gartnervænget På sælger Aalborg Kommune 5 parcelhusgrunde. Grundene, der er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1), varierer i størrelse fra 1.115 til 1.310 m2. Gartnervænget ligger

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01-10-2013

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus B10 INVEST A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro Henrik Seidelin Kummerlev 5 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-5-14 23-01-2014 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt Notat Landsplanområdet J.nr. Ref. Til folketingets ordførere på miljøområdet. Lovforslag nr. 204

Læs mere

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris.

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris. Tilbuddet er på 6 sider Odense, den 1. juni 2015 KØBSTILBUD Erhvervsarealer ved Avlskovvej Underskrevne: Adresse: Adresse: tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-maj-2003

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dansence Kallerup Bakkevej 5 4400 Kalundborg Att.: SørenJensen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse Måløv Erhvervspark - Hyldhøj Matr.nr. 7 bg og 10 ø Måløv

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere