First North Meddelelse. Nummer maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008"

Transkript

1 First North Meddelelse. Nummer maj 2008

2 København den 29. maj 2008 Guava A/S (Tidligere Notabene.net A/S) Q3 regnskab for 2007/08 Omsætningen er i årets tre kvartaler steget med 336 % i forhold til samme periode sidste år og EBITDA er steget med 173 % Integration af opkøbte virksomheder er gennemført med succes og processen fortsætter i resten af 2008 Gennemført navneskift fra Notabene.net til Guava og omfattende branding proces Forventer notering på Nasdaq OMX i oktober måned 2008 noteringsproces i værksat Selskabet fastholder forventningerne til indeværende år Guava A/S perioderegnskab for perioden 1/ til 31/ (3. kvartaler) udviser et EBITDA resultat på TDKK , mod et EBITDA på DKK i samme periode i sidste år, svarende til en stigning på 173 %. Selskabets omsætning blev i perioden 1/ til 31/ TDKK mod en samlet omsætning i samme periode i 2006/07 på TDKK , svarende til en stigning på 336 %. Perioderegnskabet udviser en balancesum på TDKK og en egenkapital på TDKK Selskabet øgede omsætningen fra TDKK i 1. kvartal til TDKK i 2. kvartal og til TDKK i 3. kvartal. I perioden 1/ til 31/ er der generet en omsætning på TDKK og EBITDA på TDKK First North meddelelse Nr maj 2008 Side 2 af 12

3 Fokus på at udnytte synergi og stordriftsfordele Selskabet har i 3. kvartal haft et højt aktivitetsniveau med hensyn til at sammenlægge datterselskaber og forretningsområder herunder sammenlægning af fysiske lokationer, tekniske platforme og implementere synergieffekter herunder tilpasning af medarbejderstaben, indkøbsoptimering og centralisering heraf, legal risk management program samt strømline opkøbte enheder og gøre disse en del af Guava koncernen. Dette har resulteret i, at Selskabet har afholdt en række engangsomkostninger i kvartalet ligesom at kvartalsresultatet er påvirket af nogle enkeltstående omstændigheder, herunder: Afholdt DKK 1,3 mio. i forbindelse med navneskift til Guava A/S herunder opbygning af nyt corporate website, intranet mm. Selskabet forventer at anvende yderligere DKK 1,5 mio. i 4. kvartal. Sammenlægning af fysiske lokationer, opsigelse af medarbejdere i forbindelse med sammenlægning af organisationer og overførsel til en enkelt teknisk platform i forbindelse med opkøbte enheder har påvirket resultat med DKK 2,7 mio. Dette gælder blandt andet integrationen af The Milk med Notabene.net Danmark og Brand2Brand med MM Medier. Integrationen af selskaberne og bevarelse af den eksisterende drift er forløbet tilfredsstillende. Selskabet har i kvartalet oplevet det engelske pund (GBP) falde med 8,2 % over for danske kroner (DKK). Dette har påvirket omsætningen negativt med DKK 3,5 mio. og indtjeningen negativt med DKK 0,25 mio. I forbindelse med udbetaling af kommission og kvartalsbonus fra Google omregnes den kvartalsmæssige vækst hvoraf man beregner bonus kommission fra GBP til EURO. Da GBP er faldet over for EURO udligner faldet den vækst som koncernen har haft i Google forbrug i kvartalet, hvilket har medført, at Selskabet i den forbindelse har mistet en bonus på DKK 0,6 mio. fra Google. Selskabet vurderer ikke umiddelbart, at GBP falder yderligere og følger løbende situationen og forventer ikke, at dette vil ske igen. Affiliate marketing branchen i Danmark har i kvartalet oplevet svære forhold med hensyn til udsending af mails, hvor man har oplevet at visse mailudbyder har lukket for modtagelsen af større udsendelse af mails. Dette har i kvartalet påvirket resultatet negativt i selskabets affiliate marketing forretningsområde med DKK 2 mio. Selskabet har dog i april måned kunne konstatere, at disse hindringer er fjernet og oplever en højere vækst og gode resultater på området. Selskabet har i kvartalet taget en beslutning om at tilpasse antallet af stillinger ned i koncernen med 22 fuldtidsstillinger, hvoraf halvdelen er sket i forbindelse med sammenlægning af aktiviteter, 1/3 i forbindelse med optimering af synergifordele og samling af stabsfunktioner og resten i forbindelse med naturlig afgang i resten af Selskabet har stoppet for nyansættelser indtil Selskabet ser hvorledes branchen påvirkes af verdensøkonomien, dog vil området for økonomi, rapportering og investor relation blive bemandet yderligere. Selskabet er påbegyndt sammenlægningen af Selskabets aktiviteter i Jylland således at Brand- 2Brand i Vejle, MM Medier i Århus og Atteno i Horsens fremover vil være samlet på en lokation i det sydlige Århus. Iværksat indkøbsoptimering og centralisering heraf med forventet besparelse på DKK 2-3 mio. per år fra Omkostning kr. 0,3 mio. First North meddelelse Nr maj 2008 Side 3 af 12

4 De samlede engangsomkostninger i 3. kvartal ser således ud: DKK Valutaforhold Navneskift Integration Mailudsendelser I alt: Selskabet har tidligere meddelt, at man forventer et overskud i 2007/08 regnskabet på DKK mio. før skat og afskrivninger, hvilket efter sidste kvartalsregnskab blev opjusteret til mio. før skat og afskrivninger. Ledelsen anser derfor resultatet for de tre første kvartaler i regnskabsåret for tilfredsstillende og fastholder forventningerne til hele regnskabsåret, dog forventes resultatet at ligge i den nedre ende af intervallet. Ledelsen anser forløbet af begivenheder i de første 9 måneder for tilfredsstillende: Gennemført en rettet emission/kapitaludvidelse på DKK 70 mio. til kurs DKK 4,75. Erhvervet aktiviteterne i M&P e-marketing ApS og indlagt disse i Notabene.net Danmark A/S (nu Guava Online Marketing A/S). Erhvervet The Milk ApS, som er specialister indenfor webanalyse og usability til en pris på DKK 15 mio. i nyudstedte aktier. Disse er lagt sammen med Notabene.net Danmark/Guava Online Marketing. Erhvervet Cubizz Communication A/S, et af Danmarks førende bureauer indenfor digital markedsføring for DKK 37,1 mio. i nyudstedte aktier. Erhvervet engelske Neutralize (Nurea Ltd.) for et up-front beløb på DKK 20 mio., hvortil der kommer en earn-out. Neutralize er førende inden for søgemaskineoptimering (SEO) i England. På Selskabets generalforsamling d. 3. oktober 2007 blev der valgt ny bestyrelse, hvor Mogens Elsberg og Jan Nyholm blev nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Selskabet har i februar 2008 gennemført yderligere en rettet emission på DKK 60 mio. til kurs DKK 6,25 til en række pengeinstitutter og investorer. Erhvervet aktiviteterne i den danske konkurrent Addvisors ApS og implementeret disse i Notabene. net Danmark A/S, nu Guava Online Marketing. First North meddelelse Nr maj 2008 Side 4 af 12

5 Erhvervet marketingsbureauet CPH Group ApS, som i 2008 vil blive en del af Guava Communication (tidligere Cubizz Communication). Erhvervet affiliate marketings bureauet MM Medier A/S for DKK 68 mio. MM Medier A/S og Notabene.net B2B A/S (Brand2Brand) er under fusionering og flytning til nye fælles kontorfaciliteter i Århus. Offentliggjort at Selskabet skifter navn til Guava per 29. maj Erhvervet Adfair ApS, som har specialiseret sig indenfor affiliate marketing. Efter afslutning af kvartalet d. 31. marts 2008 har Selskabet foretaget følgende aktiviteter: Erik Damgaard er udtrådt af Selskabets bestyrelse. Gennemført navneskift til Guava A/S, læs også First North meddelelse nr Påbegyndt arbejdsprocessen med prospektudarbejdelsen i forbindelse med notering på Nasdaq OMX under Københavns Fondsbørs. Selskabet har i 3. kvartal underskrevet 2 større kundekontrakter alene til en værdi til DKK 23 mio., hertil kommer øvrig kundetilgang. First North meddelelse Nr maj 2008 Side 5 af 12

6 Perioderegnskab for 1/ / Nedenfor er angivet perioderegnskab (urevideret): 1. juli marts 1. juli marts Årsrapport (rev) DKK (1.000) 2007/ / /07 Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Resultat efter skat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Gældforpligtelser Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Pengestrøm fra finansiering, netto Pengestrøm i alt First North meddelelse Nr maj 2008 Side 6 af 12

7 1. juli marts 1. juli marts 2007/ /07 Antal aktier ved periodens udløb Gennemsnit antal aktier i perioden Antal aktier ved periodens udløb inkl. warrants og earn-outs Gennemsnit antal aktier i perioden inkl. warrants og earn-outs Nøgletal: Bruttomargin 37 % 47 % EBITDA margin 11 % 18 % Overskudsgrad 7 % 16 % Aktiver / egenkapital 1,43 1,45 Egenkapitalforrentning, gennemsnit 4,0 % 10,5 % Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. 0,09 0,12 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. 0,08 0,12 Såfremt selskabet ikke havde afholdt en række engangsomkostninger på DKK 7,15 mio. ville Selskabets nøgletal se således ud for perioden: Bruttomargin 40 % EBITDA margin 14 % Overskudsgrad 10 % Aktiver / egenkapital 1,41 Egenkapitalforrentning, gennemsnit 6,2% Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. 0,14 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. 0,13 Selskabet har i perioden haft et højt aktivitetsniveau og har gennemført sammenlægninger af forretningsområder, tilpasning af medarbejdere på baggrund af opkøb og iværksat mange processer herunder indkøbsoptimering af koncernen, legal risk management mm. Ledelsen anser derfor resultatet for tilfredsstillende. First North meddelelse Nr maj 2008 Side 7 af 12

8 Omsætningen i de tre første kvartaler fordeler sig således på landeplan: Omsætning 46 % 46 % % Danmark Sverige England Omsætningen på koncernens tre forretningsområder fordeler sig således (tal for Holding selskab er ikke medtaget i nedenstående): Segmenteret omsætning (uden holding) 67 % % % SEO / SEM Communication Affiliate / network Opstilling af hovedtal for regnskabsårene 2003/04, 2004/05, 2005/06 og 2006/07. Nedenfor er angivet realiserede koncern regnskabstal: DKK (1.000) 2006/ / / /03 Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Aktiver i alt Egenkapital i alt First North meddelelse Nr maj 2008 Side 8 af 12

9 Egenkapitalforklaring Selskabets egenkapital har i perioden udviklet sig således: Egenkapital udvikling 1. juli marts 1. juli marts DKK (1.000) 2007/ /07 Egenkapital 1. juli Periodens resultat Skat af periodens resultat Kapitalforhøjelser Transaktionsomkostninger og egne aktier Kursregulering udenlandske dattervirksomheder Beskrivelse af fremtidsudsigter Selskabet er efter reorganiseringen og det gennemførte navneskift til Guava godt positioneret til fortsat vækst. Selskabet oplever stor efterspørgsel efter bureauer, der er i stand til at levere kommunikationsløsninger, der udnytter potentialet i de nye digitale medier og som tilbyder målbarhed på effekten af investerede penge i marketing. Dette har været at mærke på Selskabets ordre tilgang i 3. kvartal. Selskabet har internettet som strategisk omdrejningspunkt og de tilkøbte selskaber har arbejdet intensivt med markedsføring på internettet i mange år. Den store erfaring på området vil være med til sikre, at selskabet vil opretholde eller øge sin markante position i markedet via organisk vækst. Selskabet mærker i skrivende stund ikke nogen opbremsning på annonce-markedet, men såfremt den finansielle krise tiltager i en længerevarende periode kan dette påvirke selskabet omsætning. Selskabet har i det forgangne kvartal oplevet at konjunktur følsomme brancher skærer ned på marketingsaktiviteter, såsom byggebranchen hvor andre brancher såsom retail-, automobil- og internetbranchen har øget deres marketingsaktiviteter. Selskabet følger dog den finansielle krise og opbremsning med stor opmærksomhed og er klar til at reagere, såfremt det måtte være nødvendigt og såfremt det måtte påvirke koncernens forretningsområder. First North meddelelse Nr maj 2008 Side 9 af 12

10 OMX-notering Selskabet er påbegyndt arbejdet med notering på Nasdaq OMX under Københavns Fondsbørs og udarbejder prospekt på baggrund af årsrapporten 2007/08, og således at selskabets kan noteres på hovedbørsen i 2. kvartal i regnskabsåret 2008/09, nærmere bestemt oktober måned. Konsolidering/Opkøb Selskabet ser forsat en konsolidering i branchen dog primært på de udenlandske markeder, hvor man forsat ser opkøb og fusioner primært på det tyske og engelske marked. Selskabet følger denne konsolidering tæt og har endvidere løbende kontakt til potentielle opkøbsemner og fusionspartnere. Selskabet er dog afventede overfor opkøb for at imødegå eventuelle tilpasninger i prisfastsætningen på virksomhederne i forhold til den finansielle krise, der har pågået i de forgangne seks måneder. Selskabet fører ikke p.t. konkrete forhandlinger om opkøb og fokuserer 100 % på optimering og konsolidering af eksisterende virksomheder, men vil dog ikke afvise at der kan komme mindre opkøb af kundemasser på tale, som vil kunne understøtte forretningerne i Danmark, Sverige, Norge, Finland og England, ligesom at eventuelle større fusioner kan blive aktuelle for at forbedre den europæiske markedsandel. Resultatforventninger for regnskabsåret 2007/08 Selskabet har tidligere opjusteret forventninger til omsætningen til mellem DKK mio. i regnskabsåret 2007/08 samt et overskud før skat og afskrivninger på DKK mio. Selskabet fastholder disse forventninger, men forventer at resultatet ligger i den nedre ende af intervallet. Bestyrelsesbeslutninger Der er i periodens løb ikke truffet bestyrelsesbeslutninger, bortset fra tidligere udsendte First North meddelelser og beslutninger af almindelig drifts- og forretningsmæssige karakter. Alle First North meddelelser kan læses på under Investor Relation. First North meddelelse Nr maj 2008 Side 10 af 12

11 Selskabets aktiebesiddelser i Selskabet Selskabet ejer per 31/ stk. egne aktier i Selskabet. Bestyrelsen og direktionens direkte eller indirekte aktiebesiddelser i Selskabet per 31/ Nedenfor er angivet bestyrelsens og direktionens direkte eller indirekte aktiebesiddelser i Selskabet per 31/ (stk. aktier): Navn Stilling Antal Aktier Ole Sigetty Bestyrelsesformand Brian Mertz Pedersen Adm. direktør Jan Storgaard Økonomidirektør Per Hannover Bestyrelsesmedlem Mogens Elsberg Bestyrelsesmedlem 0 Jan Nyholm Bestyrelsesmedlem 0 Godkendt rådgiver og dennes relevante medarbejderes samlede eller indirekte aktiebesiddelser i Selskabet per 31/ Horwath Revisorerne eller dennes medarbejdere besidder ikke aktier. Godkendt Rådgiver Horwath Revisorerne Strandvejen Hellerup Telefon First North meddelelse Nr maj 2008 Side 11 af 12

12 Finanskalender for 2008 Årsrapport 2007/08 Den 30. september 2008 Generalforsamling Den 3. oktober 2008 Spørgsmål eller kommentarer til periodeoplysninger kan rettes til Investor Relation på eller Med venlig hilsen Guava A/S Brian Mertz Pedersen Adm. Direktør Ole Sigetty Bestyrelsesformand Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Guava A/S Horwath Revisorerne (Godkendt Rådgiver) Sankt Gjertruds Stræde 10 Strandvejen 58 DK-1129 København K DK-2900 Hellerup Brian Mertz Pedersen Adm. koncerndirektør Søren Jonassen / Thomas Viscovich Statsautoriseret Revisor Tlf.: Tlf.: Mail: Mail: / First North meddelelse Nr maj 2008 Side 12 af 12

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Notabene.net A/S skifter navn til A/S Notabene.net skifter, som annonceret i First North meddelelse nr. 97 af 22. januar 2008,

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider

Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider Capinordic A/S Årsrapport 2006 CVR-nr: 13 25 53 42 Rapporten indeholder 84 sider Indholdsfortegnelse 4 4 6 7 7 7 7 8 8 9 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 26 28 30 30 31 31 32 33

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere