T660 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T660-TC-001-DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T660 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T660-TC-001-DA"

Transkript

1 T660 DA BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T660-TC-001-DA

2 Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 3 Transport og opbevaring... 4 Betjening... 4 Måleprincip... 8 PC-software... 9 Fejl og driftsforstyrrelser Vedligeholdelse Bortskaffelse Overensstemmelseserklæring Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare! Henviser til en fare, der kan medføre personskader. Forsigtig! Henviser til en fare, der kan medføre materielle skader. Du finder den aktuelle version af betjeningsvejledningen på adressen: Garanti Garantien gælder i 12 måneder. Skader som følge af forkert betjening udført af personale, der ikke er blevet instrueret i brugen, eller ibrugtagning udført af uautoriserede personer, er ikke omfattet af garantien. Apparatet opfylder de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i de gældende EU-bestemmelser og er kontrolleret flere gange fra fabrikken for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, der ikke kan afhjælpes ved hjælp af de oversigter, der er vist i kapitlet Fejl og driftsforstyrrelser, bedes du henvende dig til din forhandler eller aftalepart. Ved anvendelse af garantien skal du angive apparatets nummer (se typeskiltet). Fakturaen gælder som garantibevis. Hvis producentens angivelser og lovgivningens krav ikke overholdes, eller kunden selv har foretaget ændringer på apparaterne, hæfter producenten ikke for skader, der opstår som følge heraf. Indgreb i apparatet eller uautoriseret udskiftning af enkeltdele kan påvirke dette produkts elektriske sikkerhed negativt og medfører, at garantien bortfalder. Vi udelukker enhver hæftelse for materielle skader eller personskader, der skyldes, at apparatet er blevet anvendt uden at følge anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel til enhver tid at foretage tekniske design- og typeændringer som følge af konstant videreudvikling og produktforbedring. Der hæftes ikke for skader, der skyldes utilsigtet brug. Krav om garanti bortfalder også. Retlig henvisning Denne publikation erstatter alle foregående udgaver. Denne publikation må hverken helt eller delvist eller i nogen form reproduceres eller ved hjælp af elektroniske systemer bearbejdes, kopieres eller distribueres uden skriftlig tilladelse fra TROTEC. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Varenavne anvendes uden garanti for fri anvendelighed, og i alt væsentligt følges producenternes skrivemåde. Alle varenavne er registreret. Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer af hensyn til en kontinuerlig produktforbedring samt form- og farveændringer. Det leverede produkt kan afvige fra billederne af produktet. Det foreliggende dokument er udarbejdet med den nødvendige omhu. TROTEC påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Beregningen af valide måleresultater, følgeslutninger og deraf afledte foranstaltninger er udelukkende brugerens eget ansvar. TROTEC yder ingen garanti for rigtigheden af de fundne måleværdier eller måleresultater. Desuden påtager TROTEC sig intet ansvar for eventuelle fejl eller skader, der skyldes anvendelsen af de fundne måleværdier. TROTEC 1 Brugervejledning Materialefugtmåler T660 DA

3 Oplysninger om apparatet D-pad Beskrivelse af apparatet Materialefugtmåleren T660 er en dielektrisk fugtindikator hvormed man hurtigt og ikke-destruktivt kan lokalisere fugt eller fugtfordelinger. Apparatet gør det muligt at finde den overfladenære fugt i vægge eller gulve. Måleværdierne vises i realtid. Til en direkte analyse af måledataene er der Min-, Max-, og middelværdi-funktioner til rådighed. Desuden kan den aktuelle måleværdi fastholdes med Hold-funktionen. Desuden er apparatet udstyret med en alarmfunktion. Så snart den forindstillede grænseværdi overskrides, alarmerer apparatet brugeren med et akustisk signal. Apparatet egner sig til forudgående kontrol af byggematerialers modenhed ved efterfølgende målinger efter kalciumkarbid-metoden (CM-måling). På grundlag af fugtindikationen kan man finde de bedste målesteder til udtagelse af materiale til CM-målingen. Ved hjælp af det ved leveringen medfølgende USB-kabel kan du forbinde apparatet med en computer og udlæse og analysere dine måleresultater med softwaren MultiMeasure Studio (ekstraudstyr). Billede af apparatet Nr. Betjeningselement 7 Op-taste 8 Højre/Tilbage-taste 9 Ned-taste 10 OK-taste 11 Venstre/Menu-taste Display 1 TH HOLD IR MAX DP MIN AVG CFG ACT %WT CM m/s ppm F C g/m 3 g/kg gr/lb dp C F % rh 6 3 Pabs[hPa] Alt.[ft] CAL12 SENS MAT TEMP Alarm 17 Nr. Visningselement 5 Nr. Betjeningselement 1 Display 2 D-pad 3 Batterirum med batterirumsdæksel 4 Tænd/sluk-taste 5 USB-port 6 Målehoved 4 12 Visning af indstillingstilstand 13 Måletilstand 14 Øverste måleværdivisning 15 Visning af den valgte enhed 16 Nederste måleværdivisning 17 Muligheder i indstillingstilstand DA Brugervejledning Materialefugtmåler T660 2

4 Tekniske data Parametre Værdi Model T660 Mål L x B x H 209 mm x 63 mm x 35 mm Vægt inkl. batterier ca. 300 g Måleområde 0 til 200 digit Arbejdsområde Driftstemperatur 0 C til +50 C Relativ luftfugtighed <90% eller. <20g/m 3 (ikke kondenserende) Opbevaring Relativ luftfugtighed < 95 % (ikke-kondenserende) Omgivelsestemperatur -20 C til +60 C Energi Batteri 4 stk. alkaline LR6 AA, 1,5 V ligeværdige NIMH-batterier (>2500 mah) Strømforbrug, aktiv ca. 80 ma Strømforbrug, passiv ca. 70 μa Batterilevetid Mindst 30 timer Medfølger ved levering Ved levering medfølger: 1 x materialefugtmåler T660 1 x kortfattet vejledning 4 x batterier alkaline LR6 AA, 1,5 V 1 x displaybeskyttelsesfolie 1 x kortfattet vejledning 1 x testcertifikat Sikkerhed Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug, og opbevar den altid på et tilgængeligt sted! Anvend ikke apparatet i olie-, svovl-, klor- eller saltholdig atmosfære. Anvend aldrig apparatet til måling på spændingsførende dele. Sørg for, at alle forbindelseskabler er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. pga. knæk eller klemning). Beskyt apparatet mod permanent, direkte sollys. Overhold lager- og driftsbetingelserne (se kapitel Tekniske data). Utilsigtet brug Anvend ikke apparatet i eksplosionsfarlige områder eller til målinger i væsker eller på spændingsførende dele. TROTEC påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes utilsigtet brug. I så fald bortfalder krav om erstatning. Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på apparatet uden tilladelse fra producenten er forbudt. Personalets kvalifikationer Personer, der anvender dette apparat, skal: Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed. I forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der kræver åbning af kabinettet, skal du henvende dig til TROTEC -kundeservice. Ulovligt åbnede apparater er udelukket fra enhver form for garanti, og garantikrav bortfalder. Resterende farer Fare! Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn. Fare! Apparatet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn! Fare! Der kan udgå farer fra dette apparat, hvis det anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne! Forsigtig! For at undgå beskadigelser af apparatet må du ikke udsætte det for ekstreme temperaturer, ekstrem luftfugtighed eller væde. Forsigtig! Brug ikke kraftige rengøringsmidler, skure- eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet! Tilsigtet brug Anvend kun materialefugtmåleren T660 til fugtmåling af byggematerialer. Følg herunder de tekniske data, og overhold dem. For at kunne anvende apparatet i henhold til den tilsigtede brug må du kun anvende tilbehør, der er kontrolleret af TROTEC eller reservedele, der er kontrolleret af TROTEC. 3 Brugervejledning Materialefugtmåler T660 DA

5 Transport og opbevaring Transport Til sikker transport af apparatet skal du anvende en egnet taske. Opbevaring Overhold følgende lagerbetingelser, når apparatet ikke er i brug: Tørt, På et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys, om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en plastindpakning. Opbevaringstemperaturen svarer til det oplyste område for driftstemperaturen i kapitlet Tekniske data. Ved længere tids opbevaring skal du tage batteriet ud. Tilbehør Som ekstraudstyr kan der fås følgende tilbehør til transport og opbevaring: TROTEC hylster 3 Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes du henvende dig til TROTEC -kundeservice. Tænde Bemærk: D-pad en reagerer meget følsomt. Undgå derfor snavs på betjeningspanelet, da det af apparatet kan fejlfortolkes som tastetryk. Kontrollér før brug, at touch-betjeningspanelet er fri for snavs. Rengør touch-betjeningspanelet efter behov i henhold til kapitel Rengøring af apparatet på side Hold apparatet i det frie rum. Apparatet skal holdes væk fra kroppen og ikke pege i retning af materialeoverflader. Hvis dette ikke overholdes, bliver den efterfølgende kalibrering fejlagtig. 2. Tryk på tænd/sluk-tasten (4), indtil der lyder en signaltone. På displayet vises apparatets navn og firmwareversion. På displayet vises batteriets ladestatus. Apparatet gennemfører så en automatisk kalibrering. Under kalibreringen vises på displayet teksten CAL. Teksten blinker ledsaget af korte signaltoner. En længere signaltone angiver, at kalibreringen er afsluttet. Apparat et er klar til brug. Betjening Isætning af batterier Sæt det medfølgende batteri i, før apparatet tages i brug første gang. Forsigtig! Sørg for, at apparatets overflade er tør, og at apparatet er slukket. 1. Åbn batterirumsdækslet (3). 2. Sæt batterierne ind i batterirummet som vist på figuren. 3. Luk batterirumsdækslet (3). Apparatet kan nu tændes. DA Brugervejledning Materialefugtmåler T660 4

6 Gennemførelse af måling Bemærk: Vær opmærksom på, at et skift fra et koldt sted til et varmere sted kan medføre dannelse af kondensvand på apparatets printplade. Denne fysiske effekt, der ikke kan undgås, giver forkert måling. Displayet viser i så fald ingen eller forkerte måleværdier. Vent i nogle minutter, indtil apparatet har indstillet sig efter de ændrede betingelser, før du foretager en måling. Vær opmærksom på henvisningerne vedr. måleprincippet. TH HOLD IR MAX DP MIN AVG CFG ACT %WT CM m/s ppm F C % rh gr/lb Alt.[ft] TEMP C F CAL12 dp Alarm MAT g/m 3 g/kg Pabs[hPa] 1. Hold fast om måleapparatet på de sortgummierede flader, og fasthold denne position, da der ellers kan ske en forskydning af måleresultaterne. 2. Sæt målehovedet fast og lodret ned på målegodset. 3. Hold en minimumafstand på 8 til 10 cm til hjørneområder. 4. Aflæs måleværdien på displayet. Gennemførelse af sammenlignende måling 1. Find et så tørt som muligt sted på komponenten. 2. Gennemfør målingen som tidligere beskrevet. Den fundne måleværdi er referenceværdi for tør. 3. Find et så fugtigt eller vådt sted som muligt på komponenten. 4. Gennemfør målingen som tidligere beskrevet. Den fundne måleværdi er under de foreliggende betingelser referenceværdien for fugtig/våd. 5. Foretag flere målinger på komponenten. Højere måleværdier betyder som regel også et højere fugtindhold i det overfladenære område på det materiale, der skal måles. Det anbefales, at udmåle især større flader i form af et så tæt raster som muligt, da det kun er på den måde at fugtindholdet i materialet kan registreres relativt sikkert og enkeltstående måleafvigelser kan minimeres. Tastaturlås 1. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten (4) mens apparatet er i gang. Apparatet bipper kortvarigt. Displayet viser meldingen: LoC on. Tastaturlåsen er aktiv. 2. Tryk på tænd/sluk-tasten (4) igen. Apparatet bipper kortvarigt. Displayet viser meldingen: LoC off. Tastaturlåsen er ikke længere aktiv. 5 Brugervejledning Materialefugtmåler T660 DA

7 Indstillingstilstand 1. Tryk på Venstre/Menu-tasten (11) i ca. 2 sekunder. Apparatet bipper kortvarigt. Symbol CFG (12) vises øverst til højre. Mulighederne i indstillingstilstand (17) vises. 2. Vælg med D-pad en (2) den ønskede mulighed. 3. Bekræft valget med OK-tasten (10). Det valgte symbol lyser. Indstillingstilstand ALARM Lampe MAT CAL TH HOLD %WT g/m 3 IR MAX g/kg DP MIN AVG CFG ACT CM m/s ppm F C gr/lb dp C F % rh Pabs[hPa] Alt.[ft] CAL12 SENS MAT TEMP Alarm Beskrivelse Indstilling af grænseværdi for alarmen Indstilling af displaybelysning Indstilling af materiale Indstilling af offset Indstilling af alarm Her fastlægger du grænseværdien for alarmfunktionen. I tilfælde af overskridelse afgiver apparatet et akustisk signal, og visningen ALARM (17) blinker. Alarmfunktionen refererer til den aktuelle måleværdi. Grænseværdien kan indstilles i området fra 0 til Vælg i indstillingstilstand visningen ALARM (17). 2. Bekræft med OK-tasten (10). Den øverste måleværdivisning (14) blinker. 3. Tryk på op (7)- eller ned-tasten (9) for at aktivere eller deaktivere alarmen. I den øverste måleværdivisning (14) fremkommer visningen on eller off. 4. Tryk på Højre/Tilbage-tasten (8). Alarmen er afhængig af dit valg aktiveret eller deaktiveret. Den nederste måleværdivisning (16) blinker. 5. Tryk på Venstre/menu-tasten (11) eller Højre/Tilbage-tasten (8) for at vælge et tal. Det valgte tal blinker. 6. Tryk på op (7)- eller ned-tasten (9) for at ændre det valgte tals værdi. 7. Gentag trinnene 5 og 6, indtil den ønskede værdi er indstillet. 8. Tryk på OK-tasten (10) i ca. 2 sekunder. Alarmfunktionen er indstillet i henhold til dine valg. Apparatet skifter til måletilstanden. Med aktiveret alarmfunktion lyser visningen ALARM (17) fortsat. Indstilling af displaybelysning Displaybelysningen kan indstilles i området fra 20 til 100 %. Der findes desuden indstillingen Al.on. Indstillingen Al.on har en lysstyrke på 100 % og deaktiverer den automatiske slukning. 1. Vælg i indstillingstilstand lampen (17). 2. Bekræft med OK-tasten (10). 3. Vælg med op (7)- eller ned (9)-tasten den ønskede værdi. 4. Tryk på OK-tasten (10) i ca. 2 sekunder. Den indstillede værdi accepteres. Apparatet skifter til måletilstanden. DA Brugervejledning Materialefugtmåler T660 6

8 Indstilling af materiale Her kan du vælge byggematerialet til målingen. Der er følgende muligheder: 0 no: intet materiale valgt. 1 An: Materialet er anhydritpuds. 2 CE: Materialet er cementpuds. Vær opmærksom på, at der ved indstillingerne 1 og 2 fremkommer en ekstra værdi i den øverste måleværdivisning (14). Det drejer sig om en kombination af materialet (1 eller 2) og den beregnede procentværdi. Eksempel: 2_7.5 (7,5 % ved cementpuds). 1. Vælg i indstillingstilstand visningen MAT (17). 2. Tryk på OK-tasten (10). 3. Vælg med op (7)- eller ned (9)-tasten den ønskede værdi. 4. Tryk på OK-tasten (10) i ca. 2 sekunder. Apparatet skifter til måletilstanden. Ved en indstilling på 1 eller 2 lyser visningen MAT (17) fortsat. Indstilling af offset Med CAL kan der gennemføres en etpunktskalibrering for de valgte sensorvisninger. Alle sensorer er allerede kalibreret på fabrikken og er udstyret med en tilsvarende fabrikskalibreringskarakteristik. Ved etpunktskalibreringen gennemføres der ved angivelse af en justeringsværdi (offset) en global forskydning afkalibreringskurven, der virker over hele måleområdet! Den offset, der skal indtastes, er den værdi hvormed kalibreringskurven forskydes. Eksempel: Den viste værdi altid 5 for høj => Ændring af offsetten for denne målekanal til -5. Fra fabrikken står offset-værdien på 0.0. En ændring af værdien medfører en automatisk nulstilling af måleværdierne. 1. Vælg i indstillingstilstand visningen CAL (17). 2. Tryk på OK-tasten (10). 3. Tryk på Venstre/menu-tasten (11) eller Højre/Tilbage-tasten (8), for at vælge et tal. Det valgte tal blinker. 4. Tryk på op (7)- eller ned-tasten (9) for at ændre det valgte tals værdi. 5. Gentag trinnene 5 og 6, indtil den ønskede værdi er indstillet. 6. Tryk på OK-tasten (10) i ca. 2 sekunder. Offsetten er indstillet. Apparatet skifter til måletilstanden. Med indstillet offset-værdi lyser visningen CAL (17) fortsat. Afslutning af indstillingstilstand Indstillingstilstanden afsluttes automatisk efter 8 sekunder uden indtastning. Du kan til enhver tid selv afslutte indstillingstilstanden. Husk, at der i så fald ikke gemmes nogen ændringer af indstillingerne. 1. Tryk på Højre/Tilbage-tasten (8) i ca. 2 sekunder. Indstillingstilstanden afsluttes. Måletilstand I den nederste måleværdivisning (16) vises måleværdien i tal I den øverste måleværdivisning (14) vises måleværdien i % (masse-%) ellerr %CM, afhængig af den valgte indstilling. 1. Tryk på Højre- eller Venstre/menu-tastem (9), indtil den ønskede måletilstand vises. Apparatet er udstyret med følgende måletilstande: Måletilstand ACT AVG MIN MAX HOLD TH HOLD %WT IR MAX DP MIN AVG CFG ACT CM m/s ppm F C g/m 3 g/kg gr/lb dp C F % rh Beskrivelse Måleværdi i realtid Gennemsnitsværdi for målingen siden apparatet blev tændt Mindste, målte værdi Højeste, målte værdi Måleværdien holdes Hold måleværdi 1. Sæt måletilstanden på HOLD. Den aktuelle måleværdi holdes og vises. Apparatet holder denne værdi, indtil måleværdierne nulstilles, eller apparat et slukkes. Nulstilling af måleværdier 1. Tryk på OK-tastem (10) i ca. 2 sekunder. Alle tidligere gemte måleværdier i måletilstandene AVG, MIN, MAX og HOLD nulstilles. Alle måleværdier beregnes forfra på basis af den i baggrunden kørende måling Brugervejledning Materialefugtmåler T660 DA

9 Kontrol af aktuelle indstillinger 1. Tryk på Højre/Tilbage-tasten (8) i ca. 2 sekunder. På dsplayet vises i begge måleværdivisninger (14, 16) de valgte indstillinger. Gemning af måleværdi Vær opmærksom på, at en gemning af måleværdier på apparatet selv ikke er mulig. For at gemme måleværdier skal apparatet tilsluttes til en pc med softwaren MultiMeasure-Studio vha. et USB-kabel. 1. Tryk kortvarigt på OK-tasten (10). Den viste måleværdi gemmes i softwaren. Du finder flere oplysninger i hjælpeteksten til MultiMeasure Studio-softwaren. USB-port Apparatet kan via USB-porten (5) forbindes med en pc. Se kapitel PC-software på side 9. Slukke 1. Hold tænd/sluk-tasten (4) trykket ned i ca. 4 sekunder, indtil der lyder en signaltone. Apparatet slukkes. Måleprincip Målingen sker efter det dielektriske måleprincip Henvisninger vedr. måleprincippet Hvis kuglehovedet holdes ind i hjørner (f.eks. vinduesrammer),bliver måleværdien grundlæggende højere, da der befinder sig mere substans i målehovedets spredningsfelt. Der skal fra hjørnet holdes en afstand på mere end 8 til 10 cm. Hold altid målehovedet (6) lodret i forhold til målegodset under målingen, tryk det fast mod den overflade, der skal måles og vip det ikke. Ru overflader vil altid vise en for lav måleværdi. Apparatets indvirkningsdybde ligger, afhængig af målegodsets rumvægt på 20 til 40 mm. Det er ikke muligt at sige noget om dybereliggende zoner. Ved materialetykkelser på mindre end 20 mm er der fare for, at også fugtværdier fra tilgrænsende materialelag påvirker måleværdien. Det primære indsatsområde for den dielektriske målemetode ligger i den sammenlignende måling på det samme byggemateriale eller samme komponenter. Derfor er denne metode velegnet til vurdering af vandskader, til lokalisering af lækager og til afgrænsning af fugtzoner til markering af målesteder for CM-målinger. Vurdering af måleværdi for træ Måleresultatet befinder sig enten i det tørre område eller i mætningsområdet. Mætningsområde betyder, at der ud over det vand, der er bundet i træet, findes mere væske. Måles der altså en værdi på mere end 80, er træet sandsynligvis gennemfugtet. Visning [tal] Træfugtområde <50, tal Tørt >80, tal Grænsen til mætningsområdet Da måleværdivisningerne i den dielektriske målemetode - afhængig af randbetingelserne - er underlagt kraftige svingninger, bør der til måling af fugt i træ altid foretrækkes en modstandsmåling. Måleresultaterne bør kun anvendes som orienterende fugtmålinger. En vigtig indflydelsesstørrelse på måleværdien er målegodsets rumvægt. Jo højere rumvægten er, desto højere bliver måleværdien. Før målingen skal målestedet befries for urenheder (f.eks. malingsrester, støv). Hvis målegodset indeholder metal (f.eks. søm, skruer, ledninger, rør osv.) der befinder sig i sensorens målefelt, stiger måleværdien i spring. Målingen er i så fald ikke brugbar. DA Brugervejledning Materialefugtmåler T660 8

10 Vurdering af måleværdi for byggematerialer Måleresultaterne fra den dielektriske metode kan ved vurdering af måleværdier for byggematerialer kun bruges som en orienterende fugtmåling. En følgeslutning til den absolutte fugtighed i masseprocent (M-%) er kun mulig ved målinger, der findes under de samme randbetingelser og byggematerialesammensætninger, som ved forsøgsopbygningen i det nedenfor følgende diagram. Dette diagramm er blevet udarbejdet i samarbejde med Institut for byggeforskning og RWTH Aachen (IBAC), og viser sammenhængen mellem måleværdien og det masserelatedere fugtindhold i de undersøgte byggematerialer. M-% Flydende Anhydritpuds (1) Cementpuds (2) Beton C 30/37 (3) Måleværdi (digits) [M-% = CM-%], 2 [CM-% = M-% ], 3 Spredningen af de fundne måleresultater er ved den dielektriske metode klart større end ved modstandsmetoden. Den dielektriske målemetode egner sig ikke til en kvantitativ, men udelukkende en kvalitativ fugtmåling i overfladenære områder. For de viste måleværdiers vedkommende drejer det sig om en kvalificeret fugtmåling iht. VOB eller relevante fagforskrifter. Måleværdierne må kun anvendes som indikationer (tør, fugtig, våd). Måleresultaterne fra den dielektriske metode kan ved vurdering af måleværdier for byggematerialer kun bruges som en orienterende fugtmåling. PC-software Anvend pc-softwaren MultiMeasure Studio Standard (gratis standardversion) eller MultiMeasure Studio Professional (betalingspligtig, professionel version, dongle påkrævet) til at foretage en detaljeret analyse og visualisering af dine måleresultater. Kun ved hjælp af denne pc-software og en TROTEC USB-dongle (professionel) kan alle apparatets konfigurations-, visualiserings- og funktionsmuligheder anvendes. Installationsforudsætninger Sørg for, at følgende minimumkrav til installationen af pc-softwaren MultiMeasure Studio Standard eller MultiMeasure Studio Professionel er opfyldt: Understøtte operativsystemer (32 eller 64 bit-version): Windows XP fra Service Pack 3 Windows Vista Windows 7 Windows 8 Softwarekrav: Microsoft Excel (til visning af de gemte excel-dokumenter) Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 (installeres i givet fald også automatisk under installationen af pc-softwaren) Hardwarekrav: Processorhastighed: min. 1,0 GHz USB-stik Internettilslutning min. 512 MB arbejdslager min. 1 GB harddisk Ekstraudstyr: TROTEC USB-dongle (professionel) til anvendelse af den professionelle version af pc-softwaren. Visning [tal] Byggemateriale-fugtområde <40, tal Tørt 40 til 80, tal Fugtig >80, tal Våd 9 Brugervejledning Materialefugtmåler T660 DA

11 Installation af pc-softwaren 1. Download den aktuelle pc-software fra internettet. Det gør du ved at gå ind på hjemmesiden Klik på Service, derefter på Downloads og til sidst på Software. Vælg softwaren MultiMeasure Studio Standard på listen. Kontakt din TROTEC -kundeservice, hvis du ønsker at anvende den professionelle version af pc-softwaren MultiMeasure Studio Professional (dongle) der fås som ekstraudstyr: 2. Start installationen med et dobbeltklik på den downloadede fil. 3. Følg anvisningerne fra installations-assistenten. Start af pc-softwaren 1. Forbind apparatet og din pc med det ved leveringen medfølgende USB-kabel. Fejl og driftsforstyrrelser Apparatet er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere apparatet ud fra følgende liste. Apparatet kan ikke tændes. Kontrollér batteriernes ladetilstand. Udskift batterierne, hvis meldingen Batt lo vises, når apparatet tændes. Kontrollér at batterierne sidder korrekt. Sørg for en korrekt poling. Udfør aldrig selv en elektrisk kontrol, men kontakt din TROTEC -kundeservice. Vedligeholdelse I forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der kræver åbning af kabinettet, skal du henvende dig til TROTEC -kundeservice. Ulovligt åbnede apparater er udelukket fra enhver form for garanti, og garantikrav bortfalder. Bemærk: Trin 2 skal kun udføres, hvis du vil anvende softwarens professionelle funktioner. Hvis du anvender softwarens standardfunktioner, skal du fortsætte med trin For at frigive de professionelle funktioner skal du forbinde TROTEC USB-donglen med en ledig USB-port på pc en. TROTEC USB-donglen (professionel) registreres automatisk af operativsystemet. Hvis du først sætter TROTEC USB-donglen (professionel) i pc en efter start af pc-softwarenn, skal du i pc-softwaren klikke på menupunktet Parameter. Derefter skal du klikke på USB-symbolet (kontrol af dongle) for at indlæse den tilsluttede TROTEC USB-dongle (professionel). 3. Tænd apparatet (se kapitel Tænde på side 4). 4. Start softwaren MultiMeasure Studio. Informationer om anvendelsen af Software MultiMeasure Studio finder du i hjælp-teksten til softwaren. Rengøring af apparatet 1. Brug en fnugfri, blød klud til rengøringen. 2. Fugt kluden med rent vand. Brug ikke sprays, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden. 3. Fjern snavs på kabinettet, tilslutningerne og farvedisplayet. Udskiftning af batterier Udskift batterierne, hvis meldingen Batt lo vises, når apparatet tænder, eller hvis apparatet ikke længere kan tændes. Se Isætning af batterier på side 4 DA Brugervejledning Materialefugtmåler T660 10

12 Bortskaffelse Elektroniske enheder hører ikke til i husholdningsaffaldet, men skal i EU i henhold til EUROPA-PARLAMEN- TETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes på en faglig korrekt måde. Bortskaf dette apparat i henhold til bestemmelserne i den gældende lovgivning, når det ikke skal bruges længere. Elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal i EU i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om udtjent elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes på en fagligt korrekt måde. Bortskaf batterierne i henhold til gældende lavfastsatte bestemmelser. Overensstemmelseserklæring i henhold til EF-lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og EF-direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. Hermed erklærer vi, at materialefugtmåleren T660 er udviklet, konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de nævnte EF-direktiver. -mærket finder du på apparatets typeskilt. Producent: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Fax: Heinsberg, den Direktør: Detlef von der Lieck 11 Brugervejledning Materialefugtmåler T660 DA

13 TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Str Heinsberg Deutschland

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA BM31 DA BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

T210 BRUGERVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-DA

T210 BRUGERVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-DA T210 DA BRUGERVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

BT40 BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA

BT40 BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA BT40 DA BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 5

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

T610 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T610-TC-001-DA

T610 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T610-TC-001-DA T610 DA BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T610-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 3

Læs mere

T610 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T610-TC-002-DA

T610 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T610-TC-002-DA T610 A BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T610-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA BG20 A BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om instrumentet... 02 Tekniske data...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

T260 BRUGERVEJLEDNING INFRARØDT- TERMOHYGROMETER TRT-BA-T260-TC-001-DA

T260 BRUGERVEJLEDNING INFRARØDT- TERMOHYGROMETER TRT-BA-T260-TC-001-DA T260 DA BRUGERVEJLEDNING INFRARØDT- TERMOHYGROMETER TRT-BA-T260-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed...

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 A BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10-20-30-50-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger

Læs mere

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA TTK 75 ECO A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...05

Læs mere

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения D Bedienungsanleitung Luftfeuchte- & Temperaturmessgerät A - 1 G Operating Manual Humidity & Temperature Meter........ B - 1 F Manuel d utilisation Appareil de mesure de la température / de l humidité

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA TDS 30 A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Transport

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BB25 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA

BB25 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA BB25 A BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

TTK 105 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK105S-TC-002-DA

TTK 105 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK105S-TC-002-DA TTK 105 S A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK105S-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS20R-30R-50R-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA BW10 DA BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BRUGSANVISNING NIVELLERINGSAPPARAT. Før ibrugtagning skal brugsanvisningen læses igennem ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT. Indhold

BRUGSANVISNING NIVELLERINGSAPPARAT. Før ibrugtagning skal brugsanvisningen læses igennem ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT. Indhold BRUGSANVISNING NIVELLERINGSAPPARAT ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT DK Før ibrugtagning skal brugsanvisningen læses igennem Indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Brug og måleprincip

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BP21 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP21-TC-001-DA

BP21 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP21-TC-001-DA BP21 A BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA TAC 750 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Sikkerhed... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TP7 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-DA

TP7 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-DA TP7 A BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning Dataloggere Testo 175 Betjeningsvejledning 3 1 Indhold 1 Indhold 4 2 Sikkerhed og miljø 5 2.1. Om denne vejledning 5 2.2. Sikkerhedsinstruktioner 6 2.3. Miljøbeskyttelse 6 3 Specifikationer 7 3.1. Anvendelse

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70

Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70 Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70 Betjeningsvejledning 08/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Datalogger FHT 70 Data, 3,6V litiumbatteri, software, holder. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid anvisningerne

Læs mere

Betjeningsvejledning for PFISTERER 1-polet faselighedsprøver type SPPC

Betjeningsvejledning for PFISTERER 1-polet faselighedsprøver type SPPC Faselighedsprøveren består af følgende dele: 1. Selektivspids med gevinddel i top (8) 2. Afgrænsningsmærkning - rød ring 3. Spændingsviser hus 4. Isolerstang 5. Afgrænsningsskrive 6. Håndtag 7. Regnisolator

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010 120 x 200 cm 18 February 2010 Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Kabelforbindelser... 3 Konformitetsinformationer... 3 Vedligeholdelse... 4 Returnering

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Sikkerhedsanvisninger... 5 Driftssikkerhed... 5 Installationssted... 6 Elektromagnetisk kompatibilitet... 6 Mus med laser-sensor... 7 Mus med laser-sensor...

Læs mere

BO26 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO26-TC-001-DA

BO26 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO26-TC-001-DA BO26 DA BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO26-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 4

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØS LYSTESTER WIRELESS CONTROLCASE

BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØS LYSTESTER WIRELESS CONTROLCASE September 2009 JS komponenter BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØS LYSTESTER WIRELESS CONTROLCASE Elektronik til bilen www.secoruet.net Lunikvej 38 A DK-2670 Greve Tlf.: +45 43 69 67 77 Fax: +45 43 69 67 76 info@js-komponenter.dk

Læs mere