Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller"

Transkript

1 Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (vindmøllecirkulæret). Vejledningen uddyber baggrunden for cirkulæret og præciserer de hensyn til omgivelserne, som skal varetages gennem planlægningen og landzoneadministrationen for vindmøller. Kapitel 1 Baggrund for cirkulæret Det er regeringens mål, at CO 2 -udledningen skal reduceres gennem anvendelse af vedvarende energi. I Energi 21, Regeringens energihandlingsplan 1996, er det et mål, at CO 2 -udledningen i år 2005 skal være reduceret med 20% i forhold til år Det langsigtede perspektiv er, at den vedvarende energis andel af energiforsyningen skal forøges til ca. 35%, svarende til en halvering af CO 2 -udledningen i år Det er i overensstemmelse hermed aftalt i forbindelse med elreformaftalen fra marts 1999, at 20% af elforbruget i 2003 skal kunne dækkes ved anvendelse af vedvarende energi. Vindmøller er i dag den mest økonomiske teknologi til fremstilling af miljøvenlig elektricitet. Det er derfor forudsat, at en stor del af udbygningen med vedvarende energi vil skulle ske med vindmøller. Hovedparten af denne udbygning forventes at foregå på havet. Men der vil fortsat kunne udbygges på land, bl.a. i forbindelse med renovering af ældre vindmølleområder. Udbygningen med vindmøller er gået stærkt i de senere år. Der er i dag installeret knap MW, og vindmøllerne dækker nu ca. 15% af elforbruget. Vindmøllerne har samtidig gennemgået en udvikling i retning af stadig større og mere effektive møller. Det har muliggjort en bedre udnyttelse af vindenergien. Men udviklingen har også medført, at møllerne påvirker omgivelserne visuelt over stadig større afstande. En fortsat udbygning med vindmøller på land nødvendiggør derfor, at der udover hensynet til vindressourcen tages omfattende hensyn til både den landskabelige påvirkning og de kulturhistoriske interesser, herunder især kirker, kirkegårde og fortidsminder i det åbne land, og til de omboende. Miljø- og energiministeren har for at sikre, at disse hensyn bliver varetaget, udstedt cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Cirkulæret fastsætter som et hovedprincip for den fortsatte vindmølleudbygning, at vindmøller, bortset fra husstandsmøller, fremover kun kan opstilles i vindmølleområder, som udpeges specifikt gennem regionplanlægningen. Amtsrådene kan dog indtil regionplanrevision 2001 dispensere til vindmøllelokalplaner uden for de specifikt udpegede områder. Cirkulæret fastsætter desuden en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen, for så vidt angår hensynet til omgivelserne, herunder bl.a. krav om tilstrækkelig afstand mellem

2 vindmøllegrupper og enkeltstående møller indbyrdes og om mindsteafstande mellem vindmøllegrupper og enkeltstående møller i forhold til nabobeboelse. Cirkulæret erstatter det tidligere vindmøllecirkulære, cirkulære nr. 21 af 28. januar 1994 om planlægning for vindmøller. Cirkulæret uddyber endvidere afsnit 5.2 om vindmøller i den statslige udmelding til regionplanrevision Endelig skal cirkulæret ses i sammenhæng med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni Efter denne bekendtgørelse skal virkningerne på miljøet vurderes (VVM) for visse projekter om opstilling af vindmøller 1). Denne vurdering skal enten ske ved gennemførelse af et regionplantillæg eller i forbindelse med en regionplanrevision. Kapitel 2 Generelle regler Cirkulæret fastsætter i 2 en række generelle krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen. Bestemmelserne retter sig mod såvel den kommende regionplanlægning som de kommune- og lokalplaner, der gennemføres på grundlag af den gældende regionplanlægning, jf. cirkulærets 4, 5, stk. 1, og 7, stk. 5. Bestemmelsen omfatter ikke de overgangssager, der færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, jf. 7, stk. 3 og stk Landskabshensyn Hensynet til landskabet skal prioriteres højt ved planlægningen for vindmøller. Dette hensyn varetages først og fremmest ved, at særlige naturområder og værdifulde landskaber friholdes for møller. Men også inden for det øvrige åbne land skal der tages omfattende landskabelige hensyn, således at landskaber med vindmøller ikke opfattes som "vindmøllelandskaber", hvor enkeltstående vindmøller og vindmøllegrupper mere eller mindre flyder ud i ét 2). Opstillingsmønster Cirkulæret fastholder i 2, stk. 1, det tidligere udmeldte princip om, at vindmøller fortrinsvis skal opstilles i grupper med letopfattelige geometriske opstillingsmønstre. Ved valg af opstillingsmønster skal der tages udgangspunkt i såvel det landskab, møllerne skal opstilles i, som møllernes betydelige fjernvirkning. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at moderne vindmøller har helt andre proportioner end de øvrige elementer i landskabet, og at afstanden mellem møllerne i en gruppe vil være større end afstandene mellem møllerne i ældre vindmølleparker. Opstillingsmønsteret vil blive fastlagt gennem regionplanlægningen, når der er tale om VVMpligtige vindmølleprojekter, men vil i øvrigt blive fastlagt i forbindelse med lokalplanlægningen. Opstilling af enkeltstående møller er ikke udelukket, men kan komme på tale i særlige situationer, fx hvor det ud fra landskabelige hensyn ikke vil være hensigtsmæssigt at opstille mere end en enkelt vindmølle. Husstandsmøller forudsættes altid opstillet enkeltvis. Husstandsmøller er omtalt i forbindelse med landzoneadministrationen, jf. 6, stk. 3.

3 Afstand mellem vindmøllegrupper Jf. cirkulærets 2, stk. 2, skal nye vindmøllegrupper og enkeltstående vindmøller placeres i en sådan afstand fra eksisterende og planlagte vindmøller, at de opleves som klart adskilte og afgrænsede tekniske anlæg. Afstanden skal overholdes både på tværs af kommunegrænserne og på tværs af amtsgrænserne. Den nødvendige afstand mellem anlæggene afhænger af en række konkrete forhold, først og fremmest af landskabets terræn og indhold af landskabs- og kulturelementer, af de nye og eksisterende møllers størrelse og af afstanden mellem møllerne inden for de enkelte grupper. Men også landskabets indhold af andre tekniske anlæg har betydning ved fastsættelsen af den nødvendige afstand. Det er ikke samtlige eksisterende vindmøller, som skal indgå ved vurderingen af afstanden. Der kan ses bort fra ældre vindmøller, såfremt møllerne må forventes at blive taget ud af drift indenfor en kortere årrække, og amtsrådet i forbindelse med sine renoveringsovervejelser, jf. cirkulærets 3, stk. 3, har vurderet, at de ikke vil kunne udskiftes. Afstanden mellem anlæggene vil blive fastlagt i forbindelse med udpegningen af nye specifikke vindmølleområder gennem regionplanlægningen, jf. cirkulærets 3, stk. 1. Men afstandskravet skal også overholdes ved udnyttelsen af eksisterende, specifikt udpegede vindmølleområder, jf. 5, stk. 1, 6, stk. 2, og 7, stk. 5. Efter cirkulærets 3, stk. 5, skal den landskabelige påvirkning belyses særligt i redegørelsen til et planforslag, hvis den indbyrdes afstand mellem anlæggene er mindre end 2,5 km. De 2,5 km er således ikke en minimumsafstand. Men der bør kun gives mulighed for opstilling af vindmøllegrupper eller enkeltstående møller nærmere end 2,5 km fra andre vindmøller, hvis den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét anses for ubetænkelig. Det gælder, hvad enten der er tale om vindmøllegrupper eller enkeltstående vindmøller. Bestemmelsen hindrer ikke, at et amtsråd kan benytte større afstande end 2,5 km ved udpegningen af specifikke vindmølleområder. Bestemmelsen udelukker ej heller, at eksisterende vindmøllegrupper kan suppleres med nye møller, som kan indpasses i gruppen med hensyn til udseende og opstillingsmønster, og som i øvrigt overholder cirkulærets bestemmelser. Hvad angår planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen, henvises der til Miljø- og Energiministeriets Vejledning om planlægning i kystområderne (1995). 2.2 Nabohensyn Afstand til naboer Cirkulæret har som noget nyt indført en minimumsafstand mellem vindmøller og nabobeboelse på 4 gange møllens totalhøjde jf. 2, stk. 3 3). Bestemmelsen skal forebygge, at nabobeboelse påvirkes væsentligt af visuelle gener som glimt og skyggekast m.v. Der er som nævnt tale om en minimumsafstand. Amtsrådet eller kommunalbestyrelsen skal derfor i det enkelte tilfælde foretage en konkret vurdering af, hvor stor en afstand, der er nødvendig for at

4 sikre nabobeboelser mod væsentlige gener fra vindmøller. Cirkulæret er således ikke til hinder for, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan fastsætte større afstandskrav end cirkulærets, herunder fx fortsætte en hidtidig strammere praksis. Bestemmelsen knytter sig til den endelige fastlæggelse af møllernes placering i en lokalplan, i et regionplantillæg for et VVM-pligtigt vindmølleprojekt eller i forbindelse med en landzonetilladelse. Det bør dog godtgøres, at afstandskravet vil kunne overholdes allerede ved en specifik udpegning af et nyt vindmølleområde i en regionplan, jf. cirkulærets 3, stk. 1. Bestemmelsen skal ses sammen med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller, jf. bekendtgørelse nr. 304 af 14. april Begge regelsæt skal overholdes. Ved nabobeboelse forstås ligesom i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse. Redegørelse for nabogener Der vil i nogle situationer kunne optræde væsentlige gener for nabobeboelser uden for den fastsatte minimumsafstand. Det er derfor fastsat i cirkulærets 2, stk. 4, at der ved planlægning for vindmøller mindre end 500 m fra nabobeboelse skal redegøres særligt for omfanget af gener. Genernes omfang skal belyses i den redegørelse, som efter planloven skal ledsage et offentliggjort planforslag. Bestemmelsen knytter sig til den endelige fastlæggelse af møllernes placering i en lokalplan eller i et regionplantillæg for et VVM-pligtigt vindmølleprojekt. Bestemmelsen vedrører derimod ikke behandlingen af landzonesager om opstilling af vindmøller, hvor hensynet til bl.a. nabobeboelser i stedet varetages af cirkulærets 6, stk.1. Skyggegener Gener fra vindmøller som følge af skyggekast fra vingerne er vokset markant gennem de senere år i takt med, at møllerne er blevet større. Genernes omfang afhænger udover af de meteorologiske forhold, for så vidt angår sol og vind, især af antallet af møller i en gruppe og deres placering i forhold til nabobeboelserne samt af de topografiske forhold og af møllernes rotordiameter. Generne bør ligesom støjgener vurderes i forhold til både beboelse og udendørs opholdsarealer som haver og terrasser m.v. i umiddelbar tilknytning til beboelsen 4). Der er ikke indført danske normer for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle må påføre naboerne. I Sverige er der fastsat en maksimumsanbefaling på 10 timer om året, statistisk vægtet for så vidt angår de meteorologiske forhold. I Tyskland er der fastsat en maksimumsgrænse på 30 timer om året uden hensyn til de meteorologiske forhold. Energi- og Miljø Data har udarbejdet et Edb-program, WindPRO, Shadow, for beregning af skyggekast fra enkeltstående vindmøller og fra vindmøllegrupper. Programmet muliggør skyggekastberegninger uden hensyn til de meteorologiske forhold (Worst case) og beregninger, hvor der er er taget hensyn til sandsynligheden for skyggekast som følge af de meteorologiske forhold (Real case eller reel skyggetid).

5 Ved anvendelse af reel skyggetid kan der tages hensyn til, at skyggekast forekommer oftere i sommermånederne end i vintermånederne. Det anbefales derfor, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program. Undtagelser Husstandsmøller med en største totalhøjde på 25 m er jf. cirkulærets 2, stk. 5, undtaget fra bestemmelserne i stk. 3 og 4. Endvidere gælder bestemmelserne i stk. 3 og 4 ikke for vindmølleplaceringer, der er præcist udpeget i planer, som er vedtaget før cirkulærets ikrafttræden eller vedtages i overensstemmelse med dets overgangsregler, jf. 7, stk.3 og 4. Der vil kun undtagelsesvis forekomme kommuneplaner og regionplaner, hvor vindmøllernes placering er udpeget præcist. Men der vil kunne forekomme detaljerede vindmøllelokalplaner, som ikke eller kun delvist er udnyttet, og som giver mulighed for opstilling af vindmøller. Såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at et vindmølleprojekt i overensstemmelse med en detaljeret lokalplan kan skabe uacceptable nabogener, må den derfor overveje at nedlægge et forbud efter planlovens 14 og tilvejebringe en ny lokalplan i overensstemmelse cirkulærets 2, stk. 3 og 4. Kapitel 3 Regionplanlægning 3.1 Specifikke områder Cirkulærets 3, stk. 1, indfører begrebet "specifikt udpeget vindmølleområde". Herved forstås, jf. bestemmelsens 2. pkt. et konkret udpeget område, hvor størrelsen er tilpasset til den planlagte vindmøllegruppe eller enkeltstående mølle. Med dette begreb introduceres det hovedprincip i cirkulæret, at vindmøller fremover skal opstilles i snævert afgrænsede områder, som udpeges konkret gennem regionplanlægningen. Begrebet er tidligere anvendt af Naturklagenævnet 5). Bestemmelsen giver amtsrådet mulighed for at udpege områder specifikt til opstilling af vindmøllegrupper eller enkeltstående vindmøller, medens kommunalbestyrelsen som hovedregel kun kan gennemføre kommune- og lokalplaner for vindmøller inden for de specifikt udpegede områder, jf. cirkulærets 4 og 5, stk. 1. Tilsvarende kan der som hovedregel kun meddeles landzonetilladelse til opstilling af vindmøller inden for specifikt udpegede områder, jf. 6, stk. 2. Ved udpegningen af nye specifikke vindmølleområder skal de enkelte områders størrelse fastlægges ud fra det forventede maksimale antal møller og deres totalhøjde. Endvidere skal afstanden til andre vindmøller overholdes, og der skal tages omfattende hensyn til omgivelserne, jf. cirkulærets 2, stk. 2. Derudover skal de overordnede radio- og telefonforbindelser respekteres ved udpegningen af nye specifikke vindmølleområder. Opstilling af vindmøller kan desuden være i modstrid med forsvarets interesser, hvad angår flyvestationer, skydeområder, radiokædeforbindelser og radarstationer m.v. Amtsrådet bør derfor så tidligt som muligt inddrage Forsvarsministeriet ved planlægning for vindmølleområder inden for en radius på 12 km fra et af forsvarets anlæg.

6 Endvidere bør anlæggenes placering i forhold til de arkæologiske interesser i de berørte områder vurderes. Det kan anbefales at inddrage de lokale arkæologiske museer, der i reglen besidder den bedste viden om disse forhold. Endelig bør der tages hensyn til jordbrugserhvervet ved områdeudpegningen, og det bør overvejes, om der ud fra sikkerhedsmæssige hensyn også bør fastsættes mindsteafstande i forhold til overordnede veje. Der kan under planlægningsprocessen rettes henvendelse til den netvirksomhed, som skal sørge for vindmøllernes tilslutning til elnettet, med henblik på en økonomisk optimal tilslutning. Bestemmelsen indeholder ikke en pligt for amtsrådet til udpege nye specifikke vindmølleområder. Men det kan anbefales, at der gennemføres en overordnet planlægning for egnede reservationer til VVM-pligtige vindmølleprojekter i hele amtet, således at der er et planlægningsgrundlag for de opfølgende og mere detaljerede VVM-regionplantillæg. Gennem denne planlægning kan det sikres, at egnede områder til opstilling af fx møller på over 80 m friholdes for anlæg, der kan hindre en senere opstilling af større møller. 3.2 Møllernes højde Den detaljerede planlægning for møllernes antal, placering og udseende m.v. inden for et specifikt vindmølleområde gennemføres normalt i forbindelse med lokalplanlægningen. Vindmøllernes højde har imidlertid afgørende betydning for møllernes fjernvirkning og den landskabelige påvirkning og dermed for vurderingen af de indbyrdes afstande mellem specifikke vindmølleområder. Det er derfor fastsat i cirkulærets 3, stk. 2, at møllernes største totalhøjde skal fastsættes i regionplanretningslinierne for specifikke vindmølleområder. Der skal således også ved en eventuel overordnet planlægning for egnede reservationer til VVMpligtige vindmølleprojekter fastsættes en øvre grænse for møllernes højde i de enkelte områder. Amtsrådet må her være særlig opmærksom på, at det danske småskalalandskab er følsomt overfor meget store vindmøller. Endvidere må amtsrådet være opmærksom på reglerne for afmærkning af høje vindmøller af hensyn til flysikkerheden 6). Det anbefales, at der fastsættes supplerende retningslinier til sikring af et harmonisk forhold mellem vindmøllernes navhøjde og rotordiameter. Fx vil et forhold på 1:1 med en mulig afvigelse på indtil 10% normalt sikre et harmonisk forhold, hvis retningslinierne tillige fastlægger, at møllerne inden for de enkelte grupper skal have samme rotordiameter og opstilles på linie med samme indbyrdes afstand, og at møllernes nav skal ligge på linie, således at vindmøllerne afspejler de overordnede linier i terrænet. 3.3 Renovering af vindmølleområder Bestemmelsen i cirkulærets 3, stk. 3 pålægger amtsrådet at vurdere mulighederne for at renovere eksisterede vindmølleområder gennem regionplanlægningen. Denne vurdering bør omfatte alle områder med eksisterende vindmøller. Men hovedvægten bør lægges på at vurdere de områder, hvor der er væsentlige landskabelige og vindenergimæssige fordele ved en renovering.

7 Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om tilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet, jf. bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts Der er med denne bekendtgørelse bl.a. etableret en udskiftningsordning for visse ældre vindmøller 7). vii Renovering af specifikke områder Der er gennem den hidtidige planlægning, herunder også kommune- og lokalplanlægningen, bl.a. udpeget et betydeligt antal nærmere afgrænsede områder til vindmøllegrupper, som er udbygget med ældre møller. Amtsrådet bør vurdere, om disse områder lever op til kravene til specifikt udpegede vindmølleområder efter cirkulærets 3, stk. 1, 2. pkt. og i givet fald vurdere, om områderne er udbygget med møller, som kan udskiftes til nye og mere effektive møller i overensstemmelse med cirkulæret, eller om områderne som følge af de skærpede cirkulærekrav ikke bør udpeges specifikt til opstilling af vindmøller i den videre planlægning. Amtsrådet bør på den baggrund optage retningslinier i regionplanen for de områder, som ønskes videreført som specifikt udpegede vindmølleområder, og herunder angive, hvorvidt de eksisterende møller kan udskiftes til større og mere effektive møller. Retningslinierne bør endvidere angive det forventede antal møller og deres største totalhøjde inden for de enkelte områder. Derudover bør regionplanretningslinierne for de eventuelle områder, som ikke kan udpeges specifikt på grund af de skærpede cirkulærekrav, præcisere, at områderne ikke fremover vil kunne benyttes til opstilling af vindmøller. Renovering af øvrige områder Eksisterende vindmøller udenfor de ovenfor nævnte vindmølleområder vil, bortset fra husstandsmøller, som hovedregel kun kunne udskiftes, hvis det pågældende område udpeges specifikt til vindmøller gennem regionplanlægningen i overensstemmelse med cirkulæret. De øvrige vindmøller vil dog kunne forblive i drift, indtil mølleejerne beslutter at fjerne dem, fx i forbindelse med investering i en ny mølle indenfor et specifikt vindmølleområde som led i den netop etablerede udskiftningsordning for ældre vindmøller. Bestemmelsen indeholder således ikke en pligt til at gennemføre en egentlig planlægning for sanering af eksisterende vindmøller udenfor de specifikt udpegede vindmølleområder. Men amtsrådet kan tilkendegive sine renoveringsovervejelser i regionplanens redegørelsesdel og herunder fx oplyse hvilke møller, der vil kunne komme ind under udskiftningsordningen, ligesom amtsrådet kan gå i dialog med kommuner og vindmølleejere med henblik på at forberede eventuelle udskiftningsprojekter. Amtsrådet må i den sammenhæng være opmærksom på, at planloven ikke muliggør, at et specifikt udpeget vindmølleområde kan forbeholdes til eventuelle erstatningsmøller, ligesom opstilling af en mølle i et specifikt område ikke med hjemmel i planloven kan gøres betinget af, at en eksisterende mølle uden for området fjernes.

8 3.4 Redegørelse for møllernes påvirkning af omgivelserne I cirkulærets 3, stk. 4, skærpes kravene til indholdet af den redegørelse, som efter planloven skal ledsage forslag til regionplaner og regionplantillæg, svarende til de hensyn cirkulæret skal varetage. Bestemmelsen skal sikre, at offentligheden sammen med planforslaget bliver orienteret om de forhold, amtsrådet har lagt til grund for sin afvejning af de energimæssige hensyn overfor hensynene til landskabsinteresserne, de kulturhistoriske interesser og de omboende. Der stilles ikke et generelt krav om, at der på regionplanniveau skal redegøres for vindmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne, da vurderingen af den visuelle påvirkning bør ske i forbindelse med detailplanlægningen. Men har amtsrådet fundet det hensigtsmæssigt at give regionplanlægningen et højt detaljeringsniveau, bør der også redegøres for den visuelle påvirkning på dette niveau. Er der tale om et VVM-pligtigt vindmølleprojekt, vil der altid skulle redegøres for projektets visuelle påvirkning af omgivelserne på regionplanniveau. 3.5 Mindre afstand end 2,5 km I cirkulærets 3, stk. 5, stilles der særlige krav til redegørelsen for den landskabelige påvirkning, når der fremlægges et planforslag med vindmøller nærmere end 2,5 km fra andre møller. Redegørelsen skal herunder oplyse, hvorfor amtsrådet har vurderet, at den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét vil være ubetænkelig. Det kan fx være tilfældet, når der er tale om eksisterende husstandsmøller eller ældre møller, som ikke kan forventes udskiftet, men påregnes nedtaget inden for en kortere årrække. Eller det kan være tilfældet, hvis bevoksning og topografiske forhold m.v. sammen med de eksisterende og foreslåede møllestørrelser gør, at anlæggene landskabeligt ikke opfattes samtidig. Men mindre afstand kan også komme på tale ved planlægning for mere end én vindmøllegruppe, hvis anlæggene fx placeres i tilknytning til andre, større tekniske anlæg. Kapitel 4 Kommuneplanlægning Bestemmelsen i cirkulærets 4 understreger et hovedprincip i cirkulæret, om at der ikke kan udpeges nye specifikke vindmølleområder i kommuneplanlægningen, med mindre området også er udpeget til vindmøller i regionplanen. Det kan enten være et område, der er en udpeget i regionplanen efter cirkulærets bestemmelser eller en udpegning fra før cirkulæret trådte i kraft, som opfylder kriterierne for en specifik udpegning, jf. cirkulærets 3, stk. 1, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen vil dog kunne gennemføre visse, mindre ændringer af kommuneplanen, selv om det ikke sker inden for et specifikt udpeget vindmølleområde i en regionplan. Det kan ske i følgende tilfælde: Udpegning af et specifikt vindmølleområde, hvor amtsrådet har meddelt dispensation til en lokalplan efter cirkulærets 7, stk. 5.

9 Ændring af retningslinier for vindmøllers placering og størrelse m.v. inden for et område, der i den gældende kommuneplan er udpeget specifikt til vindmøller, hvis det muliggør en bedre udnyttelse af vindenergien i overensstemmelse med de nye cirkulærebestemmelser. Ændring af et område, der i den gældende kommuneplan er udpeget specifikt til vindmøller, hvis regionplanen er ændret efter kommuneplanens gennemførelse, således at der er opstået strid mellem regionplanen og kommuneplanen. Kommuneplanen kan i denne situation ændres, således at der tilvejebringes overensstemmelse mellem kommuneplan og regionplan. Ændring af et område, der i den gældende kommuneplan er udpeget specifikt til vindmøller, hvis området ikke kan udnyttes som forudsat på grund af cirkulærets skærpede bestemmelser. Det er jf. planlovens 11, stk. 2, forudsat, at kommuneplanlægningen ikke må stride mod regionplanlægningen. Det kan få betydning for de ovenfor nævnte eventuelle ændringer af kommuneplanen. Begrebet "regionplanlægning" omfatter såvel den gældende regionplan som amtsrådets eventuelle beslutning om at ændre planen, hvis beslutningen er meddelt efter reglerne i samlebekendtgørelsens 2. En kommuneplan, som ikke er i overensstemmelse med den gældende regionplan skal bringes i overensstemmelse hermed ved førstkommende kommuneplanrevision eller i forbindelse med offentliggørelsen af en strategi for kommuneplanlægningen efter planlovens 23 a, 23 c og 23 e. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse udtage de eventuelle kommunalt udpegede specifikke vindmølleområder, som ikke er optaget i regionplanen. Kapitel 5 Lokalplanlægning 5.1 Grundlag for lokalplanlægningen Bestemmelsen i cirkulærets 5, stk. 1, svarer til bestemmelsen i 4 om grundlaget for kommuneplanlægningen. Bestemmelsen understreger, at det som hovedregel er en forudsætning for lokalplanlægningen, at området er udpeget specifikt til vindmøller i en regionplan. Bestemmelsen giver dog mulighed for, at der også kan gennemføres en lokalplanlægning for vindmøller på baggrund af en specifik udpegning i en kommuneplan, der er vedtaget før cirkulærets ikrafttræden, eller som færdiggøres efter cirkulærets ikrafttræden, jf. 7, stk. 3. Det er imidlertid efter planlovens 13 en forudsætning, at lokalplanlægningen ikke må stride mod regionplanlægningen. Det kan få betydning, hvis fx regionplanlægningen er ændret, således at et specifikt vindmølleområde er taget ud, siden kommuneplanen blev vedtaget. 5.2 Vindmøllers omfang og placering Cirkulæret skærper i 5, stk. 2, planlovens krav til indholdet af lokalplanlægningen. En lokalplan for vindmøller skal således indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde og udseende.

10 Kravet om, at lokalplanen skal angive både den største og den mindste totalhøjde, har to formål. Dels skal det af hensyn til omgivelserne sikre en vis harmoni møllerne imellem i en vindmøllegruppe, dels skal det sikre, at vindenergien i det pågældende område udnyttes bedst muligt. Lokalplanbestemmelserne skal desuden indeholde egentlige krav til møllernes udseende. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at optage bestemmelser om fx, at møllerne skal være ens. Det bør overvejes at give lokalplanen bonusvirkning, således at der ikke skal gennemføres en efterfølgende landzonesagsbehandling af de enkelte vindmøller. Ved ændring af planloven, jf. lov nr. 368 af 2. juni 1999, er der i 15, stk. 4, givet mulighed for, at der kan knyttes betingelser til en bonuslokalplan svarende til de vilkår, der tidligere typisk blev fastsat i en landzonetilladelse. Det kan fx være bestemmelser om, at møllerne skal fjernes, hvis de har været ude af drift i ét år. 5.3 Redegørelse for den visuelle påvirkning Cirkulærets 5, stk. 3 og 4, skal ses i sammenhæng med 3, stk. 4. Bestemmelserne fastsætter, at der skal redegøres for vindmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne i forbindelse med den detaljerede planlægning. Kravet til redegørelsen for den visuelle påvirkning er således knyttet til lokalplanlægningen, med mindre der er tale om et VVM-pligtigt vindmølleprojekt, hvor kravet er knyttet til regionplanlægningen. Det svarer til princippet i planlovens 16, stk. 5. Kapitel 6 Landzonetilladelse 6.1 Hensyn til naboer og landskab m.v. Bestemmelsen i cirkulærets 6, stk. 1, tillægger de "bløde hensyn" en særlig vægt i den afvejning, som landzonemyndigheden skal foretage ved behandlingen af landzonesager om opstilling af vindmøller. Bestemmelsen gælder, uanset om der er gennemført en forudgående planlægning eller ej. Men bestemmelsen har især betydning i de sager, hvor opstilling af vindmøller kan ske uden forudgående planlægning, det vil sige i sager om opstilling af husstandsvindmøller og i de overgangssager, hvor en ansøgning kan færdigbehandles efter reglerne i cirkulærets 7, stk. 4. Bestemmelsen har desuden betydning i sager, hvor en landzoneansøgning behandles på baggrund af en specifik udpegning i en region- eller kommuneplan, selvom det må forudsættes, at der allerede ved udpegningen af området er taget hensyn til de nævnte interesser. Det gælder tilsvarende i de helt særlige sager om fx genopførelse efter hændelig undergang jf. 6, stk. 4. Bestemmelsen vil derimod ikke have samme betydning, når landzonesagen kan behandles på baggrund af en præcis placering, der er fastlagt i en lokalplan uden bonusvirkning. 6.2 Specifikke områder

11 Ved landzonesagsbehandling af vindmølleansøgninger får omboende og de i øvrigt berørte ikke mulighed for at udtale sig, før landzonemyndigheden træffer beslutning. Cirkulærets 6, stk. 2, fastsætter derfor, at en ansøgning om landzonetilladelse normalt kun kan behandles på baggrund af en specifik udpegning i en regionplan eller en kommuneplan eller på grundlag af en lokalplan. Vindmøllecirkulærets 6, stk. 2, er en bindende forskrift for landzonemyndighedens administration af ansøgninger om tilladelse til opstilling af vindmøller. Landzonemyndigheden skal derfor meddele afslag på en ansøgning, hvis betingelserne i 6, stk. 2, ikke er opfyldt, og der ikke foreligger en særlig begrundelse for at meddele en tilladelse uden en forudgående planlægning, jf. cirkulærets 6, stk. 4. Baggrunden for kravet om forudgående planlægning er bl.a., at opstilling af vindmøller medfører en stor påvirkning af omgivelserne. Det er derfor rimeligt at give ikke mindst borgerne i området bedre mulighed for at udtale sig om det hensigtsmæssige i en påtænkt opstilling af vindmøller. Endvidere er der behov for at sikre, at der gennem regionplanlægningen foretages en samlet planlægningsmæssig afvejning af, hvor det er hensigtsmæssigt at opstille vindmøller. Ansøgninger om tilladelse til opstilling af vindmøller, der er i overensstemmelse med en plan, eller som er omfattet af en af undtagelserne fra plankravet, behandles efter planlovens almindelige bestemmelser under hensyn til cirkulærets 6, stk. 1. Ved ansøgninger om landzonetilladelse til opstilling af en vindmølle i et område, der ikke er omfattet af en vindmølleplan, bør amtet vurdere, om landzoneansøgningen ud fra planlægningsmæssige overvejelser giver anledning til at udarbejde og offentliggøre et forslag til et regionplantillæg, der kan muliggøre projektet. Resultatet af denne vurdering bør fremgå af begrundelsen for afgørelsen. 6.3 Husstandsmøller Husstandsmøller er mindre, enkeltstående møller, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land. Begrebet "umiddelbar tilknytning" er tidligere anvendt af Naturklagenævnet 8). Husstandsmøller med en største totalhøjde på 25 m påvirker ikke omgivelserne på samme måde som de egentlige vindmøller. De er derfor undtaget fra nogle af cirkulærets bestemmelser, nemlig krav om opstilling i grupper og krav om afstande i forhold til nabobeboelse, ligesom de, jf. cirkulærets 6, stk. 3, er undtaget fra kravet om, at landzonetilladelse kun kan meddeles på grundlag af en forudgående planlægning. Ansøgning om landzonetilladelse til opstilling af en husstandsmølle skal således behandles på baggrund af en konkret vurdering af de stedlige forhold ud fra de hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage. Men husstandsmøller er ligesom de større vindmøller omfattet af kravet om størst mulig hensyntagen til omgivelserne, jf. cirkulærets 6, stk Havari

12 Der er i cirkulærets 6, stk. 4, indsat en bestemmelse, der giver landzonemyndigheden mulighed for undtagelsesvist at meddele tilladelse, hvis der foreligger en særlig begrundelse for at tillade en vindmølleopstilling, selvom der ikke foreligger en planlægning som forudsat i 6 stk. 2. Bestemmelsen er især tænkt anvendt i de tilfælde, hvor der er tale om en vindmølles hændelige undergang ved fx havari, brand eller lynnedslag, og hvor mølleejeren har en særlig forventning om at kunne få tilladelse til at opstille en ny vindmølle mage til den oprindelige og på det samme sted som denne. Hvis mølleejeren derimod ønsker at opstille den nye vindmølle på et andet sted eller at opstille en større vindmølle, vil der skulle gennemføres en forudgående planlægning, medmindre opstillingen er i overensstemmelse med en gældende plan. Kapitel 7 Overgangsregler og dispensation 7.1 Overgangsregler Der er indsat særlige overgangsregler i cirkulærets 7, stk. 3 og stk. 4. Efter stk. 3 kan forslag til planer, der er offentliggjort før den 1. juli 1999 færdiggøres efter de hidtil gældende regler. Der er derimod ikke tilstrækkeligt, at der fx er indkaldt idéer og forslag, eller at en kommunalbestyrelse har vedtaget, men ikke offentliggjort et forslag før den 1. juli. Efter stk. 4 færdigbehandles landzoneansøgninger, der er indgivet til landzonemyndigheden inden cirkulærets ikrafttræden, uden at der behøver at foreligge en udpegning i en plan som forudsat i cirkulærets 6, stk. 2. Reglerne i 2 om fx mindste afstand til naboer gælder ikke ved behandlingen af disse overgangssager. Derimod gælder bestemmelsen i 6, stk. 1, om at der skal tages størst muligt hensyn til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbruget m.m. Ved vurderingen af, om ansøgningerne er indgivet til landzonemyndigheden inden cirkulærets ikrafttræden, kan der regnes fra modtagelsen i kommunen, da det er normal praksis, at ansøgninger om landzonetilladelser sendes til kommunerne, som derpå videresender dem til landzonemyndigheden med en udtalelse om, hvorvidt det ansøgte kan anbefales. 7.2 Dispensation Efter cirkulærets 7, stk. 5, kan amtsrådet efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse i et vist omfang dispensere fra kravet i 5, stk. 1, om at der kun må lokalplanlægges inden for områder, der er specifikt udpeget i en regionplan eller en kommuneplan. Det muliggør, at projekter, der ud fra de overordnede hensyn til landskab m.v. er ubetænkelige, kan gennemføres uden at skulle afvente en ny regionplanlægning. Bestemmelsen kan også anvendes, når der fx er udarbejdet et forslag til en ny og mere præcis regionplan eller et regionplantillæg. Det er dog bl.a. en forudsætning, at projektet ikke strider mod den gældende regionplan eller regionplanlægningen i øvrigt. Det bemærkes, at der også forudsættes dispensation fra amtsrådet til gennemførelse af vindmøllelokalplaner i byzone, fx i industriområder eller på havnearealer, hvis området ikke er specifikt udpeget til vindmøller i regionplanen eller kommuneplanen.

13 Bestemmelsen kan ikke anvendes efter den endelige vedtagelse af regionplanrevision 2001, eller hvis der tidligere er gennemført et samlet regionplantillæg for opstilling af vindmøller i hele amtet i overensstemmelse med cirkulæret. Miljø- og Energiministeriet, den 7. marts 2001 Svend Auken Officielle noter /Susanne Herfelt 1) Jf. bilag 1 til samlebekendtgørelsen er der VVM-pligt for vindmøller med over 80 m totalhøjde og for grupper af vindmøller med flere end 3 møller. Jf. bekendtgørelsens bilag 2 og bilag 3 kan der være VVM-pligt for vindmølleanlæg under disse grænseværdier, hvis det på grundlag af kriterierne i bilag 3 vurderes, at anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet, fx som følge af kumulation med andre vindmøller eller den miljømæssige sårbarhed i de berørte geografiske områder. 2) I Miljø- og Energiministeriets publikation Opstilling af store vindmøller i det åbne land (1996) gives der en række eksempler på, hvordan de landskabelige hensyn bør varetages ved planlægning for vindmøller. 3) Ved vindmøllers totalhøjde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højst over terræn. Afstanden mellem vindmøller og nabobeboelse måles efter byggelovgivningens regler, det vil sige vandret fra mølletårnets yderste begrænsning til nabobeboelsens nærmeste bygningsdel uden hensyn til terrænforskelle. 4) Det fremgår ikke nærmere af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, hvad der forstås ved udendørs opholdsarealer. Men der er fast praksis for alene at medtage terrasser og lignende bygningsnære arealer. 5) Naturklagenævnets afgørelse af 16. juni 1997 (j.nr. 97/31/ ). 6) Vindmøller med en totalhøjde på 100 meter og derover skal jf. lov om luftfart anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Opførelsen af anlægget må ikke påbegyndes, før der er udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Vindmøller med totalhøjder fra 100 meter indtil 150 meter skal afmærkes, hvis Statens Luftfartsvæsen finder det påkrævet. Vindmøller med totalhøjder på 150 meter og derover skal altid afmærkes. 7) Nedtagning af en vindmølle på under 100 kw berettiger til en erstatningskapacitet på 3 gange den nedtagne effekt i forbindelse med opførelse af en ny vindmølle. Vindmøller med en effekt på kw, der er opstillet maksimalt 2,5 km fra en mølle på under 100 kw, som har opnået skrotningsbevis, berettiger til den dobbelte erstatningskapacitet som den nedtagne effekt. Erstatningskapaciteten afregnes med 60 øre/kwh inden for en ramme på fuldlasttimer. Erstatningskapacitet, som ikke er udnyttet inden 1. januar 2004, bortfalder. 8) Naturklagenævnets afgørelser af henholdsvis 10. april 1995 (j.nr. 31/ ), 31. juli 1995 (j.nr. 31/ ) og 22. november 1995 (j.nr. 31/ )

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Telefax fra Himmerlands Energi- og Miljøkontor Jyllandsgade 17, 9520 Skørping Tlf.: 98 39 29 88 Fax: 98 39 27 88

Telefax fra Himmerlands Energi- og Miljøkontor Jyllandsgade 17, 9520 Skørping Tlf.: 98 39 29 88 Fax: 98 39 27 88 14/07/#9,,ONS 14:05 FAX 98392788 HDDIERLANDS ENERGI OG MI SlOOl Til: JS>^^^O Telefax fra Himmerlands Energi- og Miljøkontor Jyllandsgade 17, 9520 Skørping Tlf.: 98 39 29 88 Fax: 98 39 27 88 Afsendt af:

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Juli 2008 Indhold Indledning 3 Baggrund

Læs mere

Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009

Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Offentliggørelse Vedtagelse Planforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 27. marts 2012. Forslaget blev offentliggjort den 25.april 2012. Planen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009

Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i indholdet i forslaget til kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune VIBORG AMT Miljø og Teknik Viborg Amtsråd December 2006 J.nr. 8-52-6-2-39-05 Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 for Viborg Amt

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

2 vindmølleområder i Thisted Kommune

2 vindmølleområder i Thisted Kommune 2 vindmølleområder i Thisted Kommune -Vindmøller September 2012 Thisted Kallerup Gisselbæk Hurup Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune Temaplan for vindmøller November 2012 Indhold Kolofon Temaplan for vindmøller, Kommuneplantillæg nr.15 til Kommunenplan 2009-21. Hedensted

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

OVERORDNEDE MÅL 10. ENERGIFORSYNING 11. VINDMØLLER 12. TELEANLÆG M.V. 13. AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG III. TEKNISKE ANLÆG OG FORSYNINGER

OVERORDNEDE MÅL 10. ENERGIFORSYNING 11. VINDMØLLER 12. TELEANLÆG M.V. 13. AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG III. TEKNISKE ANLÆG OG FORSYNINGER OVERORDNEDE MÅL 10. ENERGIFORSYNING 11. VINDMØLLER 12. TELEANLÆG M.V. 13. AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG III. TEKNISKE ANLÆG OG FORSYNINGER OVERORDNEDE MÅL Der vil fortsat være behov for at finde nye placeringsmuligheder

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på terræn ved Danfoss, 6430 Nordborg

VVM - screening af solcelleanlæg på terræn ved Danfoss, 6430 Nordborg 11-marts 2013 13/6607 Danfoss Global Service Nordborgvej 81 6430 Nordborg VVM - screening af solcelleanlæg på terræn ved Danfoss, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har 23. januar 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

02-08-2013 13/5126. Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten

02-08-2013 13/5126. Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten 02-08-2013 13/5126 Per Rousing Fjordvejen 172 Bækken 6300 Gråsten Landzonetilladelse til et mindre galleri og brugskunstudsalg på ejendommen matr.nr. 34 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Fjordvejen 172,

Læs mere

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Karsten Bjørn Jensen Helsingevej 31 Kr Helsinge 4281 Gørlev DATO 25. maj 2016 SAGSNR. 326-2016-23893 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Bredeløkke 6 april 2015. Sendt pr. e-mail til plan@stevns.dk og pr. post Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12,

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller Spørgsmål 1: Hvor stort et el-forbrug forventes i 2020 og hvor stor en andel heraf defineres som

Læs mere

29-01-2014 13/10595. Sønderborg Kommune Plan. Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg T 8872 4072 E planafdeling@sonderborg.dk www.sonderborgkommune.

29-01-2014 13/10595. Sønderborg Kommune Plan. Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg T 8872 4072 E planafdeling@sonderborg.dk www.sonderborgkommune. 29-01-2014 13/10595 Landzonetilladelse til at opstille biler i forbindelse med autoværksted på ejendommen matr.nr. 29 Notmarkskov, Notmark, der ligger på adressen Svinget 8, 6440 Augustenborg. Sønderborg

Læs mere

Der vedlægges kopi af annonceskrivelse vedrørende bekendtgørelsen om godkendelsen til orientering.

Der vedlægges kopi af annonceskrivelse vedrørende bekendtgørelsen om godkendelsen til orientering. 21. juli 2008 Adresseliste TEKNIK & MILJØ Rådhusgade 2, 7620 Lemvig T: 9663 1200 T: Direkte 9663 1145 E: teknik@lemvig.dk Brev A J: 01.02.20P16-0006 Vedtagelse af Tillæg nr.24 til kommuneplan 2001 for

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Kirsten Lorenzen Snogbækskov 4 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på tag på ejendommen matr.nr. 59 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbækskov 6, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38 for omddet omkring MagEebyhallen DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for området omkring Maglebyhallen Udarbejdet af Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen, oktober 1993 INDHOLD

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klitvejen 30, Hjardemål, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 21 Gærup, Daler, beliggende Gærupvej 17, 6280 Højer

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 21 Gærup, Daler, beliggende Gærupvej 17, 6280 Højer Susanne og Leif Eskildsen Gærupvej 17 Gærup 6280 Højer Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-231-13 11-02-2014 Landzonetilladelse til at opstille

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

32-2009 Vindmølleplan

32-2009 Vindmølleplan 32-2009 Vindmølleplan Status Plannavn Baggrund og formål Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold Kladde 32-2009 Vindmølleplan I Haderslev Kommune er det besluttet at udarbejde en vindmølleplan

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

21. januar 2013 SHM/HKU

21. januar 2013 SHM/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Bredlundvej 6, 7741 Frøstrup som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Gerringvej 10, 4970 Rødby, som følge af opstilling af vindmøller ved Rødby Fjord i henhold til lokalplan nr. 360-53 for Lolland Kommune

Læs mere

Vindmølleplan. for Ikast-Brande Kommune. Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Vindmølleplan. for Ikast-Brande Kommune. Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Titel Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune Udarbejdet af Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen Vindmølleplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere