DANETV Teknologiverifikation til fremme af energi- og miljøeffektive teknologier. Samarbejdsaftale. under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANETV Teknologiverifikation til fremme af energi- og miljøeffektive teknologier. Samarbejdsaftale. under"

Transkript

1 DANETV Teknologiverifikation til fremme af energi- og miljøeffektive teknologier Samarbejdsaftale under Resultatkontrakt med Forsknings- og Innovationsstyrelsen Januar 2011 Side 1/8

2 Samarbejdsaftale er indgået mellem parterne Part Afdeling og adresse CVR Kontaktperson DHI Agern Alle Mette Tjener Andersson 2970 Hørsholm Teknologisk Institut Kongsvangs Alle Århus C Force Technology Park Alle Brøndby AgroTech Agro Food Park Århus DELTA Venlighedsvej Hørsholm (i det følgende benævnt parter, DHI er bevillingsadministrator) Arne Grønkjær Hansen Trine Erdal Thorkild Qvist Frandsen Ole Jørn Steensen Januar 2011 Side 2/8

3 1 Formål og baggrund 1.1 Formålet med samarbejdet er at gennemføre etablering af et GTS ETV center uden mure inden for rammerne beskrevet i bilag 2, (herefter DANETV ). 1.2 Denne samarbejdsaftale definerer de juridiske rammer for samarbejdet, herunder organisering, projektstyring, samt parternes pligter og rettigheder. Samarbejdsaftalen er enslydende for alle parter. 1.3 DANETV gennemføres med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI), samt med bidrag fra parterne. 1.4 Projektet skal gennemføres inden for rammerne afstukket af bevilgende myndighed, og efter de generelle regler for resultatkontrakter imellem Godkendte Teknologiske Servicevirksomheder (GTS) og FI. Uddrag af underskrevet resultatkontrakt er vedlagt i bilag 1. 2 Projektområde 2.1 Projektet ligger inden for følgende område. Verifikation af miljø- og klimateknologier 2.2 Der er ikke indgået særaftaler om rettighedsfordeling ved aftalens indgåelse. 3 Parternes opgaver 3.1 Hver af parterne forpligter sig til inden for de arbejdsopgaver, der er beskrevet i resultatkontrakten i bilag 2 at levere bidrag til projektet svarende til det beskrevne indenfor der angivne budget og tidsplan. Parterne deltager som uafhængige GTS Institutter og deres deltagelse i projektet, i form af de enkelte delprojekter, er i det følgende benævnt delcentre. 3.2 De medarbejdere, som den enkelte part allokerer til gennemførelse af de enkelte delprojekter under DANETV, er ansat af den pågældende part og underlagt dennes instruktionsbeføjelse, ligesom den pågældende part har ansvaret for disse medarbejdere. 3.3 Parterne er pligtige hver især at afholde de udlæg og foretage de investeringer i testfaciliteter, som tentativt er identificerede i resultatkontrakten, bilag Herudover har parterne ingen økonomiske forpligtelser over for hinanden, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af særlige aftaler. 3.5 Såfremt en part på eget initiativ allokerer medarbejdere eller afholder udgifter til DANETV ud over det i budgettet anførte, er dette de øvrige parter uvedkommende. 3.6 Alle parter skal meddele alle oplysninger, som er nødvendige for at udarbejde rapporter til tilskudsmyndigheden, herunder slutrapport i format anvist af bevillingsadministrator. 3.7 Alle parter skal meddele alle oplysninger, som er nødvendige for at følge hver enkelt parts gennemførelse af arbejdsopgaver og udgifter i form af rullende arbejdsplaner og forbrugsopgørelser i format anvist af bevillingsadministrator hver anden måned. 4 Tidsplan 4.1 Tidsplan i form af milepæle for hvert enkelt år fremgår af bilag 2, resultatkontrakten. Januar 2011 Side 3/8

4 4.2 Hvis der indtræder eller kan forudses forsinkelse hos en part med færdiggørelsen af en eller flere af de enkelte opgaver, som denne skal udføre inden for et delprojekt, er den pågældende part pligtig til uden ugrundet ophold at orientere de øvrige parter herom gennem bevillingsadministrator. Bevillingsadministrator foranlediger, at der på førstkommende styregruppemøde drøftes, hvilke tids- og budgetmæssige konsekvenser forsinkelsen har for gennemførslen af projektet og de involverede parter. 4.3 Parterne kan ikke rejse krav mod hinanden som følge af forsinkelse, med mindre sådan forsinkelse skyldes, at den enkelte Part har forsømt at allokere de aftalte mandskabsressourcer med de aftalte kvalifikationer til DANETV. 5 Rapportering 5.1 Hver part rapporterer projektgennemførelse og forbrug til bevillingsadministrator ved udgangen af hvert finansår og i format fastlagt af bevillingsadministrator. 5.2 Bevillingsadministrator udarbejder en samlet rapport for projektet, som indgår i bevillingsadministrators årsrapport som GTS virksomhed. 5.3 Parterne kan i enslydende form bringe rapporten som en del af deres rapport som GTS virksomhed. 6 Finansiering 6.1 Budgettet for gennemførelsen af arbejdsopgaverne, samt fordelingen parterne imellem og imellem projektets arbejdsopgaver er beskrevet i resultatkontrakten i bilag Bevillingshaver fordeler ratevis hvert kvartal midler i henhold til bevilling, tidsplan, budget, gennemførelse og forbrug. Det er en forudsætning for udbetaling til en part, at den pågældende part følger tidsplanen samt har afrapporteret rettidigt og dækkende, jævnfør 3.7 og 5.1. Første rate udbetales senest 30 dage efter bevillingsadministrator har modtaget tilskuddet fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, for første rate dog forudsat kontooplysninger er meddelt bevillingsadministrator. Efterfølgende rater forudsat at samarbejdsaftalen er underskrevet. 6.3 Hver part gør rede for udgifter beregnet efter den enkelte parts aftale som GTS virksomhed, samt for egenfinansiering heraf som angivet i resultatkontrakten i bilag 2. Andre tilskud til den enkelte part er de øvrige parter uvedkommende. 7 Samarbejdet om DANETV 7.1 DANETV samarbejdet består af en projektleder hos bevillingsadministrator (DHI), en styregruppe, en projektgruppe og en ekspertgruppe/følgegruppe. 7.2 DANETV er et center uden mure, hvorved forstås, at parterne har etableret en netværksorganisation, hvor parterne forpligter sig til at udføre verifikationer under fastlagte kravspecifikationer, og hvor parterne herved opnår ret til at påføre deres ETV verifikationsrapporter og statements mærket DANETV. DANETV er altså et netværkssamarbejde imellem parterne uden fælles fysiske rammer. 8 Styregruppen 8.1 Til sikring af DANETVs koordinering og gennemførelse etableres en styregruppe med 1 medlem fra hver part. Hvert medlem af styregruppen varetager delprojektledelse for det delcenter under DANETV, som er placeret på den pågældende GTS virksomhed. 8.2 Delprojektlederen skal som styregruppemedlem være bemyndiget med de fornødne beslutningskompetencer vedrørende partens bidrag til DANETV s gennemførelse, og delprojektleder er ansvarlig for gennemførelsen af den del af projektet, der er place- Januar 2011 Side 4/8

5 ret på den pågældende GTS virksomhed, herunder også bidrag til det fælles DANETV. 8.3 Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede. Styregruppens beslutninger træffes ved almindelige flertalsbeslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 8.4 Projektleder er formand for styregruppen. 8.5 Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Parterne er imidlertid enige om at tilstræbe, at beslutninger træffes i enighed. Projektleder/formand for styregruppen kan, som bevillingsansvarlig overfor bevillingsgiver, nedlægge veto mod beslutninger, der ikke er i overensstemmelse med bevillingen. 8.6 Såfremt en beslutning vil medføre merudgifter eller reduceret tilskud for en part til gennemførelse af et delprojekt, kan denne nedlægge veto mod beslutningens gennemførelse. Vetoet kan dog ikke bruges, når merudgiften eller reduktion i tilskuddet skyldes manglende opfyldelse af partens forpligtelser i forhold til projektplanen. 8.7 Hvis styregruppen behandler et spørgsmål om en parts misligholdelse, har denne part ikke stemmeret. 8.8 Styregruppen afholder møde ca. hver anden måned, og i øvrigt når det begæres af en af parterne. 8.9 Møderne forberedes af og indkaldes af projektleder, som ligeledes udarbejder og udsender referat af møderne. Parternes projektgruppedeltagere, se 9, indkaldes efter behov til deltagelse i møderne Møderne i styregruppen indkaldes med mindst 4 ugers varsel Mødereferat udsendes senest 2 uger efter hvert møde. Mødereferatet skal anses for godkendt af parterne, såfremt projektleder ikke senest 1 uge efter datoen for referatets udsendelse har modtaget skriftlige indvendinger. 9 Projektleder 9.1 DANETV ledes af projektleder Mette Tjener Anderson ansat hos bevillingsadministrator, DHI. 9.2 Projektleder varetager den officielle kontakt til FI vedrørende DANETV. 10 Delprojektledere 10.1 Hvert medlem af styregruppen er tillige delprojektleder for det delcenter under DANETV, som er placeret på den pågældende GTS virksomhed Delprojektlederne er ansvarlige for gennemførelsen af den del af projektet, der er placeret på den pågældende GTS virksomhed, herunder også bidrag til det fælles DANETV. 11 Projektgruppe 11.1 Hver delprojektleder udpeger deres respektive projektdeltagere til delprojekterne Alle projektdeltagere udgør en samlet projektgruppe for DANETV. 12 Følgegruppe (tidligere Ekspertgruppe) Januar 2011 Side 5/8

6 12.1 Den tidligere etablerede ekspertgruppe omdannes til en følgegruppe, og inkluderer ændring af deltagere, således at gruppen får et mere generelt fokus. Gruppen kan indeholde op til 10 medlemmer, de skal være uafhængige af DANETV, styregruppe og projektgruppe. Følgegruppen etableres ved invitation fra styregruppen efter dens godkendelse af sammensætningen Følgegruppen bistår delcentrene med identifikation af potentielle verifikationskandidater, med baggrund for udvikling af verifikationsmetoder og med kvalitetssikring af delcentrenes arbejde Der udbetales som hovedregel ikke vederlag eller løn til følgegruppen, men omkostninger til mødedeltagelse (rejser og ophold) kan dækkes af delcentrenes budget, ligesom der for specificerede kvalitetssikringsopgaver kan aftales løn eller vederlag efter budget godkendt i styregruppen dækket af det enkelte delcenters budget, efter konkret aftale med delcentret. 13 Faciliteter og udstyr Alt udstyr og alle faciliteter, der indkøbes/opbygges som en del af projektet forbliver den indkøbende/opbyggende parts ejendom, og efter DANETVs afslutning har de øvrige parter ingen brugsret hertil. 14 Samarbejdets løbetid, opsigelse, udtræden og misligholdelse 14.1 Nærværende samarbejdsaftale træder i kraft ved parternes underskrift og varer, indtil DHIs resultatkontrakt for om DANETV udløber En part kan træde ud af projektet uden varsel forudsat at det kan godkendes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen ved skriftlig meddelelse til bevillingsadministrator. Fra dato for meddelt udtræden ophører dækning af alle former for udgifter til gennemførelse af projektet fra bevillingen til det pågældende delcenter Såfremt de øvrige parter lider tab ved en parts udtræden, er de skadelidte parter berettiget til at kræve alle direkte udgifter og direkte tab, erstattet af den udtrædende part. Partenrne hæfter ikke for indirekte tab. Til dækning af dokumenterede erstatningskrav, er bevillingsadministrator berettiget til at gennemføre modregning i den udtrædende parts tilgodehavender. En parts erstatningsbeløb er dog begrænset til vedkommendes andel af det i bilag 2 anførte budget frem til udtrædelsestidspunktet Efter udtræden har Parten ikke ret til kommercielt at anvende mærket DANETV 14.5 Såfremt en part ønsker at udtræde af projektet, uanset årsagen hertil, skal bevillingsadministrator indlede forhandling med tilskudsgiver om projektets færdiggørelse og anvendelse af eventuelt uforbrugt bevilling Gør en af parterne sig skyldig i væsentlig misligholdelse, kan styregruppen kræve, at vedkommende udtræder af projektet, medmindre parten, inden 4 uger efter afgivelse af skriftligt påkrav herom fra styregruppen, berigtiger misligholdelsen. Udtræder en part som følge af væsentlig misligholdelse, eller berigtiges en misligholdelse ikke inden for 4 uger efter afgivelse af skriftligt påkrav herom fra styregruppen, finder de ovenfor i pkt. 14.2, 14.3 og 14.4 anførte retsvirkninger anvendelse. 15 Samarbejdets struktur 15.1 DANETV er en arbejdsbetegnelse for et center uden mure, altså et fælles udviklingssamarbejde. DANETV er således ikke nogen juridisk person Ingen af parterne i projektet kan forpligte de øvrige parter over for tredjemand, ligesom styregruppen eller projektleder ikke kan forpligte parterne over for tredjemand. Januar 2011 Side 6/8

7 15.3 Ingen af parterne hæfter for de øvrige parters forpligtelser over for tredjemand Der etableres ikke nogen form for sameje eller fælles rettigheder og pligter i kraft af denne aftale, med mindre dette udtrykkeligt fremgår af foreliggende aftale. 16 Rettigheder 16.1 Ved Gammel Viden forstås i denne aftale den viden, som hver part medbringer ind i projektet eller udvikler uden for og uafhængigt af Projektet Ved Ny Viden forstås i denne aftale de resultater, som er opnået gennem arbejdet med projektet uanset resultaternes art eller fremtrædelsesform Ny Viden opdeles endvidere i 2 underkategorier hhv. 1) Viden der alene vedrører én parts delprojekt, og 2) Viden der vedrører hele projektet Gammel viden forbliver ejendom for den part, der bringer den ind i projektet Ny viden alene vedrørende én parts delprojekt tilhører den frembringende part og må ikke udnyttes af andre parter. Ny viden vedrørende én part er, med mindre andet aftales, begrænset til delcenterspecifikke metoder og faciliteter, samt delcenterkvalitetshåndbog og -forretningsplan Ny viden vedrørende hele projektet er fælles ejendom for parterne og må udnyttes af alle parter. Ny viden vedrørende hele projektet er for eksempel, men ikke begrænset til, fælles arbejdsmetoder, skabelon for kvalitetshåndbog, rapporter over gennemførte verifikationer, bidrag til hjemmeside, rapporter, markedsføringsmateriale og DANETVcenter forretningsplan Anvendelse af projektets ny viden til artikler, markedsføring eller anden offentliggørelse skal forelægges styregruppen til kommentar og godkendelse. Offentliggørelse af ny viden alene vedrørende én part kan ske af denne part med angivelse af reference til DANETV og de øvrige parter. Offentliggørelse af ny viden alene vedrørende én part kan af en anden part ske, såfremt den frembringende part indgår som medforfatter eller medproducent og efter fælles aftale. 17 Fremtidigt samarbejde Med henblik på videre drift efter projektperiodens udløb, udarbejdes en forretningsplan som grundlag for beslutning om fremtidig fælles drift af DANETV. Hvis en part efter udløb af projektperioden ønsker at videreføre sine aktiviteter under mærket DANETV, skal dette forelægges de øvrige parterne, og den fortsatte brug skal herefter ske efter aftale og i samarbejde med samtlige de parter, der ønsker at gøre brug af DANETV mærket. 18 Ansvarsbegrænsning Anvendelse af ny og gammel viden sker i enhver henseende for egen regning og risiko, og den anvendende part kan ikke på nogen måde gøre krav gældende over for andre parter i den anledning. Den anvendende part er forpligtet til at skadesløsholde de øvrige parter for tredjemands eventuelle krav mod disse i anledning af den anvendende parts brug af ny og gammel viden. 19 Voldgift 19,1 Måtte der opstå tvist mellem parterne, som udspringer af denne samarbejdsaftale, og som ikke kan afgøres i mindelighed, skal en sådan tvist endeligt og med bindende virkning for parterne afgøres ved voldgift efter reglerne for behandling af sager ved den almindelige voldgiftsret i Danmark, Danish Arbitration Aftalen er underlagt dansk ret. Januar 2011 Side 7/8

8 Bilag, som udgør en integreret del af denne aftale: Bilag 1: Uddrag af resultatkontrakt underskrevet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen (dateret 25/ ). Bilag 2: Uddrag fra DHI Resultatkontrakt , kap 3.10 Styrket miljøteknologi igennem verifikation, DANETV, revideret december For bevillingsadministrator: DHI For part: Part:.. Den / 2011 Den / 2011 Navn Jørn Rasmussen Navn Stilling Direktør Rådgivning og udvikling Stilling Januar 2011 Side 8/8

9

10

11 3.10 Styrket miljøteknologi igennem verifikation, DANETV Fællesansøgning om tværgående infrastrukturaktivitet indsendt af DHI på vegne af AgroTech, Delta, DHI, Force Technology og Teknologisk Institut. Aktivitet og bevilling vil blive koordineret og administreret af DHI. Ansøgning om tværgående infrastrukturaktivitet AgroTech, Delta, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut Aktivitetsområde: Styrket miljøteknologi igennem verifikation, DANETV Aktivitetsområde nr. 10 Formål og målgruppe Innovative teknologiske løsninger skal i brug hurtigst muligt, hvis vi skal møde de kommende års miljø- og klimaudfordringer. Der er et akut behov for både teknologiproducenter og brugere, og for samfundet lokalt og globalt: Uafhængig afprøvning af miljøteknologier (Environmental Technology Verification, ETV) er et effektivt middel til at bringe teknologierne hurtigere i brug ved at dokumentere, at de virker under realistiske driftsforhold. Princippet i ETV fremgangsmåden er simpelt: Beslutning om verifikation Definition af verifikationsparametre Aftale med verifikationsenhed Test and verifikation Erfaringerne med ETV i USA, Canada og Europa viser, at særligt teknologier fra små og mellemstore virksomheder (SMV) har nytte af ETV "stemplet", når de innovative løsninger skal ud på markedet. Samtidig er det også disse virksomheder, der har sværest ved at finde finansiering til at gennemføre verifikation. En nyligt gennemført europæisk høring afholdt af EU Kommissionen om ETV underbygger dette og understreger også behovet, særligt hos mindre innovative virksomheder, for at omkostningerne ved ETV er begrænsede. Den seneste skitse til europæisk ETV ordning peger på behovet for støtte fra medlemsstaterne til nationale ETV organer, samt til adgang for små og mellemstore virksomheder til ordningen. Den høje prioritering af adgang til ETV kan illustreres ved, at Dansk Industri og Miljøstyrelsen sammen med DHI i 2008 arrangerede en DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

12 workshop om ETV til fremme af miljøeffektiv teknologi. Videre kan nævnes, at Dansk Industri, Miljøstyrelsen og udvalgte virksomheder har erklæret deres støtte til en nordisk ETV ordning. Foruden til at understøtte ibrugtagning af innovative miljø- og energiteknologier på det hjemlige marked, og dermed til at øge virksomhedernes hjemmemarkedsomsætning, kan et ETV stempel anvendes proaktivt i SMV ernes internationaliseringsproces på såvel de nære eksportmarkeder i Europa, som på mere fjerntliggende (USA/Canada/Japan). Jo mere ETV bliver udbredt og anerkendt som en markedsmekanisme, jo større er nytteværdien for SMV erne i eksportfremstød. Både den ovenfor nævnte Europæiske høring og erfaringerne fra DANETV, se nedenfor, viser, at international anerkendelse ( mutual recognition ) af ETV verifikater er central for at opnå den størst mulige nytteværdi af ETV. Der er altså et klart behov i samfundet for ETV som tilgængelig, internationalt anerkendt og effektiv infrastruktur, ikke mindst hos mindre, innovative virksomheder. Målet med aktiviteten er derfor bred adgang til og anerkendelse af ETV som uafhængig og relevant dokumentation for, at miljø- og energiteknologier virker. Den primære målgruppe er små og mellemstore producenter af innovative miljø- og energiteknologier. Bred adgang til ETV i form af fortsættelse og udbygning af DANETVs aktiviteter har solid støtte fra repræsentanter fra dansk erhvervsliv: Bestyrelsesformand Lars Jørgen Senior konsulent Henrik Dissing, Pedersen, Green Farm Energy Dansk Industri Det er vigtigt for Green Farm Energy, at DANETVs verifikationer af miljøteknologier er en vigtig hjælp til danske verifikation gennemføres af anerkendte og uvildige instanser, og vi er derfor virksomheder i markedsføring af ny yderst tilfredse med etableringen af et teknologi. Støtte til at nedbringe verifikationscenter under DANETV, omkostningerne ved ETV for mindre, med den fornødne ekspertise og innovative virksomheder er særligt samarbejde mellem forskellige GTS vigtig. DI hilser derfor en fortsættelse af institutter og eksperter ved universiteter. aktiviteterne særdeles velkommen. Dette sikrer høj grad af sikkerhed i Salgschef Preben Nissen, AL-2 resultaterne og international Agro A/S anerkendelse af rapporterne. Det sidste For en relativt lille og innovativ er især vigtigt for os, da virksomhed som AL-2 er støtte til at eksportmarkederne er meget nedbringe omkostningerne (ved interesserede i GFEs teknologier for verifikation) af stor betydning. effektivt at tiltrække CO 2 kreditter. Bestyrelsesformand Peter Salgs- og marketingschef Peter Taarnhøj, Biokube A/S Rebsdorf, Simas Filters A/S BioKube har brug for hjælp til Nogle filterløsninger er effektive i kort dokumentation for, at vores renseanlæg tid, andre i lang tid. DANETVs realityverifikationer er derfor yderst rent faktisk virker. BioKube har derfor indledt et samarbejde med DANETV værdifulde for såvel slutbrugervirksomheder som for Simas Filters i som uafhængig instans. BioKube håber meget, at DANETV fortsætter, og støtter bestræbelserne på at nå mere effektive dette helt uden forbehold. løsninger, der overholder kravene uge efter uge, måned efter måned. Foruden teknologiproducenter understøtter ETV teknologikøbere i valg af innovative løsninger ved at øge tilliden til deres validitet, og ETV øger myndighedernes mulighed for at sikre anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi i miljø- og klimaindsatsen også gennem egen innovativ efterspørgsel: DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

13 Understøtte myndigheder Hjælpe købere Støtte innovativ industri Aktivitetsplanens indhold Der foreslås en aktivitet hvor de væsentligste elementer er præ-verifikationsrådgivning for SMV og fremme af verifikation af innovative, danske teknologier fra mindre virksomheder i regi af DANETV, GTS virksomhedernes koordinerede ETV initiativ. Den foreslåede aktivitet omfatter også deltagelse i arbejdet for international anerkendelse af ETV. DANETV er i opbygget som en koordineret ETV struktur, og verifikationer af produktgrupper udført indenfor udvalgte teknologiområder (vand-, luft-, energi- og landbrugsmiljøteknologier) i et samarbejde imellem DHI, Force Technology (FORCE), Teknologisk Institut (TI) og AgroTech, (AT) med støtte fra tillægskontraktmidler fra FI. Med forslaget for resultatkontraktperioden lægges op til, at det nu etablerede DANETV udbygges indenfor miljø- og energiteknologier til vand, luft, energi og landbrug ved, at: grundlaget for ETV ydelsen udbredesved inddragelse af Delta de øvrige institutter hver udbygger deres ETV ydelser til flere produktgrupper der indbygges en SMV rådgivning om ETV (præ-verifikation) små og mellemstore virksomheders brug af ETV fremmes ETV ydelsen vil blive understøttet ved målrettet udvikling af supplerende redskaber og metoder til indarbejdning af driftsrobusthed i realistiske brugsmiljøer og over relevante driftsperioder (Delta). Realistiske robusthedstests indebærer i de nuværende ETV ordninger betydelige omkostninger og tidsforbrug, hvorfor udvikling af mere effektive metoder hertil bliver en væsentlig aktivitet i forbedring af DANETVs ydelse. Den danske ETV ydelse vil yderligere blive understøttet ved udvikling af modeller og metoder for internationalt samarbejde om og anerkendelse af ETV. Med udgangspunkt i de eksisterende teknologiområder under DANETV foreslås følgende ny produktgrupper tentativt inddraget: Vandbehandling og monitering o Ingen (DHI) Luftrensning og monitering o Rensning af afkastluft fra kraftvarmeværker (FORCE) DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

14 Energi o o o Biobrændsler til biler (TI) Nedkølingssystemer soldrevne (TI) Biomasseforgasning (FORCE) Landbrug o Udbringningsteknologier til husdyrgødning (AT) o Metoder til lagring af restprodukter fra landbrugsproduktion (AT) Vandbehandling og monitering (DHI) er det ETV-område, der i dag er bedst forankret i Danmark. Dette skal tilskrives DHIs arbejde i en længere periode indenfor området. Der inddrages derfor ikke nye produktgrupper her, og DHI vil i stedet bidrage til internationalisering af ETV til fordel for alle områder. Rådgivning vil blive rettet imod små og mellemstore virksomheder og omfatte bistand til nyttiggørelse af data fra proof of concept afprøvninger i efterfølgende verifikationer, afgrænsning af ydelseskrav og forventninger i marked og lovgivning i forhold til konkrete anvendelser, samt vurdering af produkterne overfor ydelseskrav og under inddragelse af realistiske driftsforhold. Rådgivningen har således karakter af præ-verifikation med den ønskede katalyserende effekt på udbredelsen. Fremme af små og mellemstore virksomheders brug af ETV vil blive gennemført ved hjælp til udarbejdelse af verifikationsprotokoller og test planer, samt ved reduktion af omkostningerne til de tilknyttede ekspertgruppers bistand og tilsyn med verifikationerne (kvalitetssikring). Virksomhederne vil være forpligtet til at bidrage med egenfinansiering ud fra omkostningerne ved verifikationerne, det kommercielle potentiale ved den verificerede teknologi, virksomhedens økonomiske formåen og samfundsnytten af den ny teknologi. En generisk model for beregning af egenfinansiering udarbejdes og benyttes. Internationalisering og gensidig anerkendelse af ETV fremmes ved udarbejdelse af metoder (roadmaps) for verifikation udført i fælleskab under forskellige nationale/regionale verifikationsordninger (co-verification, joint verification, herunder gennemførelse af verifikation i samarbejde med US ETV og ETV Canada). Der etableres et forslag til model (organisering) og metode for globalt gensidigt anerkendt ETV (mutual recognition). Det internationale arbejde udføres i regi af et projekt under EU s 7. Rammeprogram for Forskning (FP), se nedenfor. Med den bredere fundering i GTS systemet og med de ny produktgrupper inddraget kan ETV ydelsen styrkes markant i GTS. De enkelte GTS virksomheder vil dermed fortsætte arbejdet med at samle og udbygge deres mangeårige engagement i test, afprøvning og demonstration af teknologier - samt den dermed forbundne infrastruktur - til at omfatte verifikation af flere af de produktgrupper, der er centrale på klima og miljøområdet. Dette vil føre til udbud af en bredere palette af verifikationsydelser i DANETV, og dermed i GTS-systemet, der kan bruges til at dokumentere produktkvaliteten eller muliggøre regulering og støtte. Resultatet er en bredere og mere integreret GTS ydelse, rettet imod den kommende EU ETV ordning. DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

15 Det forventes nu, at den Europæiske ETV ordning idriftsættes fra 2012, og den seneste model for denne ordning åbner for en væsentlig rolle for ETV organisationer i medlemsstaterne, f.eks. DANETV. Rettidig positionering af DANETVs ETV ydelse i forhold til EU ETV ordningen, blandt andet ved at forbedre ydelsens bredde og metoder og ved at sikre flere gennemførte verifikationer i DANETV, bliver dermed en vigtig aktivitet for perioden Resultaterne af aktiviteten vil umiddelbart kunne nyttiggøres af både de involverede virksomheder og af teknologikøbere og myndigheder, altså løbende indenfor aktivitetsperioden. Infrastrukturen er allerede operationel hos de oprindelige DANETV medlemmer indenfor dettes produktgrupper, og ydelsen vil indenfor disse fortsat blive tilbudt til større og mere veletablerede teknologiproducenter, som fremover selv skal dække direkte omkostninger ved deres verifikationer. Aktiviteten vil resultere i en integreret infrastruktur, der giver teknologiproducenter adgang til dokumentation for deres produkters kvaliteter og dermed til forbedret salg, samt teknologikøberne adgang til dokumentation for ny teknologiske løsningers virkning, og dermed til en mindre risikobetonet ibrugtagning af ny miljøeffektive teknologier. ETV har sin naturlige rolle i dokumentation af innovative miljøteknologier eller miljøteknologianvendelser, når teknologien er klar til salg som et tidligt produkt. Mens pilot og demonstration i produkters udviklingsfase udbydes både af rådgivende ingeniørfirmaer og under GTS virksomhedernes udviklingsaktiviteter, og mens produktcertificering og typegodkendelser udbydes for produkter med etableret anvendelse f.eks. af Dansk Standard, så er verifikation af tidlige miljøteknologiske produkter i dag ikke en tilgængelig ydelse, udover det i DANETV netop etablerede: Udvikling Pilot & demo Proof of concept Parametre ud fra udviklingsbehov Udføres af udvikler Tidligt produkt Verifikation Dokumentation af effekt Parametre ud fra anvendelse og forventninger Udføres af uafhængig verifikationsenhed Etableret anvendelse Certificering Dokumentation af kravoverholdelse Parametre fra standard, lov eller konvention Udføres af certificeringenhed DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

16 Denne forståelse af ETVs rolle underbygges af erfaringerne fra DANETV i opbygningsperioden , hvor virksomhedernes interesse for ETV var størst for innovative teknologiområder, mens interessen var mindre for teknologiområder med eksisterende godkendelsesordninger eller etableret praksis for dokumentation af produkters ydeevne (for eksempel garantieftersyn efter salg og etablering). Ligeledes var interessen som nævnt størst for små og mellemstore virksomheder. På den baggrund fokuseres i på at fremme verifikationer og rådgive små og mellemstore virksomheder om ETV for innovative produktgrupper (anvendelse og/eller teknologi). For hvert enkelt ny produktgruppe undersøges praksis for dokumentation af teknologiernes ydeevne og nytteværdi af ETV, inden arbejdet startes for den pågældende produktgruppe. Der er altså tale om opbygning og udbygning af en ny, innovations- og afsætningsfremmende, internationalt anerkendt infrastruktur målrettet små og mellemstore virksomheder. Den væsentligste samarbejdsflade for aktiviteten er de fem GTS virksomheder, som hver involveres som følger: DHI FORCE TI AT DELTA Opbygning af støtteredskaber til ETV ydelser X Udbygning af ETV ydelse - X X X - Rådgivning til SMV om ETV X X X X - Verifikationer X X X X - Internationalisering af ETV X Kommunikation og koordinering X Aktivitet og bevilling vil blive koordineret og administreret af DHI. DANETV vil som nu have form af et center uden mure med fælles arbejdsmetoder funderet i ETV principperne som beskrevet i DANETVs kvalitetshåndbog, koordinering i en styregruppe og én fælles indgang til ETV for teknologiproducenter og købere, samt myndigheder via og formidlet internationalt via GTS virksomhederne vil udnytte og udbygge eksisterende samarbejdsrelationer til bl.a. universiteterne ved at tilknytte fagtekniske eksperter indenfor de enkelte teknologiområder i de ekspertgrupper, der er et centralt element i styringen af kvalitet og relevans af verifikationsprocessen. Væsentligste vidensinstitutioner for bidrag med eksperter er Danmarks Tekniske Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet. Aktiviteten forventes ikke at indeholde selvstændige Ph.D. forløb, fordi infrastrukturens kontinuitet skal sikres ved forankring i fastansatte medarbejdere ved GTS virksomhederne, men infrastruktur og metoder vil kunne udnyttes i Ph.D. forløb igangsat som en del af andre aktiviteter under GTS virksomhedernes resultatkontrakter. Det internationale samarbejde om ETV vil blive fortsat, blandt andet igennem DHIs deltagelse i AdvanceETV projektet, se nedenfor, med de væsentligste internationale ETV organisationer som deltagere og med det formål fortløbende at tilpasse DANETVs arbejdsmetoder til den kommende EU ETV ordnings, og for som nævnt ovenfor at sikre gensidig anerkendelse internationalt af DANETVs verifikationer igennem coverifikationer og fælles verifikationer. Arbejdet for at udarbejde internationale metoder for miljøteknologiverifikation fortsættes igennem Nordtest, DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

17 ISO og CEN, blandt andet ved opbygningen af den nordiske ETV ordning under Nordtest: NTETV. Aktiviteten indebærer dermed ikke alene en massiv og løbende videnshjemtagning fra alle væsentlige aktører indenfor ETV internationalt, men også en overførsel af viden fra DANETV til ETV aktørerne med henblik på at sikre optimal inddragelse af DANETV erfaringer i den endelige udformning EU ETV ordningen og de internationale harmoniseringsbestræbelser på ETV området. Koordinering og samspil med andre relaterede aktiviteter Den foreslåede aktivitet vil ske i tæt koordinering med et projekt, AdvanceETV, finansieret som coordination action under EUs 7. Ramme Program for Forskning, hvor DHI sammen med de væsentligste internationale aktører indenfor ETV (EU Kommissionens Generaldirektorater for Miljø og Forskning, Miljøstyrelser og ETV organer fra Storbritannien, USA, Canada, Filippinerne, Japan og Korea) arbejder for internationalisering og gensidig anerkendelse af ETV. Denne koordinering sikrer, at DANETVs arbejdsformer løbende justeres til at være i overensstemmelse med EU's kommende ETV ordning, samt med bedste internationale praksis og accepterede principper for ETV. Der arbejdes i AdvanceETV blandt andet med at gennemføre co- eller fælles verifikationer, som resulterer i verifikater for miljøteknologier med gyldighed i både USA, Canada og Europa. DHI er arbejdsgruppeleder for denne delaktivitet. Aktiviteten er en fortsættelse og udbygning af DANETV samarbejdet imellem 4 GTS virksomheder med yderligere 1 GTS virksomhed. Denne aktivitetsbeskrivelse udgør den samlede, integrerede beskrivelse af hele aktiviteten og indsendes af DHI på alle fem GTS virksomheders vegne. Aktiviteten koordineres med de fem GTS virksomheders resultatkontraktansøgninger i øvrigt og fremstår i hver ansøgning med en del som beskrevet nedenfor under forventet finansiering. Aktiviteten koordineres og administreres af DHI. Verifikationsaktiviteterne koordineres af de enkelte GTS virksomheder med deres respektive aktiviteter indenfor test, afprøvning og demonstration af miljø- og energiteknologier. Den gennemførte opbygning og den foreslåede udbygning af teknologiområderne udspringer af GTS virksomhedernes igangværende aktiviteter, ligesom den fortsatte udbygning vil reflektere de behov herfor, der løbende identificeres. Opbygningen af den danske ETV infrastruktur i DANETV foregår i tæt samarbejde med de internationale aktører på området, som beskrevet ovenfor, men også f.eks. indenfor Nordtest i samarbejde med svenske, norske og finske aktører. Desuden søges aktiviteterne i DANETV koordineret med Miljøstyrelsens ETV-initiativ for verifikation af miljøeffektive landbrugsteknologier. Formidlings- og spredningseffekt: Der vil igennem rådgivning (præ-verifikation) først og fremmest blive opbygget ny viden hos de små og mellemstore virksomheder om deres ny produkters potentiale i form af kvantitativ og uafhængig dokumentation, der kan bruges i markedsføring globalt. Hos GTS virksomhederne vil viden om ydelseskrav og områder for miljø- og energiteknologier nationalt og internationalt blive udvidet. Der vil blive gennemført verifikation af mindst 15 innovative miljøteknologiske produkter baseret på verifikationsprotokoller og testplaner, uafhængige tests, rapportering og offentliggørelse af verifikater, herunder DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

18 på DANETVs hjemmeside dansk internationalt som er linket til de internationale ETV ordningers hjemmesider. Der vil blive givet rådgivning vedrørende verifikation (præ-verifikation) til mindst 72 små og mellemstore virksomheder, og den generelle viden indhentet igennem rådgivningen vil blive delt med andre teknologi virksomheder og de involverede GTS virksomheder igennem DANETVs hjemmeside, Formidling af verifikater til det internationale teknologimarked vil ske via DANETVs internationale hjemmeside, samt igennem allerede aftalt linkning heraf til internationale ETV hjemmesider. Erfaringerne fra DANETVs verifkationer og infrastruktur opbygning vil løbende blive videregivet til det internationale ETV samfund som defineret ovenfor, samt til ETV standardiseringsaktiviteter under ISO og/eller CEN som en del af AdvanceETV projektet. Formidlingen af DANETV viden og resultater fra vort nationale niveau videre igennem det regionale, nordiske samarbejde til EU og til det internationale samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologier igennem ETV er en central aktivitet for DANETV: Vand, energi, luft, landbrugsmiljø The Danish stronghold A Nordic lead One European market Verified once, verified everywhere Resultaterne af verifikationerne vil blive formidlet igennem teknologiproducenternes markedsføringsmateriale, eventuelt igennem tekniske og formidlende artikler. DANETVs formidlingsaktiviteter med teknologispecifikke formidlingsmøder med teknologiproducenter, teknologikøbere og myndigheder vil blive fortsat. ETV som innovationsfremme og ETV cases præsenteres i artikler i fagtidsskrifter. Endelig vil DANETV interessentsamarbejde med universiteter, myndigheder og virksomheder indenfor den tilknyttede ekspertgruppe blive fortsat ved gennemførelse af årlige workshops. DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

19 Funktion Navn GTS Kompetencer DANETV koordinator Mette Tjener Andersson DHI Projektledelse, organisering af ETV i Danmark og internationalt, certificering, kvalitetsstyring og standardisering. Centrale kompetencer involveret i FoUprojektet Delcenterleder Delcenterleder Delcenterleder Delcenterleder Støtteprojektleder Hans Enggrob DHI Thorkild Q. Frandsen Annemette Geertinger AT FORCE Projektleder og styregruppemedlem i DANETV, innovationsledelse generelt Projektleder og styregruppemedlem i DANETV Projektleder og styregruppemedlem i DANETV, international standardisering Lars Jøker TI Projektleder og styregruppemedlem i DANETV Anders Bonde DELTA Projektleder og styregruppemedlem Kentved i udbygget DANETV, klimatisk og mekanisk test, pålidelighedstest Milepæle år 2010 Udbygning af ETV ydelserne med 6 ny produktgrupper fordelt på 3 af de 5 deltagende GTS virksomheder 5 verifikationer 1 verifikation udført i internationalt samarbejde 25 SMV rådgivet om ETV Katalog over metoder til test for driftsrobusthed i ETV regi Udbygning af DANETV organisering Udbygning af web kommunikationsplatform med videregivelse af generel information fra SMV rådgivning om ETV Deling af protokoller, planer, rapporter og verifikater for gennemførte verifikationer på web kommunikationsplatform Gennemførelse af 1 workshop for ekspertgruppens ETV interessenter på tværs af teknologiområder Milepæle år 2011 Yderligere 5 verifikationer Yderligere 25 SMV rådgivet om ETV Roadmap for internationalt samarbejde om ETV udarbejdet Redskab til driftsrobusthedstest udviklet ETV formidling til danske virksomheder ved 2 teknologispecifikke formidlingsmøder Deling af protokoller, planer, rapporter og verifikater for gennemførte verifikationer på web kommunikationsplatform Præsentation af ETV i 1 teknisk artikel per verifikationsdelcenter Gennemførelse af 1 workshop for ekspertgruppens ETV interessenter på tværs af teknologiområder Milepæle år 2012 Yderligere 5 verifikationer Yderligere 22 SMV rådgivet om ETV Driftsrobusthedstest indarbejdet i delcentrene Modeller og metoder for internationalt samarbejde om og gensidig anerkendelse af teknologiverifikation udarbejdet Fremlæggelse af ETV cases i 1 teknisk artikel per verifikationsdelcenter Deling af protokoller, planer, rapporter og verifikater for gennemførte verifikationer på web kommunikationsplatformetv markedsføring og formidling internationalt ved deltagelse i og præsentation på 2 internationale ETV møder Gennemførelse af 1 workshop for ekspertgruppens ETV interessenter på tværs af teknologiområder DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

20 Ansøgning er indgivet af DHI som beskrevet nedenfor for den samlede aktivitet med opdeling efter deltagende GTS virksomheder, men aktiviteten indgår i beskrivelserne af de deltagende institutters aktiviteter i resultatkontraktperioden Forventet finansiering, mill. DKK, Resultatkontraktmidler - heraf resultatkontraktmidler anvendt til medfinansiering af FoU-aktiviteter Anden medfinansiering, herunder virksomhedsbidrag Egenfinansiering I alt AT DELTA DHI FORCE TI I alt , Anslået timeforbrug Opdelingen af finansieringen per år er som angivet nedenfor. Forventet finansiering, mill. DKK, I alt Resultatkontraktmidler heraf resultatkontraktmidler anvendt til medfinansiering af FoU-aktiviteter Anden medfinansiering Egenfinansiering I alt Anslået timeforbrug DHI Resultatkontrakt OMJ/JAR/WWT 11. september 2009 revideret december af 138 DHI

4.2 Aktivitetsområde 10: Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV

4.2 Aktivitetsområde 10: Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV 4.2 Aktivitetsområde 10: Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV Ansøgning om tværgående infrastrukturaktivitet AgroTech, Delta, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut Aktivitetsområde:

Læs mere

Styregruppemøde nummer 16 Mandag den 21. marts 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: AgroTech, Agro Food Park 15 (tidligere Udkærsvej 15), 8200 Århus N.

Styregruppemøde nummer 16 Mandag den 21. marts 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: AgroTech, Agro Food Park 15 (tidligere Udkærsvej 15), 8200 Århus N. REFERAT Styregruppemøde nummer 16 Mandag den 21. marts 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: AgroTech, Agro Food Park 15 (tidligere Udkærsvej 15), 8200 Århus N. Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere

Læs mere

Hvad og hvem er DANETV?

Hvad og hvem er DANETV? Hvad og hvem er DANETV? Dansk Center for Klima- og Miljøteknologi verifikation - DANETV Et samarbejde mellem 5 GTS (Godkendte Teknologiske Service Institutter) DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology,

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 14,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 14, REFERAT Styregruppemøde nummer 15 Mandag den 31. januar 2011, 10.00 14.30 Sted: DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm. Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere Trine Erdal (TRE), FORCE

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 11, herunder gennemgang af aftalte aktiviteter. Opdatering af dagsorden for dette møde

REFERAT. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 11, herunder gennemgang af aftalte aktiviteter. Opdatering af dagsorden for dette møde REFERAT Styregruppemøde nummer 12 DANETV Torsdag 24. juni 2010, 12.00 16.30 FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Deltagere Arne Grønkjær Hansen (AGH),

Læs mere

Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer

Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer Aktivitetsplan (navn): FORSK 2020 referencer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet DANETV baner vejen for danske miljøteknologier globalt Aktivitetsplan

Læs mere

Projektgruppemøde nummer 1 ETV Danmark Torsdag d. 26. juni, 12.30-16.00 (frokost klokken 12.00-12.30), DHI, Hørsholm

Projektgruppemøde nummer 1 ETV Danmark Torsdag d. 26. juni, 12.30-16.00 (frokost klokken 12.00-12.30), DHI, Hørsholm Projektgruppemøde nummer 1 ETV Danmark Torsdag d. 26. juni, 12.30-16.00 (frokost klokken 12.00-12.30),, Hørsholm Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Tilstede Lars Byrdal Kjær AgroTech LBK Tilstede

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Styregruppemøde nummer 2 ETV Danmark Tirsdag d. 4. november, 12.00-16.00, Force, Park Allé 345, 2605 Brøndby FORCE byder på frokost 12.00-12.

Styregruppemøde nummer 2 ETV Danmark Tirsdag d. 4. november, 12.00-16.00, Force, Park Allé 345, 2605 Brøndby FORCE byder på frokost 12.00-12. Styregruppemøde nummer 2 ETV Danmark Tirsdag d. 4. november, 12.00-16.00, Force, Park Allé 345, 2605 Brøndby FORCE byder på frokost 12.00-12.30 Navn Firma Initialer Status Bjørn Malmgren-Hansen TI LJ Til

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Forretningsplan

Forretningsplan ETV - Environmental Technology Verifikation Forretningsplan 10-12 Initialer: MKO Afdeling: 2 Dato: 18. december 09 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Resume...2 3. Mission / Mål...2 4.

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16, REFERAT Styregruppemøde nummer 17 Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby. Referent: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere Arne Grønkjær Hansen

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Beskrivelse af opgaven. Der ønskes et bud på opgaven som projektadministrator og

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring Side 1 af 9 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ -

Læs mere

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 17,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 17, REFERAT Styregruppemøde nummer 18 Torsdag den 25. august 2011, kl. 10.00 14.00 Sted: Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C. Lokale 509 ÅR. Bygning 1. Udarbejdet af: Mette T. Andersson,

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 December 2004 Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 Indhold Projektet Kvægproduktion 2010... 1 Aktiviteter og Budget 2005... 7 Delprojekt 1: Rådgivning med Fremdrift... 9 Delprojekt 2: Driftsledelse og

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret sandwiches for deltagere i generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret sandwiches for deltagere i generalforsamlingen. Til medlemmerne af Danish Water Forum (udsendt den 11. marts 2016) Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen afholdes den 27. april 2016 kl. 10.00 hos Vandcenter

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU ETV ordning

Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU ETV ordning Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU ETV ordning Markedsmodning af Cleantech-løsninger, 30. Oktober 2012 Trine Erdal (FORCE) Mette Tjener Andersson (DHI) Environmental Technology Verification

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

Lidt om AgroTech og om fremtiden

Lidt om AgroTech og om fremtiden Lidt om AgroTech og om fremtiden René Damkjer Den korte disposition så I ved, hvad der kommer Hvad er AgroTech? Lidt om de globale udfordringer og potentielle løsninger Eksempler Afrunding Præsentation

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

AFTALE VEDRØRENDE BRIDGEWALKING PÅ LILLEBÆLTSBROEN AF 1935

AFTALE VEDRØRENDE BRIDGEWALKING PÅ LILLEBÆLTSBROEN AF 1935 AFTALE VEDRØRENDE BRIDGEWALKING PÅ LILLEBÆLTSBROEN AF 1935 1 Parter 1.1 Nærværende aftale er indgået mellem undertegnede Banedanmark CVR 18 63 22 76 Amerika Plads 15 København Ø (herefter benævnt Banedanmark)

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale Bilag 7 til Investeringsaftale Tiltrædelsesaftale Investeringsaftale og Samarbejdsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 5 Mellem [navn] Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt [navn]

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006

MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006 MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006 Politisk behandling Udvalg Mødedato Punkt Lukket Økonomiudvalget 15-05-2006 8 Beslutning om indgåelse af kontrakt med Europa-Kommissionen vedr. projektet

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 19,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 19, REFERAT Styregruppemøde nummer 20 Torsdag den 5. januar 2012, kl. 10.00 14.30 Sted: DELTA Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson (MTA), DHI Indkaldte Arne Grønkjær Hansen (AGH), TI Marianne Kyed Ørbæk (MKO),

Læs mere