Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet"

Transkript

1 Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om indholdet af udkast til ændrede anmeldelsesbekendtgørelser på el- og naturgasområdet. Hvis tilsynet tilslutter sig indholdet af bekendtgørelserne, vil disse kunne sendes i høring. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder, virksomheder med forsyningspligtsbevilling samt Energinet.dk skal til Energitilsynet anmelde en række nærmere opregnede forhold vedrørende priser, betingelser og vilkår for deres ydelser. 3. Det samme gælder på naturgasområdet for transmissions-, distributions-, LNG- og de forsyningspligtige selskaber. 4. På begge områder skal anmeldelserne, der som udgangspunkt er offentligt tilgængelige, tjene til at sikre et effektivt tilsyn med el- og naturgasselskaberne. I den forbindelse er det vigtigt, at der er fastsat bestemmelser for virksomhedernes anmeldelse. 5. En række el- og naturgasselskaber har i 2013 efter udbud fået tildelt forsyningspligtbevilling. Disse skal nu anmelde forsyningspligtpriser efter en ny procedure, som er fastsat af Energitilsynet. Den gældende anmeldelsesbekendtgørelser finder ikke anvendelse for disse nye forsyningspligtselskaber og skal derfor ændres på dette punkt. Endvidere skal der foretages mindre justeringer omkring -henvisninger som følge af ændret og ny lovgivning. 6. Anmeldelserne på el- og naturgasområdet er et vigtigt bidrag til Energitilsynets mulighed for at føre tilsyn og kontrol med priser og betingelser, og derfor forelægges udkastene til reviderede anmeldelsesbekendtgørelser for Energitilsynet, førend de sendes i høring hos berørte interessenter.

2 2/18 7. I notatet nedenfor orienteres Energitilsynet om de foreløbige overvejelser sekretariatet har gjort sig omkring revidering af disse bekendtgørelser samt det forventede tidsforløb for processen. Indstilling 8. Sekretariatet foreslår, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering at følgende sendes i høring: - det udarbejdede udkast til bekendtgørelse - i medfør af elforsyningslovens 71 a, stk. 3, 72, stk. 7, 76, stk. 5, 85 c og 88 - om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer. - det udarbejdede udkast til bekendtgørelse - i medfør af naturgasforsyningslovens 37 b, stk. 4, 40, stk. 3, 47 b og 50 - om regler for anmeldelse af priser og betingelser for transport, levering og oplagring af naturgas samt betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer.

3 3/18 Sagsfremstilling Baggrund 9. Energitilsynet udarbejder bekendtgørelser om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet 1 samt for levering af naturgas Anmeldelsesbekendtgørelsen på elområdet blev senest ændret i august Ændringerne var af rent administrativ karakter og vedrørte hovedsageligt referencer til andet lovgrundlag, der siden den oprindelige anmeldelsesbekendtgørelse var blevet ændret. 11. Anmeldelsesbekendtgørelsen på naturgasområdet blev senest ændret pr. 1. januar Der er i 2013 sket en omlægning, således at forsyningspligtbevillinger på både el- og naturgasområdet tildeles efter udbud. De nuværende anmeldelsesbekendtgørelser finder ikke anvendelse for de selskaber, der har fået tildelt forsyningspligtbevilling efter udbud, og skal derfor ændres. Disse selskaber skal anmelde forsyningspligtpriser til Energitilsynet efter en ny procedure, som er fastsat af Sekretariatet for Energitilsynet. 13. Selskaberne er allerede bekendt med den nye procedure for anmeldelse af forsyningspligtpriserne, da Sekretariatet for Energitilsynet ved skrivelse af 1. maj 2013 gjorde selskaberne opmærksom på, hvorledes de skulle foretage anmeldelse af forsyningspligtpriserne efter udbuddet. Denne ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen er derfor en kodificering af den proces som allerede har været udmeldt selskaberne. 14. I januar 2013 blev der udbudt 24 forsyningspligtbevillinger på elområdet samt de 3 eksisterende forsyningspligtbevillinger på naturgasområdet. Efter udbudsrunden blev bevillingerne fordelt i marts På naturgasområdet er der efter udbudsrunden ikke længere selskaber med forsyningspligtbevillinger tildelt efter det gamle regelsæt. På elområdet er der stadig en række selskaber, som er indehavere af forsyningspligtbevillinger efter det gamle regelsæt. Fremover vil bevillingerne på elområdet blive udbudt i takt med, at de eksisterende bevillinger udløber. Ved udbuddet er der ikke æn- 1 Bekendtgørelse nr. 930 af 17. august 2011om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer. 2 Bekendtgørelse nr af 29. oktober 2007 om regler for anmeldelse af priser og betingelser for transport, levering og oplagring af naturgas samt betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer.

4 4/18 dret i antallet af bevillinger og bevillingernes geografiske område. Efter 1. januar 2013 udstedes forsyningspligtbevillinger kun efter udbud. 15. Endelig er der i anmeldelsesbekendtgørelsen for naturgasselskaberne foretaget en række præciseringer vedrørende Energinet.dk s anmeldelse af metoder med henblik på Energitilsynets godkendelse. Elområdet efter udbuddet i januar Efter udbuddet på elområdet er der i dag 2 prisreguleringer af de forsyningspligtige selskaber. 17. Af de i dag eksisterende forsyningspligtbevillinger på elområdet er der 2 bevillinger, der udløber i april 2014, 26 bevillinger, der udløber i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. oktober 2015 samt 9 bevillinger, der udløber løbende frem til foråret Efter udbud 18. De virksomheder, der nu efter udbud har opnået forsyningspligtbevilling, prisreguleres efter bestemmelserne i elforsyningslovens 71 a, stk. 1 og 2. Den nuværende anmeldelsesbekendtgørelse finder ikke anvendelse på disse selskaber og skal derfor ændres. 19. I medfør af elforsyningslovens 71 a, stk. 3, der trådte i kraft 1. januar 2013, skal elhandelsvirksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed ved udbud offentliggøre og anmelde deres forsyningspligtpriser efter regler fastsat af Energitilsynet. 20. Efter udbuddet informerede sekretariatet de selskaber, der fik bevilling, om at forsyningspligtpriserne skal anmeldes efter en ny procedure. Priserne anmeldes kvartalsvis. 21. Sekretariatet for Energitilsynet vurderede og meldte ud, at en rimelig anmeldelsesfrist for priser for disse selskaber er 5 hverdage før et kvartal. 22. Denne ændring er nu indarbejdet i 4, stk. 1, i det som bilagssiderne 1-4 vedlagte udkast til ændret anmeldelsesbekendtgørelse på elområdet. 23. Elanmeldelsen for disse nye forsyningspligtselskaber skal indeholde den samlede rene elpris for ikke-timemålte kunder samt spotpristillæg for timemålte kunder, jf. elforsyningslovens 71 a, stk. 1. Maksimalprisen for ikke-timemålte kunder er givet ved grundlast tillagt det ved udbuddet fastsatte tillæg. 24. Der skal ske prisanmeldelse for hvert bevillingsområde. Et elhandelsvirksomhed, der ved udbud har opnået flere bevillinger, kan indsende en

5 5/18 samlet anmeldelse, hvor priserne for de enkelte bevillingsområder er angivet. 25. Sekretariatet for Energitilsynet påser, at prisen for det nye forsyningspligtprodukt i et bevillingsområde, hvor der har fundet udbud sted, ikke overstiger det ved udbuddet fastsatte tillæg samt en af Energitilsynet kvartalsvis beregnet grundlastpris. Priser på tilbagefaldsprodukter 26. De oprindelige 26 bevillingshavere, hvis forsyningspligtbevilling nu har været i udbud, skal efter elforsyningslovens 34 a, stk. 3-5, tilbyde et tilbagefaldsprodukt til de forsyningspligtkunder, der ikke aktivt vælger et nyt elprodukt efter udbuddet. Tilbagefaldsproduktet kan også aktivt vælges af andre kunder inden for det pågældende forsyningspligtområde. 27. Energitilsynet er efter elforsyningslovens 34 a, stk. 5, pålagt at føre tilsyn med priserne for tilbagefaldsprodukterne. Formålet med tilsynet er at sikre, at prisen for tilbagefaldsproduktet ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, og at leveringsvilkårene svarer til leveringsvilkårene for det hidtidige forsyningspligtprodukt. Formålet med dette tilsyn er at sikre, at passive forbrugere ikke betaler en højere pris for et tilbagefaldsprodukt end den pris, som de ellers ville have betalt for et forsyningspligtprodukt, hvis der ikke havde fundet udbud sted. 28. Energitilsynet fik i mødet den 17. december 2013 forelagt en model for udmøntningen af tilsynet med tilbagefaldsproduktet for såvel ikketimeaflæste som timeaflæste forbrugere. Energitilsynet gav i mødet sin tilslutning til modellen. 29. Sekretariatet vurderer, at tilsynet med priserne på tilbagefaldsprodukterne ikke berører indholdet af anmeldelsesbekendtgørelsen på elområdet, idet tilsynet med priserne bl.a. vedrører en metode til beregning af priser baseret på udtræk fra Elpristavlen. Uden udbud 30. Den anden prisregulering er for de forsyningspligtvirksomheder, der har opnået bevilling uden udbud. Disse virksomheder reguleres fortsat efter bestemmelserne i elforsyningslovens 72, stk. 1 og 2, og anmelder nu deres priser i henhold til bestemmelserne i 4, stk. 2, i den reviderede anmeldelsesbekendtgørelse. Bestemmelsen i 4, stk. 2, er en uændret videreførelse af 4, stk. 1, i den gældende anmeldelsesbekendtgørelse, idet regulering af og anmeldelsesforpligtelserne for forsyningspligtselskaber med bevilling uden udbud er uændrede.

6 6/ Prisen på forsyningspligtproduktet uden udbud fastsættes således fortsat kvartalsvist ud fra fastsatte omkostninger og en bruttofortjeneste i det aktuelle kvartal, jf. elforsyningslovens 72, stk. 1 og Energitilsynet kontrollerer og fastsætter prisen, og hvis prisen overstiger de tilladte grænser i lovens 72, kan tilsynet give pålæg om omgående ændring af priserne. Frister for anmeldelse efter indtægtsrammebekendtgørelsen på elområdet 33. På elområdet har der yderligere vist sig behov for at præcisere, at netselskaber i forbindelse med anmeldelse af årsrapport tillige skal indsende redegørelse for en række forhold efter indtægtsrammebekendtgørelsen 29 (bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning). 34. Konkret præciseres det nu i anmeldelsesbekendtgørelsen 3, stk. 2, at den enkelte virksomhed ved regnskabsaflæggelsen skal redegøre for de forhold, der er opregnet i 29, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 35. Baggrunden herfor er, at netvirksomhederne hvert år udover årsrapporten - skal afgive en redegørelse for flere forhold, som har betydning for afviklingen af årets differencer. Disse skal være afviklet senest året efter regnskabsaflæggelsen, jf. 29, stk. 3, og særligt for differencer i forbrugernes favør gælder, at disse først skal godkendes af Energitilsynet, jf. 29, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Da årsrapporten og redegørelsen ifølge indtægtsrammebekendtgørelsen skal fremsendes til Energitilsynet samlet senest den 31. maj, er det fundet hensigtsmæssigt i forslagets 3, stk. 2, at præcisere, at årsrapporten skal ledsages af denne redegørelse. Naturgasområdet efter udbuddet i januar Anmeldelsesbekendtgørelsen på naturgasområdet blev senest ændret i pr. 1. januar Som følge af lov nr om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (udstedelse af forsyningspligtbevillinger) af den 21. december 2012, er der blevet skabt et nyt grundlag for udstedelse af bevillinger til forsyningspligtig virksomhed baseret på udbud. De tre eksisterende forsyningspligtbevillinger på naturgasområdet er nu efter udbud blevet tildelt et af de tidligere forsyningspligtige selskaber. Dette selskab skal nu anmelde forsyningspligtpriser til Energitilsynet efter en ny procedure, som er fastsat af sekretariatet for Energitilsynet. 38. Prisfastsættelsen for forsyningspligtproduktet uden udbud er derfor i dag ikke aktuelt. Derfor kan bestemmelserne i den gældende anmeldelses-

7 7/18 bekendtgørelse 5, stk. 1 og 2, der vedrører anmeldelse af disse priser, umiddelbart slettes. 39. Efter udbuddet er der tale om en helt ny prisfastsættelse på forsyningspligtsproduktet og et nyt tilsyn med priserne på produktet. 40. I medfør af naturgasforsyningslovens 37 b, stk. 4, der trådte i kraft 1. januar 2013, skal naturgasleverandører, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed ved udbud, offentliggøre og anmelde deres forsyningspligtpriser efter regler fastsat af Energitilsynet. Det er med hjemmel i denne bestemmelse, at anmeldelsesbekendtgørelsen nu ændres. Priserne skal fastsættes i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens 37 b, stk Sekretariatet har vurderet, at der skal ske anmeldelse senest samtidig med, at priserne træder i kraft, hvilket er indarbejdet i en ny bestemmelse i 5, stk. 1, i en revideret anmeldelsesbekendtgørelse. Den reviderede bekendtgørelse er vedlagt som bilagssiderne Den reviderede anmeldelsesbekendtgørelse afspejler nu også, at prisreguleringen efter udbuddet er fremadrettet, hvor den tidligere var bagudrettet. 43. Efter udbuddet og lovændringerne fører Energitilsynet tilsyn med priserne på 2 typer produkter på naturgasmarkedet, nemlig forsyningspligtproduktet og tilbagefaldsproduktet, som de kunder, der ikke har skiftet leverandør efter udbuddet modtager fra den hidtidige gasleverandør. 44. For så vidt angår forsyningspligtproduktet holder Energitilsynet øje med, at prisen herpå ikke overstiger det beløb, som udbuddet blev vundet på. 45. For så vidt angår tilbagefaldsproduktet holder Energitilsynet øje med, at prisen på dette produkt ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, jf. naturgasforsyningslovens 27, stk. 4 og 5. Det vil sige den pris, som forsyningspligtproduktet ville have haft, hvis der ikke havde været et udbud. 46. Sekretariatets tilsyn med priserne på tilbagefaldsproduktet tager udgangspunkt i priserne for forsyningspligtprodukterne i april Udviklingen i selskabernes priser på tilbagefaldsprodukterne sammenlignes herefter med udviklingen i udvalgte gasprisindeks. I vurderingen af om de enkelte selskaber har sat en rimelig pris, ses på forskellen mellem udviklingen i prisindekset og priserne på tilbagefaldsproduktet. Tilsynet foretages månedligt. Energitilsynet fik i mødet den 17. december 2013 forelagt et notat om metoderne for tilsynet med priserne og leveringsvilkårene på tilbagefaldsproduktet. Energitilsynet tilsluttede sig i mødet metoderne for tilsynet.

8 8/ Sekretariatet vurderer, at tilsynet med priserne på tilbagefaldsproduktet ikke berører indholdet af anmeldelsesbekendtgørelsen på naturgasområdet, idet tilsynet tager udgangspunkt priserne i april 2013 samt udviklingen i gasprisindeks.

9 9/18 LOVGRUNDLAG 48. Nedenfor gengives for det første de relevante bestemmelser fra elog naturgasforsyningsloven samt uddrag af de almindelige til lovforslaget (L 176). Herefter følger en gengivelse af de gældende anmeldelsesbekendtgørelser på el- og naturgasområdet, hvori der skal foretages ændringer. Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning: 71 a. For elhandelsvirksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed ved udbud efter 34 a, fastsættes prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed til ikketimemålte erhvervsdrivende forbrugere og ikkeerhvervsdrivende forbrugere kvartalsvis. Prisen sammensættes af det ved udbuddet tilbudte tillæg, som dækker balancerings- og administrationsbidrag samt profilomkostninger, og en af Energitilsynet kvartalsvis beregnet grundlastpris. Grundlastprisen er prisen på de relevante prissikringskontrakter for det pågældende kvartal. Energitilsynet udmelder grundlastprisen senest 7 hverdage inden kvartalsskiftet. Stk. 2. For elhandelsvirksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig ved udbud efter 34 a, fastsættes prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed til timemålte erhvervsdrivende forbrugere, hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden elleverandør er ophørt, til en pris, der svarer til timeprisen på elspot i det prisområde, hvor forbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt det udbuddet tilbudte tillæg, som dækker balancerings- og administrationsbidrag. Stk. 3. Priser, der er fastsat i henhold til stk. 1 og 2, offentliggøres af virksomheden og anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af Energitilsynet. 72. For virksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed uden udbud efter 34 a, gælder, at prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed til ikketimemålte erhvervsdrivende forbrugere og ikkeerhvervsdrivende forbrugere udmeldes kvartalsvis senest 10 hverdage før et kvartalsskifte af den forsyningspligtige virksomhed. Prisen skal modsvare markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. Stk. 2. For virksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed uden udbud efter 34 a, gælder, at prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed til timemålte erhvervsdrivende forbrugere, hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden elleverandør er ophørt, fastsættes til en pris, der svarer til timeprisen på elspot i det prisområde, hvor forbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt et balancerings- og administrationsbidrag Stk. 7. De i stk. 1 nævnte priser anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat Energitilsynet.

10 10/ De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Energitilsynet anmelde 2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelse, Stk. 2. Virksomheder med forsyningspligt skal, for så vidt angår deres forsyningspligtydelser, til Energitilsynet anmelde salgspriser, gebyrer, og vilkår samt grundlaget herfor. Stk. 5. Energitilsynet kan fastsætte regler om anmeldelse efter stk c. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa- Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. 88. I regler, som udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelser af bestemmelserne i eller vilkår og påbud udstedt i henhold til reglerne. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Naturgasforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om naturgasforsyning: 37 b. Forsyningspligtige selskaber kan i deres priser som nævnt i 37, stk. 1, indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre omkostninger. Stk. 3. For naturgasleverandører, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed efter 27, fastsættes prisen for naturgas leveret fra selskabet i dets egenskab af forsyningspligtigt selskab til det ved udbuddet tilbudte tillæg til den månedlige gaspris og prisen for transmission i Danmark. Tillægget skal dække alle øvrige omkostninger, herunder fleksibilitetsomkostninger og omkostninger til transmission uden for Danmark, og avance. Den

11 11/18 anvendte månedlige gaspris i udbuddet fastsættes ud fra prisen på et relevant gasmarked. Prisen for transmission i Danmark udmeldes af Energinet.dk. Stk.4. Priser, der er fastsat i henhold til stk. 3, offentliggøres af virksomheden og anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af Energitilsynet. 40. Transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtige selskaber, jf skal til Energitilsynet anmelde 2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, og grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelse, Stk. 3. Energitilsynet kan fastsætte regler om anmeldelse efter stk. 1 og a. Energitilsynet opretter et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer, andre betingelser m.v. og offentliggør et repræsentativt udsnit af disse mindst en gang årligt. 47 b. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa- Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnettet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Stk. 2. Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juridisk bindende afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder eller strider mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engroseenergimarkederne eller mod retsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. 50. I regler, som udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af reglerne eller vilkår eller påbud udstedt i henhold til reglerne. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

12 12/18 Anmeldelsesbekendtgørelsen på elområdet (Bekendtgørelse nr. 930 af 17. august 2011 om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer): I medfør af 72, stk. 6, 76, stk. 5, og 88 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, fastsættes: Bekendtgørelsens anvendelsesområde 1. Anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse påhviler de kollektive elforsyningsvirksomheder, som defineret i lovens 5, stk. 1, nr. 10, samt virksomheder med forsyningspligtbevilling, jf. lovens 5, stk. 1, nr. 8. Kollektive elforsyningsvirksomheders anmeldelsespligt 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde 1) metoder til beregning eller fastsættelse af betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, med henblik på Energitilsynets godkendelse af metoderne, jf. bek. nr af 20. september 2010, jf. lovens 76, stk. 1, nr.1, 2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. nr. 1, jf. lovens 76, stk. 1, nr. 2, 3) dokumentation for udskillelse af kommercielle aktiviteter hvert år senest 1. juni, jf. lovens 76, stk. 1, nr. 3, 4) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter hvert år senest 1. juni, jf. lovens 76, stk. 1, nr. 4, såfremt virksomheden udfører andre aktiviteter end bevillingspligtige aktiviteter, 5) kapitalopgørelser udarbejdet efter reglerne i lovens 69, stk. 2, og 74, som skal danne grundlag for indregning af forrentning i priserne, hvert år senest 1. november, jf. lovens 76, stk. 1, nr. 5, 6) aftaler om transit, herunder forhandlede priser og betingelser, jf. lovens 76, stk. 1, nr. 7, senest 7 dage efter, at aftalen er indgået, og 7) årsberetningen for et kalenderår med beskrivelse af det interne overvågningsprogram mod diskriminerende adfærd samt kontrollen af dette, jf. lovens 20a, stk. 1, og 28b, stk. 1, skal offentliggøres og anmeldes senest 1. juni i det følgende kalenderår. Stk. 2. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for priser, tariffer og ydelser, der omfattes af bevillingerne, jf. stk. 1, nr. 2. Net- og regionale transmissionsvirksomheder 3. Til brug for fastsættelse af de i lovens 70 nævnte indtægtsrammer skal net- og regionale transmissionsvirksomheder for et reguleringsår senest den 10. december året før anmelde sin forventede leverede mængde elektricitet for det kommende reguleringsår, jf. bek. nr. 335 af 15. april Stk. 2. Net- og de regionale transmissionsvirksomheder anmelder hvert år senest 31. maj i året efter reguleringsåret årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. Virksomheder med forsyningspligtbevilling

13 13/18 4. Virksomheder med forsyningspligtbevilling skal for så vidt angår deres forsyningspligtydelser senest 10 hverdage før et kvartalsskifte anmelde salgspriser, herunder evt. abonnement, jf. lovens 72, stk. 1, samt et balancerings- og administrationsbidrag, herunder evt. abonnement, jf. lovens 72, stk. 2. Stk. 2. Virksomhedens årsregnskab anmeldes inden 2 uger efter virksomhedens ledelse har godkendt årsregnskabet og senest 1. juni det efterfølgende år. Stk. 3. Som grundlag for anmeldelse af de forsyningspligtige salgspriser, gebyrer og vilkår i henhold til stk. 1, anmeldes, jf. lovens 76, stk. 2, årligt og senest 1. juni det efterfølgende år en udspecificering af salgspriserne, herunder evt. abonnement, i elindkøbsomkostninger (inklusive profilomkostninger), balanceomkostninger, porteføljeforvaltningsomkostninger, faktureringsomkostninger, øvrige administrationsomkostninger samt avance/overskud. Endvidere medsendes en opgørelse af antallet af forsyningspligtige kunder primo hvert kvartal i året, samt kopi af aftaler, der ligger til grund for de forsyningspligtige salgspriser. Stk. 4. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for anmeldelse af salgspriser, gebyrer og vilkår m.v. Energinet.dk 5. Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber skal for så vidt angår systemansvars- og transmissionsydelser anmelde priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, senest 30 dage efter disses vedtagelse, dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. lovens 76, stk. 3. Stk. 2. Energinet.dk anmelder hvert år senest 1. juni årsrapport og øvrige regnskaber for det foregående regnskabsår, samt årsrapporter fra helejede datterselskaber. Stk. 3. Energinet.dk anmelder hvert år inden 1. juni investerings- og finansieringsplaner. Ved ændringer anmeldes inden 30 dage revideret plan. Stk. 4. Ved anmeldelse af årsrapport og regnskaber samt investerings- og finansieringsplaner redegør Energinet.dk samtidig for konstaterede differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning for det pågældende regnskabsår. Endvidere redegøres for den planlagte afvikling af konstaterede differencer. Stk. 5. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for priser, tariffer og ydelser, jf. stk Den systemansvarlige virksomhed skal senest 1. november året før - efter høring af relevante parter anmelde de regler og kriterier, som virksomheden fastsætter i medfør af lovens 27c, stk. 2 og 9, for et kommende år til Energitilsynet med henblik på Tilsynets godkendelse af regler og kriterier. Offentlighed 7. Anmeldelser er offentligt tilgængelige. Stk. 2. Energitilsynet kan beslutte, at en anmeldelse ikke offentliggøres, hvis væsentlige hensyn taler herimod. Sanktionsbestemmelser 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at foretage anmeldelse efter denne bekendtgørelse eller 2) undlader rettidigt at anmelde som nævnt i 2, 3, 4, 5 og 6. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

14 14/18 Ikrafttræden 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 144 af 2. marts 2006 om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer. Anmeldelsesbekendtgørelsen på Naturgasområdet (Bekendtgørelse nr om regler for anmeldelse af priser og betingelser for transport, levering og oplagring af naturgas samt betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet samt LNGfaciliteter, herunder tariffer: I medfør af 40, stk. 3, og 50 i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om naturgasforsyning fastsættes: Bekendtgørelsens anvendelsesområde 1. Anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse påhviler transmissions-, distributions-, lager-, LNG- og forsyningspligtige selskaber, som disse er defineret i lovens 6, jf. 10 og 24, samt virksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark. Anmeldelsespligten 2. Transmissions-, distributions-, lager-, LNG- og forsyningspligtige selskaber skal til Energitilsynet anmelde 1) metoder til beregning eller fastsættelse af betingelser eller vilkår for adgang til transmissions- eller distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer, for et kommende år (kalenderår) senest 1. oktober året før med henblik på Energitilsynets godkendelse af metoderne, jf. lovens 40, stk. 1, nr. 1, 2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. lovens 40, stk. 1, nr. 2, 3) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter hvert år senest 1. juni, jf. lovens 40, stk. 1, nr. 3, og 4) opgørelser af indskudskapital, jf. lovens 40, stk. 1, nr. 4, hvert år inden 1. november. Stk. 2. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for priser, tariffer og ydelser, der omfattes af bevillingerne, jf. stk. 1, nr Transmissions, distributions- og lagerselskaber skal hvert år senest 1. juni i det følgende kalenderår anmelde offentliggjort årsberetning for et kalenderår med beskrivelse af det interne overvågningsprogram mod diskriminerende adfærd samt kontrollen af dette, jf. lovens 11a, stk. 1.

15 15/18 Distributionsselskaber 4. Til brug for fastsættelsen af de i lovens 37a nævnte indtægtsrammer skal distributionsselskaberne anmelde de budgetterede omkostninger senest 1. juni året før det år, de vedrører, jf. bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. Stk. 2. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til selskabernes budgetter samt til anmeldelse af nødvendige oplysninger, jf. stk. 1. Stk. 3. Distributionsselskaberne anmelder hvert år senest 1. juni reguleringsregnskabet for det foregående år. Forsyningspligtige selskaber 5. Virksomhedens årsregnskab samt oplysninger om faktisk afsætning og priser anmeldes inden 2 uger efter virksomhedens ledelse har godkendt årsregnskabet og senest 1. juni det efterfølgende år. Stk. 2. Som grundlag for anmeldelse af de forsyningspligtige salgspriser, gebyrer og vilkår i henhold til stk. 1, anmeldes årligt og senest 1. juni det efterfølgende år en udspecificering af årsregnskabets resultatopgørelse. Stk. 3. Virksomheden skal anmelde kopi af alle typer indgåede kontrakter og øvrige aftaler af væsentligt økonomisk omfang, der ikke er rettet mod slutkunder, og hvorved der udveksles økonomiske ydelser mellem forsyningspligtselskabet og andre parter, herunder koncernforbundne parter, inden 30 dage efter disses vedtagelse dog senest samtidig med, at kontrakterne og aftalerne træder i kraft. Stk. 4. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for anmeldelse af salgspriser, gebyrer og vilkår m.v. for de forsyningspligtige ydelser. Energinet.dk 6. Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber skal for så vidt angår transmissions- og distributionsydelser anmelde priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, senest 30 dage efter disses vedtagelse, dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. lovens 40, stk. 2. Stk. 2. Energinet.dk anmelder hvert år senest 1. juni årsrapport og øvrige regnskaber for det foregående regnskabsår, samt årsrapporter fra helejede datterselskaber. Stk. 3. Energinet.dk anmelder hvert år inden 1. juni investerings- og finansieringsplaner. Ved ændringer anmeldes inden 30 dage revideret plan. Stk. 4. Ved anmeldelse af årsrapport og regnskaber samt investerings- og finansieringsplaner redegør Energinet.dk samtidig for konstaterede differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning for det pågældende regnskabsår. Endvidere redegøres for den planlagte afvikling af konstaterede differencer. Stk. 5. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for priser, tariffer og ydelser, jf. stk. 1. Offentlighed 7. Anmeldelser er offentligt tilgængelige. Stk. 2. Energitilsynet kan beslutte, at en anmeldelse ikke offentliggøres, hvis væsentlige hensyn taler herimod. Sanktionsbestemmelser

16 16/18 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at foretage anmeldelse efter denne bekendtgørelse eller 2) undlader rettidigt at anmelde som nævnt i 2, 3, 4, 5 og 6. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5. Ikrafttræden 9. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 4. december 2000 om regler for anmeldelse af priser, tariffer og andre betingelser for transport, levering og oplagring mv. af naturgas samt hel eller delvis salg af ejerandele i naturgasselskaber. Bekendtgørelse om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet (Bekendtgørelses nr 1034 af 04/11/2011) Planlægning og sikring af den nødvendige kapacitet m.v. 7. Transmissionsselskaberne skal gennemføre en sammenhængende, helhedsorienteret planlægning, som kan danne grundlag for en vurdering af de aktuelle og fremtidige markedsforhold og forsyningssikkerheden samt vurdering af behovet for etablering af nye transmissionsnet samt ændring og sløjfning af eksisterende transmissionsnet. Stk. 2. Planlægningen udføres med en tidshorisont på mindst 10 år og kan belyse alternative udviklingsforløb. Stk. 3. Planlægningen udmøntes i en eller flere årlige planer, som indsendes til Energistyrelsen. Stk. 4. Hvert andet år udarbejder transmissionsselskaberne endvidere 10-årige netudviklingsplaner, der indsendes til både Energistyrelsen og Energitilsynet. Stk. 5. Transmissionsselskaberne offentliggør planerne og stiller dem til rådighed for brugerne af nettet. Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (Bekendtgørelse nr. 085 af 20/09/2010) Godkendelse og offentliggørelse af metoder 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godkendelse. Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.

17 17/18 Vurdering 49. Anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet er et vigtigt bidrag til Energitilsynets mulighed for af føre effektivt tilsyn med priser og betingelser på el- og naturgasområdet. Det er i den forbindelse vigtigt, at der på bekendtgørelsesniveau fastsættes frister for, hvornår selskaberne skal anmelde de forskellige oplysninger. Derfor forelægges udkastene til reviderede anmeldelsesbekendtgørelser for Energitilsynet, før de sendes i høring. 50. Med de seneste ændringer i elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven vedrørende udbud af forsyningspligtbevillinger har sekretariatet vurderet, at bekendtgørelserne skal opdateres, så de afspejler det ændrede lovgrundlag. 51. Det ændrede lovgrundlag indebærer ændrede anmeldelsesprocedurer, som nu er indarbejdet i de reviderede udkast. Endvidere er der foretaget mindre justeringer i referencerne til lovgrundlaget. 52. Derudover er anmeldelsesbekendtgørelsen på gasområdet tilpasset således at Energinet.dk s pligt til anmeldelse af 10 årige udviklingsplaner, jf. 7, stk. 4, i bekendtgørelse nr af 11. november 2011, også fremgår af bekendtgørelsen. 53. Anmeldelsesbekendtgørelsen på gasområdet er i øvrigt blevet præciseret, så den indeholder samme krav til metodeanmeldelser, som der hele tiden har været gældende på elområdet Med de foreslåede ændringer er det sekretariatets vurdering, at de reviderede bekendtgørelser nu afspejler lovgrundlaget og de ændrede anmeldelsesprocedurer. 55. For så vidt angår de foreslående ændringer i anmeldelsesbekendtgørelse 3, stk. 2, på elområdet om anmeldelse af en redegørelse for en række forhold efter indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 1, er der tale om en præcisering. Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen 4, at netvirksomheder senest 31. maj skal anmelde en årsrapport til Energitilsynet. Det fremgår af samme bekendtgørelse, at netvirksomheden ved regnskabsaflæggelse skal redegøre for en lang række forhold. Da anmeldelsesbekendtgørelsen gentager netvirksomhedens pligt til senest 31. maj at anmelde årsrapporten, finder sekretariatet, at anmeldelsesbekendtgørelsen af ordensmæssige hensyn også bør gentage indtægtsrammebekendtgørelsens pligt til at vedlægge en redegørelse for en række forhold. 3 Jf. Bekendtgørelse nr af 04/11/2011 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. 4 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, BEK nr. 335 af 15/04/2011

18 18/ Sekretariatet for Energitilsynet foreslår, at udkastene til reviderede anmeldelsesbekendtgørelser sendes i høring hos berørte interessenter. 57. Tilsynet vil blive præsenteret for høringssvarene og sekretariatets vurdering heraf i forbindelse med forelæggelse af bekendtgørelsesudkastene til endelig godkendelse på et kommende tilsynsmøde. 58. Sekretariatet vurderer, at bekendtgørelserne kan træde i kraft 1. juli Samtidig ophæves de gældende bekendtgørelser. Indstilling 59. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilslutter sig - at det i medfør af elforsyningslovens 71 a, stk. 3, 72, stk. 7, 76, stk. 5, 85 c og 88 udarbejdede udkast til bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, sendes i høring, og - at det i medfør af naturgasforsyningslovens 37 b, stk. 4, 40, stk. 3, 47 b og 50 udarbejdede udkast til bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser for transport, levering og oplagring af naturgas samt betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer, sendes i høring.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2012/1 LSV 58 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0126 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. til

Fremsat den {FREMSAT} af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. til Fremsat den {FREMSAT} af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Udstedelse af forsyningspligtbevillinger) Udkast

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v. 2010/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima-og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0051 Fremsat den 1. december 2010 af klima

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279. Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. marts 2012 21. marts 2012. Nr. 279. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, med

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 1) 2013/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0006 Fremsat

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi 1) LOV nr 466 af 18/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0051 Senere ændringer

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST 23. januar 2015 Detail & Distribution 14/474, 14/475, 14/476, 14/477,

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006

Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006 ENERGITILSYNET Energitilsynets møde den 23. juni 2008 23-06-2008 EL 4/0720-0200-0073 HNJ Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006 Resumé 1. Prisen for forsyningspligtig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af klima- og energiminister Connie Hedegaard Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Sikring af

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

2016 Udgivet den 14. maj 2016

2016 Udgivet den 14. maj 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 14. maj 2016 25. april 2016. Nr. 418. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013,

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Afgørelse om efterregulering af forsyningspligtprisen for SEF Energi A/S for 4. kvartal 2013 som følge af korrigeret grundlast

Afgørelse om efterregulering af forsyningspligtprisen for SEF Energi A/S for 4. kvartal 2013 som følge af korrigeret grundlast Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af den 7. juli 2015 07-07-2015 ENGRO 13/11650 SLRS/KBLP Afgørelse om efterregulering af forsyningspligtprisen for SEF Energi A/S for 4. kvartal 2013 som følge

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Engros 13/11643 SAAN/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter på gasområdet Resumé 1. Denne sag drejer sig om fastsættelsen

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 30. januar 2015 Sagnr. 14/11309 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2008

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2008 Punkt 6.g. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/07315 ARA/MDP/CDY/JD/SEY DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2008 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2011

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2011 Punkt 6.j. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/11470 ARA/MDP/CDY/JD/SEY DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2011 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer Dato: 07.07.2017 Samlede høringskommentarer Kommentarskema vedr.: TF 3.4.1 Elforbrugsanlæg tilsluttet over 100 kv - høringsrevision 1.3.A. Sagsnr. 17/03665 Nr. Afsnitnr. Linjenr. Figur/ tabel Kommentartype:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 28. november 2011

Referat Energitilsynsmøde den 28. november 2011 Referat Energitilsynsmøde den 28. november 2011 16-12-2011 Dagsorden: I mødet deltog: 1. Inhabilitet på møde nr. 127 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere