Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej"

Transkript

1 Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der bliver taget de nødvendige initiativer omkring det enkelte barn. Stuens medarbejdere drøfter og vurderer behovet for initiativer og bringer emner videre til personalemødet, såfremt dette er nødvendigt. Den pædagogiske leder og evt. dagtilbudslederen inddrages ved særlige bekymringer. Den pædagogiske leder er ansvarlig for organiseringen. Der holdes velkomst og opstartsmøde med forældrene i forbindelse med barnets start for at udveksle informationer og forventninger. Pædagogiske metoder De enkelte afdelinger bruger forskellige pædagogiske metoder afhængig af de konkrete mål og initiativer. Der arbejdes individuelt, i små og store grupper. Der lægges vægt på ude aktiviteter, og det vægtes, at indretningen giver forskellige udfordringer og muligheder. Legen blandt børn er vigtig og prioriteres både i planlægning og indretning. Forældrene inddrages i alle forhold omkring deres barn, og der arbejdes på, at hjemmets og dagtilbuddets indsatser koordineres. Rummelighed Børn og Unge vil sikre inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn og unge lige muligheder ved at tage udgangspunkt i, at børn og deres forældre er forskellige og har forskellige behov og ressourcer. Medarbejdere skal - via deres egen rummelige faglige tilgang til alle børn og deres forældre - medvirke til, at alle udviser gensidig respekt og kan rumme mangfoldighed både personligt, socialt og kulturelt. I vores dagligdag oplever vi stor mangfoldighed blandt børnene og deres forældre. Det stiller store krav til vores viden om og accept af forskellige holdninger, kulturer og opdragelsesidealer. Vi arbejder løbende på at blive bedre til at møde det enkelte menneske med anerkendelse og positiv nysgerrighed, for derigennem at opbygge tillidsfulde relationer, som bygger på respekt og troværdighed. For os er anerkendelse en måde at forholde os til barnet på, dvs. anerkendelse er en væremåde. I relationen til barnet forholder vi os til barnets perspektiv og forsøger at se meningen med det barnet gør. Vi ser barnet som ligeværdigt og som den, der definerer sine egne oplevelser og følelser. At forholde sig anerkendende indebærer, at vi viser forståelse, empati og indlevelse for derigennem at værdsætte barnets følelser, initiativer og anstrengelser. Det, at vi anerkender barnets følelser, er ikke ensbetydende med, at vi skal anerkende barnets handling. Det betyder, at den anerkendende relation kan være konfliktfyldt, og at man ikke nødvendigvis skal være enige for at anerkende hinanden. Side 23

2 I VibyØsterbo tilstræber vi, at rummelighed og inklusion er integreret i alle dele af pædagogik og kommunikation ja i et hvert møde i vores dagtilbud. Derfor arbejder vi til stadighed med at nytænke pædagogikken, så den omfatter alle børn. Vi benytter Butterflymodellen som værktøj i forhold til børn med handicap, og arbejder på at metoden også bliver implementeret i forhold andre børn med behov for særlige læringsmiljøer. Det udsatte barn har krav på ekstra opmærksomhed. Med udgangspunkt i barnets stærke sider udarbejder vi handleplaner for, hvordan vi kan støtte det enkelte barn i at udnytte sine ressourcer optimalt. Ofte er der behov for at skabe mindre grupper og afgrænsede rum, hvor vi arbejder med at sikre gode muligheder for at indgå i venskabsrelationer. De udsatte børn er på lige fod omfattet af den pædagogiske læreplan, og der arbejdes i de enkelte afdelinger med inklusion i forbindelse med hvert enkelt læreplanstema. Med udgangspunkt i vores grundlæggende læringsforståelse og visioner om at inddrage og inkludere ALLE børn i læringsfællesskaber, arbejder vi målrettet med de enkelte læreplanstemaer, både på dagtilbuds- og afdelingsniveau og i forhold til det enkelte barn. I arbejdet med at udmønte vores læringsforståelse i praksis, benytter vi SMTTE-modellen, samt vores systematiske dokumentations- og evalueringsværktøjer som fælles metoder. Herigennem skabes systematik og gennemsigtighed i, hvordan de forskellige aktiviteter og indsatser understøtter vores mål og visioner. Konkret udformning af den pædagogiske læreplan Den overordnede pædagogiske læreplan i dagtilbuddet er bygget op omkring Mål og indikatorer i Status- og Udviklingssamtalerne. Med udgangspunkt i disse mål arbejder de enkelte afdelinger systematisk med delmål vha. SMTTE-modeller og Tegn på læring. De enkelte afdelinger arbejder løbende med evaluering i forhold til de enkelte temaer. Dagtilbuddets læreplan evalueres hvert år i juni, hvor lederteamet sammen med dagtilbuddets SUS-vejleder gennemgår og vurderer et tværsnit af alle dialoghjul fra det seneste års Status- og Udviklingssamtaler. For aldersgruppen 0 2 år benyttes materialet På vej imod 3 år til at vurdere og evaluere dagtilbuddets status på de enkelte læreplanstemaer. For aldersgruppen 3 6 år benyttes materialet På vej imod 6 år til at vurdere og evaluere dagtilbuddets status på de enkelte læreplanstemaer. Der evalueres på børnegruppen som helhed, på gruppen af udsatte børn og på gruppen af børn med dansk som andetsprog. Evaluering af Dagtilbuddets pædagogiske læreplaner. Juni 2010 Sociale kompetencer Målet er at barnet udvikler kompetencer til: mdr. tilknytning og adskillelse Kun udarbejdet i vug. at indgå i fællesskaber Bjørnbaksvej at kommunikere med følelser Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. Side 24

3 - på vej imod 3 år at etablere venskaber at indgå i fællesskabets spilleregler at kommunikere med følelser - på vej imod 6 år at etablere og fastholde venskaber at indgå i samspil med andre at handle i sociale fællesskaber Sproglig udvikling mdr. Kun udarbejdet i vug. Bjørnbaksvej Målet er at barnet udvikler kompetencer til: at etablere sproglig kontakt at kommunikere med kendte andre at håndtere sprogets form - på vej imod 3 år at etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler - på vej imod 6 år at forstå og bruge sproget situationsafhængigt at kommunikere med sin omverden At eksperimentere med skriftsproget Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Hos mange af børnene ligger det sproglige niveau meget højt. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Alle kender bogstaverne (+ tal) og kan læse og skrive eget navn, og kender navnene på alle vennerne. Mange har stort kendskab til skriftsproget og kan genkende almindelige ord fra hverdagen, fx dør, stol bord osv. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Kulturelle udtryk og værdier mdr. Kun udarbejdet i vug. Målet er at barnet udvikler kompetencer til: at deltage i kulturelle aktiviteter Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor Side 25

4 Bjørnbaksvej - på vej imod 3 år at være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber - på vej imod 6 år at være kreativ at forstå egen og andres kulturer at forstå etiske og moralske dilemmaer med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Enkelte børn med dansk som 2. sprog, har med særlig guidning og fokuserede sproglige indsatser nærmet sig målene inden overgangen til børnehaven. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Kulturelle projektuger har medvirket til et meget højt niveau i forhold til at forstå egen og andres kulturer. Alsidig personlig udvikling mdr. Kun udarbejdet i vug. Bjørnbaksvej Målet er at barnet udvikler kompetencer til: At have indlevelse i andre At tage initiativ At være psykisk robust Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. - på vej imod 3 år at have indlevelse i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust - på vej imod 6 år at have indlevelse i andre at tage være på personlig integritet at være psykisk robust Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Krop og bevægelse mdr. Kun udarbejdet i vug. Bjørnbaksvej Målet er at barnet udvikler kompetencer til: at deltage i hverdagsrutiner at anvende kroppens grundbevægelser at koordinere kroppens Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Side 26

5 grundbevægelser - på vej imod 3 år at være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst at være rutineret med sine grundbevægelser - på vej imod 6 år at være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst at mestre koordinering af grundbevægelserne Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål, og mange har meget høje kompetencer Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål, og mange har meget høje kompetencer. Natur og naturfænomener mdr. Kun udarbejdet i vug. Bjørnbaksvej Målet er at barnet udvikler kompetencer til: at modtage naturoplevelser Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. - på vej imod 3 år at have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener - på vej imod 6 år at eksperimentere med naturens materialer at have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser at efterleve adfærdsreglerne i naturen Generelt fint, men flere børn har en lav score i forhold til nysgerrighed overfor naturen og dens fænomener. Der er opmærksomhed på hvordan indikatorerne forstås, samt at årstidens indflydelse. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Erfaringer: Vigtigt at Vuggestuerne videregiver dialoghjulene (incl. handleplanerne) til børnehaven, som skal huske at bruge dem, bla. ved første intro-forældresamtale. Hjulene gemmes til barnet går ud af børnehaven, og mange skal bruges til evaluering af læreplaner. Ved skoleudsættere: Dialoghjulet laves i nov. og danner grundlag for handlingsplaner. Hjulet laves igen året efter, med henblik på handlingsplaner for det sidste år før skolestart. Side 27

6 Interessant at danne afdelingsoverblik, stueoverblik og gruppen børn med dansk som andetsprog, samt at se drenge og piger hver for sig i alderen på vej imod 6 år. Praktiske tips: Skriv altid navn - både for og efternavn + dato på dialoghjulet (Udfyld felterne der er beregnet til formålet) Det er meget overskueligt hvis felterne er udfyldt med farve. Det er OK at farve ½ felt som delvis kompetence. Tag arbejdsbogen med til stuemøderne, så der bliver arbejdet kontinuerligt med dem. Det vil være interessant og givende at bringe SUS vejlederen mere i spil, fx på stuemøder, afd. møder eller på et pædagogmøde. Evaluering Evalueringen af de enkelte læreplanstemaer forgår løbende i de enkelte afdelinger, som benytter vores fælles dokumentations- og evalueringsværktøj. En samlet evaluering af læreplanerne foretages af lederteamet i foråret Metodisk vil det foregå ved hjælp af et tværsnit af de gennemførte status- og udviklingssamtaler. Herved skabes sammenhæng mellem dagtilbuddets pædagogiske læreplan og indsatserne i forhold det enkelte barn og de individuelle forældresamtaler. Denne evaluering gælder for alle læreplanstemaerne i de 3 afdelinger. Evaluering vil derfor ikke blive beskrevet under de enkelte temaer. Side 28

7 Alsidig personlig udvikling 0 2 år Sammenhæng Barnets personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor barnet møder omverdenens forventninger om social og kulturel tilpasning og integration. Bl.a. dannes barnets etiske og moralske vurdering og adfærd i samspil med andre. Barnets alsidige kompetencer fremtræder i særlig grad som træk ved barnets karakter i form af interesser og handlinger. Gennem barnets virksomhed og handlinger tilegner det sig nye erfaringer, ny viden, nye færdigheder. En god alsidig personlig udvikling forudsætter tilsvarende, at barnet møder lydhøre og medlevende voksne, som både vil barnet noget, og som samtidig anerkender og involverer sig i dets interesser og dets engagement rettet imod omverdenen. Vuggestuen Østerbo Selvhjulpenhed. 1. Tage tøj af og på. 2. At kunne modtage verbal kommunikation, og handle på det. 3. At kunne vaske hænder selv. (personlig hygiejne). Selvtillid (handlinger, præstation, noget ydre, målbart). Selvværd (det indre, ikke målbart). 1. At børnene får succesoplevelse. 2. At få plads til at være selvhjulpen. 1. At kunne sætte grænser for sig selv. 2. At kunne vente, at kunne rumme andre. 1. I garderoben, og når de skal sove (de 3 læringsrum). 2. At de voksne udtrykker sig tydeligt både verbalt og nonverbalt. 3. At være opmærksomme på at bruge, og give tid til det. Organisering/struktur af de voksne. 1. Positiv feedback til børnene. 2. Støttende voksne, at møde barnet der hvor barnet ér, og være opmærksom på den nærmeste udviklingszone. (NUZO). 1. At vi voksne anerkender barnets følelser. 2. Den voksne skal være meget tydelig og Nærværende. Side 1

8 Vuggestuen Bjørnbaksvej - At barnet hviler i sig selv. - At barnet har selvtillid. - At barnet har selvværd. - At barnet formår, at udtrykke egne ønsker, følelser og behov. - At udvikle barnet til at begå sig i vores demokratiske samfund. - At barnet udvikler empati. - At barnet lære at aflæse koder. - At barnet viser selvtillid og selvværd. - At barnet kan vælge fx en sang. - At barnet kan vælge til og fra. - At barnet udtrykker egne ønsker, behov og følelser, både verbalt og nonverbalt. - At barnet viser empati. - At barnet udviser tillid til verden. - At barnet formår at henvende sig til voksne. - Færrest mulige afbrydelser. - Respektere, at barnet er i forskellige kontekster. - Inddele børnene i mindre grupper. - Være opmærksom på inklusion/eksklusion. - Affektiv afstemning. - Være bevidst om barnets NUZO Organisering, fx i spisegrupper. - Sætte ord på barnets følelser, behov, handlinger og spejling. - Vi voksne har fokus på vores stemmeleje og tone. - Vi voksne har empati og er anerkendende. - Respektere barnets definitionsmagt. - Skabe mulighed for at barnet kan udtrykke sig. - Være bevidst om egen magt. - Tydelig voksen. - Være bevidst om sprogbrug, som voksen. - Give mulighed for at vælge til og fra. - Give mulighed for at, barnet kan være på / fortælle noget. 12 Barnets nærmeste Udviklings Zone, altså næste udviklingstrin. Side 2

9 Alsidig personlig udvikling 3 år - skolestart Sammenhæng Barnets personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor barnet møder omverdenens forventninger om social og kulturel tilpasning og integration. Bl.a. barnets dannes etiske og moralske vurdering og adfærd i samspil med andre. Barnets alsidige kompetencer fremtræder i særlig grad som træk ved barnets karakter i form af interesser og handlinger. Gennem barnets virksomhed og handlinger tilegner det sig nye erfaringer, ny viden, nye færdigheder. En god alsidig personlig udvikling forudsætter tilsvarende, at barnet møder lydhøre og medlevende voksne, som både vil barnet noget, og som samtidig anerkender og involverer sig i dets interesser og dets engagement rettet imod omverdenen. Det 6-årige barn møder mangfoldige udfordringer i familien og dagtilbuddet. Dets håndtering af udfordringerne giver barnet mange erfaringer som et selvstændigt individ. I mødet mellem barnets stræben efter at dække sine lyster og omverdenens forventninger og krav, dannes dets identitet. Det øver sig i at blive dygtig til noget. Barnet stræber efter få indsigt i og forståelse af, hvem det er og hvad det kan. Barnet spejler sig aktivt i de andre børn, og udvikler evnen til at fabulere, fantasere og filosofere for at afklare sig om, hvem det er, og hvad det kan. Børnehaven Østerbo At barnet har selvværd. At forældre og personale oplever glade, initiativ rige børn, der trives og kan lide sig selv. At barnet: - Viser selvstændighed, fx ved at fastholde egne idéer og meninger. - Hviler i sig selv i sit eget selskab og i fællesskaber med andre. - Kan rumme og udtrykke egne følelser og tanker. - Viser sine følelser og kan sætte ord på dem. - Tør udfordre sig selv og øve sig på at opnå færdigheder og kompetencer. - Viser mod til at deltage i nye aktiviteter, lege og læringsmiljøer. - At barnet udforsker sin omverden. - Viser sit værd ved at være en god ven. At voksne har en positiv, respektfuld og anerkendende tilgang i alle relationer. At vi som rollemodeller: - Viser respekt for børnenes forskellig personligheder og støtter dem i at være dem de er Side 3

10 At barnet udvikler selvtillid og selverkendelse, passer på sig selv og sin integritet. At barnet har empati. At barnet får begyndende forståelse af etiske og moralske emner og dilemmaer. At barnet: - Viser forståelse for og indsigt i egne stærke og svage sider og har mod på at lære nyt. - Lytter aktivt og bidrager i det sociale fællesskab, fx ved samling. - Er med i fælles aktiviteter som aktiv deltager. - Giver udtryk for at det er en del af gruppen, og føler sig respekteret og inddraget. - Siger til og fra i fællesskabet. - Fordyber sig og arbejde målrettet med en opgave/aktivitet. At barnet: - Aflæser andres kropssprog, mimik og signaler. - Viser forståelse for andres følelser og situation. - Har situationsfornemmelse. - Har forståelse for egen position/status i gruppen. - Spørger hinanden om hjælp. - Tilbyder at hjælpe hinanden. At barnet: - I sin adfærd viser, at det kan skelne mellem godt og skidt, mellem rigtigt og forkert, mellem fantasi og virkelighed. - Har indsigt i egne værdier. - Forholder sig undrende til livets store spørgsmål, fx liv og død. At vi som rollemodeller: - At vi er nysgerrige og viser interesse for barnets liv og svarer på barnets spørgsmål. - Støtter og bygger videre på barnets initiativer. - Er nærværende og signalerer, at vi har tillid til at kan. - Tilrettelægger aktiviteter og opgaver som kræver samarbejde. - Hjælper med at skabe og udbygge relationer og venskaber. At vi som rollemodeller: - Snakker med børnene om følelser og kommunikative signaler. - Opfordrer børnene til at se hinanden og sætte ord på hinandens. personlige styrker og kompetencer. - Opfordrer dem til at søge hinandens hjælp og at lære af hinanden. - Opfordrer til at de har omsorg for og hjælper hinanden. At vi som rollemodeller: - At vi viser, at vi selv har værdier og personlige grænser. - At vi viser respekt for andres forskellige værdier og grænser. - At vi indgår i samtaler med børnene om de emner, som de er optagede af. Sociale kompetencer 0 2 år Sammenhæng For ethvert menneske er det eksistentielt at være sammen med andre mennesker. Samspillet med andre udfordrer til udvikling, læring og trivsel. Derfor er det afgørende for et menneskes liv at være og lære sammen med andre mennesker. Side 4

11 Det er afgørende for dannelsen af menneskets identitet og dets "selv", og for tilegnelsen af handlekompetencer, at det kan spejle sig i og respondere på andre mennesker. Barnets udvikling af socialt ansvar sker i børnegruppen, via de værdier, normer og regler, der gælder for gruppens relationer. For at blive en del af et børnefællesskab er det vigtigt at kunne bidrage til fællesskabet. Gennem forpligtende fællesskaber og medbestemmelse indføres barnet langsomt i demokratiske processer. Vuggestuen Østerbo At udvikle barnets evne til at indgå i et fællesskab. 1. At børnene viser glæde ved at være en del af et fællesskab. 2. At børnene har legerelationer på tværs af stuerne. 3. At børnene kan vente på sin tur. 4. At børnene lytter og vil videreformidle til andre. 1. At den voksne støtter op på barnets initiativ om at ville lege med andre. 2. At den voksne aldersopdeler børnene i forskellige aktiviteter, og at børnene bliver guidet i de forskellige situationer. 3. At den voksne er nærværende og opmærksom på barnet, og kan guide i situationen. Dette gælder også punkt 4 i tegn. Side 5

12 Vuggestuen Bjørnbaksvej - Være en god kammerat. - Begyndende venskaber. - Begynde med rolle og regellege. - Inkludere alle børn. - Indgå i relation med andre børn. - Åbne børn, der giver og modtager kontakt. - At alle bidrager til det fælles. - Børn der har medbestemmelse. - Skal kunne vente på hinanden. - Indgå som individ i fællesskabet. - Lære de sociale spilleregler. - Børn der søger hinanden/ tager kontakt til andre børn, såvel verbalt som nonverbalt. - Glade børn. - Tillidsfulde børn. - Børn der viser tillid til omverden. - Børn der formår at give udtryk for deres behov. - At børn formår at bruge de voksne. - Anerkendelse barn/barn og i gruppen, fx ved samling. - Børn der har øje for hinanden. - At barnet er med i fællesskabet. - Børn gestikulerer til hinanden. - Danne små grupper. - Individ i små og store fællesskaber. - Turtagning, komme i fokus eks. dele madpakker ud. - Sætte ord på det de andre kan og gør. - Have fokus på samlinger, komme omkring alle børn. - Skabe rum for venskaber, og understøtte disse. - Være konkrete i vores måde at tale med børnene. - Vi skal være gode rollemodeller, ikke råbe, men være konkrete i talen med børnene. - Ord følger handling og modsat. - Have mulighed for at børnenes egne initiativer. - Sjov ved bordet. - Børn får lov at indgå i mange sammenhænge. Side 6

13 Sociale kompetencer 3 år - skolestart Sammenhæng Børn spejler sig i voksne og andre børn og giver respons til hinanden. At barnet møder anerkendelse, er afgørende for dannelse af identitet og for tilegnelsen af dets sociale handlekompetencer. Disse kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. Fx i venskaber og fællesskaber af forskellige grupper af børn. Gennem de sociale kompetencer tilegner barnet sig fx sprog og bevægelse. I det sociale fællesskab i dagtilbuddet får barnet mulighed for at mærke sig selv, mærke hvordan de andre børn har det, og hvilke behov de har. Når børnene leger, etablerer de tætte sociale relationer og venskaber. Gennem samarbejde i legen realiseres deres behov for at afprøve forskellige roller og positioner. Barnet får erfaringer med at være et betydningsfuldt menneske for andre og indsigt i, hvad det vil sige at være de andre. Barnets dannelse som socialt individ finder sted i det konkrete møde med andre. Her lærer barnet at inkludere andre i sit liv. Det bidrager til at få børnefællesskaber til at fungere, som et betydningsfuldt udviklings-, trivsels- og læringsrum. Gennem forpligtende fællesskaber og medbestemmelse indføres barnet langsomt i demokratiske processer. Børnehaven Østerbo Mål - At barnet får selverkendelse. - At barnet udviser empati Lærer at lytte til andre. Udsætte eller tilsidesætte egne behov. At barnet oplever at være en del af fællesskabet og har bedste venner. - At barnet er rummeligt overfor andre. Tegn Tiltag - At barnet tør stå frem i gruppen. - Inddrage forældrene i arbejdet omkring problematikker hos barnet. - Kan vise medfølelse og omsorg for andre. - Kan vente på tur. - Viser forståelse for de spilleregler der er i bl.a. legerelationer. - Viser forståelse for de andre børn og tager uopfordret kontakt til dem. - Er bevidste om en anerkendende tilgang til barnet. - Støtter børnene i at aflæse hinandens ansigtsudtryk og kropssprog. - Hjælper med konfliktløsning og viser tillid til at børnene selv kan bidrage i afdækning og løsning. - Samling, spisegrupper, ture, spejderliv m.m. - At vi er bevidste om børnesammensætningen. - Den voksne rolle i aktiviteterne Den der går foran, bagved og på siden. - Er nærværende og fordyber sig i aktiviteten. - Rummelig og inkluderende adfærd. - At personalet er tydelige, visuelle og møder såvel børn som voksne med et åbent sind. Side 7

14 Krop og bevægelse 0 2 år Sammenhæng Barnet er sin krop og har sin krop. Det er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring som finder sted blandt børn i dagtilbud er særligt synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område. Men kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem. Sanserne er fundamentet for erfaring, viden, kommunikation og de sociale og følelsesmæssige processer. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser, lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. En velfungerende krop kræver bevægelsesmuligheder, hvile og god ernæring. Gennem leg og udfordrende aktiviteter kan barnet afprøve sin kunnen i forhold til bevægelse. Det undersøger og eksperimenterer og øver sig på forskellige bevægelser. Vuggestuen Østerbo Give børnene kendskab til og glæde ved at bruge deres krop. At børnene inden de går ud af vuggestuen kan gå til Viby Torv og tilbage til vug. 1. At børnene udfordrer sig selv, og bruger sig selv fysisk, både inde og ude. 2. At børnene viser at de har lyst til at bevæge sig. 3. At børnene har kendskab til hvad kropsdele kan, og hvad de hedder. 4. At børnene viser glæde ved sang og musik. 1. De vil gerne gå, de synes at det er dejligt 2. De spørger ikke efter klapvognen 1. At vi er opmærksomme på hvad f.eks. legepladsen har at tilbyde, at vi tager på ture og oplever noget. At vi bruger gymnastikrummet, og udnytter stuerne. 2. At vi voksne er opmærksomme på tegnene, og skaber plads og rum til det. At vi voksne er rollemodeller. 3. At vi synger om kroppen og benævner kropsdele. 4. Vi holder samling hver dag. Der er musikgruppe for de ældste, og vi bruger rytmeinstrumenter. 1. Gåture af forskellig længde - træningsture 2. At rose og anerkende børnene når de går - opmuntre dem Side 8

15 Vuggestuen Bjørnbaksvej - Kropsforståelse - Tør/kan lide at bruge kroppen (bevæge glæde) - God balance - Udholdenhed - Sansemotorisk forståelse - Godt udviklet fin- og grovmotorisk - God grundrytme - Hvile i kroppen - Ha` oplevet flow tilstand i forhold til bevægelse - Kropslig aktivitet, fin og grov motorisk - Flow tilstand i kropslig aktivitet - Bevidsthed om egen kunnen og begrænsning - Større udholdenhed - Selvhjulpenhed - Udfordrer og udforsker mere og mere på egen hånd - Liv i vuggestuen - Barnet gestikulerer - Bruger fagter, mimik, - De voksne skaber rammerne (fysisk og psykisk) for kropslig udfoldelse - Hvile-søvn - Bevidst musikvalg, der understøtter hvad der skal ske - Understøtte og opfordre til udfoldelse - Puslespil, tegne, male - Variation i gymnastik/rytmik forløb - Bevidsthed om mulighederne både ude og inde - Opfordre til selvhjulpenhed og hjælpe på vej - Være gode rollemodeller med vores egen krop - Tøj, gøre det så behageligt som muligt og anvendeligt i forhold til fri bevægelse - Kendskab til det enkelte barn og dets NUZO - Anerkendelse fra voksne Side 9

16 Krop og bevægelse 3 år skolestart Sammenhæng Barnet er sin krop og har sin krop. Det er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring som finder sted blandt børn i dagtilbud er særligt synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område. Men kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem. Sanserne er fundamentet for erfaring, viden, kommunikation samt sociale- og følelsesmæssige processer. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser, lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. Det 3-6 årige barn eksperimenterer med, hvad kroppen og sanserne kan og ikke kan, og derigennem udvikles barnets motoriske og sansemæssige kompetencer, og dets erkendelser om sig selv og verden. I barnets bestræbelser på at tilegne sig verden via autentiske førstehåndsoplevelser - øger det gradvist sine erfaringer - og får udfordret sin forforståelse og sit beredskab. Gennem gentagne udfordringer stabiliseres barnets kropslige og sansemæssige udvikling. Vi oplever en del børn, der tydeligt mangler fysisk styrke/udholdenhed. Disse børn vil ofte ikke have lyst til ture ud af huset da disse opleves som strabadserende. Derfor har vi særligt fokus på at øge børnenes fysiske formåen/udholdenhed, lyst og glæde i forbindelse med gåture. Børnehaven Østerbo At børnene: - Udvikler kropslig forståelse gennem leg og planlagte aktiviteter. - Lærer at blive selvhjulpne ved forskellige koordinationer af kroppen. - Oplever glæde ved at bruge kroppen også til længerevarende fysiske At børnene: - Har kendskab til og opsøger fysiske og sansemæssige udfordringer både ude og inde i børnehaven. - Viser glæde ved at bruge kroppen og opnå nye færdigheder, fx når et barn glædestrålende fortæller: I dag har jeg og nu kan jeg holde balancen, cykle, klatre. - Kan deltage i længere gåture uden at blive træt. At personalet: - Tilrettelægger sjove og lærende fysiske aktiviteter - med gentagelser/genkendelighed. - Til stadighed vedligeholder og udvikler vores udfordrende og alsidige udemiljø, som er til rådighed for børnene hele dagen. - 2 bevægelses- og tumlerum til afbenyttelse hele dagen. - Ture i nærmiljøet og naturen omkring os. - Ture i trampolincenteret. - 2 * 1 uges spejderliv for de kommende skolebørn. - Sanglege, rytmik og drama i små grupper. - Kreative aktiviteter hvor vi tegner, klipper, maler osv.. - give børnene mulighed for at bevæge sig frit, så bevægelse bliver legende og lystbetonet, frem for megen gå på række. Side 10

17 aktiviteter. - Har en god kontrol over sin krop, sin motorik og sin koordination og er god til at anvende redskaber og har en god balanceevne. - Er glad for at skabe ting med hænderne og føler glæde ved dans, musik, sport og drama. - Søger motoriske og kropslige udfordringer og har et godt kendskab til kropslige muligheder og begrænsninger, samt får styrket sin fysiske sundhed. - Tilegner sig omverdenen gennem alle sanser. - Er krops-klog. - Kan gå balancegang og færdes på ujævnt underlag. - Viser rytmisk sans i forskelligartede lege og aktiviteter, fx i dans, på gyngerne, i gang og løb. - Viser glæde ved at deltage i praktiske opgaver, fx feje sand, så og plante i urtehaven, grave kartofler op, deltage i borddækning osv.. Side 11 gang på fortove i byen. - I vinterhalvåret benytter vi motorikrummet i kælderen med henblik på, målrettet, at styrke den enkeltes motoriske udvikling. - Motorikrummet bruges 1 gang ugentlig med henblik på skærpelse af sanserne hos børn med behov for særlige læringsmiljøer. - Opfordre forældrene til at gå/cykle sammen med børnene, frem for altid at køre i bil.

18 Sproglig udvikling 0 2 år Sammenhæng Mennesket er disponeret for at udvikle sprog. Sproget er omvendt en betingelse for, at mennesket udvikler sig og får et bevidst forhold til sin omverden. Barnets tidligste sprog er grundlæggende et middel til kontakt. Det er forbundet med barnets hele udvikling. I løbet af barnets udvikling sker der en differentiering i flere forskellige og mere specifikke sprogfunktioner. Den sproglige adfærd adskilles efterhånden fra den øvrige almene adfærd, bliver til en særlig handleform, som bygger på et sprogsystem. Barnets kompetence til at danne begreber er forudsætningen for det meningsfulde sprog. Et begreb er en indre bevidsthed om en genstand eller et emne, der kan overføres til situationer hvor genstanden ikke er til stede. Barnet lærer at tænke abstrakt. Barnets brug af det verbale sprog som redskab til kommunikation, forudsætter at barnet i sin tidlige kommunikation møder voksne, som er opmærksomme på dets signaler og intentioner. Barnet har brug for voksne, der kan give konstruktiv feedback og vise vej. Kommunikative kompetencer, som fx at kunne tage tur, have lyst til fælles opmærksomhed, have social indlevelse og få erfaring med litteratur, læsning og skrivning, er hensigtsmæssige i forhold til den sproglige udvikling. Vuggestuen Østerbo At børnene kan udtrykke sig selv gennem alle dets facetter af sprog. At børnene får en fornemmelse af grundrytmen. 1. At børnene viser at det vil noget med andre børn og voksne. 2. At børnene efterligner de andre børn og voksne gør. 1. At børnene reagerer på at høre musik, ved f.eks. at danse. 2. At børnene på eget initiativ bruger kroppen i forhold til grundrytmen ved f.eks. at klappe eller hoppe. 1. At vi er opmærksomme på at bruge sproget i forhold til børnenes alder, også meget kropssprog og mimik. 2. At de voksne er opmærksomme på at præsentere børnene for rim, remser og sange. Bruge fagter når vi synger. 1. At de voksne er rollemodeller, og selv er aktive. 2. At de voksne leger med sproget, og er opmærksomme på at bruge hele kroppen. Side 12

19 Vuggestuen Bjørnbaksvej - At børnene tilegne sig og udvikle deres sprog i hverdagen - At børnene udvikler sproglig kreativitet. - At børnenes udvikler interesse for og nysgerrighed ift. sprog, lyde, kropssprog og tegn / symboler. - At børnene udvikler kommunikationsevner i deres hverdagsliv. - At børnene trygt udfolder deres sprog og lyde. - At barnet har lyst til sproglige aktiviteter og lege. - At børnene bruger sproget i relevante sammenhænge. - At børnene forstår sproget, kan udvikle det, og lege med ordene. - Med udgangspunkt i det enkelte barn / eller en børnegruppe vil vi være opmærksomme på, at de udvikler sig sprogligt, fx ved tilegnelse af flere ord / udtryk (også non-verbalt). - Give det enkelte barn / børnegruppen sproglige udfordringer, og hjælpe børnene til at løse konflikter. - De voksne skal have en bevidsthed om sproget og benytte anerkendende kommunikation i hverdagen. - Sætte ord på ting, handlinger og følelser i hverdagslivet, både i det nære / intime og i omverden (fx på ture). - Højtlæsning, sange, rim og remser, og gentagelse af disse. Herunder også sange med fagter, rytmik og bevægelse. - Sikre forskelligt indhold til samlingen samt motiverende aktiviteter og lege i hverdagen. - Samtale, herunder øve tur-tagning, lytte og blive lyttet til. - Skabe opmærksomhed på lyde, både inde og ude. - Udnytte ventesituationerne (fx før måltidet, i garderoben), med fx sproglege eller sange. - Arbejde med barnets bog, således at barnet kan se/tale om eget liv, familien og hverdagen. (Barnets bog som medskaber af barnets selvfortælling). Side 13

20 Sproglig udvikling 3 år - skolestart Sammenhæng Barnet tænker ved hjælp af sprog. Sproget er med til at systematisere dets viden og skabe grundlag for erkendelse og refleksion. Et veludviklet og nuanceret sprog er en forudsætning for hele barnets udvikling, her i særlig grad den sociale, følelsesmæssige, intellektuelle og kulturelle udvikling. Barnets kompetencer til at danne begreber er en forudsætning for det meningsfulde sprog. Et begreb er en indre bevidsthed om en genstand eller emne, der kan overføres til situationer, hvor genstanden ikke er til sted. Barnet lærer at tænke abstrakt. Sproget består af en række lyde, ord og sætninger, som kan kommunikeres på et utal af måder kaldet sprogets formside. Barnets kompetence og opmærksomhed på denne side af sproget er en betydningsfuld forudsætning for barnets samlede sproglige og kommunikative færdigheder. Læse- skriveudvikling skal ses som en proces. Den begynder, når barnet møder skriftsproget gennem leg og hverdagsaktiviteter, fx når barnet leger skrive, håndterer det kruseduller, tegn eller egentlige bogstaver. Det lærer sig vigtige principper for, hvordan skriftsproget fungerer, fx at tale kan symboliseres ved skrift. Barnets interesse for skrift og bøger stimuleres ikke mindst gennem dialogisk oplæsning. Gennem dialogen mellem barn og voksen knyttes tekst og billeder sammen med barnets erfaringer. Barnet støttes i brugen og forståelsen af et situationsafhængigt sprog. Gennem disse erfaringer med skriftsproget skabes grundlæggende forudsætninger for barnets videre læse- og skriveudvikling. Børnehaven Østerbo At børnene: - Nyder at lege med ord og remser og kombinere dem. - Er glad for at høre andre fortælle historier og få læst op. - Kan huske beskeder og informationer. - Har et nuanceret ordforråd og er god til at samtale. - Er ord-klog. - At børnene er begyndt at At børnene: - Leger med ord og remser og kombinere dem. - Elsker historier. - Husker beskeder og informationer. - Indgår i samtaler med andre børn og med de voksne. - Bruger sproget til at fremsætte ønsker. - Kan aflæse/afkode andre. - At ALLE børn viser interesse for At personalet: - Tilrettelægger dagen således at børnene opdeles i mindre grupper. - Kommunikerer og går i dialog med barnet. - Højtlæsning og historiefortælling. - Sætter ord på handlinger i dagligdagen: fortæller børnene hvad vi skal og hvad vi gør. - Benytte den rolige, intime stemning der er omkring måltiderne til at dyrke samtalen. - Opmuntre barnet til selv at tage ordet ved samlinger. - Bruger rim og remser, sange og sanglege. - tilrettelægger aktiviteter og samvær, hvor der leges med ord, begreber, skriftsprog, tekst og symboler. Side 14

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere