Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej"

Transkript

1 Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der bliver taget de nødvendige initiativer omkring det enkelte barn. Stuens medarbejdere drøfter og vurderer behovet for initiativer og bringer emner videre til personalemødet, såfremt dette er nødvendigt. Den pædagogiske leder og evt. dagtilbudslederen inddrages ved særlige bekymringer. Den pædagogiske leder er ansvarlig for organiseringen. Der holdes velkomst og opstartsmøde med forældrene i forbindelse med barnets start for at udveksle informationer og forventninger. Pædagogiske metoder De enkelte afdelinger bruger forskellige pædagogiske metoder afhængig af de konkrete mål og initiativer. Der arbejdes individuelt, i små og store grupper. Der lægges vægt på ude aktiviteter, og det vægtes, at indretningen giver forskellige udfordringer og muligheder. Legen blandt børn er vigtig og prioriteres både i planlægning og indretning. Forældrene inddrages i alle forhold omkring deres barn, og der arbejdes på, at hjemmets og dagtilbuddets indsatser koordineres. Rummelighed Børn og Unge vil sikre inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn og unge lige muligheder ved at tage udgangspunkt i, at børn og deres forældre er forskellige og har forskellige behov og ressourcer. Medarbejdere skal - via deres egen rummelige faglige tilgang til alle børn og deres forældre - medvirke til, at alle udviser gensidig respekt og kan rumme mangfoldighed både personligt, socialt og kulturelt. I vores dagligdag oplever vi stor mangfoldighed blandt børnene og deres forældre. Det stiller store krav til vores viden om og accept af forskellige holdninger, kulturer og opdragelsesidealer. Vi arbejder løbende på at blive bedre til at møde det enkelte menneske med anerkendelse og positiv nysgerrighed, for derigennem at opbygge tillidsfulde relationer, som bygger på respekt og troværdighed. For os er anerkendelse en måde at forholde os til barnet på, dvs. anerkendelse er en væremåde. I relationen til barnet forholder vi os til barnets perspektiv og forsøger at se meningen med det barnet gør. Vi ser barnet som ligeværdigt og som den, der definerer sine egne oplevelser og følelser. At forholde sig anerkendende indebærer, at vi viser forståelse, empati og indlevelse for derigennem at værdsætte barnets følelser, initiativer og anstrengelser. Det, at vi anerkender barnets følelser, er ikke ensbetydende med, at vi skal anerkende barnets handling. Det betyder, at den anerkendende relation kan være konfliktfyldt, og at man ikke nødvendigvis skal være enige for at anerkende hinanden. Side 23

2 I VibyØsterbo tilstræber vi, at rummelighed og inklusion er integreret i alle dele af pædagogik og kommunikation ja i et hvert møde i vores dagtilbud. Derfor arbejder vi til stadighed med at nytænke pædagogikken, så den omfatter alle børn. Vi benytter Butterflymodellen som værktøj i forhold til børn med handicap, og arbejder på at metoden også bliver implementeret i forhold andre børn med behov for særlige læringsmiljøer. Det udsatte barn har krav på ekstra opmærksomhed. Med udgangspunkt i barnets stærke sider udarbejder vi handleplaner for, hvordan vi kan støtte det enkelte barn i at udnytte sine ressourcer optimalt. Ofte er der behov for at skabe mindre grupper og afgrænsede rum, hvor vi arbejder med at sikre gode muligheder for at indgå i venskabsrelationer. De udsatte børn er på lige fod omfattet af den pædagogiske læreplan, og der arbejdes i de enkelte afdelinger med inklusion i forbindelse med hvert enkelt læreplanstema. Med udgangspunkt i vores grundlæggende læringsforståelse og visioner om at inddrage og inkludere ALLE børn i læringsfællesskaber, arbejder vi målrettet med de enkelte læreplanstemaer, både på dagtilbuds- og afdelingsniveau og i forhold til det enkelte barn. I arbejdet med at udmønte vores læringsforståelse i praksis, benytter vi SMTTE-modellen, samt vores systematiske dokumentations- og evalueringsværktøjer som fælles metoder. Herigennem skabes systematik og gennemsigtighed i, hvordan de forskellige aktiviteter og indsatser understøtter vores mål og visioner. Konkret udformning af den pædagogiske læreplan Den overordnede pædagogiske læreplan i dagtilbuddet er bygget op omkring Mål og indikatorer i Status- og Udviklingssamtalerne. Med udgangspunkt i disse mål arbejder de enkelte afdelinger systematisk med delmål vha. SMTTE-modeller og Tegn på læring. De enkelte afdelinger arbejder løbende med evaluering i forhold til de enkelte temaer. Dagtilbuddets læreplan evalueres hvert år i juni, hvor lederteamet sammen med dagtilbuddets SUS-vejleder gennemgår og vurderer et tværsnit af alle dialoghjul fra det seneste års Status- og Udviklingssamtaler. For aldersgruppen 0 2 år benyttes materialet På vej imod 3 år til at vurdere og evaluere dagtilbuddets status på de enkelte læreplanstemaer. For aldersgruppen 3 6 år benyttes materialet På vej imod 6 år til at vurdere og evaluere dagtilbuddets status på de enkelte læreplanstemaer. Der evalueres på børnegruppen som helhed, på gruppen af udsatte børn og på gruppen af børn med dansk som andetsprog. Evaluering af Dagtilbuddets pædagogiske læreplaner. Juni 2010 Sociale kompetencer Målet er at barnet udvikler kompetencer til: mdr. tilknytning og adskillelse Kun udarbejdet i vug. at indgå i fællesskaber Bjørnbaksvej at kommunikere med følelser Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. Side 24

3 - på vej imod 3 år at etablere venskaber at indgå i fællesskabets spilleregler at kommunikere med følelser - på vej imod 6 år at etablere og fastholde venskaber at indgå i samspil med andre at handle i sociale fællesskaber Sproglig udvikling mdr. Kun udarbejdet i vug. Bjørnbaksvej Målet er at barnet udvikler kompetencer til: at etablere sproglig kontakt at kommunikere med kendte andre at håndtere sprogets form - på vej imod 3 år at etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler - på vej imod 6 år at forstå og bruge sproget situationsafhængigt at kommunikere med sin omverden At eksperimentere med skriftsproget Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Hos mange af børnene ligger det sproglige niveau meget højt. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Alle kender bogstaverne (+ tal) og kan læse og skrive eget navn, og kender navnene på alle vennerne. Mange har stort kendskab til skriftsproget og kan genkende almindelige ord fra hverdagen, fx dør, stol bord osv. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Kulturelle udtryk og værdier mdr. Kun udarbejdet i vug. Målet er at barnet udvikler kompetencer til: at deltage i kulturelle aktiviteter Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor Side 25

4 Bjørnbaksvej - på vej imod 3 år at være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber - på vej imod 6 år at være kreativ at forstå egen og andres kulturer at forstå etiske og moralske dilemmaer med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Enkelte børn med dansk som 2. sprog, har med særlig guidning og fokuserede sproglige indsatser nærmet sig målene inden overgangen til børnehaven. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Kulturelle projektuger har medvirket til et meget højt niveau i forhold til at forstå egen og andres kulturer. Alsidig personlig udvikling mdr. Kun udarbejdet i vug. Bjørnbaksvej Målet er at barnet udvikler kompetencer til: At have indlevelse i andre At tage initiativ At være psykisk robust Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. - på vej imod 3 år at have indlevelse i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust - på vej imod 6 år at have indlevelse i andre at tage være på personlig integritet at være psykisk robust Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Med fokuserede indsatser i forhold til enkelte børn, fx med dansk som andetsprog eller udsatte børn, er målene nået. Krop og bevægelse mdr. Kun udarbejdet i vug. Bjørnbaksvej Målet er at barnet udvikler kompetencer til: at deltage i hverdagsrutiner at anvende kroppens grundbevægelser at koordinere kroppens Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Side 26

5 grundbevægelser - på vej imod 3 år at være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst at være rutineret med sine grundbevægelser - på vej imod 6 år at være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst at mestre koordinering af grundbevægelserne Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål, og mange har meget høje kompetencer Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål, og mange har meget høje kompetencer. Natur og naturfænomener mdr. Kun udarbejdet i vug. Bjørnbaksvej Målet er at barnet udvikler kompetencer til: at modtage naturoplevelser Evaluering Aldersspredningen er forholdsvis stor, og hjulet suppleres derfor med mål og indikatorer fra på vej imod 3 år. Børnegruppen som helhed har de beskrevne kompetencer. - på vej imod 3 år at have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener - på vej imod 6 år at eksperimentere med naturens materialer at have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser at efterleve adfærdsreglerne i naturen Generelt fint, men flere børn har en lav score i forhold til nysgerrighed overfor naturen og dens fænomener. Der er opmærksomhed på hvordan indikatorerne forstås, samt at årstidens indflydelse. Børnegruppen har som helhed nået de fastsatte mål. Erfaringer: Vigtigt at Vuggestuerne videregiver dialoghjulene (incl. handleplanerne) til børnehaven, som skal huske at bruge dem, bla. ved første intro-forældresamtale. Hjulene gemmes til barnet går ud af børnehaven, og mange skal bruges til evaluering af læreplaner. Ved skoleudsættere: Dialoghjulet laves i nov. og danner grundlag for handlingsplaner. Hjulet laves igen året efter, med henblik på handlingsplaner for det sidste år før skolestart. Side 27

6 Interessant at danne afdelingsoverblik, stueoverblik og gruppen børn med dansk som andetsprog, samt at se drenge og piger hver for sig i alderen på vej imod 6 år. Praktiske tips: Skriv altid navn - både for og efternavn + dato på dialoghjulet (Udfyld felterne der er beregnet til formålet) Det er meget overskueligt hvis felterne er udfyldt med farve. Det er OK at farve ½ felt som delvis kompetence. Tag arbejdsbogen med til stuemøderne, så der bliver arbejdet kontinuerligt med dem. Det vil være interessant og givende at bringe SUS vejlederen mere i spil, fx på stuemøder, afd. møder eller på et pædagogmøde. Evaluering Evalueringen af de enkelte læreplanstemaer forgår løbende i de enkelte afdelinger, som benytter vores fælles dokumentations- og evalueringsværktøj. En samlet evaluering af læreplanerne foretages af lederteamet i foråret Metodisk vil det foregå ved hjælp af et tværsnit af de gennemførte status- og udviklingssamtaler. Herved skabes sammenhæng mellem dagtilbuddets pædagogiske læreplan og indsatserne i forhold det enkelte barn og de individuelle forældresamtaler. Denne evaluering gælder for alle læreplanstemaerne i de 3 afdelinger. Evaluering vil derfor ikke blive beskrevet under de enkelte temaer. Side 28

7 Alsidig personlig udvikling 0 2 år Sammenhæng Barnets personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor barnet møder omverdenens forventninger om social og kulturel tilpasning og integration. Bl.a. dannes barnets etiske og moralske vurdering og adfærd i samspil med andre. Barnets alsidige kompetencer fremtræder i særlig grad som træk ved barnets karakter i form af interesser og handlinger. Gennem barnets virksomhed og handlinger tilegner det sig nye erfaringer, ny viden, nye færdigheder. En god alsidig personlig udvikling forudsætter tilsvarende, at barnet møder lydhøre og medlevende voksne, som både vil barnet noget, og som samtidig anerkender og involverer sig i dets interesser og dets engagement rettet imod omverdenen. Vuggestuen Østerbo Selvhjulpenhed. 1. Tage tøj af og på. 2. At kunne modtage verbal kommunikation, og handle på det. 3. At kunne vaske hænder selv. (personlig hygiejne). Selvtillid (handlinger, præstation, noget ydre, målbart). Selvværd (det indre, ikke målbart). 1. At børnene får succesoplevelse. 2. At få plads til at være selvhjulpen. 1. At kunne sætte grænser for sig selv. 2. At kunne vente, at kunne rumme andre. 1. I garderoben, og når de skal sove (de 3 læringsrum). 2. At de voksne udtrykker sig tydeligt både verbalt og nonverbalt. 3. At være opmærksomme på at bruge, og give tid til det. Organisering/struktur af de voksne. 1. Positiv feedback til børnene. 2. Støttende voksne, at møde barnet der hvor barnet ér, og være opmærksom på den nærmeste udviklingszone. (NUZO). 1. At vi voksne anerkender barnets følelser. 2. Den voksne skal være meget tydelig og Nærværende. Side 1

8 Vuggestuen Bjørnbaksvej - At barnet hviler i sig selv. - At barnet har selvtillid. - At barnet har selvværd. - At barnet formår, at udtrykke egne ønsker, følelser og behov. - At udvikle barnet til at begå sig i vores demokratiske samfund. - At barnet udvikler empati. - At barnet lære at aflæse koder. - At barnet viser selvtillid og selvværd. - At barnet kan vælge fx en sang. - At barnet kan vælge til og fra. - At barnet udtrykker egne ønsker, behov og følelser, både verbalt og nonverbalt. - At barnet viser empati. - At barnet udviser tillid til verden. - At barnet formår at henvende sig til voksne. - Færrest mulige afbrydelser. - Respektere, at barnet er i forskellige kontekster. - Inddele børnene i mindre grupper. - Være opmærksom på inklusion/eksklusion. - Affektiv afstemning. - Være bevidst om barnets NUZO Organisering, fx i spisegrupper. - Sætte ord på barnets følelser, behov, handlinger og spejling. - Vi voksne har fokus på vores stemmeleje og tone. - Vi voksne har empati og er anerkendende. - Respektere barnets definitionsmagt. - Skabe mulighed for at barnet kan udtrykke sig. - Være bevidst om egen magt. - Tydelig voksen. - Være bevidst om sprogbrug, som voksen. - Give mulighed for at vælge til og fra. - Give mulighed for at, barnet kan være på / fortælle noget. 12 Barnets nærmeste Udviklings Zone, altså næste udviklingstrin. Side 2

9 Alsidig personlig udvikling 3 år - skolestart Sammenhæng Barnets personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor barnet møder omverdenens forventninger om social og kulturel tilpasning og integration. Bl.a. barnets dannes etiske og moralske vurdering og adfærd i samspil med andre. Barnets alsidige kompetencer fremtræder i særlig grad som træk ved barnets karakter i form af interesser og handlinger. Gennem barnets virksomhed og handlinger tilegner det sig nye erfaringer, ny viden, nye færdigheder. En god alsidig personlig udvikling forudsætter tilsvarende, at barnet møder lydhøre og medlevende voksne, som både vil barnet noget, og som samtidig anerkender og involverer sig i dets interesser og dets engagement rettet imod omverdenen. Det 6-årige barn møder mangfoldige udfordringer i familien og dagtilbuddet. Dets håndtering af udfordringerne giver barnet mange erfaringer som et selvstændigt individ. I mødet mellem barnets stræben efter at dække sine lyster og omverdenens forventninger og krav, dannes dets identitet. Det øver sig i at blive dygtig til noget. Barnet stræber efter få indsigt i og forståelse af, hvem det er og hvad det kan. Barnet spejler sig aktivt i de andre børn, og udvikler evnen til at fabulere, fantasere og filosofere for at afklare sig om, hvem det er, og hvad det kan. Børnehaven Østerbo At barnet har selvværd. At forældre og personale oplever glade, initiativ rige børn, der trives og kan lide sig selv. At barnet: - Viser selvstændighed, fx ved at fastholde egne idéer og meninger. - Hviler i sig selv i sit eget selskab og i fællesskaber med andre. - Kan rumme og udtrykke egne følelser og tanker. - Viser sine følelser og kan sætte ord på dem. - Tør udfordre sig selv og øve sig på at opnå færdigheder og kompetencer. - Viser mod til at deltage i nye aktiviteter, lege og læringsmiljøer. - At barnet udforsker sin omverden. - Viser sit værd ved at være en god ven. At voksne har en positiv, respektfuld og anerkendende tilgang i alle relationer. At vi som rollemodeller: - Viser respekt for børnenes forskellig personligheder og støtter dem i at være dem de er Side 3

10 At barnet udvikler selvtillid og selverkendelse, passer på sig selv og sin integritet. At barnet har empati. At barnet får begyndende forståelse af etiske og moralske emner og dilemmaer. At barnet: - Viser forståelse for og indsigt i egne stærke og svage sider og har mod på at lære nyt. - Lytter aktivt og bidrager i det sociale fællesskab, fx ved samling. - Er med i fælles aktiviteter som aktiv deltager. - Giver udtryk for at det er en del af gruppen, og føler sig respekteret og inddraget. - Siger til og fra i fællesskabet. - Fordyber sig og arbejde målrettet med en opgave/aktivitet. At barnet: - Aflæser andres kropssprog, mimik og signaler. - Viser forståelse for andres følelser og situation. - Har situationsfornemmelse. - Har forståelse for egen position/status i gruppen. - Spørger hinanden om hjælp. - Tilbyder at hjælpe hinanden. At barnet: - I sin adfærd viser, at det kan skelne mellem godt og skidt, mellem rigtigt og forkert, mellem fantasi og virkelighed. - Har indsigt i egne værdier. - Forholder sig undrende til livets store spørgsmål, fx liv og død. At vi som rollemodeller: - At vi er nysgerrige og viser interesse for barnets liv og svarer på barnets spørgsmål. - Støtter og bygger videre på barnets initiativer. - Er nærværende og signalerer, at vi har tillid til at kan. - Tilrettelægger aktiviteter og opgaver som kræver samarbejde. - Hjælper med at skabe og udbygge relationer og venskaber. At vi som rollemodeller: - Snakker med børnene om følelser og kommunikative signaler. - Opfordrer børnene til at se hinanden og sætte ord på hinandens. personlige styrker og kompetencer. - Opfordrer dem til at søge hinandens hjælp og at lære af hinanden. - Opfordrer til at de har omsorg for og hjælper hinanden. At vi som rollemodeller: - At vi viser, at vi selv har værdier og personlige grænser. - At vi viser respekt for andres forskellige værdier og grænser. - At vi indgår i samtaler med børnene om de emner, som de er optagede af. Sociale kompetencer 0 2 år Sammenhæng For ethvert menneske er det eksistentielt at være sammen med andre mennesker. Samspillet med andre udfordrer til udvikling, læring og trivsel. Derfor er det afgørende for et menneskes liv at være og lære sammen med andre mennesker. Side 4

11 Det er afgørende for dannelsen af menneskets identitet og dets "selv", og for tilegnelsen af handlekompetencer, at det kan spejle sig i og respondere på andre mennesker. Barnets udvikling af socialt ansvar sker i børnegruppen, via de værdier, normer og regler, der gælder for gruppens relationer. For at blive en del af et børnefællesskab er det vigtigt at kunne bidrage til fællesskabet. Gennem forpligtende fællesskaber og medbestemmelse indføres barnet langsomt i demokratiske processer. Vuggestuen Østerbo At udvikle barnets evne til at indgå i et fællesskab. 1. At børnene viser glæde ved at være en del af et fællesskab. 2. At børnene har legerelationer på tværs af stuerne. 3. At børnene kan vente på sin tur. 4. At børnene lytter og vil videreformidle til andre. 1. At den voksne støtter op på barnets initiativ om at ville lege med andre. 2. At den voksne aldersopdeler børnene i forskellige aktiviteter, og at børnene bliver guidet i de forskellige situationer. 3. At den voksne er nærværende og opmærksom på barnet, og kan guide i situationen. Dette gælder også punkt 4 i tegn. Side 5

12 Vuggestuen Bjørnbaksvej - Være en god kammerat. - Begyndende venskaber. - Begynde med rolle og regellege. - Inkludere alle børn. - Indgå i relation med andre børn. - Åbne børn, der giver og modtager kontakt. - At alle bidrager til det fælles. - Børn der har medbestemmelse. - Skal kunne vente på hinanden. - Indgå som individ i fællesskabet. - Lære de sociale spilleregler. - Børn der søger hinanden/ tager kontakt til andre børn, såvel verbalt som nonverbalt. - Glade børn. - Tillidsfulde børn. - Børn der viser tillid til omverden. - Børn der formår at give udtryk for deres behov. - At børn formår at bruge de voksne. - Anerkendelse barn/barn og i gruppen, fx ved samling. - Børn der har øje for hinanden. - At barnet er med i fællesskabet. - Børn gestikulerer til hinanden. - Danne små grupper. - Individ i små og store fællesskaber. - Turtagning, komme i fokus eks. dele madpakker ud. - Sætte ord på det de andre kan og gør. - Have fokus på samlinger, komme omkring alle børn. - Skabe rum for venskaber, og understøtte disse. - Være konkrete i vores måde at tale med børnene. - Vi skal være gode rollemodeller, ikke råbe, men være konkrete i talen med børnene. - Ord følger handling og modsat. - Have mulighed for at børnenes egne initiativer. - Sjov ved bordet. - Børn får lov at indgå i mange sammenhænge. Side 6

13 Sociale kompetencer 3 år - skolestart Sammenhæng Børn spejler sig i voksne og andre børn og giver respons til hinanden. At barnet møder anerkendelse, er afgørende for dannelse af identitet og for tilegnelsen af dets sociale handlekompetencer. Disse kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. Fx i venskaber og fællesskaber af forskellige grupper af børn. Gennem de sociale kompetencer tilegner barnet sig fx sprog og bevægelse. I det sociale fællesskab i dagtilbuddet får barnet mulighed for at mærke sig selv, mærke hvordan de andre børn har det, og hvilke behov de har. Når børnene leger, etablerer de tætte sociale relationer og venskaber. Gennem samarbejde i legen realiseres deres behov for at afprøve forskellige roller og positioner. Barnet får erfaringer med at være et betydningsfuldt menneske for andre og indsigt i, hvad det vil sige at være de andre. Barnets dannelse som socialt individ finder sted i det konkrete møde med andre. Her lærer barnet at inkludere andre i sit liv. Det bidrager til at få børnefællesskaber til at fungere, som et betydningsfuldt udviklings-, trivsels- og læringsrum. Gennem forpligtende fællesskaber og medbestemmelse indføres barnet langsomt i demokratiske processer. Børnehaven Østerbo Mål - At barnet får selverkendelse. - At barnet udviser empati Lærer at lytte til andre. Udsætte eller tilsidesætte egne behov. At barnet oplever at være en del af fællesskabet og har bedste venner. - At barnet er rummeligt overfor andre. Tegn Tiltag - At barnet tør stå frem i gruppen. - Inddrage forældrene i arbejdet omkring problematikker hos barnet. - Kan vise medfølelse og omsorg for andre. - Kan vente på tur. - Viser forståelse for de spilleregler der er i bl.a. legerelationer. - Viser forståelse for de andre børn og tager uopfordret kontakt til dem. - Er bevidste om en anerkendende tilgang til barnet. - Støtter børnene i at aflæse hinandens ansigtsudtryk og kropssprog. - Hjælper med konfliktløsning og viser tillid til at børnene selv kan bidrage i afdækning og løsning. - Samling, spisegrupper, ture, spejderliv m.m. - At vi er bevidste om børnesammensætningen. - Den voksne rolle i aktiviteterne Den der går foran, bagved og på siden. - Er nærværende og fordyber sig i aktiviteten. - Rummelig og inkluderende adfærd. - At personalet er tydelige, visuelle og møder såvel børn som voksne med et åbent sind. Side 7

14 Krop og bevægelse 0 2 år Sammenhæng Barnet er sin krop og har sin krop. Det er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring som finder sted blandt børn i dagtilbud er særligt synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område. Men kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem. Sanserne er fundamentet for erfaring, viden, kommunikation og de sociale og følelsesmæssige processer. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser, lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. En velfungerende krop kræver bevægelsesmuligheder, hvile og god ernæring. Gennem leg og udfordrende aktiviteter kan barnet afprøve sin kunnen i forhold til bevægelse. Det undersøger og eksperimenterer og øver sig på forskellige bevægelser. Vuggestuen Østerbo Give børnene kendskab til og glæde ved at bruge deres krop. At børnene inden de går ud af vuggestuen kan gå til Viby Torv og tilbage til vug. 1. At børnene udfordrer sig selv, og bruger sig selv fysisk, både inde og ude. 2. At børnene viser at de har lyst til at bevæge sig. 3. At børnene har kendskab til hvad kropsdele kan, og hvad de hedder. 4. At børnene viser glæde ved sang og musik. 1. De vil gerne gå, de synes at det er dejligt 2. De spørger ikke efter klapvognen 1. At vi er opmærksomme på hvad f.eks. legepladsen har at tilbyde, at vi tager på ture og oplever noget. At vi bruger gymnastikrummet, og udnytter stuerne. 2. At vi voksne er opmærksomme på tegnene, og skaber plads og rum til det. At vi voksne er rollemodeller. 3. At vi synger om kroppen og benævner kropsdele. 4. Vi holder samling hver dag. Der er musikgruppe for de ældste, og vi bruger rytmeinstrumenter. 1. Gåture af forskellig længde - træningsture 2. At rose og anerkende børnene når de går - opmuntre dem Side 8

15 Vuggestuen Bjørnbaksvej - Kropsforståelse - Tør/kan lide at bruge kroppen (bevæge glæde) - God balance - Udholdenhed - Sansemotorisk forståelse - Godt udviklet fin- og grovmotorisk - God grundrytme - Hvile i kroppen - Ha` oplevet flow tilstand i forhold til bevægelse - Kropslig aktivitet, fin og grov motorisk - Flow tilstand i kropslig aktivitet - Bevidsthed om egen kunnen og begrænsning - Større udholdenhed - Selvhjulpenhed - Udfordrer og udforsker mere og mere på egen hånd - Liv i vuggestuen - Barnet gestikulerer - Bruger fagter, mimik, - De voksne skaber rammerne (fysisk og psykisk) for kropslig udfoldelse - Hvile-søvn - Bevidst musikvalg, der understøtter hvad der skal ske - Understøtte og opfordre til udfoldelse - Puslespil, tegne, male - Variation i gymnastik/rytmik forløb - Bevidsthed om mulighederne både ude og inde - Opfordre til selvhjulpenhed og hjælpe på vej - Være gode rollemodeller med vores egen krop - Tøj, gøre det så behageligt som muligt og anvendeligt i forhold til fri bevægelse - Kendskab til det enkelte barn og dets NUZO - Anerkendelse fra voksne Side 9

16 Krop og bevægelse 3 år skolestart Sammenhæng Barnet er sin krop og har sin krop. Det er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring som finder sted blandt børn i dagtilbud er særligt synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område. Men kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem. Sanserne er fundamentet for erfaring, viden, kommunikation samt sociale- og følelsesmæssige processer. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser, lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. Det 3-6 årige barn eksperimenterer med, hvad kroppen og sanserne kan og ikke kan, og derigennem udvikles barnets motoriske og sansemæssige kompetencer, og dets erkendelser om sig selv og verden. I barnets bestræbelser på at tilegne sig verden via autentiske førstehåndsoplevelser - øger det gradvist sine erfaringer - og får udfordret sin forforståelse og sit beredskab. Gennem gentagne udfordringer stabiliseres barnets kropslige og sansemæssige udvikling. Vi oplever en del børn, der tydeligt mangler fysisk styrke/udholdenhed. Disse børn vil ofte ikke have lyst til ture ud af huset da disse opleves som strabadserende. Derfor har vi særligt fokus på at øge børnenes fysiske formåen/udholdenhed, lyst og glæde i forbindelse med gåture. Børnehaven Østerbo At børnene: - Udvikler kropslig forståelse gennem leg og planlagte aktiviteter. - Lærer at blive selvhjulpne ved forskellige koordinationer af kroppen. - Oplever glæde ved at bruge kroppen også til længerevarende fysiske At børnene: - Har kendskab til og opsøger fysiske og sansemæssige udfordringer både ude og inde i børnehaven. - Viser glæde ved at bruge kroppen og opnå nye færdigheder, fx når et barn glædestrålende fortæller: I dag har jeg og nu kan jeg holde balancen, cykle, klatre. - Kan deltage i længere gåture uden at blive træt. At personalet: - Tilrettelægger sjove og lærende fysiske aktiviteter - med gentagelser/genkendelighed. - Til stadighed vedligeholder og udvikler vores udfordrende og alsidige udemiljø, som er til rådighed for børnene hele dagen. - 2 bevægelses- og tumlerum til afbenyttelse hele dagen. - Ture i nærmiljøet og naturen omkring os. - Ture i trampolincenteret. - 2 * 1 uges spejderliv for de kommende skolebørn. - Sanglege, rytmik og drama i små grupper. - Kreative aktiviteter hvor vi tegner, klipper, maler osv.. - give børnene mulighed for at bevæge sig frit, så bevægelse bliver legende og lystbetonet, frem for megen gå på række. Side 10

17 aktiviteter. - Har en god kontrol over sin krop, sin motorik og sin koordination og er god til at anvende redskaber og har en god balanceevne. - Er glad for at skabe ting med hænderne og føler glæde ved dans, musik, sport og drama. - Søger motoriske og kropslige udfordringer og har et godt kendskab til kropslige muligheder og begrænsninger, samt får styrket sin fysiske sundhed. - Tilegner sig omverdenen gennem alle sanser. - Er krops-klog. - Kan gå balancegang og færdes på ujævnt underlag. - Viser rytmisk sans i forskelligartede lege og aktiviteter, fx i dans, på gyngerne, i gang og løb. - Viser glæde ved at deltage i praktiske opgaver, fx feje sand, så og plante i urtehaven, grave kartofler op, deltage i borddækning osv.. Side 11 gang på fortove i byen. - I vinterhalvåret benytter vi motorikrummet i kælderen med henblik på, målrettet, at styrke den enkeltes motoriske udvikling. - Motorikrummet bruges 1 gang ugentlig med henblik på skærpelse af sanserne hos børn med behov for særlige læringsmiljøer. - Opfordre forældrene til at gå/cykle sammen med børnene, frem for altid at køre i bil.

18 Sproglig udvikling 0 2 år Sammenhæng Mennesket er disponeret for at udvikle sprog. Sproget er omvendt en betingelse for, at mennesket udvikler sig og får et bevidst forhold til sin omverden. Barnets tidligste sprog er grundlæggende et middel til kontakt. Det er forbundet med barnets hele udvikling. I løbet af barnets udvikling sker der en differentiering i flere forskellige og mere specifikke sprogfunktioner. Den sproglige adfærd adskilles efterhånden fra den øvrige almene adfærd, bliver til en særlig handleform, som bygger på et sprogsystem. Barnets kompetence til at danne begreber er forudsætningen for det meningsfulde sprog. Et begreb er en indre bevidsthed om en genstand eller et emne, der kan overføres til situationer hvor genstanden ikke er til stede. Barnet lærer at tænke abstrakt. Barnets brug af det verbale sprog som redskab til kommunikation, forudsætter at barnet i sin tidlige kommunikation møder voksne, som er opmærksomme på dets signaler og intentioner. Barnet har brug for voksne, der kan give konstruktiv feedback og vise vej. Kommunikative kompetencer, som fx at kunne tage tur, have lyst til fælles opmærksomhed, have social indlevelse og få erfaring med litteratur, læsning og skrivning, er hensigtsmæssige i forhold til den sproglige udvikling. Vuggestuen Østerbo At børnene kan udtrykke sig selv gennem alle dets facetter af sprog. At børnene får en fornemmelse af grundrytmen. 1. At børnene viser at det vil noget med andre børn og voksne. 2. At børnene efterligner de andre børn og voksne gør. 1. At børnene reagerer på at høre musik, ved f.eks. at danse. 2. At børnene på eget initiativ bruger kroppen i forhold til grundrytmen ved f.eks. at klappe eller hoppe. 1. At vi er opmærksomme på at bruge sproget i forhold til børnenes alder, også meget kropssprog og mimik. 2. At de voksne er opmærksomme på at præsentere børnene for rim, remser og sange. Bruge fagter når vi synger. 1. At de voksne er rollemodeller, og selv er aktive. 2. At de voksne leger med sproget, og er opmærksomme på at bruge hele kroppen. Side 12

19 Vuggestuen Bjørnbaksvej - At børnene tilegne sig og udvikle deres sprog i hverdagen - At børnene udvikler sproglig kreativitet. - At børnenes udvikler interesse for og nysgerrighed ift. sprog, lyde, kropssprog og tegn / symboler. - At børnene udvikler kommunikationsevner i deres hverdagsliv. - At børnene trygt udfolder deres sprog og lyde. - At barnet har lyst til sproglige aktiviteter og lege. - At børnene bruger sproget i relevante sammenhænge. - At børnene forstår sproget, kan udvikle det, og lege med ordene. - Med udgangspunkt i det enkelte barn / eller en børnegruppe vil vi være opmærksomme på, at de udvikler sig sprogligt, fx ved tilegnelse af flere ord / udtryk (også non-verbalt). - Give det enkelte barn / børnegruppen sproglige udfordringer, og hjælpe børnene til at løse konflikter. - De voksne skal have en bevidsthed om sproget og benytte anerkendende kommunikation i hverdagen. - Sætte ord på ting, handlinger og følelser i hverdagslivet, både i det nære / intime og i omverden (fx på ture). - Højtlæsning, sange, rim og remser, og gentagelse af disse. Herunder også sange med fagter, rytmik og bevægelse. - Sikre forskelligt indhold til samlingen samt motiverende aktiviteter og lege i hverdagen. - Samtale, herunder øve tur-tagning, lytte og blive lyttet til. - Skabe opmærksomhed på lyde, både inde og ude. - Udnytte ventesituationerne (fx før måltidet, i garderoben), med fx sproglege eller sange. - Arbejde med barnets bog, således at barnet kan se/tale om eget liv, familien og hverdagen. (Barnets bog som medskaber af barnets selvfortælling). Side 13

20 Sproglig udvikling 3 år - skolestart Sammenhæng Barnet tænker ved hjælp af sprog. Sproget er med til at systematisere dets viden og skabe grundlag for erkendelse og refleksion. Et veludviklet og nuanceret sprog er en forudsætning for hele barnets udvikling, her i særlig grad den sociale, følelsesmæssige, intellektuelle og kulturelle udvikling. Barnets kompetencer til at danne begreber er en forudsætning for det meningsfulde sprog. Et begreb er en indre bevidsthed om en genstand eller emne, der kan overføres til situationer, hvor genstanden ikke er til sted. Barnet lærer at tænke abstrakt. Sproget består af en række lyde, ord og sætninger, som kan kommunikeres på et utal af måder kaldet sprogets formside. Barnets kompetence og opmærksomhed på denne side af sproget er en betydningsfuld forudsætning for barnets samlede sproglige og kommunikative færdigheder. Læse- skriveudvikling skal ses som en proces. Den begynder, når barnet møder skriftsproget gennem leg og hverdagsaktiviteter, fx når barnet leger skrive, håndterer det kruseduller, tegn eller egentlige bogstaver. Det lærer sig vigtige principper for, hvordan skriftsproget fungerer, fx at tale kan symboliseres ved skrift. Barnets interesse for skrift og bøger stimuleres ikke mindst gennem dialogisk oplæsning. Gennem dialogen mellem barn og voksen knyttes tekst og billeder sammen med barnets erfaringer. Barnet støttes i brugen og forståelsen af et situationsafhængigt sprog. Gennem disse erfaringer med skriftsproget skabes grundlæggende forudsætninger for barnets videre læse- og skriveudvikling. Børnehaven Østerbo At børnene: - Nyder at lege med ord og remser og kombinere dem. - Er glad for at høre andre fortælle historier og få læst op. - Kan huske beskeder og informationer. - Har et nuanceret ordforråd og er god til at samtale. - Er ord-klog. - At børnene er begyndt at At børnene: - Leger med ord og remser og kombinere dem. - Elsker historier. - Husker beskeder og informationer. - Indgår i samtaler med andre børn og med de voksne. - Bruger sproget til at fremsætte ønsker. - Kan aflæse/afkode andre. - At ALLE børn viser interesse for At personalet: - Tilrettelægger dagen således at børnene opdeles i mindre grupper. - Kommunikerer og går i dialog med barnet. - Højtlæsning og historiefortælling. - Sætter ord på handlinger i dagligdagen: fortæller børnene hvad vi skal og hvad vi gør. - Benytte den rolige, intime stemning der er omkring måltiderne til at dyrke samtalen. - Opmuntre barnet til selv at tage ordet ved samlinger. - Bruger rim og remser, sange og sanglege. - tilrettelægger aktiviteter og samvær, hvor der leges med ord, begreber, skriftsprog, tekst og symboler. Side 14

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Beatesmindevej

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Beatesmindevej PÆDAGOGISKE LÆREPLANER.... 2 ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER... 2 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV... 2 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER... 3 ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING... 3 Mål for det 4,5 årige barn:... 3...3 Mål

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi.

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi. Aldersopdeling. Vi har valgt at dele børnene op i aldersgrupper i en del af børnehaveåret, som et alternativ til stuearbejdet. Ved at variere imellem de to inddelinger, mener vi, at vi opnår de bedste

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset 1. Indledning Beskriv kort Dagtilbuddets størrelse, beliggenhed, og hvad inst. kendes for. 2. Værdier Beskriv max 3 værdier, som er fundamentet i jeres

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Dagtilbudsloven 8 stk. 1. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere