Et Aar gaar paa Hæld!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et Aar gaar paa Hæld!"

Transkript

1 Oplag: 1075 Eksemplarer. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel Sende- som Modtageamatører. Kontingentet, som er 3,50 Kr. pr. Kvartal eller 12 Kr. pr. Aar, kan indbetales paa Girokonto 22116, Første Gang betales tillige et Indskud paa 3,50 Kr., som bl.a, dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv. E.D.R.s Blad OZ, som er Danmarks eneste specielle Kortbølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postbox 79, København K eller helst direkte til Landsforeningens Sekretær. Et Aar gaar paa Hæld! 1939 er nu ved at svinde bort, og hvilket mærkeligt Aar! For Kortbølgeamatørerne blev det den alvorligste Periode i de næsten 14 Aar, hvor Amatørsending har været tilladt i Danmark, Aaret begyndte godt, og saavel her som i Udlandet naaede Amatørbevægelsen sin hidtil højeste Udfoldelse. Men saa traadte Cairo- Bestemmelserne i Kraft, og derpaa kom Krigen! 1939 blev et Kulminations-Aar og et Skæbne-Aar for Amatør-Radio. Den Indsnævring af Amatør-Baandene, som traadte i Kraft fra 1. September, var et Resultat af de andre Radiotjenesters dominerende Indflydelse paa Cairo-Konferensen. Kortbølgebaandet, som man ikke kendte, før Amatørerne i sin Tid afslørede dets glimrende Egenskaber, er nu blevet saa uundværligt for den offentlige Radiotrafik, at man hensynsløst skubber Pionererne til Side. Man kan ikke faa Plads nok. Væk med Amatørerne, lyder Parolen. Hvad skal man nu bruge al den Plads til? Jo der bygges Kortbølgestationer efter en større Maalestok. Det er blevet Mode, at hvert Land skal have en Kortbølgesender for at være i Kontakt med Landsmænd i det fremmede. Dette kan være meget smukt og rimeligt, men naar der bygges mange af den Slags Stationer i hvert Land, og man ogsaa skal have nogle Stykker til Propaganda, gaar man ud over Rimelighedens Grænser. Det britiske Amatørblad, The T. & R. Bulletin, beskæftigede sig med dette Emne for nogle Maaneder siden og udtalte sin store Tvivl om, at de mange Kortbølge-Radiofonisendere blev regelmæssigt aflyttet. Vi tror ogsaa, at deres Publikum er meget tilfældigt og yderst beskedent. Kortbølge-Radiofonien er en Kuriositet, som den store brede Lytterbefolkning slet ikke dyrker. Og hvad med de kommercielle Telegrafisendere? Naar man hører dem sende V er og Prikker i Timevis i Stedet for at udføre nyttigt Arbejde, tvivler man stærkt om, at de er al den Plads værd, som de vil disponere over i Baandet. Og saa kom Krigen og stoppede Halvdelen af Klodens Amatørsendere. Maaske vil Forholdene udvikle sig saadan, at alle Nationer forbyder Amatørsending. Saa er der fri Bane for de kommercielle Stationer til at okkupere Amatørbaandene, og hvad er der da tilbage, naar Krigen engang slutter? Det bliver nødvendigt for Amatørerne gennem en regelmæssig Lyttetjeneste at holde Kontrol, saa der kan protesteres paa rette Sted, naar Amatørbaandene benyttes af uvedkommende. Bliver der først Præcedens for, at de kommercielle Sendere kan brede sig i vore Baand, vil de aldrig blive til Amatørbaand mere! Det er en meget alvorlig Situation for Amatørbevægelsen, vi oplever ved dette Aarsskifte. Om den bliver af lang eller kort Varighed, ved vi ikke, men det er indlysende, at Sammenhold er tvingende nødvendigt. Enkeltvis kan vi intet naa, og en Organisation af Radioamatører med eget Blad vil der under alle Omstændigheder altid være Brug for. Lad os derfor paa alle Maader styrke E.D.R. i det nye Aar. Amatørbevægelsen maa ikke dø. Maaske har vi Fjender, men saa maa vi vise dem, at vi er her, og vi bliver her! H. F. 217

2 Vi besøger i Holte. Kortbølgestation OZ2D Af OZ9R og OZ-DR084. Senderpanelet. Da det kan være interessant at se, hvorledes en udpræget Telefoni-Amatør indretter sin Station, har vi aflagt OZ2D i Holte et Besøg. OZ2D er meget interesseret i Kvalitetstelefoni, og det præger hele Stationen. Da det ikke er QSO er, men Eksperimenterne er i CO 350 Volt, i Buffertrinet 600 Volt og i Sluttrinet 1250 Volt. Input paa CO ca. 7 Watt, Buffertrinet 12 Watt og Sluttrinet ca. 65 Watt, Antenneanlæget bestaar af en 42 m Zepp med 15 m Feedere. Modulationen er Anodemodulation paa Buffertrinet, og Sluttrinet arbejder som Følge deraf i Klasse B, lineær. Indstillingen af en saadan Modulation kan være ret vanskelig, idet man nøje skal indstille Gitterspænding og Højfrekvensstyring til Udgangsrøret. Virkningsgraden paa et saadant lineært Klasse B Trin er kun ca. 30 %, d. v. s. Output andrager ca. 20 Watt, men som tidligere sagt: Virkningsgraden spiller ingen Rolle, Kvalitet fremfor alt. Senderens Højfrekvensdel er meget normal, og vi henviser til Skitsen over Senderen. Modulator, der anodemodulerer de 12 Watt i Buffertrinet, bestaar af 2 Stk. A. E. G. Trioder: K180G Senderens Diagram. med Opnaaelse af den højeste Telefonikvalitet for Øje, der interesserer 2D, er Stationen kun indrettet til Telefoni og kun til 3,5 MHz Arbejde. Senderens Højfrekvens del bestaar af 3 Trin: CO-PA- PA. I CO-Trinet arbejder en lille Senderpentode,Tungsram OS 12/501. Buffertrinet udgøres afen 15 Watts Triode, Tungsram OQ15/600 og Sluttrinet af en 75 Watts Triode O75/1000 ogsaa af Tungsrams Fabrikat. Anodespændingen, der tages fra 3 forskellige Eliminatorer, Øverst ses Forforstærkeren og nederst Modulatoren. Bemærk Blykablerne. 218

3 (Klangfilm). Input til denne Modulator andrager 800 Volt og 120 ma, medens der kun regnes med et LF- Output paa ca. 15 Watt uforvrænget. Modulatoren har til Huse i den nederste Etage i Senderen. Paa Modulatorchassis findes Ensretter til de 800 Volt samt Udgangs- og Indgangstransformator til de 2 store Trioder. Begge disse Transformatorer er interessante og lidt ud over det almindelige. Udgangstransformatoren har 10 Ohms Udgang til Modulationstransformatoren, der befinder sig i samme Chassis som Buffertrinet. Indgangstransformatoren har 500 Ohms Filter Indgang, saaledes at saavel Ind- som Udgang af Modulatoren er lavimpedansede, hvilket gør det lettere at undgaa Tilbagevirkningen af Højfrekvens fra Antenne f Brum o. s. v. Forforstærkeren, der er anbragt i den modsatte Ende af Værelset, bestaar af 3 Trioder, nemlig 2 Stk. AC2 og en Marconi ML4 som Driver til de 2 Modulator- QSL-CENTRALEN. Det er sørgeligt at være QSL-Ekspeditør i denne Tid. Der kommer praktisk talt ingen Kort, hverken fra Udlandet eller fra danske Amatører, men derved er intet at gøre. Vi faar vence paa bedre Tider og kun haabe, at vi snart igen faar Lov til at dyrke den Fritidsinteresse, vi har ofret baade Tid og Penge paa. Den nye Call-Book er ankommet til Centralen. Foruden de sædvanlige Fortegnelser over Landene, inddelt i Prefix og Zoner, findes der ogsaa en Timetabel, saaledes at man kan se Tiden for alle Verdensdele for alle Døgnets 24 Timer. Særligt bemærkes ogsaa, at ingen af de krigsførende Landes Amatører er nævnt i denne Udgave. Der er mange danske Amatører, der endnu har Kort staaende paa Centralen. Det vilde være rart, om Centralen kunde blive af med disse. Nedennævnte Amatører har ingen Kuverter og anmodes indtrængende om at sende nogle til Centralen: OZ1J, 1JW, 1KW, 1L, 1R, 1T, 1V, 1W, 1X, 2BX, 2CR, 2DU, 2FX, 2HG, 2IC, 2N, 2NU, 2SL, 2T, 2U, 2US, 2XP. 2Y, 3DK, 3G, 3H, 3J, 3K, 3M, 3P, 3RO, 3S, 3W, 4A, 4D, 4F, 4G, 4HA, 4HF, 4JP, 4LM, 4N, 40, 4V, 4WL, 5AG, 5B, 5BW, 5CL, 5D, 5DM, 5F, 5K, 5LA, 5LM, 5LW, 50B, 5Q, 5U, 5WS, 7AA, 7BL, 7CL, 7CM, 7CW, 7DP, 7FD, 7FM, 7IM, 7J, 7JM. 7KF, 7L, 7LA, 7LP, 7NJ, 70, 70X, 7P, 7PH, 7SA, 7T, 7TK, 7TN, 7U, 7US, 7WN, 7Z, 8A, 8H, 8K, 8M, 8P, 8T, 8V, 8W, 9HL, 9N, 9NH og 9S. Følgende DR-Amatører har heller ingen Kuverter: DR-101, 102, 129, 137, 141, 168, 184, 203, 225, 229, 273, 307, 309, 317, 332, 333, 336, 349, 363, 375, 406, 409, 415, 426, 430, 435, 436, 446, 453, 474, 508, 521 og 522. Endelig gør jeg opmærksom paa, at der finder en Vejregulering Sted, hvor jeg bor, saaledes at mit Husnummer fra 1. Januar at regne er Vanløse Allé Nr OZ4H. Diagram af Forforstærker med de forskellige Udgange for Krystal-, Kondensator-, Dynamisk- og Kul-Mikrofon samt Pick-up. rør. Denne Forforstærker faar sine Spændinger (Glødestrøm, Anodespænding) fra et Ensretteranlæg, der staar i et andet Værelse adskillige Meter fra selve Senderrummet. Paa Vejen til Forforstærkeren passerer Anodestrømmen flere Filtre bestaaende af LF-Drosler og Kondensatorer. Alle Forbindelser mellem de enkelte Afdelinger af Stationen er udført i Blykabel, og der er gaaet ca. 150 m til. Forforstærkeren er fuldstændig fri for fremmede Spredningsfelter, og det kan maaske ogsaa være nødvendigt her, da Mikrofonen kan skif- tes mellem 12-cellet Krystalmikrofon, Kondensatormikrofon, dynamisk Mikrofon og Kulmikrofon. Der kan endvidere ved Hjælp af det ret komplicerede Indgangssystem paa Forforstærkeren benyttes Pick-up, mixet med en af Mikrofonerne. Alt er selvfølgelig indkapslet i Metal (Dæksierne er fjernede af Hensyn til Fotografering), og selv med fuld Forstærkning paa Krystalmikrofonen er der intet Brum eller Summen. Modtageren har ikke stor Interesse, saa den er i Modsætning til hele det øvrige Anlæg færdigkøbt. Det er en RCA-Super (speciel Telefonimodtager). 219

4 Mikrofonpolaritetens Indvirkning paa Modulationsprocenten. Delvis efter Electronics ved J. L. HATHAWAY, National Broadcasting Company. Af HENRIK NIELSEN, OZ9R. Mange Telefonioperatører har bemærket, at deres Modulationsmonitor undertiden angiver mærkbare større nedadgaaende Modulationsspidser end opgaaende eller omvendt. De, som har kontrolleret deres Senders Output nøje med en Katodestraaleoscillograf, har uden Tvivl bemærket det samme. Ofte er Modulationsspidsen langt større i den ene Retning end i den anden. For nogle Aar siden, under Udviklingen af en automatisk Lavfrekvensfølsomhedskontrol i National Broadcasting Company s Laboratorium, blev der bemærket en overordentlig Ulighed i Talebølgernes Spidsampli- muligt for Spidser i den ene Retning at forvrænge stærkt, medens der ikke i den anden Side viser sig nogen Forvrængning. Overfor usymmetriske Talespændinger opstaar der et interessant Forhold, hvis Systemet kan belastes mere i den ene Retning end i den anden. I saa Fald er Overbelastningspunktet en Funktion af Polariteten, og det er praktisk muligt i et saadant System ved den ene Mikrofonpolaritet at opnaa ca. fire Gange saa meget uforvrænget Output som med den modsatte. Fig. 1. tude. Ved at paatrykke sinusformet Tone paa Enheden syntes Bølgen nøjagtig ens paa positive og negative Spidser. Dette førte til en Undersøgelse tilbage i Kredsløbet for at finde, hvilken Forstærker der var overbelastet, eller om Mikrofonen var Synderen. Undersøgelsen viste, at det ikke var Forstærkeren, der var overbelastet, og at Mikrofonen gav symmetrisk Gengivelse af sinusformet Tone. Det viste sig derimod, at Talebølgerne var usymmetriske. Prøveme viste, at de fleste mandlige Stemmers Amplitude i den ene Retning var omtrent dobbelt saa stor i den modsatte, iøvrigt mest udpræget ved de bedre Mikrofon- Fig 4 Fig. 2. typer og Forstærkere (high Fidelity). De forskellige Stemmer gav ikke lige stor Forskel i positive og negative Spidser, og navnlig giver Kvindestemmer mindre Amplitudeforskel end Mandsstemmer. I Forstærkere opstaar Amplitudeforvrængning først og fremmest paa Grund af Spidser i Talebølgens Maximalamplitude. Naar en Forstærker derfor har ens Forstærkning af Vekselspændingen i begge Retninger (Kvalitetsforstærker), vil Forvrængning foraarsages af Talebølgens største Amplitude, og det er i høj Grad _ De fleste Radiostationer er gode Eksempler paa Systemer, hvor Overbelastningspunktet er afhængigt af Polariteten. Alle Sendere er begrænset til en nedadgaaende Modulation paa 100 Procent, da man jo ikke kan have mindre Bærebølge, hvorimod mange moderne Sendere er i Stand til at gaa langt op over det dobbelte af Bærebølgen, altsaa over 100 Procent Modution. En 5 kw Station, der blev undersøgt, kunde f. 220

5 Nyt Tungsram Senderør Af OZ9R. Ligesom Philips efterhaanden har specialiseret sig i at levere Amatørerne Specialrør: Agernrør, Katodestraalerør, Forstærkerrør o. s. v., har Tungsram bestræbt sig for at konstruere en Række Senderrørstyper, der er i Stand til fuldstændig at dække de dan'ske Amatørers Behov i denne Retning. Særlig i det forløbne Aar har vi fra Tungsram faaet en Del nye Rørtyper, der ikke alene staar paa Højde med, men ogsaa i flere Tilfælde overgaar tilsvarende amerikanske Typer. Samtidig har Tungsram brudt med den gamle Overtro, at Senderør skal være noget meget dyrt. Eks. modulere op til mindst 150 Procent. Hvis Polariteten for den Talemodulation, der paatrykkes en saadan Sender, svarer til maximal Amplitude ved nedadgaaende Modulation, kan de opadgaaende Spidser ikke overstige Procent Modulation, uden at de nedadgaaende overmoduleres og forvrænges. Med omvendt Polaritet kan den opgaaende Modulation imidlertid naa 150 Procent eller mere, hvis Senderen kan tage det uden at medføre Forvrængning. Amatørsendere og mange andre mindre Sendere kan hurtigt bestemme deres Mikrofons Polaritet ved simpelthen at vende Tilledningerne, indtil bedst Resultat er opnaaet. Anderledes stiller Sagen sig ved Radiofonistationerne, hvor der anvendes 2 eller flere Mikrofoner f. Eks. til Skuespiludsendelser. Der har man saa indført automatiske Polvendere, saaledes at der altid arbejdes med Talespændingerne i den gunstigste Fase. Fig. 1 viser Modulation med forkert Fase paa Talespændingen. Fig. 2 viser Modulation med Talespændingen i den rigtige Fase. Der opnaas nu over 100 Procent Modulation uden Forvrængning. Fig. 3, 4 og 5 viser, hvorledes saadanne usymmetriske Amplituder kan tænkes at opstaa ved Sammensætning af en symmetrisk Grundsvingning og dens symmetriske 2. Harmoniske (eller i Almindelighed med dens lige Harmoniske), og de omhandlede Forhold tyder paa, at Stemmedannelsen netop er betinget af en saadan Fasefølge mellem Grundsvingning og Oversvingninger, at der opstaar Usymmetri eller anderledes udtrykt: At Stemmedannelsen er usymmetrisk i sit Væsen, fordi den bæres af en Luftstrøm, der virker med de medgaaende Amplituder og mod de modgaaende, hvilket ved Mikrofonens Omdannelse til ren Vekselstrøm giver sig Udtryk i de usymmetriske Amplituder, der - for at skjule Naturens Enkelhed igen kan opløses i harmoniske Svingninger ved en bestemt Fasefølge. Vi har i denne Maaned modtaget det sidste nye Rør fra Tungsram. Det er, man maa næsten sige selvfølgeligt, en Ultrakortbølgetriode. Det staar ikke i nogen Retning tilbage for sine Forgængere OQQ25/800, OOQ50/1000, OQ15/600 o. s. v. Røret fører Betegnelsen OQ10/400, hvilket straks siger, at det er en typisk Kortbølgetriode med 10 Watts Anodetab og 400 Volts Anodespænding. Røret er beregnet til 4 Volts Glødespænding, og Glødestrømmen andrager 0,94 Amp., Forstærkningsfaktor 28 og Stejlhed 2,6 ma/v. Soklen er normal europæisk 4 Stifts-Sokkel, og saavel Gitter som Plade er ført ud i Toppen, hvorved saavel Isolation som Tab formindskes betydeligt. Selve Rørkonstruktionen er iøvrigt overordentlig stabil og robust. Pladen er svær og forsynet med Køleribbe. Elektrodeophængningen er af Frekventit. Paa Grundlag af de nu foreliggende Data maa man regne med, at Røret ved en Anodespænding paa 400 Volt arbejder med en 40 Watt Input og en Virkningsgrad paa 75 pct. Dataerne er som sædvanlig hos Tungsram ved Telefoni, medens der ved Telegrafi regnes med ca. 30 pct. større Input. Det vil sige, vi har med saadanne 2 Rør i Push-pull i Udgangstrinet ca. 100 Watt Input ved Telegrafi. Vi skal snarest komme tilbage til OQ10/400 efter at have prøvet det i Praksis. Rørets Pris er imponerende lav, nemlig Kr. 15,00 Netto. Tungsram har som tidligere nævnt indført en CL4 med udført Fanggitter til Fanggittermodulation. Dette Rør fører Betegnelsen PP36, men har iøvrigt samme Data som CL4. Da det har engelsk 7-Stifts Sokkel, har mange Amatører svært ved at skaffe sig Sokkelforbindelserne; derfor bringer vi dem her. Nr. 1 ' Fanggitter 2 Styregitter 3 Skærmgitter,. 4 Glødetraad 5 do. 6 Katode 7 Anode Soklen ses fra neden 221

6 PHILIPS nye Specialrør..AF OZ9R. Naar vi indtil Dato skulde bygge en Forstærker med Pentoder i Udgangen, der var i Stand til at modulere 100 Watt eller mere ved saa lav Anodespændig som muligt, har vi altid maattet ty til de amerikanske 6L6 Beam Tubes, idet disse Rør ved 400 Volts Anodespænding er i Stand til at afgive 60 Watt Lavfrekvens- Effekt i Klasse ABj (Gitterstrøm). Hvorfor disse Rør skulde adskille sig fra europæiske Pentoder som AL5 og 4654 med lignende Anodetab, var nok for det fleste en Gaade, men blev i Almindelighed tillagt disse Rørs Beam Plader. Omend disse specielt formede Fanggitre maaske nok kan tilskrives en gavnlig Indvirkning, saa er Aarsagen dog den, at Røret er bygget med Gittervirkningerne nøjagtigt ud for hinanden (aligned Grid). Der opstaar en Skyggevirkning, det vil sige, at Skærmgitteret ligger nøjagtigt ud for Styregitterets Vindinger, saaledes at det ikke bremser eller standser Elektronstrømmen (Skærmgitteret gløder), men kun virker accelererende. Ved denne Ordning af Skærmgitteret synker Stejlheden noget, hvorfor ogsaa 6L6 har mindre Stejlhed end f. Eks. AL5. Skærmgitterstrømmen ved et saadant Rør er betydelig mindre end ved en normal Pentode, og ved fuld Gitterudstyring af Røret faar Elektronstrømmen Lov til at passere til Anoden i Stedet for at slynges ind paa Skærmgitteret og foraarsage, at Skærmgitterspændingen synker stærkt. I denne varierende Skærmgitterspænding er det netop, man skal søge Aarsagen til 6L6 s Fordele, idet dette Rørs Skærmgitterspænding som Følge af de mindre Variationer i Skærmgitterstrømmen staar mere fast end hos almindelige Pentoder. Baade ved 6L6 og AL5 skal Skærmgitterspændingen være 300 Volt, og denne Spænding bliver som oftest taget igennem en jfaldmodstand, der jo kun forværrer Resultatet. Philips har nu gennemarbejdet dette Problem, og Resultatet foreligger i en Række Rør, der fuldstændig slaar alt, hvad der hedder amerikanske Beam Tubes, ud. Det tidligere udsendte Rør 4654 er blevet omarbejdet. Ved 400 Volts Anodespænding er 2 Stk i Stand til at aflevere en Lavfrekvens-Effekt paa 52,5 Watt i Klasse AB1 (altsaa uden Gitterstrøm). Data for 2 Stk i Klasse AB1 er iøvrigt saaledes: Anodespænding 400 Volt Skærmgitterspænding 425 Fanggitterspænding 0 Gitterspænding Volt Anodehvilestrøm Anodespidsstrøm Anodeimpedans Output 2X25 ma 2x97 ma 5000 Ohm 52,5 Watt 2X22 ma 2 X 82 ma Ohm 69 Watt Vi ser, at Skærmgitterspændingen er sat op, saaledes at vi nu kan tilslutte den direkte til Anodespændingen. Da ovennævnte Data er uden Gitterstrøm, vil det sige, at vi ikke behøver at have besværlige Indgangstransformatorer, men kan anvende Fasevender (altsaa ren Modstandskobling). Samtidig er Rørets maximale Anodespænding (kold) sat op til 1600 Volt fra 1000 Volt. Samtidig med de nye Data for 4654 er udsendt et helt nyt Rør med rent ud sagt fantastiske Data. Rørets Betegnelse er EL51. Data for 2 Stk. i Push-pull Klasse ABi er saaledes: Anodespænding 500 Volt 750 Volt Skærmgitterspænding Gitterspænding -f- 42 Katodemodstand 100 Ohm Anodehvilestrøm 2x95 ma 2 X 40 ma Anodespidsstrøm 2x115 ma 2x150 ma Anodeimpedans 4800 Ohm 4500 Ohm Output 70 Watt 150 Watt Glødespænding 6,3 Volt Glødestrøm 1,9 Amp. Anodetab 45 Watt Et saadant Rør har aldrig tidligere eksisteret. Styringen kan blot bestaa af 2 EBC3 (den ene som Fasevender). Røret kan sikkert ogsaa anvendes som HF- Rør og kan som saadant nøjes med overordentlig ringe Styring. 2 nye Typer Ensretterrør er ogsaa fremkommet, AZ50 og AX50. AZ50 er et Højvakuumrør, og AX50 er et gasfyldt Ensretterrør. AZ50 AX50 Glødespænding 4 Volt 4 Volt Glødestrøm 3 Amp. 3,75 Amp. Anodespænding 2 X 500 Volt 2X500 Volt Afgiven DC-Strøm 250 ma 250 ma AZ50 er et ganske normalt Højvakuumrør, men AX50 er som ovenfor nævnt gasfyldt. Som Følge deraf er Spændingsfaldet i Røret kun 15 Volt. Begge Rør maa køre med Kondensatorinput. Til Mikrofonforstærkere er fremkommet CF50. Dette Rør udmærker sig ved sin overordentlig store Spændingsforstærkning, Brumfrihed, var. mu., minimalt Rørsus o. s. v. Ved en Anodespænding paa 450 Volt er det i Stand til at give en effektiv Forstærkning paa

7 Gange og ved 250 Volt 315 Gange. Røret har variabel mu. Karakteristik og kan derfor reguleres paa Styregitteret ved f. Eks. automatisk Modulationskontrol. CF50 er beregnet til Universaldrift, Glødespænding 30 Volt, Glødestrøm 200 ma, Stejlhed 3,3 ma/v. Ogsaa til Ultrakortbølgebrug er der kommet nye Rør. Da det meste Ultrakortbølgearbejde gerne er transportabelt, har vi længe savnet virkelige Specialrør, der kan anvendes til Batteridrift. Nu har Philips ogsaa opfyldt dette Ønske, idet de 3 Agernrør DlC, D2C og D3F har Glødespænding 1,25 Volt. D1C er en Triode med følgende Data: Glødestrøm Anodespænding Gitterspænding Anodestrøm Stejlhed Forstærkningsfaktor 50 ma 135 Volt 4-5 Volt 2 ma 0,65 ma/v 16 D2C er ogsaa en Triode med følgende Data: Glødestrøm 100 ma Anodespænding 135 Volt Gitterspænding -7,5 Volt Anodestrøm 3 ma Stejlhed 1,2 ma/v Forstærkningsfaktor 12 D3F er en Højfrekvenspentode med følgende Data: Glødestrøm 50 ma Anodespænding 135 Volt Skærmgitterspænding 67,5 Fanggitterspænding Styregitterspænding Anodestrøm Skærmgitterstrøm Stejlhed Alle 3 Agernrør ,7 ma 0,4 ma 0,6 ma/v er direkte opvarmede, men har Midtpunktet af Glødetraaden ført ud. Udseendet er som de amerikanske Acorn" Rør. Samtlige ovennævnte Rør har alle den største Interesse for Amatørerne. De har afhjulpet et længe følt Savn, endda saa godt, at vi ikke længere af den Grund behøver at ønske, at vort Kaldesignal begyndte med W". Selv om vore Licenser for Tiden hviler, maa Indehaverne alligevel huske at meddele Generaldirektoratet Adresseforandringer. Eventuelt maa de give Besked om, at de ikke længer ønsker at bevare deres Licens. Fra den franske Amatørorganisation, R.E.F., har vi modtaget Meddelelse om, at Foreningens Virksomhed indtil videre fuldstændig er indstillet paa Grund af Krigen. Heraf følger, at Organisationens store Blad, Radio REF, er ophørt med at udkomme. Danske Hams OZ9R. OZ9R begyndte med BCL-Apparater i Den første Kortbølgesender byggede han i 1927, men den gav ingen QSO, da der ikke var Raad til en Modtager! Senderen blev derpaa ændret til en Modtager, og der skiftedes med forskellige Opstillinger. I 1934 spøgte Senderen atter, men der kom først Fart i Foretagendet, da Bekendtskabet med OZ9A og OZ9NH i 1936 førte til Indmeldelse i E.D.R. Licensen kom samme Aar. I de forløbne Aar har 9R gennemløbet alle Stadier af Aktivitet, og Sendernes Input har varieret lige fra 0,4 til langt paa den anden Side af de 100 Watt! 9R holder mest af at eksperimentere med forskellige Opstillinger, og han er ikke egentlig aktiv i Æteren ret længe af Gangen. Men naar han skal have QSO, dyrker han helst DX-Telefoni. Som det vil være OZ s Læsere bekendt, har 9R nu i næsten et Aar paa dygtig Maade redigeret Bladets tekniske Stof. Ogsaa E.D.R. var med til at hylde vor store Opfinder, Dr. Valdemar Poulsen, i sidste Maaned. Foreningen sendte et Telegram med følgende Ordlyd: Danske Kortbølgeamatører hilser og hylder Dem paa 70-Aars Dagen. Tak for Deres Indsats og alle gode Ønsker.for de kommende Aar." Paa S.S.A.s Generalforsamling i Stockholm den 30. September genvalgtes hele den gamle Bestyrelse. Det oplystes, at Foreningen har 446 Medlemmer, og det er en Fremgang paa 55 i Aarets Løb. S.S.A. vil saa vidt muligt holde Gang i Foreningsarbejdet, men man forudser, at Forholdene kan udvikle sig saadan, at det bliver nødvendigt at indskrænke. 223

8 En nem og effektiv 3-RØRS BATTERI- KORTBØLGEMODTAGER. AF HENRIK NIELSEN, OZ9R. Nu, da al Sending er stoppet, har vore Amatørbaand knap saa stor Interesse som tidligere. Det kunde være rart, om vore Kortbølgemodtagere havde været mindre bundne til Amatørbaandene, thi Kortbølgeomraadet fra 15 til 90 m er nu, trods Amatørernes Udebliven, livligere end nogensinde før. De fleste Kortbølgemodtagere er gerne forsynede med saa smaa Kondensatorer, at det vil kræve for mange løse Spoler at dække Baandet fra 15 til 90 m. Maaske er Kortbølgemodtageren ogsaa forsynet med faste indbyggede Spoler, der ikke muliggør en Ændring. De fleste af os har god Tid nu, og var det ikke en Idé at lave en lille moderne Batterimodtager, der bestryger Omraadet fra 15 til 90 m i 3 Omskiftninger? Denne Modtager kan jo eventuelt laves i en saadan mekanisk Udførelse, at den i Sommerhalvaaret kan anvendes til en transportabel Station og iøvrigt fungere som Reservemodtager for den allerede existerende Lysnetmodtager. Den er paa Grund af den all round Udførelse ikke nogen decideret Amatørmodtager, men er dog yderst anvendelig til saavel Telefoni- som Telegrafimodtager paa Amatørbaandene, blot man forsyner den variable Kondensator med en god Mikroskala» f. Eks. Eddystone eller Lissen Urskala. For at gøre Modtageren saa antenneuafhængig som muligt er der koblet et uafstemt HF-Trin til. Dette Trin forøger ogsaa Følsomheden en Del, selv om man nok ved at afstemme Gitterkredsen paa HF-Røret kan opnaa noget større Følsomhed og Selektivitet. Modtageren maa dog ikke betragtes som en 1-V-l men snarere som en bedre 0-V-1. Vi maa til transportabelt Brug og som Reservemodtager i det hele taget have en Modtager, der ikke vejer meget, ikke koster meget og som alligevel kan kalibreres og være saa nogenlunde ens paa de forskellige Antenner. Det uafstemte Højfrekvenstrin gør selvfølgelig ogsaa Modtagerens Konstruktion og Betjening lettere. Vi har i vor lille Konstruktion anvendt de nye D Rør, der blev omtalt i Maj OZ Som Højfrekvensrør og Detektorrør anvendes DF1 og som Udgangsrør DLl. Disse Rør er meget billige i Drift. Glødestrømmen andrager ialt 150 ma og Anodestrømmen ca. 4,5 ma ved 90 Volts Anodespænding. Som Afstemningsspole er anvendt en Prahn s Kortbølgespole med Omraaderne 15 til 30 m, 25 til 50 m og 45 til 100 m. Afstemningskondensatoren er en Torotor Kondensator Model PF paa 100 pf. Det kan maaske, medens vi er ved Kondensatorer og Spoler, være paa sin Plads at bemærke (da der til T.R. i den sidste Tid har været en Del Forespørgsler), at man for at gaa op til den dobbelte Bølgelængde med samme Kondensator og Spole, maa vælge en Kondensator af en saadan Størrelse, at den firedobler Spolens Parallelkapacitet ved Drejning fra den laveste Bølgelængde til den højeste. Med andre Ord: Hvis man ved 20 m Bølgelængde har en Kondensator, der er indskudt til 10 pf, og Kondensatorens Minimumskapacitet -f- Ledningskapacitet + Spolens Selvkapacitet andrager 20 pf, ialt 30 pf, skal man for at faa en resulterende Bølgelængde paa 40 m, firedoble Kapaciteten paa 30 pf, altsaa ialt til 120 pf. Da Torotorkondensatoren har en Kapacitetsforøgelse fra Minimum til Maximum paa 100 pf, og Kredsens Minimumskapacitet er 20 pf, bliver det samlede Resultat netop de 120 pf. Hvis Ledningskapacitet, Trimmer o. s. v. andrager mere, f. Eks. 40 pf, skal den samlede Kapacitet være 200 pf. Med en 100 pf Kondensator bliver den kun 140 pf, og Kondensatoren bliver altsaa for lille. Sørg altid for at faa smaa Ledningskapaciteter, og lad være med at anvende Trimmere, hvis De vil have saa stort et Omraade som muligt. Faar man opgivet, at en Drejekondensator er paa 410 pf, saa gælder dette ikke den absolutte Kapacitet, men Kapacitetsvariationen fra Minimum til Maximum. Minimumskapaciteten kan f. Eks. være 60 pf, medens Maximumskapaciteten er paa 470 pf. Dette Forhold bør følgelig tages i Betragtning, naar man skal beregne sin Svingningskreds. 224

9 For at undgaa Instabilitet (da Højfrekvensrørets og Udgangsrørets Anodekreds ligger i samme Fase for lavfrekvent Instabilitet) er der i Højfrekvensrørets Anode og Skærmgitterledning anvendt en fælles Anodeafkobling paa Ohm og I μf. Detektorrøret har ikke Brug for en saadan Afkobling, da der kun er et Trin Lavfrekvensforstærkning. Den variable Modstand R5 paa 1000 Ohm fungerer som Polariseringsmodstand for Udgangsrøret. Derfor skal den være shuntet med en Elektrolytblok paa 25 μb/25 Volt. Spændingsfaldet benyttes samtidig til regulerbar For-, spænding til Højfrekvensrøret DF1, hvorved man bliver Herre over Modtagerens Følsomhed. Ved Opbygningen maa man paase, at Drosselspolen DR1 (indkapslet Type) anbringes saa tæt ved Antenneindgangen som muligt. Antenneindgangen kan f. Eks. være ovenpaa Chassis et, saaledes at Antenne- og Gitterledningerne til Vl bliver saa korte som muligt og ikke har nogen Mulighed for at se DR2 samt selve Afstemningsspolen og de 2 Drejekondensatorer. Gitterledningen til V2, der jo skal op gennem Chassis et, maa være skærmet med Tophætte o. s. v. Modtageren rummer ellers ingen særlige Vanskeligheder, og De vil sikkert forbavses over, hvor meget den egentlig yder i Forhold til Batterimodtagere med de ældre 4 Volts Batterirør. Stykliste. Cl = 500 pf Glimmerkondensator, D.K.F. C2 = 1 μmf, Papirkondensator, 500 Volt C3 = 500 pf Glimmerkondensator, D.K.F. C4 =.Tilbagekoblingskondensator 150 pf, Torotor C5 = 100 pf Glimmerkondensator, D.K.F. C6 = Afstemningskondensator 100 pf, Torotor Model PF C7 = 0,1 μf Papirkondensator, 500 Volt C8 = pf Glimmerkondensator, D.K.F. C9 = 25μF/25 Volt Elektrolyt CI0 = pf Glimmerkondensator, D.K.F. RI = Ohm Modstand, 1 Watt R2 = Ohm do. 1/4 do. R3 = 2 M-Ohm do. 1/4 do. R4 = 1 M-Ohm do. 1/4 do. R5 = 1000 Ohm Potentiometer R6 = 1 M-Ohm Modstand, 1/4 Watt DR1 = Drosselspole (indkapslet), Prahn Type 13 DR2 = do. Prahn Type 10 V1-V2 = Højfrekvenspentode DF1, Tungsram eller Philips V3 = Udgangspentode DL1, do. do. do. Fra Dr. Valdemar Poulsen har E.D.R. modtaget følgende: Min hjerteligste Tak for Deres venlige Opmærksomhed paa min 70-Aars Fødselsdag. Med mange Hilsner, Valdemar Poulsen. OZ"s nye HOVEDREDAKTØR. Hermed kan vi præsentere vor nye Redaktør for Læserne. Bestyrelsen har vedtaget, at OZ-DR341, Arne Sindal Sørensen, Skanderborgvej 31, Aarhus, fra Nytaar 1940 skal ansættes som Hovedredaktør af vort Medlemsblad. Samtidig er han i Henhold til Vedtægternes 6 blevet Medlem af Hovedbestyrelsen. Det er min Overbevisning, at den nye Redaktør gaar til sit Hverv med Interesse og Energi, og han vil utvivlsomt have Forudsætninger for at føre OZ fremad i det rette Spor, naar han efter et Par Maaneders Forløb føler sig rigtig hjemme i Redaktørstolen. Lad os alle give ham vore bedste Ønsker og venlige Støtte med paa Vejen. OZ7F. Ingen Kortbølgeamatør er i Tvivl om, at Ham er den internationale Betegnelse for en Senderamatør. Det er egentlig amerikansk Slang, som bruges til at betegne en Telegrafist eller en, der ikke gaar ud med Pigen. Det sidste passer vel nok i nogle Tilfælde eller gjorde det i hvert Fald, dengang vi maatte bruge Senderen! Slaar vi op i en Ordbog, viser det sig, at Ham betyder Skinke (!), mens Fan (Modtageramatør) oversættes ved fanatisk Tilhænger. Saa ved vi det! Paa Dr. Poulsens 70 Aars Dag blev stiftet et Valdemar Poulsens Guldmedalje-Fond. Hvert Aar paa Dr. Poulsens Fødselsdag uddeles Medaljen som Belønning for et fremragende Arbejde indenfor Radiovidenskab eller Radioteknik. Desuden gaar Fondets Renter til en kontant Præmie, som følger med Guldmedaljen. 225

10 Causerier under Antennen X. Lytteren bliver forstemt". Det er utvivlsomt en af de mest ubehagelige Forstyrrelser i Radioen, naar den modtagne Sender bliver borte. Det moderne Radioapparat har forskellige Indretninger til Senderens Skarpindstilling. Saalænge der kun var Tale om Straight-Modtagere med Tilbagekobling, kunde en nøjagtig Indstilling foretages blot ved Hjælp af Øret. Tilbagekoblingens Fløjtetone og den rigtige Stationsindstilling var knyttet saa nøje til hinanden, at den dybeste Fløjtetone samtidig angav den nøjagtige Indstilling. Ved Apparater med begrænset Tilbagekobling eller ved Supermodtagere kræves dog specielle Indretninger til Indstillingen. Paa Apparatets Frontplade findes enten et Viserinstrument, hvis største Udslag angiver den rigtige Indstilling, eller en Skyggeviser, der virker med en variabel Lyssøjle. Den nyeste Indretning med dette Formaal er det Magiske Øje, et specielt Rør med to Sektorer, som ved tilstrækkelig stor Spændingspaavirkning lyser op i Flader paa 150 Grader. Daler Feltstyrken, bliver den lysende Flade mindre for at formørkes fuldstændig, saasnart Spændingen gaar under en Minimumsgrænse. Afstemningsviser og Afstemningsrør nytter dog intet> naar Senderen under Driften forlader den Bølgelængde* den har faaet tildelt. Et Internationalt Kontrolnævn i Bruxelles overvaager til Stadighed, at de europæiske Radiostationer overholder deres Bølgelængde. For at holde denne Sender- Forstemning indenfor de mindst mulige Grænser har man i Radiostationerne installeret nogle specielle Indretninger. Et Styrekvarts, hvis Temperaturafhængighed, en ellers ubehagelig Biomstændighed, i dette Tilfælde benyttes til at udligne mulige Svingninger ved Tilføring af Varme, giver Senderen en en Nøjagtighed, som man næppe kan danne sig et Begreb om. Saaledes har Telefunkensenderen i Wien i Løbet af flere Maaneder ikke forandret sit Svingningstal med en eneste Svingning. Antager man nu, at Styrekvartset giver Senderen blot en Nøjagtighed paa 2 Svingninger nær, betyder dette, udtrykt i Bølgelængder, en Forandring paa Brøkdele af en Millimeter. Stationen har en fastlagt Bølgelængde paa 300 m, d. v, s at dens Sendefrekvens er: Udbredelse i 1 Sekund = 300 Millioner m, divideret med Bølgelængden 300 m = 1 Million Svingninger. Denne Frekvens forøges nu med 2 Svingninger. Derefter er den nye Bølgelængde: Udbredelse i 1 Sekund = 300 Millioner m, divideret med Svingninger = 299,994 m, d. v. s., at 300 m Bølgen Temperaturreguleret Telefunken Styrekvarts, der er anbragt i et lufttomt Rør. ved en Forandring med 2 Svingninger har ændret sin Længde med 6 / 10 mm! Det er en Nøjagtighed, som næppe kan opnaas af den mest komplicerede Præcisionsmaskine. Der bestaar altsaa ikke store Chancer for, at Lytteren bliver forstemt, fordi Senderen bliver det. F. R. For 10 Aar siden. December OZ 1. Aargang Nr. 9: For første Gang beskrives i OZ en Sender, hvortil kan anvendes Krystalstyring. Det er OZ7WH, der forklarer sin Universalsenders Indretning. Krystallet skal dog have Tilbagekobling for at svinge ordentligt. Det oplyses, at selv større Firmaer har svært ved at fremstille 40 m Krystaller. Den ulicenserede OZ7F bringer et længere Indlæg om Telefonisenderne og Licensspørgsmaalet, idet han slaar til Lyd for, at der skal udstedes speciel Licens til Telefoni for Amatører, som har de nødvendige tekniske Kundskaber. Det hævdes, at da Licensen gives til tekniske Forsøg, maa det være underordnet, om Amatørerne ønsker at modulere Bærebølgen, eller de foretrækker at hugge den i Stykker i Form af Morsetegn. Der maa gøres noget, da Antallet af ulicenserede Telefoni-Amatører stiger stærkt. E. D. R.s Formand, Søminemester E. Bahn-Wendelboe svarer, at man har haft nogen Betænkelighed ved at offentliggøre OZ7F s Artikel, da man netop for Tiden underhandler med Telegrafmyndighederne om Lettelser i Licensbestemmelserne. Iøvrigt kan det ikke ventes, at Myndighederne vil frafalde deres Krav om Morsefærdighed. OZ7GL bringer et Diagram af sin 10 m Sender. Det er en TPTG med to Rør i Parallel, og Antennen er en 20,7 m Hertz. Der er 2 nye licenserede Amatører, nemlig OZ1K, Ringkøbing og OZ3H, Svendborg. 226

11 Fra KREDSE og AFDELINGER. Kreds 1. E.D.R.s københavnske Afdeling. Klublokaler Fuglevangsvej I4, Telefon Nora 4466y. Afdelingens Formaal er at afholde Klubaftener, Morsekursus. og Foredrag for E.D.R.s -københavnske Medlemmer. Der er fri Adgang for alle Medlemmer af E.D.R. Klubaften afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos Formanden P. R. å Porta, OZ3AP, Hulkærsvej 22, Søborg, Tlf. Søborg 3327 eller gennem Afdelingens Telefon. Lørdag den 2. Decbr. havde vi vor 7-aarige Stiftelsesfest, og der var ret godt Besøg, idet ca. 35 Medlemmer med Damer var mødt op til Festen. Efter et fælles Kaffebord saa vi Film, og senere paa Natten samledes vi om et stort og festligt Smørrebrødsbord. Ind imellem fik vi en Svingom til Tonerne af et udmærket lille handy Forstærkeranlæg, som Grosserer Poul O. Hansen (IMPERIA) havde stillet til vor Raadighed. Igennem dette fik 7HL igen Lejlighed til at læse den af ham forfattede Radioavis. I det amerikanske Lotteri blev Højttaleren trukket paa Nr. 72, grøn Seddel. Det blev alt i alt en vellykket Fest. Den 20. Novbr. holdt OZ7UU et Foredrag om Retningslinier for Modtagerkonstruktion. Det var første Gang, vi havde Fornøjelsen at høre 7UU som Foredragsholder, og vi haaber paa et snarligt Genhør. - Den 4. Decbr. holdt 9R og DR084 et Foredrag om Amatørmaalinger, og ogsaa dette blev modtaget med Interesse af Medlemmerne. Da Julen jo nu staar for Døren, holder vi i December ikke flere Foredrag, men haaber at kunne tage fat igen i det nye Aar. Indtil da mødes vi som sædvanlig hver Mandag i Lokalerne. Til dem, vi ikke faar at se der, ønsker Københavnskredsen en GLÆDELIG JUL. OZ3AP Kreds 3. Lolland. Mødet den 26. November havde samlet 5 Deltagere. Man drøftede forskellige Ting, som man kunde eksperimentere med i Løbet af Vinteren. Noget bestemt vedtoges dog ikke, da man vil vente nogen Tid endnu for at se, om der skulde komme nogle Ændringer vedrørende Sendetilladelserne. Endvidere besøgte man OZ3VH og saa hans Radioværksted og Sender. OZ8G. Falster. Mødet den 21. Oktober blev ikke til noget, da nogle af Medlemmerne var forhindret paa Grund af Sygdom, Nyt Møde blev derfor afholdt den 22. November hos OZ4F, hvor samtlige Medlemmer var kommet tilstede. Man enedes om at leje et Lokale i Colbjørnsensgade 21 over Gaarden, hvor man kan samles til Møder og Eksperimenter. Til Dækning af Udgifterne til Lokale m. m. betales der 2,40 Kr. pr. Maaned. OZ-DR518, Ole Jensen, blev Kasserer. Der afholdes Møder den 5., 12. og 19. December. OZ4F. Kreds 4. Odense. Afdelingen afholdt en munter Sammenkomst Onsdag den 15. November. OZ2ED fremviste Lysbilleder fra Sommerlejren paa Bornholm, og OZ5Y fortalte os, hvad Billederne forestillede. Efter Kaffebordet havde vi fornøjeligt Samvær med Dans. Næste Sammenkomst bliver Nytaarsstævnet Søndag den 7. Januar 1940 paa Hotel Windsor. Nærmere Program findes andet Steds i Bladet. OZ5V. Kreds 5. Haderslev. Afdelingens næste Møde bliver Torsdag den 28.. December Kl. 20. Der vil blive Foredrag om Supere. Mødet afholdes hos OZ7MP, M. Paulsen, Grødebøl. OZ7CN. Kreds 7. Kolding. Vinterarbejdet er nu gaaet ind i faste Rammer. Afdelingen holder Møde paa Centralbiblioteket hveranden Torsdag med Gennemgang af forskellige Diagrammer og Morsetræning. Næste Møde er Torsdag den 21. December, OZ7MQ. Aarhus. Afdelingen afholder intet Møde i December, men vi har paabegyndt Morsekursus. Endnu kan det naas at deltage baade for Begyndere og Viderekomne. Kursus afholdes hver Tirsdag Kl. 19,30 i Folkebiblio-^ teket. OZ9A. Kreds 8. Aalborg. Afdelingsmødet den 26. November havde ikke samlet større Tilslutning. Der var mødt 4 Medlemmer, men de fik til Gengæld Fabrikken saa meget grundigere gennemgaaet under Ledelse af OZ1FD. Det ser ikke ud til, at der er større Interesse for Afdelingen, naar der møder saa faa Medlemmer, og Bestyrelsen finder ikke Anledning til at arrangere Møder og Besøg, naar der ingen kommer. Vi haaber dog, at der møder flere næste Gang. Da sidste Søndag i December er Nytaarsaften, vil der ikke blive afholdt Møde før efter Nytaar, men Meddelelse herom vil blive tilsendt Medlemmerne. QZ-DR

12 ET FARVEL =! Da dette Nummer af OZ er det sidste, der udkommer med mig som ansvarshavende Redaktør, føler jeg Trang til at slutte af med et Par mere private og personlige Bemærkninger, end redaktionelt Arbejde ellers normalt giver Anledning til. I over 7 Aar har E.D.R. betroet mig det betydningsfulde Hverv at redigere Medlemsbladet, og naar jeg nu gaar, er det jo heldigvis ikke Foreningen, der har ønsket min Afgang. Det er mig selv, som har forlangt at blive fritaget for Hvervet. Grundene hertil er flere, og de skal ikke opremses her. Kun skal siges, at Arbejdsglæden var størst, da al Virksomhed indenfor E.D.R. var baseret paa ren Idealisme. Det betyder dog paa ingen Maade, at jeg demonstrerer imod de Lønninger, som nu betales, for de er meget beskedne i Forhold til det, der ydes. Naturligvis er det med et vist Vemod, jeg forlader et Arbejde som dette, der stadig har min Interesse og Kærlighed. Men engang skulde Ændringen ske, og af flere Grunde finder jeg, at Tiden er inde nu. De øjeblikkelige Forhold, som ogsaa har ramt Amatørbevægelsen, bevirker, at Stofmængden til OZ tager af, saaledes at 16 Sider pr. Maaned er tilstrækkeligt. Det er derfor nemmere for en ny Redaktør at tage fat nu. end dengang Stofmængden nødvendiggjorde et Blad paa 20 a 24 Sider. Venlige Mennesker har sagt til mig, at OZ og jeg var eet vi kunde ikke skilles ad. Saa galt er det forhaabentlig ikke. Bladet skal nok leve videre i fuld Vigeur uden mig, naar det bliver passet godt. Men nægtes kan det ikke, at OZ har været omtrent min eneste Kærlighed. Og gammel Kærlighed ruster jo ikke, saa den Indflydelse, jeg som Hovedbestyrelsesmedlem har paa Bladet, vil stadig kunne gøre sig gæl- Kreds 9. Rønne. Afdelingen afholder Diskussionsaften hver 2. og 4. Fredag i Maaneden Kl. 20 i Biblioteket, hvor vi velvilligst har faaet stillet Lokale til Raadighed. Og ikke nok med det, men vi har ogsaa faaet Tilladelse til at benytte det tilhørende Køkken, saaledes at vi for den ringe Pris af 15 Øre pro Persona kan faa en Kop Kaffe til at stramme lidt op efter de anstrengende videnskabelige Diskussioner. Husk, at Sukker og Brød maa medbringes af hver enkelt efter eget Behov. Vi haaber paa god Tilslutning fra saavel Rønne-Afdelingen som hele Kredsen. OZ4RB. dende. Men det betyder paa ingen Maade, at min Efterfølger skal have Formynder. Han skal først og fremmest have Frihed og Ansvar. Arbejdet med OZ i den lange Aarrække har bragt mig baade store Glæder og en hel Del Ærgrelser, men det kan vist ikke være anderledes. Jeg har mærket Skaberglæden, hver Gang et nyt OZ laa færdigt foran mig, og jeg har følt, at E.D.R. bestaar af en ualmindelig broget Samling Mennesker med alle Mentalitets-Arter repræsenteret. De 7 Aars Redaktionsarbejde har skaffet mig en stærkt forøget Menneskekundskab, som jeg kun kan være taknemmelig for. Men mest taknemmelig er jeg for de mange trofaste Venskaber; som disse Aar har bragt. Der har jo ogsaa. været smaa og store Sammenstød med enkelte Medlemmer i Tidens Løb, men jeg er i den lykkelige Situation at kunne sige, at jeg forlader OZ uden at bære Nag til nogen. Forskellige Anskuelser bør aldrig føre til Fjendskab. Min største Glæde har været OZ s og E.D.R.s stadige Vækst. Bladets Oplag er steget med 800 Eksemplarer i min Tid, og der er ogsaa sket store Fremskridt i saavel Størrelse som Udstyr. De skiftende Bestyrelser har heldigvis altid haft Forstaaelsen af, at et præsentabelt Medlemsblad er et stort Aktiv for os. Resultatet er da ogsaa blevet, at saavel E.D.R. som OZ, der hidtil havde ført en Skyggetilværelse, nu er ført frem til at være ikke blot kendt, men ogsaa anerkendt i den store Offentlighed. At gøre disse rige Arbejdsaar med har været en stor Oplevelse, selv om det skal indrømmes, at der bag Kulisserne af og til er foregaaet Ting, som stillede et vist Krav til Nervesystemet! Dette er ikke Lejligheden til at komme med historiske Oversigter, men jeg kan dog ikke lade være med at minde om de mange herlige Stævner og Sommerlejre, jeg har oplevet sammen med gode E.D.R.-Kammerater. Det er en forbavsende Mængde Begivenheder af den Art, jeg har maattet referere gennem de 7 Aar. Desuden vil jeg nævne de to Begivenheder, der for mig -staar som de største i E.D.R.s Historie : Landsudstillingen i Odense og 10 Aars Jubilæet. Jeg glemmer aldrig det højtidelige Øjeblik, hvor OZ1D som E.D.R.s Formand ved den smukke Udstillings Aabning bød den indbudte og meget repræsentative Forsamling velkommen, eller da vor Protektor, Professor P, O. Pedersen, ved Jubilæumsfesten tog Ordet for at bringe sin Hilsen til E.D.R. 228

13 En dejlig levende Forening har E.D.R. altid været, og for den, der elsker Liv og Fremskridt, har det bragt megen Glæde at være med. Heldigvis kan jeg da ogsaa fortsætte med det, selv om jeg ikke længer skal referere. Og mere interesserede Læsere end OZ s kan intet Tidsskrift prale med at have. Jeg har saa mange Beviser for denne rørende Interesse, der varmer en Redaktørs Hjerte og faar ham til at holde Dampen oppe i længere Tid, end det under normale Forhold vilde have været muligt. Ialt 88 Numre af OZ (hvori Klicheerne bestilles til Spaltebredden 88 mm) har jeg redigeret. Da yderligere 88 betyder noget særdeles behageligt paa det internationale Amatørsprog, og jeg selv har Medlemsnummeret 88 i E.D.R., tør jeg maaske gaa ud fra, at det er mit Lykketal! Saa gaar da OZ mit kære Plejebarn over til fremmede Hænder fra Nytaar. For den, der virkelig har journalistisk Blod i Aarerne, er et Blad noget levende, som skal passes og plejes. Jeg, som tillige har kælet for Bladet, haaber inderligt, at det gaar ind til gode Forhold. Det vilde skære mig i Hjertet at se det forfalde og sygne hen. Men det vil heller ikke ske, for min Efterfølger og alle E.D.R.s Medlemmer holder jo ogsaa af Bladet. Tilbage har jeg kun at takke alle Kammerater og Venner, som har hjulpet mig og opmuntret mig gennem Aarene. Tak for al den Venlighed, som er strømmet mig i Møde paa forskellig Vis. Disse Aar som OZ s Redaktør vil altid staa for mig som et meget betydningsfuldt Afsnit af mit Liv. Gid alle gode Kræfter nu vil slutte op bag den nye Redaktør til Glæde for ham og til Gavn for OZ. Med dette Ønske siger jeg Farvel og paa Gensyn til fortsat Arbejde for Amatør-Radio paa anden Maade! Helmer Pogedgaard. Ved De det? Ved OZ8O. 1. Hvad betyder A5? 2. Hvad menes med Modulationsprocent? 3. Hvad betyder QRK3? 4. Hvad menes med Tidskonstanten for et Kondensator- og Modstands-Filter? 5. Hvad kan man slutte om en Station, hvis Kaldesignal er DANIA? Svarene findes Side 231. Radioamatørerne under Krigen. Under denne Overskrift bragte Dansk Radio Union de danske Radiofabrikanters Tidsskrift - i sit Oktober-Nummer en interessant Artikel, hvis sidste Halvdel vi tillader os at gengive. Efter at have omtalt Amatørernes Skuffelse over at være frataget Sendetilladelsen, som dog heldigvis ikke hindrer dem i at arbejde med Modtagere, der i Virkeligheden kan give den interesserede Eksperimentator nok at gøre, fortsætter Bladet: Man tør vist sige, at under normale Forhold har Sendevirksomheden for mange Amatører taget Broderparten af Interessen, saaledes at man har været nok saa optaget af selv at benytte Mikrofonen som af at lytte til Kammeraterne. Der bliver nu Lejlighed til nøjagtigt at gennemgaa de forskellige Modtagere og til Forbedring af disse til størst mulig Ydeevne, Undersøgelse af nye Koblingsmetoder o. lign. Vi tør derfor forudse, at der indenfor Radioamatørernes Organisationer, f. Eks. den danske Afdeling E.D.R., vil blive tilrettelagt et Undersøgelsesarbejde paa Modtageomraadet over en bred Basis. Det er ikke for meget sagt, at Radioteknikken staar i stor Gæld til Radioamatørerne med Hensyn til de opnaaede Resultater. En lang Række af de første Pionerer var oprindelig Amatører, og de Mænd, der rundt om i de forskellige Lande nu sidder paa betydelige Poster indenfor de respektive Post- og Telegrafvæseners Radioafdelinger eller som Ledere af Radiovirksomheder, er rekruter et fra Amatørernes Rækker. Dette Forhold vil der sikkert aldrig kunne ændres paa, og Radioamatøren af i Dag vil stadig have Lejlighed til at give sit Bidrag til Radioens Udvikling. Ved nøjagtigt at registrere sine Eksperimenter og Erfaringer kan han bidrage til Fremskaffelse af et værdifuldt Materiale, der bliver anvendeligt, naar der atter opstaar Fredsforhold i Æteren. Meddelelser Ira Bestyrelsen. Fra og med dette Nummer af OZ fratræder OZ7F som Redaktør, og Bestyrelsen vil gerne hermed paa hele Foreningens Vegne sige ham Tak for det store og uegennyttige Arbejde, han i de forløbne Aar har udført for E.D.R. Samtidig byder vi den nye Redaktør, OZ-DR341, velkommen til Arbejdet for OZ" samt til Arbejdet indenfor Hovedbestyrelsen, Ved Sammenhold og Samarbejde føler vi os overbevist om, at E.D.R. vil klare alle Skær i denne vanskelige Tid. E.D.R.s Films, Sommerlejrene 1938 og 39 samt en fra en Rævejagt opbevares hos OZ1D, hvortil Henvendelse om Laan rettes. Fremføringsapparatet kan ogsaa laanes meget billigt hos 1D 5 Kr. pr. Gang og E.D.R. har endvidere den Fordel, at Beløbet for Udlaanet kommer Foreningen tilgode ved evt. senere Køb af Apparatet. Foreningens Lysbilledapparat samt en ganske udmærket Serie Farvelysbilleder fra Sommerlejrene 1938 og 39 opbevares hos Formanden, hvorfra de kan rekvireres. Med Undtagelse af Forsendelsesomkostningerne er dette Laan gratis for Afdelingerne. 229

14 Det store Nytaarsstævne i Odense. Stævnet afholdes Søndag den 7. Januar paa Hotel Windsor", Vindegade 45. PROGRAM: Kl. 10,00: Samling ved Thomas B. Thriges Fabrikker. Tolderlunds vej 3, hvor den store Virksomhed beses under sagkyndig Ledelse- (D Herrer, som ikke er der præcist, kommer ikke ind!). Kl, 12,00: Spisning. Udenbys Medlemmer er Odense-Ans-ørernes Gæster. KL 14,30: Alle møder paa Hotel Windsor, hvor Stævnet aabnes af Landsforeningens Formand. Kl. 15,00: Fælles Kaffebord, amerikansk Lotteri, forskellig Underholdning m. m. Kl. 16,30: Foredrag om Impedanstilpasning af Inc. cand. polyt. James Steffensen, OZ2Q. i Tilslutning hertil vil Prøvemester Pod T. Jensen, OZ7GL fortælle om den praktiske Udførelse af samse Emne. Kl. 18,00: Fælles Aftensbord. Festudvalget beder saa mange som muligt om at være med til Spisningen. Det giver Stemning Prisen bliver populær. Kl. 19,30: Stort Knald i Festsalen. Der opføres -Amatørernes Revy af Hr. Ludvig Klausen og hans Stab. (Revyen er skrevet af Hr. L. Klausen). Damerne er velkomne til Spisning og Revy. Resten af Aftenen kammeratligt Samvær under festlige Former. De udenbys Amatører, der vil komme allerede Lørdag Aften, kan blive indkvarteret hos oden- seanske Kolleger, og ligeledes inviteres de, der kommer Søndag Formiddag, til at spise til Middag hos Odenseanerne. De Amatører, der ønsker at benytte sig af disse Fordele, maa sende et Kort til OZ2ED med Oplysning om Ankomsttid. (Adresse: Arne Hansen, Højemarksvej 14, Bolbro, Odense). De vil da blive modtaget paa Banegaarden af en Repræsentant for Odense-Afdelingen og faa anvist Kvartervært. Men det er nødvendigt, at OZ2ED har dette Kort senest Torsdag den 4. Januar, for at vi kan gøre de nødvendige Forberedelser. Og saa paa Gensyn til Nytaarsstævnet i Odense den 7. Januar. Festudvalget. 230

15 QRA-RUBRIKKEN. Nye Medlemmer F. Gadmar, Funkevej 44, Hillerød Svend Hansen, Holmehusvej 62, Odense Henry D. Kardel, Solbjerg, Havrebjerg. Nye Adresser C. J. Roersen (OZ9B), I. P. Jacobsensvej 46,2, Aabyhøj Andreas Krøyer (OZ2AK), Jens Baggesensgade 31, Korsør A. P. Hjort Jacobsen (OZ3XA), Fabrikvej 77,1 Horsens Jens Jørgen Jensen, Larsensvej 28, Vedbæk J. A. Løwert (OZ2JA), Warumsgade 19,5, Aarhus Harald Hansen (OZ2S), Algade 10,1, Brønderslev Chr. Sørensen (OZ2QZ), Nørre Farimagsgade 15, Kbhv. K Ole Ørberg Johansen (OZ3DK), Slangerupgade 17,2 tv., København N Jørgen Wedfall, Postkontoret, Odense Carl Gregersen, c/o Graver Gregersen, Hals Evald S. Norlander, Poulinesminde, Vonsild Ejnar Jensen, Torvegade 5,2, Brande. Slettet af Medlemslisten fra Oktbr. Kvartal Waldemar Pedersen (OZ7P), Nakskov (udmeldt) Fred. Jessen (OZ2NF), København S Tøyberg-Frandzen (OZ5WW), København K Erik Petersen (OZ9P), København Egon Bork (OZ2K), København 0 (udmeldt) Andr. P. Jensen (OZ7HN), Hovslund Egon Lodberg, Gudhjem Jørgen Berg (OZ2B), København O. Mørck, Hellerup Willy Nielsen, Aalborg S. Traberg, Thorshavn Carl Andersen (OZ8E), Esbjerg Peder Andersen, Odense A. Sørensen, Hillerød (udmeldt) S. A. Larsen (OZ7LA), Brønderslev Evan Bech, Byrum, Læsø Palle R. Brandt, Faaborg (udmeldt) E. Hansen. Odense Poul Dam, København F Orla Blok (OZ5OB), Esbjerg Ove Christensen (OZ1KC), Vanløse, A. Linnemann Rasmussen, Glostrup Kaj Grønbech, Hjørring Anker Parner (OZ7AP), Brønderslev J. Klemmensen, Løgstør J. Sørensen, Gentofte Adelhardt M. Nielsen Bodholt (OZ7BF), Byrum, Læsø Hans Sylvan Lund (OZ2SL), København Leif v. Jessen (OZ5KJ), Københa'wp F (udmeldt) Svend Nielsen (OZ2DU), Varde Victor O. Pedersen, Søborg Sven Ole Buhl, Maribo Børge Petersen (OZ2NU), Aalborg Svend Aage Hansen, Karby, Mors Johannes Rasmussen, København N Carl Christiansen, København F Jørgen Flint Petersen, Fredensborg ~ Ove Kau, Ringe S. J. Basse, Horsens Anker Porsgaard, Horsens Ivan Kjeldsen, København F Børge Nielsen, Græsted. Svar paa Spørgsmaalene Side A5 betegner en Bærebølge, som er moduleret med Fjernsyn. 2. Forholdet mellem den modulerende Tonefrekvens og den højfrekvente Bærebølges Amplituder udtrykt i Procent. 3. Deres Signaler er læselige, men med Vanskelighed. 4. Tidskonstanten er den Tid (i Sekunder), der gaar, inden Spændingen over Kondensatoren, naar denne udlades gennem Modstanden, har naaet en vis Brøkdel af sin Begyndelsesværdi. Det ses, at Filtret vil spærre for Vekselspændinger, hvis Frekvens er stor i Forhold til Tidskonstanten. 5. Første Bogstav er D, og følgelig er Stationen tysk. Da Kaldesignalet bestaar af 5 Bogstaver, er det en Luftfartøj-Station. ODENSE-AFFÆREN. I den pinlige Affære med Odense-Politiets mærkværdige Optræden overfor de lokale Amatørsendere er der forsaavidt intet nyt at meddele. Vi var allerede i November OZ i Stand til at oplyse, at Amatørerne ved at tilkalde Politiet kunde faa brudt Forseglingen og opnaa Tilladelse til at udtage enkelte Komponenter, som skulde bruges til Modtagere. I den forløbne Maaned har en Del Amatører benyttet sig af dette, og det morsomme er, at Betjentene derefter ikke vilde plombere den tilbageblevne Rest af Senderen. De ser nemlig meget godt, hvor latterlig hele Affæren er. Men alligevel maa Resten af Odense-Amatørerne ikke selv bryde Plomberne. Det skal højtideligt gøres af en Politimand for at lave det hele mere omstændeligt. Grunden hertil er naturligvis den, at den oprindelige Ordning, som iøvrigt har moret Fagfolk over hele Landet, fremdeles officielt staar ved Magt. Paa den Maade tror de paagældende Myndigheder formodentlig, at de kan redde Æren. Men en Ære", som ikke har anden Eksistensbasis end haardkogt Stædighed, giver vi nu ikke meget for. Imidlertid er Politiforholdene i Odense jo i Forvejen noget særegne. I denne By er det som bekendt forbudt Bilerne at bruge Tudehorn, skønt Loven kræver, at de skal være forsynet med et saadant. Vi maa derfor sikkert indstille os paa flere Overraskelser fra den Kant. Og det gør ikke Sagen bedre, at vi i det hele taget lever i en Tid, hvor Embedsmaskineriet knirker og Regereriet florerer i en utaalelig Grad. Radio Ekko" har i sit December-Nummer omtalt Odense-Affæren paa Grundlag af OZ s Referat og skriver meget træffende, at Embedsiveren her maa siges at have taget en patologisk Form, som ikke hører hjemme i noget Kultursamfund uanset dets politiske Struktur. Med disse Ord, som vi helt og fuldt kan gøre til vore, forlader vi Odense-Politiet for denne Gang. Red Med Tak for Samarbejdet i 1939 sender vi Medlemmer, Annoncører og Medarbejdere vore venligste Jule- og Nytaarsønsker. Vi haaber, at vi alle igen kan samles i det nye Aar og fremdeles med E.D R. som det naturlige Midtpunkt fortsætte Arbejdet for Amatørbevægelsen i Danmark. HOVEDBESTYRELSEN. 231

16 Fortegnelse over tekniske Artikler i OZ"s 11. Aargang. Antenner. Side Antenneafstemning med Link-Kobling 46 Om Radiostationer med Retningsantenner 168 Egenskaber ved Radiobølgerne, Forvrængning paa korte Bølger 6 Radiobølgernes Hastighed 112 Bølgelængde og Bølgebevægelse 148 To Fjernsynsproblemer 172 Stratosfæren og Heaviside-Laget 208 Radiobølgernes Udbredelse 209 Kontrol- og Maalemetoder. Monitor-Tips 9 Maaling af Kapacitet 10 Benyttelse af Frekvensmeter/Monitor 24 Kapacitets-Maalebro 32 En Absorptionsbølgemaaler 52 Bedømmelse af Signalstyrke 54 Et Frekvensmeter 54 Modulatlonsmeter med Katodestraalerør DG Milliamperemeteret som Modulations-Indikator 188 En Kipp-Generator 204 Om Maalinger i Kortbølgemodtagere 210 Kraftanlæg og Dele dertil. Kraftanlæg til 50 Watts Styresender 46 Beregning af Nettransformatorer (1. Del) 49 Swinging Chokes 53 Nogle Sikkerhedsregler ved Betjening og Konstruktion af Sendere (1. Del) 72 Beregning af Nettransformatorer (2. Del) 102 Kraftanlæg til 100 Watts Sender 108 Nogle Sikkerhedsregler ved Betjening og Konstruktion af Sendere (2. Del) 111 Nogle Sikkerhedsregler ved Betjening og Konstruktion af Sendere (3. Del) 125 En transformatorløs 500 Volts Ensretter 127 Beregning af Nettransformatorer (3. Del) 145 (4. Del) 166 Modtagere og Dele dertil. 3-Rørs Kortbølgemodtager for Universaldrift 28 Spole-Tips 31 BCL-Bølgefælder 48 CW-Modtagning paa BCL-Super 55 En Philips Kortbølgemodtager 70 Transceiver og Pejlemodtager 91 2-Rørs Universalmodtager 92 En rigtig Pejlemodtager. 107 Universal S.W.3 Kortbølgesuper 142 igen 167 Interessant 5-Rørs Ret-Modtager 184 Spareanordninger ved Anvendelse af Universalrør 185 Om den superregenerative Modtager 186 En Storsuper med 2 Mellemfrekvenser 202 Om Maalinger i Kortbølgemodtagere 210 En nem og effektiv 3-Rørs Batteri-Kortbølgemodtager 224 Modulation og Nøgling. Klasse B Modulator 4 Sikring af Mikrofonindgang i Jævnstrømssender 40 Heising-Modulator 47 Blandingsanordning i Mikrofonforstærkere 71 Anodemodulatorer til 100 Watts Sender 86 Nøgling af CW-Sendere 104 Moderne Forforstærker for Kondensator- eller Krystal-Mikrofon 182 Enhed for automatisk Modulationskontrol 207 Forforstærker og Modulator j 219 Mikrofonpolaritetens Indvirkning paa Modulationsprocenten 220 Rør til Sendere og Modtagere. Trioder eller Pentoder i Sendere? 8 Trioder og Pentoder 30 Radiorørenes Gitre 69 Nye Tungsram Rør 90 OQQ 25/800 under Test 114 Nye Rør fra Tungsram 136 Philips Stabiliseringsrør 147 Amatørens Rørproblemer 163 Engelske Televisionsrør 187 Nyt Tungsram Senderør 221 Philips nye Specialrør 222 Sendere i Teori og Praksis. Moderne Retningslinier i Senderkonstruktion (2. Del) 2 25 Watts Jævnstrømssender med Klasse B Modulation 4 En ny Krystaloscillator 7 Moderne Retningslinier i Senderkonstruktion (3. Del) 22 En moderne 50 Watts Styresender (1. Del) 25 Spole-Tips 31 En moderne 50 Watts Styresender (2. Del) 46 Moderne Retningslinier i Senderkonstruktion (4. Del) 50 En 100 Watts Telefoni- og Telegrafisender (1. Del) 66 Nogle Sikkerhedsregler ved Betjening og Konstruktion af Sendere (1. Del) 72 Direkte opvarmede Trioder i Elektronkobling 74 En 100 Watts Telefoai- og Telegrafisender (2. Del) 86 Transceiver og Pejlemodtager 91 Nøgling af CW-Sendere 104 En 100 Watts Telefoni- og Telegrafisender (3. Del) 108 Nogle Sikkerhedsregler ved Betjening og Konstruktion af Sendere (2. Del) 111 Transportabel Station for 3,5 og 112 MHz 122 Nogle Sikkerhedsregler ved Betjening og Konstruktion af Sendere (3. Del) 125 Kortbølgestation OZ7BO 162 OZ2D 218 Ultrakorte Bølger. Fra Ultrakortbølgernes Overdrev 73 Transportabel Station for 3,5 og 112 MHz 122 Om den superregenerative Modtager 186 To Fjernsynsproblemer 172 Diverse praktiske og teoretiske Artikler. Lidt om Strøm og Spænding 31 Atomer, Ioner og Elektroner 56 Kortbølgefinesser 63 Tips-Rubrikken 119 Om Radiostationen i Nauen 129 Fjernsyn traadløst og over Kabel 158 Ved De det? 159 Bølgebevægelse Atomfysik Højspænding 170 Ved De det? 177 Vandkøling af Senderrør 189 Tips-RubriKken 197 Ved De det? Om Fastholdning af Senderens Frekvens 226 Ved De det? 229 OZ udgives af Landsforeningen EXPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER, Postboks 79, København K. Teknisk Redaktør: Henrik Nielsen, Christianehøj 134, Søborg. Alt teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sendes hertil. Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Helmer Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5., og Klicheer bestilles den 1. i Maaneden. Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager vedrørende Tilsendelsen af OZ rettes til Postvæsenet, og hvis det ikke hjælper da til Kassereren. Sekretær: Paul Størner, Carl Withsvej 12,1, Odense. Hertil sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold. 'Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse, Tlf. Damsø 2871 x. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser, Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr ). QSL=Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 138,3, Vanløse. QSL-Kort kan sendes til Box 79, Kbhvn. Giro Nr DR-Leder: Knud Lægring, Veras Allé 17A.2, Vanløse. Annoncechef: Kai Nielsen, Ulrik Birchs Allé 17, København S. Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud. Eftertryk af OZ s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. Afleveret til Postvæsenet Torsdag den 14. December. Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. 232

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Hvis Krigen kommer. uklogtl. tydeligt som muligt. Et Forbud vil ikke blot være en

Hvis Krigen kommer. uklogtl. tydeligt som muligt. Et Forbud vil ikke blot være en Oplag: 1050 Eksemplarer. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Dagspressen og Amatørerne.

Dagspressen og Amatørerne. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Amatørfoto og Amatørradio

Amatørfoto og Amatørradio TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DEN FØRSTE FM-TEST TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO

DEN FØRSTE FM-TEST TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

»OZ«gennem 10 Aar. Oplag: 1050 Eksemplarer.

»OZ«gennem 10 Aar. Oplag: 1050 Eksemplarer. Oplag: 1050 Eksemplarer. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser.

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Slettet af Medlemslisten...!

Slettet af Medlemslisten...! r E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Amatør-Tidsskrifternes Skæbne.

Amatør-Tidsskrifternes Skæbne. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye Side 1 af 5 Bulletin 08-2001 Foredrag og andet fra Afdelingerne: Kreds 1: Københavns Afdelingen OZ5EDR: I afdelingen er der stor interesse for PIC 16 programmering til div. projekter, så som frekvenstællere

Læs mere

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party!

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2013 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR

Læs mere

Et Kig bag egne Kulisser.

Et Kig bag egne Kulisser. Oplag: 1075 Eksemplarer. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser.

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Statsradiofoniens Døgndrift i Fare,

Statsradiofoniens Døgndrift i Fare, E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte?

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte? E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Fra Rævejagt til Sendetilladelse

Fra Rævejagt til Sendetilladelse E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union*, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

De første 1000 Eksemplarer.

De første 1000 Eksemplarer. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

En 10-aarig Mærkedag passeres.

En 10-aarig Mærkedag passeres. B. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes interesser. Som Medlem optages

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO Oplag: 1 100 Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse _for Kortbølgeteknik

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Vedtægter 10

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

De nye Amatørbaand. Oplag: 1075 Eksemplarer.

De nye Amatørbaand. Oplag: 1075 Eksemplarer. Oplag: 1075 Eksemplarer. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser.

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

DE TO AMATØR-KATEGORIER

DE TO AMATØR-KATEGORIER E.D.E, er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union'', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere