EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/ Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion""

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig Vedr.: Statsstøtte N 602/ Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion" Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE Ved brev af 22. december 2004, der blev registreret i Kommissionen samme dag (SG/2004/A/13411), anmeldte de danske myndigheder i overensstemmelse med EFtraktatens artikel 88, stk. 3, ændringer i tre tidligere godkendte støtteordninger og indførelse af tre nye ordninger. Ved brev af 21. februar 2005 bad Kommissionen om yderligere oplysninger, der blev modtaget med brev af 14. marts 2005 og registreret næste dag (SG/2005/A/2638). Ved brev af 14. april 2005 bad Kommissionen om yderligere oplysninger, der blev modtaget med brev af 3. maj 2005, registreret den 10. maj 2005 (COMP/2005/A/33802) og brev af 17. juni 2005, registreret den 20. juni 2005 (COMP/2005/A/34911). Ved brev af 11. august 2005 bad Kommissionen om en uddybning, der indgik med brev af 29. august 2005 (COMP/2005/A/36871), registreret den 31. august 2005 og brev af 22. september 2005, registreret den 23. september. 2. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN Pr. 1. januar 2005 blev de systemansvarlige virksomheder og transmissionsvirksomhederne på det danske energimarked omstruktureret. Formålet med omstruktureringen var at sikre gennemsigtighed og ikke-diskrimination, hvad angår adgang til det danske elnet. Omstruktureringen vil påvirke finansieringen af tre ordninger, der tidligere er blevet godkendt af Kommissionen. Endvidere har de danske myndigheder anmeldt tre ordninger, der har forbindelse til andre eksisterende ordninger, der vil blive finansieret på samme måde som de godkendte ordninger. Alle ordningerne finansieres gennem en afgift betalt af de systemansvarlige virksomheder. Udenrigsminister Per STIG MØLLER Asiatisk Plads 2 DK KØBENHAVN K Commission Européenne/Europese Commissie, B-1049 Bruxelles - Belgien Telefon: +32 (0)

2 2.1 Beskrivelse af det danske energimarked Før den 1. januar 2005 var der to systemansvarlige virksomheder i Danmark, nemlig Elkraft System a.m.b.a. (Elkraft) og Eltra a.m.b.a. (Eltra) (systemdriften). De systemansvarlige virksomheder har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed og en effektiv udnyttelse af et sammenhængende elforsyningssystem 1. Disse aktiviteter var adskilt fra transmissionsaktiviteterne (ejerskab og drift af transmissionsnettet), der blev udført af Elkraft Transmission a.m.b.a. og Eltra (Transmission). De systemansvarlige virksomheder og transmissionsvirksomhederne var ejet af offentlige og private distributionsvirksomheder. Elkraft, der var ansvarlig for Østdanmark, var en offentlig virksomhed (67 % af ejerne var offentlige virksomheder). Eltra, der var ansvarlig for Vestdanmark, var en privat virksomhed (67 % af ejerskabet var privat). Der var ingen direkte eller indirekte dominerende indflydelse fra de offentlige myndigheder, hvad angår Eltra. Pr. 1. januar 2005 overgik ejerskabet til Elkraft System, Elkraft Transmission og Eltra 2 til en 100 % statsejet virksomhed, Energinet Danmark ("Energinet"). De væsentligste forhindringer for at opnå et velfungerende og konkurrencedygtigt indre marked har bl.a. at gøre med spørgsmål som adgang til nettet, nettarifering og de forskellige grader af markedsåbning i medlemsstaterne. Det er en forudsætning for velfungerende konkurrence, at der er ikke-diskriminerende, gennemsigtig adgang til nettet til rimelige priser 3. For at sikre en sådan netadgang vil det være hensigtsmæssigt, at distributions- og transmissionssystemerne drives som selskabsretligt adskilte enheder. I Danmark skete dette i Med den anmeldte omstrukturering ønsker de danske myndigheder at tage yderligere et skridt for at sikre ejermæssig uafhængighed ved fuldstændigt at adskille transmissionen fra elhandel og elproduktion. Herved sikres der lige adgang til net- og systemydelserne for alle brugerne. Energinet, der blev oprettet ved lov 1384 om Energinet Danmark af 20. december 2004, der fastsætter visse regler for Energinets organisation og aktiviteter, vil udføre de samme aktiviteter som de tidligere transmissions- og systemoperatører. 2.2 Beskrivelse af ordningerne I 2004 godkendte Kommissionen tre danske ordninger 4 om støtte til vindmøller og kombinerede kraftvarmeværker, der var en forlængelse og/eller ændring af tidligere godkendte ordninger. Fra den 1. januar 2005 vil omstruktureringen af de systemansvarlige virksomheder på det danske energimarked imidlertid påvirke de tidligere godkendte ordninger (ordning 1, 2 og 3 nedenfor). Endvidere har de danske 1 Definitionen af "et sammenhængende elforsyningssystem" er ifølge kapitel 1, artikel 5, i Elforsyningsloven: "kollektive elforsyningsnet med tilhørende anlæg i et større område, som er indbyrdes forbundet med henblik på fælles drift." 2 Den systemansvarlige virksomhed for gasnettet, Gastra, blev også overtaget af Energinet. 3 Det er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF (særlig punkt 5-8 i betragtningerne), EUT L 176 af , s N 342/2003 støtte til vindmøller, lov af , EUT C 248 af , N 448/ markedsorientering af decentraliserede kraftvarmeværker (endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende) og N 618/2003 Forlængelse af N 1037/95 for visse kraftvarmeværker, EUT C 248 af

3 myndigheder anmeldt tre ordninger, der har forbindelse til andre eksisterende ordninger 5, og som vil blive finansieret på samme måde (ordning 4, 5 og 6 nedenfor). Retsgrundlaget for ordningerne er loven om elforsyning, lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, senest ændret ved 1 i lov nr. 494 og nr. 495 af 9. juni 2004, der trådte i kraft den 1. januar N 342/2003 Støtte til vindkraft, lov af 17. december 2002 Ordningen indeholder følgende tre elementer: 1.a Generelt pristillæg på 10 øre/kwh Med ordningen indføres der et generelt pristillæg på 10 øre/kwh til vindmøller. Alle potentielle støttemodtagere pålægges automatisk den CO2-afgift, som svarer til det generelle pristillæg på 10 øre/kwh. Da vindmøller ikke medfører CO 2 -emissioner, kompenseres vindmøller for betaling af afgiften gennem det generelle pristillæg. Alle vindmøller, der ikke modtager støtte efter de eksisterende ordninger N 416/1999 og N 278/2001, er omfattet af det generelle pristillæg. 1.b Ekstra pristillæg på 10 øre/kwh Ud over det generelle pristillæg kan der ydes et ekstra pristillæg på 10 øre/kwh til visse ældre vindmøller. Det ekstra pristillæg kan blive udløst af vindmølleejerens manglende tekniske viden og erfaring i de indledende faser af vindmølleudbygningen. For at være berettiget til det ekstra pristillæg skal vindmøllen have en kapacitet på maksimalt 200 kwh, og den skal have været nettilsluttet siden 31. december Vindmølleejeren skal have ansøgt om det ekstra pristillæg senest den 31. december 2003, og vindmøllens direkte produktionsomkostninger pr. kwh i de seneste fem regnskabsår skal i gennemsnit have oversteget 26 øre/kwh. Det ekstra pristillæg udløber efter fuldlasttimer eller efter 20 år fra vindmøllens nettilslutning. Omkring 250 vindmøller er omfattet af dette tillæg. 1.c Kompensation på 2,3 øre pr. kwh for balanceringsomkostninger På grund af vindkraftens manglende reguleringsmuligheder er det særlig kompliceret og økonomisk ret ressourcekrævende at balancere elektricitet fra vindkraft sammenlignet med f.eks. elektricitet fra termisk produktion. For at sikre balancering og overførsel af vindkraft vil vindmøller modtage en kompensation på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger. De systemansvarlige virksomheder skal betale kompensationen. Ejeren af en vindmølle kan imidlertid frit indgå en aftale med en kommerciel (privat) operatør i stedet for. Den fastsatte kompensation på 2,3 øre pr. kwh er baseret på faktiske historiske omkostninger 6. Hvis det kommercielle balanceringsmarked kan levere ydelsen til en lavere pris, vil kompensationen blive nedjusteret. Kompensationen ydes til alle vindmøller, der ikke er omfattet af N 416/1999 eller N 278/2001. Der er et loft på i alt 36 øre pr. kwh for markedsprisen, det generelle og det ekstra pristillæg. Udgifterne til ordningen er ca. 600 mio. DKK (ca. 81 mio. EUR) om året. 5 N 278/2001 Elreform nye VE-baserede kraftvarmeværker, EFT C 263 af , s. 6, og N 305/1996 Foranstaltninger til fordel for centrale elproduktionsanlæg, EFT C 58 af , s Udgifter til administration bestående af omkostninger til planlægning af driften, ubalancer i forbindelse med balanceringen af vindmølleelektriciteten og en vis rimelig fortjeneste for at udføre ydelsen osv. 3

4 De danske myndigheder har forpligtet sig til at foretage en ny anmeldelse af ordningen til Kommissionen senest 10 år efter datoen for denne beslutning. 2. N 448/ Markedsorientering af decentrale kraftvarmeværker For at sikre den kommende kraftvarmekapacitet vil de systemansvarlige virksomheder være forpligtet til at betale de decentrale kraftvarmeværker et tillæg oven i markedsprisen. Op til en gennemsnitlig markedspris på 11 øre/kwh vil tillægget være et grundbeløb 7 multipliceret med en reguleringsfaktor på 1,4. Hvis den gennemsnitlige pris ligger over 11 øre/kwh, sænkes reguleringsfaktoren lineært, og når den gennemsnitlige markedspris er højere end 34 øre/kwh, vil reguleringsfaktoren være lig nul, dvs. at støtten ophører fuldstændig. Støtten ydes kun til decentrale kraftvarmeværker og industrielle kraftvarmeværker. Støtten er begrænset til værker, der blev nettilsluttet senest den 31. december 2003, eller projekter godkendt på grundlag af elforsyningsloven senest på tidspunktet for fremlæggelsen af lovforslaget. Omkring 560 kraftvarmeværker er omfattet af ordningen. Den samlede støtte ydet via denne ordning forventes at beløbe sig til 8,5 DKK pr. kw for decentrale kraftvarmeværker, 4,98 DKK pr. kw for industrielle kraftvarmeværker og til 10,27 DKK pr. kw for affaldsbaserede kraftvarmeværker. Udgifterne til ordningen forventes at andrage ca. 900 mio. DKK i 2007 (ca. 121 mio. EUR) om året. Herefter forventes det, at udgifterne falder, da markedsprisen forventes at stige. Pristillægget vil blive ydet i højst 20 år efter den ændrede lovs ikrafttrædelse. De danske myndigheder har forpligtet sig til at foretage en ny anmeldelse af ordningen til Kommissionen senest 10 år efter datoen for denne beslutning. 3. N 618/ Forlængelse af N 1037/95 for visse kraftvarmeværker Formålet med ordningen er at indføre en overgangsperiode for kraftvarmeværker, før de overføres til støtteordning N 448/2003. Forlængelsen af aftageforpligtelsen og forlængelsen af faste afregningspriser for "store" værker efter N 1037/1995 ophørte pr. 1. januar Følgende kategorier af kraftvarmeværker er stadig omfattet af de faste afregningspriser efter N 618/2003: - "Små" kraftvarmeværker (< 10 MW) kan anvende de faste afregningspriser indtil den 31. december Derefter vil de i stedet modtage støtte efter N 448/2003. De kan imidlertid vælge at sælge deres elektricitet efter N 448/2003 i stedet for i henhold til N 1037/1995 allerede fra begyndelsen af Omkring 60 kraftvarmeværker er omfattet af ordningen. - "Helt små" kraftvarmeværker (< 5 MW) kan anvende de faste afregningspriser i ubegrænset tid. Disse helt små værker kan imidlertid også vælge at benytte reglerne ifølge N 448/2003 fra begyndelsen af Omkring 460 kraftvarmeværker er omfattet af ordningen. 7 Grundbeløbet for hvert kraftvarmeværk er den gennemsnitlige forskel mellem de faktiske salgsindtægter i overensstemmelse med en treledstarif for 2001 og 2002 og de salgsindtægter, som kraftvarmeværket ville have haft, hvis produktionen var blevet solgt på normale markedsvilkår for denne periode. 4

5 Forskellen med hensyn til overgangsperioder skyldes, at N 448/2003 udgør en større administrativ byrde for små kraftvarmeværker end for større decentrale og industrielle kraftvarmeværker. Det årlige budget for ordningen anslås til ca. 700 mio. DKK (ca. 94 mio. EUR), faldende til 400 mio. DKK (ca. 54 mio. EUR) årligt efter De danske myndigheder har forpligtet sig til at foretage en ny anmeldelse af ordningen til Kommissionen senest 10 år efter datoen for denne beslutning. 4. Støtte til skrotning af vindmøller Der udbetales et pristillæg på 12 øre pr. kwh for elektricitet produceret i nye vindmøller nettilsluttet i perioden Ordningen er begrænset til 5 år og maksimalt fuldlasttimer. Formålet med ordningen er at fremme sanering af ældre, mindre effektive vindmøller og en bedre anvendelse af de landskabsmæssige ressourcer. Pristillægget vil kun blive ydet, hvis ejeren af vindmøllen anvender skrotningsbeviser udstedt for nedtagning af vindmøller med en kapacitet på 450 kw eller mindre i en femårig periode regnet fra den 15. december Beviserne kan udstedes for en gruppe nedtagne vindmøller med en samlet kapacitet på 175 MW. Hvad angår disse vindmøller, erstatter denne ordning den eksisterende ordning N 278/ Ifølge N 278/2001 fastsættes der garanterede priser over markedsprisen for forskellige kategorier af vindmøller og biogasanlæg. Selv om ordningen blev godkendt for 10 år af Kommissionen, udfases N 278/2001, da den ikke gælder for nye vindmøller, der nettilsluttes efter den 1. januar Hvad angår eksisterende vindmøller, vil N 278/2001 løbe parallelt med den anmeldte ordning. Ud over forskellen, hvad angår tidspunktet for nettilslutning, vil støttemodtagerne efter den anmeldte ordning have en anden størrelse sammenlignet med N 278/2001 (N 278/2001 gælder for anlæg op til 150 kw, hvorimod den anmeldte ordning omfatter anlæg med en kapacitet på op til 450 kw). En anden forskel mellem de to ordninger er, at den foreslåede ordning giver mulighed for et lavere støtteniveau end N 278/2001 (12 øre pr. kwh i stedet for 17 øre pr. kwh). Støtte efter den anmeldte ordning kommer ud over det generelle pristillæg på 10 øre pr. kwh og kompensationen for balanceringsomkostninger, der ydes til vindmøller (N 342/2003, 1 a og 1 b). Der er et loft på 48 øre pr. kwh for det generelle pristillæg, kompensationen for balanceringsomkostninger, pristillægget på 12 øre pr. kwh og markedsprisen. Det forventes, at ca nye vindmøller med skrotningsbeviser vil blive omfattet af den anmeldte ordning. Ordningens budget forventes at stige fra ca. 10 mio. DKK i 2005 til ca. 60 mio. DKK i Ordningens samlede budget er anslået til ca. 400 mio. DKK (ca. 54 mio. EUR). De danske myndigheder har forpligtet sig til at foretage en ny anmeldelse af ordningen til Kommissionen senest 10 år efter datoen for denne beslutning. 8 EFT C 263 af , s. 6. 5

6 5. Støtte til andre vedvarende energianlæg end vindmøller af betydning for fremtidig teknologiudvikling Ordningen består af følgende elementer: 5.a Generelt pristillæg på 10 øre/kwh Der ydes en støtte på 10 øre pr. kwh til elektricitet produceret af visse VE-anlæg med anerkendte teknologier (der bruger halm og flis som brændstof). Denne del af ordningen er blevet godkendt af Kommissionen i N 4/1992 9, da den svarer til CO2- afgiften (se 1.a ovenfor). 5.b Ekstra pristillæg til fremtidige VE-teknologier Der ydes højere pristillæg til fremadrettede teknologier (som f.eks. anvendelse af bølgekraft og udnyttelse af strømme i havet, solenergi, anlæg med brændselsceller, der anvender vedvarende energi, anlæg til forgasning af biomasse og andre lignende særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde 10 ). Anlæg, der anvender en sådan energi i elproduktionen, og som er nettilsluttet efter den 21. april 2004, vil i 10 år efter nettilslutningen modtage et pristillæg, der sammen med markedsprisen andrager 60 øre pr. kwh. I de følgende ti år ydes der et pristillæg på 40 øre pr. kwh. Hvis et anlæg anvender vedvarende energi sammen med andet brændstof, ydes der et pristillæg på 26 øre pr. kwh i de første 10 år og på 6 øre pr. kwh i de følgende 10 år for den del af elektriciteten, der stammer fra den vedvarende energikilde. Hvad angår biogasanlæg, vil den højeste støtte blive ydet til anlæg, der nettilsluttes i perioden fra den 22. april 2004 til den 31. december Der kan kun ydes pristillæg til elektricitet fremstillet ved biogas inden for en tilsagnsramme, som svarer til en samlet årlig elproduktion ved anvendelse af 8 PJ biogas. Endvidere vil støtten blive ydet til elektricitet fremstillet ved andre energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udnyttelse af elektricitet fra vedvarende energikilder, der er nettilsluttet pr. 22. april Det forventes, at omkring vedvarende energianlæg bortset fra vindmøller vil blive omfattet af den anmeldte ordning. Det årlige budget for ordningen anslås at stige fra ca. 5 mio. DKK (ca. 0,7 mio. EUR) i 2005 til 100 mio. DKK i 2010 (ca. 13,4 mio. EUR). De danske myndigheder har forpligtet sig til at foretage en ny anmeldelse af ordningen til Kommissionen senest 10 år efter datoen for denne beslutning. 6. Kombineret kraftvarmegaranti til små decentraliserede kraftvarmeværker Der ydes i en overgangsperiode et pristillæg til markedsprisen til små kulfyrede vindkraftanlæg, der i mindre omfang anvender VE-teknologi. Pristillægget vil sammen med markedsprisen andrage 60 øre pr. kwh. I denne anmeldelse foreslås det at fortsætte den tidligere godkendte ordning N 305/ for at bevare kraftvarmeproduktionen, der må betragtes som særdeles effektiv. N 305/1996 dækker 9 N 4/1992, EFT C 160 af , s Pristillægget er betinget af, at det pågældende anlæg har en el- og varmevirkningsgrad på mindst 70 % af den tilførte energi eller, hvis anlægget kun er elproducerende, en elvirkningsgrad på mindst 20 % af den tilførte energi. 11 EFT C 58 af , s. 7. 6

7 støtte til store centrale kraftvarmeværker i form af kompensation for underskud. Denne støtte blev imidlertid i praksis kun ydet til små kulfyrede kraftvarmeværker. De to værker har ikke samme ejer som de store værker. Den tidligere godkendelse har ikke været gældende siden gennemførelsen af det nye direktiv om det indre marked for elektricitet. I denne anmeldelse sikres det eksisterende støtteniveau, hvad angår ligestilling af disse værker med de værker, der er omfattet af N 342/2003. To decentrale kraftvarmeværker vil blive omfattet af denne støtte. De var tidligere omfattet af N 305/1996, den såkaldte kraftvarmegaranti, og omkostningerne til ordningen vil være på samme niveau som for N 305/1996. Støtten vil blive ydet indtil udgangen af De danske myndigheder har imidlertid forpligtet sig til at foretage en ny anmeldelse af ordningen til Kommissionen senest 10 år efter datoen for denne beslutning. 2.3 Støtteniveauer Markedspris for elektricitet De danske myndigheder har vurderet markedsprisen for elektricitet til 22 øre pr. kwh i 2004, en pris der gradvist vil stige til 33 øre pr. kwh i Ved vurderingen af markedsprisen for den kommende periode er der taget højde for de følger, kvotehandelssystemet har for markedsprisen. Markedsprisen for elektricitet i Danmark, Finland, Norge og Sverige fastsættes på Nord Pool, Nordic power exchange. Ovenstående vurderinger er baseret på faktiske markedspriser ifølge Nord Pool Produktionsomkostninger Omkostningerne til produktion af vindkraft og kombineret kraftvarmeproduktion er typiske gennemsnitlige omkostninger for disse teknologier, når de anvendes til større produktion. For nye fremtidige teknologier er anvendt skønnede produktionsomkostninger baseret på oplysninger indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af rapporten "Technology Data for Electricity and Heat Generating Plants, Energistyrelsen, marts 2005". De produktionsomkostninger og betingelser, de er baseret på, fremgår af tabel 1: Biomasseforgasningsanlæg Investeringsomkostninger (DKK/kW) Fuldlasttimer pr. år Produktionsomkostninger (DKK/kWh) Vindmølle Kraftvarmeværk Skrotningsordning Biogasanlæg To små kraftvarmeværker Solcelleanlæg Bølgekraftanl æg Brændselscelleanlæg ,40-0,42 0, ,34 4,07 1,75 3,85 1,07 Tabel 1: Produktionsomkostninger for de støttede anlæg 12 Det laveste beløb vedrører et typisk gasfyret kraftvarmeværk, mens det højeste beløb vedrører et typisk affaldsbaseret kraftvarmeværk. 13 For industrielle kraftvarmeværker er investeringsstøtte på 30 % fratrukket investeringsomkostningerne. 7

8 De danske myndigheder har forsikret, at der kun ydes støtte til anlæg med en højeffektiv kraftvarmeproduktion som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF 14 ("kraftvarmedirektivet") Beregning af kompensation På grundlag af parametrene i afsnit og har de danske myndigheder beregnet støtten som en procentdel af ekstraomkostningerne 15 ved produktion af den støttede energi i stedet for traditionel energi (tabel 2) og som en procentdel af afskrivningen plus en rimelig kapitalforrentning (tabel 3). Alle værdier er omregnet til nettonutidsværdi 16 i DKK pr. kw 17. Bortset fra oplysningerne om vindmøller og kraftvarmeværker er beregningerne baseret på perioden Hvad angår vindmøller, er støtten også blevet ydet tidligere, og beregningsperioden er derfor For kraftvarmeværkers vedkommende er den tilsvarende periode Nettonutidsværdi, DKK pr. kw Produktionsomkostninger Markedspris "Ekstra" omkostninger (3) = (1)-(2) Støtte Støtte i % af ekstraomkostninger (1) (2) (4) (4):(3) Vindmølle 11,069 7,223 3,846 2, % Decentralt kraftvarmeværk 18 25,680 16,171 9,509 8, % Industrielt kraftvarmeværk 22,606 16,171 6,435 5, % Affaldsbaseret kraftvarmeværk 34,360 23,102 11,258 8, % Skrotningsordning 9,606 4,400 5,206 3, % Biogasanlæg 61,510 17,600 43,910 19, % To små kraftvarmeværker 19,347 15,284 4,062 2, % Solcelleanlæg 31,417 2,200 29,217 2,433 8 % Bølgekraftanlæg 47,260 7,700 39,560 8, % Brændselscelleanlæg 118,938 8, ,138 9,732 9 % Biomasseforgasningsanlæg 66,304 17,600 48,704 19, % Tabel 2: Støtte i relation til ekstraomkostninger 14 EUT L 52 af , s De ekstra driftsomkostninger defineres som forskellen mellem produktionsomkostningerne for vindkraft og markedsprisen for konventionel energi. 16 Til beregning af nettonutidsværdi er der anvendt en kapitalomkostning på 5 %. 17 Nettonutidsværdien af den garanterede pris er udtrykt i kw i stedet for kwh for at gøre den neutral med hensyn til de nominelle effekter for hvert kraftværk inden for de forskellige kategorier af støttemodtagere. 18 Hvad angår kraftvarmeværker, indgår støtte ydet efter N 1037/1995 og N 466/2002 i støtten, og omkostninger til varmeproduktion er fratrukket produktionsomkostningerne. Varmepriserne beregnes på non-profit basis. Der skal ikke tages højde for nogen fortjeneste fra salg af varme i denne beregning. 8

9 Tabellen viser, at støtten som procent af anlæggenes ekstraomkostninger højst vil udgøre 87 % af ekstraomkostningerne. For alle teknologier, der støttes efter disse ordninger, vil støttebeløbet være lavere end ekstraomkostningerne. Nedenstående beregninger er for alle støttede energityper baseret på en afskrivningsperiode på 20 år og en rimelig kapitalforrentning på 10 %. Garanteret pris Nettonutidsværdi, DKK pr. kw Markedspriring Støtte Investe- + rimelig kapitalforrentning Støtte i % af investeringen (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (3):(4) Vindmølle 10,185 7,223 2,962 8, % Decentralt kraftvarmeværk 24,446 16,171 8,275 11, % Industrielt kraftvarmeværk 21,585 16,171 5,414 8, % Affaldsbaseret kraftvarmeværk 31,922 23,102 8,820 18, % Skrotningsordning 7,421 4,400 3,021 7, % Biogasanlæg 37,064 17,600 19,464 56, % To små kraftvarmeværker 18,160 15,284 2,875 7, % Solcelleanlæg 4,633 2,200 2,433 31,417 8 % Bølgekraftanlæg 16,216 7,700 8,516 40, % Brændselscelleanlæg 18,532 8,800 9, , % Biomasseforgasningsanlæg 37,064 17,600 19,464 40, % Tabel 3: Støtte i relation til afskrivning og en rimelig kapitalforrentning Beregningerne viser, at støtten under ingen omstændigheder forventes at overstige afskrivningen og en rimelig forrentning, men højst vil udgøre 72 % af disse beløb. 3. DE DANSKE MYNDIGHEDERS BEMÆRKNINGER De danske myndigheder mener ikke, at ordningerne finansieres ved hjælp af statsmidler efter oprettelsen af Energinet som en 100 % statsejet virksomhed. De fremfører derfor, at ordningerne ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk VURDERING Efter Kommissionens godkendelse vil de danske myndigheder gennemføre omstruktureringen og ordningerne 4-6 med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Ved at anmelde ordningen før ikrafttrædelsen har de danske myndigheder opfyldt deres forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3. 9

10 4.1 Forekomst af statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1 Kommissionen har vurderet den anmeldte ordning på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 1. I henhold til artikel 87, stk. 1, er "statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". Generelle pristillæg på 10 øre/kwh (1.a og 5.a) Det generelle pristillæg skal udelukkende kompensere for den CO2-afgift, der automatisk lægges på elektricitet, og som beregnes med udgangspunkt i CO2- emissionen fra kulfyrede kraftværkers elproduktion. I de tidligere beslutninger blev støtten karakteriseret som en logisk og naturlig del af systemet, idet den kompenserede for den erlagte CO2-afgift. Der er derfor ingen grund til at ændre ved den tidligere vurdering. Det generelle pristillæg på 10 øre/kwh er derfor ikke omfattet af forbuddet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen skal dog erindre de danske myndigheder om, at denne vurdering kun er gyldig, så længe pristillægget ikke er højere end CO2-afgiften. Ordning 1 (1.b og 1.c), ordning 2, ordning 3, ordning 4, ordning 5 (5.b) og ordning 6 Ordningerne vil give nogle elproducenter en fordel, da pristillæggene vil hjælpe dem med at dække deres produktionsomkostninger, der er helt gængse driftsomkostninger, som de normalt må afholde i forbindelse med deres aktiviteter 19. Den giver derfor de pågældende støttemodtagere en fordel sammenlignet med andre energiproducenter. Støttemodtagerne er aktive på markeder, hvor der er samhandel mellem medlemsstaterne. Ordningerne kan derfor fordreje eller true med at fordreje konkurrencen og påvirke handelen mellem medlemsstaterne. Mindst tre af de nævnte kriterier er dermed opfyldt. Det fremgår af retspraksis 20, f.eks. sag C-482/99 "Den franske republik mod De Europæiske Fællesskaber" 21 ("Stardust Marine-dommen"), at for at en fordel kan anses for at være ydet "ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form", skal følgende kriterier være opfyldt: 1. Den økonomiske fordel skal ydes direkte eller indirekte ved hjælp af statsmidler. 2. Foranstaltningen skal kunne tilregnes staten. I PreussenElektra-dommen fastslog Domstolen, at den forpligtelse, der påhviler de private elforsyningsvirksomheder til at købe elektricitet fremstillet fra vedvarende energikilder til fastsatte mindstepriser, ikke udgør nogen direkte eller indirekte overførsel af statsmidler. I tre af de eksisterende sager 22, der er berørt af omstruktureringen, konkluderede Kommissionen, at ved foranstaltninger der finder 19 Sag C-278/95 P, Siemens SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml I, s Se f.eks. sag C-303/88 Italien mod Kommissionen, Sml I, s og sag C-345/2002 Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV og Rinck Opticiens BV mod Hoofdbedrijfschap Ambachten, præmis Sag C-482/99 Den Franske Republik mod De Europæiske Fællesskaber, Sml I, s N 342/03, N 448/03 og N 618/03. 10

11 ensartet anvendelse på alle offentlige eller private systemoperatører og elforsyningsvirksomheder, er det berettiget at gøre denne dom gældende for alle virksomheder, der er underkastet købs- og/eller afgiftsforpligtelser, uanset deres ejerforhold. I disse sager og i andre sager 23, hvor Kommissionen har haft samme synspunkt, var flest privatejede virksomheder omfattet af ordningen. Fra den 1. januar 2005 blev ejerskabet til alle ovennævnte systemansvarlige virksomheder overtaget af en 100 % statsejet virksomhed, Energinet. Den finansielle byrde ved ordningen deles således ikke længere af en privat og en offentlig virksomhed. I situationer, hvor én medlemsstat pålægger en forpligtelse til udelukkende at betale til offentlige virksomheder (dvs. virksomheder kontrolleret af medlemsstaten selv), er scenariet klart meget anderledes end i PreussenElektradommen. Kommissionen bemærker imidlertid, at omstruktureringen af de systemansvarlige virksomheder og transmissionsvirksomhederne på det danske energimarked direkte eller indirekte vedrører ordninger, hvis forenelighed tidligere er blevet vurderet, og som Kommissionen tidligere har godkendt. Endvidere bemærker Kommissionen, at de danske myndigheder har forpligtet sig til på ny at anmelde foranstaltningerne til Kommissionen inden for en periode på ti år fra datoen for denne beslutning. Under disse særlige omstændigheder og i betragtning af punkt 4.2 nedenfor konkluderer Kommissionen, at det ikke er nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt de midler, der finansierer de anmeldte ordninger, skal betragtes som statsmidler. 4.2 Støttens forenelighed med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) I Danmark er målet for forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder fastsat til 29 % i overensstemmelse med 24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet 25. Fremme af en sådan produktion er endvidere en foranstaltning, der reducerer emissioner af drivhusgasser. Af følgende grunde mener Kommissionen, at de anmeldte ordninger er i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse 26 (herefter kaldet "rammebestemmelserne"): Kommissionen bemærker, at ordningen er i overensstemmelse med Fællesskabets energipolitik som fastsat i direktiv 2001/77/EF. Ordningen er derfor i overensstemmelse med punkt 6, nr. 8, i rammebestemmelserne, og der kan henvises til afsnit E (punkt 58-65) i rammebestemmelserne. De danske myndigheder har forsikret, at alle kraftvarmeværker, der er omfattet af de anmeldte ordninger, er højeffektive ifølge kraftvarmedirektivet. De 23 Statsstøttesager NN 27/2000 DE Lov om prioritering af vedvarende energikilder gældende siden den (lov om vedvarende energi), EFT C 164 af , s. 5, NN 68/2000 DE Lov om beskyttelse af el, der udvikles ved kombineret kraftvarmeproduktion, EFT C 164 af , s. 5, og C 31/2000 BE Overgangsordning på elmarkedet, EFT C 222 af , s Se f.eks. meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet KOM(2004) 366 endelig, "Den vedvarende energis andel i EU Rapport fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 2001/77/EF, vurdering af lovgivningens og Fællesskabets øvrige politiks indflydelse på udviklingen af de vedvarende energikilders bidrag i EU og forslag til konkrete foranstaltninger", navnlig s EFT L 283 af , s EFT C 37 af , s

12 opfylder derfor punkt 31 i rammebestemmelserne, og ifølge punkt 66 og 67 er afsnit E (punkt 58-65) også relevante for dem. Som nævnt i punkt 59 (valgmulighed 1) i rammebestemmelserne kan medlemsstaterne yde støtte, som kompenserer for forskellen mellem produktionsomkostningerne i forbindelse med vedvarende energi og markedsprisen på den pågældende energi. En sådan kompensation kan kun vedrøre ekstra produktionsomkostninger i forbindelse med miljøvenlig elproduktion sammenlignet med produktionsomkostningerne for energi baseret på konventionelle energikilder. De danske myndigheder har beregnet de ekstra omkostninger til den støttede produktion, som det fremgår af tabel 2. Kommissionen finder de betingelser, der ligger til grund for beregningerne, rimelige. Kommissionen bemærker, at støtten højst vil dække 87 % af de ekstra omkostninger (for decentrale kraftvarmeværker). Det vil derfor ikke betyde overkompensation af støttemodtagerne. Støtte ydet i overensstemmelse med punkt 59 i rammebestemmelserne skal imidlertid kun dække afskrivning af værket og en rimelig kapitalforrentning, hvis medlemsstaterne kan godtgøre, at det er absolut påkrævet. Ifølge oplysningerne i tabel 3 vil støtten under ingen omstændigheder overstige afskrivningen plus en rimelig kapitalforrentning. Kommissionen finder de betingelser, der ligger til grund for beregningerne, rimelige. Kommissionen mener derfor, at de danske myndigheder har påvist, at støtte ydet i henhold til den anmeldte ordning ikke vil overstige ekstra produktionsomkostninger ved de vedvarende energikilder, der støttes ved disse ordninger. Den anmeldte ordning er derfor i overensstemmelse med rammebestemmelserne. De danske myndigheder har endvidere forpligtet sig til at overholde de eksisterende regler om kumulering. 5. KONKLUSION Kommissionen har derfor besluttet, at ordningen "Støtte til miljøvenlig elproduktion" er forenelig med fællesmarkedet. De danske myndigheder anmodes om at fremlægge en årlig rapport for Kommissionen om gennemførelsen af ordningen. Enhver ændring af de betingelser, der ligger til grund for støtten, skal anmeldes på forhånd. Kommissionen skal meddele de danske myndigheder, at Kommissionen i den nærmeste fremtid vil foretage en revision af rammebestemmelserne. Hvis denne revision skulle føre til ændringer, der påvirker vurderingen af ordningen, vil det være nødvendigt at revurdere den eksisterende ordnings forenelighed. 12

13 Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må afsløres over for tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Modtager Kommissionen ikke en sådan anmodning inden for den fastsatte frist, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at hele brevet meddeles til tredjemand og offentliggøres på det autentiske sprog på internetadressen: En eventuel anmodning sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence, Registreringskontoret for Statsstøtte B-1049 Bruxelles (Fax nr.: ) Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Neelie.KROES Medlem af Kommissionen 13

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2014 C(2014) 8162 TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Hr. udenrigsminister

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF 27.10.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 283/33 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF den 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet

Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Nye statsstøtteregler på miljø- og energiområdet Statsstøttereform I alt 37 retsakter, som er revideret Herunder: Miljø- og energirammebestemmelserne (EEAG) Den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER)

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 9.1.2012

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 9.1.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.1.2012 K(2011) 87 endelig UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 9.1.2012 i medfør af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2009/72/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.02.2000 SG(2000) D/ 101427 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 270/99 Danmark Ændringer af støtteordningen for bekæmpelse af Salmonella DT 104 i svinebesætninger Hr. minister,

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013).

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013). D O M afsagt den 25. januar 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Hanne Harritz Pedersen, Annette Dellgren og Niels Klitgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1704 14 Sønderborg Kommune (advokat Andreas

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008.

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8093 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 327/2008 Danmark Lempelse af NO X -afgift for virksomheder med særlig store udledninger og virksomheder, der reducerer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere