Procesanalyserapport Handlingsplansprojektet Optimering af Digital post og fjernprint Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesanalyserapport Handlingsplansprojektet Optimering af Digital post og fjernprint Maj 2012"

Transkript

1 Procesanalyserapport Handlingsplansprojektet Optimering af Digital post og fjernprint Maj 2012

2 Indhold Forord 3 1 Indledning og baggrund Business Case Hovedtal for gevinstrealisering Procesanalysens mål og formål Arbejdsgange Hvorfor? 5 2 Metode Kortlægningsmetode Deltagerkommuner Arbejdsgrupper og udvalgte sagsområder Prioriterede parametre og præmisser Præmisser og udbredelsesgrader Læsevejledning rapportens struktur 10 3 Procesanalyser Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale Ansættelsesbreve til nye og eksisterende medarbejdere 22 4 Opsamling Generelle barrierer Generelle optimeringsgevinster Generel erfaringsdannelse 37 5 Bilag 39

3 3 Forord KL s optimeringsprojekt for Digital post og fjernprint har i samarbejde med 11 deltagerkommuner gennemført kortlægningsworkshops om optimering af en række udvalgte kommunale arbejdsgange med særlig vægt på enkeltvis postforsendelse. Gennem KL s workshops er det blevet klart, at indføringen i brugen af Digital post og fjernprint i kommunerne langt fra kun er et teknisk projekt, men i høj grad også er et forandringsprojekt, der kræver både ledelsesmæssig opbakning og opmærksomhed samt sikring af, at gevinsterne hentes hjem. Implementeringen af Digital post og fjernprint, sikker mail og optimering af arbejdsgange er altså ikke alene it-afdelingens og digitaliseringsmedarbejdernes opgave i rollen som eksempelvis projektledere. Forandringsopgaven bør løses i et bredt, nært og understøttende samarbejde med både den udførende del af medarbejderne forskellige steder i kommunen såvel som den ledelsesmæssige. Netop den ledelsesmæssige opbakning og støtte er en central forudsætning for, at medarbejderne ændrer deres vaner og rutiner, så breve bliver sendt digitalt i stedet for, at de bliver printet og kuverteret. En særlig opmærksomhed skal rettes til de projektledere og KLARkonsulenter i kommunerne, der står over for en presset forandringsposition ved indførelsen af Digital post og fjernprint. Det er på den baggrund væsentligt, at indføringen af Digital post og fjernprint bliver organiseret som et forandringsprojekt med en ansvarlig projektleder, der har fokus på forandringsledelse og -kommunikation, procesoptimering samt kompetence- og organisationsudvikling. Ikke mindst, fordi indføringen kræver projekt- og relationskompetencer, der kan sikre en bred mobilisering og forankring af Digital post og fjernprint gennem netværk og workshops med relevante udførende medarbejdere, Digitale ambassadører og Superbrugere. Workshops med optimering og omlægning af arbejdsgange understøtter desuden medarbejderne i den kulturelle forandringsproces, som Digital post og fjernprint medfører i den enkelte afdeling. Erfaringerne har blandt andet vist, at det ikke kun er arbejdsgange i forhold til selve postforsendelsen, der bliver revurderet, men ligeledes omkringliggende arbejdsgange, der oftest skal omlægges og organiseres på en ny måde. Desuden har kortlægningen af arbejdsgangene i visse tilfælde vist, hvilken kanal der i den givne sammenhæng er den billigste. Endvidere viser erfaringerne fra forløbet, at der mangler systemintegration, konsekvent kommunikation, tilpasning af kanalstrategi og understøttelse af overgangen til digital kommunikation. KL håber, at denne procesanalyserapport vil kunne inspirere både ledere, mellemledere og medarbejdere, der står over for indføringen af Digital post og fjernprint. Erfaringen viser, at det er relevant at håndtere udfordringen som et bredt forandringsprojekt, der sikrer, at gevinsterne høstes gennem forankring, inddragelse og implementering med de udførende medarbejdere. Du ønskes en rigtig god læselyst! Kontorchef Ghita Thiesen Arbejdsgange og It-Arkitektur, KL

4 4 1 Indledning og baggrund Regeringen og KL har i Økonomiaftalerne for 2011 aftalt markante besparelser for digitalisering af postområdet. Grundlæggende skal den nuværende papirbårne og portobaserede post i størst muligt omfang udfases til fordel for digitale beskeder, der leveres til borgere og virksomheders digitale postkasse. For nuværende er det frivilligt, hvorvidt post skal leveres digitalt eller ej, men fra 1. januar 2013 bliver det obligatorisk for virksomheder og den 1. november 2014 for borgere. Digitaliseringen af postområdet forudsætter løsninger borger-, virksomheds- og myndighedsrettet samt en teknisk infrastruktur. Især to løsninger fortjener en introduktion, da der er tilknyttet konkrete besparelsespotentialer til disse: Digital post: Er populært sagt en e-boks, der blev lanceret i forbindelse med edag3. Kommunerne kan levere breve (enkelt- og masseforsendelser) og sikre mails til borgernes digitale postkasse, og det er muligt at gennemføre tovejskommunikation mellem parterne. Økonomiaftalen for 2011 berammer et besparelsespotentiale på 465,8 mio. kr. ved fuld implementering i Besparelserne realiseres via portobesparelser og optimerede arbejdsgange. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig myndighed for løsningen, der leveres af leverandøren e-boks. Business casen er genåbnet og er under forhandling. Fjernprint: Løsningen vil understøtte de breve, der fortsat vil blive sendt papirbårent enten til modtagere, der ikke er tilmeldt Digital post eller for evt. forsendelser, der ikke kan omfattes af den digitale kanal. Løsningen kan automatisk verificere, hvorvidt brevet skal leveres til Digital post eller papirformat. I tilfælde af sidstnævnte vil brevene blive sendt til et eksternt printcenter, hvorved kommunen kan realisere arbejdsgangsbesparelser i forhold til print, kuvertering, frankering og anden posthåndtering. Økonomiaftalen for 2011 anfører en besparelse på 148 mio. kr. i Bemærk dog, at løsningens anvendelsesgrad vil være faldende grundet løbende optag af borgere på Digital post og den obligatoriske anvendelse i november Det skal for nuværende nævnes, at den eksisterende business case skal konsolideres i foråret 2012, hvorfor ovennævnte tal kan blive revideret. Det kan imidlertid konstateres, at kommunerne har en stor implementeringsudfordring foran sig og lang vej før besparelsespotentialet kan realiseres. Nærværende rapport skal medvirke til at etablere et grundlag for effektiv implementering, hvorved gevinstrealiseringen for udgående post kan sikres (der er ikke fokus på indgående post i denne rapport, selvom der også er store besparelser at hente på sortering, scanning og håndtering af modtagelsen i mellemarkiv). KL gennemfører sammen med 12 kommuner et projekt (11 kommuner i denne rapport), der skal medvirke til en effektiv implementering og anvendelse af Digital post og fjernprint. Projektet hedder Optimering af Digital post og fjernprint, og det er en del af KL s handlingsplansprojekter. Ganske kort er projektets formål at tilføre kommunernes redskaber, netværk og en effektiv platform for ibrugtagning af løsningerne. Der er særlig fokus på arbejdsgange i forhold til Digital post og fjernprintsløsninger samt implementeringsredskaber henvendt til kommunens projektleder. For en yderligere orientering om projektet henvises der til projektsitets hjemmeside

5 5 1.1 Business Case Hovedtal for gevinstrealisering En meget central parameter for ibrugtagning af Digital post og fjernprint er de berammede besparelser. Nedenfor ses i tabel 1.1.1, de aftalte besparelser mellem regeringen og KL i Økonomiaftalen for Bemærk, at der ikke er aftalt besparelser for perioden mellem regering og KL, og at business casen genåbnes i foråret Hovedtal for gevinstrealisering Digital post 105 mio. kr. 465,8 mio. kr. Fjernprint 46 mio. kr. 148,0 mio. kr. Total 151 mio. kr. 613,8 mio. kr. I forhold til projektet henstiller KL til, at kommunerne udarbejder en business case og opstiller klare effektmål (projektmål). I forbindelse med nærværende kortlægning, har KL vurderet, at der ikke kunne foretages repræsentative målinger på tidsforbrug indenfor postforsendelser. Procesanalysen forholder sig derfor ikke til dette aspekt, men det er et meget centralt forhold for gevinststørrelsen. I stedet for bliver der lagt vægt på omlægning og optimering af arbejdsgangene og forudsætninger for den mest optimale anvendelse af fjernprintsløsninger, ud fra den aktuelle situation og den transformation, kommunerne står overfor. 1.2 Procesanalysens mål og formål Nærværende rapport er en delleverance i ovennævnte projekt. Rapporten er udarbejdet på baggrund af workshops, hvor arbejdsgangene omkring enkeltvis og manuel postforsendelse er blevet kortlagt. Formålet med kortlægningen af arbejdsgangene har blandt andet været følgende: Få indblik i arbejdsgange i forbindelse med manuel postforsendelse. Få kendskab til de forskellige procedurer i forløbet med arbejdsgange. Få kendskab til samt forståelse for de barrierer der er i forbindelse med implementering af Digital post og fjernprint. Få kendskab til samt forståelse for de optimeringsmuligheder der er i arbejdsgangen med Digital post og fjernprint. Få kendskab og forståelse for de forudsætninger der er nødvendige for implementeringen af Digital post og fjernprint. På baggrund af ovenstående mål, er det procesanalysens formål, at beskrive sammenhængen og koblingen mellem arbejdsgangene med Digital post og fjernprint, og hvordan eksisterende løsninger, allerede i dag, kan anvendes på den mest optimale måde. 1.3 Arbejdsgange Hvorfor? Mange kommuner har vist en stigende interesse og behov for, at se på arbejdsgangene i koblingen til en nuværende og fremtidig anvendelse af Digital post og fjernprint. Det er KL s erfaring, at kortlægning af arbejdsgange er relevant forud for mange forskellige former for digitalisering, idet KL tit oplever: Den eksisterende arbejdsgang med enkeltvise og manuelle postforsendelser fortsætter Der ikke bliver taget de nødvendige organisatoriske og ledelsesmæssige beslutninger De eksisterende vaner og rutiner ikke bliver omdannet til nye arbejdsformer Der ikke bliver sat fokus på medarbejdernes kompetencer og kompetenceudvikling fra starten af, for derved at understøtte de nye arbejdsgange og arbejdsformer Tekniske foranstaltninger som eksempelvis frankeringsmaskiner og printere der ikke fjernes og derved fastholder medarbejderne i de gamle arbejdsformer, vaner og rutiner

6 6 At implementeringen af Digital post og fjernprint øger arbejdsbelastningen, hvis arbejdsgangene ikke tilpasses de it-understøttende redskaber Der ikke bliver forankret en fælles forståelse og mening med, hvilken forandring der igangsættes med Digital post og fjernprint Kortlægningen af arbejdsgange er et relevant bidrag forud for at kunne høste gevinster med Digital post og fjernprint. I arbejdet med Digital post og fjernprint, er det primære fokus selvfølgelig på brevforsendelse, men det er KL s erfaring, at det oftest nødvendiggør, at der samtidig bliver sat fokus på de omkringliggende (faglige/lovgivningsmæssige) arbejdsgange. For nærmere overvejelser omkring arbejdet med arbejdsgange forud for indføringen af Digital post og fjernprint se i slutningen af denne rapport (afsnit 4.3 Generel erfaringsdannelse). For nærmere kontaktoplysninger, se rapportens bagside.

7 7 2 Metode De nuværende og fremtidige processer i relation til enkeltvis og manuel postforsendelse er afdækket via workshops med særligt fokus på de fremtidige processer for anvendelsen af Digital post og fjernprint. 2.1 Kortlægningsmetode Kortlægningen af arbejdsgangen omkring postforsendelse har taget et konkret afsæt i et udvalgt arbejdsgangsområde (indkaldelsesbreve på beskæftigelsesområdet og ansættelsesbreve på løn- og personaleområdet). Arbejdsgangene blev kortlagt ud fra følgende tre procestrin på workshoppen: 1. Kortlægning af nuværende arbejdsgang (As-Is) 2. Kortlægning af fremtidig arbejdsgang (To-Be) 3. Opsamling på forudsætninger for Digital post og fjernprint De tre ovenstående trin i kortlægningsmetoden er blevet gennemført på et og samme workshopforløb med flere deltagerkommuner. Ved kortlægningen af den nuværende arbejdsgang (As-Is) er der taget afsæt fra allerede kortlagte processer på Du kan få gratis adgang til arbejdsgangsbanken ved at oprette dig som bruger på hjemmesiden og find arbejdsgangene under FORM numrene 10 Uddannelse og Arbejde (indkaldelsesbreve) og 60 Ledelse og Administrativ service (ansættelsesbreve). Både i kortlægningen af den nuværende og den fremtidige arbejdsgang har der været fokus på barrierer og optimeringer af arbejdsgangen i forhold til postforsendelse. I arbejdet med arbejdsgange afledtes der en række tanker om fremtidige arbejdsgange (To-Be), der selvom de i rimelig udbredt grad kan realiseres, ikke er implementeret eller besluttet i de enkelte deltagerkommuner endnu. I kortlægningsmetoden har det været særligt pointeret overfor deltagerkommunerne, at det er altafgørende i workshopforløbet med kortlægning af arbejdsgange, at deltagerkommunerne har stillet med en til to udførende medarbejdere med indgående kendskab til, hvordan de gør i dag for at kunne nå et godt resultat. Alle arbejdsgangsdiagrammer i denne rapport er dokumenteret efter BPMN metoden (Business Process Modelling Notation). Nærmere symbolforklaring til arbejdsgangene kan du ligeledes finde på

8 8 2.2 Deltagerkommuner Rapporten afspejler et væsentligt bidrag fra 11 deltagerkommuner til optimeringsprojektet for Digital post og fjernprint. Deltagerkommunerne i projektet er følgende: Assens Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Esbjerg Kommune Fredensborg Kommune Gladsaxe Kommune Horsens Kommune Jammerbugt Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Aabenraa Kommune Hver kommune har stillet med to personer med vidt forskellige opgave- og ansvarsområder i kommunen i form af udviklingskonsulenter, it-projektledere, kommunikationsmedarbejdere, borgerservicechefer og digitaliseringschefer m.fl. Derudover har hver deltagerkommune haft en til to udførende medarbejdere med til workshoppen, som havde specifikt kendskab til de faglige arbejdsgange. Det har været særligt centralt, at kortlægningen af arbejdsgangene afspejler de udførende medarbejderes praksis og arbejdsmåder, for på den måde at konkretisere og kvalificere fremtidig postforsendelse til Digital post og fjernprint på den mest optimale måde i dag. Deltagersammensætningen har derfor bidraget til et flerdimensionelt grundlag for kortlægningen af arbejdsgangene og deres daglige virkemåde. 2.3 Arbejdsgrupper og udvalgte sagsområder De 11 deltagerkommuner har fordelt sig i følgende grupper og med følgende arbejdsgang se tabel nedenfor Arbejdsgrupper Kommuner Arbejdsgang Mødested Mødetidspunkt Ringsted, Gladsaxe og Fredensborg Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale Ringsted Kommune 19. januar 2012 Jammerbugt og Esbjerg Ansættelsesbreve Jammerbugt Kommune 25. januar 2012 Horsens, Aabenraa, Brøndby og Assens Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale Aabenraa Kommune 1. februar 2012 Roskilde og Bornholm Ansættelsesbreve KL 8. februar 2012 Hver arbejdsgruppe har selv stået for at vælge, hvilket arbejdsgangsområde, de synes var relevant at beskæftige sig med, ud fra udvælgelseskriterier såsom volumen, (pilot)parathed og hvor der muligvis var potentielle lavthængende frugter (gevinstrealisering på kort sigt). 2.4 Prioriterede parametre og præmisser I forbindelse med kortlægningen af arbejdsgangene er der arbejdet ud fra en overordnet ramme for, hvordan typisk postforsendelse fungerer omkring kommunale opgaver i flere offentlige organisationer i dag. Denne rapport skal derfor også ses indenfor disse prioriterede parametre og præmisser for kortlægningen og som et udgangspunkt for, hvordan den nuværende situation (As-Is) ser ud i flere kommuner med enkeltvis og manual postforsendelse i dag.

9 Model for typisk brevforsendelse Nedenstående model viser en typisk arbejdsgang for postforsendelse ude i kommunerne i dag. Det vil sige, lige fra brevet opstartes, udarbejdes (skrives i brevskabelonen), kvalitetssikres (brevet læses igennem og rettes), arkiveres (i ESDH), brevet printes og suppleres (med bilag, foldere, pjecer, blanketter) og kuverteres og sendes med posten (via eksempelvis Post Danmark). På den baggrund tager rapporten afsæt fra en nuværende situation, der kan variere i de enkelte kommuner, men som i overordnede træk kan skitseres med nedenstående model for typisk brevforsendelse i kommunerne. Typisk brevforsendelse i kommunerne Kilde: Brug af fjernprint i kommuner, regioner og statslige myndigheder, Digitaliseringsstyrelsen, 2010 (red.) Det skal dog bemærkes, at kuvertering, frankering og forsendelse af breve varetages i kommunerne på meget varierende måder, eksempelvis om der er tale om decentral eller central postforsendelse, herunder i hvilket omfang der er afhentning af post af Rådhusbetjente i udbakker i de centrale/decentrale enheder. Endvidere er der forskel på, om posten afhentes og transporteres fra de decentrale/centrale enheder til Post Danmark eller om Post Danmark selv afhenter post et eller flere steder i kommunen. 2.5 Præmisser og udbredelsesgrader I forbindelse med kortlægningen af de nuværende og fremtidige arbejdsgange er det blevet tydeligt, at de 11 deltagerkommuner er meget forskellige og varierende i deres anvendelse og udbredelse af Digital post og fjernprint. Ligeledes er det blevet klart, at nogle sagsområder er præget af større lokal forskellighed i forhold til eksempelvis central/decentral organisering i den enkelte kommune, hvilket der er taget højde for i procesanalyserne. Andre arbejdsgangsområder har mere central styring og derved også en mere fastforankret og ensartet praksis.

10 10 Herunder er der også deltagerkommuner, der allerede i dag har de nødvendige licenser til Doc2Mail, men som afventer den centrale fjernprintsløsning fra Digitaliseringsstyrelsen. Gennem kortlægningsworkshops med de fire arbejdsgrupper er det blevet klart, at der har været følgende udbredelsesgrader i projektets deltagerkommuner: 1. De kommuner der ikke anvender eksisterende fjernprintsløsninger, såsom Doc2Mail (afventer fjernprintsløsningen fra det centrale udbud). 2. De kommuner der er på vej til at anvende eksisterende fjernprintsløsninger såsom Doc2Mail (men afventer, også i en senere fase, at overgå til fjernprintsløsningen for det centrale udbud på sigt). 3. De kommuner som anvender eksisterende fjernprintsløsninger såsom Doc2Mail og anvender den som Output Manager (fordeling mellem Digital post og fjernprint). Det er dog vigtigt at pointere, at rapporten derfor afspejler stor variation af, hvordan der arbejdes med enkeltvis og manuel postforsendelse i dag, og at der er eksisterende fjernprintsløsninger i anvendelse allerede i dag som i et vist omfang benyttes. Det betyder dog ikke, at alle tekniske og organisatoriske barrierer er løst, og at man har høstet alle optimeringsgevinsterne ved den nuværende anvendelse, idet der ikke i alle kommuner er sket en direkte omlægning af arbejdsgangene i implementeringen af Digital post og fjernprint endnu. I hver procesanalyse, vil den enkelte kommune blive indplaceret efter ovenstående tre trin for udbredelsesgraden for den nuværende anvendelse af Digital post og fjernprint. 2.6 Læsevejledning rapportens struktur Denne rapport tager sit konkrete afsæt indenfor to hovedområder: For det første indkaldelsesbreve af forsikrede ledige til jobsamtale, der er en kommunal opgave indenfor beskæftigelsesområdet. For det andet ansættelsesbreve som er en intern kommunal administrativ opgave indenfor løn- og personaleområdet. Procesanalyserne er dog yderligere opdelt kommunespecifikt på baggrund af de arbejdsgrupper, som blev dannet i opstarten af optimeringsprojektet for Digital post og fjernprint. Det betyder konkret, at der er to procesanalyser, der omhandler indkaldelsesbreve og to procesanalyser, der omhandler ansættelsesbreve. For hver af de to overordnede procesanalyser er der opsamlende hovedkonklusioner med særligt henblik på barrierer og optimeringer, der gør sig gældende for henholdsvis indkaldelsesbreve og ansættelsesbreve. Det betyder derfor også, at de to sagsområder med forskellige former for enkeltvis og manuel postforsendelse har forskellig lovgivning og forskellige kommunale retningslinjer tilknyttet, idet indkaldelsesbrevene er direkte borgervendte arbejdsgange i kommunens jobcenter (Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), hvorimod ansættelsesbrevene er medarbejdervendte arbejdsgange (Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, der enten er decentralt eller centralt organiseret i kommunens løn- og personaleafdeling). Undervejs i rapporten bliver der desuden fremhævet særligt relevante faktabokse, som er særlige faktuelle input fra de forskellige kortlægningsworkshops. Disse faktabokse omhandler blandt andet kommunale eksempler på mulige løsningsmodeller fra andre kommuner. Derudover bliver der henvist til rapportens kildemateriale via links. Der skal desuden henledes en særlig opmærksomhed til afsnit Ansættelsesbreve i Esbjerg og Jammerbugt Kommune og afsnit Ansættelsesbreve i Bornholm og Roskilde Kommune, hvor der grundet organisatoriske forskelle er dele af procesanalysen, der er kom-

11 11 munespecifikke. Disse overgange er forsøgt at tydeliggjort med kursiv tekst: I den følgende beskrivelse af arbejdsgangen gælder det kun specifikt for [kommunens navn]. Arbejdsgangene i rapporten er blevet endeligt godkendt den 19. marts 2012 af de 11 deltagerkommuner i optimeringsprojektet for Digital post og fjernprint.

12 12 3 Procesanalyser Procesanalyserne tager som nævnt afsæt i to typer af enkeltvis og manuel postforsendelse; Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale (beskæftigelsesområdet) og ansættelsesbreve til nye og eksisterende medarbejdere (løn- og personaleområdet). De ensartede valg af sagsområder for de fire arbejdsgrupper kan blandt andet være en indikator på, at der trods stor variation og forskellighed i kompleksiteten i de lokale forhold i kommunerne, også er sammenfaldene tendenser for digitalisering og gevinstrealisering i disse år, og at der samtidig er tale om områder med store årlige omkostninger. 3.1 Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale Indkaldelser af forsikrede ledige foregår i kommunens jobcenter, når en borger har meldt sig ledig. Jobcenteret skal herefter sende et indkaldelsesbrev til borgeren forud for en jobsamtale. Derudover foregår der i dag hændelsesbeskeder (kommunikation) mellem jobcenter og A-kassen og Arbejdsmarkedsstyrelsen (Jobnet). Min side på Jobnet.dk Når du er tilmeldt som ledig i jobcenteret kan du få et brugernavn og password til din egen personlige side Min side på Jobnet.dk. Du kan enten få brugernavn og password tilsendt med brev til din folkeregisteradresse, eller du kan få det udleveret i jobcenteret. På Min side på Jobnet kan du afmelde dig jobcenteret, hvis du får arbejde, bekræfte hver uge at du er jobsøgende, få adgang til dit CV, se nyheder fra Jobnet.dk, og der er forskellige muligheder for selvbetjening, fx kan du meddele ferie eller melde dig syg og rask til jobcenteret. Hvis du vil vide mere om Jobnet.dk: https://info.jobnet.dk/om+jobnet Nuværende situation Fredensborg, Gladsaxe og Ringsted kommuner Nedenstående arbejdsgang afspejler processen for indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale. Arbejdsgangen afspejler nuværende praksis fra Fredensborg, Gladsaxe og Ringsted kommuner. Dog skal det bemærkes, at Fredensborg, Gladsaxe og Ringsted kommuner har haft forskellige variationer i brugen af Doc2Mail, og det er forskelligt, hvor langt de enkelte kommuner er kommet i implementeringen.

13 13 Nuværende arbejdsgang nedenfor omfatter ikke brugen af fjernprintsløsningen (Doc2Mail), da det var det mest generelle afsæt for kortlægningsworkshoppen. Figur A: Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale (As-Is) I forbindelse med indkaldelse af forsikrede ledige til individuel jobsamtale foretager medarbejderne i jobcenteret store manuelle og enkeltvise postforsendelser i form af et indkaldelsesbrev til den ledige borger. Indkaldelsesbrevet består af en almindelig brevskabelon i Word. Det vurderes af arbejdsgruppen, at den nuværende situation er almen praksis for manuel og enkeltvis postforsendelse, det vil sige, hvor indkaldelsesbrevet dannes, printes, kuverteres og bliver lagt i jobcenterets udbakke til videre afhentning af Post Danmark. I det følgende kan du læse mere om, hvad der sker under de forskellige aktiviteter, og hvilke barrierer og implementeringsmæssige udfordringer der eksisterer i dag for deltagerkommunerne. Søgeliste på nyledige borgere udarbejdes Kommunen udarbejder søgeliste med CPR-numre på de nyledige borgere, der trækkes via kommunens fagsystem/jobcenterløsning (KMD Opera eller Medialogic Workbase). Indkalderteamet finder ud af hvilke borgere, der skal indkaldes og hvornår. Barrierer: Der mangler integration mellem Jobnet.dk og jobcenterløsningerne. Indkaldelsesbrev til individuel samtale dannes Ved dannelse af indkaldelsesbrev markeres i kommunens fagsystem (Opera), hvilke borgere der skal indkaldes til samtale. Medarbejderen genererer brev i kommunens jobcenterløsning, der åbnes og vises som Word dokument. Optimering: Brevskabelonen skal være tilpasset kommunikation med Digital post og fjernprint. Der er betydelige gevinster at hente ved at tilrette brevskabelonen i forhold til skrifttype, størrelse, logo og farvevalg.

14 14 Endvidere skal brevskabelonerne i fagsystemerne have tilpasset deres skabeloner til fjernprintsløsningerne, således at for eksempel afsender- og modtageroplysninger placeres korrekt i brevet. Indkaldelsesbrev til individuel samtale printes enkeltvist Medarbejderen printer indkaldelsesbrevet til den individuelle samtale enkeltvist. Indkaldelsesbrev kuverteres afmeldingsblanket vedlægges og brev lægges i postbakke Medarbejderen lægger indkaldelsesbrevet i en kuvert med en afmeldingsblanket. Derefter bliver indkaldelsesbrevet lagt i Jobcenterets "udbakke" til afhentning af rådhusbetjenten. Optimering: Afmeldingsoplysninger bør stå fysisk i det konkrete indkaldelsesbrev via en kanal, der er i overensstemmelse med kommunens valgte kanalstrategi. I dette tilfælde en telefonisk kanal hvor borgeren kan afmelde sin aftale om jobsamtale med kommunen. Dette vil spare kommunen for arbejdsgangen og reducere postforsendelsesomkostninger. Afmeldingsblanketten til individuel jobsamtale er ikke et lovkrav og bør derfor vurderes i den enkelte kommunes servicestrategi. Rådhusbetjent frankerer og sender indkaldelsesbrev Rådhusbetjenten afhenter indkaldelsesbrevene ved jobcenterets "udbakke" og frankerer dem. Det varierer i arbejdsgruppens projektkommuner, hvorvidt indkaldelsesbrevene bliver afhentet af Post Danmark i Jobcenteret, eller hvorvidt rådhusbetjenten kører over med brevene fra Jobcenteret til Post Danmark. Borger modtager indkaldelsesbrev Borgeren modtager indkaldelsesbrevet med afmeldingsblanket, såfremt den nyledige skulle være kommet i job eller er blevet syg. Individuel samtale med borger Kommunens jobcenter afholder individuel samtale med den nyledige borger. Borger udebliver og genindkaldes Borgeren udebliver fra den individuelle samtale og kommunens jobcenter indkalder den udeblevne til en ny samtale og orienterer samtidig den nyledige borgers A-kasse om, at vedkommende er udeblevet fra samtale på kommunen Fremtidig situation Fredensborg, Gladsaxe og Ringsted kommuner I den fremtidige situation vil postforsendelsen blive reduceret væsentligt idet, der ikke skal printes, kuverteres, frankeres og sendes post fra kommunens jobcenter. I denne situation anvendes der en fjernprintsløsning, der fordeler indkaldelsesbrevet til henholdsvis Digital post eller Fjernprintcenter.

15 15 Figur B: Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale (To-Be) Optimering: Det bør overvejes, om ikke store dele af arbejdsgangen, forud for postforsendelse af indkaldelsesbrevet, kan automatiseres på baggrund af de søgelister som kommunens jobcenter modtager fra Jobnet.dk. Der er endvidere en række digitaliseringstiltag på vej, der kan afstedkomme fundamentale ændringer i arbejdsgangene. Især mødebookingløsningen Jobplanner leveret af Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) skal fremhæves. Her kan den ledige borger selv finde et passende samtaletidspunkt i kommunens jobcenter, som passer den enkelte borger bedst muligt.

16 16 Jobplanner Book selv dit møde i jobcenteret Jobplanner er et mødebookingssystem, der gør det muligt for kommunen at booke samtaler med borgere på en smartere og mere effektiv måde. Når borgeren logger på Min Side, popper indkaldelser til samtaler op som et selvstændigt vindue. Siden er låst, indtil borgeren har taget stilling til indkaldelsen. Borgeren kan så enten acceptere mødetidspunktet eller vælge mellem nogle nye ledige tider, som jobcenteret stiller til rådighed. Borgeren har også mulighed for at ringe til Call Centret, der har adgang til systemet og med det samme ombooke tiden. Ovenstående løsning testes af enkelte pilotkommuner (blandt andet Københavns Kommune) og vil også kunne erstatte store mængder af indkaldelsesbreve til ledige borgere, der skal til jobsamtale. Det er naturligvis afgørende, at det første indkaldelsesbrev kan sendes digitalt til Jobplanner. I Københavns Kommune vil det blandt andet betyde et farvel til brevindkaldelser, der vil give mere tilfredse borgere og et højere fremmøde. For Jobcentret vil det give langt bedre muligheder for at optimere arbejdsgangene, hvilket bekræftes af de udførende jobkonsulenter. Jobplanner giver en stor fordel, når man laver fælles indkald, idet man hele tiden kan se, hvor mange kollegaer, der er til rådighed og hvor mange borgere, der kan indkaldes. For nærmere status se: Søgeliste på nyledige borgere udarbejdes Kommunen udarbejder søgeliste med CPR-numre på de nyledige borgere, der trækkes via kommunens fagsystem/jobcenterløsning (Opera/Workbase). Indkalderteamet finder ud af, hvilke borgere der skal indkaldes og hvornår. Barrierer: Der mangler integration mellem jobnet.dk og jobcenterløsningerne Opera og Workbase. Dan (flette)brev med link til bilag og blanketter På baggrund af søgelisten på nyledige borgere danner medarbejderen indkaldelsesbrevet med link til bilag og blanketter. Optimering: Ved dannelse af indkaldelsesbrev er det en væsentlig gevinst at danne et flettebrev mellem fagsystemer såsom Opera og Doc2Mail. Her er det en væsentlig forudsætning, at medarbejderne lærer at lave disse flettebreve samtidig med, at fjernprintsløsninger har en bedre funktionalitet til flettebreve, end den der er i dag. Barrierer: Arbejdsgruppen nævner, at der er store barrierer med integrationer mellem fagsystem og Doc2Mail og Doc2Archive, således at brevet flettes. Hvilke barrierer? Blandt de barrierer som arbejdsgruppen oplever, er en række problemer med at få link til blanketter og bilag til at virke i brevene. I særlig grad hvis linket overskrider en hvis længde. En problemstilling som er blevet påpeget overfor leverandøren af Digital post (e-boks). Tryk print i fagsystem Når de udførende medarbejdere ønsker at se brevet på skærmen, trykkes der print i kommunens fagsystem, hvorefter brevet kommer frem.

17 17 Det vurderes i arbejdsgruppen, at det selvfølgelig er vigtigt at fjernprintsløsningen kan tilgås fra sit fagsystem, og at der sker den mest optimale journalisering. Eksempelvis skal anvendelsen af Doc2achive vurderes i sammenhæng med muligheden for anden journalisering i ESDH. Optimering: Flettebrev mellem fagsystem og fjernprintløsning som Doc2Mail skal forbedres for at optimere arbejdsgangen. Alternativt kan der laves en arbejdsgang, hvor der flettes fra et Excel ark med de relevante modtageroplysninger til Word, hvorefter der printes via Doc2Mail. Det er yderst vigtigt, at CPR-nummer medtages, så der kan sendes til Digital post. Næstved Kommune integrerer sine Wordskabeloner Næstved Kommune har udarbejdet en vejledning til integration mellem Wordskabeloner i og uden for ESDH-system og fjernprintsløsningens Doc2Mail. Vejledningen beskriver blandt andet, hvordan CPR-nummer og anden central data overføres ved hjælp af tags. Beskrivelse af tagvejledning fra Næstved Kommune finder du her: Send brev til Doc2Mail (Output Manager) Ved tryk på send bliver indkaldelsesbrevet sendt via en fjernprintsløsning Nuværende situation Assens, Brøndby, Horsens og Aabenraa kommuner I Assens, Brøndby, Horsens og Aabenraa kommuner er der varierende praksis på, hvordan der håndteres postforsendelse af indkaldelsesbreve i den nuværende situation. Fælles for kommunerne er dog, at de stadig sender fysiske breve ud i dag. Figur C: Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale (As-Is)

18 18 I forbindelse med indkaldelsesbrevene i disse fire kommuner, er Jobnet det centrale udgangspunkt for at melde sig ledige, idet den er obligatorisk for borgeren. De ledige skal dog kunne modtage indkaldelsesbrevet på MinSide på jobnet.dk, men kommunerne er stadig forpligtet til at sende det på papir (undtagen de kommuner, der er i pilottest). Aabenraa Kommune sender eksempelvis indkaldelsesbrevet både til Jobnet, et fysisk printet brev og en SMS. Ligeledes sendes der mange indkaldelsesbreve med A-post og ikke B-post på grund af, at tidshorisonten er kort fra modtagelse af søgelister (fra Jobnet) til postforsendelse af indkaldelsesbreve skal være modtaget af borgeren. På den baggrund, er det en klar fordel ved digital kommunikation, at brevet kommer hurtigere frem, og at der findes en klar optimering, hvis kommunerne kan nedbringe andelen af A-Post. Henter søgeliste Medarbejderen henter listen over ledige borgere. I en enkelt kommune udføres dette af en administrativ medarbejder, der derefter sender de relevante søgelister videre til en udførende medarbejder, der udfører resten af arbejdsgangen frem mod kuvertering og frankering. For de resterende kommuner, udføres hele arbejdsgangen af udførende medarbejdere. Optimering: Det bør vurderes, hvorvidt det er den mest optimale proces, at sagen skifter hænder, og om ikke de udførende medarbejdere selv kan trække de nødvendige søgelister, frem for at afvente en administrativ medarbejder. Ledige kontrolleres og visiteres Søgelisten med ledige gennemgås og kontrolleres af en udførende medarbejder. Udførende medarbejdere skal ind på den enkelte ledige borger og se, hvilken "gruppe" der skal visiteres til. Dette er tidskrævende. Samtale undersøges for at finde frem til, om der skal iværksættes en: Kontaktsamtale Aktiveringssamtale eller et ringebrev (aktiverede kan ringe) Der er følgende søgelister på de forskellige indkaldelsestyper: Kontakt (under 30 år) Førstegangs aktivering Gentaget aktivering Intensiv aktivering Ringebreve Infomøde/Jobklub Anden aktør (for nogle målgrupper) Barrierer: Der er visse kommuner, der oplever, at der er borgere, der modtager et indkaldelsesbrev, når de har valgt seks ugers uddannelse eller er kommet i arbejde. Årsagen skyldes, at der er langsomme arbejdsgange. Ved digital kommunikation kan der spares tid i forhold til postfordeling, hvilket kan være medvirkende til, at reducere ovennævnte problemstilling. Optimering: Alle breve bør optimeres, så de blandt andet anvender link til bilag, foldere og informationsmateriale. Udarbejder og printer indkaldelsesbrev Udførende medarbejdere udskriver brevene (Word dokument) i forhold til søgelisterne. Hvert brev fylder typisk tre-fire sider, da der ligeledes er lovhenvisning og blanket til afmeldelse. Kun den første side af indkaldelsesbrevet omfatter jobplan. Resten er bilagsmateriale.

19 19 Optimering: Link i breve til bilagshåndtering vil kunne optimere omkostningerne ved postforsendelsen meget. Scanner og journaliserer Herefter journaliseres indkaldelsesbrevet af de udførende medarbejdere. Det er kun en enkelt kommune, der også udover journalisering scanner de printede breve og derefter journaliserer dem på én samlet sag for alle indkaldelsesbreve pr. uge i ESDH. Barrierer: Denne arbejdsform er meget besværlig og omkostningstung for den enkelte kommune. Såfremt en A-kasse skal have dokumentation for en indkaldelse, skal de udførende medarbejdere lede efter brevet i ESDH systemet, og det kan være svært at finde, fordi der er scannet mange breve ind på én sag og det ikke er lagt på CPR-nummer. Optimering: Journalisering bør være tilstrækkelig dokumentation i form af, at indkaldelsesbrevet bliver journaliseret i ESDH som et sendt brev med angivelse af afsendelsesdato. Pakker og kuverterer indkaldelsesbreve Indkaldelsesbrevene pakkes, og der vedlægges bilagsmateriale såsom: Fælles informationsmøder vedlægges informationsnotat Foldere Andre bilag? Optimering: Dette kan spares ved et link i brevene, hvor borgerne kan læse nærmere om den pågældende aktivitet m.v. Brev lægges i udbakke Udførende medarbejdere lægger brevet i afdelingens "udbakke", hvorefter rådhusbetjentene afhenter brevene. Indkaldelsesbreve frankeres og sendes Rådhusbetjentene frankerer brevene og får dem afleveret/afhentet af Post Danmark. Barrierer: Mange breve afsendes som A-post af hensyn til deadlines for, hvornår den ledige skal modtage indkaldelsesbrevet. Derfor er det tidsmæssigt nødvendigt med A-post. Dette afhænger ofte af, hvornår de modtager listen fra Jobnet. Optimering: Man bør foretage nogle tiltag der gør, at andelen af A-post kan blive reduceret. Det skal vurderes, hvorvidt A-post er nødvendig, og hvilke vaner/rutiner der eventuelt kan ændres i den forbindelse Fremtidig situation Assens, Brøndby, Horsens og Aabenraa kommuner I den fremtidige situation er det fortsat obligatorisk for borgeren at melde sig ledig via Jobnet, hvorfra kommunen modtager liste på de ledige/nyledige borgere.

20 20 Figur D: Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale (To-Be) Kommunerne er, som nævnt ovenfor, ikke gået i gang med anvendelsen af fjernprintsløsninger. Det betyder samtidig, at den fremtidige situation i mindre grad afspejler specifikke, implementeringsmæssige barrierer, da de på nuværende tidspunkt ikke har gjort sig nogen erfaringer endnu. Barrierer: Der er en række barrierer, som allerede i dag kan være med til at optimere og måske helt erstatte store dele af denne arbejdsgang for indkaldelsesbreve. Blandt andet juridiske barrierer der er afgørende for, hvorvidt Jobnet kan afløse brevene. Endvidere er der ikke en obligatorisk forpligtigelse for den enkelte borger til at orientere sig dagligt på Jobnet. Optimering: Det ønskes, for at udnytte det fulde gevinstpotentiale, at der også sendes kvitteringer til Digital post og fjernprint. Arbejdsgruppen tilstræber, som primært afsæt for den fremtidige situation, at der sendes hovedsageligt til Digital post og ikke til fjernprintcenter. Endvidere vil en yderligere optimering kunne være, at søgelister kommer automatisk ind til kommunen inddelt i de forskellige kategorier (samtaletyper), som kommunen anvender til dannelse af indkaldelsesbreve. Henter søgeliste Udførende medarbejdere henter søgelisten fra kommunens lokale fagsystem. Barrierer: Der kunne være brug for en snitfladeintegration mellem Jobnet.dk og jobcenterløsningerne Opera og Workbase. Optimering: I den fremtidige situation kunne det være optimalt, såfremt listerne på de ledige/ nyledige borgere kommer ind automatisk i kommunens fagsystem, og at de er inddelt efter samtaletyper, som kommunen anvender til indkaldelsesbreve.

Problemknusersamling. Digital post og fjernprint

Problemknusersamling. Digital post og fjernprint Problemknusersamling Digital post og fjernprint 1 Indhold Forord 3 Hedensted: Den papirløse afdeling sæt ambitiøse mål 4 Syddjurs: Ændr skabeloner for at sende digitale breve 5 Næstved: Effektiviser de

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Integration til Doc2mail fra brevskabeloner

Integration til Doc2mail fra brevskabeloner Integration til Doc2mail fra brevskabeloner Denne vejledning beskriver, hvordan brevskabeloner opbygges så de integrerer til Doc2mail på en så effektiv måde som muligt. Vejledningen er rettet mod ansatte

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Effektiv digital forvaltning med Lean og IT

Effektiv digital forvaltning med Lean og IT Effektiv digital forvaltning med og IT Hvordan kan vi udnytte det bedste fra og det bedste fra IT til at skabe højere effektivitet? April 2009 Effektiv digital forvaltning med og IT Alt for mange -projekter

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Indholdsfortegnelse 1. Log in i Emply 4 1.1. Log ind og glemt kodeord 4 2. Opret projekt (stilling) 4 2.1. Opsætning af stilling 4 3. Brugeradgang og brugeroprettelse

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere