Procesanalyserapport Handlingsplansprojektet Optimering af Digital post og fjernprint Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesanalyserapport Handlingsplansprojektet Optimering af Digital post og fjernprint Maj 2012"

Transkript

1 Procesanalyserapport Handlingsplansprojektet Optimering af Digital post og fjernprint Maj 2012

2 Indhold Forord 3 1 Indledning og baggrund Business Case Hovedtal for gevinstrealisering Procesanalysens mål og formål Arbejdsgange Hvorfor? 5 2 Metode Kortlægningsmetode Deltagerkommuner Arbejdsgrupper og udvalgte sagsområder Prioriterede parametre og præmisser Præmisser og udbredelsesgrader Læsevejledning rapportens struktur 10 3 Procesanalyser Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale Ansættelsesbreve til nye og eksisterende medarbejdere 22 4 Opsamling Generelle barrierer Generelle optimeringsgevinster Generel erfaringsdannelse 37 5 Bilag 39

3 3 Forord KL s optimeringsprojekt for Digital post og fjernprint har i samarbejde med 11 deltagerkommuner gennemført kortlægningsworkshops om optimering af en række udvalgte kommunale arbejdsgange med særlig vægt på enkeltvis postforsendelse. Gennem KL s workshops er det blevet klart, at indføringen i brugen af Digital post og fjernprint i kommunerne langt fra kun er et teknisk projekt, men i høj grad også er et forandringsprojekt, der kræver både ledelsesmæssig opbakning og opmærksomhed samt sikring af, at gevinsterne hentes hjem. Implementeringen af Digital post og fjernprint, sikker mail og optimering af arbejdsgange er altså ikke alene it-afdelingens og digitaliseringsmedarbejdernes opgave i rollen som eksempelvis projektledere. Forandringsopgaven bør løses i et bredt, nært og understøttende samarbejde med både den udførende del af medarbejderne forskellige steder i kommunen såvel som den ledelsesmæssige. Netop den ledelsesmæssige opbakning og støtte er en central forudsætning for, at medarbejderne ændrer deres vaner og rutiner, så breve bliver sendt digitalt i stedet for, at de bliver printet og kuverteret. En særlig opmærksomhed skal rettes til de projektledere og KLARkonsulenter i kommunerne, der står over for en presset forandringsposition ved indførelsen af Digital post og fjernprint. Det er på den baggrund væsentligt, at indføringen af Digital post og fjernprint bliver organiseret som et forandringsprojekt med en ansvarlig projektleder, der har fokus på forandringsledelse og -kommunikation, procesoptimering samt kompetence- og organisationsudvikling. Ikke mindst, fordi indføringen kræver projekt- og relationskompetencer, der kan sikre en bred mobilisering og forankring af Digital post og fjernprint gennem netværk og workshops med relevante udførende medarbejdere, Digitale ambassadører og Superbrugere. Workshops med optimering og omlægning af arbejdsgange understøtter desuden medarbejderne i den kulturelle forandringsproces, som Digital post og fjernprint medfører i den enkelte afdeling. Erfaringerne har blandt andet vist, at det ikke kun er arbejdsgange i forhold til selve postforsendelsen, der bliver revurderet, men ligeledes omkringliggende arbejdsgange, der oftest skal omlægges og organiseres på en ny måde. Desuden har kortlægningen af arbejdsgangene i visse tilfælde vist, hvilken kanal der i den givne sammenhæng er den billigste. Endvidere viser erfaringerne fra forløbet, at der mangler systemintegration, konsekvent kommunikation, tilpasning af kanalstrategi og understøttelse af overgangen til digital kommunikation. KL håber, at denne procesanalyserapport vil kunne inspirere både ledere, mellemledere og medarbejdere, der står over for indføringen af Digital post og fjernprint. Erfaringen viser, at det er relevant at håndtere udfordringen som et bredt forandringsprojekt, der sikrer, at gevinsterne høstes gennem forankring, inddragelse og implementering med de udførende medarbejdere. Du ønskes en rigtig god læselyst! Kontorchef Ghita Thiesen Arbejdsgange og It-Arkitektur, KL

4 4 1 Indledning og baggrund Regeringen og KL har i Økonomiaftalerne for 2011 aftalt markante besparelser for digitalisering af postområdet. Grundlæggende skal den nuværende papirbårne og portobaserede post i størst muligt omfang udfases til fordel for digitale beskeder, der leveres til borgere og virksomheders digitale postkasse. For nuværende er det frivilligt, hvorvidt post skal leveres digitalt eller ej, men fra 1. januar 2013 bliver det obligatorisk for virksomheder og den 1. november 2014 for borgere. Digitaliseringen af postområdet forudsætter løsninger borger-, virksomheds- og myndighedsrettet samt en teknisk infrastruktur. Især to løsninger fortjener en introduktion, da der er tilknyttet konkrete besparelsespotentialer til disse: Digital post: Er populært sagt en e-boks, der blev lanceret i forbindelse med edag3. Kommunerne kan levere breve (enkelt- og masseforsendelser) og sikre mails til borgernes digitale postkasse, og det er muligt at gennemføre tovejskommunikation mellem parterne. Økonomiaftalen for 2011 berammer et besparelsespotentiale på 465,8 mio. kr. ved fuld implementering i Besparelserne realiseres via portobesparelser og optimerede arbejdsgange. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig myndighed for løsningen, der leveres af leverandøren e-boks. Business casen er genåbnet og er under forhandling. Fjernprint: Løsningen vil understøtte de breve, der fortsat vil blive sendt papirbårent enten til modtagere, der ikke er tilmeldt Digital post eller for evt. forsendelser, der ikke kan omfattes af den digitale kanal. Løsningen kan automatisk verificere, hvorvidt brevet skal leveres til Digital post eller papirformat. I tilfælde af sidstnævnte vil brevene blive sendt til et eksternt printcenter, hvorved kommunen kan realisere arbejdsgangsbesparelser i forhold til print, kuvertering, frankering og anden posthåndtering. Økonomiaftalen for 2011 anfører en besparelse på 148 mio. kr. i Bemærk dog, at løsningens anvendelsesgrad vil være faldende grundet løbende optag af borgere på Digital post og den obligatoriske anvendelse i november Det skal for nuværende nævnes, at den eksisterende business case skal konsolideres i foråret 2012, hvorfor ovennævnte tal kan blive revideret. Det kan imidlertid konstateres, at kommunerne har en stor implementeringsudfordring foran sig og lang vej før besparelsespotentialet kan realiseres. Nærværende rapport skal medvirke til at etablere et grundlag for effektiv implementering, hvorved gevinstrealiseringen for udgående post kan sikres (der er ikke fokus på indgående post i denne rapport, selvom der også er store besparelser at hente på sortering, scanning og håndtering af modtagelsen i mellemarkiv). KL gennemfører sammen med 12 kommuner et projekt (11 kommuner i denne rapport), der skal medvirke til en effektiv implementering og anvendelse af Digital post og fjernprint. Projektet hedder Optimering af Digital post og fjernprint, og det er en del af KL s handlingsplansprojekter. Ganske kort er projektets formål at tilføre kommunernes redskaber, netværk og en effektiv platform for ibrugtagning af løsningerne. Der er særlig fokus på arbejdsgange i forhold til Digital post og fjernprintsløsninger samt implementeringsredskaber henvendt til kommunens projektleder. For en yderligere orientering om projektet henvises der til projektsitets hjemmeside

5 5 1.1 Business Case Hovedtal for gevinstrealisering En meget central parameter for ibrugtagning af Digital post og fjernprint er de berammede besparelser. Nedenfor ses i tabel 1.1.1, de aftalte besparelser mellem regeringen og KL i Økonomiaftalen for Bemærk, at der ikke er aftalt besparelser for perioden mellem regering og KL, og at business casen genåbnes i foråret Hovedtal for gevinstrealisering Digital post 105 mio. kr. 465,8 mio. kr. Fjernprint 46 mio. kr. 148,0 mio. kr. Total 151 mio. kr. 613,8 mio. kr. I forhold til projektet henstiller KL til, at kommunerne udarbejder en business case og opstiller klare effektmål (projektmål). I forbindelse med nærværende kortlægning, har KL vurderet, at der ikke kunne foretages repræsentative målinger på tidsforbrug indenfor postforsendelser. Procesanalysen forholder sig derfor ikke til dette aspekt, men det er et meget centralt forhold for gevinststørrelsen. I stedet for bliver der lagt vægt på omlægning og optimering af arbejdsgangene og forudsætninger for den mest optimale anvendelse af fjernprintsløsninger, ud fra den aktuelle situation og den transformation, kommunerne står overfor. 1.2 Procesanalysens mål og formål Nærværende rapport er en delleverance i ovennævnte projekt. Rapporten er udarbejdet på baggrund af workshops, hvor arbejdsgangene omkring enkeltvis og manuel postforsendelse er blevet kortlagt. Formålet med kortlægningen af arbejdsgangene har blandt andet været følgende: Få indblik i arbejdsgange i forbindelse med manuel postforsendelse. Få kendskab til de forskellige procedurer i forløbet med arbejdsgange. Få kendskab til samt forståelse for de barrierer der er i forbindelse med implementering af Digital post og fjernprint. Få kendskab til samt forståelse for de optimeringsmuligheder der er i arbejdsgangen med Digital post og fjernprint. Få kendskab og forståelse for de forudsætninger der er nødvendige for implementeringen af Digital post og fjernprint. På baggrund af ovenstående mål, er det procesanalysens formål, at beskrive sammenhængen og koblingen mellem arbejdsgangene med Digital post og fjernprint, og hvordan eksisterende løsninger, allerede i dag, kan anvendes på den mest optimale måde. 1.3 Arbejdsgange Hvorfor? Mange kommuner har vist en stigende interesse og behov for, at se på arbejdsgangene i koblingen til en nuværende og fremtidig anvendelse af Digital post og fjernprint. Det er KL s erfaring, at kortlægning af arbejdsgange er relevant forud for mange forskellige former for digitalisering, idet KL tit oplever: Den eksisterende arbejdsgang med enkeltvise og manuelle postforsendelser fortsætter Der ikke bliver taget de nødvendige organisatoriske og ledelsesmæssige beslutninger De eksisterende vaner og rutiner ikke bliver omdannet til nye arbejdsformer Der ikke bliver sat fokus på medarbejdernes kompetencer og kompetenceudvikling fra starten af, for derved at understøtte de nye arbejdsgange og arbejdsformer Tekniske foranstaltninger som eksempelvis frankeringsmaskiner og printere der ikke fjernes og derved fastholder medarbejderne i de gamle arbejdsformer, vaner og rutiner

6 6 At implementeringen af Digital post og fjernprint øger arbejdsbelastningen, hvis arbejdsgangene ikke tilpasses de it-understøttende redskaber Der ikke bliver forankret en fælles forståelse og mening med, hvilken forandring der igangsættes med Digital post og fjernprint Kortlægningen af arbejdsgange er et relevant bidrag forud for at kunne høste gevinster med Digital post og fjernprint. I arbejdet med Digital post og fjernprint, er det primære fokus selvfølgelig på brevforsendelse, men det er KL s erfaring, at det oftest nødvendiggør, at der samtidig bliver sat fokus på de omkringliggende (faglige/lovgivningsmæssige) arbejdsgange. For nærmere overvejelser omkring arbejdet med arbejdsgange forud for indføringen af Digital post og fjernprint se i slutningen af denne rapport (afsnit 4.3 Generel erfaringsdannelse). For nærmere kontaktoplysninger, se rapportens bagside.

7 7 2 Metode De nuværende og fremtidige processer i relation til enkeltvis og manuel postforsendelse er afdækket via workshops med særligt fokus på de fremtidige processer for anvendelsen af Digital post og fjernprint. 2.1 Kortlægningsmetode Kortlægningen af arbejdsgangen omkring postforsendelse har taget et konkret afsæt i et udvalgt arbejdsgangsområde (indkaldelsesbreve på beskæftigelsesområdet og ansættelsesbreve på løn- og personaleområdet). Arbejdsgangene blev kortlagt ud fra følgende tre procestrin på workshoppen: 1. Kortlægning af nuværende arbejdsgang (As-Is) 2. Kortlægning af fremtidig arbejdsgang (To-Be) 3. Opsamling på forudsætninger for Digital post og fjernprint De tre ovenstående trin i kortlægningsmetoden er blevet gennemført på et og samme workshopforløb med flere deltagerkommuner. Ved kortlægningen af den nuværende arbejdsgang (As-Is) er der taget afsæt fra allerede kortlagte processer på Du kan få gratis adgang til arbejdsgangsbanken ved at oprette dig som bruger på hjemmesiden og find arbejdsgangene under FORM numrene 10 Uddannelse og Arbejde (indkaldelsesbreve) og 60 Ledelse og Administrativ service (ansættelsesbreve). Både i kortlægningen af den nuværende og den fremtidige arbejdsgang har der været fokus på barrierer og optimeringer af arbejdsgangen i forhold til postforsendelse. I arbejdet med arbejdsgange afledtes der en række tanker om fremtidige arbejdsgange (To-Be), der selvom de i rimelig udbredt grad kan realiseres, ikke er implementeret eller besluttet i de enkelte deltagerkommuner endnu. I kortlægningsmetoden har det været særligt pointeret overfor deltagerkommunerne, at det er altafgørende i workshopforløbet med kortlægning af arbejdsgange, at deltagerkommunerne har stillet med en til to udførende medarbejdere med indgående kendskab til, hvordan de gør i dag for at kunne nå et godt resultat. Alle arbejdsgangsdiagrammer i denne rapport er dokumenteret efter BPMN metoden (Business Process Modelling Notation). Nærmere symbolforklaring til arbejdsgangene kan du ligeledes finde på

8 8 2.2 Deltagerkommuner Rapporten afspejler et væsentligt bidrag fra 11 deltagerkommuner til optimeringsprojektet for Digital post og fjernprint. Deltagerkommunerne i projektet er følgende: Assens Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Esbjerg Kommune Fredensborg Kommune Gladsaxe Kommune Horsens Kommune Jammerbugt Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Aabenraa Kommune Hver kommune har stillet med to personer med vidt forskellige opgave- og ansvarsområder i kommunen i form af udviklingskonsulenter, it-projektledere, kommunikationsmedarbejdere, borgerservicechefer og digitaliseringschefer m.fl. Derudover har hver deltagerkommune haft en til to udførende medarbejdere med til workshoppen, som havde specifikt kendskab til de faglige arbejdsgange. Det har været særligt centralt, at kortlægningen af arbejdsgangene afspejler de udførende medarbejderes praksis og arbejdsmåder, for på den måde at konkretisere og kvalificere fremtidig postforsendelse til Digital post og fjernprint på den mest optimale måde i dag. Deltagersammensætningen har derfor bidraget til et flerdimensionelt grundlag for kortlægningen af arbejdsgangene og deres daglige virkemåde. 2.3 Arbejdsgrupper og udvalgte sagsområder De 11 deltagerkommuner har fordelt sig i følgende grupper og med følgende arbejdsgang se tabel nedenfor Arbejdsgrupper Kommuner Arbejdsgang Mødested Mødetidspunkt Ringsted, Gladsaxe og Fredensborg Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale Ringsted Kommune 19. januar 2012 Jammerbugt og Esbjerg Ansættelsesbreve Jammerbugt Kommune 25. januar 2012 Horsens, Aabenraa, Brøndby og Assens Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale Aabenraa Kommune 1. februar 2012 Roskilde og Bornholm Ansættelsesbreve KL 8. februar 2012 Hver arbejdsgruppe har selv stået for at vælge, hvilket arbejdsgangsområde, de synes var relevant at beskæftige sig med, ud fra udvælgelseskriterier såsom volumen, (pilot)parathed og hvor der muligvis var potentielle lavthængende frugter (gevinstrealisering på kort sigt). 2.4 Prioriterede parametre og præmisser I forbindelse med kortlægningen af arbejdsgangene er der arbejdet ud fra en overordnet ramme for, hvordan typisk postforsendelse fungerer omkring kommunale opgaver i flere offentlige organisationer i dag. Denne rapport skal derfor også ses indenfor disse prioriterede parametre og præmisser for kortlægningen og som et udgangspunkt for, hvordan den nuværende situation (As-Is) ser ud i flere kommuner med enkeltvis og manual postforsendelse i dag.

9 Model for typisk brevforsendelse Nedenstående model viser en typisk arbejdsgang for postforsendelse ude i kommunerne i dag. Det vil sige, lige fra brevet opstartes, udarbejdes (skrives i brevskabelonen), kvalitetssikres (brevet læses igennem og rettes), arkiveres (i ESDH), brevet printes og suppleres (med bilag, foldere, pjecer, blanketter) og kuverteres og sendes med posten (via eksempelvis Post Danmark). På den baggrund tager rapporten afsæt fra en nuværende situation, der kan variere i de enkelte kommuner, men som i overordnede træk kan skitseres med nedenstående model for typisk brevforsendelse i kommunerne. Typisk brevforsendelse i kommunerne Kilde: Brug af fjernprint i kommuner, regioner og statslige myndigheder, Digitaliseringsstyrelsen, 2010 (red.) Det skal dog bemærkes, at kuvertering, frankering og forsendelse af breve varetages i kommunerne på meget varierende måder, eksempelvis om der er tale om decentral eller central postforsendelse, herunder i hvilket omfang der er afhentning af post af Rådhusbetjente i udbakker i de centrale/decentrale enheder. Endvidere er der forskel på, om posten afhentes og transporteres fra de decentrale/centrale enheder til Post Danmark eller om Post Danmark selv afhenter post et eller flere steder i kommunen. 2.5 Præmisser og udbredelsesgrader I forbindelse med kortlægningen af de nuværende og fremtidige arbejdsgange er det blevet tydeligt, at de 11 deltagerkommuner er meget forskellige og varierende i deres anvendelse og udbredelse af Digital post og fjernprint. Ligeledes er det blevet klart, at nogle sagsområder er præget af større lokal forskellighed i forhold til eksempelvis central/decentral organisering i den enkelte kommune, hvilket der er taget højde for i procesanalyserne. Andre arbejdsgangsområder har mere central styring og derved også en mere fastforankret og ensartet praksis.

10 10 Herunder er der også deltagerkommuner, der allerede i dag har de nødvendige licenser til Doc2Mail, men som afventer den centrale fjernprintsløsning fra Digitaliseringsstyrelsen. Gennem kortlægningsworkshops med de fire arbejdsgrupper er det blevet klart, at der har været følgende udbredelsesgrader i projektets deltagerkommuner: 1. De kommuner der ikke anvender eksisterende fjernprintsløsninger, såsom Doc2Mail (afventer fjernprintsløsningen fra det centrale udbud). 2. De kommuner der er på vej til at anvende eksisterende fjernprintsløsninger såsom Doc2Mail (men afventer, også i en senere fase, at overgå til fjernprintsløsningen for det centrale udbud på sigt). 3. De kommuner som anvender eksisterende fjernprintsløsninger såsom Doc2Mail og anvender den som Output Manager (fordeling mellem Digital post og fjernprint). Det er dog vigtigt at pointere, at rapporten derfor afspejler stor variation af, hvordan der arbejdes med enkeltvis og manuel postforsendelse i dag, og at der er eksisterende fjernprintsløsninger i anvendelse allerede i dag som i et vist omfang benyttes. Det betyder dog ikke, at alle tekniske og organisatoriske barrierer er løst, og at man har høstet alle optimeringsgevinsterne ved den nuværende anvendelse, idet der ikke i alle kommuner er sket en direkte omlægning af arbejdsgangene i implementeringen af Digital post og fjernprint endnu. I hver procesanalyse, vil den enkelte kommune blive indplaceret efter ovenstående tre trin for udbredelsesgraden for den nuværende anvendelse af Digital post og fjernprint. 2.6 Læsevejledning rapportens struktur Denne rapport tager sit konkrete afsæt indenfor to hovedområder: For det første indkaldelsesbreve af forsikrede ledige til jobsamtale, der er en kommunal opgave indenfor beskæftigelsesområdet. For det andet ansættelsesbreve som er en intern kommunal administrativ opgave indenfor løn- og personaleområdet. Procesanalyserne er dog yderligere opdelt kommunespecifikt på baggrund af de arbejdsgrupper, som blev dannet i opstarten af optimeringsprojektet for Digital post og fjernprint. Det betyder konkret, at der er to procesanalyser, der omhandler indkaldelsesbreve og to procesanalyser, der omhandler ansættelsesbreve. For hver af de to overordnede procesanalyser er der opsamlende hovedkonklusioner med særligt henblik på barrierer og optimeringer, der gør sig gældende for henholdsvis indkaldelsesbreve og ansættelsesbreve. Det betyder derfor også, at de to sagsområder med forskellige former for enkeltvis og manuel postforsendelse har forskellig lovgivning og forskellige kommunale retningslinjer tilknyttet, idet indkaldelsesbrevene er direkte borgervendte arbejdsgange i kommunens jobcenter (Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), hvorimod ansættelsesbrevene er medarbejdervendte arbejdsgange (Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, der enten er decentralt eller centralt organiseret i kommunens løn- og personaleafdeling). Undervejs i rapporten bliver der desuden fremhævet særligt relevante faktabokse, som er særlige faktuelle input fra de forskellige kortlægningsworkshops. Disse faktabokse omhandler blandt andet kommunale eksempler på mulige løsningsmodeller fra andre kommuner. Derudover bliver der henvist til rapportens kildemateriale via links. Der skal desuden henledes en særlig opmærksomhed til afsnit Ansættelsesbreve i Esbjerg og Jammerbugt Kommune og afsnit Ansættelsesbreve i Bornholm og Roskilde Kommune, hvor der grundet organisatoriske forskelle er dele af procesanalysen, der er kom-

11 11 munespecifikke. Disse overgange er forsøgt at tydeliggjort med kursiv tekst: I den følgende beskrivelse af arbejdsgangen gælder det kun specifikt for [kommunens navn]. Arbejdsgangene i rapporten er blevet endeligt godkendt den 19. marts 2012 af de 11 deltagerkommuner i optimeringsprojektet for Digital post og fjernprint.

12 12 3 Procesanalyser Procesanalyserne tager som nævnt afsæt i to typer af enkeltvis og manuel postforsendelse; Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale (beskæftigelsesområdet) og ansættelsesbreve til nye og eksisterende medarbejdere (løn- og personaleområdet). De ensartede valg af sagsområder for de fire arbejdsgrupper kan blandt andet være en indikator på, at der trods stor variation og forskellighed i kompleksiteten i de lokale forhold i kommunerne, også er sammenfaldene tendenser for digitalisering og gevinstrealisering i disse år, og at der samtidig er tale om områder med store årlige omkostninger. 3.1 Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale Indkaldelser af forsikrede ledige foregår i kommunens jobcenter, når en borger har meldt sig ledig. Jobcenteret skal herefter sende et indkaldelsesbrev til borgeren forud for en jobsamtale. Derudover foregår der i dag hændelsesbeskeder (kommunikation) mellem jobcenter og A-kassen og Arbejdsmarkedsstyrelsen (Jobnet). Min side på Jobnet.dk Når du er tilmeldt som ledig i jobcenteret kan du få et brugernavn og password til din egen personlige side Min side på Jobnet.dk. Du kan enten få brugernavn og password tilsendt med brev til din folkeregisteradresse, eller du kan få det udleveret i jobcenteret. På Min side på Jobnet kan du afmelde dig jobcenteret, hvis du får arbejde, bekræfte hver uge at du er jobsøgende, få adgang til dit CV, se nyheder fra Jobnet.dk, og der er forskellige muligheder for selvbetjening, fx kan du meddele ferie eller melde dig syg og rask til jobcenteret. Hvis du vil vide mere om Jobnet.dk: https://info.jobnet.dk/om+jobnet Nuværende situation Fredensborg, Gladsaxe og Ringsted kommuner Nedenstående arbejdsgang afspejler processen for indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale. Arbejdsgangen afspejler nuværende praksis fra Fredensborg, Gladsaxe og Ringsted kommuner. Dog skal det bemærkes, at Fredensborg, Gladsaxe og Ringsted kommuner har haft forskellige variationer i brugen af Doc2Mail, og det er forskelligt, hvor langt de enkelte kommuner er kommet i implementeringen.

13 13 Nuværende arbejdsgang nedenfor omfatter ikke brugen af fjernprintsløsningen (Doc2Mail), da det var det mest generelle afsæt for kortlægningsworkshoppen. Figur A: Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale (As-Is) I forbindelse med indkaldelse af forsikrede ledige til individuel jobsamtale foretager medarbejderne i jobcenteret store manuelle og enkeltvise postforsendelser i form af et indkaldelsesbrev til den ledige borger. Indkaldelsesbrevet består af en almindelig brevskabelon i Word. Det vurderes af arbejdsgruppen, at den nuværende situation er almen praksis for manuel og enkeltvis postforsendelse, det vil sige, hvor indkaldelsesbrevet dannes, printes, kuverteres og bliver lagt i jobcenterets udbakke til videre afhentning af Post Danmark. I det følgende kan du læse mere om, hvad der sker under de forskellige aktiviteter, og hvilke barrierer og implementeringsmæssige udfordringer der eksisterer i dag for deltagerkommunerne. Søgeliste på nyledige borgere udarbejdes Kommunen udarbejder søgeliste med CPR-numre på de nyledige borgere, der trækkes via kommunens fagsystem/jobcenterløsning (KMD Opera eller Medialogic Workbase). Indkalderteamet finder ud af hvilke borgere, der skal indkaldes og hvornår. Barrierer: Der mangler integration mellem Jobnet.dk og jobcenterløsningerne. Indkaldelsesbrev til individuel samtale dannes Ved dannelse af indkaldelsesbrev markeres i kommunens fagsystem (Opera), hvilke borgere der skal indkaldes til samtale. Medarbejderen genererer brev i kommunens jobcenterløsning, der åbnes og vises som Word dokument. Optimering: Brevskabelonen skal være tilpasset kommunikation med Digital post og fjernprint. Der er betydelige gevinster at hente ved at tilrette brevskabelonen i forhold til skrifttype, størrelse, logo og farvevalg.

14 14 Endvidere skal brevskabelonerne i fagsystemerne have tilpasset deres skabeloner til fjernprintsløsningerne, således at for eksempel afsender- og modtageroplysninger placeres korrekt i brevet. Indkaldelsesbrev til individuel samtale printes enkeltvist Medarbejderen printer indkaldelsesbrevet til den individuelle samtale enkeltvist. Indkaldelsesbrev kuverteres afmeldingsblanket vedlægges og brev lægges i postbakke Medarbejderen lægger indkaldelsesbrevet i en kuvert med en afmeldingsblanket. Derefter bliver indkaldelsesbrevet lagt i Jobcenterets "udbakke" til afhentning af rådhusbetjenten. Optimering: Afmeldingsoplysninger bør stå fysisk i det konkrete indkaldelsesbrev via en kanal, der er i overensstemmelse med kommunens valgte kanalstrategi. I dette tilfælde en telefonisk kanal hvor borgeren kan afmelde sin aftale om jobsamtale med kommunen. Dette vil spare kommunen for arbejdsgangen og reducere postforsendelsesomkostninger. Afmeldingsblanketten til individuel jobsamtale er ikke et lovkrav og bør derfor vurderes i den enkelte kommunes servicestrategi. Rådhusbetjent frankerer og sender indkaldelsesbrev Rådhusbetjenten afhenter indkaldelsesbrevene ved jobcenterets "udbakke" og frankerer dem. Det varierer i arbejdsgruppens projektkommuner, hvorvidt indkaldelsesbrevene bliver afhentet af Post Danmark i Jobcenteret, eller hvorvidt rådhusbetjenten kører over med brevene fra Jobcenteret til Post Danmark. Borger modtager indkaldelsesbrev Borgeren modtager indkaldelsesbrevet med afmeldingsblanket, såfremt den nyledige skulle være kommet i job eller er blevet syg. Individuel samtale med borger Kommunens jobcenter afholder individuel samtale med den nyledige borger. Borger udebliver og genindkaldes Borgeren udebliver fra den individuelle samtale og kommunens jobcenter indkalder den udeblevne til en ny samtale og orienterer samtidig den nyledige borgers A-kasse om, at vedkommende er udeblevet fra samtale på kommunen Fremtidig situation Fredensborg, Gladsaxe og Ringsted kommuner I den fremtidige situation vil postforsendelsen blive reduceret væsentligt idet, der ikke skal printes, kuverteres, frankeres og sendes post fra kommunens jobcenter. I denne situation anvendes der en fjernprintsløsning, der fordeler indkaldelsesbrevet til henholdsvis Digital post eller Fjernprintcenter.

15 15 Figur B: Indkaldelse af forsikrede ledige til jobsamtale (To-Be) Optimering: Det bør overvejes, om ikke store dele af arbejdsgangen, forud for postforsendelse af indkaldelsesbrevet, kan automatiseres på baggrund af de søgelister som kommunens jobcenter modtager fra Jobnet.dk. Der er endvidere en række digitaliseringstiltag på vej, der kan afstedkomme fundamentale ændringer i arbejdsgangene. Især mødebookingløsningen Jobplanner leveret af Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) skal fremhæves. Her kan den ledige borger selv finde et passende samtaletidspunkt i kommunens jobcenter, som passer den enkelte borger bedst muligt.

16 16 Jobplanner Book selv dit møde i jobcenteret Jobplanner er et mødebookingssystem, der gør det muligt for kommunen at booke samtaler med borgere på en smartere og mere effektiv måde. Når borgeren logger på Min Side, popper indkaldelser til samtaler op som et selvstændigt vindue. Siden er låst, indtil borgeren har taget stilling til indkaldelsen. Borgeren kan så enten acceptere mødetidspunktet eller vælge mellem nogle nye ledige tider, som jobcenteret stiller til rådighed. Borgeren har også mulighed for at ringe til Call Centret, der har adgang til systemet og med det samme ombooke tiden. Ovenstående løsning testes af enkelte pilotkommuner (blandt andet Københavns Kommune) og vil også kunne erstatte store mængder af indkaldelsesbreve til ledige borgere, der skal til jobsamtale. Det er naturligvis afgørende, at det første indkaldelsesbrev kan sendes digitalt til Jobplanner. I Københavns Kommune vil det blandt andet betyde et farvel til brevindkaldelser, der vil give mere tilfredse borgere og et højere fremmøde. For Jobcentret vil det give langt bedre muligheder for at optimere arbejdsgangene, hvilket bekræftes af de udførende jobkonsulenter. Jobplanner giver en stor fordel, når man laver fælles indkald, idet man hele tiden kan se, hvor mange kollegaer, der er til rådighed og hvor mange borgere, der kan indkaldes. For nærmere status se: Søgeliste på nyledige borgere udarbejdes Kommunen udarbejder søgeliste med CPR-numre på de nyledige borgere, der trækkes via kommunens fagsystem/jobcenterløsning (Opera/Workbase). Indkalderteamet finder ud af, hvilke borgere der skal indkaldes og hvornår. Barrierer: Der mangler integration mellem jobnet.dk og jobcenterløsningerne Opera og Workbase. Dan (flette)brev med link til bilag og blanketter På baggrund af søgelisten på nyledige borgere danner medarbejderen indkaldelsesbrevet med link til bilag og blanketter. Optimering: Ved dannelse af indkaldelsesbrev er det en væsentlig gevinst at danne et flettebrev mellem fagsystemer såsom Opera og Doc2Mail. Her er det en væsentlig forudsætning, at medarbejderne lærer at lave disse flettebreve samtidig med, at fjernprintsløsninger har en bedre funktionalitet til flettebreve, end den der er i dag. Barrierer: Arbejdsgruppen nævner, at der er store barrierer med integrationer mellem fagsystem og Doc2Mail og Doc2Archive, således at brevet flettes. Hvilke barrierer? Blandt de barrierer som arbejdsgruppen oplever, er en række problemer med at få link til blanketter og bilag til at virke i brevene. I særlig grad hvis linket overskrider en hvis længde. En problemstilling som er blevet påpeget overfor leverandøren af Digital post (e-boks). Tryk print i fagsystem Når de udførende medarbejdere ønsker at se brevet på skærmen, trykkes der print i kommunens fagsystem, hvorefter brevet kommer frem.

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration. Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere