BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Lænke-Pensionatet Byparkvej Glostrup INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING ANTAL BØRN/UNGE/VOKSNE ALDERSGRUPPE ANTAL STUER / AFDELINGER ÅBNINGSTIDER Boform under Lov om Social Service 110 for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Dertil kommer at målgruppen har alkoholproblemer. Lænke-Pensionatet har plads til 8 beboere, samt 1 akutplads år 1 Døgnåbent ANSATTE PERSONALENORMERING FAGGRUPPER OG FUNKTIONER 6 ansatte. Derudover er der ca. 7 faste frivillige medarbejdere i huset. Forstander, pædagog (praktikvejleder), socialrådgiver, køkkenassistent, lægekonsulent og 1 pædagogstuderende. Forstanders primære funktioner er visitation, administration og regnskab. Socialrådgiver og pædagog varetager kontaktpersons-funktioner for beboerne og tilrettelægger/udfører praktisk og pædagogisk arbejde af forskellig karakter. Den pædagogstuderende følger som udgangspunkt praktikvejlederen 1

2 KONTAKTPERSON FOR PRAKTIKKEN Laura Schlie Petersen Dato for udfyldelse: 23. februar 2010 Udfyldt af: Laura Schlie Petersen PRAKTIKSTEDETS FORMÅL Lovgivning, servicemål, virksomhedsplan etc. Botilbuddet hører under 110 i Lov om Social Service. Ved den studerendes forbesøg udleveres Lænke- Pensionatets værdigrundlag, målsætninger og visioner. Ved senere lejlighed kan den studerende læse Lænke- Pensionatets drifts- og udviklingsaftale med kommunen, personalemappe, beboerinformation mm. KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE Lænke-Pensionatets målgruppe er en gruppe som ofte er ekskluderede fra samfundet i forhold til bl.a. arbejdsmarkedet, boligmarkedet og sociale relationer. Beboerne på Lænke-Pensionatet har alle særlige sociale problemer. Nogle er hjemløse, andre kan ikke klare sig ved at bo i egen bolig. Fælles er, at de har alkoholproblemer. Det er også muligt at blive indskrevet på Lænke-Pensionatet til restituering. Det vil sige ophold af kortere varighed med henblik på hjemflytning til egen bolig. KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS ARBEJDSMETODER Den pædagogiske praksis og begrundelserne herfor Formålet med ophold på Lænke-Pensionatet er først og fremmest at få inkluderet beboerne i samfundet. Med dette menes at gøre dem endnu mere selvhjulpne, handlekraftige og give dem mod på at tage ansvar for eget liv. Dette gør vi ved at yde: Socialpædagogisk støtte og omsorg. Beboerne er mennesker i krise, som har brug for særlig opmærksomhed og støtte. Dette kan være i form af samtaler, fællesskab og anerkendelse. Udredning Vi støtter beboerne i at overskue deres liv. Rådgivning og vejledning om fx økonomiske og sociale forhold. Videreformidling fx til misbrugsbehandling. Samarbejde med hjemkommuner så der bliver udarbejdet en kommunal handleplan. Efterforsorg til tidligere beboere. Støtte og tilbud om samvær til brugere udefra, som bruger Lænke-Pensionatet som en slags værested. 2

3 PRAKTIKSTEDETS STRUKTUR OG ORGANISERING Alders-, stue-, afdelings-, funktionsopdeling Lænke-Pensionatet er en lille boform, som kun rummer 8 beboere. Derfor vil den studerende skulle fungere i hele huset og i mange forskellige sammenhænge. PRAKTIKSTEDETS LEDELSES- OG PERSONALESTRUKTUR Ledelsesgrundlag, beslutningskompetencer etc. Lænke-Pensionatet har en flad ledelsesstruktur, hvilket bl.a. viser sig ved at de fleste beslutninger træffes i fællesskab. Samtidig er der stor selvstændighed i arbejdet og den studerende vil få meget frie hænder til at udvikle sine pædagogiske evner. Vi er en lille personalegruppe, så den studerende kan forvente en høj grad af medinddragelse og medindflydelse. INTERNT SAMARBEJDE Praktikstedets personalesamarbejde, mødestruktur, sociale arrangementer, m.v. Der er faste ugentlige møder som den studerende skal deltage i. Disse er: frivilligmøder, opholdsplansmøder og personalemøder. Derudover tilbyder vi den studerende kollegial sparring på tværs af faggrænser. EKSTERNT SAMARBEJDE Praktikstedets samarbejde med andre faggrupper/professioner Der er tæt samarbejde med beboernes hjemkommuner i form af sagsbehandlere. Derudover kan der være kontakt til hospitalsvæsnet, alkoholbehandlere eller psykologer. Den studerende kan forvente deltagelse i møder i så vid udstrækning det er muligt. ØVRIGE FORHOLD Regler vedr. straffeattest, børneattest, tavshedspligt, oplysningspligt, magtanvendelse mv. Ved ansættelse skal den studerende selv indhente straffeattest og medbringe til Lænke-Pensionatet. Den studerende skal ligeledes underskrive en tavshedspligt-erklæring. Hvis den studerende har kørekort, råder Lænke- Pensionatet over to biler som den studerende kan benytte i forbindelse med arbejdet. Der skal dog afleveres kopi af kørekort. 3

4 A. UDDANNELSESPLAN Har praktikstedet flere afdelinger, som modtager studerende i praktik, udfyldes en uddannelsesplan for hver afd. SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Lænke-Pensionatet er en lille boform uden afdelingsopdeling. Den studerende vil derfor skulle arbejde i hele huset. FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDES FORUDSÆTNINGER Den studerende må ikke selv have nogen former for misbrugsproblematik. Vi forventer af vores studerende at de: Er nysgerrige i forhold til dette arbejdsområde Kan og vil møde andre mennesker med respekt og empati Er stabile og fleksible Kan arbejde selvstændigt og på et fagligt højt plan Er personligt klar til at se indad og er åben for dialog om egen indsats Kan formulere sig skriftligt på et højt niveau Er aktive og deltagende ved møder, vejledning mm. Er indstillet på at sætte sig selv i en læringsposition og har lyst til at udvide sin forståelse for brugergruppen. ARBEJDSPLAN FOR DEN STUDERENDE Arbejdstiden udgør 32,5 time pr. uge. De 30 timer er lønnet, mens de 2,5 time er afspadsering til brug ved studiedagene. Den studerendes arbejdstid vil fortrinsvis ligge i hverdage mellem kl. 8 og 17. Ved andet kontaktbesøg medbringer den studerende et forslag til arbejdstider. Lænke-Pensionatet vil forsøge at imødekomme den studerendes ønsker, under hensyntagen til institutionens behov for personaledækning. ARRANGEMENTER, SOM DEN STUDERENDE SKAL DELTAGE I Der er ikke planlagt nogle tvungne arrangementer. Bliver det aktuelt drøftes det i personalegruppen. TILBUD TIL DEN STUDERENDE Vi tilbyder deltagelse i vores frokostordning. Det koster 30 kr. pr. dag, som betales månedsvis bagud. Lænke-Pensionatet arbejder på at oprette et netværk med lignende botilbud, som bl.a. vil betyde at den studerende kan komme på besøg på de andre botilbud. 4

5 FORBESØG FORBESØGETS TILRETTELÆGGELSE Hvordan er forbesøget tilrettelagt og hvem deltager? Det er den studerendes ansvar at ringe/maile og aftale et tidspunkt for besøg. Ved forbesøg deltager praktikvejleder og hvis muligt eller nødvendigt forstander. Den studerende vil få udleveret Lænke-Pensionatets værdigrundlag samt de visioner og målsætninger som er fastsat for det pågældende år. PRAKTIKVEJLEDNING PRAKTIKVEJLEDERENS KVALIFIKATIONER OG FORUDSÆTNINGER Hvem er praktikvejleder(e), og hvilken uddannelsesmæssig baggrund har vedkommende? Praktikvejleder er Laura Schlie Petersen, som er uddannet pædagog. ORGANISERING AF PRAKTIKVEJLEDNING Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Praktikvejledning er fast en gang ugentligt af ca. 1½ times varighed. Der er dog tid og plads til løbende vejledning ved behov. Vejledningen vil først og fremmest tage udgangspunkt i den studerendes iagttagelser/logbog, målene for praktikken og praktikdokumentet. Derudover har Lænke-Pensionatet litteratur som kan gennemgås for at få kendskab til teori omhandlende rusmidler og hjemløshed. PRAKTIKDOKUMENTET Hvordan inddrages praktikdokumentet herunder læringsmålene i vejledningen? Til hver vejledning evalueres den studerendes arbejde med praktikdokumentet. Det forventes at den studerende arbejder selvstændigt med praktikdokumentet og medtager dele heraf til vejledningen som grundlag for diskussion. På den måde kan vejleder og studerende styre i hvilken retning den studerende skal prioritere sin fremtidige indsats. ORGANISERING AF KONTAKTEN TIL UDDANNELSESINSTITUTIONEN Tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Godkendelse af læringsmål jf. 15 stk. 2 Hvordan og hvornår finder det sted? Læringsmålene fastsættes af den studerende og praktikvejleder umiddelbart efter den studerende er startet i praktik og indsendes til UCC indenfor de gældende tidsfrister. 5

6 Udtalelse jf. 14, stk. 3 Hvordan og hvornår finder det sted? Praktikvejleder udarbejder en skriftlig 2/3 dels udtalelse som forelægges den studerende og udleveres til studievejlederen ved 2/3 dels-mødet. Udtalelsen tager udgangspunkt i praktikdokumentet og den studerendes arbejde hermed, samt den daglige pædagogiske praksis. Afsluttende evaluering og indstilling jf. 22 Hvordan og hvornår finder det sted? Senest 4 uger før praktikperiodens afslutning udarbejder praktikvejleder en skriftlig evaluering og indstilling som diskuteres med den studerende. Evalueringen/indstillingen tager udgangspunkt i praktikdokumentet og den studerendes arbejde hermed, samt den daglige pædagogiske praksis. Efter evt. revidering sendes den til UCC senest 3 uger før praktikperiodens afslutning. LINJEFAG Hvilke linjefagsområder er der fokus på, og hvordan arbejdes der med dem? SUNDHED, KROP OG BEVÆGELSE Lænke-Pensionatet tilbyder træning 2 gange om ugen (mandag og fredag). Dette ser vi gerne at den studerende deltager i. Nogle af beboerne er i dårlig fysisk og psykisk tilstand og kan have brug for hjælp med praktiske opgaver. Hver eftermiddag tilbyder Lænke-Pensionatet frugt til medarbejderne, beboerne og brugerne. Det vil som udgangspunkt være den studerende, som står for dette. Den studerende er velkommen i Lænke-Pensionatets køkken, hvis den studerende har lyst til fx at tilberede sund mad med beboerne. UDTRYK, MUSIK OG DRAMA Dette vil være op til den studerendes initiativ. VÆRKSTED, NATUR OG TEKNIK Lænke-Pensionatet har et værksted, hvor der kan repareres fx cykler og knallerter. Der er frivillige medarbejdere tilknyttet værkstedet, som hjælper beboerne hvis der er behov herfor. Vi holder af at tage på ture og ser gerne at den studerende vil arrangere ture ud af huset. 6

7 SPECIALISERING Inden for hvilke områder kan praktikstedet tilbyde specialiseringsmuligheder? Uddybes i skemaet vedr. specialiseringsmuligheder sidst i skabelonen BØRN OG UNGE MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER x 1. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Generelle CKF er for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis A.) Lænke-Pensionatet har til formål først og fremmest at stabilisere beboerne, som er marginaliserede og udstødte. Dernæst arbejdes der hen imod re-integration og inklusion i samfundet. Dette gøres ved bl.a. udredning, rådgivning, videreformidling og samvær i fællesskaber. B.) Lænke-Pensionatet arbejder ud fra gældende og relevant lovgivning og de tilhørende vejledninger. Dernæst 7

8 skiller stedet sig ud da det i høj grad drives af frivillig arbejdskraft. C.) Målgruppen er som nævnt udstødte og marginaliserede mennesker, som er i krise. Derfor ligger der et stort pædagogisk arbejde i at få dem til at kunne fungere i samfundet. Arbejdet starter derfor med bl.a. at afdække behov, skabe muligheder for forbedring af livskvalitet og at sætte rammerne for et udviklings- og læringsrum. D.) På Lænke-Pensionatet har vi et ligeværdigt menneskesyn. Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, som den studerende vil få udleveret. E.) Vi afholder ugentlige beboerkonferencer som har til formål at optimere den pædagogiske praksis samt danne grundlag for dokumentationen af det daglige arbejde. Vi udarbejder flere former for handleplaner under en beboers ophold. Hele forløbet vil den studerende blive introduceret for og deltage aktivt i. 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer d) Magt og etik i relationer A.) Lænke-Pensionatet arbejder med relations-pædagogik. Det betyder i praksis at vi møder den enkelte beboer der hvor han/hun er og forsøger at yde en målrettet indsats ud fra de behov den enkelte giver udtryk for at have. B.) Lænke-Pensionatet tror på at udvikling og bedring af livskvalitet kan ske i fællesskaber. Derfor forsøger vi at skabe trygge, udviklende rammer, hvori den enkelte kan få positive oplevelser. Vi forsøger at inddrage beboerne så meget som muligt med det sigte at de skal føle sig betydningsfulde for og indflydelsesrige på fællesskabet. C.) Det er meget vigtigt at man på Lænke-Pensionatet er tydelig i sin kommunikation. Dette skyldes at beboerne er mennesker i krise, som har brug for netop tydelighed og støtte til at overskue egen situation. Dertil kommer, at nogle kan have en skadet opfattelsesevne pga. alkoholskader i hjernen. Det hænder at der opstår konflikter, hvor personalet skal agere konfliktløsere. D.) På Lænke-Pensionatet er vi meget opmærksomme på, hvordan vi møder vores beboere. Dette vil være et emne 8

9 som tages op i vejledningstimerne gentagne gange. Ligeledes vil vi jævnligt drøfte emner som menneskesyn og de pædagogiske roller som vi udøver i forhold til marginaliserede og udsatte mennesker. 1. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis Den studerende følger praktikvejlederen og vil blive inddraget så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt. Indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer Den studerende vil blive en del af et fællesskab med mange forskellige mennesker. Det vil dog være op til den enkeltes initiativ hvor stort et udbytte relationerne giver. Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer Den studerende deltager i møder og følger det øvrige personale ved bl.a. aktiviteter. Derudover vil vejledningen være grundlag for planlægning og evaluering. Opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis Den studerende opfordres til at føre logbog og delagtiggøre praktikvejlederen i denne. Demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder Den studerende kan indgå i forskelligartede relationer (med kollegaer, beboere, frivillige, brugere, samarbejdspartnere mv.). Her vil der blive lyttet til den studerende og efterfølgende evalueres der med praktikvejleder. LITTERATUR Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 1. praktikperiode Dette tales der om ved forbesøget, da det afhænger af hvilket kendskab den studerende har til målgruppen. 9

10 2. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Generelle CKF er for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis A.) Lænke-Pensionatet har til formål først og fremmest at stabilisere beboerne, som er marginaliserede og udstødte. Dernæst arbejdes der hen imod re-integration og inklusion i samfundet. Dette gøres ved bl.a. udredning, rådgivning, videreformidling og samvær i fællesskaber. B.) Lænke-Pensionatet arbejder ud fra gældende og relevant lovgivning og de tilhørende vejledninger. Dernæst skiller stedet sig ud da det i høj grad drives af frivillig arbejdskraft. C.) Målgruppen er som nævnt udstødte og marginaliserede mennesker, som er i krise. Derfor ligger der et stort pædagogisk arbejde i at få dem til at kunne fungere i samfundet. Arbejdet starter derfor med bl.a. at afdække behov, skabe muligheder for forbedring af livskvalitet og at sætte rammerne for et udviklings- og læringsrum. D.) På Lænke-Pensionatet har vi et ligeværdigt menneskesyn. Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, som den studerende vil få udleveret. E.) Vi afholder ugentlige beboerkonferencer som har til formål at optimere den pædagogiske praksis samt danne grundlag for dokumentationen af det daglige arbejde. Vi udarbejder flere former for handleplaner under en beboers ophold. Hele forløbet vil den studerende blive introduceret for og deltage aktivt i. 10

11 2. praktikperiode: Den pædagogiske institution 1. Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende 2. Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling 3. Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis 4. i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår 5. Praktikstedets organisation, kultur og ledelse 6. Internt og eksternt samarbejde 1. Den studerende vil få indblik i relevant lovgivning på området, samt læse botilbuddets drifts- og udviklingsaftale med kommunen. Derudover vil vejledningstimerne danne baggrund for diskussion. 2. Den studerende vil skulle yde omsorg for beboerne. På Lænke-Pensionatet vælger vi at sætte rammer for udvikling og være inkluderende, frem for at se os selv som opdragende. Den studerende vil få kendskab til den store udvikling der sker med mennesker som er på vej ud af et rusmiddelmisbrug. 3. Lænke-pensionatet arbejder på at være så lidt institutionaliserende som muligt, men mange af beboerne er præget af et liv på mange forskellige institutioner. Nogle har været anbragte som børn, og senere indskrevet på behandlingssteder, herberger mv. pga. misbrug. Derfor forsøger vi at være inkluderende og anerkendende overfor beboernes baggrund. 4. Lænke-Pensionatet drives i høj grad af frivillig arbejdskraft. Dette vil formodentlig være et fænomen som vil brede sig indenfor det pædagogiske område. Dette stiller det pædagogiske arbejde i et særligt lys, da det åbner op for andre muligheder fx i personalegruppen. 5. Den studerende vil få undervisning i Lænken som organisation. Dertil vil den studerende hurtigt få mulighed for at blive en del af kulturen på stedet. 6. Den studerende vil blive tilbudt deltagelse i møder både internt i huset, samt med samarbejdspartnere (fx sagsbehandler i kommunen). 11

12 2. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde Vi ser gerne at den studerende på egen hånd eller i samarbejde med praktikvejleder arrangerer ture ud af huset eller arrangementer på stedet. Den studerende følger praktikvejlederen og vil her løbende få stillet opgaver som skal løses. Det kan fx være opgaver af administrativ eller praktisk karakter. Deltage i udviklings- og forandringsprocesser Den studerende vil deltage i visitationssamtaler med nye beboere og følger beboerne fra indflytning til udflytning. Her vil den studerende tydeligt kunne se de fysiske og psykiske forandringer som beboerne gennemgår. Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer Den studerende er meget velkommen med initiativer og ideer til det pædagogiske arbejde. I samarbejde med praktikvejleder og det øvrige personale tilrettelægges arbejdet således at den studerende kommer omkring alle faser i en pædagogisk proces. Dokumentere og formidle pædagogisk praksis Den studerende opfordres til at føre logbog. Derudover skal den studerende udarbejde et praktikprojekt, som gerne må formidles til det øvrige personale. Den studerende vil hvis muligt blive stillet opgaver af skriftlig karakter, som kan bygge på iagttagelser og pædagogiske overvejelser. Dette kan fx være statusbeskrivelser af en beboer, som skal sendes til kommunen. Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis Dette sker primært i vejledningstimerne. Men den studerende skal også deltage i ugentlige personale-møder hvor egen rolle og praksis kan evalueres. Det er praktikvejlederens opgave at observere den studerendes handlemåder og tage dette op i vejledningstimerne. LITTERATUR Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 2. praktikperiode Samfundet i pædagogisk arbejde af Carsten Pedersen og Carsten Schou Anden litteratur aftales løbende, ud fra den studerendes forudsætninger. 12

13 3. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Generelle CKF er for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis A.) Lænke-Pensionatet har til formål først og fremmest at stabilisere beboerne, som er marginaliserede og udstødte. Dernæst arbejdes der hen imod re-integration og inklusion i samfundet. Dette gøres ved bl.a. udredning, rådgivning, videreformidling og samvær i fællesskaber. B.) Lænke-Pensionatet arbejder ud fra gældende og relevant lovgivning og de tilhørende vejledninger. Dernæst skiller stedet sig ud da det i høj grad drives af frivillig arbejdskraft. C.) Målgruppen er som nævnt udstødte og marginaliserede mennesker, som er i krise. Derfor ligger der et stort pædagogisk arbejde i at få dem til at kunne fungere i samfundet. Arbejdet starter derfor med bl.a. at afdække behov, skabe muligheder for forbedring af livskvalitet og at sætte rammerne for et udviklings- og læringsrum. D.) På Lænke-Pensionatet har vi et ligeværdigt menneskesyn. Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, som den studerende vil få udleveret. E.) Vi afholder ugentlige beboerkonferencer som har til formål at optimere den pædagogiske praksis samt danne grundlag for dokumentationen af det daglige arbejde. Vi udarbejder flere former for handleplaner under en beboers ophold. Hele forløbet vil den studerende blive introduceret for og deltage aktivt i. 13

14 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession a) Professionens arbejdsområder og opgavefelt b) Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder c) Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, d) herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder e) Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces f) og professionens historiske og kulturelle udvikling g) Professionsbevidsthed og -identitet h) Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver a) Den studerende indgår i arbejdet på lige fod med det øvrige personale. På den måde vil den studerende for et indgående kendskab til det arbejde som udføres på Lænke-Pensionatet. Dette vil bl.a. være deltagelse i møder, internt såvel som eksternt, udarbejdelse af handleplaner og andre skrivelser, samt ansvar for aktiviteter mv. b) Den studerende vil gennem konferencer og litteraturlæsning få kendskab til metoder og teori om området. Dertil kommer kollegial sparring, som grundlag for diskussion og videreudvikling af pædagogiske metoder og handleformer. c) den studerende vil hurtigt blive sat ind i den terminologi som bruges dette især lovgivningsmæssigt og i forhold til samarbejdet med kommuner. Derudover skal Lænke-Pensionatets værdigrundlag læses, og gerne danne baggrund for diskussion. d) Litteratur vil danne grundlag for den studerendes tilegnelse af viden indenfor misbrugsområdet og det pædagogiske arbejde. e) Praktikvejleder vil introducere for moderniseringslitteratur, og til vejledning vil sammenhængen mellem dette og Lænke-Pensionatet og dets brugere diskuteres. f) Dette vil være op til den studerendes eget initiativ at tilegne sig viden herom. g) Den studerende vil forhåbentlig gennem sin praktikperiode blive mere sikker på sin professionelle identitet. Gennem vejledning vil vi tale om grænserne mellem at være professionel og privat. 14

15 h) På Lænke-Pensionatet er der to professioner repræsenteret (pædagog og socialrådgiver). Dette giver en faglig dynamik, som den studerende vil blive en del af. Den studerende vil ligeledes deltage i eksterne møder med andre professioner fx kommuner, hvor den studerende gerne må bidrage med sin pædagogiske viden. Praktikvejleder vil støtte den studerende i hele tiden af have den pædagogiske profession for øje, når han/hun skal planlægge, udføre, evaluere mm. 3. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession Den studerende indgår i arbejdet på lige fod med det øvrige personale. Den studerende vil få ansvar svarende til lyst og evner. Vi forventer at den studerende bidrager med initiativ, viden og nytænkning i forhold til den pædagogiske praksis på stedet. Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov Den studerende skal tilegne sig grundlæggende viden om misbrug af alkohol, dens virkning og konsekvenser. Den studerende skal øve sig i at aflæse beboernes behov og handle herefter. Denne viden skal den studerende, med støtte fra praktikvejleder, bruge til at løse opgaver til gavn for beboerne. Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt Den studerende skal deltage i møder og konferencer hvor det inddrages iagttagelser fra praksis og relevant teori. Dertil forventes det at den studerende tilegner sig yderligere viden gennem litteratursøgning og læsning. Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder Den studerende opfordres til at skrive logbog og medbringe denne til vejledningstimerne. Her vil den studerende kunne fremføre sine iagttagelser og erfaringer og diskutere dette med praktikvejleder. Det er praktikvejlederens opgave at støtte den studerende i at koble mere teori og analyse til sine refleksioner. Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling Gennem logbogs-skrivning og sparring med det øvrige personale. Praktikprojektet vil også være et godt sted at lave en sådan redegørelse. 15

16 LITTERATUR Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 3. praktikperiode Socialpædagogik af Bent Madsen Familier med alkoholmonstre af Birgit Trembacz Anden litteratur aftales med praktikvejleder ud fra evner og interesser. PRAKTIKSTEDETS SPECIALISERINGSMULIGHEDER BØRN OG UNGE Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er for specialiserings-området, Børn og unge, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Inklusion og eksklusion Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats Forebyggende arbejde og interventionsformer Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende 16

17 Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er for specialiserings-området, Mennesker med nedsat funktionsevne, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Funktionsnedsættelse og livsmuligheder Inklusion og eksklusion Omsorg, magt og relationsdannelse Samarbejde med brugere, pårørende og professionelle Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen Brugerinddragelse og rettigheder Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger Kompensationsmuligheder 17

18 Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er for specialiseringsområdet, Mennesker med sociale problemer, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser På Lænke-Pensionatet praktiserer vi et ligeværdigt menneskesyn. Vi ser det enkelte menneske som unikt og forsøger at støtte den enkelte i at lære og udvikle sig på egne præmisser. Vores beboere har vidt forskellige forudsætninger og behov, og det bliver derfor en pædagogisk opgave at finde og skabe udviklingsrum, hvor den enkelte kan få positive oplevelser. Den studerende vil ved praktikstart blive introduceret for stedets værdigrundlag og pædagogiske målsætninger, hvilket kan være oplæg til faglig diskussion til vejledningstimerne. Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Lænke-Pensionatets beboere har generelt svære livsbetingelser. De er marginaliserede og udsatte. Dertil kommer at de ikke har passet på sig selv og derfor er i krise og mistrivsel når de bliver indskrevet. Dette forsøger vi at udrede og rette op på gennem deres ophold. Dette gør vi ved at høre deres historier og forholde disse til det nuværende og fremtidige. Inklusion og eksklusion Vi arbejder på at få vores beboere inkluderet i samfundet. Dette gør vi bl.a. ved at støtte beboerne i at opbygge netværk og at få adgang til de områder hvor de før var ekskluderede. Omsorg, magt og relationsdannelse Lænke-pensionatet yder omsorg til beboerne i det omfang de har brug for det. Omsorg skal her forstås som anerkendelse, samtaler og støtte til at håndtere nu- og fremtiden. Derudover forsøger Lænke-Pensionatet at introducere og opfordre til fællesskaber, som kan støtte beboernes sociale kompetencer. Opsøgende arbejde og interventionsformer Lænke-Pensionatet udfører ikke direkte opsøgende arbejde, men er en del af en større organisation, som også indeholder andre foranstaltninger, som udfører opsøgende arbejde. På Lænke-Pensionatet udfører vi forskellige former for intervention. Vi kan få rolle som mæglere ved konflikter og vi griber ind, hvis en beboer har problemer af den ene eller den anden art. Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen Lænke-Pensionatet har en målsætning om at arrangere mindst 1 tur ud af huset om måneden. Dette vil den studerende være en stor del af. Derudover tilbyder vi fysisk træning 2 gange ugentligt og opfordrer i øvrigt alle i huset til at komme med idéer og forslag til aktiviteter. 18

19 Brugerinddragelse og rettigheder Der afholdes beboer-møde en gang om måneden, hvor der er mødepligt. Her kan det drøftes hvis der er problemer eller forslag til nye tiltag. Beboerne bliver jævnligt spurgt om de vil udnævne et beboer-råd, men indtil videre har de ikke ønsket dette. Vi samarbejder med De Hjemløses Landsorganisation SAND i forhold til at beboerne skal kende deres rettigheder indenfor områder som bolig og gæld. Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen Lænke-Pensionatet forsøger at være opdateret med hensyn til love og regler indenfor området. Misbrug og psykiske lidelser Alle beboerne på Lænke-Pensionatet har et alkoholproblem, derfor forsøger vi at formidle kontakt til alkoholbehandling såfremt den enkelte beboer ønsker dette. De fleste beboere har psykiske problemer, men vi har ikke nogen beboere med alvorlige psykiatriske diagnoser. Truede familier, sorg og krise I de fleste tilfælde har Lænke-Pensionatet kun kontakt med den enkelte beboer, men det hænder at vi også får en grad af kontakt til pårørende. Hvis beboeren har børn er det muligt at have samvær med dem på Lænke- Pensionatet. Beboerne er som tidligere beskrevet mennesker i krise, hvilket afspejler sig i deres tilstand. Det bliver derfor en pædagogisk opgave at støtte beboeren mod at få det bedre på alle områder. 19

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN 2013 BØRNEHUSET BIERSTED Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk 1 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF INSTITUTION

BESKRIVELSE AF INSTITUTION BESKRIVELSE AF INSTITUTION SFO VULKANEN ØSTERMARKSKOLEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Østermarken 22 A 9600 Aars 9966 8866(67) Leder: Jan Høst jhh@vesthimmerland.dk Souschef: Lauri

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet

Beskrivelse af praktikstedet Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDETS NAVN: ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. HJEMMESIDE Botilbuddet Henning Smihtsvej Henning Smihtsvej 7 9000 Aalborg 99316995/99316996 http://www.aalborgkommune.dk/borger/voksne/handicap/

Læs mere

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE PRAKTIKSTEDET Skovvænget Ballerup Boulevard

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Lindegården Lindelyvej

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. Pr. 1.5.2013: 1 husassistent. X Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse

SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. Pr. 1.5.2013: 1 husassistent. X Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse SKEMA TIL ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN Institutionstype/ foranstaltning: Dagtilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. Region Hovedstaden.

BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Langbrokrovej Langbrokrovej 1 9310 Vodskov Tlf.: 96385200 Mail: JTL-aeh@aalborg.dk INSTITUTIONSTYPE

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ådalsparkens vuggestue

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Kastanieparken Kastanieparken 58 9362 Gandrup Tlf.: 98 25 85 85 Mail: mekv-aeh@aalborg.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2010 Adresse. Postnr. og By. Tlf.nr. Mail-adr. Hjemmeside. Praktikansvarlig. Praktikstedets målgruppe. Proaktiv Entreprenørvej

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere